MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1195         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

404. – Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

1.352. – Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

405. – Lege pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucuresti la 13 iulie 2005

 

Acord de garantie (Componenta României–Proiectul Lotru) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

1.374. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucuresti la 13 iulie 2005

 

413.– Lege pentru declararea comunei Pantelimon, judetul Ilfov, oras

 

1.382. – Decret privind promulgarea Legii pentru declararea comunei Pantelimon, judetul Ilfov, oras

 

414.– Lege privind declararea comunei Măgurele, judetul Ilfov, oras

 

1.383. – Decret pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Măgurele, judetul Ilfov, oras

 

415.– Lege pentru declararea comunei Bragadiru, judetul Ilfov, oras

 

1.384. – Decret privind promulgarea Legii pentru declararea comunei Bragadiru, judetul Ilfov, oras

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.724. – Hotărâre privind înfiintarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 

1.813. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Termica“ Vaslui – S.A.

 

1.823. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2005 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. – Regulament privind modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2005, si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2006, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Reglementări necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană

II. Finante publice si economie:

1. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

2. aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pe anul 2006;

3. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată;

4. măsuri privind atribuirea contractelor de achizitie publică;

5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

6. măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale;

7. măsuri financiare pentru societătile comerciale din industria berii;

8. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare;

9. modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia–Deva, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2001;

10. măsuri privind scoaterea din rezerva de stat sub formă de împrumut a unor cantităti de combustibil, cărbune si păcură, în perioada de iarnă 2005–2006, pentru toate termocentralele din tară care detin în depozitele proprii cantităti de combustibil apartinând rezervelor de stat;

11. aprobarea plătii cotizatiei de 50.000 euro, aferentă anului 2006, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa– Caucaz–Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998.

III. Transporturi, constructii si turism:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003;

3. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001;

4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

5. reglementarea activitătii unitătilor publice cu atributii în sănătate, aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

6. perfectionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislatia comunitară;

7. amenajarea, conservarea si dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activitătii în domeniul constructiilor;

8. măsuri în domeniul constructiilor de locuinte, prin programe la nivel national;

9. măsuri în domeniul turismului la nivel national.

IV. Întreprinderi mici si mijlocii:

– modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

V. Agricultură:

1. măsuri privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic din zootehnie si administrarea cotelor de lapte;

2. măsuri privind sistematizarea si organizarea teritoriului agricol;

3. reglementări privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură;

4. reglementări privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană;

5. reglementări privind Casa Creditului Rural;

6. reglementări privind organizarea camerelor agricole ca persoane juridice de interes public;

7. modificarea si completarea Legii nr. 469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră;

8. reglementări privind declararea localitătilor afectate de inundatii în perioada aprilie–octombrie 2005, ca zone calamitate;

9. reglementări pentru aprobarea unor măsuri privind transmiterea unor drepturi si obligatii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului;

10. măsuri privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie;

11. modificarea si completarea statutului personalului silvic;

12. măsuri privind sustinerea finantării documentatiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale“ din Programul SAPARD, de la bugetul de stat.

VI. Apărare natională, ordine publică si sigurantă natională:

1. modificarea si completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare;

3. prevenirea si sanctionarea actelor de violentă si a iesirilor necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive;

4. reglementări privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate.

VII. Cultură:

1. reglementări privind concesionarea monumentelor istorice;

2. măsuri privind sponsorizarea;

3. modificarea si completarea Legii nr. 504/2004 privind institutiile publice de spectacole si concerte;

4. modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată;

5. modificarea si completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise;

6. modificarea si completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, republicată;

7. modificarea si completarea Legii nr. 292/2003 privind organizarea si functionarea asezămintelor culturale;

8. măsuri privind trecerea Muzeului “George Enescu“ – Bucuresti în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor;

9. modificarea si completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Român, cu modificările si completările ulterioare;

10. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătătirea finantării unor programe de dezvoltare sectorială initiate de Ministerul Culturii si Cultelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 293/2001;

11. măsuri în vederea cresterii capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

VIII. Administratie publică:

– organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză.

IX. Minorităti nationale:

1. aprobarea planurilor de actiune privind Deceniul de incluziune a romilor 2005–2015;

2. înfiintarea unui organism de monitorizare a politicilor publice pentru romi;

3. institutionalizarea mediatorului sanitar.

X. Muncă, protectie socială, salarizare:

1. modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările si completările ulterioare;

2. modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, cu modificările ulterioare;

3. modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare;

4. elaborarea unei reglementări privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei;

5. modificarea si completarea Legii patronatelor nr. 356/2001, cu modificările ulterioare;

6. reglementarea cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare;

7. reglementarea cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare;

8. reglementarea cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit legilor speciale de salarizare;

9. reglementarea cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2006 functionarilor publici, salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005.

XI. Prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. – În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2006. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2005.

Nr. 404.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2005.

Nr. 1.352.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a  echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucuresti la 13 iulie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se ratifică Acordul de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucuresti la 13 iulie 2005, denumit în continuare Acord, aferent împrumutului în valoare de 66,0 milioane euro, acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica“ – S.A.

Art. 2. – În baza Acordului dintre Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al garantului, si Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica“ – S.A., în calitate de garantat, se va încheia o conventie de garantare în care vor fi prevăzute drepturile si obligatiile părtilor, inclusiv nivelul comisionului de garantare.

Art. 3. – (1) Contributia părtii române la finantarea Proiectului, inclusiv impozitele si taxele plătibile pe teritoriul României, precum si alte eventuale costuri suplimentare aferente Proiectului se vor asigura din surse proprii ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica“ – S.A.

(2) Plata serviciului datoriei externe aferent împrumutului, respectiv rambursări de rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri, se va asigura din surse proprii ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica“ – S.A.

Art. 4. – Pentru scopurile Proiectului, Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica“ – S.A. poate efectua plăti în valută către rezidenti, contractori/subcontractori români în cadrul contractelor adjudecate, din sumele si în limita împrumutului acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si garantat de România.

Art. 5. – (1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, ca, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile de derulare a Acordului, amendamente la continutul acestuia care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la Acord convenite cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 405.

 

ÎMPRUMUT NR. 7272-RO

 

PROGRAMUL COMUNITĂTII ENERGETICE DIN SUD-ESTUL EUROPEI

 

ACORD DE GARANTIE

 

(COMPONENTA ROMÂNIEI – PROIECTUL LOTRU)

între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Data: 13 iulie 2005

 

ACORD DE GARANTIE*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucuresti la 13 iulie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de garantie dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la Bucuresti la 13 iulie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 1.374.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea comunei Pantelimon, judetul Ilfov, oras

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Comuna Pantelimon, judetul Ilfov, se declară oras.

Art. 2. – Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54–55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV-a “Reteaua de localităti“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 413.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea comunei Pantelimon, judetul Ilfov, oras

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru declararea comunei Pantelimon, judetul Ilfov, oras si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 1.382.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea comunei Măgurele, judetul Ilfov, oras

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Comuna Măgurele, judetul Ilfov, se declară oras.

(2) Localitătile componente ale orasului Măgurele sunt: Măgurele, Alunisu, Dumitrana, Pruni si Vârteju.

Art. 2. – Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54–55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV-a “Reteaua de localităti“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 414.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Măgurele, judetul Ilfov, oras

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind declararea comunei Măgurele, judetul Ilfov, oras si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 1.383.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea comunei Bragadiru, judetul Ilfov, oras

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Comuna Bragadiru, judetul Ilfov, se declară oras.

Art. 2. – Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54–55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV-a “Reteaua de localităti“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 415.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea comunei Bragadiru, judetul Ilfov, oras

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru declararea comunei Bragadiru, judetul Ilfov, oras si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 1.384.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, denumit în continuare Institut, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru.

(2) Institutul functionează pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestei perioade.

(3) Institutul are sediul în municipiul Bucuresti, într-un imobil ce va fi asigurat cu titlu gratuit de Guvernul României.

Art. 2. – Institutul are ca scop investigarea si identificarea crimelor, abuzurilor si încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum si sesizarea organelor îndreptătite să ia măsuri în aceste cazuri.

Art. 3. – Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 2 Institutul are următoarele atributii principale:

a) analizează din punct de vedere institutional regimul comunist, sistemul de putere în cadrul acestui regim;

b) evidentiază natura relatiilor dintre activul de partid si fosta Securitate, dintre aceasta si celelalte verigi ale sistemului represiv din România;

c) descrie modul de organizare si de functionare al acestor institutii în administrarea actului de politie politică;

d) prezintă activistii de partid, ofiterii si magistratii care lucrau în cadrul aparatului de represiune;

e) identifică abuzurile si crimele săvârsite, ordonate sau inspirate de către persoanele care au ocupat functiile prevăzute la lit. d);

f) adună date, documente si mărturii cu privire la toate actiunile care au lezat drepturile si libertătile omului în anii regimului comunist si pe baza acestora sesizează organele de cercetare penală, indiferent de timpul si de circumstantele în care acestea s-au petrecut;

g) identifică responsabilii aparatului de decizie din domeniul propagandei comuniste, responsabilii pentru actele administrative si deciziile economice care au generat manifestări ale represiunii în viata socială si  culturală, de la cartelarea hranei zilnice până la limitarea accesului la informatie, artă si cultură, prin acte de cenzură;

h) aduce la cunostinta opiniei publice crimele, abuzurile, instigările la crime în numele îluptei de clasă“, săvârsite de persoanele care au ocupat functiile prevăzute la lit. d).

Art. 4. – Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 3 Institutul urmăreste:

a) alcătuirea unui sistem clasificat al tipurilor de crime, abuzuri si încălcări ale drepturilor omului pe întreaga perioadă a regimului comunist si stabilirea responsabilitătilor decizionale si de executie pentru fiecare dintre acestea;

b) crearea unei baze de date care să cuprindă numele fostilor activisti de partid din nomenclatură, numele cadrelor fostei Securităti, numele fostilor ofiteri de armată, militieni si magistrati care au participat la actiuni de politie politică;

c) identificarea acelor legi, decrete, hotărâri ale Consiliului de Ministri, decizii ministeriale, regulamente interne si alte prevederi, secrete sau nesecrete, care au stat la baza organizării si functionării aparatului represiv;

d) publicarea unor rapoarte trimestriale si a unui raport final anual, care vor sintetiza rezultatele investigatiilor întreprinse.

Art. 5. – (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 25.

(2) Personalul Institutului este angajat si salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(3) Organizarea si functionarea Institutului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin decizie a primului-ministru în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. – (1) Institutul este condus de un consiliu, alcătuit din 11 personalităti ale societătii civile, numite prin decizie a primului-ministru în termen de o lună de la adoptarea prezentei hotărâri.

(2) Rolul consiliului este de a stabili obiectivele generale de activitate ale Institutului si de a aviza rapoartele acestuia.

(3) Consiliul functionează după principiul egalitătii membrilor săi. În termen de 5 zile de la constituire, acestia aleg comitetul director, format din presedinte si 2 membri.

(4) Comitetul director conduce activitatea curentă a Institutului.

(5) Presedintele este ordonator tertiar de credite si reprezintă institutia în raporturile cu terte persoane fizice si juridice.

Art. 7. – (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finantează din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Veniturile proprii necesare realizării activitătilor specifice se pot realiza din:

a) editarea si vânzarea de cărti, publicatii, lucrări si studii de specialitate;

b) cofinantări de programe si proiecte;

c) realizarea si valorificarea de studii si proiecte, precum si efectuarea de prestări de servicii;

d) exploatarea bunurilor pe care Institutul le are în administrare;

e) sponsorizări si donatii, în conditiile legii;

f) alte activităti specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 8. – (1) În anul 2006 finantarea cheltuielilor necesare organizării si functionării Institutului se asigură de la bugetul de stat.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.

Art. 9. – Pentru realizarea activitătilor specifice Institutul are în dotare un număr de două autoturisme, cu un consum mediu normat de carburanti de 300 litri/lună/autovehicul.

Art. 10. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.724.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Termica“ Vaslui – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială “Termica“ Vaslui – S.A., subordonată Consiliului Local al Municipiului Vaslui, judetul Vaslui.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.813.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2005 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 142/2005 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 8 martie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art.51. – În anul 2005, în functie de evolutia indicatorilor pe baza cărora au fost fundamentate bugetele de venituri si cheltuieli, fondul de salarii aferent personalului externalizat, precum si cel reprezentând economii fată de fondul aprobat prin buget pot fi redistribuite între ministere, respectiv institutie publică centrală, prin hotărâre a Guvernului.“

2. Anexa nr. 1 “Plafoanele trimestriale ale fondului de salarii si ale numărului mediu de personal în anul 2005 la agentii economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001“ si anexa nr. 2 “Obiectivele privind reducerile efective de personal în anul 2005 la agentii economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 “ se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.823.

 

ANEXE

(la Hotărârea Guvernului nr. 142/2005)

 

PLAFOANELE

trimestriale ale fondului de salarii si ale numărului mediu de personal în anul 2005 la agentii economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind modificarea Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

 

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

Articol unic. – Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 3, după ultimul alineat se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Politele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată vor fi asimilate scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit si, în consecintă, vor putea fi luate în considerare în calitate de diminuator de risc de credit, în situatia în care sunt îndeplinite concomitent următoarele conditii:

– au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garantie bancară (care trebuie să fie exprese, irevocabile si neconditionate);

– riscul de credit a fost transferat în afara grupului institutiei de credit*) prin intermediul operatiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăti de asigurare/reasigurare, iar societătile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respectă cerintele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societătilor de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, institutia de credit le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost partial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a politei de asigurare va putea fi luată în considerare numai pentru partea transferată;

– normele interne ale institutiilor de credit prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea institutiei de credit fată de entitatea de risc, precum si modalitatea de determinare a calitătii societătilor de asigurare/reasigurare emitente si a nivelului coeficientilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenti.“

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 13.


*) În sensul prevăzut de Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare.