MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 134         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 februarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

19. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste suportul logistic pentru sistemul computerizat veterinar Traces

 

22. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat

 

27. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste metode pentru identificarea genetică a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

56/45. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

15.570/1. - Conventie încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste suportul logistic pentru sistemul computerizat veterinar Traces

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 50.137 din 27 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală inspectie, control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste suportul logistic pentru sistemul computerizat veterinar Traces, prevăzută în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta

alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei Europene 2004/675/CE ce stabileste suportul logistic pentru sistemul Traces, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 309 din 6 octombrie 2004.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 2 februarie 2005.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste suportul logistic pentru sistemul computerizat veterinar Traces

 

Art. 1. - În contextul sistemului Traces, sistemul computerizat veterinar integrat prevăzut în Norma sanitară veterinară cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 22/2005, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor stabileste suportul logistic destinat sprijinirii utilizatorilor sistemului pentru o perioadă initială de testare.

Art. 2. - Suportul logistic si bugetul necesar pentru implementarea prevederilor art. 1 vor fi stabilite în urma unei analize tehnice detaliate dispuse de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), aceasta trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcărilor legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei Europene 2004/675/CE.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 50.147 din 27 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală inspectie, control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat, prevăzută

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/24/CE privind dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 8 din 14 ianuarie 2003, p. 44.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 5 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 2 februarie 2005.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat

 

Art. 1. - România, prin Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, trebuie să stabilească si să creeze, anterior datei aderării la Uniunea

Europeană, un sistem computerizat care să integreze functiile sistemelor ANIMO si SHIFT într-o singură arhitectură. Specificatiile tehnice ale acestui sistem sunt stabilite în anexă.

Art. 2. - (1) În prima fază, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să stabilească specificatiile pentru noul sistem ANIMO după

analiza sistemului si prezentarea unui prototip. În vederea derulării acestei faze, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să dispună de un buget de 200 000 de euro.

(2) În faza a doua, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să dezvolte noul sistem ANIMO si să preia sistemul de bază de date existent în statele membre ale Uniunii Europene.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să dezvolte si să integreze elementele sistemului SHIFT în noul sistem computerizat

creat, în special functiile solicitate pentru a ajuta la luarea deciziilor la posturile de inspectie si controale veterinare la frontieră, în ceea ce priveste atât aspectele de reglementare, cât si analizele de risc.

Art. 3. - Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor este autorizat să

semneze contractele necesare implementării prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii

României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare

pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), aceasta trebuie să facă o referire expresă la

prezenta normă sanitară veterinară, la publicarea oficială a acestora. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va

facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcărilor legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2.003/24/CE.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezent a normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

Arhitectura sistemului computerizat al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să fie bazată pe o tehnologie pe mai multe nivele (n-tier), cu un browser la nivel de client (a client-side browser), cu un web server pentru prezentarea informatiei si, separat, o bază de date server Oracle. Aplicatiile strategice se vor

dezvolta în JAVA, utilizându-se BEA Weblogic. Protocolul retelei este IP si, când este necesar, pentru motive de securitate sunt folosite o retea privată de date TESTA II

si protocoale de securitate, cum ar fi Secure Soket Layer (SSL) si Public Key Infrastructure (PKI). Schimbul de date între aplicatii se face utilizându-se standardul XML.

Rapoartele statistice sunt generate de BO (Business Object) si software cartografic.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste metode pentru identificarea genetică a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.504 din 2 februarie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste metode pentru identificarea genetică a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centralesi directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2002/8/CE ce stabileste metode pentru

identificarea genetică a animalelor de rasă pură din specia bovine si amendează deciziile 88/124/CEE si 96/80/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 3 din 5 ianuarie 2002, p. 53.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 7 februarie 2005.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste metode pentru identificarea genetică a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

Art. 1. - În plus fată de analiza grupei sanguine este acceptat orice alt test bazat pe analiza genomului ce furnizează garantii echivalente si care este suficient de specific pentru a verifica pedigriul unui animal cu o

certitudine de cel putin 99,0%, în scopul identificării animalelor de rasă pură din specia bovine crescute pentru scopuri de reproductie.

Art. 2. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii

României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare

pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la

alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va

facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2002/8/CE.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 56 din 3 februarie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 45 din 3 februarie 2005

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru

privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de

sănătate pentru anul 2005, prevăzute în anexele nr. 1-39*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De la această dată îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 bis din 9 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea


*) Anexele nr. 1-39 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 bis în afara abonamentului, care se poate

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 15.570 din 31 ianuarie 2005

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 1 din 31 ianuarie 2005

 

CONVENTIE

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004 si ale Legii privind Statutul Băncii Nationale a României nr. 312/2004, Ministerul Finantelor Publice, în calitatea sa de emitent, reprezentat prin Ionel Popescu, ministrul finantelor publice, si Banca Natională a României, în calitatea sa de agent, reprezentată prin Mugur Isărescu, guvernator, presedinte al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, încheie prezenta conventie.

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - În aplicarea prezentei conventii, expresiile si notiunile de mai jos, cu exceptia cazurilor în care sunt formulate diferit în context, vor avea următorul înteles:

a) titlu de stat - instrument financiar care atestă datoria publică sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populatie nerăscumpărate la scadentă si transformate în certificate de depozit sau alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în moneda natională sau în valută, pe termen scurt, mediu si lung. Acestea pot fi emise în formă materializată sau dematerializată, nominative ori la purtător, si pot fi negociabile sau nenegociabile;

b) titlu de stat cu discont - titlul de stat fără cupon de dobândă, care este vândut la o valoare mai mică decât valoarea sa nominală;

c) titlu de stat cu dobândă - titlul de stat care are o valoare nominală la care se plăteste o dobândă stabilită, la date specificate;

d) prospect de emisiune - documentul oficial aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice prin care se stabilesc termenii si conditiile de emisiune ale unei anumite serii de titluri de stat;

e) serii - titluri de stat emise în conformitate cu prevederile unui prospect de emisiune, având termeni si conditii identice, cu exceptia datelor de răscumpărare a valorii nominale, de plată a dobânzii si de răscumpărare în avans;

f) data scadentei - data la care valoarea nominală si ultima transă de dobândă, aferente unui titlu de stat purtător de dobândă, ori valoarea nominală a unui titlu de stat cu discont devine exigibilă, în conformitate cu prospectul de emisiune;

g) data plătii dobânzii - data desemnată pentru plata dobânzii aferente unei anumite serii de titluri de stat, purtătoare de dobândă;

h) data răscumpărării în avans - data fixată pentru răscumpărarea anterioară scadentei a oricărui titlu de stat, comunicată de către sau în numele statului român, sau o altă dată la care emitentul îsi exercită dreptul de răscumpărare anterioară scadentei a unui titlu de stat, în conformitate cu termenii si conditiile stabilite prin prospectul de emisiune;

i) data înregistrării curente - acea dată stabilită de Banca Natională a României pentru determinarea proprietătii asupra oricărui titlu de stat, în vederea plătii valorii nominale si/sau dobânzii aferente, ce devin scadente si plătibile în termen de o zi lucrătoare pentru titlurile de stat pe termen scurt si de două zile lucrătoare pentru cele pe termen mediu si lung;

j) contul de valoare nominală si dobândă - un cont special deschis la Banca Natională a României pe numele Ministerului Finantelor Publice, în care acesta virează obligatiile sale financiare aferente titlurilor de stat;

k) detinător - proprietarul înregistrat al oricărui titlu de stat, în conformitate cu prevederile prezentei conventii si ale reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Emisiunea si alte operatiuni privind titlurile de stat

 

Art. 2. - Titlurile de stat vor fi emise în conformitate cu prevederile legii.

Art. 3. - Titlurile de stat vor fi emise în formă dematerializată si cu valori nominale conform prevederilor prospectului seriei respective.

Art. 4. - Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice (valoarea nominală, dobânda, primele) se vor plăti, asa cum este specificat în prospectul seriei respective, detinătorilor titlurilor de stat înregistrati la data înregistrăriicurente.

Art. 5. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente obligatiilor financiare ale Ministerului Finantelor Publice este o zi de sărbătoare sau nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadentei plătii, dacă în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 6. - Titlurile de stat vor fi exprimate în lei sau în valută; Banca Natională a României va onora obligatiile financiare aferente titlurilor de stat detinătorilor înregistrati, numai în formă bănească, dacă în prospectul de emisiune nu se prevede altfel, si anume în moneda în care au fost emise.

Art. 7. - Banca Natională a României, în calitatea sa de agent, va organiza un sistem de depozitare a titlurilor de stat, precum si un sistem de transferare-înregistrare-decontare pentru operatiunile efectuate cu titlurile de stat.

Art. 8. - Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice vor fi plătite direct de către Ministerul Finantelor Publice Băncii Nationale a României în contul de valoare nominală si dobândă, la data scadentei. Sub rezerva încasării efective a obligatiilor financiare ale Ministerului Finantelor Publice în contul de valoare nominală si dobândă, Banca Natională a României va efectua plătile către detinătorii înregistrati prin sistemul de transfer-înregistrare-decontare.

Art. 9. - Titlurile de stat vor fi anulate din evidentele Ministerului Finantelor Publice si ale Băncii Nationale a României o dată cu răscumpărarea la scadentă sau la răscumpărarea în avans.

Art. 10. - Nici una dintre prevederile prezentei conventii nu împiedică emiterea de titluri de stat suplimentare cu drepturi egale, în ceea ce priveste obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice, cu cele ale titlurilor de stat emise anterior.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile Ministerului Finantelor Publice

 

Art. 11. - Pentru orice emisiune de titluri de stat ulterioară prezentei conventii, efectuată direct sau pe bază de conventii (contracte) încheiate cu alti agenti de emisiune, Ministerul Finantelor Publice va consulta Banca Natională a României în vederea armonizării acestora cu emisiunile anterioare si cu obiectivele de politică monetară ale etapei.

Art. 12. - Anterior oricărei emisiuni de titluri de stat, Ministerul Finantelor Publice se va asigura că prevederile prezentei conventii, precum si ale legii sunt respectate integral si, totodată, că noile emisiuni de titluri de stat nu contravin prevederilor legii.

Art. 13. - Ministerul Finantelor Publice, functionarii, agentii si angajatii săi nu vor actiona în nici un mod care ar putea aduce prejudicii în ceea ce priveste siguranta plătii obligatiilor financiare ale Ministerului Finantelor Publice pentru titlurile de stat. Totodată, nu se va încheia nici un contract si nu se va întreprinde nici o actiune prin care drepturile vreunui detinător ar putea fi prejudiciate sau diminuate.

Art. 14. - Ministerul Finantelor Publice este răspunzător de plata promptă a obligatiilor financiare ale oricărui titlu de stat, la datele si în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune si ale prezentei conventii. Ministerul Finantelor Publice este legal răspunzător, în numele statului român, în fata detinătorilor titlurilor de stat în situatia aparitiei viciilor de plată, astfel cum sunt acestea definite în cap. VI, cu exceptia cazurilor în care, conform prevederilor prezentei conventii, sunt în responsabilitatea agentului.

Art. 15. - (1) Pentru activitatea de plasare către terti a emisiunilor de titluri de stat, Banca Natională a României percepe Ministerului Finantelor Publice un comision de 0,03% aplicat la valoarea adjudecată a emisiunilor de titluri de stat conform comunicatului oficial. Pentru emisiunile refuzate în totalitate de către Ministerul Finantelor Publice, comisionul perceput va fi în sumă de 10.000.000 lei.

(2) Plata comisionului prevăzut la alineatul anterior, evidentiat în procesul-verbal încheiat după desfăsurarea procesului de licitatie, va fi efectuată de către Ministerul Finantelor Publice din creditele bugetare aferente subcapitolului 88.01.03 “Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat în conditiile legii”, la data emisiunii prevăzută în prospectul de emisiune.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile Băncii Nationale a României

 

Art. 16. - Banca Natională a României este răspunzătoare pentru îndeplinirea functiilor de agent de plată, înregistrare, depozitare si transfer, în conformitate cu prevederile prezentei conventii. Banca Natională a României va putea numi un agent care să îndeplinească aceste functii.

Art. 17. - Banca Natională a României va organiza si va conduce vânzarea titlurilor de stat, în numele Ministerului Finantelor Publice, însă nu va participa în calitate de cumpărător pe piata primară. Procedurile, datele si metodele vânzării vor fi stabilite de Ministerul Finantelor Publice, cu consultarea prealabilă a Bancii Nationale a României. Ministerul Finantelor Publice, Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare elaborează norme de reglementare a activitătilor si operatiunilor pe piata primară si secundară a titlurilor de stat.

Art. 18. - Banca Natională a României va acorda consultantă si asistentă tehnică Ministerului Finantelor Publice, în conformitate cu responsabilitătile ce îi revin prin prezenta conventie, va informa permanent Ministerul Finantelor Publice asupra conditiilor pietei, preferintelor investitorilor si va furniza informatiile financiare si economice necesare acestuia pentru lansarea unor noi emisiuni.

Art. 19. - Banca Natională a României se obligă să prezinte, la solicitarea Ministerului Finantelor Publice, toate registrele si orice alte documente cu privire la operatiunile efectuate în aplicarea prezentei conventii. Totodată se angajează să aplice un tratament nediscriminatoriu fată de oricare dintre detinătorii înregistrati.

 

CAPITOLUL V

Prospectul de emisiune si comunicatul oficial

 

Art. 20. - Ministerul Finantelor Publice, după consultări cu Banca Natională a României, va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va pune la dispozitie mass-media prospectul de emisiune al împrumuturilor de stat lansate în baza calendarului previzional. Pentru acestea intervalul dintre data aparitiei în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prospectului de emisiune si data vânzării va fi de minimum două zile lucrătoare. În cazul emisiunilor de titluri de stat a căror lansare este determinată de necesitatea finantării golurilor temporare înregistrate de contul curent al Trezoreriei Statului, prospectul de emisiune va fi transmis investitorilor cel mai târziu în ziua emisiunii, prin intermediul Băncii Nationale a României (e-mail, Reuters, telex, Swift etc.). Pentru acestea toate operatiunile privind vânzarea, decontarea si elaborarea comunicatului oficial se efectuează în aceeasi zi. Prospectul de emisiune al titlurilor de stat va cuprinde:

- denumirea titlurilor de stat ce urmează a fi emise;

- seriile titlurilor de stat ce urmează a fi emise;

- data vânzării (data subscrierii/licitatiei);

- data emisiunii (data decontării);

- data scadentei (data răscumpărării);

- valoarea totală a emisiunii (dacă este cazul);

- valoarea nominală individuală;

- modalitatea si data vânzării (data/perioada subscrierii);

- modalitatea si data decontării;

- rata dobânzii sau pretul;

- detinătorii legali ai respectivelor titluri de stat;

- agentul de plată, înregistrare si transfer;

- regimul fiscal al emisiunii.

Art. 21. - După încheierea vânzărilor, în aceeasi zi se va întocmi comunicatul oficial, care va contine elementele referitoare la rezultatul vânzării. Banca Natională a României, în calitate de agent, va asigura distribuirea în mass-media a comunicatului oficial.

Art. 22. - Prezenta conventie permite Ministerului Finantelor Publice sau Băncii Nationale a României, precum si intermediarilor financiari să întocmească si să distribuie diverse materiale publicitare de promovare a titlurilor de stat, cu conditia ca acestea să fie corecte si conforme cu prevederile prospectului de emisiune si să fie aprobate, anterior distribuirii lor, atât de către Ministerul Finantelor Publice, cât si de către Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL VI

Vicii de plată si remedierea acestora

 

Art. 23. - Următoarele cazuri sunt considerate si constituie vicii de plată:

a) neplata la scadentă sau la altă dată prevăzută a valorii nominale a unui titlu de stat;

b) neplata la datele prevăzute a dobânzilor aferente unui titlu de stat achizitionat;

c) erori de calcul.

Art. 24. - În situatia aparitiei viciilor de plată mentionate la art. 23, Banca Natională a României împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor lua următoarele măsuri de remediere:

a) virarea imediată a sumelor necesare remedierii viciilor de plată;

b) în situatia în care, după mobilizarea tuturor disponibilitătilor Ministerului Finantelor Publice, viciile de plată nu sunt remediate, toate responsabilitătile asumate de Banca Natională a României, în calitate de agent, prin prezenta conventie încetează prin preluarea simultană a acestora de către Ministerul Finantelor Publice si declararea publică a suspendării plătilor (moratoriu).

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României, ca părti semnatare, acceptă si se obligă să respecte întocmai toate prevederile si conditiile prezentei conventii.

Art. 26. - Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României vor revedea periodic aplicabilitatea prevederilor prezentei conventii si, de comun acord în situatia în care vor considera necesar, o vor amenda corespunzător.

Art. 27. - Părtile se vor angaja ca, prin prevederile amendamentelor ulterioare la prezenta conventie, să nu afecteze negativ interesele detinătorilor titlurilor de stat.

Art. 28. - Prezenta conventie intră în vigoare la data semnării acesteia si se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar Conventia nr. 16.813/19 din 17 martie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 16 aprilie 1998, modificată prin Actul aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, se abrogă.

Art. 29. - Prezenta conventie a fost întocmită în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare dintre părtile semnatare.