MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 107         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 februarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 546 din 7 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

139/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare

 

140/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea tarifelor de plată pentru manopera actiunilor sanitare veterinare publice de interes national efectuate de medicii veterinari de liberă practică în baza contractului de concesionare, pentru anul 2005

 

141/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind anumiti contaminanti din alimentele de origine animală si nonanimală

 

389/2004. - Ordin al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, privind organizarea si functionarea Registrului National al Armelor

 

421/2004. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea Normativului de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante

 

2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si cantitătilor din contractele cu optiune

 

3. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru cu optiune de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător termo] si Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.102. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005

 

REGULAMENTE ALE CONSILIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

Regulament de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Vest

 

Rectificări la:

- Ordinul nr. 847/1.532/357/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 546

din 7 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Marinela Mincă - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de instantă, din oficiu, în Dosarul nr. 2.493/2003 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.493/2003, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de instantă, din oficiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Judecătoria Constanta consideră că textul de lege criticat, exceptând de la gratiere pedepsele aplicate pentru furtul de folosintă a unui autovehicul si pentru anumite infractiuni de furt calificat, în raport cu perioadele de timp în care au fost săvârsite faptele, contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, creează inegalitate între potentialii beneficiari ai actului de gratiere, desi Legea nr. 543/2002, un act de gratiere colectivă, ar fi trebuit să fie impartială si să aibă la bază niste criterii obiective, iar nu un criteriu temporal, arbitrar ales de legiuitor. Arată în continuare că prima teză a textului de lege criticat exceptează de la gratiere pedepsele aplicate pentru săvârsirea infractiunilor de furt calificat, prevăzute de art. 209 alin. 1 lit. a), b), d) si g) din Codul penal, în redactarea anterioară Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000, iar teza a treia a textului criticat cele prevăzute în alin. 2-4 în redactarea actuală. Alin. 1 al art. 209 nu a suferit modificări, deci persoanele care au săvârsit vreuna dintre infractiunile prevăzute la alin. 1, indiferent de data săvârsirii, se află în situatii identice si ar trebui să beneficieze deopotrivă de gratiere.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că instanta de contencios constitutional s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii prevederilor art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12 din Legea nr. 543/2002, statuând prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 10 aprilie 2003, că acestea sunt în acord cu Legea fundamentală. Cu acea ocazie Curtea Constitutională a statuat că stabilirea criteriilor de determinare a pedepselor care se gratiază colectiv, precum si a infractiunilor pentru săvârsirea cărora nu se aplică iertarea de pedeapsă intră în competenta exclusivă a legiuitorului, deoarece Constitutia nu contine decât o singură prevedere referitoare la gratierea colectivă, o normă-cadru, care prevede, în art. 73 alin. (1) si alin. (3) lit. i), că Parlamentul adoptă, printre altele, si legi organice si că acordarea gratierii se reglementează prin lege organică.

Criteriile de acordare a gratierii, precum si exceptările pot viza pedeapsa aplicată, natura infractiunilor săvârsite sau persoana condamnatului, fără ca prin acestea să se instituie un tratament juridic inegal pentru categorii de persoane aflate în situatii identice. Exceptarea de la gratiere a celor care au săvârsit infractiuni prevăzute în art. 209 alin. 1 lit. a), b), d) si g) din Codul penal, înainte de Legea nr. 456/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000, nu instituie nici privilegii si nici discriminări. Impunerea unor conditii pentru a putea beneficia de gratiere nu încalcă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, prevăzut în art. 16 din Constitutie, deoarece legiuitorul poate, din ratiuni de politică penală a statului, să considere că nu trebuie iertati de pedeapsă infractorii care au săvârsit într-o anumită perioadă anumite infractiuni, desi continutul si redactarea acestora sunt neschimbate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că stabilirea criteriilor de determinare a pedepselor care se gratiază sau a altor sanctiuni care se înlătură, precum si a infractiunilor pentru săvârsirea cărora nu se aplică iertarea de pedeapsă intră în competenta exclusivă a legiuitorului.

Ca atare, din ratiuni de politică penală, statul poate să considere că nu trebuie iertati de pedeapsă anumiti infractori, indiferent de cuantumul sau durata pedepsei pronuntate, dacă sunt vinovati de săvârsirea unor categorii de infractiuni. Astfel, condamnatii care a săvârsit infractiuni diferite sau chiar de aceeasi natură, dar în perioade diferite, când legea penală a reglementat în redactări diferite continutul infractiunii respective, se află, evident, în situatii diferite, ceea ce permite si instituirea unui tratament juridic diferentiat, conform optiunii libere a legiuitorului. În acest sens Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 88/2003, Decizia nr. 364/2003 si Decizia nr. 204/2004.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare. Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12: “(2) Nu beneficiază de prevederile art. 1-3 cei cărora li s-au aplicat pedepse sau măsuri educative pentru următoarele infractiuni:

A. Infractiuni reglementate de Codul penal: [...]

12. furtul de autovehicule, precum si furtul calificat, prevăzute în art. 209 alin. 1 lit. a), b), d) si g), alin. 2 si 3 în redactarea anterioară Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, în art. 209 alin. 1-4 în redactarea anterioară Legii nr. 456/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, si în art. 209 alin. 2-4, în redactarea în vigoare;”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutia României, ce au următorul continut:

 “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că a mai fost sesizată cu exceptii de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12 din Legea nr. 543/2002, exceptii pe care le-a respins, ca fiind neîntemeiate, prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 10 aprilie 2003, Decizia nr. 341 din 16 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 17 octombrie 2003, si, respectiv, Decizia nr. 364 din 30 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 22 noiembrie 2003.

Prin acele decizii Curtea a statuat că Legea nr. 543/2002 reprezintă un act de clementă, exercitat de Parlament în temeiul prerogativelor sale constitutionale si conform politicii penale a statului. Stabilirea prin acest act normativ a criteriilor de determinare a pedepselor care se gratiază, precum si a infractiunilor pentru săvârsirea cărora nu se aplică iertarea de pedeapsă intră în competenta exclusivă a legiuitorului. Curtea a mai constatat că, potrivit dispozitiilor legale criticate, toti infractorii aflati în aceeasi situatie beneficiază ori sunt exceptati de la beneficiul gratierii, deopotrivă, în raport cu natura infractiunii si a continutului acesteia, în formularea legală în vigoare la data săvârsirii infractiunii. Condamnatii care au săvârsit infractiuni diferite sau chiar de aceeasi natură, dar în perioade diferite, când legea penală a reglementat în redactări diferite continutul infractiunilor respective, se află, evident, în situatii diferite, ceea ce permite si instituirea unui tratament juridic diferentiat, conform optiunii libere a legiuitorului, fără a se putea retine instituirea unor privilegii sau a unor discriminări.

Solutia adoptată si considerentele deciziilor citate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au apărut elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (2) lit. A. pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, exceptie ridicată de instantă, din oficiu, în Dosarul nr. 2.493/2003 al Judecătoriei Constanta.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004 si al Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare,

în baza legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, armonizată cu reglementările Uniunii Europene în vigoare,

văzând Referatul de aprobare nr. 1.767 din data de 20 decembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii de aprobare a activitătilor din unitătile supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Institutele centrale de profil, directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 23 decembrie 2004.

Nr. 139.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de plată pentru manopera actiunilor sanitare veterinare publice de interes national efectuate de medicii veterinari de liberă practică în baza contractului de concesionare, pentru anul 2005

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.866 din 14 decembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele de plată pentru manopera actiunilor sanitare veterinare publice de interes national, efectuate de medicii veterinari de liberă practică în baza contractului de concesionare, pentru anul 2005, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Actiunile sanitare veterinare publice de interes national concesionate se execută conform Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2005, aprobat de presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 23 decembrie 2004.

Nr. 140.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind anumiti contaminanti din alimentele de origine animală si nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 31.398 din 13 decembrie 2004, întocmit de Directia generală pentru siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, precum si ale art. 63 lit. d), i) si m) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1)-(3) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind anumiti contaminanti din alimentele de origine animală si nonanimală, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Regulamentului Comisiei 466/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L77, amendat prin Regulamentul Consiliului 2375/2001/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L321, a Regulamentului Comisiei 221/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L37, a Regulamentului Comisiei 257/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41, a Regulamentului Comisiei 472/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L75, a Regulamentului Comisiei 563/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L86, a Regulamentului Comisiei 1425/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L203, a Regulamentului Comisiei 2174/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L326, a Regulamentului Comisiei 242/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L42, a Regulamentului Comisiei 455/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L74, a Regulamentului Comisiei Europene 655/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L104, a Regulamentului Comisiei Europene 683/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L106 si a Regulamentului Comisiei Europene 684/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L106, precum si a Regulamentului Consiliului nr. 315/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L37, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 1.882/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L284, a Directivei 1998/53/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201, amendată prin directivele 2002/27/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L75, 2003/121, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L332, si 2004/43/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L113, a Directivei 2002/26/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L75, amendată prin Directiva 2004/43/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L113, a Directivei 2003/78/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L203, a Directivei 2001/22/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L77, amendată prin Directiva 2001/873, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L325, a Directivei 2002/69/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L209, amendată prin Directiva 2004/44/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L133, si a Directivei 2004/16/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L42.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 23 decembrie 2004.

Nr. 141.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind organizarea si functionarea Registrului National al Armelor

 

Având în vedere prevederile art. 97 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Registrul National al Armelor este un sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor, a detinătorilor legali de arme, precum si a operatiunilor cu arme si munitii, organizat la nivelul Inspectoratului General al Politiei Române, fiind administrat de structura ce coordonează domeniul de activitate “Arme si munitii”.

Art. 2. - Registrul National al Armelor operează cu termenii definiti în art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor.

 

CAPITOLUL II

Atributiile Inspectoratului General al Politiei Române privind Registrul National al Armelor

 

Art. 3. - Inspectoratul General al Politiei Române, prin structura proprie care administrează Registrul National al Armelor, îndeplineste următoarele atributii în domeniile detinerii si circulatiei armelor si munitiilor pe teritoriul României:

a) emite, preschimbă si, după caz, retrage în vederea suspendării sau anulării cărtile de identitate ale armelor;

b) administrează evidenta operatiunilor cu arme si munitii, operând mentiunile corespunzătoare în cărtile de identitate ale armelor;

c) administrează evidenta detinătorilor legali de arme si munitii, persoane fizice si juridice române si străine;

d) administrează evidenta armelor si munitiilor detinute de persoanele fizice si juridice române si străine;

e) administrează evidenta armurierilor care desfăsoară operatiuni cu arme si munitii;

f) administrează evidenta documentelor de detinere si, după caz, de port si folosire a armelor si munitiilor pentru persoanele fizice si juridice române si străine;

g) administrează evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritătile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor aflate în circulatie;

h) cooperează cu structurile operative din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor prin schimb de date si informatii referitoare la circulatia armelor si munitiilor, precum si la furtul sau disparitia acestor materiale;

i) cooperează cu alte institutii ale statului care au atributii în domeniul armelor si munitiilor, pe linia schimbului de date care să asigure monitorizarea circulatiei acestor materiale supuse autorizării;

j) cooperează, în baza acordurilor internationale la care România este parte, cu institutiile similare din străinătate;

k) cooperează cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României, pentru monitorizarea operatiunilor cu arme si munitii;

l) la cerere, pune la dispozitie datele si informatiile necesare stucturilor operative de politie în vederea identificării detinătorilor ilegali si recuperării armamentului si munitiei furate/pierdute;

m) administrează evidenta armelor furate, pierdute sau descoperite, în cooperare cu Directia de investigatii criminale din Inspectoratul General al Politiei Române;

n) cooperează si realizează schimb de date si informatii cu institutiile similare din spatiul Uniunii Europene cu privire la circulatia armelor si munitiilor, prin acordarea de sprijin Biroului SIRENE pentru consultarea si, după caz, prin efectuarea actualizării datelor gestionate privind evidenta armelor si munitiilor urmărite general pe teritoriul României si international.

 

CAPITOLUL III

Forme de organizare si evidente

 

Art. 4. - Prin Registrul National al Armelor Inspectoratul General al Politiei Române asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 295/2004, în părtile ce îi revin.

Art. 5. - Registrul National al Armelor contine si prelucrează în sistem informatic date cu privire la următoarele categorii de evidente:

a) evidenta armelor letale (anexa A);

b) evidenta armelor neletale (anexa B);

c) evidenta detinătorilor legali de arme, munitii si a datelor privind documentele de autorizare, detinere, folosire si transfer (anexa C);

d) evidenta armurierilor si a datelor privind documentele de autorizare, detinere, folosire si transfer (anexa D);

e) evidenta poligoanelor de tragere (anexa E);

f) evidenta armelor si munitiei furate, pierdute sau găsite (anexa F);

g) evidenta armelor si munitiei urmărite general pe teritoriul României si international (anexa G);

Art. 6. - (1) Registrul National al Armelor cuprinde evidentele centralizate la nivel national cu datele implementate de structura centrală din Inspectoratul General al Politiei Române si de structurile teritoriale de arme, explozivi, substante toxice din cadrul inspectoratelor judetene de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

(2) Operarea în baza de date se face imediat după avizul dat de seful nemijlocit al operatorului si în baza aprobării conducerii structurilor arme, explozivi, substante toxice.

Art. 7. - (1) În cadrul structurii arme, explozivi, substante toxice din Inspectoratul General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor, care administrează la nivel national activitatea informatică de implementare si exploatare în interes operativ a datelor prevăzute în categoriile de evidente prevăzute la art. 5.

(2) La inspectoratele judetene de politie, respectiv Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, se constituie statii locale de lucru ale Registrului National al Armelor, care administrează la nivel teritorial activitatea informatică de implementare si exploatare în interes operativ a datelor din categoriile de evidente prevăzute la art. 5.

(3) Registrul National al Armelor este deservit de politisti, cunoscători ai limbii engleze, specializati în domeniul de activitate “Arme si munitii”, precum si în exploatarea sistemului informatic.

 

CAPITOLUL IV

Accesul informatizat la Registrul National al Armelor

 

SECTIUNEA I

Accesul pe plan intern

 

Art. 8. - (1) Dispeceratul si structurile operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pot consulta Registrul National al Armelor în interes operativ, pe niveluri de securitate.

(2) Structurile operative din Inspectoratul General al Politiei Române care au acces la datele înscrise în Registrul National al Armelor, conform prevederilor alin. (1), sunt:

a) Directia de investigatii criminale;

b) Directia generală de combatere a crimei organizate si antidrog;

c) Institutul de Criminalistică;

d) Directia de supravegheri operative si investigatii;

e) Directia politiei transporturi;

f) Directia politiei de ordine publică;

g) Centrul de comunicatii si informatică.

Art. 9. - (1) Politia de Frontieră Română are acces informatizat, în regim de consultare, la datele din Registrul National al Armelor.

(2) Interogarea Registrului National al Armelor din locatiile în care îsi desfăsoară activitatea structuri ale politiei de frontieră este permisă pe niveluri de acces stabilite prin dispozitie comună a inspectorului general al Politiei Române si inspectorului general al Politiei de Frontieră Române, cu asigurarea conditiilor de securitate a datelor, potrivit legii.

Art. 10. - (1) Directia generală de informatii si protectie internă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor poate să consulte, în interes operativ, Registrul National al Armelor.

(2) Nivelul de acces se stabileste prin dispozitie comună a inspectorului general al Politiei Române si a directorului general al Directiei generale de informatii si protectie internă.

 

SECTIUNEA a II-a

Accesul pe plan extern

 

Art. 11. - (1) Structura care administrează Registrul National al Armelor se conectează prin intermediul componentei nationale a Sistemului Informatic Schengen (N.SIS) si prin Biroul SIRENE cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene, pentru schimbul reciproc de date si informatii privind circulatia armelor si munitiilor din România în spatiul Uniunii Europene si invers.

(2) Accesul structurilor similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru consultarea Registrului National al Armelor se face prin structurile de cooperare mentionate la alin. (1), pe niveluri de acces si securitate stabilite, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V

Cooperarea în sistemul informatic al Registrului National al Armelor cu alte institutii cărora le revin competente în domeniu

 

Art. 12. - (1) Sistemul informatic de evidente al Registrului National al Armelor se conectează la sistemul informatic al Autoritătii Nationale de Omologare a Armelor si Munitiilor, în vederea schimbului operativ de date privind omologarea armelor si munitiilor, eliberarea certificatelor de omologare si a certificatelor de inspectie tehnică a armelor.

(2) Accesul la datele din Registrul National al Armelor, respectiv la cele din banca de date apartinând Autoritătii Nationale de Omologare a Armelor si Munitiilor, se stabileste prin dispozitie comună a inspectorului general al Politiei Române si a sefului autoritătii.

Art. 13. - Prin protocoale de colaborare se stabilesc regulile si procedurile prin care se realizează schimbul de date între structura de politie din Inspectoratul General al Politiei Române care administrează Registrul National al Armelor si următoarele autorităti:

a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru schimbul cu reprezentantele si misiunile diplomatice si consulare ale României;

b) Autoritatea Natională a Vămilor, pentru schimbul cu birourile vamale;

c) Agentia Natională de Control al Exporturilor (ANCEX);

d) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

e) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

f) Ministerul Economiei si Comertului.

Art. 14. - Programul pentru aplicarea prevederilor art. 13 se realizează de Directia comunicatii si informatică din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Centrul de comunicatii si informatică din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

Art. 15. - (1) Cerintele pentru implementarea si exploatarea sistemului informatic, inclusiv cele pentru acces la baza de date, se formulează de către Directia comunicatii si informatică din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Centrul de comunicatii si informatică din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 295/2004.

(2) Identificarea resurselor de finantare pentru realizarea sistemului informatic se face de către structurile mentionate la alin. (1), cu consultarea unitătilor interesate din Ministerul Administratiei si Internelor.

 

CAPITOLUL VI

Alte evidente conexe

 

Art. 16. - (1) La nivelul Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Sistemul de evidentă a tuburilor si proiectilelor trase experimental cu armele procurate de detinătorii legali de arme letale.

(2) Metodologia de functionare si utilizare a sistemului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispozitie a inspectorului general al Politiei Române.

Art. 17. - Modalitatea de dotare cu arme letale scurte (pistol, revolver) a persoanelor incluse în programul de protectia martorilor, conform dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, elaborat de Oficiul National pentru Protectia Martorilor.

 

CAPITOLUL VII

Modalităti de realizare a securizării sistemului informatic privind registrul national al armelor

 

Art. 18. - Accesul la banca de date a Registrului National al Armelor este permis pe niveluri de securitate stabilite conform legii.

Art. 19. - (1) Politistii care au acces la Registrul National al Armelor pentru implementarea datelor sau pentru consultare sunt desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Politiei Române pentru structura centrală de arme, explozivi, substante toxice, respectiv prin dispozitie a inspectorului-sef/directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pentru structurile teritoriale de profil de la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti.

(2) Datele obtinute în urma interogării sistemului vor fi utilizate în sensul si în limitele stabilite prin aprobarea acordată de conducerea structurilor de arme, explozivi, substante toxice.

(3) Implementarea datelor în evidentele Registrului National al Armelor se realizează numai de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).

Art. 20. - (1) Pentru prevenirea pierderilor accidentale ale datelor stocate în Registrul National al Armelor se constituie Arhiva electronică a Registrului National al Armelor, care este administrată de Centrul de comunicatii si informatică din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

(2) Arhiva electronică se reactualizează trimestrial de către Centrul de comunicatii si informatică, pe baza datelor puse la dispozitie de persoanele desemnate din cadrul structurii Arme, explozivi si substante toxice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

Art. 21. - Directia management logistic si Directia logistică din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pot obtine date si informatii de interes logistic din banca de date a Registrului National al Armelor pe bază de cerere scrisă adresată structurii care o administrează.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Evidentele privind armele si munitiile letale si neletale prevăzute în prezentul ordin constituie informatii secrete de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004.

Art. 23. - Actualizarea si păstrarea datelor din evidentele Registrului National al Armelor au caracter permanent.

Art. 24. - (1) Logistica necesară organizării si functionării Registrului National al Armelor se asigură prin grija Directiei management logistic si Directiei comunicatii si informatică din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Sumele aferente acestei operatiuni se alocă din fondurile Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din fonduri externe.

Art. 25. - (1) Anexele A-G*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 19 octombrie 2004.

Nr. 389.


*) ANEXELE A-G

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

 

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind aprobarea Normativului de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante

 

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare;

- Memorandumului nr. 5/8.465/A.N. din 12 august 2004 privind întreprinderea unor măsuri care să asigure existenta si functionarea unui cadru legislativ specific standardizării voluntare, precum si adoptarea standardelor europene concomitent cu anularea reglementărilor tehnice conflictuale,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 318/1997 pentru aprobarea Normativului de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante RP06/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis din 4 iunie 1997.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro

 

Bucuresti, 22 decembrie 2004.

Nr. 421.

 

ANEXĂ

 

NORMATIV

de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Dispozitiile prezentului normativ sunt emise în temeiul art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Termenii folositi în prezentul normativ se definesc astfel:

a) protectie individuală - măsura de protectie a muncii, prin care se previne sau se diminuează actiunea factorilor de risc asupra unei singure persoane. Se apelează la o astfel de măsură numai după ce au fost epuizate, atât cât este rezonabil posibil, orice alte mijloace tehnice si organizatorice de protectie a muncii sau când nu pot fi avute în vedere asemenea mijloace;

b) protectie în zona de lucru - ansamblul de măsuri constructive, tehnice, de dotare si organizatorice, care asigură conditii normale de lucru sau diminuează actiunea factorilor de risc;

c) mijloc individual de protectie - mijloc individual destinat protectiei unui singur angajat si care este purtat de acesta;

d) functie de protectie - functia realizată de un mijloc de protectie, prin care se combate actiunea unui factor de risc asupra organismului uman sau numai se semnalizează existenta unui factor de risc. Functia de protectie se realizează prin interpunerea între factorul de risc si organismul uman sau indirect, prevenind declansarea unor fenomene care pot conduce la accidente de muncă;

e) protector - obstacol destinat a fi interpus între un factor de risc si organismul uman pentru a realiza o functie de protectie;

f) echipament individual de protectie (E.I.P.) – totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat angajatul în timpul lucrului;

g) echipament individual de protectie la radiatii (E.I.R.) - totalitatea mijloacelor individuale de protectie la radiatii ionizante, cu care este dotat angajatul în timpul lucrului;

h) echipament individual de lucru (E.I.L.) – totalitatea mijloacelor individuale utilizate în procesul de muncă pentru protejarea îmbrăcămintei personale a angajatilor împotriva uzurii si murdăririi excesive;

i) sortiment (de mijloace individuale de protectie) – grup specific de mijloace individuale de protectie, care asigură protectia aceleiasi părti anatomice, caracterizate prin aceeasi formă generală si aceleasi caracteristici functionale: de exemplu: încăltăminte de protectie;

j) tip (de mijloace individuale de protectie) - grup specific de mijloace individuale de protectie din cadrul unui sortiment, caracterizate prin faptul că realizează protectia împotriva aceluiasi factor de risc;

k) factor de risc - factori (însusiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate în procesul de muncă si care pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale;

l) factor periculos - factor de risc a cărui actiune asupra angajatului duce, în anumite conditii, la accidentarea acestuia;

m) factor nociv - factor de risc a cărui actiune asupra angajatului duce, în anumite conditii, la îmbolnăvirea acestuia.

Art. 3. - Prezentul normativ se aplică la toate locurile de muncă în care se desfăsoară activităti din domeniul nuclear, autorizate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (C.N.C.A.N.).

Art. 4. - (1) Echipamentul individual de protectie la radiatii se acordă suplimentar echipamentului individual de protectie specific locului de muncă respectiv.

(2) Echipamentul individual de protectie si/sau de protectie la radiatii (E.I.P. si/sau E.I.R.) se asigură si se acordă gratuit, de către titularul de autorizatie, atât angajatilor proprii, cât si tuturor categoriilor de persoane care au acces în zona controlată/supravegheată în care se desfăsoară activităti nucleare (personal de inspectie si control, personal detasat, personal în stagii de practică sau de pregătire, utilizatori etc.).

Art. 5. - Echipamentul individual de protectie acordat unei persoane trebuie să asigure protectia acesteia împotriva tuturor factorilor de risc care actionează asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.

Art. 6. - (1) Echipamentul individual de protectie la radiatii trebuie să posede autorizatie de securitate radiologică pentru produs, conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Este interzisă utilizarea echipamentului individual de protectie la radiatii, neautorizat conform alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind acordarea echipamentului individual de protectie la radiatii (E.I.R.)

 

Art. 7. - Echipamentul individual de protectie la radiatii (E.I.R.) se asigură si se acordă de către titularul de autorizatie, în conformitate cu criteriile stabilite în tabelul din anexă.

Art. 8. - Echipamentul individual de protectie (E.I.P.) se asigură si se acordă de către titularul de autorizatie în conformitate cu Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 225/1995.

Art. 9. - Stabilirea mijloacelor individuale de protectie la radiatii (sortimente si tipuri), care compun echipamentul individual de protectie la radiatii ce trebuie acordat fiecărei persoane, se face pe baza analizei si cumulării factorilor de risc la care aceasta este expusă pe durata prezentei sale în zona controlată/supravegheată în scopul îndeplinirii sarcinilor de muncă.

Art. 10.- Analiza factorilor de risc, alegerea sortimentelor si a tipurilor de mijloace individuale de protectie la radiatii, durata normată de folosire a acestora, diferentiat pe categorii de personal si conditii concrete de muncă, precum si modul de acordare a acestora (inventar personal, inventar sectie etc.) se fac de către o comisie formată din persoanele cu responsabilităti în domeniul nuclear, posesoare de permis de exercitare de nivel cel putin doi, unul până la trei reprezentanti ai salariatilor cu permis de exercitare de nivel doi si un reprezentant al sindicatului. Componenta nominală a comisiei si modul de functionare a acesteia sunt stabilite de consiliul de administratie sau de alt organ echivalent acestuia, care poate angaja, potrivit legii, răspunderea juridică a titularului/solicitantului de autorizatie.

Art. 11. - Comisia de analizare a factorilor de risc poate solicita, pe cheltuiala titularului/solicitantului de autorizatie, consultarea unui expert acreditat în protectie radiologică, efectuarea de expertize sau de măsurători de către organe specializate care să ajute la analizarea factorilor de risc.

Art. 12. - Propunerea comisiei, prin care se stabilesc mijloacele individuale de protectie la radiatii, se aprobă si se însuseste de consiliul de administratie sau de alt organ echivalent acestuia. Rezultatele analizei factorilor de risc, lista cu mijloacele individuale de protectie la radiatii stabilite  si cantitătile din fiecare sortiment si tip procurate fac parte din documentatia necesară obtinerii autorizatiei C.N.C.A.N.

Art. 13. - (1) Titularul de autorizatie este obligat să asigure, în afara echipamentului individual, mijloacele de protectie colectivă la radiatii ionizante (ecrane de protectie fixe sau mobile, nise etc.) si materialele si mijloacele necesare decontaminării suprafetelor, echipamentelor de protectie la radiatii si a corpului uman.

(2) Calitatea si cantitatea acestora se stabilesc după metodologia prevăzută la art. 11-13.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii privind utilizarea echipamentului individual de protectie la radiatii (E.I.R.)

 

Art. 14. - Titularul de autorizatie are următoarele obligatii:

a) să asigure conditii de verificare periodică a calitătilor de protectie ale mijloacelor individuale de protectie la radiatii, în conformitate cu instructiunile de utilizare;

b) să asigure conditii de curătare si de decontaminare a echipamentelor individuale de protectie la radiatii (E.I.R.);

c) să asigure conditii de depozitare si de întretinere, precum si repararea si verificarea mijloacelor individuale de protectie la radiatii, astfel încât să se asigure conservarea calitătilor de protectie ale acestora;

d) să înlocuiască mijloacele individuale de protectie la radiatii, la expirarea duratei normate de folosire sau care nu mai posedă calitătile de protectie, de fiecare dată când se constată acest lucru, indiferent de motiv.

Art. 15. - Responsabilul cu securitatea radiologică are următoarele obligatii:

a) să instruiască personalul în legătură cu modul de utilizare si cu caracteristicile echipamentului individual de protectie la radiatii;

b) să anunte în scris titularul de autorizatie asupra oricăror modificări legate de echipamentul individual de protectie la radiatii (E.I.R.)

Art. 16. - Persoanele care beneficiază de echipament individual de protectie la radiatii au următoarele obligatii:

a) să cunoască caracteristicile si modul corect de utilizare a mijloacelor individuale de protectie din dotare;

b) să poarte întregul echipament individual de protectie (E.I.R. si E.I.P.), pe toată durata desfăsurării activitătii în zona controlată/supravegheată, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

c) să utilizeze echipamentul individual de protectie (E.I.R. si E.I.P.) doar în scopul pentru care acesta a fost atribuit si să se preocupe de conservarea calitătilor de protectie ale acestuia;

d) să prezinte mijloacele individuale de protectie la verificările periodice prevăzute în instructiunile de utilizare si pentru curătare sau decontaminare;

e) să solicite un nou mijloc individual de protectie atunci când, din diverse motive, mijlocul individual de protectie avut în dotare nu mai prezintă calitătile de protectie necesare.

Art. 17. - Pierderea calitătilor de protectie ale mijlocului individual de protectie înainte de termenul prevăzut în instructiuni si dovedită a se fi produs din vina purtătorului îl îndreptăteste pe agentul economic la recuperarea pagubei pe seama purtătorului.

Art. 18. - Executantul unei sarcini de serviciu are dreptul de a refuza executarea acesteia, dacă nu i se asigură mijloacele individuale de protectie necesare, prevăzute în normativ, fără ca refuzul să atragă asupra sa măsuri disciplinare.

Art. 19. - Nepurtarea echipamentului individual de protectie (E.I.R. si E.I.P), în cazul în care acesta este corect acordat si în stare de functionare, sau utilizarea acestuia în alte conditii decât cele prevăzute de instructiunile de utilizare se sanctionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare, si Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată.

 

ANEXĂ

la normativ

 

CRITERII

de acordare a echipamentului individual de protectie la radiatii (E.I.R.)

 

Nr.

crt.

Factorii de risc care apar

în îndeplinirea sarcinilor

de muncă

Pericolul de accidentare

în muncă sau de îmbolnăvire

profesională

Sortimentul de mijloace individuale

de protectie, care se acordă

1.

Iradiere externă

Efectele radiatiilor ionizante

Boala de iradiere

- Sort de cauciuc cu plumb

- Mănusi de cauciuc cu plumb

- Ochelari de sticlă cu plumb

2.

Lucrul cu lichide

radioactive sau pulberi

radioactive

Contaminare radioactivă

Efectele nocive ale radiatiilor ionizante

Boala de iradiere

- Mască de protectie

- Încăltăminte de protectie

- Mijloace de protectie a încăltămintei

- Mănusi de protectie

- Costum de protectie

- Sort de protectie

- Bonetă

3.

Lucrul în spatii cu aerosoli

radioactivi sau pulberi

radioactive

Contaminare radioactivă

Efectele nocive ale radiatiilor ionizante

Boala de iradiere

- Lenjerie de corp

- Sosete - ciorapi

- Mască de protectie

- Încăltăminte de protectie

- Mijloace de protectie a încăltămintei

- Mănusi de protectie

- Costum de protectie (inclusiv capison)

- Costum de protectie etans, cu alimentare

de la retea de aer comprimat

- Costum de protectie izolant, prevăzut cu dispozitiv

de protectie izolant autonom

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si cantitătilor din contractele cu optiune

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), i) si j) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

tinând cont de referatul de aprobare redactat de Departamentul functionarea si dezvoltarea pietei de energie si în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 21 ianuarie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a preturilor si cantitătilor din contractele cu optiune, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. aplică metodologia prevăzută la art. 1 si determină primele, preturile de exercitare si cantitătile de energie electrică din contractele cu optiune.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 2.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Contractului-cadru cu optiune de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător termo] si Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

tinând cont de referatul de aprobare redactat de Departamentul functionarea si dezvoltarea pietei de energie si în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 21 ianuarie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru cu optiune de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător termo] si Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A. si producătorii de energie electrică detinători de contracte de portofoliu încheie contracte pe baza contractului-cadru prevăzut la art. 1, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 3.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei ( www.anre.ro ), la sectiunea “Reglementări comerciale”.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 60 alin. (2) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 17 ianuarie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă Normele privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2005.

Nr. 3.102.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind cotele procentuale pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005

 

Art. 1. - Începând cu 1 ianuarie 2005, Fondul de garantare constituit potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, se separă în două fonduri corespunzător celor două categorii de asigurări, respectiv Fondul de garantare pentru asigurările de viată si Fondul de garantare pentru asigurările generale.

Art. 2. - (1) Pentru exercitiul financiar 2005 se stabilesc următoarele cote pentru contributia asigurătorilor la Fondul de garantare, astfel:

- pentru Fondul de garantare pentru asigurările de viată se stabileste o cotă de 0,5%;

- pentru Fondul de garantare pentru asigurările generale se stabileste o cotă de 1%.

(2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurare directă si de coasigurare, aferentă asigurărilor de viată si, respectiv, asigurărilor generale.

Art. 3. - Modul de constituire, administrare si utilizare a Fondului de garantare este stabilit prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Normele privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protejare a asiguratilor pe anul 2004, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2004, îsi încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2005.

 

REGULAMENTE ALE CONSILIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Vest

 

CAPITOLUL I

Organizarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Vest

 

Art. 1. - (1) Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Vest, denumit în continuare si Consiliul, este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, constituit în vederea coordonării dezvoltării regionale, a activitătilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională, la nivelul regiunii de dezvoltare formate din judetele Arad, Timis, Caras-Severin, Hunedoara (denumită în continuare regiunea).

(2) Consiliul îsi desfăsoară activitatea pe principii parteneriale, în concordantă cu atributiile ce îi revin si cu obiectivele politicii de dezvoltare regională, stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

Art. 2. - Consiliul este alcătuit din presedintii consiliilor judetene si din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consiliu - local, municipal, orăsenesc si comunal din fiecare judet al regiunii.

Art. 3. - (1) Consiliul alege un presedinte si un vicepresedinte, care nu pot fi reprezentanti ai aceluiasi judet; aceste functii sunt îndeplinite, prin rotatie, pentru câte un mandat de un an, de către presedintii consiliilor judetene.

(2) În cazul în care presedintele nu îsi poate îndeplini atributiile, acestea vor fi preluate de drept si integral de către vicepresedinte.

(3) În cazul în care la sedintă nu pot fi prezenti nici presedintele si nici vicepresedintele, sedinta va fi amânată, putându-se recurge pentru adoptarea hotărârilor de pe ordinea de zi la procedura scrisă.

Art. 4. - Secretariatul Consiliului este constituit în cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regională Vest si este asigurat prin personal specializat din cadrul agentiei.

Art. 5. - (1) La fiecare reuniune a Consiliului participă de drept directorul agentiei pentru dezvoltare regională.

(2) Prefectii judetelor care intră în componenta regiunii de dezvoltare, la invitatia presedintelui Consiliului, pot participa fără drept de vot la lucrările acestuia.

(3) În functie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările acestui organism pot participa, în calitate de invitat, fără drept de vot, si alti reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orăsenesti si comunale, ai institutiilor si organizatiilor cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanti desemnati de organizatiile patronale si sindicale reprezentative la nivel national, precum si reprezentanti ai societătii civile; acestia pot face propuneri pentru ordinea de zi, pe care Consiliul le poate dezbate si supune la vot.

(4) În cazul reuniunilor Consiliului, în cadrul cărora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regională, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si d) din Legea nr. 315/2004, membrii acestuia, inclusiv invitatii, semnează o declaratie de confidentialitate si impartialitate, respectiv o declaratie de confidentialitate atunci când persoana nu votează dar are acces la informatiile supuse dezbaterii. În cazul în care unul dintre membrii Consiliului este si reprezentantul unei autorităti publice care a depus proiect spre aprobare în vederea finantării sau se află în vreun posibil caz de conflict de interese, acesta va anunta Consiliul, se va abtine de la vot si va semna numai declaratia de confidentialitate. Dacă mai multi membri ai Consiliului se află în această situatie si aprobarea listei de proiecte poate fi periclitată din această cauză, atunci votul va fi exprimat pentru fiecare proiect de pe listă, urmând să se abtină de la votarea proiectului numai persoana care nu poate respecta conditia de impartialitate.

(5) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese, precum si a declaratiilor de confidentialitate atrage răspunderea membrilor Consiliului si/sau a invitatilor si se sanctionează conform dispozitiilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Functionarea Consiliului

 

Art. 6. - (1) Reuniunile Consiliului se pot desfăsura numai în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor care îl constituie si cu conditia reprezentării tuturor judetelor din cadrul regiunii.

(2) Dacă la o sedintă a Consiliului nu sunt întrunite conditiile de participare prevăzute la alin. (1), atunci ea se amână, urmând să fie convocată o nouă sedintă în termen de 15 zile. Sedinta convocată în urma unei amânări se desfăsoară chiar dacă nu întruneste conditiile prevăzute la alin. (1), iar hotărârile adoptate de Consiliu în cadrul acestei sedinte sunt obligatorii.

(3) Membrii Consiliului care nu pot participa din motive obiective la reuniunile acestuia pot desemna, prin mandat scris, un înlocuitor, care poate fi vicepresedintele sau viceprimarul.

(4) Mandatul scris privind numirea unui înlocuitor la sedinta Consiliului cuprinde si motivarea neparticipării la sedintă, se depune si se înregistrează înaintea acesteia la secretariatul Consiliului din cadrul agentiei pentru dezvoltare regională.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin, Consiliul adoptă hotărâri prin consens. Dacă acesta nu se realizează, hotărârile vor fi luate prin vot cu majoritatea simplă a membrilor prezenti. În caz de paritate, votul presedintelui este decisiv.

(6) Hotărârile adoptate se comunică institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor Consiliului, precum si celor interesati, de către secretariatul acestui organism, în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.

Art. 7. - (1) Sedintele ordinare ale Consiliului se desfăsoară trimestrial sau extraordinar, în cazuri deosebite, în ambele cazuri la convocarea presedintelui sau, în absenta acestuia, a vicepresedintelui.

(2) În cazuri deosebite, sedintele extraordinare ale Consiliului se pot organiza la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor Consiliului, a directorului agentiei pentru dezvoltare regională, precum si la cererea Consiliului National pentru Dezvoltare Regională.

(3) În mod exceptional Consiliul poate adopta hotărâri prin procedură scrisă.

(4) Acordul membrilor Consiliului privind adoptarea hotărârilor prin procedură scrisă se transmite de către acestia, în format electronic si pe fax, pe adresa presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului, precum si pe adresa secretariatului constituit în cadrul agentiei pentru dezvoltare regională.

(5) Hotărârile se consideră aprobate în procedură scrisă, dacă acordul este dat de majoritatea simplă a membrilor Consiliului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de hotărâre. În caz de paritate, acordul presedintelui este decisiv.

(6) În textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedură scrisă, conform alin. (3)-(5), se specifică modalitatea de adoptare a acesteia.

(7) Hotărârile adoptate în procedură scrisă se comunică de către secretariatul Consiliului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, institutiilor si persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6).

Art. 8. - (1) Convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele Consiliului se fac în scris de către secretariatul Consiliului, cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de data desfăsurării reuniunii. În mod obligatoriu acestea contin ziua, ora, locul desfăsurării si ordinea de zi, precum si adresa site-ului de pe care pot fi obtinute informatii privind reuniunea respectivă.

(2) Ordinea de zi a sedintei Consiliului si, după caz, materialele care urmează a fi supuse dezbaterii se publică pe site-ul agentiei pentru dezvoltare regională, cu cel putin 5 zile înainte de data sedintei.

Art. 9. - (1) La începutul fiecărei sedinte, presedintele Consiliului supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Ordinea de zi poate fi completată si cu alte probleme decât cele comunicate initial, cu aprobarea a două treimi din numărul membrilor prezenti.

(3) La sfârsitul fiecărei sedinte se stabileste data viitoarei sedinte ordinare.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Consiliului

 

Art. 10. - (1) Principalele atributii ale Consiliului sunt:

a) analizează si aprobă strategia si programele de dezvoltare regională;

b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului national de dezvoltare;

c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selectionate la nivel regional, în concordantă cu criteriile, prioritătile si metodologia elaborate de institutia natională cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate;

d) transmite Consiliului National pentru Dezvoltare Regională, spre aprobarea finantării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selectie la nivel national;

e) aprobă criteriile si prioritătile pentru alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională;

f) prezintă Consiliului National pentru Dezvoltare Regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională;

g) urmăreste utilizarea fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regională;

h) propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regională cuantumul contributiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judetelor, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finantarea obiectivelor politicilor regionale, precum si destinatia si esalonările de plată ale acestora;

i) comunică consiliilor judetene hotărârea privind aprobarea cuantumului sumelor stabilite la nivelul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională, reprezentând contributiile financiare ale acestora, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, contributii care vor fi prevăzute în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei pozitii distincte, denumită Dezvoltare si promovare regională.

Consiliile judetene vor adopta hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind cuantumul contributiilor anuale stabilite. Contributiile anuale vor fi vărsate trimestrial în Fondul pentru dezvoltare regională, administrat de agentiile pentru dezvoltare regională;

j) atrage alte contributii financiare, locale si regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regională;

k) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agentia pentru dezvoltare regională;

l) coordonează si sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;

m) elaborează si aprobă regulamentul propriu de functionare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională;

n) avizează contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum si alte documente similare, încheiate de către agentia pentru dezvoltare regională cu tertii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutiile similare din cadrul Uniunii Europene, si informează corespunzător Consiliul National pentru Dezvoltare Regională;

o) aprobă statutul de organizare si functionare a agentiei pentru dezvoltare regională, precum si organigrama acesteia;

p) coordonează activitătile de mediatizare la nivel regional a politicilor si obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeană, precum si pe cele privind utilizarea la nivelul regiunii a fondurilor, asigurând transparenta si informarea corectă, rapidă si în timp util a cetătenilor, în special a întreprinzătorilor;

q) aprobă rapoartele care se transmit de către Agentia de Dezvoltare Regională Vest institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, privind stadiul, dificultătile de implementare, impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regională, precum si măsurile de îmbunătătire;

r) aprobă propunerile anuale ale bugetelor de venituri si cheltuieli ale Agentiei de Dezvoltare Regională Vest, destinate desfăsurării activitătilor;

s) numeste directorul Agentiei de Dezvoltare Regională Vest, prin concurs, potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004, si eliberează din functie directorul Agentiei de Dezvoltare Regională Vest, după efectuarea cercetării prealabile impuse de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, dacă acesta a comis fapte care cad sub incidenta dispozitiilor din Codul muncii privind desfacerea contractului individual de muncă, respectând prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004;

s) elaborează si aprobă rapoarte semestriale, precum si un raport anual de activitate. Aceste rapoarte se transmit spre informare Consiliului National pentru Dezvoltare Regională, în maximum 30 de zile de la sfârsitul perioadei mentionate;

t) îndeplineste atributiile ce îi revin în conformitate cu legislatia privind regimul zonelor defavorizate, precum si cele care rezultă din alte acte normative în vigoare.

Art. 11. - (1) Presedintele Consiliului are următoarele atributii principale:

a) convoacă, coordonează pregătirea si conduce sedintele Consiliului;

b) aprobă proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitatii, precum si materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării sedintelor Consiliului;

c) semnează hotărârile si procesele-verbale ale sedintelor Consiliului, rapoartele semestriale, precum si raportul anual de activitate ale acestuia;

d) aprobă modificările la procesele-verbale ale sedintelor, tinând seama de propunerile si observatiile vicepresedintelui, ale membrilor Consiliului, precum si ale secretariatului acestuia;

e) emite ordine în intervalele dintre sedinte, pentru cazurile de urgentă bine justificate, ordine care urmează a fi supuse aprobării prin hotărârea Consiliului în proxima sedintă si, de asemenea, emite ordine în cazul în care este mandatat în acest sens de Consiliu;

f) reprezintă Consiliul, împreună cu vicepresedintele, în cadrul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională;

g) reprezintă regiunea si Consiliul în relatiile cu alte regiuni din tară si din străinătate.

(2) Presedintele Consiliului îndeplineste si alte atributii care rezultă din prevederile Legii nr. 315/2004.

Art. 12. - Vicepresedintele Consiliului are următoarele atributii:

a) preia, pe bază de mandat scris, semnat de presedintele Consiliului, atributiile acestuia, dacă presedintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini;

b) participă la organizarea sedintelor Consiliului;

c) face observatii si propuneri cu privire la continutul si modul de întocmire a procesului-verbal al sedintei Consiliului;

d) îndeplineste alte atributii stabilite de Consiliu;

e) reprezintă Consiliul, împreună cu presedintele, în cadrul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională.

Art. 13. - Activitătile principale ale secretariatului Consiliului sunt:

a) pregătirea documentelor necesare convocării reuniunilor Consiliului;

b) publicarea pe site-ul agentiei pentru dezvoltare regională a ordinii de zi a sedintelor, a proceselor-verbale ale acestora, precum si a materialelor pentru care Consiliul hotărăste publicarea;

c) convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele Consiliului, conform prevederilor art. 7 alin. (1) si (2) si ale art. 8 alin. (1) si (2);

d) întocmirea procesului-verbal al sedintelor Consiliului si transmiterea formei finale semnate de presedintele acestuia, precum si a hotărârilor Consiliului institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, membrilor Consiliului, precum si celor interesati, în termen de 15 zile de la data la care a avut loc sedinta;

e) înregistrarea acordului transmis prin procedură scrisă conform art. 7 alin. (3)-(5) si transmiterea hotărârilor adoptate în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora institutiilor si persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6);

f) redactarea rapoartelor semestriale, precum si a raportului anual de activitate ale Consiliului si transmiterea acestora, după aprobarea lor de către Consiliu, în maximum 30 de zile de la sfârsitul perioadei mentionate, spre informare, Consiliului National pentru Dezvoltare Regională;

g) primirea si înregistrarea mandatelor scrise privind numirea unor înlocuitori la sedintele Consiliului;

h) asigurarea, între sedinte, a asistentei de specialitate presedintelui si vicepresedintelui Consiliului;

i) înregistrarea si păstrarea în conditii specifice adecvate a declaratiilor de confidentialitate si impartialitate si a declaratiilor de confidentialitate date de membrii Consiliului, conform art. 5 alin. (5);

j) primirea si distribuirea corespondentei destinate Consiliului;

k) constituirea si păstrarea unui registru de evidentă complet privind sedintele si activitătile Consiliului;

l) asigurarea activitătilor de registratură si arhivare a documentelor privind activitătile Consiliului;

m) alte activităti care sunt stabilite de către Consiliu.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest îsi exercită atributiile cu titlu gratuit.

Art. 15. - Prezentul regulament de organizare si functionare a Consiliului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 18 din Legea nr. 315/2004.

Art. 16. - (1) Adoptarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului se face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia si numai în prezenta a cel putin un reprezentant din fiecare judet.

(2) Modificarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului se poate face cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia si numai în prezenta a cel putin unui reprezentant din fiecare judet.

 

RECTIFICĂRI

 

La ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 847/1.532/357/2004 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea băuturilor spirtoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 20 ianuarie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”,  Partea I):

- la pct. 2 al art. I, referitor la art. 11 alin. (1) si (2), în loc de: “... inscriptionarea pe etichete a cuvintelor:

«de fructe si/sau portiuni vegetale, cafea, ciocolată»...” si .... inscriptionarea cuvintelor: «de fructe si/sau portiuni vegetale, cafea, ciocolată»...” se va citi: “... inscriptionarea si desenarea pe etichete a fructelor si/sau a portiunilor vegetale, cafelei, ciocolatei...”.