MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 127         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 februarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

55. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România si a planurilor individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice, reactualizate pentru perioada 2003-2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

912/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

 

80. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea modificării art. 1 alin. (9) si (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

13. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

41. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 9 din 27 iunie 2001 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România si a planurilor individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice, reactualizate pentru perioada 2003-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia de restructurare a industriei siderurgice din România si planurile individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice, parte componentă a strategiei, reactualizate pentru perioada 2003-2008, a căror sinteză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului vor monitoriza realizarea procesului de restructurare în conformitate cu strategia de restructurare si planurile individuale de viabilitate prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Comertului va informa periodic Guvernul asupra realizării strategiei de restructurare si a planurilor individuale de viabilitate prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 655/2004 privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România pentru perioada 2004-2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 12 mai 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Zbârcea

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2005.

Nr. 55.

 

ANEXĂ*)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

STRATEGIA DE RESTRUCTURARE

a industriei siderurgice din România si planurile de viabilitate ale companiilor siderurgice

- sinteza –

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 112.169 din 19 noiembrie 2004 al Directiei generale de reglementare si implementare,

având în vedere prevederile Directivei 93/85/CEE privind controlul putregaiului inelar al cartofului,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează măsurile necesare a se aplica împotriva bacteriei Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., denumită în continuare organism, care cauzează putregaiul inelar al cartofului, în scopul:

a) localizării si determinării distributiei;

b) prevenirii aparitiei si răspândirii;

c) împiedicării răspândirii si al controlului în vederea eradicării, în cazul semnalării acestuia.

Art. 2. - (1) Unitătile fitosanitare efectuează inspectii oficiale sistematice la tuberculi si, dacă este cazul, la plantele de cartof (Solanum tuberosum L.), provenite din raza lor de activitate, în vederea depistării organismului sau pentru confirmarea absentei acestuia.

(2) În cazul tuberculilor se prelevează probe atât din cartofii de sământă, cât si din cei de alt fel, de preferintă din loturi depozitate, si se supun testelor oficiale de laborator, utilizându-se în vederea detectării si diagnosticării organismului metoda stabilită în anexa nr. I. În plus, dacă este cazul, se pot efectua inspectii vizuale oficiale si prin sectionarea altor probe de tuberculi.

(3) În cazul plantelor, aceste inspectii se efectuează conform metodelor adecvate, iar probele ridicate sunt supuse unei testări oficiale.

(4) Detaliile suplimentare cu privire la procedurile de inspectie prevăzute la alin. (1), numărul, originea, esalonarea si perioada prelevării probelor sunt stabilite de Directia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pe baza informatiilor stiintifice si a principiilor statistice, precum si a biologiei organismului, tinându-se cont de sistemele de productie a cartofului existente.

(5) Rezultatele inspectiilor oficiale prevăzute la alin. (1) trebuie notificate celorlalte state membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene cel putin o dată pe an.

Detaliile acestei notificări sunt confidentiale.

Art. 3. - Suspectarea aparitiei sau prezenta confirmată a organismului în plante de cartof si tuberculi sau în tuberculii recoltati, depozitati ori comercializati pe raza de activitate a unitătilor fitosanitare trebuie raportată Directiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 4. - (1) În cazul unei aparitii suspectate, Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară sau alte laboratoare aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale efectuează teste de laborator oficiale sau oficial supravegheate, utilizând metoda stabilită în anexa nr. I si în conformitate cu conditiile precizate la pct. 1 din anexa nr. II, în scopul confirmării sau infirmării aparitiei suspectate a organismului. În cazul confirmării prezentei organismului, se aplică prevederile stabilite la pct. 2 din anexa nr. II.

(2) În asteptarea confirmării sau infirmării aparitiei suspectate a organismului conform alin. (1), în cazurile de aparitie suspectată în care:

(i) s-au constatat simptome vizuale de diagnostic suspecte, sugerând prezenta bolii; sau

(ii) a fost identificat un test pozitiv de imunofluorescentă, asa cum este precizat în anexa nr. I, sau un alt test pozitiv adecvat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin unitătile fitosanitare:

a) interzice circulatia tuturor loturilor sau transporturilor din care s-au prelevat probe, aceasta putându-se face doar sub control oficial si cu conditia să se fi stabilit că nu există nici un risc identificabil de răspândire a organismului;

b) aplică măsurile necesare pentru identificarea originii aparitiei suspectate;

c) introduce măsuri de precautie suplimentare adecvate, bazate pe gradul de risc estimat, în vederea prevenirii oricărei răspândiri a organismului. Aceste măsuri pot include controlul oficial al circulatiei oricăror tuberculi sau plante în cadrul sau în afara oricărei premise asociate cu aparitia suspectată.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) pct. (ii) lit. c) pot fi adoptate în conformitate cu procedura stabilită în art. 18 din Directiva 2000/29/CEE.

(4) Celălalt test adecvat, prevăzut la alin. (2) pct. (ii), este adoptat în conformitate cu procedura stabilită în art. 18 din Directiva 2000/29/CEE.

Art. 5. - (1) Dacă testele de laborator efectuate oficial sau sub control oficial, în conformitate cu metoda stabilită în anexa nr. I, confirmă prezenta organismului într-o probă de tuberculi, plante sau părti de plante, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, având în vedere principiile stiintifice fundamentale, biologia organismului si sistemele particulare de productie, comercializare si prelucrare, dispune, prin unitătile fitosanitare, următoarele măsuri:

a) declară contaminati tuberculii sau plantele, transportul si/sau lotul, precum si utilajul, vehiculele, containerele, depozitele sau părti din acestea si oricare alte obiecte, inclusiv ambalajele din care a fost prelevată proba, dar si, dacă este cazul, locul, respectiv locurile de productie, precum si câmpul, respectiv câmpurile de unde au fost recoltati tuberculii sau plantele;

b) determină, luând în considerare dispozitiile pct. 1 din anexa nr. III, întinderea contaminării probabile prin contact cu elementele declarate contaminate, înainte sau după recoltare, sau printr-o legătură avută cu acestea în sistemul de productie;

c) delimitează o zonă, pe baza declarării contaminării prevăzute la lit. a), a determinării întinderii contaminării probabile prevăzute la lit. b) si a răspândirii posibile a organismului, conform celor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. III.

(2) În conformitate cu prevederile pct. 3 din anexa nr. III, se prevăd următoarele:

a) unitătile fitosanitare notifică imediat Directiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale orice contaminare stabilită conform alin. (1) lit. a) si detaliile delimitării zonei conform alin. (1) lit. c);

b) Directia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale notifică imediat celorlalte state membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene orice contaminare stabilită conform alin. (1) lit. a) si detaliile delimitării zonei conform alin. (1) lit. c). Detaliile acestei notificări sunt confidentiale. Ele pot fi prezentate Comitetului în conformitate cu procedura stabilită în art. 18 din Directiva 2000/29/CEE.

Art. 6. - În urma notificării conform art. 5 alin. (2) si conform elementelor mentionate în această notificare, trebuie ca celelalte unităti fitosanitare vizate în notificare să aplice, după caz, prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), b) si, respectiv, c).

Art. 7. - (1) În cazul în care tuberculii sau plantele au fost declarate contaminate conform art. 5 alin. (1) lit. a), testele prevăzute la art. 4 alin. (1) se efectuează la toate stocurile de cartofi care au o relatie clonală cu cei implicati în contaminare. Testele se efectuează pe numărul de tuberculi sau de plante necesare pentru determinarea sursei probabile de infectie primară si a întinderii contaminării probabile, de preferintă după gradul de risc.

(2) În urma testării se procedează din nou, după caz, la o declarare a contaminării, la o determinare a întinderii contaminării probabile si la delimitarea unei zone conform art. 5 alin. (1) lit. a), b) si, respectiv, c).

Art. 8. - (1) Tuberculii sau plantele declarate contaminate conform art. 5 alin. (1) lit. a) nu pot fi plantate si, sub control oficial, sunt:

a) distruse, sau

b) eliminate într-un alt mod, în cadrul uneia sau mai multor măsuri sub control oficial, în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. IV, dacă s-a stabilit că nu există nici un risc identificabil de răspândire a organismului.

(2) Tuberculii sau plantele declarate probabil contaminate conform art. 5 alin. (1) lit. b) nu pot fi plantate si sunt, fără a prejudicia rezultatul testelor prevăzute la art. 7 alin. (1) pentru stocurile care au o relatie clonală cu ele, utilizate sau eliminate în mod adecvat, conform pct. 2 din anexa nr. IV, sub control oficial, astfel încât să fie garantată absenta riscului identificabil de răspândire a organismului.

(3) Orice utilaj, vehicul, container, depozit ori părti din acestea sau orice alte obiecte, inclusiv ambalajele, declarate contaminate conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau considerate ca probabil contaminate conform art. 5 alin. (1) lit. b), trebuie distruse sau curătate si decontaminate, utilizându-se metodele corespunzătoare prevăzute la pct. 3 din anexa nr. IV. După dezinfectie aceste obiecte nu mai sunt considerate ca fiind contaminate.

(4) Fără a prejudicia prevederile alin. (1), (2) si (3), diferite măsuri, definite la pct. 4 din anexa nr. IV, trebuie aplicate în zona delimitată conform art. 5 alin. (1) lit. c).

Art. 9. - (1) Cartofii de sământă trebuie să îndeplinească exigentele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 134/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2003, si să provină în linie directă dintr-un material care a fost obtinut în cadrul unui program aprobat oficial si care a fost declarat liber de organism ca urmare a testelor efectuate oficial sau sub control oficial, utilizându-se metoda descrisă în anexa nr. I.

(2) Testele mentionate mai sus sunt efectuate:

a) în cazurile în care contaminarea priveste producerea de cartofi de sământă, pe plantele selectiei clonale initiale;

b) în celelalte cazuri, fie pe plantele selectiei clonale, fie pe probe reprezentative de cartofi de sământă de bază sau din generatii anterioare.

Art. 10. - Detinerea si manipularea organismului sunt interzise.

Art. 11. - Fără a prejudicia prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2001, cu modificările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale poate acorda derogări de la prevederile art. 7, 8 si 10, în scopuri experimentale sau stiintifice si pentru lucrări pe selectii varietale, cu conditia ca aceste derogări să nu prejudicieze măsurile de combatere a organismului si să nu creeze nici un risc de răspândire a acestuia.

Art. 12. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale poate adopta măsuri suplimentare sau mai riguroase pentru combaterea organismului sau pentru prevenirea răspândirii sale, în măsura în care acestea respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Măsurile suplimentare prevăzute la alin. (1) pot să includă obligatia de a nu planta decât cartofi de sământă certificati oficial sau supusi unei inspectii oficiale care să garanteze respectarea standardelor fitosanitare. Cea de-a doua posibilitate se poate aplica în special cazurilor în care agricultorii sunt autorizati să utilizeze pe exploatatia lor cartofi de sământă care provin din recolta proprie, precum si altor cazuri în care sunt plantati cartofi de sământă din productia proprie.

(3) Detaliile acestor măsuri vor fi notificate celorlalte state membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene.

Art. 13. - Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Amendamentele la anexele prezentului ordin, făcute în lumina dezvoltării cunostintelor stiintifice sau tehnice, trebuie adoptate în conformitate cu procedura stabilită în art. 18 din Directiva 2000/29/CEE.

Art. 15. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 2 alin. (5), art. 4 alin. (3) si (4), art. 5 alin. (2) lit. b), art. 12 alin. (3) si art. 14 vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 16. - De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 26/1999 privind măsurile pentru prevenirea introducerii, diseminării si diminuării pagubelor produse de bacteria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., care produce putregaiul inelar al cartofului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 octombrie 1999.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 decembrie 2004.

Nr. 912.


*) Anexele nr. I-IV se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modificării art. 1 alin. (9) si (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte Produse Vitivinicole (ONDOV) nr. 96 din 17 ianuarie 2005,

văzând Nota comună nr. 118/15 din 17 ianuarie 2005 a Patronatului National al Viei si Vinului (PNVV) si a Organizatiei Nationale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV),

în baza prevederilor Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002 si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 942 din 10 decembrie 2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.251 din 24 decembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

- Alineatele (9) si (10) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“(9) Agentii economici care îmbuteliază vinuri DOC în vederea comercializării sunt obligati să aplice holograma DOC pe etichetele buteliilor, începând cu data de 1 aprilie 2004.

(10) Vinurile DOC îmbuteliate si livrate anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin pot fi comercializate fără aplicarea pe etichete a hologramei DOC, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2005.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 4 februarie 2005.

Nr. 80.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 1 februarie 2005.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii

 

În temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) activitătilor legate de productia, procesarea sau comercializarea produselor prevăzute în anexa la regulament;”.

2. La articolul 1 alineatul (2) se introduce litera d) care va avea următorul cuprins:

“d) ajutoarelor de stat ce fac obiectul Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 192/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 16 august 2004.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

Întreprinderea

1. Întreprindere reprezintă orice entitate care desfăsoară o activitate economică, indiferent de forma ei legală, în special persoane care desfăsoară, cu titlu individual sau familial, activităti mestesugăresti sau alte tipuri de activităti si societăti sau asociatii angajate în mod regulat în activităti economice.

Numărul de angajati si pragurile financiare care definesc categoriile de întreprinderi

2. Întreprinderi mici si mijlocii (IMM) sunt acele întreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care au fie o cifră anuală de afaceri care nu depăseste echivalentul în lei a 50 milioane EUR, fie un rezultat anual al bilantului contabil care nu depăseste echivalentul în lei a 43 milioane EUR.

3. În cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică este întreprinderea care are mai putin de 50 de angajati si a cărei cifră anuală de afaceri sau rezultatul anual al bilantului contabil nu depăseste echivalentul în lei a 10 milioane EUR.

4. În cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere este întreprinderea care are mai putin de 10 angajati si a cărei cifră anuală de afaceri sau rezultatul anual al bilantului contabil nu depăseste echivalentul în lei a 2 milioane EUR.

Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calculul efectivului si al valorilor financiare

5. Întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu se încadrează la categoria de «întreprindere partener» în sensul pct. 6 sau «întreprindere legată» în sensul pct. 7.

6. Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu se încadrează la categoria de întreprinderi legale în sensul pct. 7 si între care există următorul raport: o întreprindere (din amonte) detine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, în sensul pct. 7, un procent de 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval). Cu toate acestea, o întreprindere poate fi definită ca autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere partener, chiar dacă acest prag de 25% este atins sau depăsit de către următoarele categorii de investitori, cu conditia ca acesti investitori să nu fie legati, în sensul pct. 7, individual sau în comun, de întreprinderea în cauză: a) societăti publice de investitii, societăti de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu activitate frecventă de investitii în capital de risc, care investesc fonduri proprii în societăti necotate la bursă, cu conditia ca investitia totală a acestor investitori în aceeasi întreprindere să nu depăsească echivalentul în lei a 1.250.000 EUR;

b) universităti sau centre de cercetare fără scop lucrativ;

c) investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;

d) autorităti locale autonome având un buget anual mai mic decât echivalentul în lei a 10 milioane EUR si mai putin de 5.000 de locuitori.

7. Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:

a) o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale membrilor unei alte întreprinderi;

b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a destitui majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere sau de supraveghere al unei alte întreprinderi;

c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra unei alte întreprinderi, în baza unui contract încheiat cu aceasta din urmă sau în baza unei prevederi continute în actul său constitutiv;

d) o întreprindere care este actionară sau membră a unei alte întreprinderi si detine singură, în baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei întreprinderi, majoritatea asupra drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor întreprinderii respective.

În sensul prezentului regulament, nu există influentă dominantă dacă investitorii prevăzuti la teza a doua a pct. 6 nu sunt implicati direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără a prejudicia drepturile pe care le detin în calitatea lor de actionar sau asociat.

Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise în prezentul punct, prin intermediul uneia ori mai multor alte întreprinderi, sau cu oricare dintre investitorii prevăzuti la pct. 6 sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate.

Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau unui grup de persoane fizice care actionează împreună, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate dacă îsi desfăsoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piată relevantă ori pe piete adiacente.

Piata adiacentă este acea piată a produsului sau a serviciului situată direct în amonte sau în aval de piata relevantă.

8. O întreprindere nu este considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul social ori drepturile de vot ale unei întreprinderi sunt direct sau indirect controlate, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităti publice, cu exceptia cazurilor mentionate în teza a doua a pct. 6.

(2) Întreprinderile pot da o declaratie privind statutul de întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau de întreprindere legată, incluzând date privind pragurile stabilite la alin. (1) pct. 2-4. Declaratia poate fi făcută chiar dacă capitalul social este repartizat astfel încât nu este posibil să se determine cu exactitate detinătorul, caz în care întreprinderea dă o declaratie pe propria răspundere că nu este detinută în proportie de 25% sau mai mult de către o singură întreprindere ori, în comun, de către mai multe întreprinderi legate. Aceste declaratii nu prejudiciază controalele sau verificările prevăzute de normele nationale.

Datele folosite pentru numărul de angajati, valorile financiare si perioada contabilă

(3) Datele ce trebuie luate în considerare la calcularea numărului de angajati si a valorilor financiare sunt cele aferente ultimului exercitiu financiar aprobat si sunt calculate pe o bază anuală. Ele se iau în calcul de la data încheierii exercitiului financiar. În calculul cifrei de afaceri sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) si alte taxe indirecte.

(4) În cazul în care, la data încheierii exercitiului financiar, o întreprindere constată că a depăsit sau a scăzut sub pragul numărului de angajati ori sub pragurile financiare prevăzute la alin. (1) pct. 2-4, calculate pe o bază anuală, această situatie nu va conduce la pierderea sau la obtinerea statutului de întreprindere mică, mijlocie ori microîntreprindere, cu exceptia cazului în care acest lucru se repetă pe o perioadă de 2 ani financiari consecutivi.

(5) În cazul unei întreprinderi nou-înfiintate, a cărei evidentă contabilă nu a fost încă aprobată, datele care se vor utiliza vor proveni dintr-o estimare pe propria răspundere, efectuată de întreprinderea respectivă în cursul anului financiar.

Numărul de angajati

(6) Prin numărul de angajati se întelege numărul de unităti de muncă pe an (UMA), reprezentând numărul persoanelor care au lucrat cu normă întreagă în întreprinderea respectivă sau în contul său pe întreaga durată a anului de referintă. Munca prestată de persoanele care nu au lucrat întreaga perioadă a unui an, munca celor care au lucrat cu normă partială, indiferent de durată, si munca angajatilor sezonieri sunt considerate fractii ale UMA. În numărul de angajati se includ:

a) salariati;

b) persoane care lucrează pentru întreprindere, având legătură de subordonare si fiind considerate angajate în baza legii;

c) proprietari-directori;

d) parteneri care desfăsoară o muncă permanentă în întreprindere si care beneficiază de avantaje financiare oferite de aceasta.

Elevii sau studentii care urmează o formă de pregătire profesională pe bază de contract de scolarizare sau de formare profesională nu sunt considerati angajati. Durata concediului de maternitate si pentru cresterea copilului nu este luată în considerare.

Stabilirea datelor unei întreprinderi

(7) În cazul unei întreprinderi autonome, datele, inclusiv numărul de angajati, vor fi stabilite exclusiv pe baza evidentelor contabile ale întreprinderii respective.

(8) Datele, inclusiv numărul de angajati, ale unei întreprinderi partenere sau legate cu o altă întreprindere se vor stabili pe baza evidentelor contabile si a altor date ale întreprinderii sau, dacă există, pe baza conturilor

consolidate în care întreprinderea este inclusă în consolidare.

(9) Datele prevăzute la alin. (8) se vor cumula cu datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză, situată imediat în amonte sau în aval fată de ea.

Cumularea este proportională cu procentul de participare la capital sau de drepturi de vot (care dintre ele este mai ridicat). În cazul participărilor încrucisate se va aplica procentul cel mai ridicat.

(10) Datele prevăzute la alin. (8) si (9) se vor cumula în proportie de 100% cu datele oricărei întreprinderi care este legată direct sau indirect de întreprinderea în cauză, dacă datele nu sunt deja incluse în conturi prin consolidare.

(11) Pentru aplicarea prevederilor alin. (8)-(10), datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauză trebuie să provină din evidentele proprii si din celelalte date consolidate, dacă acestea există. La acestea se adaugă 100% din datele întreprinderilor legate de aceste întreprinderi partenere, cu exceptia cazului în care aceste date au fost deja incluse prin consolidare.

(12) Pentru aplicarea prevederilor alin. (8)-(10), datele întreprinderilor cu care întreprinderea respectivă este legată trebuie să provină din evidentele proprii si din celelalte date consolidate, dacă acestea există. La acestea se adaugă, în mod proportional, datele oricărei întreprinderi partenere ale acelei întreprinderi legate, situată imediat în amonte sau în aval fată de ea, cu exceptia cazului în care au fost deja incluse în conturile consolidate, într-o pondere cel putin proportională cu procentajul identificat la alin. (9).

(13) Atunci când în evidentele consolidate nu sunt incluse informatii cu privire la numărul de angajati al unei întreprinderi, cifrele privind numărul de angajati se calculează prin cumularea proportională a datelor aferente întreprinderilor partenere si a datelor aferente întreprinderilor cu care întreprinderea respectivă este legată.

(14) Investitii în imobilizări corporale reprezintă orice investitii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului ori procesului de productie al unei unităti existente, mai ales prin rationalizare, diversificare sau modernizare. O investitie în active fixe, realizată sub forma achizitionării unei unităti care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind o investitie în imobilizări corporale.

(15) Investitii în imobilizări necorporale reprezintă orice investitii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de inventie, a licentelor, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.

(16) Intensitatea brută a ajutorului de stat reprezintă cuantumul ajutorului de stat exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume înainte de aplicarea impozitelor directe.

Atunci când se acordă un ajutor de stat sub o altă formă decât subventia, cuantumul ajutorului de stat reprezintă echivalentul-subventie al acestuia. Ajutoarele de stat plătibile în mai multe transe sunt actualizate la valoarea lor din momentul în care au fost acordate.

(17) Ratele dobânzilor care trebuie să fie folosite pentru actualizare si pentru calcularea cuantumului ajutorului de stat în cazul unui credit preferential reprezintă ratele de referintă aplicabile în momentul acordării ajutorului de stat

(18) Intensitatea netă a ajutorului de stat reprezintă cuantumul ajutorului de stat net, după impozitare, exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului.”

4. După alineatul (4) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Prezentul regulament transpune Regulamentul Comisiei Uniunii Europene (CE) nr. 70 din 12 ianuarie 2001 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutorul de stat pentru întreprinderi mici si mijlocii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 10 din 13 ianuarie 2001 si anexa la Recomandarea Comisiei Uniunii Europene din 6 mai 2003 privind definitia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 124 din 20 mai 2003, precum si Regulamentul Comisiei Uniunii Europene (CE) nr. 364 din 25 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 în ceea ce priveste extinderea scopului acestuia prin includerea ajutorului de stat pentru cercetare si dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 63 din 28 februarie 2004.”

Art. II. - Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 9/2001 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, si ale art. 6 lit. a) pct. a6) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. I. - Anexa la Hotărârea nr. 9 din 27 iunie 2001 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 14 septembrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. La punctul III litera A, subpunctul 2 va avea următorul cuprins:

“Auditorii financiari sunt obligati să efectueze annual 40 de ore de pregătire profesională, după cum urmează:

- 20 de ore structurate;

- 20 de ore nestructurate.”

2. După punctul IV se introduce un punct nou, punctul V, care va avea următorul cuprins:

“V. Sanctiuni

Nerespectarea prevederilor pct. III lit. A subpunctul 2 timp de 2 ani consecutivi conduce la posibilitatea neacordării vizei sau la aplicarea altor sanctiuni disciplinare, conform cap. XII art. 94 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004.”

Art. II. - Restul prevederilor cuprinse în anexă rămân neschimbate.

Art. III. - Departamentul de învătământ si admitere si Secretariatul general al Camerei Auditorilor din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. IV. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2005.

Nr. 41.