MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 130         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 februarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.595/2004. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat – 2005

 

4.596/2004. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind disciplinele si programele pentru examenul national de bacalaureat - 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat – 2005

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului national de bacalaureat - 2005, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat - 2005, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale si accesul la educatie, Directia generală învătământ superior, Serviciul national de evaluare si examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 4.595.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

examenului national de bacalaureat - 2005

sesiunea iunie - iulie 2005

 

2-13 mai 2005 - înscrierea candidatilor

17 iunie 2005 - încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a

27-28 iunie 2005 - limba si literatura română - probă orală

29-30 iunie 2005 - limba si literatura modernă - probă orală

1-2 iulie 2005 - limba si literatura maternă - probă orală

4 iulie 2005 - limba si literatura română - probă scrisă

5 iulie 2005 - limba si literatura maternă - probă scrisă

6 iulie 2005 - proba obligatorie a profilului - probă scrisă

7 iulie 2005 - o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării - probă scrisă sau practică

8 iulie 2005 - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare - probă scrisă sau practică

11 iulie 2005 - afisarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (ora 16,00-20,00)

12-13 iulie 2005 - rezolvarea contestatiilor

14 iulie 2005 - afisarea rezultatelor finale

sesiunea septembrie 2005

18-22 iulie 2005 - înscrierea candidatilor

22-23 august 2005 - limba si literatura română - probă orală

24-25 august 2005 - limba si literatura modernă - probă orală

26-27 august 2005 - limba si literatura maternă - probă orală

29 august 2005 - limba si literatura română - probă scrisă

30 august 2005 - limba si literatura maternă - probă scrisă

31 august 2005 - proba obligatorie a profilului - probă scrisă

1 septembrie 2005 - o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării - probă scrisă sau practică

2 septembrie 2005 - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare - probă scrisă sau practică

5 septembrie 2005 - afisarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (ora 16,00-20,00)

6-7 septembrie 2005 - rezolvarea contestatiilor

8 septembrie 2005 - afisarea rezultatelor finale

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat - 2005

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Examenul national de bacalaureat este modalitatea esentială de evaluare a cunostintelor, a competentelor, a nivelului de cultură generală si de specializare atins de absolventii de liceu. Examenul national de bacalaureat le permite acestora accesul către învătământul superior sau către piata muncii.

(2) Dreptul de a sustine examenul national de bacalaureat îl au elevii care au promovat ultima clasă de liceu, învătământ liceal de zi, seral sau cu frecventă redusă.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetării organizează două sesiuni ale examenului national de bacalaureat în fiecare an scolar.

(4) Pentru anumite filiere, profiluri si specializări, stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării prin ordin al ministrului, studiile liceale se pot încheia si cu un examen de certificare/atestare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, în conditiile legii. Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de certificare/ atestare a competentelor profesionale se aprobă prin ordin separat.

Art. 2. - (1) Candidatii proveniti din învătământul de stat au dreptul să sustină examenul national de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

(2) Candidatii proveniti din învătământul particular vor sustine examenul de bacalaureat, cu taxă, în centrele de examen stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(3) Taxele de examen mentionate la alin. (1) si (2) se stabilesc de fiecare inspectorat scolar. Stabilirea cuantumului taxelor se face diferentiat, în functie de numărul de probe pe care le sustine candidatul si luându-se în calcul toate cheltuielile necesare pentru fiecare candidat.

Art. 3. - (1) Candidatii care nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2003 sau ale anului 2004 pot solicita recunoasterea unora dintre probele orale, scrise sau practice promovate în sesiunile mentionate.

(2) Recunoasterea unora dintre probele promovate este conditionată de solicitarea scrisă de recunoastere a probelor promovate în sesiunile mentionate la alin. (1), care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2005. Candidatii vor preciza în cererea scrisă probele [a)-f)] la care doresc să li se recunoască rezultatele obtinute în sesiunile mentionate la alin. (1), precum si disciplinele sustinute în cadrul fiecărei probe.

Acestia vor preciza, de asemenea, care sunt probele, respectiv disciplina, pe care doresc să o sustină la fiecare probă, precum si tipul de subiect pentru disciplina respectivă.

(3) Nedepunerea cererii de recunoastere a uneia dintre probele promovate într-o sesiune, cumulată cu sustinerea din nou a acestei probe în altă sesiune, conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoasterea notei initiale. Asadar, în cazul în care candidatul a sustinut, în sesiuni succesive, aceeasi probă, la o eventuală nouă cerere de recunoastere a probei respective i se va recunoaste ultima notă obtinută la probă.

Art. 4. - (1) Conform Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, examenul national de bacalaureat constă în sustinerea a două, respectiv a trei probe comune, si a trei probe, diferentiate în functie de filieră si profil.

Probele comune sunt următoarele:

a) limba si literatura română - scris si oral;

b) una dintre limbile moderne de circulatie internatională studiate în liceu - oral;

c) - limba maternă - scris si oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minoritătilor nationale;

- limba si literatura într-o limbă de circulatie internatională, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare în limba de circulatie internatională respectivă.

Probele de examen, diferentiate în functie de filieră, profil, specializare si de optiunea elevului, sunt următoarele:

Filiera teoretică

Profil umanist:

d) istorie sau geografie - probă scrisă;

e) o probă la alegere din aria curriculară, corespunzătoare specializării - probă scrisă;

f) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior – probă scrisă sau practică;

Profil real:

d) matematică - probă scrisă;

e) o probă la alegere din aria curriculară,

corespunzătoare specializării - probă scrisă;

f) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior – probă scrisă sau practică;

Filiera tehnologică

d) matematică - pentru toate profilurile si specializările - probă scrisă;

e) o probă la alegere din aria curriculară “Tehnologii”, în functie de specializarea aleasă de elev - probă scrisă;

f) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior - probă scrisă sau practică;

Filiera vocatională

d) istorie sau geografie ori o disciplină socioumană, respectiv matematică sau stiinte, în functie de profil - probă scrisă;

e) o probă la alegere din ariile curriculare specifice profilului si specializării - probă scrisă sau practică;

f) o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior - probă scrisă sau practică.

(2) Stabilirea listei disciplinelor la alegere mentionate în lege, precum si a programelor disciplinelor de examen se face prin ordin separat.

(3) La proba comună b) - una dintre limbile moderne de circulatie internatională studiate în liceu - elevii pot alege oricare limbă modernă studiată, indiferent dacă este limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, dacă a fost studiată în regim normal, intensiv, bilingv sau optional.

Examenul se sustine în conformitate cu programa de bacalaureat pentru limba aleasă, valabilă pentru respectiva sesiune de bacalaureat.

(4) Precizările alin. (3) se aplică si în cazul în care candidatul optează pentru sustinerea unei limbi străine la proba scrisă e) sau la proba f).

Art. 5. - (1) Pentru candidatii proveniti din promotii de până în anul 2002 inclusiv, de la învătământ de zi, sau de până în anul 2003 inclusiv, de la învătământ seral ori cu frecventă redusă, se va face asimilarea specializării absolvite cu una dintre specializările în vigoare pentru promotia 2005.

(2) Pentru filiera teoretică, asimilarea specializărior se face astfel:

 

Specializare

Specializare asimilată

Limbi moderne

Filologie

Limbi clasice

 

Istorie - stiinte sociale

Stiinte sociale

Matematică-fizică

Matematică-informatică

Fizică-chimie

Chimie-biologie

Stiinte ale naturii

 

(3) Pentru filierele tehnologică si vocatională, asimilarea specializărilor se face de către comisia judeteană de bacalaureat, după consultarea comisiei nationale.

Art. 6. - (1) Finalizarea studiilor liceale se atestă printr-un certificat de absolvire, care conferă dreptul de acces, în conditiile legii, la învătământul postliceal, dreptul de sustinere a examenului de bacalaureat, respectiv a examenului de certificare/atestare a competentelor profesionale.

(2) Absolventilor de liceu fără diplomă de bacalaureat li se eliberează, la cerere, si copie de pe foaia matricolă.

(3) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.

(4) Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10, primesc diplomă de merit.

 

CAPITOLUL II

Organizarea examenului national de bacalaureat

 

Art. 7. - Coordonarea pe plan national privind organizarea examenului national de bacalaureat este asigurată de Comisia natională de bacalaureat, care se constituie în fiecare an prin ordin al ministrului si functionează în cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării. În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se constituie annual centre de examen, în care se desfăsoară probele scrise, orale si, după caz, cele practice, si centre zonale de evaluare, precum si comisii judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, comisii de examen în centrele de examen si în centrele zonale de evaluare, în conformitate cu prezenta metodologie.

Art. 8. - (1) Comisia natională de bacalaureat coordonează organizarea si desfăsurarea actiunilor pentru examenul national de bacalaureat. Comisia natională de bacalaureat se compune din:

- presedinte: secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar;

- vicepresedinti: directorul general al Directiei generale pentru învătământ preuniversitar, directorul general al Directiei generale pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale si accesul la educatie, directorul general al Directiei generale învătământ superior, directorul Serviciului National de Evaluare si Examinare;

- secretar: un specialist din cadrul Serviciului National de Evaluare si Examinare;

- 5-9 membri: directori, sefi de serviciu, inspectori de specialitate la Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale si accesul la educatie, specialisti din cadrul Serviciului National de Evaluare si Examinare, profesori din învătământul preuniversitar.

(2) Componenta nominală a acestei comisii se aprobă anual, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 9. - Comisia natională de bacalaureat are următoarele atributii:

1. publică, la începutul anului scolar, calendarul si metodologia de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat, lista disciplinelor de examen, în functie de filieră, profil, specializare, precum si programele de examen;

2. aprobă lista centrelor de examen si de evaluare pentru examenul national de bacalaureat, pe baza propunerilor comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;

3. instruieste presedintii comisiilor judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;

4. primeste de la inspectoratele scolare judetene de bacalaureat/al municipiului Bucuresti necesarul de subiecte, centralizat pe judet;

5. selectează si numeste, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, presedintii comisiilor de bacalaureat, pe baza propunerilor institutiilor de învătământ superior si a conventiilor civile semnate de către candidatii pentru functia de presedinte al comisiei de bacalaureat;

6. selectează si numeste vicepresedintii comisiilor de bacalaureat, pe baza propunerilor comisiilor judetene de bacalaureat;

7. în situatii deosebite, poate decide, la propunerea comisiilor judetene de bacalaureat sau la propunerea delegatului Comisiei nationale de bacalaureat, înlocuirea unor presedinti de comisie;

8. coordonează si răspunde de elaborarea subiectelor pentru probele orale si stabileste o grilă orientativă de evaluare a acestora;

9. coordonează si asigură elaborarea unui număr de variante de subiecte pentru probele scrise, a baremelor de evaluare corespunzătoare, folosind si propuneri ale inspectorilor si ale profesorilor din tară; din variantele elaborate se vor extrage, prin tragere la sorti, subiectul de examen si subiectul de rezervă;

10. coordonează multiplicarea subiectelor, în functie de numărul centrelor de examen si de necesarul de subiecte comunicat de judete;

11. decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;

12. controlează si îndrumă actiunile privind organizarea si desfăsurarea examenului national de bacalaureat;

13. controlează modul în care îsi desfăsoară activitatea comisiile judetene de bacalaureat, comisiile de contestatii, comisiile de examen din centrele de bacalaureat;

14. poate decide evaluarea lucrărilor dintr-un judet în alt judet;

15. stabileste judetele în care se organizează centre regionale de contestatii si modul de arondare a judetelor la aceste centre;

16. analizează desfăsurarea si rezultatele examenului national de bacalaureat, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, si prezintă concluziile conducerii Ministerului Educatiei si Cercetării;

17. propune ministrului educatiei si cercetării eventualele modificări în modul de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat;

18. decide recorectarea unor lucrări în perioada desfăsurării examenului sau ulterior;

19. Comisia natională de bacalaureat nu se ocupă de solutionarea contestatiilor referitoare la notele obtinute de candidati la probele de examen.

Art. 10. - Comisia natională de bacalaureat poate delega, pe o perioadă limitată de timp, reprezentanti pe lângă comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. Delegatul Comisiei nationale de bacalaureat are următoarele atributii:

1. controlează respectarea prezentei metodologii de către comisia judeteană de bacalaureat si comisia de contestatii, inspectează centrele de examen si de evaluare, verificând modul de cunoastere si de respectare a prezentei metodologii;

2. consiliază comisiile judetene de bacalaureat si comisiile de contestatii, comisiile din centrele de examen si de evaluare, în privinta organizării si desfăsurării examenului national de bacalaureat;

3. propune comisiei judetene sau Comisiei nationale de bacalaureat - atunci când constată abateri de la metodologie - schimbări în componenta comisiilor (supraveghetori, examinatori, vicepresedinti, presedinti);

4. verifică numărul de subiecte comandat de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, respectiv numărul de subiecte folosit în cadrul judetului;

5. în cazul în care constată disfunctii serioase în organizarea examenului national de bacalaureat, reprezentantul Comisiei nationale de bacalaureat poate propune comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau Comisiei nationale de bacalaureat măsuri de sanctionare a cadrelor didactice în cauză, conform Statutului personalului didactic, sau suspendarea posibilitătii de a se organiza în anul scolar următor centru de bacalaureat în unitatea scolară respectivă;

6. în situatii deosebite, poate propune comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau Comisiei nationale de bacalaureat recorectarea unor lucrări;

7. analizează si interpretează toate datele obtinute si informează în scris Comisia natională de bacalaureat.

Art. 11. - (1) Comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti se compun din:

- presedinte - inspectorul scolar general;

- vicepresedinte - un inspector general adjunct sau un inspector scolar de specialitate;

- 2 secretari - inspectori scolari de specialitate;

- 5 membri - inspectori scolari de specialitate, directori de liceu, informaticieni.

(2) Componenta nominală a acestor comisii se stabileste, până la data de 31 martie, prin decizie a inspectorului scolar general si se transmite Ministerului Educatiei si Cercetării, la Directia generală pentru învătământ preuniversitar, spre informare.

(3) Din comisiile judetene de bacalaureat aflate în judetele în care există candidati care vor sustine probe în limbile minoritătilor nationale va face parte cel putin un specialist apartinând minoritătilor nationale respective.

Art. 12. - Comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti au următoarele atributii:

1. nominalizează, până la data de 15 aprilie, centrele de examen, unitătile scolare arondate acestora, precum si centrele zonale de evaluare;

2. transmit Comisiei nationale de bacalaureat, în scris, la Directia generală pentru învătământ preuniversitar, si în format electronic, la Serviciul National de Evaluare si Examinare, spre aprobare, lista centrelor de examen si a centrelor de evaluare judetene/al municipiului Bucuresti, până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune;

3. transmit, pentru Comisia natională de bacalaureat, în scris, la Directia generală pentru învătământ preuniversitar, si în format electronic, la Directia generală logistică, administrativ si resurse umane, lista cuprinzând propunerile de cadre didactice din rândul cărora Comisia natională de bacalaureat va desemna vicepresedintii comisiilor de bacalaureat; lista va fi transmisă până la data de 1 mai, pentru prima sesiune, si până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen;

4. transmit în scris si în format electronic, pentru Comisia natională de bacalaureat, la Serviciul National de Evaluare si Examinare, necesarul de subiecte, până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen;

5. răspund de organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;

6. pot decide asupra organizării de centre de examen fie pe grupuri de licee, fie pe filiere, profiluri, specializări;

7. iau măsuri de rezolvare a problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat;

8. iau măsuri pentru dotarea centrelor de examen si de evaluare pentru bacalaureat cu logistica necesară pentru buna desfăsurare a examenului si a evaluării (copiatoare în stare de functionare, care să permită multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, televizor sau radio, telefon etc.);

9. desemnează reprezentanti ai comisiei judetene care pot controla desfăsurarea examenului în centrele de bacalaureat;

10. se adresează, în scris, inspectoratelor judetene de sănătate pentru a asigura prezenta personalului medical în fiecare centru în care se sustin probe în cadrul examenului national de bacalaureat;

11. se adresează, în scris, organelor Ministerului Administratiei si Internelor, de politie si jandarmerie de la nivel judetean, pentru a asigura prezenta politistilor sau a jandarmilor la sediul comisiei judetene de bacalaureat, la centrele de bacalaureat si în timpul transportului lucrărilor scrise de la centrele de examen la cele de evaluare si invers, pentru paza subiectelor si a lucrărilor scrise, pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen si de evaluare;

12. numesc profesorii examinatori/evaluatori, profesorii supraveghetori si membrii comisiilor de bacalaureat;

13. stabilesc fisa de atributii pentru presedintii, vicepresedintii, membrii comisiilor de bacalaureat, pentru profesorii supraveghetori si pentru profesorii evaluatori;

14. realizează instruirea presedintilor comisiilor de bacalaureat cu 24-48 de ore înaintea primei probe a examenului national de bacalaureat;

15. asigură confectionarea stampilelor-tip pentru examenul national de bacalaureat si stabilesc modelul fisei individuale a candidatului pentru consemnarea rezultatelor la examinarea orală si la probele practice. Se vor confectiona două tipuri de stampile care vor avea următorul continut:

a) stampila pentru centrele de examen: “Bacalaureat 2005 - C.E.”;

b) stampila pentru centrele zonale de evaluare: “Bacalaureat 2005 - C.Z.E.”; stampilele nu vor fi numerotate;

16. preiau, în deplină sigurantă, de la Serviciul National de Evaluare si Examinare, pe bază de delegatie nominală, prin presedintele comisiei judetene si unul dintre secretarii acesteia, subiectele pentru probele scrise si baremele de evaluare si de notare;

17. asigură, în urma nominalizării de către Comisia natională de bacalaureat a judetului respectiv, traducerea subiectelor de examen în limbile minoritătilor nationale, pentru acele discipline care au fost studiate în respectiva limbă. Pentru ca traducerea să se facă în timp cât mai scurt, asigură un număr corespunzător de cadre didactice care efectuează traducerea;

18. păstrează, în deplină sigurantă, subiectele si baremele de evaluare si transmit comisiilor de bacalaureat din centrele de examen subiectele, cu cel mult o zi înaintea fiecărei probe scrise;

19. distribuie baremele de evaluare si de notare comisiilor din centrele zonale de evaluare;

20. controlează modul de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat în centrele de examen si de evaluare din judet, respectiv din municipiul Bucuresti;

21. efectuează, dacă este cazul, schimbări ale vicepresedintilor, membrilor, profesorilor examinatori, secretarilor si profesorilor supraveghetori care fac parte din comisiile din centrele de examen sau din centrele zonale de evaluare. Aceste schimbări vor fi aduse la cunostintă Comisiei nationale de bacalaureat. Pot propune Comisiei nationale de bacalaureat, în cazuri deosebite, schimbarea unor presedinti de comisie;

22. pot decide reevaluarea unor lucrări, în perioada desfăsurării examenului sau ulterior, si informează Comisia natională de bacalaureat despre rezultatele acestor reevaluări;

23. sesizează imediat Comisiei nationale de bacalaureat orice situatie deosebită, a cărei rezolvare nu este prevăzută în metodologie, precum si orice situatie care impune anularea unor subiecte (pierderea, deteriorarea, desecretizarea unui subiect etc.) si solicită, în acest caz, subiecte de rezervă;

24. pot decide, în functie de conditiile meteorologice, schimbarea orarului probei practice de educatie fizică, pentru a asigura desfăsurarea ei în conditii optime si a proteja sănătatea candidatilor; această schimbare poate însemna inclusiv prelungirea cu o zi a probei practice de educatie fizică;

25. organizează, la solicitarea Comisiei nationale de bacalaureat, centrele judetene sau regionale de contestatii si numesc comisiile de contestatii pentru aceste centre;

26. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrele judetene/zonale de evaluare si invers si răspund de securitatea acestora, de la preluarea lor de la una dintre comisii până la predarea lor celeilalte comisii;

27. primesc lucrările scrise contestate de la comisiile din centrele de evaluare si organizează transportul lor în deplină securitate la si de la comisia din centrul judetean sau regional de contestatii, desemnat de Comisia natională de bacalaureat;

28. primesc lucrările scrise reevaluate de comisia de contestatii si le transmit comisiilor din centrele de evaluare;

29. primesc de la comisiile de bacalaureat din centrele de examen rapoarte analitice detaliate si transmit Serviciului National de Evaluare si Examinare datele partiale ale examenului national de bacalaureat, o dată cu încheierea fiecărei probe orale, astfel: număr de candidati înscrisi pentru sustinerea probei, număr de candidati prezentati, număr de candidati eliminati din examen, număr de candidati admisi, număr de candidati respinsi, procent de promovabilitate (din prezenti), rezultatele pe transe de medii;

30. transmit Serviciului National de Evaluare si Examinare rezultatele examenului national de bacalaureat imediat după afisarea acestora (înainte si după contestatii) astfel: număr de candidati înscrisi pentru sustinerea probei, număr de candidati prezentati, număr de candidati eliminati din examen, număr de candidati respinsi, număr de candidati promovati, procentul de promovabilitate (din prezenti) si repartitia acestora pe transe de medii;

31. elaborează si transmit Comisiei nationale de bacalaureat, la Serviciul National de Evaluare si Examinare si la Directia generală pentru învătământ preuniversitar, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii respective a examenului national de bacalaureat, raportul cu privire la rezultatele examenului.

Art. 13. - (1) Se stabilesc două tipuri de centre de bacalaureat: centrele de examen, în care se desfăsoară problele scrise, orale si, după caz, cele practice ale examenului, si centre zonale de evaluare. În fiecare centru de bacalaureat (de examen si de evaluare) se organizează câte o comisie de bacalaureat coordonată de un presedinte numit de Ministerul Educatiei si Cercetării prin ordin al ministrului.

(2) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen se compun din:

- presedinte - un cadru didactic universitar de predare, având titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului;

- vicepresedinte - un inspector scolar, un director sau un profesor având gradul didactic I sau II;

- secretar - un cadru didactic. Pentru functia de secretar vor fi propuse cu precădere persoane care au competente în operarea pe calculator;

- un informatician sau un cadru didactic având competente de nivel avansat în operarea pe calculator, care va gestiona baza de date din centru;

- membri - 3-5 profesori având gradul didactic I sau II, persoane care au capacitate organizatorică recunoscută si competente în operarea pe calculator;

- supraveghetori - câte 2 supraveghetori, cadre didactice de altă specialitate decât cea la care se sustine proba, pentru fiecare sală în care se desfăsoară probe scrise de examen;

- profesori examinatori - câte 2 profesori examinatori pentru fiecare disciplină de examen la care se sustin probe orale sau practice. Subcomisia de examen la disciplina educatie fizică si sport este formată din 4 cadre didactice.

Stabilirea numărului de profesori examinatori se va face astfel încât fiecare grupă de 2, respectiv 4 (în cazul educatiei fizice si sportului) profesori să examineze, de regulă, 100 de candidati.

(3) Comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din:

- presedinte - un cadru didactic universitar de predare, având titlul stiintific de doctor, numit prin ordin al ministrului;

- vicepresedinte - un inspector scolar, un director sau un profesor având gradul didactic I, persoane care au capacitate organizatorică recunoscută;

- secretar - un cadru didactic. Pentru functia de secretar vor fi propuse cu precădere persoane care au competente în operarea pe calculator;

- profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăsoară probe scrise. Numărul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va fi stabilit în functie de numărul lucrărilor scrise care trebuie evaluate în centrul respectiv, prevăzând, de regulă, 100 de lucrări pentru fiecare pereche de profesori evaluatori.

În functie de numărul de lucrări din centrul zonal de evaluare, pot fi propusi mai multi vicepresedinti si secretari în comisiile din centrele de evaluare.

(4) Presedintii comisiilor de bacalaureat vor fi propusi de către universităti din rândul cadrelor didactice având titlul de doctor, recunoscute prin probitate si competentă profesională. Se va tine cont de starea de sănătate a acestora, precum si de calendarul activitătilor desfăsurate în cadrul examenului, fapt care presupune prezenta si activitatea presedintilor pe întreg parcursul zilei în centrul de bacalaureat. La selectarea presedintilor comisiilor, Comisia natională de bacalaureat va tine cont de activitatea desfăsurată în calitate de presedinte de comisie de bacalaureat în sesiunile anterioare ale examenului.

(5) Vicepresedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare vor fi numiti de Comisia natională de bacalaureat, fiind alesi, prin tregere la sorti, din lista propusă de comisiile judetene de bacalaureat.

(6) Vicepresedintii, secretarii, membrii comisiilor din centrele de examen, supraveghetorii, profesorii examinatori/evaluatori vor fi selectionati din alte unităti scolare decât cele din care provin candidatii arondati centrelor. Aceeasi prevedere este valabilă si pentru centrele de evaluare, exceptând situatia în care în judet este organizat un singur centru de evaluare sau în care specializarea respectivă se predă într-o singură unitate scolară din judet. În acest caz, profesorii vor fi selectionati dintre cei care nu au predat la clasa a XII-a în anul scolar 2004-2005.

(7) Lista profesorilor examinatori/evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predau la liceu, având, de regulă, gradul didactic I sau II. În situatii exceptionale, despre care va fi informată Comisia natională de bacalaureat, pot fi numiti ca profesori examinatori/evaluatori si profesori care predau la gimnaziu, având gradul didactic I sau II, care vor evalua în echipă cu un profesor de liceu.

(8) Comisia judeteană de bacalaureat stabileste, prin tragere la sorti, cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen sau de evaluare, cu exceptia presedintilor si a vicepresedintilor. Tragerea la sorti se va efectua, în fiecare judet, cu cel mult două zile înainte de începerea examenului, în sedintă publică, din lista aprobată de comisia judeteană de bacalaureat, urmând ca inspectorul scolar general să emită decizii scrise. Această listă se alcătuieste la nivel judetean pe baza listelor transmise de licee, cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe la examenul de bacalaureat si care în sesiunile anterioare au respectat prevederile metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului. Aceste propuneri vor fi transmise inspectoratelor scolare până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si până la data de 15 iulie, pentru a doua sesiune de examen. Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti aprobă lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorti cu cel putin două săptămâni înainte de începerea examenului. Lista aprobată va cuprinde cadre didactice cu prestantă si autoritate profesională si morală.

(9) Tragerea la sorti se efectuează în sedintă publică.

Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se vor mentiona si persoanele apartinând societătii civile care au participat la sedinta publică de tragere la sorti.

(10) Informaticienii care fac parte din comisiile de bacalaureat, conform alin. (2), vor fi nominalizati de comisia judeteană cel mai târziu până la data de 15 aprilie.

(11) Nu vor fi numite în comisiile de bacalaureat si nu vor primi nici o sarcină legată de examen persoanele care au rude sau sotul/sotia în rândul candidatilor. Toti membrii comisiilor de bacalaureat vor da declaratii scrise în acest sens, declaratii care vor fi păstrate alături de celelalte documente de examen.

Art. 14. - (1) Numărul candidatilor înscrisi într-o comisie de examen va fi cuprins între 250 si 450; numărul de elevi pe centru va fi decis tinându-se cont de desfăsurarea în conditii optime a examenului. În cazuri exceptionale, bine motivate, se pot organiza si centre de examen cu mai putin de 250 sau mai mult de 450 de elevi, cu aprobarea Comisiei nationale de bacalaureat.

(2) Pentru centrele de examen care au arondate unităti de învătământ situate la distantă mare de centru, se pot organiza subcomisii, având un efectiv de cel putin 75 de candidati, care îsi pot desfăsura activitatea în altă localitate decât cea în care îsi are sediul centrul de examen. Pentru aceste subcomisii, precum si pentru situatiile în care o parte din candidati sustin proba în alt local decât cel în care îsi are sediul centrul de examen, va fi desemnat un membru al comisiei de examen care se va afla la locul desfăsurării probei, pe toată durata acesteia. Alături de acesta, va fi delegat, pe toată perioada desfăsurării examenului national de bacalaureat, si un membru al comisiei judetene de bacalaureat.

(3) Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 750 de candidati.

(4) Organizarea de comisii, subcomisii sau centre zonale de evaluare sub efectivul prevăzut nu se poate face decât în cazuri foarte bine justificate, cu aprobarea Comisiei nationale de bacalaureat.

(5) În a doua sesiune a examenului national de bacalaureat, în cazul în care numărul total de candidati pe judet este mai mic de 250, respectiv 750 de candidati, comisia judeteană va organiza un singur centru de examen, respectiv de evaluare, fără a mai solicita aprobarea Comisiei nationale de bacalaureat.

Art. 15. - Dacă numărul candidatilor dintr-o localitate este sub efectivul minim stabilit pentru a organiza o comisie sau o subcomisie, acestia vor fi, de regulă, repartizati de către comisia judeteană la centre de examen din alte localităti, la care se organizează examenul national de bacalaureat. În aceste cazuri, inspectoratul scolar judetean este obligat să asigure, pe toată durata examenului, cazarea candidatilor care se prezintă prima sau a doua oară la examenul national de bacalaureat.

Art. 16. - În cadrul comisiilor de examen se pot organiza subcomisii pe profiluri, respectiv pe specializări, eventual în functie de limba de predare. În fiecare comisie sau subcomisie, candidatii sunt înscrisi în ordine alfabetică, indiferent de forma de învătământ la care au absolvit ultima clasă - învătământ de zi, seral sau cu frecventă redusă.

Art. 17. - În comisiile organizate pentru candidatii apartinând minoritătilor nationale care au studiat în limba maternă si care solicită sustinerea probelor de examen în limba respectivă - la obiectele studiate în această limbă în liceu - vor fi numiti profesori de specialitate care cunosc bine limba maternă a candidatilor si care au predat disciplina respectivă în limba maternă. Comisia judeteană va desemna un profesor care a predat disciplina respectivă în limba maternă pentru a fi prezent la fiecare dintre probele pentru care sunt necesare traduceri, pentru a sprijini profesorii de specialitate la realizarea traducerii.

Art. 18. - Atributiile comisiilor de bacalaureat din centrele de examen sunt următoarele:

1. organizează si răspund de desfăsurarea examenului national de bacalaureat în centrul respectiv;

2. preiau, sub semnătura presedintilor, de la directorul unitătii de învătământ în care se află centrul de examen, documentele necesare desfăsurării examenului national de bacalaureat. Conducerile unitătilor de învătământ arondate centrului de examen răspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor predate, a listelor de înscriere la examenul national de bacalaureat. Conducerea unitătii de învătământ în care este organizat centrul de examen asigură conditiile necesare organizării si desfăsurării examenului national de bacalaureat - sălile de concurs, imprimatele pentru lucrările scrise, fotocopiatoare, fisete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat în deplină sigurantă;

3. verifică autenticitatea actelor, respectarea conditiilor de participare la examen si întocmirea listelor de înscriere;

4. completează cataloagele de examen tipizate cu numele, initiala tatălui si prenumele candidatilor, disciplinele de examen pe care acestia le sustin. Cataloagele de examen tipizate se completează în două exemplare identice: se numerotează si se stampilează fiecare pagină;

5. repartizează candidatii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, afisează listele respective, cu 24 de ore înainte de prima probă, la avizierul liceului si pe usile sălilor în care se desfăsoară probele;

6. preiau, la momentul stabilit de către Comisia natională de bacalaureat sau de cea judeteană, sub semnătura presedintelui si a unui membru al comisiei, subiectele si baremele de evaluare, pe care le păstrează în conditii de securitate deplină, la sediul unitătii de învătământ în care se găseste centrul de examen, în case de fier sau în fisete metalice sigilate. Comisiile vor respecta prevederile metodologiei în ceea ce priveste păstrarea secretă a subiectelor si a baremelor de evaluare, deschiderea acestora si resigilarea lor;

7. sesizează imediat comisiei judetene orice situatie care impune anularea unor subiecte (pierderea, deteriorarea, desecretizarea unui subiect etc.) sau orice altă situatie apărută în timpul desfăsurării examenului national de bacalaureat;

8. stabilesc, prin tragere la sorti, repartizarea pe săli a cadrelor didactice supraveghetoare;

9. instruiesc cadrele didactice care asigură supravegherea în sălile de examen;

10. multiplică subiectele pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de examen, sigilând apoi originalul;

11. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;

12. controlează, îndrumă si asigură organizarea si desfăsurarea corespunzătoare a probelor scrise;

13. controlează si îndrumă activitatea tuturor persoanelor din centru care au sarcini privind organizarea si desfăsurarea examenului national de bacalaureat;

14. iau măsuri pentru ca în spatiile în care îsi desfăsoară activitatea comisia de bacalaureat sau se desfăsoară probele scrise de examen să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeteană, de Comisia natională de bacalaureat sau neprevăzute de prezenta metodologie;

15. alcătuiesc si afisează lista alfabetică a candidatilor pentru probele orale si practice, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte candidatii;

16. examinează candidatii la probele orale si la cele practice; trec rezultatele la probele orale, precum si notele la probele practice în fisa individuală a candidatului, imediat după sustinerea acestora;

17. afisează zilnic rezultatele la probele orale si la cele practice, precum si rezultatele finale, la încheierea evaluării tuturor lucrărilor scrise;

18. transcriu în catalog rezultatele la probele orale, precum si notele la probele practice;

19. transcriu în catalog notele obtinute la probele pe care candidatii le-au sustinut în sesiunile anterioare si pentru care acestia au solicitat recunoasterea în sesiunea respectivă, conform art. 2 alin. (2). Transcrierea în catalog a acestor note se face pe baza adeverintelor depuse de candidati la înscriere. Adeverintele rămân anexă la cataloagele de examen si se păstrează permanent, ca si acestea. Notele recunoscute din sesiunile anterioare se marchează în catalog cu un asterisc si se va preciza, ca notă de subsol, că au fost obtinute în sesiunile anterioare;

20. asigură, prin presedinte si un membru al comisiei, transportul în deplină sigurantă si predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a lucrărilor scrise si a cataloagelor de examen, completate cu numele candidatilor si denumirea probelor sustinute de acestia.

Pentru fiecare disciplină si tip de subiect, pentru care s-a sustinut probă scrisă în centrul respectiv de examen, se asigură pentru centrul zonal de evaluare o copie a subiectului;

21. preiau de la centrele zonale de evaluare, cu ocazia predării lucrărilor scrise, baremele de evaluare si de notare si le afisează în centrul de examen, după încheierea probei scrise respective;

22. primesc de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si un membru al comisiei din centrul de examen, cataloagele completate cu notele obtinute de candidati, asigurând transportul acestora, în deplină sigurantă, la centrul de examen;

23. afisează listele cu rezultate, după primirea acestora de la centrele zonale de evaluare;

24. primesc eventualele contestatii la probele scrise;

25. transmit comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială;

26. afisează rezultatele definitive, după rezolvarea contestatiilor la comisia de contestatii;

27. întocmesc extrase din catalog, care cuprind situatia la examen a candidatilor proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, si le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat;

28. elaborează si transmit comisiilor judetene, în termen de 4 zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen, rapoarte privind organizarea si desfăsurarea acestuia;

29. predau directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul de examen, cu proces-verbal, cataloagele si celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului national de bacalaureat.

Art. 19. - Atributiile comisiilor de bacalaureat din centrele zonale de evaluare sunt următoarele:

1. preiau de la comisia judeteană de bacalaureat, prin presedinte si vicepresedinte, plicurile cu baremele de evaluare si de notare si le păstrează în conditii de securitate deplină, la sediul unitătii de învătământ în care se găseste centrul de evaluare, în case de fier sau în fisete metalice sigilate;

2. primesc, în zilele în care se sustin probe scrise, prin proces-verbal semnat de presedinte si de vicepresedinte, lucrările scrise aduse de delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate, si predau acestora baremele de evaluare si de notare, pentru a fi afisate în centrul de examen;

3. răspund de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul de evaluare;

4. evaluează lucrările scrise, respectând baremul de evaluare si de notare;

5. calculează si trec pe lucrări notele celor 2 evaluatori si nota finală;

6. transcriu în cataloage notele la fiecare probă scrisă, pentru fiecare candidat arondat centrului;

7. calculează mediile generale si le trec în cataloagele de examen;

8. predau, prin presedinte si vicepresedinti, cu proces-verbal, cataloagele de examen completate si semnate de profesorii evaluatori, delegatiilor centrului de examen;

9. primesc de la delegatii centrelor de examen arondate centrului de evaluare cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea intială;

10. transmit comisiei judetene de bacalaureat, în deplină sigurantă, lucrările scrise sigilate, ale căror note initiale au fost contestate;

11. primesc de la comisia judeteană de bacalaureat lucrările scrise care au fost reevaluate de comisia de contestatii si o copie de pe procesul-verbal cuprinzând deciziile acesteia;

12. predau cu proces-verbal, prin presedinte si vicepresedinti, lucrările scrise, borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

Art. 20. - (1) Înscrierea candidatilor pentru examenul national de bacalaureat se face la secretariatele liceelor, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:

a) pentru candidatii din seria curentă, tabelele de înscriere sunt întocmite de profesorii diriginti, în conformitate cu evidentele din licee. Tabelele cuprind optiunile pentru probele de examen si semnătura elevilor;

b) pentru candidatii din anii precedenti, înscrierea se face de secretarii liceului din centrul de examen la care este arondat liceul pe care candidatii l-au absolvit, pe baza actelor prezentate de acestia (certificate de nastere si, după caz, de căsătorie, foaia matricolă si situatia scolară din clasele liceale). În situatia schimbării domiciliului în altă localitate, mentionată ca atare în buletinul de identitate, candidatii din seriile precedente se pot înscrie pentru a sustine examenul national de bacalaureat la un liceu de acelasi profil, stabilit de comisia judeteană de bacalaureat din judetul în care se află noul domiciliu al candidatului.

(2) Candidatii care au fost respinsi la examenul national de bacalaureat în sesiunile anului 2003 sau ale anului 2004 si care solicită recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni vor prezenta la înscriere si o adeverintă eliberată de liceul pe care candidatul l-a absolvit, din care să reiasă rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinută si nota obtinută la fiecare dintre probele a)-f) si va indica probele pentru care s-a solicitat recunoasterea rezultatelor din sesiunile anterioare. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat sau a fost eliminat la una ori mai multe probe, acest lucru va fi mentionat în adeverintă. Adeverinta va fi semnată de directorul si de secretarul unitătii de învătământ absolvite si va purta sigiliul acesteia.

Art. 21. - Până la data de 15 martie toti elevii din clasele liceale terminale îsi vor exprima în scris optiunile pentru obiectele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să sustină examenul national de bacalaureat.

Art. 22. - Directorii unitătilor de învătământ liceal centralizează optiunile si transmit situatia inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, până la data de 1 aprilie.

Art. 23. - (1) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, centralizează optiunile communicate de licee si transmit Serviciului National de Evaluare si Examinare necesarul de subiecte până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune de examen, si până la data de 25 iulie, pentru a doua sesiune de examen.

(2) Tabelele de înscriere la prima sesiune a examenului national de bacalaureat, pentru absolventii din seria curentă, întocmite conform calendarului, se actualizează după încheierea semestrului al doilea (prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiată sau exmatriculati) si se transmit, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor, semnate si stampilate de director, centrului de examen la care scoala este arondată. De corectitudinea datelor transmise centrului de examen răspunde directorul unitătii de învătământ la care candidatii au absolvit cursurile liceale.

(3) Pentru a doua sesiune a examenului national de bacalaureat, înscrierea candidatilor se face conform graficului anuntat. Pentru elevii de clasa a XII-a, care sustin examene de corigentă, se va stabili în graficul corigentelor o zi specială de înscriere pentru sesiunea a doua a examenului national de bacalaureat. Lista centrelor de examen cu unitătile arondate si a centrelor zonale de evaluare se transmite, în scris, la Directia generală pentru învătământ preuniversitar si, în format electronic, la Serviciul National de Evaluare si Examinare, până la data de 25 iulie. Lista cadrelor didactice din rândul cărora se vor desemna vicepresedintii comisiilor din centrele de examen se transmite, în scris, la Directia generală pentru învătământ preuniversitar si, în format electronic, la Directia  generală logistică, administrativ si resurse umane, până ladata de 25 iulie.

 

CAPITOLUL IV

Continutul examenului

 

Art. 24. - Disciplinele de studiu la care se organizează probele pentru examenul national de bacalaureat sunt stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării. Precizarea exactă a acestora, precum si a programelor de examen se face printr-un ordin separat al ministrului educatiei si cercetării.

 

CAPITOLUL V

Stabilirea subiectelor pentru probele de examen

 

Art. 25. - (1) Pentru fiecare probă scrisă se stabilesc variante de subiecte din care se alege, prin tragere la sorti, numărul subiectului probei scrise si al subiectului de rezervă.

(2) Subiectele pentru probele de examen se realizează la Serviciul National de Evaluare si Examinare si se stabilesc tinându-se seama de următoarele criterii:

a) să fie în concordantă cu programele scolare si cu programele de bacalaureat aprobate si publicate de Ministerul Educatiei si Cercetării;

b) să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităti de analiză, de sinteză si de generalizare din partea candidatilor;

c) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător continutului programelor scolare si programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

d) să permită tratarea lor în timpul acordat candidatilor pentru rezolvare - 3 ore;

e) subiectele si baremele se vor elabora astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel national.

Art. 26. - (1) Subiectele pentru probele orale se elaborează la nivel national si cuprind teme (probleme) din programele pentru bacalaureat. Tematica si cerintele detaliate/subiectele vor fi făcute publice si transmise inspectoratelor scolare cu cel putin 15 zile înaintea începerii probelor.

(2) Comisiile de examen vor asigura, prin profesorii examinatori, întocmirea biletelor de examen în preziua începerii probelor orale.

(3) Subiectele de pe biletele de examen vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

 

CAPITOLUL VI

Pregătirea sălilor, desfăsurarea probelor, evaluarea si notarea

 

Art. 27. - Sălile pentru sustinerea probelor vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităti, prin:

a) dotarea corespunzătoare - se va avea în vedere amenajarea sălilor astfel încât în fiecare sală de examen să existe cel putin 15 candidati;

b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenta pe candidati în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;

c) afisarea pe usa fiecărei săli a listei nominale cu candidatii repartizati în sala respectivă si a prevederilor metodologiei care îi informează pe acestia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, fraudă ori tentativă de fraudă atrage eliminarea din examen;

d) afisarea, pe usa fiecărei săli a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

Probele scrise

Art. 28. - (1) Înaintea intrării în săli, presedintele comisiei din centrul de examen instruieste supraveghetorii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile prezentei metodologii si cu informatiile pe care trebuie să le furnizeze candidatilor aflati în săli.

(2) La încheierea instructajului participantii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva alături de celelalte documente ale examenului.

(3) Repartizarea pe săli a personalului de supraveghere - cadre didactice de altă specialitate decât cea la care se sustine proba, din altă unitate de învătământ decât cea din care provin candidatii - se face de presedintele comisiei, prin tragere la sorti - câte 2 pentru fiecare sală – în ziua fiecărei probe, cu trei sferturi de oră înainte de începerea acesteia, luându-se măsuri să nu rămână aceleasi formatii de supraveghere în zile diferite si nici aceiasi supraveghetori pentru aceleasi săli, la probe diferite.

(4) Supraveghetorii care intră în săli după ce au fost instruiti si care au semnat fisa de atributii primesc din partea presedintelui listele cu candidatii, modelul procesului-verbal de predare/primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări si hârtie stampilată pentru ciorne. Numărul de coli de examen si numărul de coli pentru ciorne primite pentru fiecare sală de examen vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care va fi semnat de fiecare supraveghetor si de presedintele comisiei de examen.

(5) Se interzice supraveghetorilor să pătrundă în sală cu telefoane mobile, precum si cu ziare, reviste, cărti etc.

Art. 29. - (1) Accesul candidatilor în săli este permis, pe baza buletinului/cărtii de identitate sau a pasaportului, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

(2) Se interzice candidatilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dictionare, notite, însemnări, tabele de logaritmi etc., cu exceptia celor prevăzute în mod expres în foaia cu subiectele de examen), care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Candidatii pot introduce în săli si pot folosi în timpul examenului national de bacalaureat acele materiale (dictionar la disciplina Limba latină, planul de conturi la disciplina Contabilitate) a căror posibilitate de utilizare este mentionată explicit pe subiectul de examen. Profesorii supraveghetori vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispozitii duce la sanctionarea supraveghetorilor si la eliminarea din sală a candidatului de către presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli supraveghetorii vor explica elevilor modul de desfăsurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată. Se va insista asupra faptului că rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizată si că solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.

(4) Candidatii se asază câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coală de hârtie tipizată pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele si completează citet celelalte date de pe coltul ce urmează a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce cadrele didactice care supraveghează în sală au verificat identitatea candidatilor si completarea corectă tuturor datelor prevăzute si după ce supraveghetorii semnează în interiorul portiunii care urmează a fi sigilată.

Pentru lipirea coltului lucrării se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante pentru toate centrele de examen dintr-un judet. Presedintele comisiei va semna si va pune stampila-tip “Bacalaureat 2005 - C.E.” peste coltul închis si lipit al lucrării. Aceste operatii se vor încheia înaintea iesirii primului elev din sala de examen.

(5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează si orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag anularea lucrării scrise respective.

(6) Pentru ciorne, candidatii vor primi coli obisnuite de hârtie, marcate cu stampila “Bacalaureat 2005 - C.E.”

Art. 30. - (1) După anuntarea variantei de subiect extrase de Comisia natională de bacalaureat, presedintele si membrii acesteia verifică dacă subiectele primite de la comisia judeteană pentru respectiva probă scrisă au fost păstrate secrete. Un membru al Comisiei nationale de bacalaureat extrage varianta anuntată, după care plicul cu celelalte variante se sigilează, se semnează de toti cei prezenti si este păstrat în conditii de securitate deplină în casa de fier sau în dulap metalic sigilat. La deschiderea subiectelor se va alcătui un proces-verbal semnat de toti cei prezenti.

(2) Se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidatilor, după care se introduc în plicuri care se sigilează, urmând să fie distribuite în săli. Candidatii care sustin probele în limbile minoritătilor nationale vor primi simultan atât subiect în limba maternă, cât si subiect în limba română.

(3) Nici un membru al Comisiei nationale de bacalaureat nu poate părăsi centrul de examen si nu poate comunica în exterior continutul subiectelor de examen până la încheierea probei. Candidatii pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră si jumătate de la distribuirea subiectelor în săli.

(4) Supraveghetorii de săli primesc plicurile cu subiecte de la presedinte, vicepresedinte sau un membru al comisiei de examen, verifică integritatea acestora, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat. La încheierea acestor operatii, începe rezolvarea subiectelor de către candidati.

(5) Punctajul acordat fiecărui subiect se va transmite candidatilor o dată cu subiectul, iar baremul de evaluare va fi afisat la avizierul centrului de examen după încheierea probei scrise.

(6) Comisia de examen va lua toate măsurile pentru a pregăti în mod corespunzător operatia de multiplicare, astfel încât să fie asigurat în cel mai scurt timp posibil un subiect pentru fiecare candidat.

Art. 31. - (1) Presedintele, vicepresedintele sau un membru al comisiei de examen verifică, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete si corespund cu filiera, profilul, specializarea si optiunea candidatului. Dacă subiectele se traduc în limbi ale minoritătilor nationale, se verifică acelasi lucru si pentru subiectele traduse.

(2) Nu este permis presedintelui, vicepresedintelui si membrilor comisiei de examen să dea elevilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, să facă modificări ale subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu Comisia natională de bacalaureat.

(3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra în sală si nici un candidat nu o poate părăsi decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează de predare a acesteia. Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

(4) În cazuri exceptionale, dacă un candidat se simte rău si solicită părăsirea temporară a sălii, el este însotit de unul dintre profesorii care supraveghează, până la înapoierea în sala de examen.

Art. 32. - (1) Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

(2) Pentru elaborarea lucrării scrise, candidatii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru.

(3) Se interzice folosirea în timpul probelor scrise a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul si a altor mijloace de calcul. Nu se foloseste altă hârtie decât cea distribuită candidatilor de supraveghetori. Fiecare candidat primeste atâtea coli tipizate câte îi sunt necesare.

(4) Candidatii care doresc să corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidati, din diferite motive (corectări numeroase si greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere), doresc să îsi transcrie lucrarea fără să depăsească timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite initial se anulează pe loc de către supraveghetori, mentionându-se pe ele “anulat”, se semnează de cei 2 supraveghetori si se păstrează în conditiile stabilite pentru lucrările scrise.

(5) Fiecare candidat primeste atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

Art. 33. - (1) În timpul desfăsurării probelor scrise supraveghetorii de săli nu dau candidatilor nici o indicatie, nu discută între ei si nu rezolvă subiectul de examen. Unul dintre supraveghetori stă în fata clasei, celălalt în spatele ei si nu au alte preocupări în afară de supraveghere. În cazul în care acestia încalcă aceste dispozitii, presedintele comisiei de examen poate decide înlocuirea lor si, dacă este cazul, face si propuneri de sanctionare.

(2) În timpul desfăsurării probelor scrise, supraveghetorii de săli răspund de asigurarea ordinii si a linistii în sala de examen, precum si de respectarea de către candidati a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Supraveghetorii au obligatia să verifice dacă elevii au pătruns în sală cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite ori le-ar facilita rezolvarea subiectelor de examen si să ia măsurile ce se impun. De asemenea, supraveghetorii nu permit candidatilor să comunice în nici un fel între ei si sesizează presedintele comisiei de examen asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.

(3) În timpul desfăsurării probelor scrise, în sălile de examen au voie să intre numai:

a) presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei din centrul de examen;

b) membrii comisiei din centrul de examen;

c) persoane împuternicite cu delegatie de către Comisia natională de bacalaureat sau de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfăsurarea examenului national de bacalaureat.

Art. 34. - (1) Pe măsură ce îsi încheie lucrările, candidatii le predau supaveghetorilor.

(2) La expirarea celor 3 ore acordate, candidatii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Trei candidati rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) La predarea lucrărilor, supraveghetorii barează spatiile nescrise, verifică numărul de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidatii, precum si în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat si se păstrează în centrul de examen.

(5) Supraveghetorii duc lucrările scrise din sala de examen la sala în care se află presedintele si ceilalti membri ai comisiei de examen si le predau acestora sub semnătură. Acestia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise si dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare si în procesul-verbal.

(6) Pe măsură ce se încheie sustinerea probelor scrise, toate lucrările scrise se transportă si se predau de către presedinte si un membru al comisiei centrului de examen, pe bază de proces-verbal, presedintelui si vicepresedintelui din centrul zonal de evaluare. După încheierea ultimei probe, se predau la centrul zonal de evaluare si cataloagele de examen, în două exemplare.

Art. 35. - (1) Presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare primesc, pe bază de procesverbal, lucrările scrise aduse de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate.

(2) Toate lucrările primite în centrul de examen la aceeasi disciplină, din cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, sunt amestecate de presedintele si vicepresedintele comisiei de corectare, apoi sunt grupate în seturi si numerotate de la 1 la n. De regulă, seturile cuprind 100 de lucrări. Seturile de lucrări se introduc în dosare (plicuri), după ce pe fiecare lucrare s-a scris si numărul de ordine al dosarului (plicului).

(3) Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de presedinte sau de vicepresedinte, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati de presedinte. Procesul-verbal contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/primite si numerele de ordine ale acestora. Profesorii evaluatori nu vor cunoaste de la care centru de examen provin lucrările pe care trebuie să le evalueze.

(4) Evaluarea si notarea lucrărilor scrise din fiecare set se efectuează de 2 profesori evaluatori, care lucrează în mod obligatoriu în încăperi separate, stabilite de presedintele comisiei centrului de evaluare. În fiecare sală se află cel putin 3 profesori evaluatori. Schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea si invers se va face în prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei centrului de evaluare. Pe perioada evaluării au voie să intre în săli, în afara evaluatorilor însisi, doar presedintele si vicepresedintele comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, presedintele si vicepresedintele centrului de evaluare, reprezentantii Comisiei nationale de bacalaureat, persoane împuternicite cu delegatie de către comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfăsurarea examenului national de bacalaureat.

(5) Fiecare lucrare se evaluează si se apreciază de fiecare evaluator, separat, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de evaluare si de notare stabilite de Comisia natională de bacalaureat. Greselile vor fi evidentiate prin subliniere cu pix, stilou sau creion de culoare rosie. Evaluarea si notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri separate pentru fiecare evaluator.

(6) Zilnic, după terminarea programului de evaluare si de notare, seturile de lucrări si borderourile individuale de notare (închise în plicuri sigilate) se predau, cu procesverbal asemănător celui de la alin. (3), presedintelui sau vicepresedintelui pentru a fi păstrate în case de fier sau în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se păstrează în acelasi regim cu lucrările scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrările scrise si celelalte documente ale examenului national de bacalaureat vor fi păstrate separat de presedinte si de unul dintre vicepresedinti.

Art. 36. - (1) După încheierea de către ambii profesori a actiunii de evaluare si de notare, borderourile întocmite si semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate presedintelui comisiei centrului de evaluare o dată cu lucrările evaluate. După ce presedintele comisiei centrului de evaluare se asigură că între notele acordate de cei 2 profesori evaluatori este o diferentă de cel mult un punct, notele obtinute se trec pe fiecare lucrare, cu cerneală rosie, de profesorii evaluatori si se semnează de acestia.

Media finală se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de către presedintele comisiei centrului de evaluare centrului de evaluare. Presedintele comisiei centrului de evaluare verifică media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, si semnează alături de evaluatori.

(2) În cazul în care se constată o diferentă mai mare de un punct între notele celor 2 evaluatori, presedintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate care, în prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste nota finală a lucrării. Nota dată la reevaluare este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei 3 evaluatori si presedintele comisiei centrului de evaluare. Numărul setului si numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.

Art. 37. - (1) După ce toate lucrările scrise au fost evaluate si notate, acestea se deschid, în prezenta presedintelui, a vicepresedintelui din centrul de evaluare si a profesorilor evaluatori de la disciplina respectivă, iar notele finale se înregistrează imediat în cataloagele de examen de către secretari, cu cerneală albastră sau neagră.

(2) Eventualele corectări ale erorilor de transcriere a notelor finale în cataloagele de examen se fac numai cu cerneală rosie sau cu pix rosu, de către persoana din comisia centrului de evaluare care a gresit, sub semnătură, iar presedintele comisiei centrului de evaluare contrasemnează si stampilează.

(3) Cataloagele completate cu notele de la probele scrise si media generală, semnate de profesorii evaluatori la rubrica prevăzută în acest scop si de presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei de evaluare pe fiecare pagină, se predau, cu proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de examen, pentru a fi transportate la centrul respectiv.

Probele orale si practice

Art. 38. - (1) Candidatii intră în sala de examen în ordinea afisată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei de examen documentul de identitate si fisa individuală pentru consemnarea rezultatelor la examinările orale si practice.

Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.

(2) Candidatul la probele orale extrage un bilet si primeste hârtie stampilată pentru ciornă. El are dreptul să ia un al doilea bilet, caz în care nota va fi scăzută cu două puncte.

(3) Pentru elaborarea răspunsurilor se acordă fiecărui candidat 15-20 de minute.

(4) Examinarea orală se realizează de către cei 2 profesori examinatori membri ai comisiei de examen.

Profesorii examinatori pot interveni cu înrebări lămuritoare sau suplimentare, de regulă după ce candidatul si-a prezentat răspunsurile.

(5) Examinarea la probele orale se desfăsoară în prezenta a cel putin 3 candidati.

Art. 39. - (1) Fiecare profesor examinator evaluează răspunsul candidatului de la probele orale cu note întregi de la 1 la 10, în functie de punctajul orientativ de evaluare. Dacă baremul conduce la punctaje fractionare, acestea se rotunjesc la cel mai apropiat întreg (în cazul fractiunilor de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului). Punctajul de evaluare va fi consemnat pe borderourile individuale ale profesorilor examinatori.

(2) Dacă între notele celor 2 examinatori există o diferentă de cel mult un punct, atunci se calculează nota finală la proba orală respectivă, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire din notele acordate de cei 2 examinatori. Presedintele comisiei de examen mediază situatiile în care diferenta dintre notele celor 2 evaluatori este mai mare de un punct si hotărârea sa, fundamentată pe punctajul acordat candidatului de cei 2 examinatori, este definitivă. Situatiile în care este necesară medierea presedintelui sunt consemnate într-un proces-verbal, la care se atasează copii de pe evaluările celor 2 examinatori.

(3) Fiecare profesor trece în borderou nota acordată, iar presedintele nota finală. Nota finală la examenul oral se trece în catalog si în fisa individuală a candidatului, cu semnătura celor 2 profesori examinatori. La fiecare probă orală fisa individuală pentru consemnarea rezultatelor la examinările orale si practice se înmânează candidatului, după consemnarea notei.

(4) După sustinerea probei orale, candidatul predă biletul de examen si ciorna semnată.

(5) Un candidat se consideră promovat la proba orală dacă a obtinut minimum nota finală 5 (cinci) la respectiva probă. În caz contrar, candidatul este declarat “respins” la proba orală respectivă.

(6) Probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a obtinut o notă sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat “respins”, respectiv “neprezentat”, la examenul national de bacalaureat si nu mai participă la probele următoare.

Art. 40. - Desfăsurarea probelor orale are caracter public. În unele situatii, presedintele poate dispune întreruperea examinării si eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzătoare.

Art. 41. - Notele de la probele practice se trec în fisa individuală a candidatului, imediat după încheierea sustinerii probei de către acesta. Apoi fisa se înmânează candidatului.

 

CAPITOLUL VII

Stabilirea si comunicarea rezultatelor

 

Art. 42. - (1) După încheierea probelor din cadrul examenului national de bacalaureat si după evaluarea si notarea tuturor lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale pentru toti candidatii.

(2) Pentru fiecare candidat care a obtinut cel putin nota 5 (cinci) la toate probele orale, scrise sau practice de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obtinute la probele orale, scrise sau practice de examen.

(3) Pentru candidatii din seriile precedente, care au solicitat recunoasterea unor probe orale care au fost evaluate cu calificativul “admis” si care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la fiecare dintre celelalte probe, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obtinute la probele orale, scrise sau practice de examen, care au fost apreciate cu note.

(4) Nu se calculează media generală pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminati la o probă.

(5) Se consideră că un candidat a promovat toate probele si deci a promovat examenul de bacalaureat, dacă acesta îndeplineste simultan următoarele conditii: a obtinut cel putin nota 5 sau calificativul “admis” la fiecare probă orală, a obtinut cel putin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen si are media generală minimum 6,00. În acest caz, candidatul este declarat“reusit”. Pentru candidatii care obtin media generală 5,99, media generală se rotunjeste la 6,00.

(6) Candidatii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan conditiile mentionate la alin. (4) sunt declarati “respinsi”.

(7) Candidatii care au promovat probele orale, dar au lipsit la cel putin o probă scrisă de examen sunt declarati“neprezentati”. Un candidat care a absentat la o probă scrisă se poate prezenta la probele scrise următoare, dar nu i se calculează media generală. Se consideră că acesti candidati nu au promovat examenul national de bacalaureat.

(8) Candidatii care au fost eliminati de la o probă nu mai pot participa la probele următoare si sunt declarati“eliminati din examen”. Se consideră că acesti candidati nu au promovat examenul national de bacalaureat.

(9) Candidatilor declarati “respinsi”, “neprezentati” sau“eliminati din examen” li se consemnează aceasta pe foaia matricolă. Mentiunea respectivă se face si în registrul matricol. În cazul candidatilor proveniti de la alte unităti de învătământ, comisia de examen va anunta în scris rezultatul la liceele de unde provin candidatii.

(10) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului national de bacalaureat se întocmesc si se afisează liste nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare probă scrisă, practică sau orală, media generală (acolo unde este cazul) si rezultatul final (“reusit”, “respins”, “neprezentat”, “eliminat din examen”).

(11) Pentru candidatii care au solicitat recunoasterea unor probe promovate în sesiunile anterioare, în lista mentionată la alin. (10), notele recunoscute din sesiunile anterioare se marchează cu un asterisc si se precizează, ca notă de subsol, faptul că au fost obtinute în sesiunile anterioare.

Art. 43. - Pentru candidatii proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeste extrase din catalog, care cuprind situatia lor la examen si le transmite liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat.

 

CAPITOLUL VIII

Depunerea si rezolvarea contestatiilor

 

Art. 44. - (1) Nu se admit contestatii la probele orale si practice, cu exceptia probei de dicteu melodic si armonic, de la profilul artistic - muzică.

(2) Contestatiile la probele scrise se depun si se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului national de bacalaureat.

(3) Presedintele împreună cu un membru al comisiei din centrul de examen primesc contestatiile si le înregistrează.

(4) Cererile prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, însotite de un borderou în care se precizează numele contestatarilor si probele, respectiv disciplina/disciplinele, pentru care este depusă contestatia, se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de un delegat al comisiei din centrul de examen.

(5) După primirea de la centrele de examen a cererilor prin care se contestă notele obtinute la evaluarea initială, în centrul zonal de evaluare, lucrările candidatilor care au depus contestatii se închid pentru a deveni secrete în ceea ce priveste centrul de examen, numărul acordat initial lucrării, numele candidatului si notele acordate. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judet, cu acelasi tip de hârtie pusă la dispozitie de comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti. După aceasta se aplică stampila “Bacalaureat 2005 - C.Z.E.”, iar lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judetene de bacalaureat. Aceasta transmite lucrările comisiei de contestatii nominalizate de Comisia natională de bacalaureat, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se mentionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor si numărul de pagini pentru fiecare lucrare.

(6) Comisia natională de bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestatii la nivel judetean sau regional. Componenta comisiei de contestatii din centrele judetene sau regionale este stabilită de comisia judeteană de bacalaureat cu acordul Comisiei nationale de bacalaureat.

(7) Comisia natională de bacalaureat stabileste si transmite comisiilor judetene de bacalaureat în care judet trebuie transmise lucrările pentru contestatii. Comisia judeteană de bacalaureat transmite la comisia de contestatii indicată de Comisia natională de bacalaureat lucrările ale căror note initiale au fost contestate în centrele de examen din judet.

Art. 45.- (1) Comisiile judetene sau regionale de contestatii au următoarea componentă:

- presedinte - un inspector scolar general adjunct al judetului respectiv, altul decât cel numit eventual în comisia judeteană de bacalaureat/a municipiului Bucuresti;

- vicepresedinte - un inspector scolar de specialitate;

- 1-2 secretari - inspectori scolari, cadre didactice;

- membri - câte 2 profesori pentru fiecare disciplină si pentru maximum 100 de lucrări contestate.

(2) În fiecare an, membrii comisiei de contestatii vor fi alti profesori decât cei din anul anterior. Alegerea evaluatorilor se face prin tragere la sorti, dintr-o listă de profesori recunoscuti pentru competenta profesională si probitatea lor morală. La dosarul comisiei judetene se vor afla atât deciziile de numire ale profesorilor evaluatori din comisia de contestatii din anul curent, cât si ale celor din anul precedent.

Art. 46. - (1) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti sau regionale de contestatii reevaluează lucrările primite si acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor pentru probele scrise.

(2) Pentru lucrările care au primit la comisia de evaluare note de până la 9,50, nota acordată initial se modiifică, prin crestere sau descrestere, dacă între nota initială si nota acordată de comisia de contestatii se va constata o diferentă de cel putin 0,50 puncte. Dacă diferenta dintre cele două note este mai mică de 0,05 puncte, nota initială rămâne neschimbată.

(3) Pentru lucrările care au primit initial cel putin nota 9,50, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestatii.

(4) Notele stabilite de comisia de contestatii, conform alin. (2) si (3), sunt definitive după validarea lor de către presedintele comisiei. Deciziile comisiei de contestatii se consemnează într-un proces-verbal care este semnat de către toti membrii comisiei.

(5) Lucrările scrise se restituie comisiilor judetene de bacalaureat de la care provin, care le distribuie centrelor de evaluare, împreună cu o copie de pe procesul-verbal.

O copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii este predată delegatului fiecărui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise. Borderourile de corectare de la comisia de contestatii si procesul-verbal se păstrează la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de 2 ani.

(6) În cazul în care se constată diferente mai mari de 1,50 puncte - în plus sau în minus - între nota initială si nota de la contestatii, inspectoratele scolare analizează situatia în termen de 30 de zile de la terminarea contestatiilor, consultând profesorii evaluatori din ambele comisii (cea din centrul zonal de evaluare si cea de la contestatii) si decid sanctionarea celor vinovati. Comisia natională de bacalaureat va fi înstiintată de sanctiunile aplicate, până la data de 1 noiembrie a anului în care s-a desfăsurat examenul.

(7) În perioada de evaluare a probelor scrise sau ulterior, Comisia natională de bacalaureat poate desemna, după caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. Comisia natională de bacalaureat propune inspectoratelor scolare sanctiuni, în cazul constatării unor nereguli flagrante. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidatilor.

Art. 47. - (1) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în cataloage schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestatii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat si rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

(2) Rezultatele la contestatii se comunică celor în drept prin afisare la avizierul centrului de examen, conform calendarului examenului national de bacalaureat.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 48. - Comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare si din comisiile judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti au obligatia să informeze telefonic în cel mai scurt timp Comisia natională de bacalaureat cu privire la neregulile care apar în organizarea si desfăsurarea examenului national de bacalaureat, precum si despre neprezentarea unor presedinti, în vederea înlocuirii acestora.

Art. 49. - (1) Toate documentele întocmite în centrul de examen pentru bacalaureat se păstrează în arhiva unitătii scolare în care a fost organizat centrul de examen, până la sfârsitul anului scolar următor, cu exceptia cataloagelor, care se păstrează permanent.

(2) Subiectele care se deschid la comisiile din centrele de examen se vor introduce în plicuri care vor purta semnăturile presedintelui si ale membrilor comisiei, ora si data deschiderii; ele vor fi stampilate si se vor păstra timp de un an în arhiva unitătii scolare în care a fost organizat centrul de examen.

(3) Lucrările scrise si borderourile de notare, autentificate de presedintii centrelor zonale de evaluare, se predau, cu proces-verbal, directorului unitătii de învătământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare si se păstrează până la sfârsitul anului scolar următor.

Art. 50. - (1) Diplomele de bacalaureat se completează cu datele din cataloagele de examen numai de către secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasă si vor fi semnate de presedintele comisiei din centrul de examen, în termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului national de bacalaureat.

(2) În cazuri exceptionale, diplomele pot fi semnate de către presedintele comisiei judetene de bacalaureat.

Art. 51. - (1) Raportul comisiei judetene de bacalaureat privind rezultatele examenului national de bacalaureat organizat si desfăsurat în liceele din judet se transmite, prin delegat sau prin postă, la Ministerul Educatiei si Cercetării - Directia generală pentru învătământ preuniversitar si la Serviciul National de Evaluare si Examinare, în termen de 10 zile de la afisarea rezultatelor. Raportul va cuprinde:

a) situatia numerică a tuturor candidatilor, pe ansamblu si la fiecare probă de examen; situatia elevilor promovati, pe transe de medii;

b) semnalarea situatiilor deosebite – folosirea subiectelor de rezervă, înlocuirea unor presedinti si a unor membri ai comisiei;

c) aprecieri cu privire la subiectele probelor scrise din punct de vedere al complexitătii, al concordantei cu programele scolare, asupra modului în care subiectele au solicitat capacitătile intelectuale ale candidatilor etc.;

d) sugestii si solutii pentru perfectionarea organizării si a desfăsurării examenului national de bacalaureat; e) analiza modului de desfăsurare a contestatiilor si rezultatele statistice ale acestora, concluzii si propuneri;

f) informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeteană de bacalaureat a decis să-i retragă dreptul de a participa la examenele nationale de bacalaureat.

(2) Un exemplar al raportului va fi trimis fiecărei unităti scolare din judet.

(3) Situatia mentionată la alin. (1) lit. a) se trimite si prin posta electronică la Directia generală logistică, administrativ si resurse umane din Ministerul Educatiei si Cercetării si la Serviciul National de Evaluare si Examinare, în termen de 10 zile de la afisarea rezultatelor.

Art. 52. - (1) Până la data de 1 noiembrie, inspectoratele scolare vor alcătui un raport special despre examenul national de bacalaureat din anul în curs, care va fi trimis în copie si la Ministerul Educatiei si Cercetării, la Directia generală pentru învătământ preuniversitar. Un exemplar al raportului anual va fi trimis fiecărei unităti scolare din judet.

(2) Raportul va cuprinde informatii despre monitorizarea desfăsurării examenului national de bacalaureat, inclusiv date despre esantioanele de lucrări reevaluate la decizia Comisiei nationale de bacalaureat sau judetene. Comisia judeteană de bacalaureat va decide reevaluarea de lucrări la cel putin 3 discipline de examen, pentru examenul national de bacalaureat. Numărul minim de lucrări reevaluate la o disciplină va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrărilor vor fi stabilite de inspectoratul scolar.

Inspectorii scolari de specialitate vor coordona evaluarea esantioanelor si vor prezenta în scris inspectorului general concluziile acestei reevaluări. În urma reevaluării, inspectorul scolar general poate propune, în situatii bine justificate, aplicarea de sanctiuni, conform Statutului personalului didactic si prezentei metodologii. Raportul anual va cuprinde informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic căruia comisia judeteană a decis să-i retragă dreptul de a participa la examenele nationale de bacalaureat.

Art. 53. - (1) Respectarea întocmai a prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în desfăsurarea examenului national de bacalaureat.

(2) Orice abatere comisă si dovedită cu probe se sanctionează după cum urmează:

a) candidatii care în timpul desfăsurării probelor de examen au introdus în sălile de examen materiale ajutătoare sau mijloace electronice de calcul ori de comunicare sau care sunt surprinsi copiind ori transmitând solutii ale subiectelor sunt eliminati din examen, pierzând sesiunea respectivă;

b) cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter infractional (furnizarea solutiilor problemei, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări) sau au manifestări care atestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor de supraveghetor (tolerarea unor actiuni sau intentii de fraudă ale candidatilor, părăsirea nejustificată a sălii de examen etc.) sunt sanctionate în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic sau, după caz, ale Codului penal; aceste cadre didactice vor fi imediat înlocuite din comisie si li se va interzice participarea în comisiile de examen în sesiunile următoare;

c) profesorii evaluatori care săvârsesc fapte cu caracter infractional (înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări, modificări de note etc.) sau care manifestă neglijentă în îndeplinirea răspunderilor de examinator/evaluator se sanctionează conform prevederilor Statutului personalului didactic si, după caz, ale Codului penal; acestor cadre didactice li se va interzice participarea în comisiile de examen în sesiunile următoare.

(3) Procedura de sanctionare pentru abaterile personalului didactic mentionate în prezenta metodologie se desfăsoară în conformitate cu prevederile art. 117-123 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Punctul de plecare al cercetării este procesul-verbal alcătuit de organele de control. În baza aceluiasi proces-verbal, inspectoratul scolar propune sanctiunea. Inspectoratul scolar va face comunicare scrisă către unitatea de învătământ de la care provine cadrul didactic respectiv, în care se precizează abaterea constatată si propunerea de sanctionare. Abaterile săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile pentru examenul national de bacalaureat sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

(4) Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfăsurarea activitătii unei comisii de bacalaureat atrage diminuarea cu 20-70% a indemnizatiei vicepresedintelui si a presedintelui. De asemenea, constatarea de nereguli grave duce la înlocuirea din comisie a vinovatilor. În cazul înlocuirii din comisie pentru abateri grave, persoana înlocuită nu primeste indemnizatia cuvenită respectivei functii din comisia de bacalaureat.

Art. 54. - Candidatii care au fost înscrisi fără a îndeplini conditiile legale de înscriere la examenul national de bacalaureat sau care au beneficiat de părtinire frauduloasă, constatată de organele în drept, sunt eliminati din examen, pierzând sesiunea respectivă sau, după caz, acestora li se anulează diploma.

Art. 55. - (1) La organizarea si desfăsurarea examenului national de bacalaureat în liceele (sectiile de liceu) pentru elevii cu deficiente vizuale, motorii si auditive se fac următoarele precizări speciale:

a) pentru un număr de candidati care corespunde cel putin efectivului unei clase speciale de liceu se organizează subcomisii de bacalaureat;

b) presedintele comisiei de bacalaureat (din liceu/sectie) va fi, de regulă, un cadru didactic universitar cu specialitatea psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie sau un profesor cu gradul didactic I, având una dintre specialitătile mentionate anterior;

c) comisiile de bacalaureat vor asigura condiitii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în functie de particularitătile individuale si de cele specifice deficientei respective.

(2) Exemple de asemenea adaptări sunt:

- asigurarea posibilitătii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gesticular la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);

- mărirea cu 1-1,5 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidatii cu deficiente fizice (motorii) sau vizuale;

- asigurarea scrisului cu caractere mărite la candidatii ambliopi;

- transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzătoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;

- realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de către candidatul cu deficiente, către un profesor asistent de altă specialitate decât cea la care se desfăsoară proba respectivă.

(3) Candidatii cu deficiente din liceele obisnuite pot beneficia, după caz, de prevedereile alin. (2), în baza certificatului de handicapat sau a unei adeverinte medicale.

Acolo unde nu se pot realiza conditii de egalizare a sanselor, candidatii vor fi orientati spre comisia de bacalaureat dintr-un liceu special.

(4) Comisia natională de bacalaureat poate aproba si alte proceduri de sustinere a examenului national de bacalaureat pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea comisiilor judetene.

Art. 56. - În situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, comisiile judetene de bacalaureat pot organiza sustinerea probelor la locul imobilizării, simultan cu toti candidatii din tară. Organizarea acestor probe se face cu avizul Comisiei nationale de bacalaureat, la cererea candidatului si în baza unui document medical care să ateste imposibilitatea deplasării.

Art. 57. - Se interzice cu desăvârsire colectarea unor fonduri materiale sau bănesti de la candidati, de la părintii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidatilor la examenul national de bacalaureat. Cei dovediti încălcând această dispozitie vor fi sanctionati conform Statutului personalului didactic sau Codului penal, după caz.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind disciplinele si programele pentru examenul national de bacalaureat - 2005

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista disciplinelor la care se sustine examenul national de bacalaureat pentru probele d), e) si f), mentionate în Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat pentru sesiunile anului 2005. Lista este prezentată în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă programele pentru disciplinele examenului national de bacalaureat din sesiunile anului 2005, prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale si accesul la educatie, Serviciul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 4.596.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 bis.