MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 117         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 februarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.798/2004. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 1 la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău, judetul Bacău, România”

 

91. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

 

Tabloul de evidentă al Uniunii Nationale a Practicienilor în Reorganizare si Lichidare, publicat conform Ordonantei Guvernului nr. 79/1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, si Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.986/C/1999, cu modificările ulterioare*)

 

Rectificări:

 - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2004;

 - Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 2/2004;

 - Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 1 la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău, judetul Bacău, România”

 

În temeiul prevederilor art. 18 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău, judetul Bacău, România”, semnat prin schimb de scrisori de către partea comunitară la data de 25 septembrie 2003 si de partea română la data de 15 septembrie 2004.

Art. 2. - Directia Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 decembrie 2004.

Nr. 1.798.

 

CORRIGENDUM

 

Subiect: Rectificarea Memorandumului de finantare pentru măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău, judetul Bacău, România”

Prin Decizia nr. DL (2003) 2.282 din data de 1 septembrie, Comisia Europeană a acordat asistentă financiară nerambursabilă pentru măsura mentionată, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.267/1999 din 21 iunie 1999. Acest memorandum de finantare a fost semnat din partea Comisiei în data de 1 septembrie 2003.

Ca urmare a unei erori, memorandumul de finantare semnat din partea Comisiei Europene indica incorect data de finalizare ca fiind 31 decembrie 2009 în loc de data corectă de finalizare, si anume 31 decembrie 2008. Anexa I a acestui corrigendum rectifică memorandumul de finantare semnat în data de 1 septembrie 2003, prin înlocuirea datei de finalizare de 31 decembrie 2009 cu data corectă de finalizare de 31 decembrie 2008.

 

Măsura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018

 

MEMORANDUM DE FINANTARE

între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău, judetul Bacău, România”

 

MEMORANDUM DE FINANTARE

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată de către directorul general interimar pentru politici regionale, domnul Graham Meadows, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea conditiilor generale prevăzute în anexa la Acordul-cadru semnat între Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri asa cum este descrisă în anexa nr. I:

 

Numărul măsurii:           2002/RO/16/P/PE/018

Denumirea măsurii:        Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apă, colectare si tratare a apelor uzate în municipiul Bacău, judetul Bacău, România

Durata:                                     data începerii: data semnării memorandumului de finantare de către Comisie

data finalizării:               31 decembrie 2008

Localizare:                    municipiul Bacău, judetul Bacău Grupa: bazinul hidrografic Bistrita/Siret

 

ARTICOLUL 3

Angajament

 

1. Cheltuiala publică sau echivalentă maximă care va fi luată în considerare pentru calcularea asistentei financiare nerambursabile va fi de 52.006.000 euro.

2. Ponderea asistentei acordate de Comunitate pentru această măsură este stabilită la 75% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate în planul de finantare din anexa nr. II.

3. Valoarea maximă a asistentei asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 39.004.500 euro.

4. O sumă de 27.303.150 euro este angajată din bugetul pe anul 2003 din linia bugetară B7-020.

Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru proiectul respectiv, în functie de stadiul implementării proiectului si de disponibilitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

1. Asistenta comunitară va acoperi plătile referitoare la măsura pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar si pentru care s-a alocat în mod specific finantarea necesară. Aceste plăti trebuie să fie aferente lucrărilor descrise în anexa nr. I.

2. Plătile efectuate înainte de data semnării memorandumului de finantare de către Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.

3. Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de 31 decembrie 2008.

Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat în maximum 6 luni de la această dată.

4. Plata în avans este stabilită la 7.800.900 euro si va fi transferată după cum urmează:

- o sumă de 3.900.450 euro va fi plătită după semnarea memorandumului de finantare de către Beneficiar;

- diferenta se va achita după semnarea contractului de lucrări principale, care va fi avizat de către Beneficiar si Comisie, după înaintarea planului final de achizitii, precum si după îndeplinirea altor conditii specificate în art. 8 pct. 3.

5. În conformitate cu prevederile anexei nr. III.1 sectiunea a III-a pct. 5, Comisia va accepta pentru această măsură o valoare totală a plătilor în avans si intermediare reprezentând 90% din totalul asistentei financiare nerambursabile acordate.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor si politicilor Comunitătii

 

Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene si va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea si îmbunătătirea stării mediului.

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

 

Beneficiarul si autoritatea responsabilă cu implementarea, mentionată la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pentru studii, proiecte, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului.

Acestea vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau orice alt organism ori persoană delegată de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

 

ARTICOLUL 7

Permise si autorizatii

 

Orice tipuri de permise si/sau autorizări necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de autoritătile competente ale Beneficiarului la timp si în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 8

Conditii specifice referitoare la măsură

 

Fără a se aduce atingere conditiilor generale prevăzute în anexa nr. III, asistenta financiară nerambursabilă acordată din partea Comunitătii se află sub rezerva următoarelor conditii:

1. Conditii privind evaluările si situatia activelor Comisia îsi rezervă dreptul de a revizui valoarea asistentei pentru ISPA stabilită la art. 3, dacă în termen de 5 ani de la data finalizării lucrărilor conditiile de exploatare (tarife, venituri etc.) diferă în mod semnificativ fată de evaluările initiale făcute pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau există o modificare substantială care:

a) afectează natura exploatării sau conditiile de implementare ori oferă unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si

b) rezultă fie din modificarea formei de proprietate asupra oricărei părti a infrastructurii finantate, fie din încetarea sau modificarea esentială a aranjamentelor de exploatare.

Tara beneficiară va informa Comisia asupra oricărei modificări si se va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificări.

În cazul în care este încheiat un contract de concesionare pentru serviciile din domeniul apei potabile si apei uzate sau este încheiată o altă formă de participare a sectorului privat, Comisia îsi rezervă dreptul de a verifica acest contract, pentru a se asigura că asistenta financiară se derulează strict în beneficiul populatiei.

2. Conditia privind viabilitatea

Asistenta financiară nerambursabilă a Comunitătii pentru măsură este acordată sub rezerva punerii la dispozitie de către autoritătile implicate a unor resurse suficiente pentru asigurarea exploatării si întretinerii eficiente a activelor.

3. Conditiile care trebuie îndeplinite înaintea plătii transei a doua a avansului, suplimentare fată de conditiile prevăzute în alin. 2 al art. 4:

a) a fost semnat un acord de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru cofinantarea investitiilor incluse în măsură;

b) prezentarea de către Beneficiar a planului de achizitii final, care trebuie aprobat de către Comisie;

c) un manager de proiect si o unitate de implementare a proiectului au fost stabiliti în conformitate cu termenii de referintă acceptati de Comisie si de BERD;

d) beneficiarul final a crescut tariful combinat pentru apă si apă uzată cu 30% în termeni reali în 2003, comparativ cu “tariful initial” ajustat cu inflatia. “Tariful initial” reprezintă tariful la 1 aprilie 2003.

4. Conditii care trebuie îndeplinite înaintea efectuării plătilor intermediare ulterioare

a) Comisia primeste dovada că:

(i) apa industrială uzată este pretratată adecvat, în concordantă cu directivele europene si legislatia română, si/sau este reciclată în mod corespunzător;

(ii) pretratarea apelor industriale uzate este monitorizată si aplicată de către autoritătile de mediu competente;

(iii) încărcarea efluentului provenit din industrie nu este dăunătoare tehnologiei proiectate pentru statia de epurare;

(iv) va fi completat un inventar al marilor poluatori din agricultură, situati în amonte si aval de Bacău, si vor fi stabilite planuri de conformare cu toti acesti poluatori;

(v) taxe corespunzătoare vor fi introduse pentru industrie, bazate pe cantitatea si pe calitatea efluentului produs si pe costurile de tratare;

b) beneficiarul final a crescut până la 31 decembrie 2004 tariful combinat pentru apă si apă uzată cu mai mult de 30% în termeni reali, comparativ cu “tariful initial” ajustat cu inflatia. “Tariful initial” reprezintă tariful la 1 ianuarie 2004;

c) a fost prezentat un plan de management al apei la nivel de bazin pentru zona de captare, care să confirme că nu există prevăzute alte proiecte, care ar putea să pericliteze durabilitatea proiectului.

5. Conditii ce trebuie îndeplinite înainte de plata finală:

a) prezentarea de către beneficiarul final, până la data de 31 mai 2007, a unui program specific de exploatare si întretinere care va fi agreat de către Comisie. Programul se va derula pe o perioadă de 10 ani începând cu luna iunie 2008;

b) Comisia va primi dovada că a fost implementată o solutie pentru dispunerea nămolului provenit de la statia de epurare, în concordantă cu directivele europene;

c) a fost actualizat un master plan pentru serviciile de furnizare a apei potabile si de canalizare, care să indice prioritătile investitiilor si să asigure conformarea cu directivele europene din sectorul apei si apelor uzate;

d) Comisia primeste dovada că au fost finalizate planurile de conformare pentru marii poluatori din agricultură (inclusiv pentru ferma de porcine Societatea Comercială SUINPROD - S.A. Bacău - Gălbeni), situati în aval si amonte de Bacău, si calitatea efluentului descărcat de poluatorii din agricultură corespunde standardelor din legislatia europeană si românească.

 

ARTICOLUL 9

 

Prevederile referitoare la implementare, descrise în anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integrantă din acesta.

Neconcordantele cu conditiile si prevederile referitoare la implementare vor fi tratate de către Comisie conform procedurilor stipulate în anexa nr. III.1 sectiunea a VIII-a.

 

ARTICOLUL 10

 

Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

Semnat la Bruxelles la 25 septembrie 2003 si la

Bucuresti la 15 septembrie 2004.

 

Pentru Beneficiar,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

coordonator national ISPA,

ministrul finantelor publice

Pentru Comunitate,

Graham Meadows,

director general interimar

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 23 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 “Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat», cod 14.13.01.01/a” se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 3 “Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat” se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se aplică pentru impozitele, taxele si contributiile sociale datorate începând cu 1 ianuarie 2005, cu termen de declarare 25 februarie 2005.

Art. IV. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2005.

Nr. 91.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004)

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

 

I. Depunerea declaratiei

1. Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat se completează si se depune de plătitorii de impozite, taxe si contributii sociale cărora le revin, potrivit legislatiei în vigoare, obligatiile de plată la bugetul general consolidat cuprinse în Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, astfel:

1.1. Lunar, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii la care se referă, pentru obligatiile de plată reprezentând:

a) impozit pe profit datorat de băncile comerciale;

b) accize;

c) impozit la titeiul si la gazele naturale din productia internă;

d) impozit retinut la sursă, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii, impozit pe veniturile din profesii libere (veniturile din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară), impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din activităti comerciale (veniturile din vânzarea bunurilor în regim de consignatie; venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/ conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil), impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câstigurile din transferul titlurilor de valoare, impozit pe veniturile din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;

e) impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice

f) impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

g) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările si completările ulterioare;

h) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;

i) taxa asupra activitătilor dăunătoare sănătătii;

j) taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3;

k) taxa pe jocuri de noroc;

l) contributii sociale datorate de angajator;

m) contributii sociale retinute de la asigurati;

n) taxa pentru autorizarea si controlul activitătii nucleare, conform Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

1.2. Trimestrial, până la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul următor, pentru obligatiile de plată reprezentând:

a) impozit pe profit, datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la pct. 1.1;

b) impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;

c) impozit pe profit datorat de persoane juridice străine: impozit pe profit din asociere, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăti imobiliare situate în România sau titluri de participare detinute la o persoană juridică română, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăsoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

d) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

e) impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice;

f) redeventele miniere si petroliere;

g) cota din veniturile realizate de persoanele juridice române care prestează activitătile prevăzute la art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, aprobată si modificată prin Legea nr. 212/2001.

1.3. Semestrial, până la data de 25, inclusiv, a primei luni din semestrul următor, pentru obligatiile de plată ale institutiilor de învătământ superior, prevăzute la art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior: taxa din veniturile institutiilor de învătământ superior.

1.4. Anual:

a) în termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilantului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligatiile de plată reprezentând vărsăminte din profitul net, conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) până la data de 25 decembrie, inclusiv, a anului în curs, pentru anul următor, pentru obligatiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale;

c) până la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, întocmită de lichidator, pentru impozitul pe veniturile din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice, conform art. 67 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

2. Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat se depune în format electronic la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială plătitorul de impozite, taxe sau contributii sociale îsi are domiciliul fiscal.

Persoanele juridice care au subunităti înregistrate ca plătitori de impozite si taxe depun declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzător activitătii subunitătilor, la organul fiscal teritorial la care acestea sunt înregistrate ca plătitori de impozite si taxe.

Marii contribuabili depun declaratia la organul fiscal competent, definit prin legislatia specifică.

Formatul electronic va fi însotit de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de plătitor.

Formatul electronic al formularelor se obtine prin folosirea programului de asistentă pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.

Programul de asistentă este distribuit contribuabililor gratuit de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro .

 

II. Completarea declaratiei

 

Perioada de raportare:

În rubrica “Luna” se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligatia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, trimestru, semestru sau an, după caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul 1).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2005).

Sectiunea A “Date de identificare ale plătitorului”

Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, subunitătile acestora sau alte entităti fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz;

- contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

În prima căsută se înscrie atributul R, în cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica “Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele si prenumele plătitorului de impozite, taxe si contributii sociale.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului sau adresa sediului subunitătii care are calitatea de plătitor de impozite si taxe.

Sectiunea B “Date privind obligatia bugetară”

Pentru fiecare obligatie de plată prevăzută în Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, datorată în perioada de raportare, se completează în acelasi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistentă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd. 1-rd. 4) sumele reprezentând obligatiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaratia, în conformitate cu instructiunile de mai jos.

În situatia în care în luna de raportare nu au rezultat sume datorate/de recuperat/de restituit pentru impozitele, taxele sau contributiile cuprinse în vectorul fiscal completat în conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.103/2003 privind Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal, la “Suma datorată/de recuperat/de restituit” se înscrie, după caz, cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului din sectiunea B în situatia de mai sus, pentru una dintre obligatiile de plată prevăzute în vectorul fiscal, echivalează cu nedeclararea obligatiei de plată respective.

Atentie! Sumele înscrise în declaratie nu cuprind diferentele de impozite si taxe stabilite prin actele de control.

B1. Pentru impozitele/taxele/contributiile sociale cuprinse la pozitiile 4*)-7, 19-34, 36, 39-58 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, formularul se completează astfel:

Col. “Denumire obligatie bugetară”: se înscrie denumirea obligatiei bugetare, conform Nomenclatorului obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, datorată în perioada de raportare.

Col. “Suma”:

Rd. 1 “Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând impozit/taxă/contributie socială datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rd. 3 “Suma de plată”: se va înscrie suma de la rd. 1.

1. Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine: se completează trimestrial de persoana juridică străină, de reprezentantul fiscal sau de persoana juridică rezidentă care are obligatia de a plăti impozitul pe profit pentru veniturile din vânzarea/cesionarea proprietătilor imobiliare si/sau titlurilor de participare, realizate în România de persoana juridică străină, în conformitate cu art. 13 lit. d), art. 30 si 33 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rd. 1. “Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând impozit pe profit datorat de persoana juridică străină, pentru veniturile realizate din vânzarea/cesionarea proprietătilor imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română.

Rd. 3. “Suma de plată”: se va înscrie suma de la rd. 1.

Pentru impozitul pe profit datorat de persoane juridice străine care îsi desfăsoară activitatea prin intermediul unui sediu permanent situat în România si impozitul pe profit din asociere datorat de persoane juridice străine, în conformitate cu art. 13 lit. b) si c) din Legea nr. 571/2003, se vor avea în vedere instructiunile de la lit. B3 pct. 3.


*) A se vedea si instructiunile de la lit. B3 pct. 3.

 

2. Pentru contributiile sociale prevăzute la pozitiile 32-34, 36, 39-44 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, formularul se completează de către angajatori sau entităti asimilate acestora, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003.

Rd. 1. “Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând contributia socială datorată în perioada de raportare, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Rd. 3. “Suma de plată”: se va înscrie suma de la rd. 1.

La pozitia 42 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat se înscrie contributia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical, în concediu medical pentru sarcină si lăuzie, în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în concediu pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, si se deduce din contributia de asigurări sociale datorată de angajatori.

B2. Pentru contributiile sociale datorate de angajatori, prevăzute la pozitiile 35, 37 si 38 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, formularul se completează de către angajatori sau entităti asimilate acestora, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Rd. 1. “Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând contributia socială datorată de angajatori în perioada de raportare, conform legii.

Rd. 2. “Suma deductibilă”: se înscrie suma reprezentând:

a) facilităti/deduceri acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare (cum ar fi suma cuvenită angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolventi ai unor institutii de învătământ, absolventi din rândul persoanelor cu handicap, someri în vârstă de peste 45 de ani, someri întretinători unici de familie);

b) deduceri/prestatii de asigurări sociale efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările  si completările ulterioare (cum ar fi indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, pentru maternitate, pentru cresterea copilului, care se plăteste de angajator asiguratilor în contul asigurărilor sociale, precum si contributia asigurărilor sociale de sănătate aferentă concediilor medicale, concediilor medicale pentru sarcină si lăuzie, concediilor medicale pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau concediilor pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare);

c) indemnizatiile care se calculează si se plătesc de către angajatori, conform art. 39 din Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii nr. 848/1.687/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare;

d) indemnizatiile de risc maternal care se calculează, se plătesc de către angajatori conform art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2004, si se deduc din contributia de asigurări sociale conform art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2004.

Rd. 3 “Suma de plată”: se înscrie suma reprezentând diferenta dintre suma datorată si cea deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2. În situatia în care suma înscrisă la rd. 1 este mai mică decât suma înscrisă la rd. 2, se va înscrie cifra 0 (zero).

B3. Pentru impozitele cuprinse la pozitiile 1-3 si 4*) din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, formularul se completează astfel:

1. Impozit pe profit: se completează lunar sau trimestrial, după caz, de plătitorii de impozit pe profit, pentru activitatea proprie, în conformitate cu art. 13 lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Se vor completa rd. 1 si rd. 3 sau rd. 4, după caz.

Nu se completează de către organizatiile nonprofit, de către contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultură si viticultură.

De asemenea, contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care au definitivat până la data de 15 februarie închiderea exercitiului financiar anterior si care plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat până la data de 15 februarie a anului următor, nu completează formularul pentru impozitul pe profit pentru luna decembrie sau trimestrul IV, după caz.


*) A se vedea si instructiunile de la lit. B1 pct. 1

 

Rd. 1. “Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând impozit pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculată ca diferentă între impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului la sfârsitului perioadei de raportare si impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului la sfârsitul perioadei precedente celei de raportare, în situatia în care, pe cumulat, în perioada de raportare s-a înregistrat profit impozabil.

Rd. 3 “Suma de plată”: se va înscrie suma de la rd. 1.

Rd. 4 “Suma de recuperat”: se înscrie suma reprezentând impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, calculată ca diferentă între impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului la sfârsitul perioadei precedente celei de raportare si impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului la sfârsitul perioadei de raportare, în situatia în care în perioada de raportare s-a înregistrat, pe cumulat, pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil (de exemplu, în trimestrul în care se primesc dividendele de la o altă societate unde se detin participatiile sau se înregistrează cheltuieli nedeductibile fiscal).

 

Exemplu:

Trimestrul I:

Rezultatul exercitiului: profit impozabil, pe cumulat = 1.000;

I1 = Impozit pe profit, cumulat = 250;

Impozit pe profit datorat trimestrul I = 250;

Declaratie trimestrul I:

Suma datorată 250

Suma de plată 250

Suma de recuperat nu se completează

Trimestrul II:

Rezultatul exercitiului: profit impozabil, pe cumulat = 700;

I2 = Impozit pe profit, cumulat, la sfârsitul trimestrului II = 175;

Impozit pe profit de recuperat trimestrul II: (I1 - I2 = 250 - 175) = 75;

Declaratie trimestrul II:

Suma datorată nu se completează

Suma de recuperat 75

Trimestrul III:

Rezultatul exercitiului: pierdere fiscală, pe cumulat = 500;

I3 = Impozit pe profit, cumulat, la sfârsitul trimestrului III = 0;

Impozit pe profit de recuperat trimestrul III = (I2 - I3 = 175 - 0) = 175;

Declaratie trimestrul III:

Suma datorată nu se completează

Suma de recuperat 175

Trimestrul IV:

Rezultatul exercitiului: pierdere fiscală, pe cumulat = 1.000;

I4 = Impozit pe profit, cumulat, la sfârsitul trimestrului IV = 0;

Impozit pe profit de recuperat trimestrul IV = (I3 - I4 = 0 - 0) = 0;

Declaratie trimestrul IV:

Suma datorată nu se completează

Suma de recuperat 0

2. Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice: se completează de către persoana juridică română care are obligatia de a calcula, retine si a vira impozitul pe profitul cuvenit din asociere persoanelor fizice române si străine, în conformitate cu art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rd. 1 “Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând impozit pe profit, retinut la sursă, pentru profitul impozabil cuvenit din asociere asociatilor persoane fizice, datorată pentru perioada de raportare, în situatia în care, pe cumulat, în perioada de raportare s-a înregistrat profit impozabil.

Rd. 3 “Suma de plată”: se va înscrie suma de la rd. 1.

Rd. 4 “Suma de recuperat”: se înscrie suma reprezentând impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, în situatia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pe cumulat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil.

Se vor avea în vedere si instructiunile prevăzute la lit. B3 pct. 1.

3. Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine Se completează pentru:

- impozitul pe profit din asociere datorat de persoane juridice străine, prevăzute la art. 13 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, caz în care declaratia se completează de către persoana care are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul pe profitul cuvenit din asociere persoanelor juridice străine;

- impozitul pe profit datorat de persoanele juridice străine care desfăsoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, conform art. 13 lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rd. 1 “Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând impozit pe profit datorat pentru perioada de raportare, în situatia în care pe cumulat în această perioadă s-a înregistrat profit impozabil.

Rd. 3 “Suma de plată”: se va înscrie suma de la rd. 1.

Rd. 4 “Suma de recuperat”: se înscrie suma reprezentând impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, calculată în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pe cumulat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil.

Se vor avea în vedere si instructiunile prevăzute la lit. B3 pct. 1.

B4. Pentru accizele cuprinse la pozitiile 8-16 si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă, prevăzut la pozitia 17 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, formularul se completează de către persoanele care datorează bugetului de stat sumele cu acest titlu, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Agentii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în Declaratia vamală de import.

Rd. 1 “Suma datorată”: se completează cu suma datorată în perioada de raportare.

Nu se cuprind accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în Declaratia vamală de import.

Rd. 2 “Suma deductibilă”: se completează, dacă este cazul, înscriindu-se, după caz:

- suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru tigarete, tigări si băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare;

- contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rd. 3 “Suma de plată”: se înscrie suma reprezentând diferenta dintre suma datorată si suma deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2.

Rd. 4. “Suma de restituit”: se înscrie suma reprezentând acciza de restituit, potrivit legii, rezultată în perioada de raportare.

B5. Pentru impozitul pe salarii prevăzut la pozitia 18 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, formularul se completează în conformitate cu art. 57 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Rd.1 “Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii datorat în perioada de raportare.

Rd. 2 “Suma deductibilă”: se înscrie suma rezultată în urma regularizării impozitului datorat pe anul precedent cu plătile anticipate retinute în cursul anului, determinată ca diferentă între total impozit pe veniturile din salarii de restituit angajatilor (rd. 11 cap. VI din fisele fiscale 1, pentru anul 2004) si total impozit pe venitul din salarii rămas de achitat de către angajati (rd. 10 cap. VI din fisele fiscale 1, pentru anul 2004).

În cazul în care diferenta de mai sus este negativă, se înscrie suma rezultată cu semnul “-” (minus).

Rd. 3. “Suma de plată”: se completează după cum urmează:

În situatia în care la rd. 2 a rezultat o sumă pozitivă, se va înscrie diferenta dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2. Dacă suma înscrisă la rd. 1 este mai mică decât suma înscrisă la rd. 2, se înscrie cifra “0” (zero), iar diferenta rămasă se preia la rd. 4.

În situatia în care la rd. 2 a rezultat o sumă negativă (înscrisă cu semnul minus, conform instructiunilor prevăzute la rd. 2), aceasta se cumulează cu suma înscrisă la rd. 1.

Rd. 4 “Suma de restituit”: se completează numai în cazul în care suma pozitivă înscrisă la rd. 2 este mai mare decât suma înscrisă la rd. 1. Se înscrie suma reprezentând diferenta de impozit rămasă de restituit, calculată ca diferentă între suma înscrisă la rd. 2 si suma înscrisă la rd. 1.

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004)

 

NOMENCLATORUL

obligatiilor de plată la bugetul general consolidat

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

TABLOUL DE EVIDENTĂ

al Uniunii Nationale a Practicienilor în Reorganizare si Lichidare

 

Tabloul de evidentă al Uniunii Nationale a Practicienilor în Reorganizare si Lichidare, publicat conform Ordonantei Guvernului nr. 79/1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, si Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.986/C/1999, cu modificările ulterioare*)


*) Tabloul de evidentă va fi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos Panduri nr. 1.

 

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2004 pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie a energiei electrice, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifului de decontare pe piata angro de energie electrică, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.247 din 23 decembrie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial” Partea I):

- în tabelul 1, coloana 6, la capul de coloană, în loc de: “Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în retea (TG)” se va citi: “Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în retea (TG - lei/MWh)”;

- în tabelul 2, coloana 5, la capul de coloană, în loc de: “Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică din retea (TL)” se va citi: “Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică în retea (TL - lei/MWh)”;

- în tabelele 1 si 2, la coloana 6, respectiv 5, la valoarea tarifelor, în loc de: “ ,” se va citi: “.”.

 

În anexa nr. 3 la Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 2/2004 privind stabilirea, declararea si plata de către institutiile de credit a contributiilor anuale, anuale majorate si speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial” Partea I):

- în nota de subsol, punctul 2, în loc de: “2) precizarea felului contributiei - anuală, anuală majorată ori specială” se va citi: “2) precizarea felului si sumei contributiei - anuală, anuală majorată ori specială, .... lei”.

 

În Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2004 privind plata compensatiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial” Partea I):

- la capitolul “Dispozitii tranzitorii si finale”, în loc de: “Capitolul IV” se va citi: “Capitolul V”.