MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 119         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 februarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

2. - Hotărâre privind demisia unor deputati

 

3. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

4. - Hotărâre cu privire la validarea unor mandate de deputat

 

5. - Hotărâre pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru regulament

 

DECRETE

 

6. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiter din Ministerul Administratiei si Internelor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Ordonantă de urgentă privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

80. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

33. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pe semestrul I 2005

 

87. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

89. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2005

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unor deputati

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 81 din Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 186, art. 190 alin. (1) si ale art. 199 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererile de demisie prezentate de către deputatii nominalizati în prezenta hotărâre si declară vacante locurile de deputat detinute de acestia, după cum urmează:

- cererea de demisie, începând cu data de 13 ianuarie 2005, prezentată de domnul Marian Petrache, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 25 Ilfov, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal;

- cererea de demisie, începând cu data de 17 ianuarie 2005, prezentată de domnul Orest Onofrei, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 35 Suceava, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 3 februarie 2005.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 3 februarie 2005.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 199 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie, începând cu data de 1 februarie 2005, prezentată de către domnul Adriean Videanu, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 36 Teleorman, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 3 februarie 2005.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 3 februarie 2005.

Nr. 3.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unor mandate de deputat

 

În temeiul art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si al art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere Raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputat:

- mandatul de deputat al domnului Gabriel Sorin Zamfir, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004 în Circumscriptia electorală nr. 25 Ilfov, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Marian Petrache;

- mandatul de deputat al domnului Romică Andreica, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004 în Circumscriptia electorală nr. 35 Suceava, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Orest Onofrei;

- mandatul de deputat al domnului Alexandru Mocanu, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004 în Circumscriptia electorală nr. 36 Teleorman, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Adriean Videanu.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 3 februarie 2005.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 3 februarie 2005.

Nr. 4.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru regulament

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, ale art. 38 alin. (3) si ale art. 58 pct. 15 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei pentru regulament a Camerei Deputatilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 3 februarie 2005.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 3 februarie 2005.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei pentru regulament

 

- Ioan Bivolaru Grupul parlamentar al P.S.D.

- Mircea Teodor Iustian Grupul parlamentar al P.N.L.

- Daniel Buda Grupul parlamentar al P.D.

- Bogdan Cantaragiu Grupul parlamentar al P.R.M.

- Varga Attila Grupul parlamentar al U.D.M.R.

- Liviu Bogdan Ciucă Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

- Liana Dumitrescu Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiter din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 alin. (4) pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale unui subofiter prevăzut în anexa*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2005.

Nr. 6.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

În vederea sustinerii măsurilor de reformare a sistemului de pensii prevăzute în Programul de guvernare, respectiv urgentarea procesului de recalculare a tuturor pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislatiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, aflate în plată, astfel încât să fie respectat principiul “la conditii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie”, precum si pentru asigurarea cadrului legal necesar recalculării pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislatiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculează în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - (1) Recalcularea prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, precum si a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Procedura de recalculare se desfăsoară începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă până la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 3. - (1) Plata sumelor rezultate în urma recalculării pensiilor se face esalonat, în etape.

(2) Prima etapă de plată a drepturilor de pensii recalculate se stabileste pentru luna martie 2005, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1980 inclusiv.

(3) Celelalte etape de plată a drepturilor de pensie recalculate se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 4. - (1) Determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.

(2) Sporurile, indemnizatiile si majorările de retributii tarifare care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 2, sunt cele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Sporurile, indemnizatiile si majorările de retributii tarifare prevăzute la alin. (2) se dovedesc prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverinte întocmite conform legii, eliberate de angajatori, care poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea si corectitudinea acestora.

Art. 5. - (1) Punctajul mediu anual acordat pensionarului este cel determinat potrivit prevederilor art. 4.

(2) Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării se poate modifica ca urmare a aplicării prevederilor art. 7, precum si ca urmare a valorificării unor stagii de cotizare care nu au fost avute în vedere la recalculare.

Art. 6. - (1) În vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalculării, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata, în conformitate cu etapele prevăzute la art. 3.

(2) În situatia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

(3) Pentru pensiile cărora le sunt aplicabile prevederile art. 1921 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, aflate în situatia prevăzută la alin. (2), partea din cuantumul pensiei care se suportă de la bugetul de stat este cea corespunzătoare punctajului mediu anual aferent fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităti agricole cooperatiste, a fiecărui an de contributie realizat de tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate sau perioadelor de contributii realizate în conditiile Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, punctaj mediu anual avut până la data recalculării.

Art. 7. - (1) Punctajul mediu anual determinat prin recalcularea prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă, precum si cuantumul pensiei cuvenit potrivit prevederilor art. 6 se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, fără a se utiliza procedura de înstiintare prealabilă prevăzută la art. 7 si 8 din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică pensionarului în termen de 15 zile de la emitere, împreună cu datele si informatiile care au stat la baza determinării punctajului mediu anual si a cuantumului pensiei recalculate.

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată la cerere, în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date si elemente decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare realizate până la data de 1 aprilie 2001.

(4) În situatia în care se constată erori de calcul, decizia de pensie poate fi revizuită din oficiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Cererile prevăzute la alin. (3) se solutionează în termenul prevăzut la art. 86 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, drepturile modificate acordându-se, prin derogare de la prevederile art. 95 si 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data plătii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescriptie.

(6) Pentru persoanele care depun cererea prevăzută la alin. (3) după 3 ani de la data plătii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, noile drepturi recalculate se acordă potrivit art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(7) Revizuirea din oficiu si contestarea deciziei prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, angajat pentru efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, trece la Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale pe perioada desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, potrivit legii, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face conform reglementărilor în vigoare aplicabile personalului contractual din administratia publică centrală de specialitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 3 februarie 2005.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

SPORURILE, INDEMNIZATIILE SI MAJORĂRILE DE RETRIBUTII TARIFARE

care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizează la determinarea punctajului mediu annual

 

I. Sporul de vechime în muncă:

1. Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în muncă se calculează automat, potrivit prevederilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, si în consecintă nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinte.

2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinte.

II. Sporuri, indemnizatii si majorări ale retributiei tarifare prevăzute în Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea si calitatea muncii, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:

1. sporul pentru muncă în conditii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială;

2. majorarea retributiei tarifare cu până la 10% pentru conditii grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială;

3. sporul de santier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-socială;

4. indemnizatia de până la 10% acordată sefului de echipă sau de brigadă care conduce formatia de lucru, prevăzută la art. 70 si în anexa nr. IV.

Pentru unele activităti specifice cuantumul indemnizatiei era diferentiat, după cum urmează:

- 2,50-18 lei/zi în industria minieră;

- până la 1,3% din retributia realizată de formatia condusă, în exploatările forestiere;

5. majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse între 5% si 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1976, cu modificările ulterioare;

6. indemnizatia acordată personalului navigant si însotitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută în anexa nr. IV;

7. majorarea retributiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în conditiile stabilite de lege, “gradatia de merit”, astfel:

- personalului de conducere din activitatea de cercetare stiintifică si inginerie tehnologică (art. 121);

- cadrelor didactice definitive cu o vechime în învătământ de cel putin 30 de ani (art. 143);

- cadrelor sanitare cu o vechime în muncă de peste 30 de ani (art. 152);

- cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradatie (art. 159);

8. majorarea retributiei tarifare cu 5-10%, acordată muncitorilor încadrati la categoria a III-a inclusiv, care execută încăltăminte de tip “Romarta” si confectii din piele si blană, după comandă, la casele de modă [anexa nr. IV cap. I lit. a) “Muncitori calificati”];

9. majorarea retributiei tarifare cu 5%, acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) “Muncitori calificati”];

10. majorarea retributiei tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfăsurat activitate la spitalele “Elias” si “Alexandru Sahia”, Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 si Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Bucuresti (anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”);

11. majorarea retributiei tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfăsurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională (anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”);

12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc functia de sofer si în mod suplimentar efectuează si activităti de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, mânuitor de valori si altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 “Auto si întretinere drumuri”);

13. majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevăzătorii încadrati în gradul I de invaliditate si cu 15% pentru nevăzătorii încadrati în gradul II de invaliditate (art. 197);

14. indemnizatia corespunzătoare functiei de conducere, acordată:

- profesorilor, conferentiarilor si lectorilor - sefi de lucrări titulari din învătământul superior, pentru perioada cât sunt numiti în functii de conducere în unitătile de cercetare si inginerie tehnologică [art. 121 alin. (7)];

- sefilor de programe de cercetare si de introducere a tehnologiilor care prezintă importantă deosebită, pe durata realizării programelor [art. 121 alin. (8)];

- cadrelor medicale care îndeplinesc functia de medic director si medic inspector din directiile sanitare, precum si cea acordată persoanelor care îndeplinesc functia de inspector scolar din inspectoratele scolare (art. 180 si anexa nr. VI cap. II);

- cadrelor sanitare care îndeplinesc functii de conducere (art. 150 alin. (4) si anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”);

- cadrelor de specialitatea artistică care în afara functiei artistice îndeplinesc functii de conducere (art. 160); 15. indemnizatiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:

- îndeplinesc functii de director si director adjunct de unitate scolară si sef catedră în învătământul superior;

- desfăsoară activitate de diriginte de clasă;

- predau în acelasi timp la 2-4 clase în învătământul primar;

16. majorarea retributiei tarifare cu două clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii si în scolile speciale pentru copii cu deficiente si cu o clasă de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiente;

17. sporul pentru muncă în timpul noptii, acordat în conditiile prevăzute la art. 72, de 15-25%, precum si cel acordat în conditiile prevăzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigatia fluvială;

18. sporul de până la 14% - care face parte din retributia tarifară - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum si pentru personalul Centrului National al Industriei Aeronautice Române si al unitătilor subordonate sau din alte unităti care participă efectiv la realizarea, controlul si urmărirea fabricatiei tehnicii de aviatie si la repararea acesteia, asa cum este prevăzut la pct. 3 din nota de la subsolul anexei nr. IV cap. I lit. A a) la Legea nr. 57/1974, republicată;

19. indemnizatia pentru conducerea formatiei de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retributia realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];

20. indemnizatia prevăzută la art. 70 pentru conducătorul formatiei de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar pentru docherul vincier este de până la 5% din retributia realizată în acord (anexa nr. IV);

21. indemnizatia prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. B “Ocrotirea sănătătii”, astfel:

 

Functia

Indemnizatia (lei)

cea mai mică

cea mai mare

1. Medic (farmacist) director

715

1.535

2. Medic (farmacist) director adjunct, director de institut sau de centru medical  (fără personalitate juridică)

715

1.225

3. Medic-sef (dispensar policlinic, statie de salvare, centru de recoltare a sângelui), inspector sanitar-sef

310

880

4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) sef de sectie, de laborator si altele similare: medic-inspector

230

560

5. Soră medicală (oficiant medical, laborant, moasă, tehnician sanitar), sef de unitate, de laborator, de sectie si altele similare

130

430

 

23. indemnizatiile lunare ce se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor functii de conducere în unitătile de artă si cinematografie în afara obligatiilor de serviciu de la functia de bază, care nu fac parte din retributia tarifară (anexa nr. V. cap. III), astfel:

- director unitate artistică până la 1.615 lei;

- director adjunct artistic până la 1.100 lei;

- sef sectie artistică până la 560 lei;

22. indemnizatiile si alte plăti pentru activităti prestate în afara obligatiilor functiei de bază si care nu fac parte din retributie (anexa nr. V cap. II “Ocrotirea sănătătii”), după cum urmează:

 

1. Medicii care asigură continuitatea în unitătile sanitare prin ore de gardă prestate peste timpul normal de muncă

până la retributia tarifară orară;

2. Personalul sanitar care suplineste personalul aflat în concediu (de boală, de nastere, de studii) sau în alte situatii similare

cu retributia tarifară orară;

3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză si recuperare a capacitătii de muncă si ai comisiei medicamentului

75-155 lei pe sedintă;

4. Medicii curanti care acordă asistentă medicală cadrelor din nomenclatura unitătilor medicale speciale

155-310 lei lunar pe familie asistată;

 

24. indemnizatia lunară pentru unele activităti prestate în afara functiei de bază [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:

1. rector (Universitatea Cultural-Stiintifică Bucuresti) 605 -1.010 lei;

2. prorector (Universitatea Cultural-Stiintifică Bucuresti) 505 - 810 lei;

3. director de curs universităti cultural-stiintifice 410 - 610 lei;

4. secretar de curs universităti cultural-stiintifice 205 - 415 lei;

5. director de cămin cultural:

a) în comunele cu până la 4.000 de locuitori 205 - 310 lei;

b) în comunele cu 4.000 - 6.000 de locuitori 260 - 415 lei;

c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori 360 - 520 lei;

6. bibliotecar comunal 205 - 310 lei;

25. indemnizatia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicată), astfel:

 

Indemnizatia - lei

Indemnizatia - lei

Tipul

Minim

Maxim

Tipul

Minim

Maxim

A

160

280

N

430

990

B

160

330

O

430

1.040

C

160

380

P

480

1.090

D

220

430

R

480

1.140

E

220

510

S

560

1.210

F

220

560

T

560

1.260

G

280

610

U

610

1.310

H

280

670

V

610

1.360

I

280

720

W

660

1.410

J

330

770

X

660

1.510

K

330

820

Y

760

1.610

L

380

870

Z

760

1.730

M

380

940

 

 

 

 

III. Alte sporuri:

1. sporul acordat personalului civil care a desfăsurat activitate în cadrul unitătilor militare apartinând Ministerului Apărării Nationale si Ministerului de Interne, stabilit pe transe astfel:

 

Perioada

Sporul

Actul normativ

1 noiembrie 1969 - 1 februarie 1976

5%-25%

Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 163/1969, art. 23

1 februarie 1976 - 1 aprilie 1991

4%-18%

Decretul nr. 163/1975, art. 24

1 aprilie 1991 - 1 octombrie 1991

Până la 25%

Hotărârea Guvernului nr. 0309/1991, art. 22

1 octombrie 1991 - 1 iunie 1993

Până la 25%

Hotărârea Guvernului nr. 0672/1991, art. 25

1 iunie 1993 - 1 iulie 1994

Până la 25%

Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993, art. 23

1 iulie 1994 - 16 iulie 1998

Până la 30%

Hotărârea Guvernului nr. 0366/1994, art. 23

16 iulie 1998

anulat

Introdus în salariul de bază potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază din sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

 

2. majorarea de până la 20% a retributiei tarifare pentru persoanele care si-au desfăsurat activitatea în societăti mixte;

3. majorarea cu 20 - 25% a retributiei tarifare a personalului român care si-a desfăsurat activitatea în ambasade.

IV. Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidentiate împreună cu salariile aferente în statele de plată si pentru care s-a datorat si s-a virat contributia de asigurări sociale.

V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementări din legislatia de asigurări sociale:

- sporul de vechime în muncă (a se vedea pct. I);

- sporul pentru lucru în subteran, precum si pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie;

- indemnizatia de zbor;

- sporul pentru conditii grele de muncă;

- sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;

- sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;

- alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislatia specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în contractele colective si individuale de muncă. Mentiune: Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât si pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.

VI. Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

- denumirea unitătii;

- perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere si de încetare a raportului de muncă;

- functia, meseria sau specialitatea exercitată;

- denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;

- perioada în care a primit sporul si temeiul în baza căruia s-a acordat;

- adeverintele vor purta număr, data eliberării, stampila unitătii, precum si semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unitătii.

Mentiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:

- formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

- participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitătile economice;

- premiile anuale si premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

- recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;

- diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer;

- drepturile de autor;

- drepturile plătite potrivit dispozitiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;

- al 13-lea salariu;

- alte sporuri care nu au avut caracter permanent.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modul de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Departamentului pentru Relatii Interetnice.

(2) Suma de 289.434.000 mii lei se repartizează si se utilizează conform destinatiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Secretariatul General al Guvernului execută operatiunile financiare privind fondurile prevăzute în anexa la bugetul propriu, destinate realizării programelor, proiectelor si actiunilor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 511/2004. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor programe, proiecte sau actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, elaborate de Departamentul pentru Relatii Interetnice, si răspunde numai de încadrarea sumelor alocate în limitele stabilite prin prezenta hotărâre.

(2) Justificarea sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 511/2004, alocate pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (1), se face de către Departamentul pentru Relatii Interetnice prin prezentarea de documente legale din care să rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevăzute în notele de fundamentare.

Art. 3. - (1) Răspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevăzute în anexa la lit. B revine Departamentului pentru Relatii Interetnice.

(2) Răspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor prevăzute în anexa la lit. A revine, potrivit legii, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, iar monitorizarea utilizării acestor sume, potrivit destinatiilor legale, se exercită de către Departamentul pentru Relatii Interetnice.

Art. 4. - (1) În baza documentatiilor aprobate de ordonatorul de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate pentru programele, proiectele si actiunile prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garantie bancară.

(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii vor prezenta, până la data de 10 decembrie 2005, documente justificative cu privire la utilizarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Attila Mark.,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 3 februarie 2005.

Nr. 80.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

TOTAL GENERAL: 289.434.000 mii lei,

din care:

A. Sume alocate pentru sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, altele decât cele care primesc subventii de la bugetul de stat în baza dispozitiilor cap. III, respectiv art. 9-12 din Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, prin acoperirea partială a cheltuielilor materiale pentru functionarea sediilor organizatiilor si filialelor acestora, precum si pentru lucrările de întretinere si reparatii ale acestora, cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presă, carte, manuale scolare si publicatii, cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestări organizate în tară si în străinătate, cheltuieli pentru investitii în bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării activitătii organizatiilor.

 

Nr.

crt.

Organizatia

Sumele alocate

- mii lei -

1.

Uniunea Armenilor din România

11.485.000

2.

Uniunea Democratică a Slovacilor si Cehilor din România

9.320.000

3.

Uniunea Ucrainenilor din România

21.670.000

4.

Forumul Democrat al Germanilor din România

21.135.000

5.

Comunitatea Rusilor Lipoveni din România

14.580.000

6.

Uniunea Elenă din România

10.080.000

7.

Uniunea Sârbilor din România

10.405.000

8.

Partida Romilor Social Democrată

38.860.000

9.

Uniunea Democrată Turcă din România

8.563.000

10.

Uniunea Polonezilor din România “Dom Polski”

6.015.000

11.

Asociatia Italienilor din România RO.AS.IT.

5.092.000

12.

Federatia Comunitătilor Evreiesti din România

8.670.000

13.

Asociatia Liga Albanezilor din România

5.092.000

14.

Uniunea Bulgară din Banat - România

9.320.000

15.

Uniunea Croatilor din România

6.500.000

16.

Uniunea Democratică a Tătarilor Turco-Musulmani din România

10.785.000

17.

Fundatia “Communitas”

58.520.000

18.

Asociatia Macedonenilor din România

5.092.000

19.

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

3.250.000

 

TOTAL :

264.434.000

 

B. Suma de 25.000.000 mii lei alocată pentru finantarea unor programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei:

a) promovarea diversitătii etnice, lingvistice, culturale si religioase;

b) cultivarea bunei cunoasteri si întelegeri între minoritătile nationale, precum si între majoritate si minorităti nationale;

c) perfectionarea cadrului legislativ si institutional privind minoritătile nationale;

d) promovarea de politici de combatere a intolerantei;

e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, institutiile publice si autoritătile locale;

f) întărirea capacitătii de monitorizare si de lucru a Departamentului pentru Relatii Interetnice în parteneriat cu institutii publice/organizatii din tară si din străinătate;

g) cooperarea cu institutii publice si organisme internationale, inclusiv prin participarea la diferite programe europene si internationale.

Proiectele si programele cuprinse la lit. B se pot realiza prin:

1. organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinte, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, sedinte, plenare, ateliere, workshop-uri, desfăsurate în tară si în străinătate;

2. organizarea si participarea la manifestări interculturale de interes national si international (festivaluri, spectacole, concursuri, expozitii, lansări de carte, târguri);

3. organizarea si participarea la actiuni în cooperare cu organisme neguvernamentale si cu institutii publice din tară si din străinătate;

4. organizarea si participarea la schimburi de experientă, vizite de documentare si de studiu, cursuri, traininguri, programe de perfectionare, desfăsurate în tară si în străinătate;

5. pregătirea, formarea si perfectionarea de specialisti în administrarea programelor europene si internationale;

6. organizarea si participarea la activităti educationale desfăsurate în tară si în străinătate (tabere, călătorii, vizite de studiu, concursuri);

7. achizitionarea, editarea, tipărirea, traducerea si difuzarea de materiale de documentare (brosuri, buletine informative, pliante, albume, publicatii periodice, cărti, manuale scolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afise, casete audio si video, compactdiscuri, multimedia etc.);

8. achizitionarea de materiale promotionale;

9. vizite ale unor invitati străini, cu acoperirea cheltuielilor de transport international si de sejur pe teritoriul României;

10. achizitionarea de spoturi publicitare, închirierea si achizitionarea de spatii de emisie si de comunicare în mass-media si Internet, inclusiv de la Societatea Română de Televiziune si de la Societatea Română de Radiodifuziune;

11. întretinerea si actualizarea paginii web pentru prezentarea activitătii, a programelor si proiectelor Departamentului pentru Relatii Interetnice, precum si finantarea altor servicii de Internet;

12. comandarea de sondaje de opinie, studii si cercetări în domeniul minoritătilor nationale;

13. abonamente la publicatii în domeniu;

14. alte activităti necesare si oportune pentru păstrarea, exprimarea si dezvoltarea identitătii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinând minoritătilor nationale.

Pentru proiectele si programele cuprinse la lit. B se pot acoperi următoarele cheltuieli: cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, tratatii, reprezentare, mese oficiale, taxe de participare si vizitare, taxe postale, polite de asigurare pentru călătorii în străinătate si/sau asigurări medicale, comunicatii telefonice, premii, onorarii, achizitii de servicii specializate de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor, achizitii de bunuri, închiriere, editare, tipărire, multiplicare, difuzare, realizare de sondaje de opinie, studii si cercetări, traduceri si alte servicii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2005

 

În temeiul art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, si al art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I 2005, începând cu luna martie, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, este de 68.000 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2005.

Nr. 33.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.125 din 30 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“1. Comisia de recunoastere se organizează si functionează în cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, fiind formată din 7 membri si condusă de un presedinte. Structura si componenta nominală ale Comisiei de recunoastere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.”

2. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2005.

Nr. 87.


*) Anexa se pune la dispozitie institutiilor interesate.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2005

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobată prin Legea nr. 358/2004, modificată si completată prin Legea nr. 507/2004, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al vicepresedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, si ale Conventiei nr. 15.570/1/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna februarie 2005 si a asigurării sumelor necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobată prin Legea nr. 358/2004, modificată si completată prin Legea nr. 507/2004, se aprobă prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat în sumă totală de 1.700 miliarde lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Art. 3. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2005.

Nr. 89.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobândă, lansate în luna februarie 2005

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna februarie 2005 si a asigurării sumelor necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobată prin Legea nr. 358/2004, modificată si completată prin Legea nr. 507/2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod ISIN

Data

licitatiei

Data

emisiunii

Data

scadentei

Nr.

de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0507DBN058

3 februarie 2005

7 februarie 2005

5 februarie 2007

728

600.000.000.000

RO0510DBN060

3 februarie 2005

7 februarie 2005

8 februarie 2010

1.827

400.000.000.000

RO0508DBN072

10 februarie 2005

14 februarie 2005

11 februarie 2008

1.092

600.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al Trezoreriei Statului si de nivelul ratei dobânzii înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica valoarea nominală si rata dobânzii;

se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la rata dobânzii finale a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti anual la datele de:

 

Cod ISIN

2006

2007

2008

2009

2010

RO0507DBN058

6 februarie

5 februarie

 

 

 

RO0510DBN060

6 februarie

5 februarie

4 februarie

9 februarie

8 februarie

RO0508DBN072

13 februarie

12 februarie

11 februarie

 

 

 

conform următoarei formule:

 

D = VN x d x z/365 sau 366,

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală totală;

d = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

366 = zile pentru an bisect.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobândă este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobândă pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobândă mentionate mai sus nu se adresează persoanelor nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligatiunilor de stat cu dobândă.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobândă se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă

data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECTUL DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele preturilor de consum, lansate în luna februarie 2005

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna februarie 2005 si a asigurării sumelor necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobată prin Legea nr. 358/2004, modificată si completată prin Legea nr. 507/2004, Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobândă, astfel:

 

Cod ISIN

Data

licitatiei

Data

emisiunii

Data

scadentei

Nr.

de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0510DBN086

17 februarie 2005

21 februarie 2005

22 februarie 2010

1.827

100.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în functie de necesitătile de finantare a contului curent general al Trezoreriei Statului si de nivelul marjei înregistrate la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face în functie de nivelul marjei, licitată în formă procentuală, calculată cu două zecimale, de către intermediarii pietei primare, după metoda cu pret uniform.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:

- în cazul ofertei de cumpărare competitive, participantul va indica numărul titlurilor de stat, valoarea nominală si nivelul marjei; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale marjei;

- în cazul ofertei de cumpărare necompetitive, participantul va indica valoarea pe care doreste să o adjudece la marja finală a licitatiei; se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.

Dobânzile se vor calcula si se vor plăti semianual la datele de 22 august 2005, 22 februarie si 22 august 2006, 2007, 2008, 2009 si 22 februarie 2010, conform următoarei formule:

 

D = VN x d x z/365

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală totală;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda;

d = rata dobânzii, exprimată procentual cu sase zecimale, pentru fiecare perioadă de calcul a cuponului, calculată ca produs anualizat al celor 6 indici ai preturilor de consum lunari din lunile decembrie-mai (pentru cuponul din luna august) si iunie-noiembrie (pentru cuponul din luna februarie) plus o marjă M, si se va determina pentru fiecare perioadă după formula:

 

d = 365/z [Π(IPCi/100)-1] x 100+M,

în care:

i = decembrie-mai (pentru cuponul din luna august), respectiv

i = iunie-noiembrie (pentru cuponul din luna februarie);

IPCi = indicele preturilor de consum fată de luna precedentă din lunile decembrie-mai (pentru cuponul din luna august) si iunie-noiembrie (pentru cuponul din luna februarie), publicat de Institutul National de Statistică; va fi luat în considerare indicele lunar, indiferent de data din luna la care are loc emisiunea.

Informatii legate de indicele preturilor de consum pot fi consultate la adresa de Internet http://www.insse.ro/ comr.htm;

M = marja, exprimată procentual, reprezintă elementul în functie de care se va face clasificarea ofertelor.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum este de 100.000.000 lei.

Art. 4. - Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum pot fi cumpărate de către intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane juridice si fizice.

Obligatiunile de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum nu pot fi cumpărate de persoanele nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, agentul de plată, înregistrare, transfer si decontare al Ministerului Finantelor Publice, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora.

Art. 8. - Răscumpărarea obligatiunilor de stat cu dobânda indexată cu indicele pretului de consum se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora, plus dobânda aferentă. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 9. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 111/1995*)

privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 594/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de tipărituri si alte documente grafice si audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.225 din 20 decembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 111/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995.

 

Art. 1. - (1) Se constituie si se organizează Depozitul legal de documente, indiferent de forma acestora si de modalitătile de stocare, denumit în continuare Depozitul legal.

(2) Depozitul legal functionează ca fond intangibil.

Art. 2. - Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de materiale, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzări comerciale sau gratuite:

a) cărti, brosuri, fascicole separate;

b) ziare, reviste, almanahuri, calendare, agende si alte publicatii periodice sau seriale;

c) extrase din periodice;

d) partituri muzicale;

e) reproduceri artistice în serie ale albumelor, stampelor, tablourilor, portretelor, gravurilor, ilustratelor, cărtilor postale ilustrate, fotografiilor;

f) atlase, hărti plane si globulare, planuri tipărite;

g) materiale de comunicare propagandistică, având caracter politic, administrativ, cultural-artistic, stiintific, educativ, religios, sportiv, comercial: programe, anunturi, afise, proclamatii, planse, diverse materiale intuitive;

h) teze de doctorat si rezumate ale acestora, precum si cursuri universitare;

i) documente în format electronic: discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri, diafilme, diapozitive, microfilme, microfise si altele asemenea;

j) publicatii având caracter oficial, ale autoritătilor publice centrale si locale, precum si culegeri de acte normative;

k) standarde, descrieri de inventii si inovatii, norme tehnice si de functionare, materiale de publicitate si de reclamă;

l) programe informatice si baze de date;

m) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- si videografierea etc., cu exceptia celor prevăzute la art. 5.

Art. 3. - Depozitul legal se organizează la nivel central, în cadrul Bibliotecii Nationale a României, Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din  Timisoara si Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi, si la nivel local, în cadrul bibliotecilor judetene, respectiv în cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti.

Art. 4. - Sunt supuse obligatiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele prevăzute la art. 2 produse în România, precum si cele realizate în străinătate de către persoane fizice sau juridice române, ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate.

Art. 5. - Nu sunt supuse obligatiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele cu valoare informatională redusă - agende, cărti de vizită, ferpare, plicuri de corespondentă, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj - produse în serie si destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material si de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, programele informatice si bazele de date destinate difuzării comerciale sau gratuite, documentele de valoare - documentele bancare, timbre fiscale si judiciare, bilete de transport si de spectacole, documentele de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filmele artistice si documentare de lung si scurt metraj, materialele de publicitate si de reclamă, materialele ce contin informatii secrete de stat sau secrete de serviciu.

Art. 6. - (1) Pentru documentele prevăzute la art. 2, produse în România, obligatia de trimitere, cu titlu de depozit legal, apartine editurilor, iar pentru documentele realizate în regia autorului, persoană fizică sau juridică, obligatia apartine, după caz, tipografiilor, atelierelor, caselor/studiourilor de înregistrare, Băncii Nationale a României, Monetăriei Statului, Companiei Nationale “Posta Română” - S.A., precum si altor asemenea producători.

(2) În cazul materialelor realizate în străinătate de către sau pentru persoane fizice sau juridice române, obligatia de trimitere, cu titlu de depozit legal, revine acestor persoane.

Art. 7. - (1) Se trimit la Biblioteca Natională a României, în 7 exemplare, următoarele materiale:

a) cărtile;

b) brosurile;

c) extrasele din publicatii seriale.

(2) Din cele 7 exemplare mentionate la alin. (1), Biblioteca Natională a României retine 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistică si elaborarea Bibliografiei nationale curente si un exemplar destinat schimbului international de publicatii, si distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timisoara si Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi.

(3) Se trimit la Biblioteca Natională a României, în 6 exemplare, următoarele documente:

a) publicatii seriale;

b) cursurile universitare tipărite sau multigrafiate;

c) manuale scolare;

d) albumele si atlasele;

e) partiturile muzicale;

f) reproducerile în serie ale stampelor, tablourilor, gravurilor, afiselor, ilustratelor, cărtilor postale ilustrate, fotografiilor;

g) rezumatele tezelor de doctorat;

h) microfilme, microfise;

i) documentele cartografice: hărti, planuri tipărite;

j) documentele audiovizuale: discuri, casete, compactdiscuri audio, videocasete, DVD-uri, diafilme, diapozitive;

k) documentele în format electronic;

l) programele informatice si bazele de date.

(4) Din cele 6 exemplare mentionate la alin. (3), Biblioteca Natională a României retine două exemplare pentru Depozitul legal propriu si pentru elaborarea Bibliografiei nationale curente si distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timisoara si Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi.

(5) Tezele de doctorat se trimit în câte un exemplar la Biblioteca Natională a României si la Biblioteca Academiei Române.

(6) Documentele numismatice si filatelice, cum sunt: bancnotele, monedele, medaliile si mărcile postale, se trimit în câte un exemplar la Biblioteca Academiei Române.

(7) Se trimit la Biblioteca Natională a României, în două exemplare, următoarele materiale:

a) editiile rare sau bibliofile;

b) hărtile-planuri si globulare;

c) programele, anunturile, afisele, proclamatiile;

d) standardele si descrierile de inventii si de inovatii.

(8) Din cele două exemplare mentionate la alin. (7), Biblioteca Natională a României retine un exemplar pentru Depozitul legal propriu si distribuie celălalt exemplar Bibliotecii Academiei Române.

Art. 8. - În cazul materialelor prevăzute la art. 7 alin. (1) si (3), persoanele fizice si juridice mentionate la art. 6 alin. (1) trimit un exemplar suplimentar la biblioteca judeteană din judetul în care îsi au sediul, respectiv la Biblioteca Metropolitană Bucuresti, în vederea includerii acestor materiale în Depozitul legal local.

Art. 9. - (1) Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal către bibliotecile prevăzute la art. 7 si 8 are caracter obligatoriu, documentele respective fiind transmise cu titlu gratuit.

(2) Cheltuielile de expeditie a documentelor cu titlu de Depozit legal trimise de către producători se suportă de către acestia, iar cheltuielile de expeditie între biblioteci se suportă din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Trimiterea prevăzută la alin. (1) se efectuează din prima transă de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data aparitiei.

(4) Nu se trimit documente tipărite produse în tiraje suplimentare. Pentru acestea se trimit la sfârsitul fiecărui an, la Biblioteca Natională a României, declaratii globale ale cifrelor de tiraj.

Art. 10. - (1) Persoanele fizice si juridice care trimit materiale pentru Depozitul legal sunt obligate să înscrie în actele însotitoare următoarele date, necesare identificării fiecărui exemplar trimis: autorul, titlul, tirajul, pretul si numărul de comandă.

(2) Pe exemplarele de carte trimise pentru Depozitul legal trebuie să figureze descrierea C.I.P. a Bibliotecii Nationale a României, precum si următoarele date: numele/ denumirea si domiciliul/sediul producătorului si, în cazul tipăririi în străinătate, tara în care a fost tipărită cartea, luna si anul tipăririi, numărul international standardizat - I.S.B.N.

Art. 11. - Biblioteca Natională a României este autorizată să exercite functia de agentie natională pentru Depozit legal si are, în această calitate, următoarele atributii:

a) asigură controlul bibliografic national - C.B.N. - asupra materialelor prevăzute la art. 2 din prezenta lege;

b) întocmeste statistica oficială a editiilor nationale;

c) atribuie numărul de Depozit legal;

d) atribuie numerele internationale de standardizare a cărtilor - I.S.B.N. - si a publicatiilor în serie - I.S.S.N. - si întocmeste catalogarea înaintea publicării - C.I.P.;

e) creează si gestionează baza de date a editurilor cu sediul în România;

f) urmăreste si controlează modul în care persoanele fizice si juridice, obligate să efectueze trimiteri cu titlu de Depozit legal, se conformează acestei obligatii;

g) urmăreste si controlează modul în care bibliotecile beneficiare prelucrează, depozitează si conservă cărtile si celelalte materiale primite cu titlu de Depozit legal;

h) retine, prelucrează, depozitează si conservă, ca fond intangibil, câte un exemplar din documentele primite cu titlu de Depozit legal si distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuti la art. 7 si 8.

Art. 12. - Bibliotecile beneficiare ale exemplarelor de depozit legal au următoarele obligatii:

a) să primească materialele care li se trimit cu acest titlu si să le ia în evidentă;

b) să le prelucreze potrivit normelor biblioteconomice în vigoare;

c) să asigure depozitarea, conservarea si gestionarea lor corectă;

d) să dispună măsuri pentru asigurarea integritătii si securitătii materialelor primite;

e) să urmărească primirea materialelor care le sunt destinate, sesizând Biblioteca Natională a României despre eventualele lipsuri.

Art. 13. - (1) Biblioteca Natională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucuresti si bibliotecile judetene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice prevăzute la art. 6, cu privire la îndeplinirea obligatiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal, respectiv al Depozitelor legale locale, constată contraventiile prevăzute la art. 15 alin. (1) si aplică amenzi contraventionale.

(2) Sumele provenite din amenzi, care revin Bibliotecii Nationale a României, Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, respectiv bibliotecilor judetene, ca venituri extrabugetare, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, vor fi folosite de acestea pentru achizitionarea documentelor prevăzute la art. 2.

(3) Ministerul Culturii si Cultelor eliberează legitimatii speciale pentru personalul de control prevăzut la alin. (1).

Art. 14. - Controlul activitătii producătorilor din subordinea Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, constatarea contraventiilor săvârsite de acestia si aplicarea amenzilor contraventionale se realizează de către personalul desemnat de cele două ministere.

Art. 15. - (1) Nerespectarea obligatiei de trimitere a documentelor cu titlu de Depozit legal în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă în valoare de 5 ori pretul de vânzare al documentului netrimis.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către personalul prevăzut la art. 13 alin. (1).

(3) Contraventiilor le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - (1) În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contraventionale, contravenientii sunt obligati să trimită pentru Depozitul legal documentele care fac obiectul contraventiei.

(2) În cazul săvârsirii în mod repetat a contraventiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), Biblioteca Natională a României si bibliotecile judetene, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucuresti, sesizează organele competente în vederea anulării autorizatiei de functionare a producătorilor în cauză.

Art. 17. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 41 din Decretul nr. 17 din 14 ianuarie 1949 privind editarea si difuzarea cărtii, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.