MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 150         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 februarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

88. - Hotărâre privind organizarea studiilor universitare de licentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

42. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea studiilor universitare de licentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (5) si al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ciclul de studii universitare de licentă se organizează pe domenii de studiu, cu exceptia specializărilor reglementate în Uniunea Europeană prin norme speciale.

(2) Un domeniu de studiu este definit prin cunostinte si competente generale si de specialitate. Domeniul de studiu cuprinde una sau mai multe specializări universitare.

(3) Specializările universitare sunt modalităti alternative de a dobândi cunostintele si competentele definitorii pentru un domeniu de studiu.

(4) Fiecărui absolvent de studii universitare de licentă i se eliberează diploma de licentă pe domeniul de studiu, precum si un supliment de diplomă al cărui continut este în conformitate cu normele europene si în care se va mentiona specializarea.

(5) Drepturile conferite de diploma de licentă sunt aceleasi pentru 180-240 de credite de studiu acumulate.

Art. 2. - (1) Lista domeniilor în care se pot organiza studii universitare de licentă si a specializărilor reglementate sectorial, precum si numărul corespunzător de credite de studiu transferabile sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul creditelor de studiu este acelasi pentru toate formele de învătământ: zi, seral, cu frecventă redusă si la distantă.

(3) Durata ciclului de licentă la formele de învătământ zi, cu frecventă redusă si la distantă este aceeasi.

(4) Toate universitătile din învătământul superior public si privat vor proceda la reformarea planurilor de învătământ ale specializărilor acreditate si/sau autorizate provizoriu, pentru a asigura dobândirea cunostintelor si a competentelor definitorii pentru domeniul de studiu si pentru a realiza un învătământ centrat pe student.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică învătământului superior public si privat, acreditat si/sau autorizat provizoriu, care functionează în conditiile legii, începând cu anul universitar 2005-2006, pentru studentii admisi în anul I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 88.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii

 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului

Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 22 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii sub Directiva 1999/5/EC, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 208/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 25 iulie 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 7 februarie 2005.

Nr. 42.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii sub Directiva 1999/5/EC

(Lista standardelor europene armonizate a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C104 din 30 aprilie 2004)

 

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a