MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1193         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 decembrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

196. – Ordonantă de urgentă privind Fondul pentru mediu

 

198. – Ordonantă de urgentă privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 

203. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

207. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

1.831. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001–2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

269. – Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurări sociale de sănătate

 

744. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licente automate de export, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2005*)

 

745. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006*)

 

746. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole transformate originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006*)

 

747. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Albania si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006*)

 

748. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind modul de administrare a contingentului tarifar, exceptat de la plata taxelor vamale, la importul în România al unor produse din categoria zahăr rafinat, originare din Republica Moldova în anul 2006*)

 

749. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din tările membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006*)

 

750. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Macedonia si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006*)

 

751. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Republica Turcia si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006*)

 

752. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Serbia si Muntenegru si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006*)

 

753. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Statul Israel si modul de administrare a acestor contingente în anul 2006*)


*) Ordinele nr. 744–753/2005 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind Fondul pentru mediu

 

Având în vedere necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu si a atributiilor Administratiei Fondului pentru Mediu în ceea ce priveste activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, solutionarea contestatiilor si executarea silită a contributiilor datorate la Fondul pentru mediu, în contextul diminuării veniturilor încasate la Fondul pentru mediu,

tinând seama de necesitatea sporirii numărului de categorii de proiecte ce pot fi finantate din Fondul pentru mediu, în special cele privind prevenirea si controlul integrat al poluării, Directiva-cadru a apei si instalatiile mari de ardere, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 – Mediu, elemente care vizează interesul public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizării proiectelor pentru protectia mediului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în domeniul protectiei mediului.

Art. 2. – Fondul pentru mediu se constituie si se gestionează în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL II

Administrarea Fondului pentru mediu

 

Art. 3. – (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu, denumită în continuare Administratia Fondului, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, în coordonarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Administratia Fondului are sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6.

(3) Administratia Fondului are în principal, următoarele atributii:

a) urmăreste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;

b) întocmeste planul anual de lucru si bugetul de venituri si cheltuieli;

c) analizează, selectează si finantează proiectele pentru protectia mediului aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă si conform cu procedurile prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu;

d) urmăreste si controlează implementarea proiectelor aprobate si finantate din Fondul pentru mediu;

e) finantează lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, conform dispozitiilor art. 13.

Art. 4. – (1) Administratia Fondului este condusă de un presedinte cu rang de subsecretar de stat.

(2) Presedintele este numit, suspendat si revocat din functie, în conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(3) În exercitarea conducerii Administratiei Fondului, presedintele emite dispozitii.

(4) Presedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează, reprezintă Administratia Fondului în relatiile cu tertii, precum si în justitie, numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul acesteia.

(5) Administratia Fondului are personal propriu contractual care asigură functiile de conducere, de executie si de control, potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu.

(6) Salarizarea personalului Administratiei Fondului se face conform contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul institutiei.

(7) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), Administratia Fondului are următoarele structuri de decizie:

a) Comitetul de avizare;

b) Comitetul director.

Art. 5. – (1) Comitetul de avizare are următoarea componentă:

a) trei reprezentanti, la nivel de secretar de stat si de director general sau director din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, împuterniciti prin ordin al ministrului;

b) doi reprezentanti, la nivel de secretar de stat si de director general sau director din cadrul autoritătii publice centrale pentru economie si comert, împuterniciti prin ordin al ministrului;

c) un reprezentant la nivel de secretar de stat sau director din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, împuternicit prin ordin al ministrului;

d) câte un reprezentant la nivel de director general sau director, împuterniciti prin ordin al ministrului de resort, din cadrul autoritătii publice centrale pentru sănătate, autoritătii publice centrale pentru finante publice, autoritătii publice centrale pentru transporturi, constructii si turism, autoritătii publice centrale pentru administratie si interne;

e) un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectului supus avizării, desemnat de aceasta;

f) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, desemnat de acestea;

g) presedintele Administratiei Fondului.

(2) Presedintele Comitetului de avizare este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, iar vicepresedinte este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autoritătii publice centrale pentru economie si comert.

(3) Comitetul de avizare analizează si aprobă prin vot:

a) manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare, aprobare si finantare a proiectelor;

b) planul anual de lucru, inclusiv categoriile de proiecte eligibile pentru finantare;

c) proiectele ce urmează să fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;

d) modalitătile de sustinere financiară a proiectelor si, după caz, dobânda cu care se acordă finantările rambursabile.

(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv secretarii de stat, primesc o indemnizatie de participare pentru activitatea desfăsurată în cadrul sedintelor acestuia, în cuantumul si în conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Fondului.

Art. 6. – (1) Comitetul director este constituit din presedintele Administratiei Fondului si conducătorii directiilor de specialitate ale acesteia.

(2) Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru functia de presedinte al Administratiei Fondului se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(3) Comitetul director are următoarele atributii:

a) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului, cu acordul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

b) avizează manualul de operare elaborat de către directiile de specialitate si îl supune spre aprobare comitetului de avizare;

c) avizează planul anual de lucru elaborat de către directiile de specialitate si îl propune spre aprobare Comitetului de avizare;

d) avizează si propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectionate pentru a fi finantate din Fondul pentru mediu;

e) propune spre aprobare Comitetului de avizare modalitătile de sustinere a proiectelor si, după caz, dobânda cu care se acordă finantările rambursabile;

f) aprobă situatiile financiare si conturile de executie trimestriale si anuale, pe care le înaintează autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

g) urmăreste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;

h) urmăreste implementarea proiectelor finantate;

i) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale.

Art. 7. – Cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.

Art. 8. – (1) Operatiunile financiare ale Administratiei Fondului, care privesc constituirea, gestionarea si utilizarea resurselor financiare, se derulează prin Trezoreria Statului.

(2) Disponibilitătile financiare ale Fondului pentru mediu se păstrează în Trezoreria Statului într-un cont distinct si sunt purtătoare de dobânzi.

(3) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate cu partenerii externi în conformitate cu scopul pentru care au fost acordate si cu destinatiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL III

Veniturile Fondului pentru mediu

 

Art. 9. – (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor feroase si neferoase de către detinătorii de astfel de deseuri, persoane fizice sau juridice.

Sumele se retin prin stopaj la sursă de către operatorii economici colectori si/sau valorificatori, autorizati potrivit legislatiei în vigoare privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, care au obligatia să le vireze la Fondul pentru mediu;

b) taxele pentru emisiile de poluanti în atmosferă, încasate de la operatori economici, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1;

c) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2;

d) o taxă de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata natională de către producătorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere;

e) o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, comercializate de către producători si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor;

f) în cazul vânzării masei lemnoase pe picior, contributia la Fondul pentru mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a acesteia. Suma se încasează de vânzător de la cumpărător odată cu valoarea masei lemnoase si se varsă de către acesta la Fondul pentru mediu;

g) în cazul exploatării masei lemnoase pe picior de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, prin activitate proprie sau prin intermediul unui prestator de servicii, contributia la Fondul pentru mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a sortimentelor de lemn obtinute si se achită de administratorul, respectiv proprietarul pădurii;

h) contributia pentru prelucrarea lemnului se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a produselor obtinute si se achită de operatorul economic care a realizat prelucrarea lemnului;

i) o taxă de 1 leu (RON)/kg anvelopă, încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării;

j) o contributie de 3% din suma care se plăteste annual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

k) donatii, sponsorizări, asistentă financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine si a organizatiilor sau organismelor internationale;

l) sumele încasate din rambursarea finantărilor acordate, dobânzi, penalităti de întârziere, alte operatiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;

m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu;

o) dobânzi si penalităti de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu.

(2) Administratia Fondului gestionează si alte venituri aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. – (1) În cazul utilizării de către operatorii economici a deseurilor industriale reciclabile, ca materii prime secundare, în proportie de cel putin 50%, sumele stabilite la art. 9 alin. (1) lit. b) nu se plătesc.

(2) Taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) si i) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, respectiv obiectivul de gestionare a anvelopelor uzate prevăzute în legislatia în vigoare, plata făcându-se pe diferenta dintre obiectivul anual si obiectivul realizat efectiv de către operatorii economici responsabili.

(3) Operatorii economici producători si importatori de bunuri ambalate si de ambalaje de desfacere si operatorii economici responsabili pentru gestionarea anvelopelor uzate sunt obligati să calculeze si să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăsurat activitatea, diferenta dintre obiectivul calculat utilizând procentajul stabilit prin legislatia în vigoare ca obiectiv de valorificare anual si obiectivul efectiv realizat.

(4) Nivelul contributiilor si taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)–j) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(5) Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f), g), h) si j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(6) Contributia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) va fi inclusă în contractele de vânzare a masei lemnoase pe picior.

Art. 11. – (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)–c), e), f), g) si h) se declară si se plătesc lunar de către persoanele juridice si persoanele fizice care desfăsoară respectivele activităti, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăsurat activitatea.

(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) si j) se declară si se plătesc anual de către persoanele juridice care desfăsoară respectivele activităti, până la data de 25 ianuarie a anului următor.

(3) Declaratia se depune sau se transmite la Administratia Fondului, iar plata se realizează într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.

(4) Modelul si continutul declaratiilor la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 10 alin. (3) si la alin. (1) si (2) din prezentul articol, se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12. – (1) Contributiile si taxele ce se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de către Administratia Fondului si urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea si colectarea, inclusiv solutionarea contestatiilor privind contributiile si taxele la Fondul pentru mediu datorate de către persoanele juridice si fizice, precum si îndeplinirea măsurilor asigurătorii si procedura de executare silită se realizează de către Administratia Fondului în conditiile Codului de procedură fiscală. Administratia Fondului are calitatea de creditor bugetar.

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadentă de către debitori a obligatiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)–j) se datorează dobânzi si penalităti de întârziere egale cu cele datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale.

(4) În cazul neachitării la scadentă a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administratia Fondului procedează la aplicarea măsurilor de recuperare a creantelor prin executare silită.

(5) Administratia Fondului poate constitui un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin:

a) retinerea unei cote de 5% din sumele încasate prin executare silită sau în cadrul procedurii reorganizării judiciare si a falimentului;

b) aplicarea unei cote de 15% asupra dobânzilor si penalitătilor de întârziere, stabilite cu titlu definitiv în timpul controlului si încasate de către Administratia Fondului, pentru diferentele constatate.

(6) Totalul fondului de stimulente constituit conform alin. (5) se repartizează astfel:

a) o cotă de 85% pentru Administratia Fondului;

b) o cotă de 15% pentru autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

(7) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLUL IV

Destinatia Fondului pentru mediu

 

Art. 13. – (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru sustinerea si realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului.

(2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finantare se stabilesc prin planul anual de lucru si vizează îmbunătătirea performantei de mediu privind:

a) prevenirea poluării;

b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;

c) reducerea nivelurilor de zgomot;

d) utilizarea de tehnologii curate;

e) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;

f) protectia resurselor de apă, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunităti locale;

g) gospodărirea integrată a zonei costiere;

h) conservarea biodiversitătii;

i) administrarea ariilor naturale protejate;

j) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;

k) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;

l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

m) reconstructia ecologică si gospodărirea durabilă a pădurilor;

n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în conditiile legii;

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

(3) Din Fondul pentru mediu sunt finantate proiectele din categoriile prevăzute la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităti propuse de Comitetul director si aprobate de Comitetul de avizare:

a) sustinerea financiară a proiectelor prin finantare sau cofinantare nerambursabilă;

b) sustinerea financiară a proiectelor prin finantare sau cofinantare rambursabilă;

c) sustinerea totală sau partială a dobânzii aferente creditelor bancare contractate pentru realizarea proiectelor;

d) cofinantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri internationale.

(4) Se acordă sustinere financiară din Fondul pentru mediu, pentru proiectele propuse de către operatorii economici, organizatii neguvernamentale, autorităti locale si unităti de învătământ.

(5) Analiza, selectarea, finantarea, urmărirea si controlul implementării proiectelor se fac în conformitate cu prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu si ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. o).

(6) Categoriile de lucrări care se pot finanta conform prevederilor alin. (2) lit. o), precum si sumele destinate finantării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(7) Finantarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finantare anuale sau multianuale.

(8) Contractele de finantare, împreună cu actele prin care se constituie garantii ale rambursării finantării, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

(9) Finantarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat.

(10) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.

Art. 14. – (1) Proiectele solicitantilor care nu si-au achitat obligatiile fiscale către stat si către Fondul pentru mediu, precum si proiectele celor care sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului nu beneficiază de sprijin financiar din partea Administratiei Fondului.

(2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operatiuni financiare speculative.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 15. – (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

(2) Nedepunerea la termen a declaratiilor lunare privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON).

Art. 16. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se fac de către personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si al Gărzii Nationale de Mediu, prin unitătile sale teritoriale.

(2) Contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 17. – Metodologia de calcul a contributiilor si taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)–k) se stabileste prin ordin al autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 18. – (1) Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Structura organizatorică a Administratiei Fondului se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare si functionare.

Art. 19. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 20. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 18 si ale art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 196.

 

ANEXA Nr. 1

 

TAXELE

pentru emisiile de poluanti în atmosferă, încasate de la operatorii economici

 

Nr. crt.

Emisii de poluanti în atmosferă

Taxa de încasat

1.

Pulberi

0,02 lei (RON)/kg

2.

Oxizi de azot

0,04 lei (RON)/kg

3.

Oxizi de sulf

0,04 lei (RON)/kg

4.

Poluanti organici persistenti

20 lei (RON)/kg

5.

Metale grele:

 

 

– plumb

12 lei (RON)/kg

 

– cadmiu

16 lei (RON)/kg

 

– mercur

20 lei (RON)/kg

 

ANEXA Nr. 2

 

TAXELE

încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea următoarelor categorii de deseuri valorificabile

 

Nr. crt.

Categorii de deseuri valorificabile

Taxa de încasat

1.

Provenite de la extractia si prelucrarea titeiului

4 lei (RON)/m2/an

2.

Provenite din prelucrarea primară a lemnului

1,2 lei (RON)/m2/an

3.

Provenite de la producerea alcoolului

0,2 lei (RON)/m2/an

4.

Slamuri carbonifere

4 lei (RON)/m2/an

5.

Zgură de furnal

4 lei (RON)/m2/an

6.

Cenusă de termocentrală

4 lei (RON)/m2/an

7.

Cenusă de pirită

4 lei (RON)/m2/an

8.

Fosfogips

4 lei (RON)/m2/an

9.

Zguri provenite din metalurgie

4 lei (RON)/m2/an

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 

Caracterul de urgentă este determinat de îndeplinirea conditiei referitoare la înfiintarea unui fond de întretinere, înlocuire si dezvoltare a fiecărui obiectiv de investitii, conditie asumată de Guvernul României prin memorandumurile de finantare încheiate cu Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă, precum si de necesitatea stabilirii bazei legale pentru crearea acestui tip de fond.

În cazul în care baza legală pentru constituirea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare nu se va realiza în cel mai scurt timp posibil, Comisia Europeană va considera conditionalitătile din memorandumurile de finantare ISPA neîndeplinite si va bloca transferul de fonduri către Fondul National.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Se aprobă constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare, denumit în continuare Fondul IID, de către operatori si/sau unitătile administrativ-teritoriale, după caz, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Art. 2. – Fondul IID se constituie, se alimentează si se utilizează conform Normelor pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 3. – (1) În cazul în care operatorul sau unitatea administrativ-teritorială are deja constituit un fond de acest tip, fondul de rezervă existent continuă să se alimenteze potrivit prevederilor acordului sau contractului de împrumut, astfel cum a fost ratificat ori aprobat prin actul normativ care a prevăzut obligativitatea constituirii lui.

(2) Normele prevăzute la art. 2 reglementează obligatiile minimale ale operatorului sau unitătii administrativ-teritoriale cu privire la constituirea Fondului IID pentru realizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Art 4. – Orice modificare a Normelor pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului pentru întretinere, înlocuire si dezvoltare, prevăzute la art. 2, în functie de conditiile concrete ale proiectelor si de cerintele finantatorilor, este initiată de Ministerul Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 198.

 

ANEXĂ

 

NORME

pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În vederea sustinerii programului de aderare a României la Uniunea Europeană, precum si pentru corelarea unor dispozitii din legislatia fiscală, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Regia Autonomă «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» deduce la calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile reprezentând diferenta dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentială, Guvernul României si Curtea Constitutională pentru plata activitătii de reprezentare si protocol si cheltuielile înregistrate efectiv de regie;

b) cheltuielile efectuate, în conditiile legii, pentru asigurarea administrării, păstrării integritătii si protejării imobilului «Palat Elisabeta» din domeniul public al statului;

c) cheltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporară/permanentă pentru cetătenii străini, în conditiile reglementărilor legale.“

2. După alineatul (4) al articolului 168 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică pentru electricitate si gazul natural.“

Art. II. – Prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 203.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Având în vedere blocajul economic cauzat de punerea în aplicare a modalitătilor de executare silită a activelor statului detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,

tinând seama de necesitatea prelungirii aplicabilitătii reglementărilor speciale privind executarea silită a activelor statului numai în temeiul unor hotărâri judecătoresti sau arbitrale irevocabile si luând în considerare că neinstituirea urgentă a acestei măsuri este de natură să producă statului prejudicii însemnate si, mai ales, ireversibile, rezultând din dificultatea întoarcerii executării silite în situatia desfiintării hotărârilor judecătoresti ori arbitrale în temeiul cărora s-a efectuat executarea silită, se impune reglementarea în regim de urgentă a acestor situatii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins:

“Art.421. – În cazul în care popririle înfiintate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru executare silită prin poprirea conturilor bancare sau prin poprirea tertilor, generează imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economică, cu consecinte sociale deosebite, creditorul poate dispune, la cererea debitorului si tinând seama de motivele invocate de acesta, suspendarea temporară, totală sau partială a executării silite prin poprirea conturilor bancare sau a tertilor.“

2. Alineatul (3) al articolului 851 va avea următorul cuprins:

“(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică până la data de 30 iunie 2006 inclusiv.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele interimar al Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Giliola Ciorteanu

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 207.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001–2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001–2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 martie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind registrul agricol pentru perioada 2001–2006“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă registrul agricol pentru perioada 2001–2006. Formularele sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.“

3. Formularele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii,

pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.831.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere:

– dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul de aprobare nr. 2.208/2.494 din 28 decembrie 2005,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite prezentul ordin.

Art. I. – Normele metodologice privind contributia de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Partea introductivă a alineatului (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(3) Veniturile asimilate salariilor cuprind:“

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Veniturile realizate de persoane autorizate potrivit legii să desfăsoare activităti independente asupra cărora se calculează contributia sunt veniturile din activităti desfăsurate de persoane fizice în baza unei autorizatii eliberate în acest sens, realizate în mod individual si/sau într-o formă de asociere.“

3. Alineatul (4) al articolului 6 se abrogă.

4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru veniturile realizate din activităti desfăsurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfăsoare activităti independente, contributia de 6,5% se plăteste de persoana care le realizează.“

5. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care contribuabilii care realizează venituri din profesii libere sau sunt autorizati să desfăsoare activităti independente, la finele anului, înregistrează pierderi sau realizează venituri la nivelul fiecărei luni sub nivelul salariului de bază minim brut pe tară, contributia se calculează prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de bază minim brut pe tară pentru fiecare lună, dacă este singurul venit asupra căruia se calculează contributia.“

6. Titlul sectiunii a 4-a va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 4-a

Asiguratii beneficiari ai indemnizatiei de somaj“

7. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, iar contributia bănească lunară în cotă de 6,5% se aplică asupra indemnizatiei de somaj si se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj.“

8. Alineatul (2) al articolului 11 se abrogă.

9. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru veniturile impozabile din dividende, obligatia plătii contributiei de 6,5% revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri. Contributia pentru veniturile din dividende se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a făcut plata dividendelor.“

10. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit prevăzută la art. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare, se întelege veniturile impozabile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. a)–d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

11. Alineatul (5) al articolului 14 se abrogă.

12. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Contributiile pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:

 

Salariul de bază minim brut pe tară x 2 x 6,5%

x

Numărul de zile lucrătoare din luna în situatiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b),

în care se face calculul din luna pentru care se face calculul“

Numărul de zile lucrătoare în care s-a aflat

 

13. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru perioada în care indemnizatiile pentru incapacitate temporară de muncă nu se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, angajatorul are obligatia de a plăti contributia de 7% raportat la fondul de salarii pentru salariatii aflati în această situatie.“

14. Alineatul (3) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(3) Angajatorii vor retine din contributia datorată bugetului asigurărilor sociale de stat sumele calculate potrivit alin. (1).“

15. Alineatul (7) al articolului 18 se abrogă.

16. Alineatul (4) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(4) Termenele de plată a contributiilor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate sunt stabilite, în cazul angajatorilor, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata drepturilor salariale lunare.“

17. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Listele privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate se vor depune la casele de asigurări de sănătate pe suport electronic si pe suport hârtie (listate la imprimantă, semnate si stampilate), însotite de dovada plătii contributiilor.“

18. La alineatul (2) al articolului 20, prima liniută va avea următorul cuprins:

“– anexa nr. 3a) contine datele aferente asiguratilor;“

19. Alineatele (4) si (5) ale articolului 21 se abrogă.

20. După articolul 23 se introduc două noi articole, articolele 24 si 25, cu următorul cuprins:

“Art.24. – (1) Dispozitiile art. 15 alin. (1)–(3) si alin. (5) sunt aplicabile până la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, contributia persoanelor aflate în concediu pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 ani si în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani se calculează prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a de două ori salariul de bază minim brut pe tară, garantat în plată, si se suportă de la bugetul de stat în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului.

Art. 25. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006 cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinată plătii indemnizatiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, este de 0,75% aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizatie de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit si se achită la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.“

21. La anexele nr. 3a) si 4, a doua mentiune din subsol va avea următorul cuprins:

“**) Se va mentiona categoria de asigurat (S – salariat, ACC – salariat normă partială, CM – concedii acordate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005).“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 269.


*) Ordinele nr. 744–753/2005 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.