MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 137         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 februarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

78. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

91. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

93. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea-acord, semnată la Zagreb la 21 octombrie 2004 si la Bucuresti la 10 noiembrie 2004, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington D.C. la 30 aprilie 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

109/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste cerinte pentru determinarea nivelurilor de dioxină si a compusilor policlordifenili (PCB) asemănători dioxinei din furaje

 

110/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste conditii de sănătate publică, de sănătate animală si certificarea veterinară pentru activităti de import în România din tări terte de carne de ratite de crescătorie

 

112/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste conditii speciale de import în România de moluste bivalve, echinoderme, tunicate si gasteropode marine ce provin din Thailanda

 

113/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste liste ale tărilor terte din care România autorizează activităti de import al unor produse destinate pentru consum uman, ce sunt supuse Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile de sănătate a animalelor si de sănătate publică ce reglementează comertul statelor membre ale Uniunii Europene cu România si importul în România de produse ce nu sunt supuse cerintelor si regulilor specifice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează si asigură aplicarea strategiei si politicilor în domeniile culturii si artei, cultelor si cinematografiei si care elaborează, în colaborare cu Consiliul National al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor are sediul în municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.

Art. 2. - În activitatea sa, Ministerul Culturii si Cultelor asigură respectarea si promovarea libertătilor si drepturilor fundamentale, consacrate de Constitutia României si de tratatele si conventiile internationale la care România este parte, în ceea ce priveste:

a) libertatea de expresie si de creatie;

b) sansele egale si accesul liber la cultură;

c) participarea la viata culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale;

d) libertatea constiintei si a credintelor religioase.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor îsi desfăsoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

a) cultura si libertătile culturale reprezintă un element esential al dezvoltării umane;

b) creativitatea culturală este o sursă a progresului uman;

c) cultura este un factor important al dezvoltării durabile;

d) cultura este un factor al cresterii calitătii vietii si al asigurării coeziunii sociale;

e) cultele religioase recunoscute de lege sunt libere, autonome si egale în fata autoritătilor.

Art. 4. - În activitatea sa, Ministerul Culturii si Cultelor urmăreste îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) cresterea gradului de acces si de participare la cultură;

b) promovarea diversitătii si prezervarea identitătilor culturale;

c) promovarea multiculturalismului si protejarea culturii minoritătilor;

d) protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural material si imaterial;

e) promovarea si dezvoltarea creatiei contemporane si sustinerea creatorilor;

f) sustinerea circulatiei operelor si a creatiilor, promovarea dialogului intercultural si a creatiei culturale în circuitul mondial de valori;

g) sprijinirea mobilitătii creatorilor si artistilor, precum si a specialistilor din domeniul culturii;

h) stimularea vietii culturale în cadrul comunitătilor locale si apropierea acestora de valorile culturii;

i) sustinerea participării comunitătilor la dezvoltarea societătii cunoasterii, prin asumarea de către institutiile publice de cultură a functiilor de centre de acces universal la informatie;

j) proiectarea unui sistem specific de protectie socială pentru creatori si artisti;

k) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale;

l) formarea si specializarea resurselor umane din sectorul culturii;

m) promovarea de programe si proiecte în domeniul educatiei adultilor;

n) sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege.

Art. 5. - În îndeplinirea rolului si a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii si Cultelor are următoarele atributii principale:

1. elaborează, cu consultarea si participarea autoritătilor publice interesate, a operatorilor culturali si societătii civile, strategii, programe nationale si directii de actiune pentru fiecare domeniu din sfera sa de competentă;

2. sprijină si finantează, în conditiile legii, proiecte, programe si actiuni culturale în toate domeniile culturii si artei;

3. asigură buna functionare a sistemului său institutional, în aplicarea principiilor subsidiaritătii si proportionalitătii;

4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniul specific de activitate sau având incidentă cu acesta;

5. initiază si negociază, în conditiile legii, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale în domeniul său de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;

6. initiază si dezvoltă parteneriate cu autoritătile administratiei publice locale si cu structurile societătii civile pentru diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor oferite de institutiile si asezămintele de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale si educative ale publicului;

7. sprijină, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, buna functionare si activitatea institutiilor si a asezămintelor de cultură aflate în subordinea autoritătilor judetene sau locale;

8. promovează drepturile si interesele creatorilor, artistilor si specialistilor din domeniul culturii;

9. asigură, cu respectarea legislatiei în vigoare, colaborarea si consultarea cu sindicatele si patronatul din domeniile sale de activitate, precum si cu alte structuri ale societătii civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidentă asupra sectorului culturii si pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;

10. asigură, în conditiile legii, relatiile cu Parlamentul, cu celelalte autorităti, pentru armonizarea initiativelor legislative si a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;

11. asigură promovarea programelor si proiectelor din domeniul său de activitate, într-un sistem competitional deschis, pe baza principiilor transparentei si primordialitătii valorii;

12. elaborează norme, normative si metodologii pentru domeniul său de activitate, obligatorii pentru toate institutiile si asezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;

13. coordonează si controlează activitatea institutiilor subordonate, numeste si revocă, în conditiile legii, conducerile acestora;

14. asigură dezvoltarea capacitătii institutionale a structurilor din subordinea sa si formarea profesională a angajatilor acestora;

15. propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă si financiară a institutiilor din subordine;

16. initiază proiecte de acte normative pentru înfiintarea sau reorganizarea unor institutii din subordine, avizează, în conditiile legii, înfiintarea sau reorganizarea institutiilor si a asezămintelor publice de cultură, indiferent de subordinea acestora;

17. aprobă, potrivit legii, preturi si tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii si Cultelor si oferite de institutiile din subordinea sa;

18. asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentatiilor tehnico-economice din competenta sa de aprobare, potrivit legii;

19. exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administratiei publice sub autoritatea căruia functionează agentii economici din domeniul său de activitate;

20. colaborează cu institutiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare si pentru prelucrarea acestora;

21. initiază, organizează si sustine, în conditiile legii, concursuri interne si internationale, tabere, rezidente de creatie si interpretare, precum si alte manifestări similare;

22. acordă, în conditiile legii, burse, granturi de studii si călătorie, premii si distinctii pentru toate domeniile sale de activitate si sprijină participarea oamenilor de cultură si a artistilor români la manifestări similare din străinătate;

23. colaborează cu autoritătile si institutiile din sectorul educational pentru dezvoltarea programelor de învătământ artistic si diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii;

24. colaborează cu structurile din sistemul educational pentru realizarea de programe de educatie artistică si de dezvoltare a abilitătilor creative, în scopul cresterii nivelului de receptare a actului artistic, cu precădere în rândul tinerilor;

25. propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publică pentru organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii si cultelor, cu respectarea normelor legale.

Art. 6. - (1) În îndeplinirea rolului si a obiectivelor sale, Ministerul Culturii si Cultelor are următoarele atributii specifice:

1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română si cu alte institutii interesate, după caz, activitatea si programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează si sustine programele si proiectele culturale derulate de acestea.

2. numeste si eliberează din functie, prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor, ministrului afacerilor externe si al presedintelui Institutului Cultural Român, în conditiile legii, directorii si directorii adjuncti ai institutelor culturale ale României din străinătate;

3. avizează numirile si eliberările din functie ale personalului diplomatic cu atributii în domeniul culturii;

4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Institutul Cultural Român, înfiintarea de noi institute culturale ale României în străinătate;

5. promovează si sustine, în conditiile legii, programe si proiecte culturale cu participarea diasporei românesti si colaborează în acest scop cu autorităti, institutii, organizatii neguvernamentale sau cu alte entităti;

6. stabileste, împreună cu Comisia Natională a Monumentelor Istorice, Comisia Natională de Arheologie si Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor, Strategia natională în domeniul patrimoniului cultural national, mobil si imobil;

7. elaborează norme, normative si metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legii;

8. coordonează activitătile de cercetare, proiectare, evidentă, conservare, restaurare si punere în valoare a patrimoniului cultural national, mobil si imobil, si le finantează potrivit legii;

9. coordonează activitatea de atestare a expertilor si a specialistilor în domeniile specifice proiectării, restaurării, conservării si punerii în valoare a patrimoniului cultural national imobil;

10. avizează, potrivit legii, constituirea agentilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea si executarea de lucrări asupra monumentelor istorice;

11. coordonează activitatea de acreditare a expertilor, conservatorilor si restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural national mobil;

12. colaborează cu autoritătile publice centrale si locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaste, a respecta si a pune în valoare patrimoniul cultural national;

13. colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale la elaborarea si avizarea, împreună cu Comisia Natională a Monumentelor Istorice si cu Comisia Natională de Arheologie, după caz, a programelor si planurilor de amenajare si dezvoltare a teritoriului, pentru zonele în care se găsesc monumente istorice;

14. actionează, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural national, sustrase sau exportate ilicit;

15. avizează temele de proiectare si solutiile arhitecturale si de artă monumentală, cu consultarea organizatiilor profesionale si de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;

16. contribuie la crearea cadrului juridic si institutional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea si punerea în valoare a artei si culturii minoritătilor nationale din România;

17. sustine programe pentru promovarea, protejarea si revitalizarea culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial;

18. promovează si coordonează, în conditiile legii, programe de formare în domeniul mestesugurilor si ocupatiilor traditionale;

19. coordonează activitatea de atestare a artistilor liberprofesioni sti, a traducătorilor, precum si activitatea de atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic;

20. suspendă sau retrage, după caz, avizele si/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;

21. colaborează cu autoritătile administratiei publice, cu institutiile de specialitate si cu organizatiile din domeniu pentru formarea si perfectionarea profesională a personalului din aparatul propriu si al serviciilor deconcentrate, precum si din institutiile publice de cultură;

22. organizează si sustine, în conditiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregătire;

23. editează publicatii de specialitate si de informare pentru domeniile sale de competentă;

24. coordonează, asigură si urmăreste, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare si realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale si de investitii din domeniul său de activitate;

25. aprobă Strategia de dezvoltare a cinematografiei nationale, elaborată de Centrul National al Cinematografiei

26. elaborează, în cooperare cu Consiliul National al Audiovizualului, Strategia natională în domeniul audiovizualului;

27. sprijină, în conditiile legii, protectia drepturilor de autor si ale artistilor interpreti;

28. asigură relatiile statului cu toate cultele religioase legal recunoscute din România;

29. sprijină toate cultele religioase legal recunoscute, potrivit statutelor de organizare si functionare a acestora, în vederea participării lor la viata socială si spirituală a tării, si mediază situatiile litigioase;

30. acordă asistentă cultelor religioase, în conditiile legii, pentru solutionarea problemelor specifice;

31. analizează cererile de înfiintare a noi culte religioase, întocmeste documentatiile cerute de lege si face propuneri în vederea recunoasterii acestora;

32. formulează propuneri pentru recunoasterea, conform legii, a sefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalti ierarhi si a celor asimilati acestora, la solicitarea cultelor religioase;

33. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea surselor necesare în vederea salarizării personalului clerical si laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învătământul teologic neintegrat în învătământul de stat, potrivit legii;

34. colaborează cu sistemul educational si avizează, alături de autoritătile publice cu comptente în domeniul învătământului, planurile de învătământ si programele analitice elaborate de cultele religioase recunoscute oficial;

35. sprijină cultele religioase în organizarea si desfăsurarea activitătilor de asistentă religioasă si socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii si în alte institutii, precum si în familii care se confruntă cu nevoi speciale;

36. sprijină cultele religioase în activitatea de evidentă, păstrare, conservare, restaurare si punere în valoare a bunurilor culturale mobile si imobile, aflate în proprietatea sau în folosinta cultelor, în conditiile legii;

37. organizează, în colaborare cu cultele religioase si cu institutiile specializate din tară si/sau din străinătate, activităti periodice de instruire si de perfectionare profesională a personalului de specialitate care asigură conservarea si punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor religioase, în conditiile legii;

38. organizează si sprijină, în conditiile legii, activităti si manifestări pentru cunoasterea si promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă si de arhitectură religioasă, atât în tară, cât si în străinătate, prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicări si prin promovarea turismului cultural-religios;

39. acordă sprijin financiar, în conditiile legii, pentru:

a) construirea si repararea lăcasurilor de cult, inclusiv pentru întocmirea documentatiilor care stau la baza acestor lucrări;

b) consolidarea si punerea în valoare a bunurilor imobile si mobile din patrimoniul eclezial, aflate în proprietatea sau în posesia ori în folosinta cultelor religioase, inclusiv pentru întocmirea documentatiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări, în conditiile legilor specifice;

c) întretinerea si functionarea unitătilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;

d) sustinerea unor actiuni religioase având caracter national sau international, realizate de conducerile cultelor religioase din România;

e) dezvoltarea si sustinerea activitătii de cercetare si analiză a fenomenului religios, potrivit legii;

f) sustinerea activitătii de asistentă socială, organizată de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni si/sau în alte institutii, precum si a activitătilor privind reinsertia socială a persoanelor defavorizate si marginalizate, potrivit legii;

40. urmăreste respectarea aplicării legislatiei, în colaborare cu organele de specialitate din subordinea Guvernului si cu autoritătile administratiei publice locale, cu privire la producerea si valorificarea, în exclusivitate de către cultele religioase, a unor articole si bunuri specifice.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 7. - Pentru realizarea obiectivelor si pentru îndeplinirea atributiilor sale generale si specifice, pentru conceperea si punerea în aplicare de politici si actiuni intersectoriale si de parteneriate public-privat si centrallocal, Ministerul Culturii si Cultelor va actiona în cooperare cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, cu institutii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societătii civile si ale mediului de afaceri, din tară si din străinătate.

Art. 8. - Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Culturii si Cultelor este abilitat să solicite si să primească informatii si date de la autoritătile administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competentă.

Art. 9. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii si Cultelor este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se mai pot organiza, în conditiile legii, servicii sau birouri, precum si colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.

(2) Numărul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii si personalul aferent cabinetului ministrului culturii si cultelor.

(3) Atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Cultelor, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(4) Ministrul culturii si cultelor poate constitui comisii de specialitate si alte organisme consultative, care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu si la fundamentarea deciziilor de specialitate.

Art. 10. - (1) Conducerea Ministerului Culturii si Cultelor se exercită de către ministrul culturii si cultelor.

(2) Ministrul culturii si cultelor conduce întreaga activitate a Ministerului Culturii si Cultelor si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate.

(3) Ministrul culturii si cultelor este ordonator principal de credite.

(4) În exercitarea atributiilor sale ministrul culturii si cultelor emite ordine si instructiuni.

(5) În îndeplinirea atributiilor sale ministrul culturii si cultelor este ajutat de trei secretari de stat si de un secretar general.

(6) Ministrul culturii si cultelor poate dispune, în conditiile legii, exercitarea temporară de către alti demnitari sau functionari a unor atributii prevăzute prin Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 11. - (1) Secretarii de stat se subordonează ministrului culturii si cultelor si îndeplinesc atributiile si sarcinile stabilite de acesta.

(2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, potrivit anexei nr. 1 si regulamentului de organizare si functionare a ministerului.

Art. 12. - Secretarul general este subordonat ministrului culturii si cultelor si îndeplineste atributiile prevăzute prin lege si sarcinile stabilite de acesta.

Art. 13. - (1) Ministrul culturii si cultelor numeste si revocă presedintii si specialistii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, Comisiei Nationale de Arheologie, Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, precum si ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii, potrivit legii.

(2) Fondurile necesare functionării comisiilor se suportă din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, în conditiile legii.

(3) Prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, în conditiile legii, indemnizatiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariati ai Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 14. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functionează directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de un director executiv, care este functionar public, potrivit legii.

Art. 15. - (1) Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii principale:

1. îndeplinesc atributiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural national;

2. colaborează cu autoritătile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

3. participă la realizarea activitătilor de observare si de control asupra actiunilor care pot de nastere la încălcări ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe si constată, în conditiile legii, încălcările acesteia;

4. avizează, în conditiile legii, numirea sau eliberarea conducătorilor institutiilor publice cultural-artistice de importantă locală si judeteană;

5. avizează, potrivit legii, înfiintarea, reorganizarea sau desfiintarea institutiilor publice de cultură si a asezămintelor culturale care functionează sub autoritatea consiliilor judetene sau locale;

6. finantează, în conditiile legii, programe, proiecte si actiuni culturale, în situatii de urgentă;

7. sprijină, în conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii si cultelor;

8. initiază si sprijină, în conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor în domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;

9. editează sau sprijină, în conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare în domeniul culturii si artei;

10. solicită si primesc, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii si Cultelor, de la autorităti ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informării publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;

11. controlează respectarea îndeplinirii obligatiilor de plată a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege;

12. îndeplinesc, la nivelul unitătilor administrativteritoriale, atributiile Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul cultelor;

13. îndeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si cultelor.

(2) Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 16. - (1) Unitătile care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii si cultelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, statele de functii pentru institutiile publice subordonate, precum si atributiile acestora se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 17. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Memorie Culturală îsi schimbă denumirea în “CIMEC - Institutul de Memorie Culturală”, institutie publică de cultură, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul National Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale îsi schimbă denumirea în “Comitetul National pentru Dezvoltare Culturală”, institutie publică de cultură, cu personalitate juridică, finantată integral din bugetul de stat.

Art. 18. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor are, de asemenea, în dotare, pentru activitătile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfă si persoane, cu un consum lunar mediu de carburanti de 400 litri, si un autoturism, cu un consum mediu lunar de carburanti de 350 litri.

Art. 19. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 78.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în cursul executiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală răspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Frâncu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 91.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea-acord, semnată la Zagreb la 21 octombrie 2004 si la Bucuresti la 10 noiembrie 2004, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington D.C. la 30 aprilie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington D.C. la 30 aprilie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin scrisoarea-acord, semnată la Zagreb la 21 octombrie 2004 si la Bucuresti la 10 noiembrie 2004, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurală, semnat la Washington D.C. la 30 aprilie 2001, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 93.

 

BANCA MONDIALĂ                                    21 octombrie 2004

 

Excelentei Sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

România: Împrumutul nr. 4602-RO (Proiectul de finantare rurală)

Amendamente la acordul de împrumut*)

 


*) Traducere.

 

Stimate domnule ministru,

Mă refer la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) privind proiectul mentionat mai sus, datat 30 aprilie 2001, asa cum a fost amendat (Acordul), si la scrisoarea dumneavoastră, datată 6 august 2004, prin care s-au solicitat unele amendamente la Acord. Răspundem afirmativ cererii dumneavoastră si prin prezenta amendăm Acordul după cum urmează (modificările sunt redate cu caractere italice):

 

1. Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 se amendează după cum urmează:

 

ANEXA Nr. 1

 

TRAGERI DIN ÎMPRUMUT

1. Tabelul de mai jos cuprinde categoriile de cheltuieli care urmează să fie finantate din sumele împrumutului pentru fiecare categorie, alocarea sumelor împrumutului pentru fiecare categorie, precum si procentul în care urmează să fie finantate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în USD)

Procent (%) din cheltuieli care

urmează să fie finantate din împrumut

(1) Subîmprumuturi si leasing financiar în cadrul părtilor A.1 si A.2 ale Proiectului

44.000.000

100%

(2) Microîmprumuturi în cadrul părtii A.3 a Proiectului

10.014.000

75%

(3) Bunuri:

a) în cadrul părtii B a Proiectului

b) în cadrul părtii C a Proiectului

5.088.000

 

104.000

100% din totalul cheltuielilor externe, 100% din totalul cheltuielilor locale (cost ex factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte bunuri cumpărate de pe piata internă

(4) Lucrări în cadrul părtii B a Proiectului

528.000

80%

(5) Servicii de consultantă si cursuri de pregătire, inclusiv servicii pentru partea C.1 a Proiectului

10.488.000

100%

(6) Costuri curente de operare:

a) aferente BPC

b) aferente UMP 131.000

5.661.000

80% până la data de 30 septembrie 2005.

65% după această dată

 80%

(7) Nealocate

3.986.000

 

TOTAL:

80.000.000

 

2. Paragraful 4 b) al părtii A din anexa nr. 1 se amendează după cum urmează:

“b) bunuri în cadrul contractelor cu o valoare mai mică de 1.000.000 USD echivalent fiecare, în cadrul părtii B a Proiectului, si mai mică de 100.000 USD echivalent fiecare, în cadrul părtii C a Proiectului;”

3. Partea C.7 din sectiunea I a anexei nr. 4 “Achizitii" se amendează după cum urmează:

“Bunurile si lucrările necesare pentru realizarea subproiectelor din partea A a Proiectului, pentru dezvoltarea filialelor BPC din partea B a Proiectului, estimate la un cost mai mic de 1.000.000 USD echivalent pe contract, pot fi achizitionate în conformitate cu practicile comerciale ale respectivilor beneficiari sau BPC.”

4. Partea D.2 b) din sectiunea I a anexei nr. 4 “Achizitii" se amendează după cum urmează:

“b) Cu privire la: (i) primele două contracte pentru achizitia de bunuri sau lucrări, încheiate în cadrul fiecăreia dintre părtile A si B ale Proiectului, inclusiv primele două contracte încheiate de fiecare BPI, societătile de leasing, BPC si furnizorii de servicii, în conformitate cu prevederile părtii C.6 a acestei sectiuni; si (ii) primul contract pentru achizitia de bunuri sau lucrări, încheiat în cadrul părtii C a Proiectului, în conformitate cu prevederile părtilor C.3 si C.6 ale acestei sectiuni, se vor aplica următoarele proceduri:

(i) înainte de alegerea oricărui furnizor prin procedura de cumpărare Împrumutatul va transmite Băncii un raport referitor la compararea si evaluarea cotatiilor primite;

(ii) înainte de semnarea unui contract încheiat prin procedura de contractare directă sau procedura de cumpărare Împrumutatul va transmite Băncii un exemplar al specificatiilor si proiectul de contract; si (iii) se vor aplica procedurile mentionate în paragrafele 2(f), 2(g) si 3 din anexa nr. 1 la Ghid.”

5. O nouă parte C.3 se va adăuga la sectiunea II a anexei nr. 4, după cum urmează:

“3. Practici comerciale

Serviciile de consultantă necesare pentru dezvoltarea sucursalelor BPC, în cadrul părtii B a Proiectului, estimate la un cost mai mic de 200.000 USD echivalent pe contract, pot fi achizitionate în conformitate cu practicile comerciale ale respectivelor BPC.”

6. Partea B.1 b) din anexa A la anexa nr. 5 “Programul de implementare” se amendează după cum urmează:

“b) persoane fizice cu cetătenie română, domiciliate în zone rurale, si microîntreprinderi private, înregistrate în România, rezidente în zone rurale sau care derulează activităti economice în aceste zone.”

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si restituirea către noi a copiei anexate a acestei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv la primirea copiei contrasemnate a acestei scrisori.

 

Al dumneavoastră sincer,

Anand K. Seth,

director,

Unitatea Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord,

ROMÂNIA

Prin Mihai Nicolae Tănăsescu

(reprezentant autorizat)

Ministrul finantelor publice

Data: 10 noiembrie 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste cerinte pentru determinarea nivelurilor de dioxină si a compusilor policlordifenili (PCB) asemănători dioxinei din furaje

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 215/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.470 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor ce stabileste cerinte pentru determinarea nivelurilor de dioxină si a compusilor policlordifenili (PCB) asemănători dioxinei din furaje, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Comisiei 2002/70/CE ce stabileste cerinte pentru determinarea nivelurilor de dioxine si PCB asemănători dioxinei din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 209 din 6 august 2002, pag. 0015-0021.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 5 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 109.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste conditii de sănătate publică, de sănătate animală si certificarea veterinară pentru activităti de import în România din tări terte de carne de ratite de crescătorie

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 215/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.464 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară

din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor ce stabileste conditii de sănătate publică, de sănătate animală si certificarea veterinară pentru activităti de import în România din tări terte de carne de ratite de crescătorie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2000/609/CEE ce stabileste conditii de sănătate publică, de sănătate animală si certificarea veterinară pentru activităti de import în România din tări terte de carne de ratite de crescătorie, amendând Decizia 94/85/CE ce stabileste o listă de tări terte din care statele membre autorizează activităti de import de carne proaspătă de pui, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 258 din 12 octombrie 2000, pag. 9.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 110.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste conditii speciale de import în România de moluste bivalve, echinoderme, tunicate si gasteropode marine ce provin din Thailanda

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 215/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.476 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor ce stabileste conditii speciale de import în România de moluste bivalve, echinoderme, tunicate si gasteropode marine ce provin din Thailanda, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 97/562/CE ce stabileste conditii speciale pentru importul de moluste bivalve, echinoderme, tunicate si gasteropode marine ce provin din Thailanda, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 232 din 23 august 1997.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 112.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste liste ale tărilor terte din care România autorizează activităti de import al unor produse destinate pentru consum uman, ce sunt supuse Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile de sănătate a animalelor si de sănătate publică ce reglementează comertul statelor membre ale Uniunii Europene cu România si importul în România de produse ce nu sunt supuse cerintelor si regulilor specifice

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 215/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.475 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor ce stabileste liste ale tărilor terte din care România autorizează activităti de import al unor produse destinate pentru consum uman, ce sunt supuse Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile de sănătate a animalelor si de sănătate publică ce reglementează comertul statelor membre ale Uniunii Europene cu România si importul în România de produse ce nu sunt supuse cerintelor si regulilor specifice, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/812/CE ce stabileste liste ale tărilor terte din care statele membre autorizează activităti de import al anumitor produse destinate pentru consum uman, ce sunt supuse Directivei Consiliului 92/118/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 305 din 22 noiembrie 2003, pag. 17.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 113.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.