MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 149         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 februarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 7 din 18 ianuarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

6. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public

 

98. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.065/2004. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată

 

34. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind calcularea pretului mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2004, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din productia internă în anul 2005

 

65. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar

 

113. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea cantitătilor de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 7

din 18 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală, ridicată de Federalcoop Constanta în Dosarul nr. 1.362/2004 al Tribunalului Constanta - Sectia penală.

La apelul nominal este prezentă autoarea exceptiei, prin consilier juridic Ion Stefan, lipsind partea Simona Florentina Borcănea, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea că partea Simona Florentina Borcănea a depus la dosar o cerere prin care solicită judecarea cauzei în lipsă.

Reprezentantul autoarei exceptiei, având cuvântul pe fond, pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, sustinând că termenul în care instanta este obligată să rezolve plângerea întemeiată pe dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală, prevăzut de textul de lege criticat, este prea scurt si nu permite pronuntarea unei hotărâri legale si temeinice.

Reprezentantul Ministerului Public, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 august 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.362/2004, Tribunalul Constanta - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală, ridicată de Federalcoop Constanta în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat creează discriminări între “făptuitorii” care sunt trimisi în judecată prin rechizitoriu si “făptuitorii” care ajung în fata instantei de judecată prin formularea plângerii împotriva rezolutiei procurorului de neîncepere a urmăririi penale. Astfel, se arată că termenul de 20 de zile în care instanta este obligată să rezolve plângerea întemeiată pe dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală nu permite acesteia să pronunte o hotărâre la fel de temeinică si de fundamentată ca în situatia trimiterii în judecată prin rechizitoriu, nefiind posibilă examinarea într-un termen atât de scurt   tuturor probelor, “atât incriminatoare, cât si cele în apărare”, asa încât “unii făptuitori vinovati primesc o sentintă cu solutia de scoatere de sub urmărire penală, iar altii vinovati pot fi condamnati pe nedrept”.

Tribunalul Constanta - Sectia penală, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, apreciază că aceasta este întemeiată. Se arată că termenul instituit prin textul de lege criticat, pentru solutionarea plângerii împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, este prea scurt si nu dă posibilitatea părtilor să îsi exercite toate drepturile procesuale în aceleasi conditii cu părtile din celelalte cauze deduse judecătii. Or, “egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice privită drept principiu fundamental, trebuie avută în vedere si din perspectiva normelor procesual penale, care conferă tuturor participantilor la procesul penal drepturi egale”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prin instituirea unui termen de solutionare a plângerii reglementate de art. 2781 din Codul de procedură penală nu se creează o discriminare fată de inculpatii care sunt trimisi în judecată prin rechizitoriu, având în vedere natura juridică diferită a celor două institutii: plângerea prevăzută de dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală are ca scop realizarea unui control asupra rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, pe când rechizitoriul declansează o judecată în fond a cauzei penale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 6 alin. (1), întrucât “acestea se aplică, fără discriminări si fără privilegii, tuturor persoanelor aflate în situatia juridică prevăzută la art. 2781 din Codul de procedură penală, si anume persoanelor vătămate sau persoanelor ale căror interese legitime au fost vătămate prin actele procurorului de netrimitere în judecată”.

În concluzie, Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autoarei exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si ale art. 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală, având următorul continut:

- Art. 2781 alin. 12: “Instanta este obligată să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire si să comunice, de îndată si motivat, persoanei care a făcut plângerea, modul în care aceasta a fost rezolvată.”

Autoarea exceptiei consideră că aceste dispozitii sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Se sustine, în esentă, că termenul de 20 de zile instituit de prevederile legale criticate este prea scurt pentru realizarea unei apărări eficiente, prin comparatie cu termenul de solutionare a cauzei în situatia sesizării instantei judecătoresti prin rechizitoriu, consecinta fiind crearea unei discriminări între cetăteni sub aspectul exercitării dreptului la apărare în cele două situatii mentionate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează să fie respinsă.

Curtea retine că principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. Or, situatiile relevate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, prin a căror comparare se încearcă a se demonstra neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală, sunt în mod evident diferite.

Astfel, plângerea împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, reglementată de dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală, nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci constituie un mijloc procedural prin care se realizează un examen al rezolutiei sau al ordonantei procurorului atacate, sub aspectul legalitătii acesteia. Asa fiind, este de dorit ca examinarea actului atacat să se realizeze cu celeritate, pentru a nu tergiversa eventuala judecare a fondului cauzei, termenul de 20 de zile în care instanta este obligată să rezolve plângerea, reglementat de textul de lege criticat, fiind instituit tocmai din această ratiune si în considerarea dreptului părtii la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil. În situatia învestirii instantelor judecătoresti prin rechizitoriu, judecătorii sunt chemati să stabilească existenta infractiunii, vinovătia si răspunderea juridică a persoanelor trimise în judecată, adică să realizeze judecarea propriu-zisă a cauzei penale.

Cele două situatii juridice nefiind identice, este justificată diferenta de tratament juridic învederată de autoarea exceptiei, precum si de instanta de judecată. Asa fiind, si întrucât principiul egalitătii nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite, nu se poate retine nici o contradictie între dispozitiile art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală si prevederile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, părtile implicate în cauzele reglementate de art. 2781 din Codul de procedură penală având posibilitatea să se apere, fără nici o discriminare, prin mijloacele si în limitele cerute de natura acestor cauze.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale ce fac obiectul exceptiei de fată Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii (de exemplu, Decizia nr. 468 din 4 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.229 din 21 decembrie 2004, Decizia nr. 438 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004). Argumentele care au fundamentat solutiile de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală, ridicată de Federalcoop Constanta în Dosarul nr. 1.362/2004 al Tribunalului Constanta - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 ianuarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public

 

În vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin Strategia actualizată de accelerare a reformei administratiei publice cu privire la operationalizarea corpului de functionari publici cu statut special denumiti manageri publici, precum si a prevederilor Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la depolitizarea administratiei publice prin asigurarea unui mecanism obiectiv si a unor structuri independente de evaluare si monitorizare a performantelor functionarilor publici,

având în vedere riscul de a nu se asigura finalitatea Proiectului PHARE RO 0106.03, denumit “Crearea unui corp profesionist de manageri publici în administratia publică - Proiectul tinerilor profesionisti”, în valoare de 4 milioane euro, prin neîncadrarea imediată în structurile administratiei publice, în calitate de manageri publici, a absolventilor programelor de formare specializată desfăsurate prin acest proiect, situatie de natură să afecteze atât credibilitatea factorilor de decizie în ceea ce priveste implementarea reformei în administratia publică, cât si încrederea tinerilor absolventi în intentia declarată a Guvernului de a atrage profesionisti în sistemul public,

pentru evitarea posibilitătii de a pierde finantarea unui al doilea ciclu al proiectului, în valoare de 3,5 milioane euro, precum si a ciclurilor subsecvente, având în vedere programarea multianuală a proiectului, cu consecinta negativă a pierderii unui corp de tineri profesionisti manageri publici si a importantei contributii a acestora la accelerarea procesului de modernizare a administratiei publice,

tinând seama de necesitatea completării si actualizării sistemului de salarizare a managerilor publici, în scopul asigurării cadrului normativ strict necesar pentru acordarea unui nivel de salarizare motivant, corespunzător pregătirii si abilitătilor acestora, precum si rolului deosebit atribuit pentru accelerarea reformei administratiei publice,

în vederea adoptării măsurilor prevăzute prin prezenta ordonantă de urgentă, ce urmăresc eficientizarea si modernizarea activitătii în administratia publică si cresterea calitătii acesteia, precum si respectarea termenului prevăzut în Foaia de parcurs a României pentru reforma administratiei publice pentru implementarea unui cadru legislativ corespunzător desfăsurării activitătii managerilor publici în sistemul public - decembrie 2004, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează statutul special al functionarilor publici numiti într-o functie publică specifică de manager public.

(2) În exercitarea functiei publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului României în ceea ce priveste proiectarea, managementul si implementarea, de la nivelurile strategice la cele operationale, a procedurilor si activitătilor vizând accelerarea reformei administratiei publice, integrarea în structurile Uniunii Europene, precum si implementarea legislatiei armonizate cu acquisul comunitar.

(3) Responsabilitătile managerilor publici rezultă din coordonarea de programe, proiecte si activităti menite să accelereze modernizarea administratiei si serviciilor publice, cu scopul de a creste calitatea actului administrativ si a serviciilor publice furnizate cetăteanului, în vederea armonizării acestora cu standardele Uniunii Europene.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Se înfiintează Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, ca organism independent, de interes general, ce urmăreste si asigură aplicarea prevederilor referitoare la modalitătile de acces la functia de manager public si la mecanismele de promovare rapidă, reglementate prin prezenta ordonantă de urgentă si prin normele de aplicare a acesteia.

(2) Potrivit prezentei ordonante de urgentă, Comisia îndeplineste atributii în domeniul evaluării, încadrării în trepte, repartizării, promovării, solutionării contestatiilor si al excluderii din categoria managerilor publici, asigurând transparenta, impartialitatea, reprezentativitatea si obiectivitatea. Rolul Comisiei în domeniul evaluării constă în aprobarea rezultatelor aplicării procedurilor de evaluare stabilite.

(3) Structura, componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei se stabilesc de Guvern, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Comisia este constituită din maximum 17 reprezentanti ai autoritătilor si institutiilor publice, organizatiilor neguvernamentale si institutiilor de învătământ superior, ai organizatiilor profesionale din domeniul massmedia, desemnati de organele de conducere ale acestora.

(5) Secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Administratiei si Internelor.

(6) Finantarea cheltuielilor necesare exercitării atributiilor ce revin Comisiei, precum si cele ale secretariatului Comisiei, ce decurg din prevederile prezentei ordonante de urgentă si ale normelor de aplicare a acesteia, se asigură de la bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Finantarea acestor cheltuieli poate fi asigurată si prin programe cu asistentă externă.

(7) Ministerul Administratiei si Internelor poate colabora, în exercitarea atributiilor sale de secretariat al Comisiei, cu un partener de implementare, desemnat potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(4) Autoritătile si institutiile publice sunt obligate să colaboreze cu Agentia Natională a Functionarilor Publici în vederea numirii sau asigurării transferului managerilor publici, în limita numărului de posturi aprobat.”

4. La articolul 10 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) absolventii programului de burse speciale «Guvernul României», cu conditia să urmeze un program intensiv de formare specializată în administratia publică, în România, organizat, în conditiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, de către Institutul National de Administratie sau de alte institutii de formare continuă.”

5. Alineatele (1) si (3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) sunt evaluate la finalizarea programelor de formare specializată de către Comisie, care decide treapta profesională de încadrare ca manager public. În această evaluare se vor lua în considerare rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare si rezultatele aplicării procedurilor de evaluare finală, prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

............................................................................................

(3) Numirea în functia de manager public se face, în termenul prevăzut de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, prin act administrativ al conducătorului autoritătii sau institutiei publice în cadrul căreia urmează să-si desfăsoare activitatea, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.”

6. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(2) Decizia Comisiei este bazată pe rezultatele evaluării performantelor profesionale individuale, efectuată de către superiorul ierarhic al managerului public evaluat, si pe rezultatele aplicării procedurilor de evaluare prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

7. După alineatul (1) al articolului 19 se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Stabilirea salariului de bază al managerului public se face potrivit reglementărilor legale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerelor, prin însumarea salariului de bază corespunzător functiei de consilier, gradul profesional superior, treapta de salarizare I, cu indemnizatia de conducere aferentă functiei publice de conducere, echivalentă gradului profesional detinut de managerul public respectiv.

(12) Sporul de manager public se determină prin aplicarea la salariul de bază al managerului public, calculat potrivit alin. (11), a procentului determinat în functie de treapta profesională detinută, prevăzut în primul tabel din anexa la prezenta ordonantă de urgentă.”

8. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (4), pe durata derulării proiectelor din domeniul administratiei publice, finantate prin programul PHARE, din Comisie vor putea să facă parte si experti din state membre ale Uniunii Europene, propusi de către echipele de asistentă tehnică ale proiectelor PHARE, prevăzute la art. 20 alin. (2).”

Art. II. - (1) Termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 se prorogă cu 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Până la împlinirea termenului prorogat potrivit alin. (1), Comisia interimară înfiintată prin ordin al ministrului administratiei si internelor, conform prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004, în vigoare la data adoptării prezentei  ordonante de urgentă, mai îndeplineste, pe lângă atributiile prevăzute prin ordin, si celelalte atributii ale Comisiei pentru managerii publici, ce decurg din prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004. Totodată, pentru absolventii proiectului prevăzut la art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004, componenta “Stagiari 2003-2004”, Comisia interimară va confirma, la propunerea secretariatului acesteia, atributiile si responsabilitătile generale si cele specifice minimale ce vor fi avute în vedere, până la aprobarea lor prin normele prevăzute la art. 22 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004, la întocmirea fisei posturilor respective de manager public.

(3) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, absolventii proiectului prevăzut la art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004, componenta “Stagiari 2003-2004”, vor fi numiti în functiile de manager public potrivit schemei de repartizare a acestor absolventi, întocmită de către Agentia Natională a Functionarilor Publici cu contrasemn ătura Comisiei interimare.

Art. III. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Comisia pentru bursa specială “Guvernul României”, redenumită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 Comisia pentru managerii publici, îsi reia, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, denumirea prevăzută în Legea nr. 157/2004 si îndeplineste atributiile conferite prin această lege si prin normele ei de aplicare.

(2) Pe aceeasi dată se modifică, corespunzător alin. (1), prevederile art. 8 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, si se abrogă art. 9 alin. (3), art. 13 alin. (3) lit. z), art. 36 alin. (2) si art. 37 alin. (3) din aceeasi anexă, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jözsef Birtalan

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 6.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Gabriel Nicola se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Vârset, Uniunea Serbia Muntenegru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 17 februarie 2005.

Nr. 98.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (5), ale art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de călătorie pentru agentii economici prevăzuti la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată, precum si a biletelor de călătorie în interesul serviciului, acordate societătilor respective si altor societăti care desfăsoară lucrări în interesul căii ferate, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Metodologia de decontare a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată, a căror contravaloare se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si Directia generală economică si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.067/2003 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 8 august 2003, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 549/2003 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003, si a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionarea si folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.067/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 6 noiembrie 2003, precum si orice dispozitii contrare se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 2.065.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind calcularea pretului mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2004, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din productia internă în anul 2005

 

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004 si a prevederilor art. 3 si 4 din Ordinul ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Valorificarea în anul 2005 a gazelor naturale noi din productia internă se face prin negocierea pretului acestora, în limita unui procent de maximum 80% din pretul mediu ponderat de achizitie a gazelor naturale din import pentru anul 2004, calculat la 150,11 USD/1.000m3.

Art. 2. - Pretul în lei al gazelor naturale noi din productia internă se va determina aplicându-se la pretul gazelor noi, calculat în conformitate cu art. 1, cursul leu/USD valabil pentru data plătii aferente facturilor emise.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 9 februarie 2005.

Nr. 34.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 3 din Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 9 august 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Persoanele care se regăsesc în situatia prevăzută la art. 2 au obligatia ca până la data de 1 ianuarie 2006 să prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atestă îndeplinirea conditiilor privind forma de învătământ si durata studiilor.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 16 februarie 2005.

Nr. 65.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea cantitătilor de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cantitătile de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, cu încadrare în fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinatie.

Art. 2. - Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, este de 1.325,8 miliarde lei pentru cantitatea de 136,73 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 5,0 mii tone carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 30,0 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 60,73 mii tone carne porc, valoarea totală a subventiei este de 728,8 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 1,0 mii tone carne tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 7,0 miliarde lei;

d) pentru cantitatea de 70,0 mii tone carne pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 560,0 miliarde lei.

Art. 3. - Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne în viu obtinute de la animale individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, este de 6,2 miliarde lei pentru cantitatea de 0,6 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 0,1 mii tone carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 0,7 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 0,2 mii tone carne porc, valoarea totală a subventiei este de 2,8 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 0,3 mii tone carne pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 2,7 miliarde lei;

Art. 4. - Valoarea totală a subventiei pentru ouăle de găină obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 si obtinute în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005, este de 0,5 miliarde lei pentru 500 mii bucăti.

Art. 5. - Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si de biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, este de 174,0 miliarde lei si se acordă crescătorilor care îndeplinesc conditiile prevăzute în Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 79/2005, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005, astfel:

a) pentru 16.890 de juninci la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 41,7 miliarde lei;

b) pentru 86.200 de vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite, si mentinuti în exploatatie minimum 6 luni, valoarea totală a subventiilor este de 66,7 miliarde lei;

c) pentru 23.907 de scrofite de reproductie la prima fătare, care întarcă minimum 8 purcei, valoarea totală a subventiilor este de 53,8 miliarde lei;

d) pentru 110.180 de oi mioare, berbeci adulti si berbeci miori, valoarea totală a subventiilor este de 11,8 miliarde lei.

Art. 6. - Valoarea totală a subventiei pentru laptele de oaie si capră, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, livrat pentru prelucrare în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005, la agentii economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie, este de 10,8 miliarde lei pentru 38.571 hl lapte.

Art. 7. - Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, este de 12,5 miliarde lei, pentru 125 mii de familii de albine pentru care se livrează miere în conditiile prevăzute în Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 79/2005, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005.

Art. 8. - Valoarea totală a subventiei pentru ouăle de viermi de mătase, prevăzută la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, este de 0,2 miliarde lei pentru un număr de 333 de cutii cu ouă de viermi de mătase pentru care se livrează gogosi crude de viermi de mătase, în conditiile prevăzute în Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 79/2005, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005.

Art. 9. - Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de peste de consum, prevăzute la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, este de 10,0 miliarde lei pentru cantitatea de 790 tone peste de consum, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2005, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 300 tone salău, valoarea totală a subventiei este de 3,6 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 300 tone somn (indigen, pitic, african), valoarea totală a subventiei este de 3,6 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 160 tone stiucă, valoarea totală a subventiei este de 1,6 miliarde lei;

d) pentru cantitatea de 30 tone sturioni (morun, păstrugă, nisetru, polyodon), valoarea totală a subventiei este de 1,2 miliarde lei.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 113.