MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 136         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 februarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

95. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea înfiintării unor camere de comert si industrie teritoriale judetene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

29. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste unele măsuri pentru implementarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor

 

30. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Metrom” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

5. - Ordin de aprobare a Instructiunii nr. 2/2005 privind unele măsuri pentru încadrarea societătilor de investitii financiare (SIF) în prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea înfiintării unor camere de comert si industrie teritoriale judetene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea înfiintării unor camere de comert si industrie teritoriale judetene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 9 mai 1992, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului unic va avea următorul cuprins:

“(2) Camera de Comert si Industrie a României îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile cap. II din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 12 mai 1990, în temeiul hotărârilor adoptate si al statutului aprobat în Adunarea generală a camerelor teritoriale din 23 septembrie 2002.”

2. Anexa se completează cu o nouă pozitie, cu următorul cuprins:

“- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea înfiintării unor camere de comert si industrie teritoriale judetene, cu completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul de stat pentru coordonarea

activitătilor din domeniul economic,

Adriean Videanu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul delegat pentru comert,

Iuliu Winkler

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 95.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste unele măsuri pentru implementarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 215/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.531 din 2 februarie 2005, aprobat de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste unele măsuri pentru implementarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 98/51/CE ce stabileste unele măsuri pentru implementarea Directivei Consiliului 95/69/EC ce stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L208 din 24 iulie 1998.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale de profil si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 8 februarie 2005.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste unele măsuri pentru implementarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 1. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, autoritatea competentă reprezintă autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor din România, reprezentată de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, sau autoritatea unei tări terte responsabile pentru efectuarea controalelor oficiale în domeniul nutritiei

animalelor, respectiv autoritatea desemnată responsabilă la nivelul Comisiei Europene sau al statelor membre ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL II

Lista tărilor terte

 

Art. 2. - (1) Autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor din România trebuie să stabilească lista întreprinderilor si intermediarilor care activează în domeniul nutritiei animale, în conformitate cu prevederile art. 10 din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor. Lista întocmită poate fi modificată sau completată în conformitate cu aceeasi procedură. Lista va fi înaintată Comisiei Europene pentru a fi înscrisi în listele stabilite de aceasta.

(2) Pentru a putea fi înscrise pe lista Comisiei Europene sau pe liste întocmite în România, tările terte trebuie să transmită garantii că:

a) legislatia natională pentru sectorul furaje si, în particular, regulile referitoare la fabricarea si punerea în circulatie a produselor si substantelor destinate a fi utilizate în nutritia animalelor, precum si modalitătile de control aplicate sunt similare cu cele comunitare;

b) structura si organizarea autoritătii competente, prerogativele de care dispune autoritatea competentă si garantiile pe care aceasta le poate oferi în legătură cu implementarea regulilor comunitare transpuse în legislatia natională constituie un suport suficient pentru solicitarea efectuată;

c) sunt organizate si sunt puse în aplicare controale adecvate în sectorul materiilor furajere si al furajelor;

d) pot oferi echivalenta standardelor aplicate cu standardele stabilite de legislatia comunitară transpusă, referitoare la Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

(3) Listele prevăzute trebuie să fie publicate anual, iar la fiecare cinci ani acestea vor fi publicate consolidat.

 

CAPITOLUL III

Aprobarea unitătilor localizate în tări terte

 

Art. 3. - (1) Autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor din România trebuie să stabilească listele întreprinderilor si intermediarilor care activează în domeniul nutritiei animale în conformitate cu prevederile art. 2, pentru activitătile aprobate prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b), c) si d) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor, pe care le va transmite Comisiei Europene si va prelua listele deja existente la nivelul acesteia. Listele pot fi modificate în conformitate cu procedura comunitară:

a) în corelare cu rezultatul inspectiilor prevăzute la art. 5; sau

b) în baza rezultatelor nefavorabile ale controalelor efectuate la produse importate; sau

c) tinând cont de noile informatii furnizate de autoritătile competente din România sau tările terte.

(2) O unitate poate fi înscrisă pe listă numai dacă:

a) este situată în una dintre tările înscrise pe lista prevăzută la art. 2;

b) este conformă cu cerinte cel putin echivalente celor stabilite de Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

(3) Listele prevăzute trebuie să fie publicate anual, iar la fiecare 5 ani acestea vor fi publicate consolidat.

 

CAPITOLUL IV

Înregistrarea de întreprinderi localizate în tări terte

 

Art. 4. - (1) Autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor din România trebuie să stabilească listele întreprinderilor si intermediarilor care activează în domeniul nutritiei animalelor în conformitate cu prevederile art. 2, pentru activitătile înregistrate prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b) si c) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor, pe care le va transmite Comisiei Europene si va prelua listele deja existente la nivelul acesteia. Listele pot fi modificate în conformitate cu procedura comunitară:

a) în corelare cu rezultatul inspectiilor prevăzute la art. 5; sau

b) în baza rezultatelor nefavorabile ale controalelor efectuate la produse importate; sau

c) tinând cont de noile informatii furnizate de autoritătile competente din România sau tările terte.

(2) O unitate poate fi înscrisă pe listă numai dacă:

a) este situată în una dintre tările înscrise pe lista prevăzută la art. 2;

b) este conformă cu cerintele cel putin echivalente celor stabilite de Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

(3) Listele prevăzute trebuie să fie publicate anual, iar la fiecare 5 ani acestea vor fi publicate consolidat.

 

CAPITOLUL V

Inspectii

 

Art. 5. - (1) Autoritatea desemnată responsabilă la nivelul Comisiei Europene, statelor membre ale Uniunii Europene, respectiv România, în cazul altor tări terte, poate efectua, în anumite situatii, inspectii la fata locului în scopul verificării îndeplinirii prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu precădere în scopul verificării respectării prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), art. 3 alin. (2) lit. b) si ale art. 4 alin. (2) lit. b).

Expertii vor fi desemnati în conformitate cu procedura Comisiei Europene, respectiv procedura natională în cazul expertilor români.

(2) Comisia Europeană va informa statele membre ale Uniunii Europene privind rezultatele inspectiilor efectuate în conformitate cu prevederile alin. (1). Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor din România va informa Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 6. - (1) Până la transmiterea listelor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) si art. 4 alin. (1), pot fi efectuate exporturile de produse în baza art. 3 si 4 către Comunitatea Europeană numai din unitătile autorizate care au un reprezentant stabilit în Uniunea Europeană, iar numele si adresa reprezentantului stabilit în Uniunea Europeană vor fi înscrise lângă numele si adresa fabricantului în registrul si în lista prevăzută la art. 8. În cazul importurilor din tări terte în România, prevederile acestui articol vor fi aplicate corespunzător.

(2) Reprezentantii prevăzuti la alin. (1), care intentionează să desfăsoare pentru prima dată o astfel de activitate în relatia cu Comunitatea Europeană, vor transmite o declaratie autoritătii competente a statului membru al Uniunii Europene, pe teritoriul căruia sunt stabiliti, în care se vor angaja:

a) să asigure că unitatea îndeplineste conditiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sau la art. 4 alin. (2) lit. b), după caz:

b) să tină un registru pentru produsele puse în circulatie pe teritoriul Uniunii Europene, fabricate în baza reglementărilor relevante din cadrul anexelor la Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor, în unitătile pe care acestia le reprezintă, produse prevăzute la art. 3 si 4, după caz.

(3) Reprezentantii mentionati la alin. (1), care sunt în activitate la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, pot să îsi continue activitătile, cu conditia ca acestia să trimită declaratia la care s-a referit alin. (2), într-un interval de 6 luni.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor din România trebuie să interzică exportul produselor către Comunitatea Europeană, respectiv importul în România din tări terte al produselor care provin dintr-o anumită întreprindere, dacă:

a) reprezentantul acesteia stabilit în Comunitatea Europeană, respectiv România, nu îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (2) sau (3); sau

b) unitatea ori reprezentantul acesteia nu mai îndeplineste o conditie esentială aplicabilă activitătii acestora, pe baza rezultatelor:

(i) controalelor privind produsele importate din/în România, din această întreprindere; sau

(ii) inspectiilor la fata locului desfăsurate în conformitate cu prevederile art. 5 în România, respectiv într-o tară tertă pentru România;

(c) unitatea sau reprezentantul acesteia nu se conformează conditiilor într-o perioadă de timp rezonabilă.

Art. 7. - (1) Până la constituirea listelor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) si la art. 4 alin. (1), autoritatea veterinară centrală a României trebuie să trimită Comisiei Europene, până la data de 30 iunie 2005, o copie a registrului si a listei, prevăzute la art. 8, cu unitătile la care se referă art. 6 alin. (1).

(2) Orice modificare făcută în registrul si în lista prevăzută la alin. (1) trebuie să fie transmisă separat Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL VII

Registrul si lista cu întreprinderi si intermediari; număr de aprobare si număr de înregistrare

 

Art. 8. - Registrul prevăzut la art. 5 alin. (1) si lista prevăzută la art. 10 alin. (1) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor trebuie să fie întocmite în conformitate cu modelul stabilit la pct. 1.1 sau 1.2 din anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 9. - Numărul de aprobare prevăzut la art. 5 alin. (1) si în lista prevăzută la art. 10 alin. (1) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor trebuie să fie alocat în forma stabilită la cap. II din anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 10. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, le va transmite Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritata Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor, ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Directivei Comisiei 98/51/CE.

Art. 11. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

 

1.1. Registrul de întreprinderi/intermediari aprobati

În baza art. 5 alin. (1) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor

 

1

2

3

4

5

6

Numărul de autorizare

Codul de activitate(1)

Numele sau numele comercial(2)

Adresa(3)

Notele aflate în raport cu

Norma sanitară

veterinară privind Some hearts are diamonds, Chris Norman,

aditivii utilizati în

nutritia animalelor(4)

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

(1) A = întreprinderi prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

B = întreprinderi prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

C = întreprinderi prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

D = întreprinderi prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

E = întreprinderi prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

F = întreprinderi prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

I = intermediari prevăzuti la art. 3 alin. (1) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

(2) Numele sau numele comercial al întreprinderii/intermediarului si al reprezentantului, după caz.

(3) Adresa întreprinderii/intermediarului si a reprezentantului, după caz.

(4) - 1 = producători de furaje combinate autorizati să utilizeze premixuri în proportie minimă de 0,05% din greutatea furajului complet, în baza Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind aditivii utilizati în nutritia animalelor.

(4) - 2 = producători de furaje combinate autorizati să adauge direct în furajele combinate antibiotice, coccidiostatice si alte substante medicinale si promotori de crestere, în baza Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind aditivii utilizati în nutritia animalelor.

(4) - 3 = producători de furaje combinate autorizati să adauge direct în furajele combinate cupru, seleniu si vitaminele A si D, în baza Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind aditivii utilizati în nutritia animalelor.

1.2. Lista întreprinderilor/intermediarilor înregistrati

În baza art. 10 alin. (1) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor

 

1

2

3

4

5

6

Numărul de autorizare

Codul de activitate(1)

Numele sau numele comercial(2)

Adresa(3)

Notele aflate în raport cu Norma sanitară

veterinară privind

aditivii utilizati în

nutritia animalelor(4)

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

            (1) A = întreprinderi prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

B = întreprinderi prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

C = întreprinderi prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

D = întreprinderi prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. d) din Norma sanitară veterinară carestabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

I = intermediari prevăzuti la întreprinderi prevăzute la art. 8 alin. (1) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor.

(2) Numele sau numele comercial al întreprinderii/intermediarului si al reprezentantului, după caz.

(3) Adresa întreprinderii/intermediarului si a reprezentantului, după caz.

(4) - 1 = producători de furaje combinate autorizati să utilizeze premixuri în proportie minimă de 0,05% din greutatea furajului complet, în baza Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind aditivii utilizati în nutritia animalelor.

(4) - 2 = producători de furaje combinate autorizati să adauge direct în furajele combinate cupru, seleniu si vitaminele A si D, în baza Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind aditivii utilizati în nutritia animalelor.

 

CAPITOLUL II

 

Numărul de aprobare prevăzut la art. 5 alin. (1) si numărul de înregistrare prevăzut la art. 10 alin. (1) din Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile si modalitătile pentru aprobarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor trebuie să aibă următoarea structură:

1. caracterul “A”, dacă întreprinderea sau intermediarul este aprobat;

2. codul ISO al României sau al tării terte unde este localizată întreprinderea ori intermediarul;

3. numărul de referintă national, având maximum

8 caractere alfanumerice.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Metrom” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, pentru anul 2004, si conform Listei nr. 5 privind societătile comerciale oferite la privatizare de Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, publicată în data de 24 mai 2004 în cotidienele “România Liberă”, “Ziarul Financiar” si “Bursa”,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Metrom” - S.A, filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A.,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Metrom” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Brasov, str. Carpati nr. 60, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J08/334/2002, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate, care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic, împreună cu societatea comercială, pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv pentru institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea ridicării tuturor sarcinilor care grevează asupra activelor societătii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale si pentru a nu face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Ioan Codrut Seres

 

Bucuresti, 2 februarie 2005.

Nr. 30.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

de aprobare a Instructiunii nr. 2/2005 privind unele măsuri pentru încadrarea societătilor de investitii financiare (SIF) în prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2004, modificată si completată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 10 februarie 2005,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 2/2005 privind unele măsuri pentru încadrarea societătilor de investitii financiare (SIF) în prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Art. 2. - Instructiunea prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Directia generală autorizare-reglementare, Secretariatul general si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 5.