MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 109         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 februarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

85/2004.- Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile miscării de animale de companie în scopuri necomerciale

 

148/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2005

 

5.302/2004. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile miscării de animale de companie în scopuri necomerciale

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.370/2004, întocmit de Directia generală veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară cu privire la cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile miscării de animale de companie în scopuri necomerciale,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta

alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului 998/2003/CE privind cerintele de sănătate animală aplicabile miscării de animale de companie în scopuri necomerciale si amendând Directiva Consiliului 92/65/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L146 din 13 iunie 2003, p. 1.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 85.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

cu privire la cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile miscării de animale de companie în scopuri necomerciale

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste cerintele de sănătate animală aplicabile miscării de animale de companie în scopuri necomerciale si regulile ce se aplică controalelor cu privire la asemenea miscări.

Art. 2. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară se referă la miscările de animale de companie din speciile prevăzute în anexa nr. 1 efectuate între România si statele membre ale Uniunii Europene si la miscările din tări terte în România.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără a se aduce atingere legislatiei comunitare specifice privind protectia speciilor din fauna si flora sălbatică, prin

reglementarea comertului cu acestea.

(3) Prezenta normă sanitară veterinară nu afectează prevederile bazate pe alte consideratii decât cele care se referă la cerinte de sănătate animală si care sunt destinate să restrictioneze miscarea anumitor specii sau rase de animale de companie.

Art. 3. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin următorii termeni se întelege:

1. animale de companie - animale din speciile prevăzute în anexa nr. 1 si care sunt însotite, pe parcursul miscării acestora, de proprietar sau de o persoană fizică

responsabilă de acestea, desemnată de către proprietar, animale ce nu sunt destinate pentru a fi vândute sau transferate către alt proprietar;

2. pasaport - orice document ce permite ca un animal de companie să fie identificat în mod clar, incluzând caracteristicile ce permit să fie controlat statusul acestuia, cu referire la prezenta normă sanitară veterinară;

3. miscare - orice miscare a unui animal de companie între România si statele membre ale Uniunii Europene sau intrarea ori reintrarea acestuia dintr-o tară tertă pe teritoriul României.

Art. 4. - (1) Pe durata unei perioade de tranzitie de 2 ani, începând de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei norme sanitare veterinare, animalele din speciile prevăzute la părtile A si B ale anexei nr. 1 vor fi considerate ca identificate atunci când poartă:

a) fie un tatuaj clar si lizibil;

b) fie un sistem electronic de identificare (transponder).

(2) Oricare ar fi forma de identificare a animalelor de companie, trebuie să fie indicate detalii privind identificarea numelui si adresa proprietarului de animale.

(3) După perioada de tranzitie, se va accepta ca mijloc de identificare a animalului numai metoda la care se referă alin. (1) lit. b). În cazul mentionat la alin. (1) lit. b), atunci când transponderul nu este în conformitate cu standardul ISO 11784 sau cu anexa A la standardul ISO 11785, proprietarul sau persoana fizică responsabilă pentru animalul de companie, desemnată de proprietarul acestuia, trebuie să furnizeze mijloacele necesare pentru citirea transponderului în momentul oricărei inspectii.

 

CAPITOLUL II

Prevederi aplicabile miscării de animale de companie

între România si statele membre ale Uniunii Europene

 

Art. 5. - (1) În cazul miscării animalelor de companie din speciile prevăzute la părtile A si B ale anexei nr. 1 între România si statele membre ale Uniunii Europene, acestea trebuie, fără a prejudicia cerintele stabilite la art. 6:

a) să fie identificate în conformitate cu art. 4; si

b) să fie însotite de un pasaport întocmit de un medic veterinar autorizat de autoritatea veterinară centrală care certifică, după caz, vaccinarea sau revaccinarea antirabică validă, în conformitate cu recomandările laboratorului producător, efectuată animalului în cauză, cu un vaccin inactivat ce contine cel putin o unitate antigenicăinactivantă pe doză (standard WHO).

(2) Autoritatea veterinară centrală a României poate autoriza miscarea de animale de companie nevaccinate si care au vârsta sub 3 luni, ce apartin speciilor mentionate de părtile A si B ale anexei nr. 1, dacă acestea sunt însotite de un pasaport adecvat si au rămas în locul în care au fost fătate si fără a avea contact cu animale sălbatice ce ar fi putut să fie expuse la infectie sau sunt însotite de mama acestora, de care sunt încă dependente.

Art. 6. - (1) Pentru o perioadă de tranzitie de 2 ani, începând de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei norme sanitare veterinare, intrarea animalelor de companie prevăzute în Partea A a anexei nr. 1, originare din România, pe teritoriul Irlandei, Maltei, Suediei si Marii Britanii este supusă următoarelor cerinte, cumulativ:

a) acestea trebuie să fie identificate în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. b), în afară de cazul în care tara de destinatie recunoaste identificarea utilizată în România, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a); si

b) acestea trebuie să fie însotite de un pasaport emis de un medic veterinar autorizat de autoritatea veterinară centrală a României care certifică, în plus fată de conditiile stabilite la art. 5 alin. (1) lit. b), o titrare a anticorpilor de neutralizare fată de virusul rabic cel putin egală cu 0,5 UI/ml, efectuată într-un laborator autorizat, pe o probă de ser sanguin prelevată în cadrul unei perioade stabilite prin reguli nationale în vigoare. Această titrare de anticorpi nu trebuie să fie repetată pentru un animal care în perioada următoare titrării a fost revaccinat cu regularitate, la intervalele stabilite la art. 5 alin. (1) si fără o pauză în protocolul de vaccinare recomandat de laboratorul-producător.

(2) Cu exceptia cazului în care autoritatea veterinară centrală a României acordă o derogare pentru cazuri specifice, animalele de companie mai tinere de 3 luni din speciile prevăzute în Partea A a anexei nr. 1 nu pot fi destinate miscării către un stat membru al Uniunii Europene înainte ca acestea să aibă vârsta solicitată pentru vaccinare, iar atunci când este prevăzut de reguli, acestea trebuie să fie supuse unui test pentru a se determina titrul de anticorpi.

Art. 7. - (1) Miscarea de animale de companie din speciile prevăzute în Partea C a anexei nr. 1 între România si statele membre ale Uniunii Europene sau dintr-un teritoriu prevăzut în sectiunea a 2-a a Părtii B a anexei nr. 2 nu va fi supusă nici unei cerinte cu privire la rabie. Dacă este necesar, pot fi elaborate cerinte specifice ce includ o limitare posibilă cu privire la numărul de animale importate din aceste tări sau teritorii si un model de certificat pentru a însoti asemenea animale, întocmit în conformitate cu procedurile nationale, cu privire la alte boli asemănătoare.

(2) Prevederile art. 5-7 se aplică numai după aderarea României la Uniunea Europeană.

 

CAPITOLUL III

Conditii referitoare la miscările de animale de companie din tări terte către România

 

Art. 8. - (1) În momentul miscării animalelor de companie din speciile mentionate în părtile A si B ale anexei nr. 1 din tări terte în România, acestea trebuie:

a) atunci când provin dintr-o tară tertă mentionată în sectiunea a 2-a a Părtii B si în Partea C a anexei nr. 2, să îndeplinească cerintele stabilite la art. 5 alin”(1);

b) atunci când provin dintr-o altă tară tertă:

(i) până la aderarea României la Uniunea Europeană, să îndeplinească cerintele stabilite în art. 5 alin. (1);

(ii) după ce România devine stat membru al Uniunii Europene, să îndeplinească următoarele conditii:

- să fie identificate prin intermediul unui sistem de identificare definit de art. 4;

- să fie supuse vaccinării antirabice în conformitate cu cerintele art. 5; si

- să fie supuse unei titrări a anticorpilor de neutralizare ce trebuie să aibă o valoare cel putin egală cu 0,5 UI/ml, efectuată pe o probă prelevată de un medic veterinar autorizat, la cel putin 30 de zile după vaccinare si înainte cu 3 luni ca acestea să fie transportate către România. Titrarea de anticorpi nu trebuie să fie reînnoită la animalele de companie care au fost revaccinate la intervalele prevăzute în art. 5 alin. (1). Această perioadă de 3 luni nu se aplică la reintrarea pe teritoriul României a unui animal de companie al cărui pasaport atestă faptul că titrarea a fost efectuată, cu rezultat pozitiv, înainte ca animalul să părăsească teritoriul României.

c) atunci când un animal de companie din speciile mentionate în părtile A si B ale anexei nr. 1 este destinat unui stat membru al Uniunii Europene mentionat în Partea A a anexei nr. 2, fie imediat, fie după tranzitul prin unul dintre teritoriile mentionate în Partea B a anexei nr. 2, acesta va fi supus unei perioade de carantină, în afară de cazul în care acesta îndeplineste cerintele stabilite la art. 6.

(2) Animalele de companie trebuie să fie însotite de un certificat emis de un medic veterinar oficial sau, la reintrare, de un pasaport care certifică conformitatea cu prevederile alin. (1).

(3) Fără a încălca prevederile de mai sus:

a) sunt supuse regulilor stabilite la cap. II animalele de companie care provin din teritoriile prevăzute în sectiunea a 2-a a Părtii B a anexei nr. 2, pentru care s-a stabilit, în baza procedurii nationale, că asemenea teritorii aplică reguli cel putin echivalente cu regulile comunitare aplicate si de România, asa cum sunt prevăzute de prezentul capitol;

b) în conformitate cu procedura natională si în conditii ce trebuie bine determinate, poate fi autorizată intrarea în România de animale de companie din speciile prevăzute în Partea A a anexei nr. 1, nevaccinate, în vârstă de sub 3 luni, originare din tările terte mentionate în părtile B si C ale anexei nr. 2, atunci când situatia rabiei în tara tertă respectivă justifică această înlesnire.

(4) Măsuri pentru implementarea prezentului articol si mai ales pentru elaborarea modelului de certificat trebuie adoptate ulterior, în conformitate cu procedura natională.

Art. 9. - În conformitate cu procedura natională, autoritatea veterinară centrală a României trebuie să adopte ulterior conditiile necesare pentru miscarea de animale din speciile prevăzute în Partea C a anexei nr. 1 din tări terte către România, precum si modelul de certificat ce trebuie să însotească aceste animale.

Art. 10. - Pentru ca o tară tertă să fie prevăzută de Partea C a anexei nr. 2, aceasta trebuie, în primul rând, să demonstreze statusul cu privire la rabie si că:

a) este obligatorie notificarea autoritătilor veterinare si administrative privind suspiciunea de rabie;

b) a fost pus în practică un sistem eficient de monitorizare a rabiei de cel putin 2 ani;

c) structura si organizarea serviciilor veterinare sunt suficiente pentru a garanta validitatea certificatului;

d) au fost implementate toate măsurile de reglementare pentru prevenirea si controlul rabiei, incluzând reguli pentru activităti de import;

e) sunt în vigoare reglementări cu privire la comercializarea de vaccinuri antirabice (lista cu vaccinuri si laboratoare autorizate).

Art. 11. - Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să asigure publicului informatii clare si usor accesibile, referitoare la cerintele de sănătate ce se aplică miscării de animale de companie către state membre, către România si pe teritoriul propriu, precum si conditiile în baza cărora acestea pot intra sau reintra pe asemenea teritorii. Trebuie să se asigure, de asemenea, că personalul de la punctele de inspectie si controale veterinare de frontieră si de la punctele de intrare pe teritoriul României este pe deplin informat cu privire la aceste reguli si este capabil să le implementeze.

Art. 12. - Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că animalele de companie introduse pe teritoriul propriu dintr-o tară tertă, alta decât cele prevăzute la sectiunea a 2-a a Părtii B a anexei nr. 2, precum si cele originare din România si destinate statelor membre sunt supuse:

a) controlului documentelor si indentitătii, efectuat de autoritătile veterinare competente ale României de la punctele de intrare a călătorilor pe teritoriul României si la punctele de iesire de pe teritoriul României către teritoriul comunitar, dacă sunt 5 animale de companie sau mai putine;

b) cerintelor si controalelor stabilite de Norma sanitară veterinară privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică,aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 159/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 20 septembrie 2002, dacă sunt mai mult de 5 animale de companie. România trebuie să desemneze autoritătile responsabile pentru asemenea controale si să informeze imediat Comisia Europeană cu privire la acestea.

Art. 13. - Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să întocmească o listă a punctelor de intrare în România a animalelor de companie din tări terte si de iesire din România a acestora către Comunitatea Europeană, asa cum se face referire în art. 12, si să o înainteze Comisiei Europene.

Art. 14. - (1) În momentul fiecărei deplasări, proprietarul sau persoana fizică responsabilă pentru animalul de companie trebuie să fie capabil să prezinte autoritătilor veterinare responsabile de controalele mentionate un pasaport sau certificatul prevăzut la art. 8 alin. (2) care să ateste că animalul întruneste cerintele

stabilite pentru asemenea deplasare.

(2) În particular, în cazul la care se referă art. 4 alin. (1) lit. b), atunci când transponderul nu corespunde cu standardul ISO 11784 sau cu anexa A la standardul ISO 11785, proprietarul sau persoana fizică responsabilă pentru animalul de companie trebuie să furnizeze mijloacele necesare pentru citirea transponderului, în momentul oricărei inspectii.

(3) Atunci când asemenea controale relevă că animalul nu întruneste cerintele stabilite de prezenta normă sanitară veterinară, autoritătile veterinare competente trebuie să decidă, prin consultare cu medicul veterinar oficial:

a) returnarea animalului către tara de origine a acestuia;

b) izolarea animalului sub control veterinar oficial, pentru timpul necesar ca acesta să întrunească cerintele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice responsabile pentru animalul de companie; sau

c) ca o ultimă alternativă, să eutanasieze animalul fără compensatii financiare, atunci când nu poate fi luată în considerare returnarea sau izolarea acestuia în carantină. Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că animalele cărora li s-a refuzat autorizarea pentru a intra pe teritoriul acesteia sunt găzduite sub control oficial până la returnarea lor în tara de origine sau până la orice altă decizie administrativă.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi comune si finale

 

Art. 15. - Atunci când cerintele aplicabile pentru miscarea de animale de companie în scopuri necomerciale prevăd o titrare de anticorpi pentru rabie, proba trebuie să fie prelevată de un medic veterinar autorizat, iar testarea trebuie să fie efectuată de un laborator autorizat, în conformitate cu Norma sanitară veterinară care desemnează institutia specifică responsabilă pentru stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice în scopul monitorizării eficientei vaccinurilor antirabice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 6/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 si nr. 152 bis din 10 martie 2003.

Art. 16. - Pentru o perioadă de tranzitie de 2 ani, începând de la data publicării prezentei norme sanitare veterinare, acele state membre ale Uniunii Europene care au în vigoare reguli speciale de control pentru echinococoză si căpuse pot accepta intrarea de animale de companie pe teritoriul acestora, în functie de conformitatea cu aceste cerinte.

Art. 17. - (1) Pentru miscarea de animale din speciile mentionate de părtile A si B ale anexei nr. 1, pot fi stabilite, în conformitate cu procedura natională, cerinte de natură tehnică, altele decât cele stabilite prin prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Modelul de pasaport ce trebuie să însotească animalele de companie din speciile prevăzute în părtile A si B ale anexei nr. 1 si care sunt destinate miscării în alte tări trebuie să fie întocmit în conformitate cu procedura natională.

Art. 18. - Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să aplice măsurile de protectie prevăzute de Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare sizootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, si cele prevăzute de Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tări terte”, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003.

Art. 19. - Partea C a anexei nr. 1 si părtile B si C ale anexei nr. 2 pot fi amendate în functie de evolutia situatiei în cadrul teritoriului Comunitătii Europene, al teritoriului României sau al altor tări terte, cu privire la bolile ce afectează speciile de animale de companie la care se referă prezenta normă sanitară veterinară, mai ales rabia, si, dacă este necesar, pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare, se poate limita numărul de animale ce poate fi transferat peste granită.

Art. 20. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă prevederile alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară si la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României Partea I. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea autoritătii veterinare centrale a României.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare

veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului 998/2003/CE.

Art. 21. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

SPECII DE ANIMALE

 

Partea A

Câini

Pisici

Partea B

Nevăstuici (dihori domestici)

Partea C

Nevertebrate (cu exceptia albinelor si crustaceelor), pesti ornamentali tropicali, amfibieni reptile

Păsări: toate speciile (cu exceptia păsărilor reglementate de Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de păsări si ouă de incubatie, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 474/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2002, si Norma sanitară veterinară privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 159/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 20 septembrie 2002).

Mamifere: rozătoare si iepuri domestici.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

(validă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I)

 

LISTA DE TĂRI SI TEROTORII

 

Partea A

Comertul cu animale de companie între aceste state membre cu statele membre mentionate la sectiunea 1 a părtii B a acestei anexe si importul din tări terte sunt reglementate de reguli comunitare specifice.

IE - Irlanda

    - Malta

SE - Suedia

UK - Marea Britanie

 

Partea B

Sectiunea 1

Comertul cu animale dintre aceste tări cu statele membre mentionate la partea A a acestei anexe si importul din tări terte mentionate la sectiunea a 2-a a Părtii B si în Partea C sunt reglementate de reguli comunitare specifice.

a) DK - Danemarca, incluzând GL - Groenlanda si FO - Insulele Feroe;

b) ES - Spania, incluzând teritoriul continental, Insulele Baleare si Insulele Canare si excluzând Ceuta-Melilla;

c) FR - Franta, incluzând GF - Guiana Franceză, GP - Guadeloupe, MQ - Martinica si RE - R.union;

d) GI - Gibraltar;

e) PT - Portugalia, incluzând teritoriul continental, Azore si Madeira;

f) state membre, altele decât cele prevăzute în partea A si la lit. a), b), c) si e) din această sectiune.

Sectiunea a 2-a

AD - Andora

CH - Elvetia

IS - Islanda

LI - Liechtenstein

MC - Monaco

NO - Norvegia

SM - San Marino

VA - Statul Membru Oras Vatican

Partea C

AC - Insula Ascension

AG - Antigua si Barbuda

AN - Antilele Olandeze

AU - Australia

AW - Aruba

BB - Barbados

BH - Bahrain

BM - Bermuda

CA - Canada

FJ - Fiji

FK - Insulele Falkland

HR - Croatia

JM - Jamaica

JP - Japonia

KN - Saint Kitts si Nevis

KY - Insulele Cayman

MS - Montserrat

MU - Mauritius

NC - Noua Caledonie

NZ - Noua Zeelandă

PF - Polinezia Franceză

PM - Saint Pierre et Miquelon

SG - Singapore

SH - Saint Helena

US - Statele Unite ale Americii

VC - Sfântul Vincentiu si Grenadine

VU - Vanuatu

WF - Wallis si Futuna

YT - Mayotte

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2005

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 31.411 din 15 decembrie 2004 al Directiei generale pentru siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile art. 11 si ale art. 221 ale Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, precum si prevederile pct. 8 art. 63 lit. b), i) si j) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2004,

în baza art. 3 pct. B lit. b), c), f) si l) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2004,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2005, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin Directia generală pentru siguranta alimentelor, va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 30 decembrie 2004.

Nr. 148.

 

ANEXA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (9) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza consultării federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 5.302.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA SI CRITERIILE

de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

SECTIUNEA I

Acordarea gradatiei de merit în învătământul preuniversitar

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitătile de învătământ pot beneficia de gradatia de merit, acordată prin concurs.

Art. 2. - (1) Această gradatie se acordă pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezintă 20% din salariul de bază al persoanei, si anume salariul functiei didactice conform grilei, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere.

(2) Gradatia de merit se include în salariul de bază si constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

(3) Numărul de gradatii care se vor acorda începând cu anul 2005 se calculează astfel: din numărul stabilit, prin aplicarea a 10% din totalul posturilor didactice de predare, didactice auxiliare si de conducere, se scade numărul de gradatii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere că gradatia de merit se acordă pe o perioadă de 4 ani.

(4) Pentru acordarea gradatiei de merit se va avea în vedere numărul de posturi aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, respectiv aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetării, după caz.

(5) În situatia în care personalului didactic, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si celui din palatele copiilor, i se modifică locul de muncă la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta îsi păstrează gradatia de merit.

Art. 3. - Gradatia de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 iulie 2005.

Art. 4. - (1) Personalul didactic care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.

(2) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit în acelasi an calendaristic.

 

CAPITOLUL II

Înscrierea pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 5. - (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit pot participa:

a) personalul didactic de predare, didactic auxiliar cu contract de muncă si cel de conducere din unitătile de învătământ, cu o vechime în învătământul preuniversitar de peste 3 ani;

b) personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar, care are performante deosebite în inovarea didactică, desfăsoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar la casa corpului didactic, în ultimii 3 ani.

(2) Aceleasi conditii trebuie să le îndeplinească:

- personalul didactic de predare de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de asistentă psihopedagogică; - personalul didactic de predare si de conducere de la cluburile sportive scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unităti de învătământ, subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul National al Copiilor;

- personalul didactic auxiliar din unitătile conexe din învătământul preuniversitar.

 

CAPITOLUL III

Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

 

Art. 6. - Activitatea candidatilor înscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza unei fise elaborate de inspectoratul scolar, tinându-se seama de următoarele criterii care trebuie îndeplinite de candidat în perioada ultimilor 3 ani de activitate:

1. criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă, cum sunt:

a) rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializate în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa (de exemplu, ponderea elevilor cu performante în clasa următoare);

b) performante verificate în utilizarea sistemului educational informatizat, pentru cadrele didactice din unitătile de învătământ în care acesta există;

c) performante în pregătirea elevilor distinsi la concursurile si olimpiadele scolare, materializate în obtinerea locurilor I, II, III si mentiuni la faza natională si internatională si locurile I, II si III la faza judeteană;

d) pregătirea loturilor olimpice, participarea, în calitate de membru al juriului, al comitetului de organizare si de însotitor al elevilor, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale si internationale;

e) rezultate deosebite obtinute în activitătile educative organizate în scoală, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national;

f) rezultatele comunicării cu părintii si cu autoritătile locale, concretizate în reducerea abandonului scolar, a delincventei juvenile, a comportamentelor marginale, în atragerea de finantări pentru centrele de documentare si informare etc.;

g) realizarea de proiecte extracurriculare cu finantare extrabugetară;

h) activitate desfăsurată cu elevii capabili de performantă în centrele de excelentă;

i) activitate desfăsurată de către cadrele didactice din unitătile de învătământ cuprinse în programul PHARE 010801 Tvet, de monitorizare a învătământului profesional si tehnic;

j) rezultate obtinute în dezvoltarea unor activităti practice si educative pentru formarea de abilităti de comunicare, antreprenoriale si tehnice;

k) rezultate obtinute în proiecte de parteneriat educational la nivel local/judetean/national/international;

l) obtinerea calificativului “Foarte bine” în perioada ultimilor 3 ani de activitate;

2. criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică, materializate în:

a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice si reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei si Cercetării, după caz; cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN;

b) activitatea de mentorat, de formator, activitatea în domeniul sindical la nivel de unitate/inspectorat scolar/minister/ministere/Guvern, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formator, contributia la cercetări stiintifice fundamentale în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei;

c) activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social;

3. criteriul activitătilor desfăsurate cu copii/elevi cu cerinte educative speciale, la nivel local/judetean/national/international;

4. criteriul privind participarea la proiecte în cadrul programelor de reformă educatională, coordonate de inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei si Cercetării, alti parteneri (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe, Banca Mondială etc.);

5. criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ, prin sporirea calitătii actului educational, manifestat prin locul ocupat de aceasta în ierarhia stabilită de inspectoratele scolare ca urmare a:

a) rezultatelor concursului de admitere la licee în ultimii 3 ani;

b) evaluării unitătilor conexe pe baza nivelului de dezvoltare institutională si în raport cu dezvoltarea economico-socială a localitătii/regiunii. În acest caz vor fi luate în considerare:

- contributiile independente si în echipă la dezvoltarea teoriei si practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului;

- realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare;

- rezultatele care demonstrează o foarte bună comunicare si colaborare cu reprezentantii comunitătii locale si regionale;

- rezultatele obtinute prin participarea elevilor la examenele de capacitate/teste nationale, evaluare natională, bacalaureat si de absolvire.

Art. 7. - (1) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite în fisa de evaluare a activitătii, elaborată de inspectoratul scolar, pe baza fisei postului.

(2) În cazul personalului de conducere din unitătile de învătământ, se va avea în vedere si îndeplinirea atributiilor din fisa postului.

Art. 8. - Consiliul de administratie al inspectoratului scolar detaliază criteriile si punctajele cu ponderile aferente, separat pentru educatoare, învătători, profesori si cadre didactice din învătământul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, învătământul special, personalul didactic auxiliar si personalul didactic de conducere din unitătile de învătământ.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de acordare a gradatiei de merit

 

Art. 9. - (1) Inspectorul scolar general numeste prin decizie Comisia de coordonare a lucrărilor în vederea acordării gradatiei de merit.

(2) Comisia de coordonare a lucrărilor în vederea acordării gradatiei de merit este formată din:

a) presedinte - inspector scolar general adjunct;

b) secretar - referent de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori scolari de specialitate.

(3) Reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor si pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

Art. 10. - În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit, prin concurs, cuprinde următoarele faze:

1. Candidatul întocmeste si depune la conducerea unitătii de învătământ raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate, însotit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fisa de evaluare (elaborată de inspectoratul scolar).

2. Consiliul profesoral al unitătii de învătământ, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fisei de evaluare, formulează o apreciere sintetică asupra candidatului.

3. Directorul unitătii scolare depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire si la deontologia profesională, la abilitătile de comunicare ale candidatului în cadrul unitătii de învătământ în care îsi desfăsoară activitatea. Aprecierea directorului coordonator al unitătii scolare se face de către inspectorul de management si evaluare institutională.

4. În urma consultării consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate întocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, stabilind punctajul.

5. Comisia de coordonare a lucrărilor în vederea acordării gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitătii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examinează, stabileste punctajul si întocmeste lista, în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi si discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

6. În consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradatiilor de merit.

7. Consiliul de administratie aprobă lista candidatilor admisi, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, si o afisează la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

8. Cadrele didactice au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar judeten/al municipiului Bucuresti, în conformitate cu graficul din anexa nr. 1 la sectiunea I. Contestatiile se rezolvă de o comisie de solutionare a contestatiilor, numită prin decizie a inspectorului scolar general si formată din: presedinte - inspectorul scolar general, secretar - consilierul juridic, membri - inspectori scolari si inspectorul scolar cu politici de selectie, evidentă, mobilitate si promovare de personal. Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă. La comisiile de contestatii participă si reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ, în calitate de observatori.

9. Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialităti si unităti de învătământ apartin inspectorului scolar general, în baza listei întocmite, în ordinea descrescătoare a punctajului, pe posturi si discipline, care a fost aprobată de consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

10. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar înaintează lista candidatilor validati la Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetării.

Lista transmisă la Ministerul Educatiei si Cercetării cu adresa de înaintare contine:

a) numărul total si modul de calcul al numărului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;

b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;

c) tabelul nominal cu candidatii admisi, conform anexei nr. 2 la sectiunea I.

Art. 11. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaborează ordinul ministrului educatiei si cercetării pentru acordarea gradatiei de merit cadrelor didactice, conform listelor  primite de la inspectoratele scolare.

Art. 12. - Locurile rămase vacante după emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetării se vor include în numărul de locuri pentru anul următor, fără a se depăsi procentul de 10% din totalul posturilor didactice existente în anul pentru care se face calculul.

 

ANEXA Nr. 1

la sectiunea I

 

Graficul desfăsurării concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2005

- 20 ianuarie-11 februarie 2005: depunerea dosarelor la registratura inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;

- 14 februarie-21 februarie 2005: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ;

- 22 februarie-5 martie 2005: verificarea dosarelor de către Comisia de coordonare a lucrărilor în vederea acordării gradatiei de merit;

- 22 februarie-5 martie 2005: verificarea dosarelor de către reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din învătământ si refacerea punctajelor, în situatia în care observatiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;

- 7 martie 2005: consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti aprobă lista candidatilor admisi;

- 8 martie 2005: afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;

- 10 martie-14 martie 2005: depunerea contestatiilor;

- 15 martie 2005: rezolvarea contestatiilor de către comisie;

- 16 martie 2005: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;

- 22 martie 2005: înaintarea la Ministerul Educatiei si Cercetării, în vederea emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitătile de învătământ, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit;

- 31 mai 2005: elaborarea ordinului ministrului educatiei si cercetării.

 

ANEXA Nr. 2

la sectiunea I

 

NOTĂ:

În cazul personalului didactic de îndrumare si control, în rubrica “Unitatea de învătământ” se va preciza unitatea de învătământ unde are obligatia de predare. Adeverintele emise de unitătile de învătământ respective se vor anexa la lista transmisă, prin postă, la Ministerul Educatiei si Cercetării.

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Specialitatea

Vechimea în învătământ

Unitatea de învătământ

Punctajul obtinut

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA a II-a

Acordarea salariului de merit în învătământul preuniversitar

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 13. - În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, personalul didactic si didactic auxiliar poate beneficia de salariu de merit.

Art. 14. - Numărul salariilor de merit se calculează la totalul posturilor didactice si didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unităti de învătământ, indiferent de numărul cadrelor didactice si didactice auxiliare al acestora, iar acordarea lor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 15. - (1) Salariul de merit este un procent de 15%, aplicat la salariul de bază, si anume la salariul functiei didactice conform grilei, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere. Salariul de merit se include în salariul de bază si constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obtinute în activitatea desfăsurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.

(3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi didactice si didactice auxiliare prevăzut în statul de functii al unitătilor bugetare, din care cel putin două treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie si cel mult o treime pentru functiile de conducere din unitătile de învătământ.

(4) În situatia în care personalului didactic, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si celui din palatele copiilor, i se modifică locul de muncă la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta îsi păstrează salariul de merit.

Art. 16. - Pentru directorii si directorii adjuncti, salariile de merit se aprobă de consiliul de administratie al inspectoratului scolar din numărul salariilor repartizate unitătii respective.

Art. 17. - Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit în acelasi an calendaristic.

Art. 18. - Salariul de merit se acordă pe an calendaristic, începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Art. 19. - (1) Contestatiile se depun la conducerea unitătii de învătământ sau la organul ierarhic superior (inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti), după caz, în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor.

(2) Contestatiile se solutionează de către o comisie numită prin decizie a directorului unitătii de învătământ, respectiv a inspectorului scolar general.

(3) Hotărârea comisiei de solutionare a contestatiilor de la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti este definitivă.

 

CAPITOLUL II

Criterii de bază pentru acordarea salariului de merit

 

Art. 20. - Criterii privind calitatea activitătii instructiveducative: (50 de puncte):

a) calificativul “foarte bine” în anul scolar precedent;

b) activitate de profesor coordonator care răspunde de domeniul educativ, scolar si extrascolar;

c) utilizarea fluentă a sistemului educativ informatizat, pentru cadrele didactice din unitătile de învătământ în care acesta există;

d) activităti educative desfăsurate cu elevii care au nevoi speciale;

e) activitate de sef de catedră/comisie metodică, de metodist, coordonator de cerc pedagogic;

f) performante obtinute în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în urma testărilor si a examenelor de sfârsit de ciclu;

g) rezultate obtinute cu prescolarii/elevii la concursurile si olimpiadele scolare la nivel local si national.

Art. 21. - Criterii privind activitatea metodică, stiintifică si culturală: (50 de puncte):

a) valorificarea competentelor dobândite în cadrul cursurilor de perfectionare, prin sustinerea de activităti demonstrative sau de comunicări la sesiuni stiintifice de specialitate în scoală;

b) sustinerea de activităti demonstrative sau de comunicări la sesiuni stiintifice de specialitate la nivel judetean/national;

c) elaborarea si publicarea unor studii si articole în reviste de specialitate;

d) obtinerea unor rezultate deosebite cu elevii, în urma participării la activităti cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetării;

e) responsabilităti suplimentare la nivel local, judetean sau national (membru în Comisia Natională de Specialitate, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare, coordonarea unor programe educationale în colaborare cu inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei si Cercetării, cu alti parteneri - Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe, Banca Mondială etc.);

f) contributii la cresterea prestigiului si a calitătii activitătii unitătii de învătământ prin forme de parteneriat cu reprezentanti ai comunitătii locale, agenti economici etc.;

g) gradul de stimulare si de valorizare a potentialului profesional al personalului din unitatea pe care o conduce;

h) realizarea unor proiecte de finantare din surse extrabugetare;

i) activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social.

Art. 22. - Fiecare unitate scolară, prin consiliul de administratie, va stabili o fisă cu punctaj defalcat, în vederea evaluării dosarelor depuse pentru acordarea salariului de merit.

Art. 23. - La toate etapele de acordare a salariului de merit participă în calitate de observatori liderul/liderii organizatiilor sindicale din unitate, respectiv reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ.

Art. 24. - În situatia în care persoana care a obtinut salariul de merit a renuntat la el, chiar dacă acesteia nu i-a încetat contractul de muncă cu unitatea, salariul de merit poate fi redistribuit unei alte persoane din aceeasi unitate de învătământ, în ordinea descrescătoare a punctajului.

 

NOTĂ:

1. Realizarea criteriilor prevăzute la art. 21 lit. f), g) si h) este obligatorie pentru personalul didactic de conducere.

2. Pentru personalul încadrat în inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti si în Ministerul Educatiei si Cercetării, constituie criteriu de acordare a salariului de merit si evaluarea calitătii si eficientei activitătilor cuprinse în fisa postului de către o comisie special constituită la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti/Ministerului Educatiei si Cercetării.

3. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, salariul de merit se va acorda în urma evaluării calitătii si eficientei activitătilor cuprinse în fisa postului de către consiliul de administratie al unitătii scolare/inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti/Ministerului Educatiei si Cercetării.