MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 133         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 februarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

5. - Hotărâre privind revocarea Hotărârii Senatului nr. 63 din 22 decembrie 2004

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

5. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

87. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2005-2006

 

89. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 2005

 

90. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Alba

 

92. - Hotărâre privind aprobarea hotărârilor adoptate prin Protocolul Sesiunii a IV-a a Împuternicitilor, semnat la Cernăuti la 3 decembrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

 

94. - Hotărâre privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la recunoasterea oficială a laboratoarelor autorizate să verifice eficienta vaccinării împotriva rabiei la unele carnivore domestice

 

20. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la dezvoltarea unui sistem veterinar computerizat integrat, denumit Traces

 

23. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la procedura pentru desemnarea serverului central pentru sistemul veterinar computerizat integrat

 

31. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la lista unitătilor din Republica Macedonia autorizate pentru import de carne proaspătă în România

 

492. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Senatului nr. 63 din 22 decembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 79 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări nr. XVII/45/2005,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 63 din 22 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.248 din 23 decembrie 2004, se revocă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 februarie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)

din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR MELESCANU

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 5.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (3) si (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

Având în vedere necesitatea respectării de către toate subiectele de drept a dispozitiilor legale referitoare la prevenirea coruptiei si asigurarea transparentei mediului de afaceri, tinând seama că mentinerea restrictiilor privind revocarea din functie a administratorilor Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. exceptează modul de functionare a acestei institutii de la aplicarea principiilor care reglementează organizarea si functionarea unor institutii cu statut similar din domeniul financiar-bancar, ceea ce este de natură să aducă prejudicii statului român, care asigură fondurile necesare functionării băncii, situatie extraordinară si de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Alineatele (3) si (4) ale articolului 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Revocarea din functie a membrilor Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A., inclusiv a presedintelui si vicepresedintilor executivi ai băncii, în timpul mandatului, se face în conditiile generale stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

(4) Activitatea consiliului de administratie este reglementată de prevederile legale referitoare la societătile comerciale, de legislatia bancară si de prevederile prezentei legi.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, actul constitutiv al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. va fi modificat în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Frâncu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Zbârcea

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2005-2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 54 si al art. 141 lit. b) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cifrele de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si pentru învătământul preuniversitar militar finantat de la bugetul de stat, precum si cifrele de scolarizare pentru învătământul superior de stat, pentru anul  scolar/universitar 2005-2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anul universitar începe pe data de 30 septembrie 2005, iar structura anului de învătământ preuniversitar va fi stabilită prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 87.

 

ANEXĂ

 

CIFRELE DE SCOLARIZARE

pentru anul scolar/universitar 2005-2006 la toate gradele învătământului de stat

 

I. Învătământ prescolar

Numărul copiilor cuprinsi în grădinite - total 645.000

din care în:

a) grădinite cu program normal 500.000

b) grădinite cu program prelungit si săptămânal 145.000

II. Învătământ primar

Numărul elevilor în clasele I-IV 1.050.000

III. Învătământ secundar

1. Învătământ gimnazial

Numărul elevilor în clasele V-VIII - total 1.025.000 din care:

a) învătământ de zi 1.010.000

b) învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă 15.000

2. Învătământ liceal

a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ de zi 175.0001)

b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ seral, si/sau cu frecventă redusă 5.0002)

c) numărul elevilor în clasa a XI-a, învătământ seral, si/sau cu frecventă redusă 25.0003)

3. Învătământ profesional

a) numărul elevilor în anul I, la scolile de arte si meserii 110.000

b) numărul elevilor în anul de completare 100.000

4. Învătământ postliceal

Numărul elevilor în anul I - total 2.4741)

din care:

a) învătământ special 300

b) învătământ militar (M.A.I. si M.Ap.N.) 2.174

IV. Învătământ de artă si sportiv

1. Numărul total de elevi în clasele si grupele cu program de muzică, arte plastice si coregrafie (exclusiv învătământul liceal) 22.000

2. Numărul total de elevi în scolile cu program sportiv (exclusiv învătământul liceal) 20.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă scolară 55.000

V. Învătământ special pentru prescolari si elevi cu deficiente si boli cronice

1. Numărul copiilor cuprinsi în grădinite pentru copii cu deficiente si în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unitătilor sanitare 3.000

2. Numărul elevilor cu deficiente si/sau boli cronice din scolile cu clasele I-VIII 30.0004)

3. Numărul elevilor din învătământul profesional pentru deficienti (anul I) 5.0004)

4. Numărul elevilor din licee speciale:

- clasa IX-a 250

- clasa a XI-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă 1005)

VI. Învătământ superior

Numărul locurilor pentru studenti în anul I 61.3206)

VII. Învătământ postuniversitar

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar 19.2006)

VIII. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, tări învecinate si diaspora

1. Învătământ preuniversitar

Numărul total de locuri, din care: 1.250

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 950

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 300

2. Învătământ superior

Numărul locurilor pentru studenti în anul I - total, din care: 1.650

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 1.350

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 300

3. Învătământ postuniversitar

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar - total, din care: 600

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 350

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 250

4. Numărul total de luni-bursă - total, din care: 500

a) stagii de specializare cadre didactice 300

b) mobilităti studentesti/practică studenti 200

IX. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pentru cetătenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internatională si a unor oferte unilaterale ale statului român

1. Învătământ preuniversitar

Numărul total de locuri, din care: 125

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 5

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 120

2. Învătământ superior

Numărul locurilor pentru studenti în anul I - total, din care: 258

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 208

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 50

3. Învătământ postuniversitar

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar - total, din care: 207

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 177

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 30

4. Numărul total de luni-bursă, din care: 1.498

a) stagii de specializare învătământ superior 442

b) stagii de specializare învătământ postuniversitar 1.056

1) Inclusiv învătământul liceal militar (Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apărării Nationale).

2) La clasele de început organizate pentru absolventii învătământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învătământ liceal si care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31 august 2005, inclusiv.

3) La clasele de început organizate pentru absolventii scolilor profesionare care doresc să-si continue studiile.

4) Inclusiv pentru învătământul organizat de Ministerul Justitiei.

5) La clasele de început organizate pentru absolventii scolilor profesionale speciale care doresc să-si continue studiile.

6) Inclusiv învătământul militar (Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si S.R.I.).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 89.

 

ANEXĂ

 

Contributiile voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U.

pe anul 2005

 

Nr. crt.

Program (fond) de dezvoltare al O.N.U.

Contributia pe anul

2005 (mii lei)

1.

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD):

 

 

- costuri suportate de Guvernul României pentru Oficiul PNUD de la Bucuresti (GLOC)

3.000.000

 

- contributia voluntară pentru programe

1.000.000

2.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

428.000

3.

Centrul de Informare si Documentare al Natiunilor Unite

1.600.000

 

TOTAL:

6.028.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 6.425.038 mii lei, pentru judetul Alba, din Fondul de

rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Zlatna pentru achizitionarea activului cu caracter social “Cantina” din patrimoniul Societătii Comerciale “Ampelum” - S.A. Zlatna, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 90.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a activului cu caracter social aflat în patrimoniul Societătii Comerciale “Ampelum” - S.A. Zlatna, propus a fi achizitionat de către Consiliul Local al Orasului Zlatna, judetul Alba

 

Denumirea si adresa activului

Caracteristicile tehnice ale activului

Cantină

Clădire P + 1

Orasul Zlatna, str. Tudor Vladimirescu FN, judetul Alba

Suprafata construită = 350 m2

CF 4671 - Zlatna

Suprafata desfăsurată = 700 m2

 

Valoare cu T.V.A. = 6.425.038 mii lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea hotărârilor adoptate prin Protocolul Sesiunii a IV-a a Împuternicitilor, semnat la Cernăuti la 3 decembrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă hotărârile adoptate prin Protocolul*) Sesiunii a IV-a a Împuternicitilor, semnat la Cernăuti la 3 decembrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 92.


*) Protocolul se comunică Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se numeste în functia de presedinte al Comitetului Interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale care coordonează activitatea structurilor cu atributii de reglementare, implementare, inspectia semintelor, fond funciar si îmbunătătiri funciare.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 24 aprilie 2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 94.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la recunoasterea oficială a laboratoarelor autorizate să verifice eficienta vaccinării împotriva rabiei la unele carnivore domestice

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.150 din 12 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la recunoasterea oficială a laboratoarelor autorizate să verifice eficienta vaccinării împotriva rabiei la unele carnivore domestice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/233/CE ce autorizează laboratoare pentru a verifica eficienta vaccinării împotriva rabiei la unele carnivore domestice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L71 din 10 martie 2004, p. 30.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 10 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2005.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

referitoare la recunoasterea oficială a laboratoarelor autorizate să verifice eficienta vaccinării împotriva rabiei la unele carnivore domestice

 

Art. 1. - Laboratoarele prezentate de statele membre autorizate să efectueze analize pentru a controla eficienta împotriva rabiei la anumite carnivore domestice sunt mentionate în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 2. - (1) Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală trebuie să întocmească, într-un interval de 30 de zile de la publicarea oficială a prezentei norme sanitare veterinare, lista laboratoarelor nationale propuse a fi testate de institutul comunitar de referintă desemnat în acest scop, pentru a fi autorizate să efectueze analize pentru a controla eficienta vaccinării împotriva rabiei la unele animale domestice.

(2) Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală trebuie să contacteze imediat Agentia Franceză de Securitate Sanitară a Alimentelor de la Nancy, în vederea stabilirii procedurii de testare a competentei laboratoarelor din România pentru astfel de testări si înscrierea acestora pe o listă oficială întocmită de Comisia Europeană.

Art. 3 - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, le va transmite Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcărilor legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/233/CE.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ*)

la norma sanitară veterinară

 

NUMELE DE LABORATOARE

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la dezvoltarea unui sistem veterinar computerizat integrat, denumit Traces

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 50.136 din 27 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală inspectie, control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la dezvoltarea unui sistem veterinar computerizat integrat, denumit Traces, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/623/CE cu privire la dezvoltarea unui sistem veterinar computerizat integrat, denumit Traces, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 216 din 28 august 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 2 februarie 2005.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

referitoare la dezvoltarea unui sistem veterinar computerizat integrat, denumit Traces

 

Art. 1. - În legătură cu stabilirea unei arhitecturi unice denumite Traces, prevăzută în Norma sanitară veterinară cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat, ce combină functiile sistemelor Animo si Shift, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să instituie noul sistem Animo si să îl facă disponibil tuturor utilizatorilor.

Art. 2. - (1) Bugetul necesar pentru implementarea prevederilor art. 1 va fi stabilit în urma unei analize tehnice detaliate dispuse de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică gradual, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, astfel încât sistemul să fie operational la 1 ianuarie 2006.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la procedura pentru desemnarea serverului central pentru sistemul veterinar computerizat integrat

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 50.145 din 27 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală inspectie, control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară cu privire la procedura pentru desemnarea serverului central pentru sistemul veterinar computerizat integrat, prevăzută la anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2000/351 privind procedura pentru desemnarea unui nou server gazdă comun pentru sistemul integrat veterinar computerizat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 124 din 25 mai 2000, pag. 61.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 5 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 2 februarie 2005.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

cu privire la procedura pentru desemnarea serverului central pentru sistemul veterinar computerizat integrat

 

Art. 1. - (1) Până la data de 15 aprilie 2005 autoritatea veterinară centrală a României trebuie să definitiveze Documentul pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitii (DEPO), pentru achizitionarea unui server central, tinând seama de progresul tehnologiilor de comunicare a datelor si a noilor servicii necesare pentru schimbul de informatii între autoritătile veterinare competente, în baza unui sistem veterinar computerizat integrat.

(2) Documentul pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitii (DEPO) prevăzut la alin. 1 trebuie să includă toate informatiile necesare pentru implementarea acestuia (specificatii detaliate etc.) si trebuie să tină seama cel putin de specificatiile tehnice definite în anexă.

(3) Ca urmare a definitivării Documentului pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitii (DEPO) prevăzut la alin. (1), Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să urmeze prevederile legale privind procedurile de achizitii publice, în scopul achizitionării serverului central.

Art. 2. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară, la publicarea oficială a acestora. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2000/351/CE.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

SPECIFICATII TEHNICE PENTRU SERVERUL CENTRAL

 

1. Descriere generală

Serverul central stabilit pentru schimbul si procesarea mesajelor si a altor date trebuie să fie operational cel târziu la data de 1 ianuarie 2006.

Acesta trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) computere corespunzătoare ca număr si performantă, pentru a se garanta managementul unui mare volum de date, acceptarea aplicatiilor veterinare, a bazelor de date si a fisierelor de referintă;

b) echipament (hard si software) ce trebuie să garanteze managementul comunicatiilor multiprotocol dintre diferitele retele ce permit accesul simultan pentru mai multi utilizatori;

c) servicii de mesagerie electronică conforme standardelor internationale;

d) facilităti si servicii tip web;

e) servicii de transfer al fisierelor;

f) capacitate de stocare a datelor, suficientă pentru un an;

g) facilităti de arhivare în timpul perioadei contractului;

h) facilităti de mentinere si redescărcare (back-up si reboot) imediată în caz de avarie.

Serverul central trebuie să aibă capabilitatea de a fi interoperational cu sistemele existente, cum ar fi serverele sau sistemele nationale din administratia veterinară natională, precum si cu serverele sau cu sistemele relevante la nivel comunitar, în conformitate cu standardele internationale.

Serverul central trebuie să fie accesibil 24 de ore în fiecare zi a săptămânii.

2. Formatul si volumul datelor transmise

Formatul de mesaje pentru aplicatiile existente trebuie să fie ASCII cu caractere definite, dar care să fie capabil să dezvolte favorabil alte structuri de format. Numărul estimat al mesajelor transmise pe zi este de aproximativ 4.000. Ca rezultat, gestionarea serverului central va implica aproximativ 4.000 de operatiuni intrare si 8.000 de operatiuni expediere pe zi.

Alte date transmise trebuie să fie, în principal, fisierele de referintă si de date si aplicatii software.

3. Capacitatea sistemului

Sistemul trebuie să fie capabil să gestioneze 2.000 de potentiali utilizatori. Totusi, din moment ce perioadele de utilizare pot să difere, numărul estimat de utilizatori simultani (care intră si ies) va fi în medie de 70 si de maximum 100. Această capacitate trebuie să fie extinsă dacă este necesar să se garanteze nivelul serviciului. Sistemul trebuie să fie capabil să gestioneze fisierele de asteptare.

4. Trasabilitatea de mesaje

Serverul central trebuie să fie capabil să garanteze si să monitorizeze trasabilitatea mesajelor. Acesta trebuie să asigure că este mentinută functionarea retelelor de comunicatie, iar comunicatiile întrerupte sunt restabilite si că acesta posedă toate elementele de trasabilitate a mesajelor, care pot fi solicitate în orice moment.

5. Securitatea datelor si a sistemului

Serverul central trebuie să dispună de un set de prevederi stricte si coerente pentru protectia si integritatea datelor. Datele nu trebuie să fie utilizabile de serverul central.

Accesul la sistem trebuie să fie protejat si controlat de o serie de proceduri de securizare ce utilizează metode variate, cum ar fi identitatea utilizatorului si autentificarea transmitătorului mesajului de către serverul central.

La nivelul serverului central trebuie să fie disponibilă si operatională o serie de măsuri pentru refacerea si restituirea datelor din sistem, astfel încât nici o informatie să nu poată fi pierdută din cauza unei greseli a programului. Tot personalul care va deservi serverul central trebuie să fie calificat si în număr suficient.

6. Asistenta

Trebuie să fie disponibilă 12 ore pe zi, de la 7 dimineata la 7 seara, direct la facilitătile serverului gazdă, pentru a se solutiona orice fel de problemă de comunicare.

Fiecare aplicatie trebuie să aibă un suport on-line.

7. Administrarea sistemului

Serverul central trebuie să prevadă managementul statistic cu privire la fluxul de mesaje, diseminarea fisierelor de referintă, căderea retelei de comunicare si toti parametrii de utilizare, în scopul evaluării costurilor.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la lista unitătilor din Republica Macedonia autorizate pentru import de carne proaspătă în România

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.573 din 4 februarie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la lista unitătilor din Republica Macedonia autorizate pentru import de carne proaspătă în România, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 1995/45/CE, publicată în Jurnalul Oficial al

Comunitătilor Europene nr. L 51 din 8 martie 1995, pag. 13.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

Art. 5. - La data publicării oficiale a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 28 ianuarie 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 9 februarie 2005.

Nr. 31.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

referitoare la lista unitătilor din Republica Macedonia autorizate pentru import de carne proaspătă în România

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează unităti din Republica Macedonia pentru activităti de import de carne proaspătă în România, în conformitate cu art. 2.

(2) Activitătile de import de carne proaspătă din aceste unităti rămân supuse prevederilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor nationale, transpuse din legislatia comunitară, stabilite deja prin alte acte normative si, în special, prin cele referitoare la protectia sănătătii publice.

Art. 2. - Importul în România de carne proaspătă din Republica Macedonia va fi autorizat, după aderarea României la Uniunea Europeană, numai din unităti ce se află pe lista oficială întocmită de Comisia Europeană si publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1) trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 1995/45/CE, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 51 din 8 martie 1995, pag. 13.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular

 

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste procedura prin care se eliberează legitimatia de detectiv particular, forma si continutul acesteia.

 

CAPITOLUL II

Modul de eliberare a legitimatiei de detectiv particular

 

Art. 2. - (1) După promovarea examenului de atestare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular si încadrarea persoanei în cauză, societatea specializată sau cabinetul individual procedează la eliberarea legitimatiei de serviciu.

(2) Eliberarea legitimatiei prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea strictă a prevederilor prezentului ordin.

(3) Legitimatia care nu respectă cerintele prevăzute în prezentul ordin nu poate face dovada calitătii de detectiv particular pentru titularul acesteia.

Art. 3. - (1) Pentru eliberarea legitimatiei, persoana trebuie să prezinte două fotografii color mărimea 40 mm x 30 mm. Una dintre fotografii se atasează pe legitimatie, iar pe unul dintre colturi se aplică stampila societătii specializate ori a cabinetului individual.

(2) Societatea specializată/cabinetul individual are obligatia să tină evidenta legitimatiilor eliberate într-un registru cu regim special, numerotat si înregistrat la unitatea de politie competentă, având filele completate cu următoarea rubricatie: “Nr. crt.”, “Numele si prenumele detectivului particular”, “Domiciliul detectivului”, “Seria si nr. legitimatiei”, “Data eliberării”, “Semnătura de primire” si

“Mentiuni”.

(3) Seria si numărul legitimatiei de detectiv sunt identice cu cele ale atestatului.

(4) Cealaltă fotografie se aplică pe o fisă nominală, format A4, care se transmite cu adresă de înaintare, în termen de 10 zile de la data eliberării legitimatiei, la inspectoratul judetean de politie, respectiv la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul management resurse umane.

(5) Fisa nominală prevăzută la alin. (4) cuprinde următoarele rubrici: “Nr. crt.”, “Numele si prenumele detectivului particular”, “Domiciliul detectivului”, “Seria si nr. legitimatiei”, “Data eliberării”, “Semnătura de primire”, “Unitatea de politie care a eliberat atestatul”, “Seria si nr. documentului de identitate al titularului legitimatiei” si “Mentiuni”.

Art. 4. - (1) Societatea specializată/cabinetul individual are obligatia să comunice serviciului de investigatii criminale al inspectoratului de politie judetean competent, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, despre încetarea raporturilor de serviciu dintre aceasta/acesta si detectivul particular angajat, în termen de 48 de ore de la aparitia acestei situatii si totodată să dispună retragerea legitimatiei, procedând la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal, făcând mentiuni în acest sens în registrul de evidentă.

(2) În cazul în care detectivul particular refuză predarea legitimatiei, societatea specializată/cabinetul individual are obligatia să procedeze la anularea acesteia, asigurând totodată publicarea într-un cotidian de circulatie natională.

 

CAPITOLUL III

Forma legitimatiei de detectiv particular, elementele de particularizare si continutul acestui document

 

Art. 5. - (1) Legitimatia de serviciu este documentul prin care detectivul particular îsi dovedeste calitatea în baza căreia actionează.

(2) Legitimatia de serviciu cuprinde următoarele date:

a) denumirea tării;

b) denumirea documentului;

c) seria si numărul acesteia;

d) numele si prenumele detectivului;

e) codul numeric personal;

f) emitentul;

g) vizele anuale;

h) mentiuni.

(3) Legitimatia are în cuprins două file, de culoare albgri, cu dimensiunile de 100 mm x 70 mm, si se tipăreste conform anexei nr. 1.

(4) Fotografia color se pozitionează pe prima pagină, sub drapelul tricolor si titlul “LEGITIMATIE DETECTIV PARTICULAR”, în chenarul stabilit, pe care se aplică stampila societătii specializate/cabinetului individual, iar în partea dreaptă a acesteia se regăseste spatiul rezervat seriei si numărului legitimatiei, precum si datele de stare civilă ale posesorului, cu următoarele mentiuni: “Numele”, “Prenumele”, “CNP”, “Emitent” si semnătura titularului.

(5) Drapelul este realizat în culorile nationale, cu formă liniară si dimensiunile de 60 mm x 5 mm, având inscriptionat pe fond galben, cu majuscule, cuvântul “ROMÂNIA”.

(6) Pagina a 2-a a legitimatiei este împărtită în 6 pătrate egale, cu latura de 3 cm, în care se aplică viza anuală a societătii specializate/cabinetului individual, conform anexei nr. 2.

(7) Pagina a 3-a este rezervată eventualelor mentiuni. (8) Pe pagina a 4-a a legitimatiei se înscriu, cu majuscule, mentiunile: “ROMÂNIA” si “DETECTIV PARTICULAR”, care încadrează stema specifică acestei activităti, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 6. - (1) În caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a legitimatiei de detectiv particular, posesorul este obligat să sesizeze, de îndată, atât unitatea de politie pe raza căreia s-a înregistrat evenimentul, cât si societatea specializată/cabinetul individual unde este angajat.

(2) După înregistrarea evenimentului, unitatea de politie sesizată comunică despre producerea acestuia Inspectoratului General al Politiei Române - Directia de investigatii criminale, pentru a opera mentiunile corespunzătoare în fisa nominală prevăzută la art. 3 alin. (4).

(3) În caz de furt sau pierdere a legitimatiei de detectiv particular, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de publicare într-un cotidian de circulatie natională, de înlocuire a documentului si operează mentiunile ce se impun în Registrul de evidentă.

(4) Dacă detectivul particular sesizează distrugerea sau deteriorarea legitimatiei de serviciu, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de eliberare a unui nou document si operează în registrul de evidentă mentiunile necesare.

(5) În toate situatiile când societatea specializată/cabinetul individual eliberează o nouă legitimatie de detectiv particular, aceasta/acesta este obligată/obligat să comunice în scris situatia la Inspectoratul General al Politiei Române - Directia de investigatii criminale, specificând motivele.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 februarie 2005.

Nr. 492.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a