MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 131         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 februarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

86. - Hotărâre privind redistribuirea de posturi în vederea desfăsurării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

18. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind măsurile nationale referitoare la punerea pe piată a produselor medicinale de înaltă tehnologie, în special cele derivate din biotehnologie

 

30. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la măsuri care îmbunătătesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultură

 

101. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate semnate de România cu alte state

 

4.380. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea si atribuirea de actiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea de posturi în vederea desfăsurării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În anul 2005, în vederea realizării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si pentru desfăsurarea activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, numărul maxim de posturi aprobat Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale se suplimentează, într-o primă etapă, cu numărul de posturi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Posturile suplimentare prevăzute la alin. (1) se asigură, prin redistribuire de la institutiile publice prevăzute în anexă, din posturile finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Structura posturilor prevăzute la alin. (2) se modifică astfel încât să răspundă atributiilor rezultate din procesul de recalculare a pensiilor si din activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu încadrarea în fondul total de salarii rezultat în urma redistribuirii.

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se majorează numărul maxim de posturi la institutiile de la care au fost redistribuite potrivit anexei, în structura avută la data redistribuirii, si se diminuează numărul maxim de posturi la Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(5) Numărul de posturi, reduse temporar în anul 2005, se ia în considerare la aplicarea prevederilor art. XVI alin. (2) si (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, institutiile prevăzute în anexă vor încheia protocoale cu Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în care se vor stabili structura posturilor redistribuite potrivit prezentei hotărâri si cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege.

(2) Pe baza protocoalelor încheiate potrivit alin. (1), Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va comunica Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerului Finantelor Publice fondurile cu care urmează a fi diminuate bugetele institutiilor prevăzute în anexă si sumele cu care se vor majora cheltuielile de personal în bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 3. - Prevederile din anexă vor fi modificate, într-o etapă ulterioară, în vederea realizării numărului de posturi necesare activitătii de recalculare a pensiilor, stabilit potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministru de stat pentru coordonarea activitătilor

din domeniul economic,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

 

Număr de posturi

 

Total posturi suplimentare la Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, asigurate prin redistribuire astfel:

+1.672

 

I. Posturi finantate integral de la bugetul de stat

-1.330

Ministerul Justitiei

-33

Ministerul Economiei si Comertului

-28

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

-14

Ministerul Educatiei si Cercetării

-50

Ministerul Sănătătii

-133

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

-46

Ministerul Finantelor Publice

-913

Academia Română

-6

Curtea Constitutională

-1

Institutul National de Statistică

-56

Cancelaria Primului-Ministru din care la:

-50

Aparat propriu

-5

Agentia Română de Investitii Străine

-3

Agentia Nucleară

-9

Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

-11

Agentia Natională pentru Sport

-17

Autoritatea Natională pentru Tineret

-5

II. Posturi finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj

-11

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

-11

III. Posturi finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

-331

Casa Natională de Asigurări de Sănătate

–331

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind măsurile nationale referitoare la punerea pe piată a produselor medicinale de înaltă tehnologie, în special cele derivate din biotehnologie

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.416 din 27 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind măsurile nationale referitoare la punerea pe piată a produselor medicinale de înaltă tehnologie, în special cele derivate din biotehnologie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele centrale de profil, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 1993/41/EEC ce priveste măsurile nationale referitoare la punerea pe piată a produselor medicinale de înaltă tehnologie, în special cele derivate din biotehnologie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 214 din 24 august 1993.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 1 februarie 2005.

Nr. 18.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

privind măsurile nationale referitoare la punerea pe piată a produselor medicinale de înaltă tehnologie,

în special cele derivate din biotehnologie

 

Art. 1. - Cererile pentru autorizatiile de comercializare pentru produsele medicinale de înaltă tehnologie, în special cele derivate din biotehnologie, vor fi analizate în conformitate cu prevederile anexei la Norma sanitară veterinară privind procedurile nationale pentru autorizarea si supravegherea produselor medicinale de uz veterinar, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 727/2003.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua toate măsurile corespunzătoare pentru conformarea cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si va informa despre aceasta Comisia

Europeană.

Art. 3. - La intrarea în vigoare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor,

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va face o referire expresă la această normă în autorizatia de comercializare a produsului.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la măsuri care îmbunătătesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultură

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.600 din 7 februarie 2005, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor

din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si penru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la măsuri care îmbunătătesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Regulamentului Consiliului 797/2004/CE referitor la măsuri

ce îmbunătătesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultură, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 125 din 28 aprilie 2004, p. 0001-0003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 8 februarie 2005.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

referitoare la măsuri care îmbunătătesc conditiile generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultură

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste măsuri pentru îmbunătătirea conditiilor generale pentru producerea si comercializarea produselor de apicultură. În acest scop, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate stabili un program national, pentru o perioadă de 3 ani, denumit în continuare programul pentru apicultură.

(2) În scopul prezentei norme sanitare veterinare:

a) miere înseamnă produsul ce corespunde prevederilor anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 privind aprobarea Normelor privind denumirea, definirea, caracteristicile si compozitia mierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2003;

b) produse de apicultură înseamnă produsele definite la pct. 1 din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 723/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 si 842 bis din 26 noiembrie 2003.

Art. 2. - Măsurile ce pot fi incluse în programul pentru apicultură trebuie să fie următoarele:

a) asistentă tehnică apicultorilor sau grupurilor de apicultori;

b) controlul varoozei;

c) rationalizarea transhumantei;

d) măsuri pentru a sustine laboratoare ce efectuează analize ale proprietătilor fizico-chimice ale mierii;

e) măsuri pentru a sustine repopularea în stupi pe teritoriul national;

f) cooperare cu organisme specializate pentru implementarea de programe de cercetare aplicată în domeniul apiculturii si al produselor de apicultură.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor împreună cu organizatiile si asociatiile în domeniul apicol trebuie să efectueze, pe teritoriul national, un studiu de productie si de structură a pietei în sectorul apicol, pentru a identifica domeniile eligibile de a beneficia de finantare de la bugetul de stat pentru implementarea măsurilor din programul pentru apicultură.

Art. 4. - Cheltuielile referitoare la măsurile luate în baza programelor de apicultură trebuie să fie stabilite de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor prin Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, în fiecare an, până cel târziu la data de 15 octombrie.

Art. 5. - Programul pentru apicultură trebuie să fie elaborat în baza unei strânse colaborări cu organizatiile reprezentative si asociatiile din domeniul apicol. Programul pentru apicultură trebuie să fie comunicat Comisiei Europene de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor până cel târziu la data de 15 noiembrie pentru următorul an, începând din anul 2005.

Art. 6. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, le va transmite Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară, la publicarea oficială a acesteia. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Regulamentului Consiliului nr. 797/2004/CE.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate semnate de România cu alte state

 

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute datele intrării în vigoare a tratatelor încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând îndeplinirea de către părti a procedurilor interne pentru intrarea în vigoare a următoarelor tratate semnate de România cu alte state,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2004 a intrat în vigoare Acordul de comert liber dintre România si Bosnia si Hertegovina, semnat la Sarajevo la 7 octombrie 2003, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 398 din 7 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 24 octombrie 2003.

Art. 2. - La data de 26 aprilie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind comertul si cooperarea economică, semnat la Bucuresti la 14 mai 2002, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 125 din 11 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003.

Art. 3. - La data de 31 decembrie 2004 a intrat în vigoare Conventia dintre România si Canada pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 450 din 1 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 11 noiembrie 2004.

Art. 4. - La data de 10 decembrie 2004 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 532 din 25 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004.

Art. 5. - La data de 13 noiembrie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor, semnat la Bucuresti la 19 februarie 2004, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 283 din 23 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 6 iulie 2004.

Art. 6. - La data de 18 octombrie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru promovarea sigurantei aviatiei, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2002, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 1.162 din 2 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Art. 7. - La data de 15 decembrie 2004 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării si tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 458 din 1 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.

Art. 8. - La data de 24 decembrie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 446 din 1 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 10 noiembrie 2004.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2005.

Nr. 101.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea si atribuirea de actiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire

 

Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, pct. 32.7 subpct. 31 lit. c) din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2003, modificate si completate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.385/2004,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind restituirea si atribuirea de actiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire, prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală privatizare si administrare societăti comerciale, Directia tranzactii speciale si piata de capital si Directia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2005.

Nr. 4.380.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind restituirea si atribuirea de actiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste procedura de lucru a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) privind restituirea si atribuirea de actiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire, ca urmare a deciziilor/dispozitiilor emise de entitatea învestită cu solutionarea notificărilor.

Art. 2. - Procedura stabilită prin prezentul regulament este aplicabilă atât în cazul în care A.V.A.S. are calitatea de emitent al deciziei/dispozitiei prin care se acordă actiuni, cât si în cazul în care primeste cereri însotite de decizii/dispozitii emise de alte persoane juridice competente.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 3. - Capitalul disponibil reprezintă acea parte de capital social detinută de stat sau de altă entitate implicată în procesul de privatizare la o societate comercială neprivatizată, în tot sau în parte, care nu este afectată de alte drepturi izvorând din contractele de privatizare încheiate deja în baza legilor de privatizare.

Art. 4. - Ofertant este Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ca entitate implicată în procedurile de privatizare, care are obligatia de a acorda persoanelor îndreptătite actiuni din capitalul social disponibil, ca măsură reparatorie prin echivalent.

Art. 5. - (1) Momentul depunerii cererii îl constituie momentul înregistrării optiunii persoanei îndreptătite la Registratura generală a A.V.A.S.

(2) În cazul cererilor înregistrate în aceeasi zi, acordarea actiunilor se va face în ordinea numerelor de înregistrare.

Art. 6. - Persoana îndreptătită este persoana fizică saujuridică beneficiară a unei decizii/dispozitii motivate, prin care i s-au acordat actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital.

Art. 7. - Privatizarea prin restituire reprezintă procedura prin care se acordă persoanelor îndreptătite actiuni la societătile comerciale tranzactionate pe piata de capital, ca măsură reparatorie în urma solutionării notificării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Procedura de restituire si atribuire de actiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire

 

Art. 8. - A.V.A.S., în calitate de entitate implicată în privatizare, are obligatia de a stabili si afisa la sediul său oferta de capital disponibil destinată măsurilor reparatorii prin echivalent.

Art. 9. - (1) Oferta va cuprinde lista cu societătile comerciale la care există capital social disponibil pentru privatizare prin restituire, sediul acestora, capitalul social total, cota de capital social disponibilă (exprimată în procente), obiectul de activitate (pe scurt), codul fiscal, valoarea nominală a unei actiuni, ultima cotatie a valorii actiunii societătii comerciale respective pe piata de capital si durata ofertei.

(2) Actiunile se vor acorda la pretul minim, care este valoarea nominală a unei actiuni. În cazul în care valoarea unei actiuni pe piata de capital a societătii comerciale propuse pentru privatizare prin restituire de actiuni este mai mare decât valoarea nominală a aceleiasi actiuni, restituirea se va face la pretul de la ultima tranzactionare pe piata de capital.

(3) O societate comercială poate fi trecută cel mult de două ori în lista cu societătile comerciale la care există cote de capital disponibil pentru privatizare prin restituire, în conditiile de pret prevăzute la alin. (2).

(4) Pe durata ofertei de privatizare prin restituire, tranzactionarea actiunilor societătilor comerciale care fac obiectul procedurilor de privatizare prin restituire se va suspenda.

(5) Durata primei oferte de privatizare prin restituire va fi de 90 de zile de la data publicării. După 30 de zile de la închiderea primei oferte de privatizare prin restituire, ofertantul va emite o nouă ofertă care va cuprinde alte societăti comerciale, precum si societăti comerciale pentru care, în urma acordării de actiuni în cadrul primei oferte, a rămas capital disponibil, în conditiile prevăzute la alin. (3).

(6) Oferta de privatizare prin restituire si datele de identificare a ofertantului se vor publica pe cheltuiala acestuia în cel putin un ziar national, precum si pe site-ul A.V.A.S. (www.avas.gov.ro. sau www.activelestatului.ro.), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7) Atribuirea de actiuni în cadrul unei oferte de privatizare prin restituire se face în functie de momentul depunerii cererii privind atribuirea de actiuni, cu exceptia cazului în care în decizia de solutionare a notificării, emisă chiar de entitatea implicată în privatizare, este individualizată societatea comercială la care urmează să i se atribuie sau, după caz, să i se aloce actiunile. În această situatie se va proceda la atribuirea directă a actiunilor până la concurenta actiunilor disponibile, iar în cazul în care sunt mai multi solicitanti, se va proceda la alocarea proportională, în functie de ponderea fiecărei solicitări negociate.

(8) În cazul în care, în cadrul unei oferte de privatizare prin restituire, la societatea comercială care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate există capital social disponibil, negocierea si atribuirea de actiuni se vor face cu prioritate la aceasta, indiferent de altă optiune a persoanei; în cazul în care societatea comercială respectivă nu mai are capital disponibil, persoana îndreptătită poate opta, în cadrul negocierilor, pentru oricare dintre societătile comerciale prevăzute în oferta de restituire.

(9) În cazul în care, în cadrul unei oferte de privatizare prin restituire, capitalul social disponibil de la o societate comercială nu este îndestulător, se va proceda la alocarea proportională, în functie de ponderea fiecărei solicitări negociate.

Art. 10. - După publicarea ofertei cu societătile propuse pentru privatizare prin restituire, titularul deciziei/dispozitiei de restituire prin acordarea de actiuni sau reprezentantul acestuia desemnat prin procură specială ori, după caz, mostenitorii acestuia, pe baza certificatului de mostenitor, va/vor depune o cerere privind atribuirea de actiuni la una sau la mai multe dintre societătile comerciale prevăzute în oferta de restituire.

Art. 11. - (1) Cererea prevăzută la art. 10 va cuprinde:

- numele si prenumele persoanei îndreptătite sau denumirea persoanei juridice, domiciliul/sediul;

- societatea comercială la care persoana îndreptătită solicită acordarea de actiuni;

- valoarea stabilită în dispozitie/decizie pentru acordarea de actiuni;

- indicarea numărului deciziei/dispozitiei prin care s-a acordat beneficiul acestei măsuri si emitentul.

(2) La cerere se va anexa în copie legalizată decizia/dispozitia emisă de entitatea învestită cu solutionarea notificării, copia de pe buletinul/cartea de identitate, împuternicirea sau procura autentificată, unde este cazul, declaratia autentică din care să rezulte dacă

persoana îndreptătită a mai solicitat sau nu acordarea de actiuni la o altă institutie.

Art. 12. - În cadrul Directiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 se vor înfiinta două registre speciale de evidentă:

- un registru în care se vor înregistra, în ordine cronologică, toate cererile prin care se solicită măsuri reparatorii în echivalent, constând în actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital;

- un registru în care se vor înregistra certificatele de actionar, după ce au fost semnate de presedintele A.V.A.S.

Art. 13. - Persoana îndreptătită la măsuri reparatorii prin echivalent trebuie să se adreseze institutiei publice implicate în privatizare, în termen de 60 de zile de la primirea deciziei sau, după caz, a dispozitiei motivate.

Art. 14. - Institutia publică implicată în privatizare este obligată ca, în termen de 60 de zile de la data primirii cererii, să atribuie sau, după caz, să aloce actiunile pentru care titularul deciziei/dispozitiei a optat.

Art. 15. - (1) După atribuirea sau, după caz, alocarea actiunilor, ofertantul va elibera persoanei îndreptătite un certificat de actionar care va indica titularul acestora, numărul actiunilor si datele de identificare a societătii comerciale.

(2) Eliberarea certificatului de actionar se face după verificarea actelor de identitate a titularului/titularilor, pe bază de semnătură.

(3) În situatia în care sunt mai multi titulari, certificatul poate fi eliberat numai unuia dintre titulari sau altei persoane pe bază de procură specială, în formă autentică.

(4) În cazul în care titularul/titularii a/au decedat, certificatul de actionar se eliberează mostenitorului (mostenitorilor) în conditiile de mai sus.

(5) Certificatul de actionar va contine elemente de securizare si va fi semnat de presedintele A.V.A.S.

Art. 16. - Certificatul de actionar emis de A.V.A.S. va fi eliberat persoanei îndreptătite la măsuri reparatorii, în termen de 30 de zile de la încheierea negocierilor, si va fi comunicat oficiului registrului comertului si registrului independent la care societatea comercială care a făcut obiectul atribuirii de actiuni prin metoda de privatizare prin restituire îsi tine registrul actionarilor.

Art. 17. - (1) În termen de 30 de zile de la primirea certificatului de actionar, persoana îndreptătită la măsuri reparatorii are obligatia să solicite înscrierea sa ca actionar la oficiul registrului comertului si la registrul independent la care societatea comercială care a făcut obiectul atribuirii de actiuni prin metoda de privatizare prin restituire îsi tine registrul actionarilor.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut mai sus poate atrage pierderea dreptului la atribuirea actiunilor obtinute la acea societate comercială, în cazul în care societatea respectivă a fost înscrisă din nou în lista prevăzută la art. 8, petentul putând să facă o nouă optiune pentru actiunile altei societăti comerciale din lista respectivă sau din altă listă ce va fi publicată.