MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 125         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 februarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 559 din 16 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 cu referire la art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

149/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2005

 

2.316/2004. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilitatea navelor Ro-Ro pasager, cod MTCT.ANR-NSRP-2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 559

din 16 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 cu referire la art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 cu referire la art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gall Pavel Petru si Gall Szilarda în Dosarul nr. 3.352/Ap/2004 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde avocatul Ilona Lorentz pentru autorii exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autorilor exceptiei pune concluzii de admitere a acesteia, arătând că dispozitiile art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile constitutionale invocate de autorii exceptiei, prin aceea că debitorii si creditorii nu sunt egali atâta timp cât creditorii îi pot evacua pe debitori prin intermediul executării silite. De asemenea, arată că dispozitiile art. 44 din Constitutie sunt încălcate prin aceea că, urmare a evacuării, debitorii sunt lipsiti de atributele dreptului de proprietate, si anume posesia si folosinta.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că debitorii si creditorii se află în situatii diferite, ceea ce justifică în mod obiectiv tratamentul juridic diferit aplicat acestor două categorii. De asemenea, arată că dispozitiile de lege criticate nu încalcă nici prevederile art. 21 din Constitutie, fiind o expresie a principiului liberului acces la justitie. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, arată că stabilirea continutului si a limitelor dreptului de proprietate, cărora li se subsumează si reglementările criticate, implică, în mod necesar, o restrângere a exercitiului său în considerarea drepturilor si intereselor altor persoane, fără ca dispozitiile de lege criticate să înfrângă dispozitiile constitutionale referitoare la proprietate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 14 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.352/Ap/2004, Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 cu referire la art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gall Pavel Petru si Gall Szilarda.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitia de lege criticată contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) si (2), art. 47 alin. (1) si (2) si ale art. 124 alin. (2) din Constitutie. Se sustine că dispozitiile de lege criticate vin în contradictie cu art. 16 alin. (1) din Constitutie, prin aceea că debitorii si creditorii nu sunt egali atâta timp cât creditorii îi pot evacua pe debitori înainte de solutionarea irevocabilă a procesului. Dispozitiile art. 21 din Constitutie, ce privesc accesul liber la justitie, sunt înfrânte, deoarece textul de lege criticat dă posibilitatea executării hotărârii atacate prin obligarea de părăsire a proprietătilor.

De asemenea, dreptul de proprietate nu este nici garantat, nici ocrotit în mod egal fată de cel al creditorilor prin executarea unei hotărâri care poate fi modificată prin admiterea recursului. Totodată, prin executarea unei hotărâri nedevenite irevocabile nu se asigură protectia socială a debitorilor, încălcându-se dispozitiile art. 47 alin. (1) si (2) din Constitutie. De asemenea, sunt încălcate dispozitiile art. 124 alin. (2) din Constitutie.

Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că prin art. 376 alin. 1 cu referire la art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă  legiuitorul a reglementat conditiile în care o hotărâre judecătorească, precum si înscrisurile autentice si orice alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute anume de lege pot fi învestite cu formulă executorie, după care acestea, devenind titluri executorii, pot fi puse în executare. Aceste dispozitii procedurale nu vin în contradictie cu prevederile constitutionale invocate de autorii exceptiei. În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, arată că egalitatea cetătenilor în fata legii poate fi apreciată doar în măsura în care acestia se află în aceleasi situatii juridice.

În cazul în care, în conditiile art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă, se învestesc cu formulă executorie hotărâri care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, acestea vor fi puse în executare în conditiile legii, întrucât dreptul de a cere executarea silită nu poate fi conditionat de exercitarea de către debitor a tuturor căilor de atac împotriva titlului executoriu. Textul de lege criticat reprezintă exclusiv o garantie a asigurării echilibrului între persoane cu interese contrare, prin determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor lor legitime. Referitor la invocarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 124 alin. (2) din Constitutie, arată că întreaga procedură de executare silită este prevăzută de lege, respectiv de cartea a V-a a Codul de procedură civilă. Din ansamblul acestor reglementări rezultă că părtile au acces la justitie, iar debitorul are la dispozitie garantii procedurale care îi permit să se adreseze instantei, să solicite suspendarea executării sau chiar anularea titlului care se execută. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, arată că stabilirea continutului si a limitelor dreptului de proprietate, cărora li se subsumează si reglementările criticate, implică, în mod necesar, o restrângere a exercitiului său în considerarea drepturilor si intereselor altor persoane. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 47 alin. (1) si (2) din Constitutie, arată că acestea nu au incidentă în cauza dedusă controlului.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, arată că dispozitiile legale criticate se aplică tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare. Astfel, instituirea unor reguli speciale în ceea ce priveste învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoresti nu contravine principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, atâta timp cât ele asigură egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea lor. Fată de invocarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, arată că prevederile legale criticate nu aduc atingere, sub nici un aspect, accesului liber la justitie. Prevederile legale criticate nu opresc persoana împotriva căreia se face executarea de a se prevala de toate garantiile procedurale care îi permit să se adreseze instantei si să solicite suspendarea executării, contestatia la executare sau întoarcerea executării, prin restabilirea situatiei anterioare. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă fată de art. 124 alin. (2) din Constitutie, arată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece întreaga procedură de executare silită, inclusiv învestirea cu formulă executorie a hotărârilor, este prevăzută de lege, respectiv de Codul de procedură civilă. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă fată de art. 44 alin. (1) si (2) si art. 47 alin. (1) si (2) din Constitutie, arată că aceste prevederi constitutionale nu au incidentă în cauza dedusă controlului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 376 alin. 1 cu referire la art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora:

- Art. 376 alin. 1: “Se învestesc cu formulă executorie hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, înscrisurile autentificate, precum si orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii, în cazurile anume prevăzute de lege.”;

- Art. 374 alin. 1: “Nici o hotărâre judecătorească nu se va putea executa dacă nu este învestită cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1, afară de încheierile executorii prevăzute de lege, care se execută fără formulă executorie.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) si (2), art. 47 alin. (1) si (2) si ale art. 124 alin. (2) din Constitutia României, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 44 alin. (1) si (2): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 47 alin. (1) si (2): “(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetătenii au dreptul si la măsuri de asistentă socială, potrivit legii.”;

- Art. 124 alin. (2): “Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă prevăd că nici o hotărâre judecătorească, cu unele exceptii mentionate în mod expres de lege, nu poate fi executată fără să fie învestită cu formulă executorie, iar dispozitiile art. 376 alin. 1 din acelasi cod prevăd posibilitatea învestirii cu formulă executorie si a hotărârilor rămase definitive, chiar dacă nu sunt încă irevocabile, a înscrisurilor autentificate, precum si a altor hotărâri sau înscrisuri, în cazurile anume prevăzute de lege.

Prin Decizia nr. 181 din 10 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 11 decembrie 2000, Curtea a statuat că, în conformitate cu dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, întreaga procedură de executare silită este prevăzută de lege, respectiv de cartea a V-a din Codul de procedură civilă. De asemenea, Curtea a mai retinut, în considerentele deciziei mentionate, că prin instituirea de către legiuitor, în textul de lege criticat, a unor prevederi cu privire la caracterul definitiv al hotărârilor judecătoresti, precum si la învestirea lor cu formulă executorie nu se constituie nici un privilegiu ori discriminare, în sensul dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Constitutie.

Totodată, Curtea retine că dispozitiile de lege criticate se aplică, fără privilegii si fără discriminări, tuturor persoanelor aflate în aceeasi situatie, respectiv tuturor celor care au obtinut recunoasterea drepturilor printr-o hotărâre judecătorească definitivă si solicită executarea acesteia, chiar silit dacă partea adversă nu o execută de bunăvoie, si sunt opozabile tuturor persoanelor fată de care se face executarea.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile de lege criticate vin în contradictie cu prevederile art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi retinută. Dispozitiile de lege criticate nu îngrădesc accesul liber la justitie al nici uneia dintre părtile litigante. După cum cel care pretinde un drept sau un interes legitim poate cere recunoasterea acestuia, inclusiv executarea silită a hotărârii judecătoresti care îi recunoaste dreptul, datornicul are posibilitatea să se apere prin toate mijloacele procedurale legale, să exercite căile de atac, să conteste titlul executoriu ori executarea însăsi, să ceară suspendarea executării ori întoarcerea acesteia.

De asemenea, Curtea nu poate retine nici critica potrivit căreia dispozitiile de lege criticate vin în contradictie cu prevederile art. 44 din Constitutie. Astfel, executarea unei hotărâri judecătoresti definitive, dacă obiectul ei este material sau evaluabil în bani, poate determina diminuarea patrimoniului celui executat sau poate atinge unele atribute ale dreptului de proprietate, dar nu poate fi considerată ca fiind contrară garantării si ocrotirii proprietătii. Executarea hotărârii definitive se face pentru valorificarea neîntârziată a dreptului celui care a câstigat procesul.

În ceea ce priveste invocarea de către autorul exceptiei a prevederilor art. 47 alin. (1) si (2) si ale art. 124 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că aceste dispozitii constitutionale nu au relevantă în cauza dedusă controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 cu referire la art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gall Pavel Petru si Gall Szilarda în Dosarul nr. 3.352/Ap/2004 al Curtii de Apel

Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2005

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Nota de fundamentare nr. 24.030 din 28 decembrie 2004, întocmită de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2005, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 30 decembrie 2004.

Nr. 149.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilitatea navelor Ro-Ro pasager, cod MTCT.ANR-NSRP-2004

 

Având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind stabilitatea navelor Ro-Ro pasager, cod MTCT.ANR-NSRP-2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2.003/25/CE din 14 aprilie 2003 privind cerintele specifice de stabilitate pentru navele Ro-Ro pasager, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 123 din 17 mai 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2004.

Nr. 2.316.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind stabilitatea navelor Ro-Ro pasager, cod MTCT.ANR-NSRP-2004

 

ARTICOLUL 1

Scopul

 

Scopul prezentelor norme tehnice este de a asigura cerinte specifice de stabilitate armonizate pentru navele Ro-Ro pasager, care să îmbunătătească capacitatea de supravietuire a acestui tip de navă în caz de avarie datorată unei coliziuni si de a asigura un nivel superior de sigurantă pentru pasageri si membrii echipajului.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În întelesul prezentelor norme tehnice, termenii utilizati se definesc după cum urmează:

a) navă Ro-Ro pasager - o navă care transportă mai mult de 12 pasageri, cu încăperi ro-ro de marfă sau încăperi de categorie specială, asa cum este definită în Regula II-2/3 din Conventia SOLAS, astfel cum a fost amendată;

b) navă nouă - o navă a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de constructie la 1 octombrie 2004 sau după această dată; prin stadiu similar de constructie se întelege stadiul la care:

(i) începe constructia identificabilă cu o navă specifică; si

(ii) asamblarea navei a început, cuprinzând cel putin 50 tone sau 1% din masa totală estimată a materialului din care e confectionată structura ei, luându-se în considerare valoarea care este mai mică;

c) navă existentă - o navă care nu este navă nouă;

d) pasager - orice persoană, alta decât comandantul si membrii echipajului sau alte persoane angajate în orice calitate la bordul unei nave, precum si alta decât un copil cu vârsta mai mică de un an;

e) conventii internationale - Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979, denumită în continuare Conventia SOLAS, precum si Conventia internatională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1971, cu protocoalele si amendamentele în vigoare la acestea;

f) serviciu regulat - o serie de voiajuri efectuate cu nava Ro-Ro pasager pentru asigurarea traficului între aceleasi două sau mai multe porturi:

(i) fie conform unui program publicat;

(ii) fie cu o regularitate sau o frecventă astfel încât aceste voiajuri sunt recunoscute ca fiind un serviciu regulat;

g) Acordul de la Stockholm - Acordul încheiat la Stockholm la 28 februarie 1996 conform Rezolutiei 14 a Conferintei SOLAS 95 “Acorduri regionale privind cerintele specifice de stabilitate pentru navele Ro-Ro pasager”, adoptată la 29 noiembrie 1995;

h) Autoritatea Navală Română - organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, căruia i se deleagă competentele privind aplicarea prezentelor norme tehnice, denumit în continuare ANR;

i) administratia statului pavilionului – autoritatea competentă a statului al cărui pavilion nava Ro-Ro pasager este autorizată să îl arboreze;

j) stat gazdă - România sau un stat membru al Uniunii Europene spre sau dinspre ale cărui porturi o navă Ro-Ro pasager efectuează un serviciu regulat;

k) voiaj international - un voiaj pe mare dinspre un port românesc spre un port din alt stat sau invers;

l) norme tehnice specifice de stabilitate - cerintele de stabilitate cuprinse în anexa nr. 1;

m) înăltimea semnificativă a valului (hs ) – înăltimea medie calculată prin luarea în considerare a unei treimi din valurile cu înăltimea cea mai mare, observate în cursul unei perioade date;

n) bordul liber rezidual (fr ) - distanta minimă între puntea ro-ro avariată si linia de plutire finală în dreptul avariei, fără a lua în calcul efectul suplimentar al apei de mare acumulate pe puntea ro-ro avariată.

 

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare

 

(1) Prezentele norme tehnice se aplică tuturor navelor Ro-Ro pasager, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, atunci când desfăsoară un serviciu regulat efectuând voiajuri internationale spre sau dinspre un port românesc.

(2) În România, în calitatea sa de stat gazdă, ANR se va asigura că navele Ro-Ro pasager care nu arborează pavilionul românesc sau al unui stat membru al Uniunii Europene corespund în întregime cerintelor prezentelor norme tehnice înainte ca ele să fie angajate să efectueze voiaje dinspre sau spre porturile românesti, în conformitate cu art. 4 din Sistemul de inspectii obligatorii pentru operarea în sigurantă a navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă si pasageri, precum si a navelor de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 538/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 16 aprilie 2003.

 

ARTICOLUL 4

Înăltimea semnificativă a valului

 

Înăltimea semnificativă a valului (hs) va fi utilizată la determinarea înăltimii apei pe puntea ro-ro în cazul aplicării cerintelor specifice de stabilitate prevăzute în anexa nr. 1.

Probabilitatea de depăsire a valorii înăltimii semnificative a valului nu va fi mai mare de 10% pe o perioadă de un an.

 

ARTICOLUL 5

Zone maritime

 

(1) ANR va întocmi o listă cuprinzând zonele maritime traversate de navele Ro-Ro pasager care efectuează un serviciu regulat spre sau dinspre porturile românesti, precum si valorile corespunzătoare ale înăltimii semnificative a valului din aceste zone.

(2) Zonele maritime si valorile aplicabile ale înăltimii semnificative a valului din aceste zone vor fi determinate, atunci când este aplicabil si posibil, printr-un acord între ANR si autoritatea competentă a statului de la celălalt capăt al rutei. Dacă ruta navei traversează mai mult de o zonă maritimă, nava va respecta cerintele specifice de stabilitate pentru cea mai mare valoare a înăltimilor semnificative ale valului definite pentru aceste zone.

(3) ANR va actualiza lista mentionată la alin. (1) si o va publica într-o bază de date accesibilă publicului pe site-ul său pe Internet.

 

ARTICOLUL 6

Cerinte specifice de stabilitate

 

(1) Fără a aduce prejudicii cerintelor Regulii II-1/B/8 din Conventia SOLAS, editia 1990, privind compartimentarea etansă si stabilitatea în conditii de avarie, toate navele Ro-Ro pasager mentionate la art. 3 alin. (1) vor corespunde cerintelor specifice de stabilitate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru navele Ro-Ro pasager exploatate exclusiv în zonele maritime unde înăltimea semnificativă a valului este egală sau mai mică de 1,5 m, conformitatea cu cerintele regulii mentionate la alin. (1) este considerată ca fiind echivalentă conformitătii cu cerintele specifice de stabilitate prevăzute în anexa nr. 1.

(3) La aplicarea cerintelor prevăzute în anexa nr. 1, ANR va utiliza instructiunile prevăzute în anexa nr. 2, în măsura în care acest lucru este practic si compatibil cu proiectarea navei respective.

 

ARTICOLUL 7

Introducerea cerintelor specifice de stabilitate

 

(1) Navele Ro-Ro pasager noi vor corespunde cerintelor specifice de stabilitate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Navele Ro-Ro pasager existente, cu exceptia acelor nave la care se aplică prevederile art. 6 alin. (2), vor corespunde cerintelor specifice de stabilitate prevăzute în anexa nr. 1 nu mai târziu de data de 1 octombrie 2010.

(3) Navele Ro-Ro pasager existente care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, corespund cerintelor regulii mentionate la art. 6 alin. (1) vor corespunde cerintelor specifice de stabilitate prevăzute în anexa nr. 1 nu mai târziu de data de 1 octombrie 2015.

(4) Prezentul articol se va aplica fără încălcarea prevederilor art. 4 lit. e) din anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 538/2003.

 

ARTICOLUL 8

Certificate

 

(1) Toate navele Ro-Ro pasager noi si existente, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, trebuie să aibă la bord un certificat care să ateste conformitatea cu cerintele specifice de stabilitate prevăzute la art. 6 si în anexa nr. 1.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1), care este emis de către ANR sau de către administratia statului pavilionului, poate fi combinat cu alte certificate pertinente si va indica înăltimea semnificativă a valului până la care nava poate respecta cerintele specifice de stabilitate.

(3) Certificatul prevăzut la alin. (1) rămâne valabil atât timp cât nava este exploatată într-o zonă cu aceeasi valoare sau o valoare mai mică a înăltimii semnificative a valului.

(4) În România, în calitatea sa de stat gazdă, ANR va recunoaste certificatele emise de către alt stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2.003/25/CE din 14 aprilie 2003.

(5) În România, în calitatea sa de stat gazdă, ANR va accepta certificatele emise de către un stat tert, care atestă faptul că o navă care arborează pavilionul acestuia corespunde cerintelor specifice de stabilitate prevăzute în prezentele norme tehnice.

 

ARTICOLUL 9

Exploatarea sezonieră si pe perioadă scurtă

 

(1) Dacă o companie de navigatie care efectuează un serviciu regulat pe o perioadă de un an intentionează să introducă suplimentar nave Ro-Ro pasager pentru a fi exploatate o perioadă mai scurtă de timp în acest serviciu, ea va informa autoritatea competentă a statului gazdă sau autoritătile competente ale statelor gazdă asupra acestei intentii cu cel putin o lună înainte de intrarea în exploatare a navelor suplimentare. Totusi, dacă în cazuri neprevăzute o înlocuire de navă Ro-Ro pasager trebuie să fie efectuată rapid în scopul asigurării continuitătii serviciului, se vor aplica prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 538/2003.

(2) Dacă o companie de navigatie doreste să efectueze un serviciu regulat pe o perioadă determinată a anului, cu durata maximă de 6 luni, ea va trebui să comunice intentia sa autoritătii competente a statului gazdă sau autoritătilor competente ale statelor gazdă cu cel putin 3 luni înainte de a începe exploatarea navelor.

(3) Dacă această exploatare are loc în conditii în care înăltimea semnificativă a valului este mai mică decât cea stabilită pentru aceeasi zonă maritimă pentru o exploatare anuală, ANR poate utiliza valoarea înăltimii semnificative a valului aplicabilă acestei perioade mai scurte în scopul determinării înăltimii apei pe punte atunci când se aplică cerintele specifice de stabilitate prevăzute în anexa nr. 1.

Valoarea înăltimii semnificative a valului aplicabilă acestei perioade mai scurte va fi convenită, când este aplicabil si posibil, între ANR si autoritatea competentă a statului de la capătul celălalt al rutei.

(4) Ca urmare a acordului dintre autoritătile competente ale statelor gazdă pentru exploatarea unei nave Ro-Ro pasager, în sensul alin. (1) si (2), aceasta trebuie să aibă la bord un certificat care atestă conformitatea cu prevederile prezentelor norme tehnice, asa cum se prevede la art. 8 alin. (1).

 

ARTICOLUL 10

 

Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a