MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 128         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 februarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

55/42. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 55 din 3 februarie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 42 din 3 februarie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în

anul 2005

 

În temeiul Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare si al Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de

sănătate în anul 2005,

văzând Referatul de aprobare nr. DG 5.107/230/2005,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă derularea programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, gestionat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în anul 2005.

(2) Se aprobă Normele metodologice de organizare, finantare si monitorizare a programelor si subprogramelor de sănătate, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, raportarea si controlul indicatorilor specifici, în anul 2005, cuprinse în anexa nr. I.

Art. 2. - (1) Subprogramele de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, sumele aferente acestora, scopul, obiectivele, indicatorii fizici si de eficientă sunt cuprinsi în anexa nr. II.

(2) Unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate prevăzute la alin. (1) sunt nominalizate de ministerele în subordinea cărora

functionează si sunt precizate în anexa nr. III.

Art. 3. - (1) Sumele alocate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea subprogramelor de sănătate se utilizează pentru

asigurarea în spital si în ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va evalua numărul de bolnavi tratati, corespunzător nivelului sumelor aferente medicamentelor si materialelor sanitare ce se achizitionează pentru subprogramele de sănătate.

(3) Numărul de bolnavi tratati în cadrul programelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate se raportează caselor de asigurări de sănătate si, respectiv, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitătilor sanitare si al cabinetelor medicale acreditate, prin care se derulează aceste subprograme.

(4) În cazul subprogramelor de sănătate pentru care achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice nu se face prin licitatie la nivel national, finantarea acestora din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează lunar de către casele de asigurări de sănătate, în cadrul fondurilor aprobate pentru cheltuieli materiale si prestări de servicii cu caracter medical, din bugetul caselor de asigurări de sănătate.

(5) Casele de asigurări de sănătate răspund de asigurarea, urmărirea si controlul utilizării fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sănătate

finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, de monitorizarea, analiza si controlul subprogramelor de sănătate finantate din bugetul  Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, de monitorizarea, analiza si controlul indicatorilor raportati de unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate.

(6) Casele de asigurări de sănătate vor raporta lunar Casei Nationale de Asigurări de Sănătate utilizarea sumelor contractate potrivit destinatiei acestora, precum si numărul de bolnavi tratati si costul mediu/bolnav.

Art. 4. - (1) Unitătile sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie pot derula programe, respectiv subprograme de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Unitătile sanitare prin care se derulează programe, respectiv subprograme de sănătate, se nominalizează de ministerele în subordinea cărora functionează.

Art. 5. - (1) Achizitia, în conditiile legii, a unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice ce se acordă în spital si în ambulatoriu se efectuează prin

licitatie la nivel national pentru următoarele subprograme de sănătate:

- Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA;

- Supravegherea si controlul tuberculozei;

- Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare;

- Preventie si control în patologia oncologică;

- Preventie si control în diabet si alte boli de nutritie;

- Preventie în patologia nefrologică si dializă.

(2) Pentru subprogramele de sănătate pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, achizitionarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice se face, în conditiile legii, de către unitătile sanitare care derulează subprogramele respective.

(3) Procedura de achizitie publică prin licitatie la nivel national se organizează de către Ministerul Sănătătii cu participarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si se aprobă prin ordin comun.

(4) Până la efectuarea licitatiei la nivel national, în anul 2005, aprovizionarea cu medicamente si/sau materiale sanitare specifice ce se acordă în spital si în ambulatoriu se efectuează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în anul 2005.

(5) Repartizarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice, aferente subprogramelor de sănătate prevăzute la alin. (1), se face pe baza contractelor încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si furnizorii de medicamente si materiale sanitare specifice adjudecate prin licitatiile nationale.

Art. 6. - Modificarea sumelor aferente subprogramelor de sănătate, a structurii si indicatorilor, pe parcursul derulării finantării acestora, în functie de necesităti, se efectuează, la propunerea fundamentală a ordonatorilor de credite, prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 7. - Conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, se aprobă prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 8. - Ministerul Sănătătii, prin coordonatorii nationali, răspunde de organizarea, monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici, de eficientă si de rezultat.

Art. 9. - Pe parcursul executiei, se pot aproba, prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, subprograme noi de sănătate, finantate prin redistribuire de fonduri bugetare, în conditiile legii.

Art. 10. - Directiile generale si directiile de specialitate, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si institutiile publice implicate, precum si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Anexele nr. I-III fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

ANEXA Nr. I

 

NORME METODOLOGICE

de organizare, finantare si monitorizare a programelor si subprogramelor de sănătate, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, raportarea si controlul indicatorilor specifici, în anul 2005

 

Prevederi referitoare la derularea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

I. Finantarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate

1. Din bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, Casa Natională de Asigurări de Sănătate finantează programe de sănătate în vederea realizării scopului si obiectivelor stabilite prin lege.

2. a) Sumele alocate subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate sunt destinate asigurării, în spital si în ambulatoriu, a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei. Lista medicamentelor si materialelor

sanitare specifice este publicată prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

b) Sumele aferente contractelor de achizitii publice prin licitatie la nivel national de medicamente si materiale sanitare specifice, necesare subprogramelor de sănătate, încheiate si derulate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si cele aferente subprogramelor pentru care nu se organizează astfel de licitatii, alocarea făcându-se pe bază de contracte distincte încheiate între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare, se evidentiază în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate la capitolul 62.16 “Servicii medicale si medicamente”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, articolul 25 “Cheltuieli materiale si prestări de servicii cu caracter medical”, în cadrul bugetului aprobat.

c) Sumele alocate pentru subprogramele de sănătate pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, precum si contravaloarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice, achizitionate la nivel national, se cuprind în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare, se aprobă o dată cu acestea si se utilizează potrivit destinatiilor stabilite.

d) În cazul subprogramelor de sănătate pentru care achizitia de medicamente si materiale sanitare specifice nu se efectuează prin licitatie la nivel national, sumele aferente acestora sunt cuprinse în contractele încheiate, distinct, între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare implicate.

Aceste sume vor fi defalcate pentru procurarea medicamentelor sau materialelor sanitare ce se acordă în spital si, respectiv, în ambulatoriu, de către casele de

asigurări de sănătate în colaborare cu coordonatorii de subprograme de sănătate.

Contractele mentionate mai sus se realizează după modelul de contract prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice.

3. Medicamentele si materialele sanitare specifice ce se acordă în ambulatoriu în cadrul subprogramelor de sănătate se asigură prin farmaciile apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează subprogramul.

4. a) Unitătile sanitare prin care se derulează subprograme de sănătate în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate prezintă acestora, în

primele 5 zile ale lunii în curs, decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi tratati, costul mediu pe bolnav, sumele achitate, conform copiei ordinului de plată (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedentă, precum si cererea justificativă, însotită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice aprovizionării pentru luna în curs.

b) Casele de asigurări de sănătate vor analiza indicatorii prezentati în decont si gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior si vor deconta, în limita sumei prevăzute în contract, în termen de 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate în copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna curentă în cadrul subprogramelor de sănătate.

c) Neprezentarea documentelor prevăzute la lit. a) de către unitătile sanitare atrage sistarea finantării.

d) Nerespectarea clauzelor contractuale, în sensul utilizării fondurilor pentru alte destinatii, sau neraportarea indicatorilor stabiliti atrage rezilierea contractului respectiv.

e) Situatiile prevăzute la lit. c) si d) vor fi aduse la cunostintă Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de către organele constatatoare, în termen de 48 de ore de la data constatării.

5. Unitătile sanitare prin care se derulează subprograme de sănătate, pentru care achizitia medicamentelor si materialelor sanitare specifice se realizează prin licitatie la nivel national, urmează procedura cuprinsă în Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 510/190/2002 pentruaprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, cu modificările si completările ulterioare.

II. Raportarea indicatorilor din subprogramele de sănătate si responsabilitătile specifice în derularea acestora

6. a) Indicatorii fizici si de eficientă corespunzători subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se transmit caselor de asigurări de sănătate si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate în vederea analizei acestora.

b) Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) si anual, până la data de

15 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, sumele alocate de acestea pentru fiecare subprogram de sănătate, sumele utilizate de către unitătile

prestatoare de servicii medicale care derulează subprograme, precum si indicatorii fizici (în baza evidentei nominale) si de eficientă, conform anexei nr. II.

7. Costul mediu/bolnav tratat se calculează ca raport între suma cheltuită pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor si numărul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecărui subprogram.

8. La finele anului, nivelul costurilor medii realizate va sta la baza unor analize comparative atât cu nivelul indicatorilor prevăzut a se realiza, cât si cu cel realizat pe case de asigurări de sănătate.

9. a) Unitătile sanitare care derulează subprograme de sănătate transmit caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) si anuale, cuprinzând numărul de bolnavi tratati si sumele aferente medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice utilizate în tratamentul acestora.

b) Unitătile sanitare care derulează subprograme de sănătate au obligatia de a organiza evidenta nominală si în baza codurilor numerice personale pentru bolnavii care beneficiază de medicamente sau materiale sanitare specifice, prescrise si eliberate în cadrul subprogramelor.

Această evidentă va fi pusă la dispozitie caselor de asigurări de sănătate, lunar, până la data de 10 a lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face

raportarea.

10. Lunar, directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate care au repartizate sarcini privind programele de sănătate analizează pe

fiecare subprogram si pe judete sumele alocate si gradul de utilizare a fondurilor la nivelul unitătilor sanitare, precum si indicatorii fizici si de eficientă realizati.

11. Responsabilitătile specifice în derularea programelor de sănătate sunt:

a) Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate răspund de asigurarea, urmărirea si controlul utilizării fondurilor alocate pentru derularea subprogramelor de sănătate, monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficientă.

b) Medicii din cadrul unitătilor sanitare cu responsabilităti în realizarea subprogramului:

- răspund de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor;

- dispun măsurile necesare aplicării metodologiei de program în vederea asigurării împlinirii obiectivelor prevăzute;

- răspund de organizarea, monitorizarea si buna desfăsurare a activitătilor medicale din cadrul subprogramelor de sănătate;

- răspund de raportarea corectă si la timp a datelor către casele de asigurări de sănătate;

- evaluează impactul asupra stării de sănătate a populatiei cuprinse în subprogramele de sănătate.

c) Contabilul-sef (directorul economic) al unitătii sanitare răspunde de modul de organizare a contabilitătii, a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea legilor în vigoare, de exactitatea si realitatea datelor raportate caselor de asigurări de sănătate.

III. Controlul raportării indicatorilor prevăzuti în subprogramele de sănătate

12. Indicatorii prevăzuti în programele finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate sunt supusi controlului ce se efectuează de către organele abilitate.

13. Controlul raportării indicatorilor din subprogramele de sănătate se realizează de către casele de asigurări de sănătate, trimestrial, la unitătile sanitare care derulează aceste subprograme.

14. Controlul indicatorilor din subprogramele de sănătate va urmări, în principiu, următoarele:

a) încadrarea în bugetul aprobat, precum si măsura în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite si au servit la realizarea obiectivelor propuse în subprogramul de sănătate respectiv;

b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilitătilor legate de derularea subprogramelor de sănătate;

c) realitatea indicatorilor raportati;

d) acuratetea si validarea datelor colectate si raportate;

e) eventuale obstacole sau disfunctionalităti în derularea programului sau subprogramului de sănătate.

15. În urma fiecărui control se va întocmi un raport care va fi discutat cu persoanele responsabile în derularea subprogramelor respective, în vederea remedierii eventualelor disfunctionalităti, urmând ca, în termen de 30 de zile, să se stabilească rezultatele finale ale controlului. În cazul în care casa de asigurări de sănătate identifică probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre solutionare directiilor coordonatoare din Casa Natională de Asigurări de

Sănătate.

Pentru anul 2005, controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie 2006.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Sectiunea II

 

CONTRACT

pentru finantarea subprogramelor de sănătate în anul 2005

 

I. Părtile contractante

Casa de Asigurări de Sănătate ..., cu sediul în municipiul/orasul ......................................, str. ............................... nr. ......, judetul/sectorul .................................................., telefon/fax ........................, reprezentată prin presedinte-director general ......................... si director economic ................................, pe de o parte,

si

unitatea sanitară ......................................., cu sediul în ..................................., str. ..................................... nr. ..., telefon ..........................., fax ............................, reprezentat prin .................................., având actul de înfiintare/organizare nr. ......................., autorizatia sanitară de functionare nr. ............................., certificatul de acreditare nr. ........................, codul fiscal ..................................... si contul nr. ............................, deschis la Trezoreria Statului, copie de pe dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.

II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie finantarea subprogramelor de sănătate ......................................................... (se specifică fiecare subprogram)

pentru asigurarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice ..................................................................... (se completează, după caz, în functie de subprograme) necesare în terapia în spital si în ambulatoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în anul 2005 si Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005.

III. Durata contractului

3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui si până la data de 31 decembrie 2005.

3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părtilor, în situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 52/2005.

IV. Obligatiile părtilor

4.1. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

4.1.1. Casa de Asigurări de Sănătate ............................................... se obligă să asigure fonduri pentru derularea subprogramelor de sănătate în cadrul bugetului aprobat cu această destinatie, decontând lunar contravaloarea facturilor pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice necesare asigurării în spital si în ambulatoriu, după caz, a tratamentului pentru bolnavii cu afectiunile cuprinse în subprograme.

4.1.2. Finantarea subprogramelor se face din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, în cadrul bugetului aprobat pentru cheltuieli materiale si prestări de servicii cu caracter medical la subcapitolul respectiv.

4.1.3. Sumele alocate sunt stabilite în functie de numărul de bolnavi tratati si de costul mediu pe bolnav.

4.1.4. Defalcarea sumelor alocate pe spital si ambulatoriu se face de casa de asigurări de sănătate, în colaborare cu coordonatorii locali de programe de sănătate.

4.1.5. Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul subprogramelor se asigură prin farmacia unitătii sanitare prin care acestea se derulează.

4.1.6. Casa de Asigurări de Sănătate ........................................... analizează indicatorii prezentati în decontul înaintat de unitatea sanitară, precum si gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior.

4.1.7. Casa de Asigurări de Sănătate ................................................... decontează, în termen de 5 zile, în baza cererilor justificative transmise de unitatea sanitară, în limita sumei prevăzute în contract, contravaloarea facturii, prezentată în copie, pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice necesare tratamentului din luna curentă.

4.2. Obligatiile unitătii sanitare .........................................

Unitatea sanitară are următoarele obligatii:

4.2.1. să elaboreze strategii de profilaxie primară, secundară si tertiară pentru bolile cuprinse în subprogram;

4.2.2. să utilizeze fondurile primite pentru fiecare subprogram de sănătate, potrivit destinatiei acestora;

4.2.3. să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale si bănesti;

4.2.4. să organizeze evidenta cheltuielilor pe fiecare subprogram si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, atât în prevederi, cât si în executie;

4.2.5. să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punct de vedere al calitătii în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de către comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

4.2.6. să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele conform reglementărilor în vigoare;

4.2.7. să efectueze achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, în conditiile legii;

4.2.8. să transmită casei de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) si anuale privind sumele utilizate pe fiecare subprogram de sănătate, precum si indicatorii realizati, răspunzând de exactitatea si realitatea datelor raportate pentru justificarea plătii contravalorii facturii pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice procurate în luna precedentă, cât si a indicatorilor raportati;

4.2.9. să organizeze evidenta nominală si în baza codurilor numerice personale pentru bolnavii care beneficiază de medicamente si/sau materiale sanitare specifice prescrise si eliberate în cadrul subprogramelor de sănătate. Până la data de 10 a lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea va raporta casei de asigurări de sănătate evidenta nominală si în baza codurilor numerice personale pentru bolnavii tratati în cadrul subprogramelor de sănătate.

V. Valoarea contractului (se detaliază fiecare subprogram pe destinatii 2.3, 2.7, 2.8 etc.)

5.1. ............................... lei, din care:

5.1.1. ............................ lei pe spital;

5.1.2. .................. lei pe ambulatoriu.

5.2.

5.3.

5.4. Finantarea subprogramelor

5.4.1. Unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile ale lunii curente, pentru luna expirată, decontul pentru luna precedentă cuprinzând numărul de bolnavi tratati, costul mediu pe bolnav, sumele achitate, conform ordinului de plată (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice procurate în luna precedentă, precum si cererea justificativă, însotită de copia facturii emise de furnizor pentru medicamentele si/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna în curs.

5.4.2. Casa de asigurări de sănătate analizează indicatorii prezentati prin decont, precum si gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior si decontează, în limita sumei prevăzute în contract, în termen de maximum 5 zile de la primire, contravaloarea facturii prezentate în copie de unitatea sanitară pentru medicamentele si/sau materialele specifice achizitionte pentru luna curentă.

VI. Răspunderea contractuală

6.1. Unitatea sanitară are următoarele responsabilităti:

6.1.1. Prin medicii coordonatori:

a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor pentru medicamentele si materialele sanitare specifice;

b) răspunde de organizarea evidentei nominale si în baza codurilor numerice personale pentru bolnavii care beneficiază de medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, prescrise în cadrul subprogramelor;

c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în program;

d) răspunde de organizarea, monitorizarea si buna desfăsurare a activitătilor medicale din cadrul programului;

e) răspunde de raportarea la timp a datelor către Casa de Asigurări de Sănătate ......................................., precum si de realitatea si exactitatea acestora;

f) evaluează impactul asupra stării de sănătate a populatiei cuprinse în program.

6.1.2. Prin contabilul-sef al unitătii sanitare:

- răspunde de modul de organizare a evidentelor tehnico-operative, de utilizarea sumelor alocate potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare, de exactitatea si realitatea datelor raportate lunar.

6.2. Casa de Asigurări de Sănătate ........................... controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate si analizează lunar indicatorii prezentati.

6.2.1. Controlul casei de asigurări de sănătate va urmări, în principal, următoarele:

a) dacă activitătile se desfăsoară conform reglementărilor legale în vigoare;

b) dacă se constată obstacole sau disfunctionalităti în derularea programului;

c) dacă se încadrează în sumele contractate pe subprograme de sănătate, dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite si dacă au servit la realizarea obiectivelor propuse în domeniul sau subprogramul respectiv;

d) dacă persoanele implicate respectă responsabilitătile legate de subprogram;

e) realitatea si exactitatea datelor.

6.3. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la pct. 4.2.8. atrage sistarea finantării.

6.4. Nerespectarea clauzelor cuprinse la pct. 4.2.2 si 4.2.8 atrage rezilierea contractului.

VII. Solutionarea litigiilor

7.1. Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se solutionează de către părti pe cale amiabilă. În situatia în care părtile nu ajung la o întelegere, acestea se vor adresa instantelor judecătoresti competente.

VIII. Clauze speciale

8.1. Sumele înscrise în actele aditionale încheiate în anul 2005 la contractele pentru anul 2004 vor fi consemnate distinct ca sume incluse în valoarea totală a contractului pe anul 2005.

8.2. Se pot încheia acte aditionale la prezentul contract în situatia în care, prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se aprobă modificări în volumul si în structura programului, pe parcursul derulării acestuia.

8.3. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

IX. Dispozitii finale

9.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părti.

9.2. În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător numai cu acordul părtilor.

9.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilitătii acestuia poate fi făcută numai cu acordul celor doi semnatari.

X. Forta majoră

10.1. Orice împuternicire independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării prezentului contract si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă.

Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargou.

10.2. Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

10.3. Dacă nu se procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea la termen.

10.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............................................, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, si se completează conform normelor în vigoare.

 

Casa de asigurări de sănătate

Presedinte - director general,

.......................................................

Director economic,

.......................................................

Unitatea sanitară

Director,

.......................................................

Director economic/contabil-sef,

.......................................................

Vizat

Serviciul juridic

 

ANEXA Nr. II

 

SUBPROGRAME DE SĂNĂTATE

finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005

 

Denumirea programului/subprogramului

FNUASS

Cheltuieli materiale si servicii:

medicamente si materiale sanitare specifice

- mii lei –

1. Program comunitar de sănătate publică

1.163.500.000

1.2. Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA

1.038.500.000

1.3. Supravegherea si controlul tuberculozei

125.000.000

2. Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile

6.838.148.000

2.1. Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare

350.000.000

2.2. Preventie si control în patologia oncologică

2.100.000.000

2.3. Preventie si diagnostic precoce în alte boli neurologice

499.230.769

2.4. Preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie

1.800.000.000

2.5. Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială

5.700.000*)

2.6. Preventie în patologia nefrologică si dializă

1.794.300.000

2.7. Preventie si control al hemofiliei si talasemiei

50.000.000

2.8. Preventie în patologia endrocrină

48.000.000

2.9. Preventie în traumatologie si în ortopedie

186.417.231

2.12. Transplant de organe si tesuturi

4.500.000

TOTAL:

8.001.648.000


*) Reprezintă sume aferente plătilor din anul 2004, cu termen de plată în anul 2005.

 

II/1. PROGRAM COMUNITAR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Subprogram 1.2 - Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA

Scop:

Îmbunătătirea stării de sănătate si cresterea sperantei de viată a persoanelor infectate HIV/SIDA, prin mentinerea sistemului imunitar al acestora la nivel protector fată de infectiile oportuniste.

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a medicamentelor antiretrovirale si pentru infectiile asociate persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- număr de persoane infectate HIV/SIDA tratate - 6.100;

- număr de persoane postexpunere tratate - 75.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat/an - 170.123 mii lei;

- cost mediu/persoană tratată postexpunere/an - 10.000 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru medicamente antiretrovirale si pentru infectii asociate.

Subprogram 1.3 - Supravegherea si controlul tuberculozei

Scop:

Cresterea procentului de bolnavi de tuberculoză tratati si vindecati.

Obiective:

Asigurarea medicamentelor specifice, în spital si în ambulatoriu, pentru tratamentul tuberculozei si a materialelor sanitare specifice pentru examene bacteriologice si radiologice.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- numărul de bolnavi de tuberculoză tratati - 40.000

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat/an - 3.125 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice pentru examenele bacteriologice si radiologice.

II.2. PROGRAM DE PREVENIRE SI CONTROL AL BOLILOR NETRANSMISIBILE

Subprogram 2.1 - Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare

Scop:

Îmbunătătirea stării de sănătate si cresterea sperantei de viată a bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare, prin procedee de chirurgie cardiovasculară, cardiologie interventională si electrofiziologie.

Obiective:

Asigurarea în spital a materialelor sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare, cardiologiei

interventionale si electrofiziologiei.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- numărul de bolnavi tratati - 5.626, din care:

- 2.632 prin chirurgie cardiovasculară;

- 2.995 prin cardiologie interventională si prin electrofiziologie.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie cardiovasculară/an - 79.800 mii lei;

- cost mediu/bolnav tratat prin cardiologie interventională/electrofiziologie/an - 46.747 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru materiale sanitare specifice tratamentului prin procedee specifice chirurgiei cardiovasculare, cardiologiei interventionale si electrofiziologiei.

Subprogram 2.2 - Preventie si control în patologia oncologică

Scop:

Reducerea mortalitătii specifice prin afectiuni oncologice.

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a tratamentului specific bolnavilor cu patologie oncologică: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de crestere si inhibitori de osteoclaste.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- număr de bolnavi tratati - 60.000.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav tratat/an - 35.000 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de crestere, inhibitori de osteoclaste).

Subprogram 2.3 - Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice

Scop:

Îmbunătătirea stării de sănătate a bolnavilor cu scleroză multiplă prin reducerea numărului de pusee; reducerea mortalitătii datorată AVC prin tratament antitrombotic cu clopidogrel.

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a tratamentului cu interferon beta 1a, interferon beta 1b, glatiramer acetat pentru bolnavii cu scleroză multiplă si a tratamentului cu clopidogrel pentru bolnavii cu AVC.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratati - 900;

- număr de bolnavi cu AVC tratati - 3.000.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an - 444.444 mii lei;

- cost mediu/bolnav cu AVC tratat/an - 33.077 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru interferon beta 1a - toate formele, interferon beta 1b, glatiramer acetat si clopidogrel.

Subprogram 2.4 - Preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie

Scop:

Îmbunătătirea stării de sănătate si cresterea sperantei de viată a bolnavilor cu diabet zaharat.

Obiective:

Asigurarea medicamentelor antidiabetice (insulină si antidiabetice orale).

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- număr de bolnavi cu diabet zaharat tratati - 315.000.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav tratat/an - 5.714 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru medicamente (ADO si insulină).

Subprogram 2.6 - Preventie în patologia nefrologică si dializă

Scop:

Reducerea mortalitătii specifice prin insuficientă renală cronică în stadiu uremic.

Obiective:

Asigurarea în spital si ambulatoriu a medicamentelor si a materialelor sanitare specifice hemodializei si dializei peritoneale.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- numărul de bolnavi tratati prin dializă - 6.600.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav dializat/an - 272.727 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice.

Subprogram 2.7 - Preventie si control al hemofiliei si talasemiei

Scop:

Îmbunătătirea stării de sănătate si cresterea sperantei de viată a bolnavilor cu hemofilie, prin reducerea numărului de accidente hemoragice, si a bolnavilor cu talasemie, prin tratament cu chelatori de fier.

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a medicamentelor specifice.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- numărul de bolnavi cu hemofilie si talasemie tratati - 1.305.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav tratat/an - 38.314 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru medicamente specifice.

Subprogram 2.8 - Preventie în patologia endocrină

Scop:

Îmbunătătirea stării de sănătate si cresterea sperantei de viată a bolnavilor cu osteoporoză si a bolnavilor cu gusă datorată carentei de iod.

Obiective:

Asigurarea în spital si în ambulatoriu a medicamentelor specifice pentru tratamentul osteoporozei si a gusei datorate carentei de iod.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici

- număr de bolnavi cu osteoporoză tratati - 6.500;

- număr de bolnavi cu gusă datorată carentei de iod - 15.000.

Indicatori de eficientă

- cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat/an - 5.755 mii lei;

- cost mediu/bolnav cu gusă datorată carentei de iod tratat/an - 706 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului osteoporozei si gusei datorate carentei de iod.

Subprogram 2.9 - Preventie în traumatologie si în ortopedie

Scop:

Îmbunătătirea stării de sănătate a bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobândite, prin endoprotezare.

Obiective:

Asigurarea cu materiale sanitare specifice endoprotezării articulare primare si de revizie.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- număr de bolnavi endoprotezati - 6.658.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav endoprotezat - 28.000 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli materiale sanitare specifice (endoproteze, cimentul aferent implantării, elemente de ranforsare cotil si metafizo-diafizară femur).

Subprogram 2.12 - Transplant de organe si tesuturi

Scop:

Îmbunătătirea stării de sănătate si cresterea sperantei de viată a bolnavilor cu organe aflate în insuficientă cronică ireversibilă care necesită transplant de organe si tesuturi.

Obiective:

Asigurarea reactivilor necesari realizării testelor pentru receptori de organe si tesuturi bolnavilor care vor beneficia de transplant de organe si tesuturi cu avizul Ministerului Sănătătii.

Indicatori specifici:

Indicatori fizici:

- număr de bolnavi testati - 225.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav testat/an - 20.000 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru reactivii necesari testelor pentru receptori de organe si tesuturi.

 

ANEXA Nr. III

 

UNITĂTI SANITARE

prin care se derulează subprogramele de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic

de asigurări sociale de sănătate

 

1. Programul comunitar de sănătate publică

1.2. Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA:

- Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals” Bucuresti;

- Spitalul de Boli Infectioase si Boli Tropicale “Victor Babes”;

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente care au în competentă tratarea bolnavilor HIV/SIDA;

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente care au în competentă tratarea bolnavilor HIV/SIDA, apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

1.3. Supravegherea si controlul tuberculozei:

- Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti;

- reteaua de pneumoftiziologie (spitale TBC, dispensare TBC, sanatorii TBC, sectii, preventorii);

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2. Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile

2.1. Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare:

- Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C. C. Iliescu” Bucuresti;

- Institutul Inimii “Prof. dr. Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca;

- Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;

- Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

- Centrul de Cardiologie Iasi;

- Centrul de Cardiologie Craiova;

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca - Clinica de chirurgie cardiovasculară;

- Spitalul Clinic Universitar Bucuresti - Clinica de cardiologie;

- Spitalul Clinic “Sf. Ioan” Bucuresti - Clinica de cardiologie;

- Spitalul Judetean Baia Mare;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.2. Preventie si control în patologia oncologică:

- Institutul Oncologic “Prof. dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti;

- Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricută” Cluj-Napoca;

- unităti sanitare care au în structură sectii, compartimente sau cabinete medicale ce au în competentă tratarea bolnavilor pentru afectiuni oncologice;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.3. Preventie si diagnostic precoce în alte boli neurologice:

- Spitalul Clinic Universitar Bucuresti - Clinica de neurologie;

- Spitalul Militar Central de Urgentă “Carol Davila” - Clinica de neurologie;

- Spitalul Clinic Colentina - Clinica de neurologie;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

- Spitalul Clinic de Urgentă nr. 1 “Sf. Spiridon” Iasi - Clinica de neurologie;

- Institutul de Boli Cerebrovasculare “Prof. Dr. Vlad Voiculescu” Bucuresti - Clinica de neurologie (AVC).

2.4. Preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie:

- Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu” Bucuresti;

- centre si unităti sanitare judetene cu sectii, compartimente si/sau cabinete prin care se asigură tratamentul pacientilor cu diabet zaharat, nominalizate de către coordonatorul local;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.6. Preventie în patologia nefrologică si dializă:

- unitătile sanitare cu sectii si compartimente de profil;

- centrele-pilot de furnizare a serviciilor medicale de hemodializă si dializă peritoneală;

- unităti sanitare cu sectii si compartimente de profil apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.7. Preventie si control al hemofiliei si talasemiei:

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C. T. Nicolau” Bucuresti;

- Clinica de Hematologie Fundeni; Clinica de Pediatrie Fundeni;

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucuresti;

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de pediatrie si hematologie;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.8. Preventie în patologia endocrină:

- Institutul de Endocrinologie “C.I. Parhon” Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă Elias;

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de profil;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.9. Preventie în traumatologie si în ortopedie:

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de profil;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

2.12. Transplant de organe si tesuturi:

- unităti sanitare, sectii sau compartimente în care se realizează testarea receptorilor de organe sau tesuturi;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 96/2000*)

privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 


*) Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 440/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 26 octombrie 2004.

Legea nr. 96/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o institutie specializată, prin care se derulează activităti de sustinere a comertului exterior românesc prin instrumente financiar-bancare si de asigurări specifice.

(2) EXIMBANK - S.A. îsi desfăsoară activitatea în numele si în contul statului, precum si în nume si în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal

constituite, rezidente sau nerezidente, finantări, cofinantări, refinantări, garantări, alte operatiuni bancare, asigurări si reasigurări ale operatiunilor de comert exterior românesc.

Art. 2. - Prin prezenta lege se stabilesc următoarele obiective generale ale activitătilor EXIMBANK - S.A.:

a) finantarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, precum si a operatiunilor de comert exterior, prin acordarea de credite, în lei si în valută, din surse interne sau externe;

b) garantarea creditelor, în lei si în valută, pentru productia de export, pentru exporturi si importuri de bunuri si servicii si/sau investitii în obiective destinate productiei de bunuri si servicii pentru export;

c) efectuarea operatiunilor de refinantare a băncilor pentru finantări acordate de acestea exportatorilor români;

d) administrarea si derularea de credite externe destinate sprijinirii productiei de bunuri si servicii destinate exportului si a exportului, precum si a operatiunilor

aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, în vederea sprijinirii investitiilor, stimulării întreprinderilor mici si mijlocii, restructurării si modernizării societătilor comerciale, dezvoltării infrastructurii si a altor utilităti de interes public;

e) efectuarea altor operatiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale si de tară, care nu pot fi asigurate pe piata privată, constituită din cel putin două societăti de asigurare, persoane juridice străine si o societate persoană juridică română;

g) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen mediu si lung împotriva riscurilor comerciale si de tară;

h) garantarea si/sau asigurarea si reasigurarea investitiilor românesti în străinătate;

i) asigurarea si reasigurarea creditelor destinate realizării de bunuri si servicii pentru export;

j) efectuarea altor operatiuni specifice activitătii de asigurare si reasigurare de credite, garantii si investitii pentru sprijinirea activitătii de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) încheierea de acorduri si de conventii, necesare pentru propria activitate, cu organizatii similare din tară si din străinătate;

l) evaluarea, în calitate de consultant financiar si bancar, a riscurilor comerciale si de tară;

m) acordarea asistentei pentru expertizări tehnice si efectuarea operatiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;

n) colectarea, prelucrarea, stocarea si furnizarea informatiilor specifice de credit;

o) efectuarea altor operatiuni prevăzute de lege, în vederea sprijinirii productiei de bunuri si de servicii destinate exportului si a comertului exterior.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea EXIMBANK - S.A.

 

Art. 3. - (1) EXIMBANK - S.A. este societate comercială pe actiuni, în care statul român detine minimum 51% din capitalul social.

(2) EXIMBANK - S.A. îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislatiei bancare, ale legislatiei referitoare la societătile comerciale din domeniul asigurărilor si reasigurărilor, precum si cu statutul propriu.

(3) EXIMBANK - S.A. îsi desfăsoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial si în străinătate, prin sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea.

Art. 4. - EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administratie numit de adunarea generală a actionarilor, format din 7 membri: presedintele consiliului de administratie, care este si presedintele executiv al băncii, 2 vicepresedinti, care sunt si vicepresedintii executivi ai băncii, si 4 membri.

Art. 5. - Consiliul de administratie al EXIMBANK - S.A. are următoarele atributii principale:

a) aprobă structura organizatorică a băncii, numărul de posturi, salarizarea personalului, precum si regulamentul de organizare si functionare;

b) aprobă organizarea si functionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor si pasivelor, precum si a altor organe de lucru, în vederea desfăsurării activitătii sale specifice;

c) analizează, avizează si prezintă spre aprobare adunării generale a actionarilor proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil;

d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăsurare a activitătii;

e) aprobă nivelul dobânzilor, comisioanelor si al altor tarife practicate de bancă;

f) stabileste regimul semnăturilor si al împuternicirilor în cadrul EXIMBANK - S.A.;

g) decide înfiintarea de sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea - în tară si în străinătate; h) numeste directorii si directorii adjuncti din centrală si din sediile secundare, din tară si din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, stabilind atributiile, competentele si răspunderile acestora;

i) îndeplineste alte atributii în vederea realizării obiectivelor EXIMBANK - S.A.

Art. 6. - (1) Numirea membrilor Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

(2) În cazul descompletării consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectivă si numai până la expirarea mandatului celor înlocuiti, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(3) Revocarea din functie a oricărui membru al Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. în timpul mandatului se face de adunarea generală a actionarilor, dacă:

a) nu mai este eligibil în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) a fost condamnat la o pedeapsă de libertate pentru fapte săvârsite în legătură cu exercitarea atributiilor de administrator;

c) se află în imposibilitatea de a-si exercita mandatul pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

(4) Activitatea consiliului de administratie este reglementată de prevederile legale referitoare la societătile comerciale, de legislatia bancară, de prevederile prezentei legi si de regulamentele de organizare ale EXIMBANK - S.A., aprobate de adunarea generală a actionarilor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(5) Membrii Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligatiile si îndatoririle fată de EXIMBANK - S.A.

Art. 7. - Situatiile financiare ale EXIMBANK - S.A., întocmite pe bază individuală si, după caz, pe bază consolidată, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România si aprobate de Banca Natională a României.

Art. 8. - Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK - S.A. prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.

 

CAPITOLUL III

Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si activitatea EXIMBANK - S.A.

în numele si în contul statului

 

Art. 9. - (1) EXIMBANK - S.A. desfăsoară, în limita competentelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, următoarele operatiuni, în numele sau cu garantia statului:

a) emite garantii de export;

b) acordă bonificatii de dobândă;

c) realizează finantări, cofinantări si refinantări;

d) realizează asigurarea si reasigurarea creditelor de export de bunuri si servicii împotriva riscurilor politice si comerciale, a investitiilor românesti în străinătate,

asigurarea garantiilor de export si a operatiunilor de export în leasing;

e) efectuează operatiuni de stimulare a exporturilor complexe, în conditiile prevăzute la art. 13;

f) garantează credite pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, credite cumpărător si investitii românesti în străinătate;

g) efectuează alte operatiuni de stimulare a exporturilor românesti, stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu obiectivele politicii de comert exterior a Guvernului;

h) realizează alte operatiuni prevăzute de lege.

(2) Operatiunile de garantare, asigurare si reasigurare, desfăsurate în numele si în contul statului, se acordă, de regulă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export. În functie de obiectivele de politică de comert exterior, prin hotărâre a Guvernului, acest procent poate fi majorat.

(3) Normele care reglementează activitătile desfăsurate în numele si în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Cedite de Comert Exterior si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii.

Art. 10. - Pentru sprijinirea exporturilor românesti în numele si în contul statului se constituie la EXIMBANK - S.A. următoarele fonduri:

a) fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător si a investitiilor românesti în străinătate;

b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export în leasing si a investitiilor românesti în străinătate;

c) fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobândă;

d) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor obtinute în vederea realizării de bunuri si servicii destinate exportului;

e) alte fonduri care vor fi înfiintate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalitătilor de utilizare.

Art. 11. - (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10, cu exceptia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobândă, sunt:

a) sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, si disponibile la această dată;

b) sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu această destinatie;

c) sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creantele externe recuperate de stat efectiv de la tările debitoare;

d) sumele nete care provin din primele de asigurare;

e) sumele recuperate din asigurarea creditelor;

f) sumele recuperate de la persoana juridică garantată;

g) dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;

h) alte surse, conform legii.

(2) Sursa de alimentare a fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobândă va fi dimensionată si alocată anual de la bugetul de stat, în conformitate cu strategia Guvernului de sprijinire a comertului exterior românesc.

(3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 10 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite, vor fi virate lunar de Ministerul Finantelor Publice la EXIMBANK - S.A. si vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, în functie de necesitătile de sustinere a exporturilor.

(4) Fondurile prevăzute la art. 10, cu exceptia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobândă, vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.

Art. 12. - (1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele si în contul

statului, cu aprobarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, astfel: a) fondul pentru garantii de export prevăzut la art. 10

lit. a), pentru plata:

1. garantiilor de participare la licitatii internationale;

2. garantiilor de restituire a avansului si a altor plăti progresive încasate de la beneficiarii externi în contul contractelor de export;

3. garantiilor pentru buna executare a contractelor externe;

4. garantiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor si materialelor puse la dispozitie contractual de beneficiarul extern;

5. garantiilor la creditele pentru realizarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditele cumpărător si a garantiilor pentru investitiile românesti în străinătate;

6. altor garantii specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) fondurile pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export mentionate la art. 10 lit. b) si d), pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum si pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare si ale procedurilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.

Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se referă la:

1. asigurări si reasigurări de credite de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale si de tară neasigurabile pe piata privată, în conditiile art. 2 lit. f);

2. asigurări si reasigurări de credite de export pe termen mediu si lung împotriva riscurilor comerciale si de tară;

3. asigurări de garantii de export si asigurări de investitii românesti în străinătate;

4. alte operatiuni de asigurare, coasigurare si reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piata privată. Garantiile si asigurările de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;

c) Fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobândă va fi alocat până la data stabilită de comun acord cu Uniunea Europeană.

(2) Administrarea fondurilor mentionate la art. 10 se va face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din aceste fonduri vor putea fi utilizate de EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru sustinerea activitătii bancare.

Nivelul obligatiilor de plată ale EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se va stabili prin conventie încheiată între Ministerul Finantelor Publice si EXIMBANK - S.A., în cote procentuale, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Pentru evidentierea contabilă a operatiunilor pe seama acestor fonduri se vor deschide conturi distincte în evidenta contabilă a EXIMBANK - S.A. Metodologia de înregistrare în contabilitate a operatiunilor privind constituirea si utilizarea fondurilor se stabileste prin norme elaborate de EXIMBANK - S.A., cu avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice si a Băncii Nationale a României. Sumele disponibile la sfârsitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

(3) Pentru administrarea fondurilor mentionate la art. 10 EXIMBANK - S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.

(4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) si d), ca urmare a executării angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., în contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Până la realizarea efectivă a regularizărilor Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, reîntregirea temporară a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevăzute mai sus.

Art. 13. - (1) Prin exporturi complexe, în sensul art. 9 alin. (1) lit. e), se întelege exportul de echipamente, instalatii sau părti de instalatii, separat ori împreună cu tehnologii, licente, know-how, asistentă tehnică, proiectare, constructii-montaj, lucrări de punere în functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, constructiile de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructiile de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătătirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice si termice, statii electrice, statii de tratare a apei, statii de epurare, linii tehnologice flexibile si automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinte si obiective social-culturale, retele de apă-canalizare, construirea de drumuri si poduri, amenajări portuare si produse de tehnică militară si altele asemenea. După caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, prin hotărâre a Guvernului, se poate aproba includerea în categoria exporturilor complexe si a unor proiecte care îi sunt supuse analizei si aprobării, apartinând si altor domenii de activitate.

(2) Stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, se realizează, pe lângă asigurarea creditelor de export, în conditiile prevăzute de prezenta lege, prin:

a) garantii pentru participări la licitatii internationale, executarea lucrărilor si alte garantii stabilite prin contractele externe;

b) acordarea de garantii ale statului pentru credite utilizate pentru productia din tară si din străinătate, destinată exporturilor complexe, precum si pentru creditele de export pe termen scurt, mediu si lung, conform standardelor internationale în domeniu;

c) acordarea de bonificatii de până la 60% din dobânda plătită pentru creditele de export, în fazele de pre- si postlivrare.

(3) Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, agent economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractantii – agenti economici români sau străini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricatie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar.

(4) Subcontractantii interni, participanti la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum si prestatorii de servicii angajati în realizarea acestora.

(5) Perioada de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual si ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - (1) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este alcătuit din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si ai EXIMBANK - S.A.

(2) Modul de desfăsurare a activitătii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Presedintele, vicepresedintii si membrii comitetului sunt desemnati prin hotărâre a Guvernului.

(3) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior are următoarele atributii:

a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor prevăzute la art. 10;

b) examinează si aprobă:

(i) emiterea garantiilor de export, a garantiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător si a garantiilor pentru investitii românesti în străinătate;

(ii) asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a investitiilor românesti în străinătate, a garantiilor de export si a operatiunilor de export în leasing, în numele si în contul statului;

(iii) instrumentele de sustinere a activitătii de comert exterior, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi si cu politica Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;

(iv) nivelul de acordare a bonificatiilor de dobândă pentru creditele de export acordate în lei de EXIMBANK - S.A. si de băncile comerciale pentru activitatea de export, conform prevederilor prezentei legi si politicii Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;

c) la începutul fiecărui an, lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilită prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.

(4) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior stabileste utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba si desfăsura operatiunile, în numele si în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de tară elaborate de EXIMBANK - S.A.

(5) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior se întruneste, de regulă, bilunar sau de câte ori este nevoie.

Art. 15. - EXIMBANK - S.A. examinează si avizează, pentru prezentarea la Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, solicitările de garantii pentru importurile de tehnologie, masini si utilaje destinate dezvoltării, modernizării, retehnologizării, precum si creării unor noi capacităti de productie de bunuri si servicii destinate exportului. Garantia statului se emite de Ministerul Finantelor Publice si se preia în evidentă la datoria publică.

Art. 16. - (1) EXIMBANK - S.A. poate asigura si reasigura împotriva riscurilor comerciale si de tară:

a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piata privată, precum si creditele de export pe termen mediu si lung;

b) investitii românesti în străinătate;

c) creditele obtinute în vederea realizării de bunuri si servicii destinate exportului, garantiile de export si operatiunile de export în leasing.

(2) Asigurările mentionate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, asigurarea investitiilor românesti în străinătate si a garantiilor de export se vor face în cadrul plafoanelor valorice pe tări, stabilite de EXIMBANK - S.A. si aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, în functie de politica Guvernului de promovare si sustinere a exportului si a investitiilor pe diferite piete.

Art. 17. - EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, si poate implementa orice instrumente de stimulare a activitătii de comert exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competentele sale legale si cu politica Guvernului de sustinere a comertului exterior.

 

CAPITOLUL IV

Activitatea EXIMBANK - S.A. în nume si în cont propriu

 

Art. 18. - (1) EXIMBANK - S.A. efectuează operatiuni de bancă în scopul stimulării activitătii de comert exterior, în conformitate cu reglementările legislatiei bancare în vigoare si cu prevederile prezentei legi.

(2) EXIMBANK - S.A. efectuează operatiuni de finantare, cofinantare si refinantare a operatiunilor de comert exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor românesti pe pietele internationale.

(3) EXIMBANK - S.A. poate încheia acorduri cu institutii financiare din tară si din străinătate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru sustinerea activitătilor în nume si în cont propriu.

(4) EXIMBANK - S.A. poate emite obligatiuni pe piata internă si externă, în conditiile legii, în vederea atragerii de surse, necesare pentru desfăsurarea activitătii sale.

Art. 19. - (1) EXIMBANK - S.A. asigură si reasigură, împotriva riscurilor comerciale si de tară, credite de export pe termen scurt, mediu si lung, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) EXIMBANK - S.A. reasigură, cu precădere pe piata internatională, riscurile preluate.

(3) EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni de asigurări si reasigurări de credite în cont propriu, pe baza normelor proprii aprobate de consiliul de administratie.

(4) În activitatea de asigurare si reasigurare de credite EXIMBANK - S.A. elaborează norme interne conform reglementărilor nationale si internationale în domeniu.

(5) EXIMBANK - S.A. va desfăsura operatiuni de asigurare si reasigurare de credite de export pe termen scurt, mediu si lung împotriva riscurilor comerciale si de tară, în nume si în cont propriu, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), până la 31 decembrie 2004.

 

CAPITOLUL V

Contabilitatea operatiunilor

 

Art. 20. - Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operatiuni desfăsurate în numele si în contul statului si pe operatiuni desfăsurate în nume si în cont propriu, atât pentru activitatea bancară, cât si pentru activitătile de asigurare si reasigurare desfăsurate potrivit legii.

Art. 21. - EXIMBANK - S.A. întocmeste situatii financiare anuale, distinct pe activităti, respectiv bancară si de asigurări, pe bază individuală si pe bază consolidată, în conformitate cu legislatia în domeniu si cu standardele internationale de contabilitate.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 22. - (1) Membrii si împuternicitii în adunarea generală a actionarilor, membrii consiliului de administratie si auditorii, precum si salariatii EXIMBANK - S.A. sunt obligati să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date si informatii de care au luat cunostintă în cursul exercitării functiilor lor si care nu sunt destinate publicitătii.

(2) Folosirea în interes propriu a informatiilor si datelor obtinute ca urmare a activitătii desfăsurate în EXIMBANK - S.A. se pedepseste potrivit legii.

Art. 23. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea înfiintării Băncii de Export-Import a României - societate pe actiuni - (Romanian Eximbank), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. rămâne în vigoare până la aprobarea de către adunarea generală a actionarilor a noului statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile alin. (2) si (3) ale art. II din Legea nr. 440/2004 care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 96/2000 si care se aplică în continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 440/2004:

“(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, cu modificările ulterioare;

b) Normele tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, emise de ministrul industriei si comertului, ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului, ministrul finantelor si presedintele Băncii de Export-Import a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. îsi va modifica actul constitutiv în mod corespunzător.”