MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 153         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 februarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 19 din 20 ianuarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 325 din Codul penal

 

Decizia nr. 24 din 20 ianuarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 1 si 5 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 59 din 1 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 62 din 1 februarie 2005 privind constitutionalitatea dispozitiilor art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 

Opinie separată

 

Decizia nr. 64 din 3 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

128. - Ordin al ministrului finantelor publice privind unele reglementări contabile aplicabile agentilor economici

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 19

din 20 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 325 din Codul penal

 

Ion Predescu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 325 din Codul penal, exceptie ridicată de Fazekas Schnelle Janos în Dosarul nr. 5.822/2003 al Tribunalului Bihor - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 25 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 5.822/2003, Tribunalul Bihor - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 325 din Codul penal. Exceptia a fost ridicată de inculpatul Fazekas Schnelle Janos în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unui apel formulat împotriva Sentintei penale nr. 484 din 14 martie 2002 a Judecătoriei Oradea pentru infractiunile de proxenetism (art. 329 din Codul penal) si răspândire de materiale obscene (art. 325 din Codul penal).

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) teza întâi, potrivit cărora părtile au dreptul la un proces echitabil, precum si prevederilor art. 154 alin. (1), conform cărora legile si toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin Constitutiei. În acest sens autorul exceptiei arată că “dispozitiile art. 325 din Codul penal sunt neconstitutionale, deoarece prin Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, la art. 10-14, se prevăd sanctiunile penale si contraventionale aplicabile în cazul încălcării legii, ceea ce determină o dublă incriminare, atât prin lege specială, cât si prin Codul penal, si care nu oferă un cadru procesual echitabil, neasigurând posibilitatea exercitării garantiilor procedurale care să raporteze activitatea incriminată la o realitate economică socială”. De asemenea, mai arată că Legea nr. 196/2003 a abrogat implicit prevederile art. 325, fiind o lege specială si ulterioară Codului penal.

Tribunalul Bihor - Sectia penală si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 325 din Codul penal, fată de prevederile art. 21 alin. (3) teza întâi si ale art. 154 din Legea fundamentală, este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece sustinerile autorului exceptiei privesc probleme legate de succesiunea în timp a legilor si determinarea legii aplicabile în cauza dedusă judecătii, ceea ce nu constituie o chestiune de constitutionalitate a unor dispozitii legale, în sensul prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/1992.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 325 din Codul penal “nu opresc părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează, într-o societate democratică, desfăsurarea unui proces echitabil” si, de asemenea, nu contravin art. 154 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 325 din Codul penal, care au următorul continut: “Fapta de a vinde sau răspândi, precum si de a confectiona ori detine, în vederea răspândirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.”

Aceste dispozitii legale sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind contrare prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) teza întâi, potrivit cărora “Părtile au dreptul la un proces echitabil [...]”, precum si celor ale art. 154 alin. (1), în conformitate cu care “Legile si toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constitutii”.

Examinând criticile de neconstitutionalitate formulate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate. Astfel, valoarea socială, care constituie obiectul infractiunii si, totodată, obiectul ocrotirii juridice pe care legiuitorul urmăreste să o realizeze prin incriminarea si sanctionarea penală a răspândirii de materiale obscene, este morala publică, înteleasă sub aspectul normelor de comportare socială a individului în manifestările si exprimările sale sub orice formă, cu privire la viata sexuală. Morala publică îsi găseste expresie în sentimentul public de pudoare si decentă, a cărui nesocotire nu poate fi tolerată de colectivitatea respectivă. Manifestările contrare moralei publice sunt social periculoase, pentru că neagă una dintre conditiile de existentă a societătii si pentru că împiedică educatia tinerelor generatii în respectul fată de valorile morale ale societătii. “Morala publică” si “bunele moravuri” sunt valori fundamentale, consacrate de Constitutie. Drepturile si libertătile fundamentale pe care aceasta le prevede nu pot fi exercitate într-un mod contrar bunelor moravuri sau care ar aduce atingere moralei publice. Astfel, în legătură cu libertatea de exprimare, sunt interzise manifestările obscene, contrare bunelor moravuri [art. 30 alin. (7) din Constitutie]. De asemenea, art. 53 alin. (1) din Legea fundamentală permite chiar restrângerea prin lege a exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, dacă aceasta este necesară, între altele, pentru “apărarea moralein publice”.

Interzicerea explicită prin Constitutie a manifestărilor obscene, contrare bunelor moravuri, obligă legiuitorul să elaboreze norme speciale prin care să se asigure realizarea în fapt a acestei interziceri si apărarea valorilor sociale puse în pericol prin nesocotirea ei. Acestei cerinte îi corespund dispozitiile art. 325 din Codul penal prin care sunt incriminate si sanctionate penal faptele cunoscute sub denumirea de răspândire de materiale obscene.

Este de observat, totodată, că legiuitorul, conformându-se dispozitiilor constitutionale, în scopul protejării demnitătii persoanei, a pudorii si a moralitătii publice, cu ocazia adoptării Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, a prevăzut în art. 10-12 din lege că sunt interzise: “racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiente psihofizice în acte cu caracter obscen, organizarea de reuniuni la care participă sau asistă minori si în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen, distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori având un comportament explicit sexual” si a stabilit că încălcarea acestor dispozitii constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare. Această nouă incriminare o completează pe cea din art. 325 din Codul penal, fiind destinată să asigure apărarea moralei publice împotriva actelor cu caracter obscen, precum si a materialelor care reproduc sau difuzează asemenea acte, fără ca prin aceasta să se creeze o dublă incriminare, cum neîntemeiat sustine autorul exceptiei. În acest sens este de observat că latura obiectivă a infractiunii de răspândire de materiale obscene, astfel cum aceasta este reglementată de prevederile art. 325 din Codul penal, este diferită de cea a infractiunilor cuprinse în Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, infractiuni care se referă cu precădere la minori.

Reglementările din dreptul nostru intern, cu privire la recunoasterea moralei publice ca valoare socială fundamentală, la necesitatea si la modul de apărare a acesteia prin mijloace de drept penal sunt în concordantă cu reglementările cuprinse în tratatele si conventiile internationale privitoare la drepturile omului. Toate aceste documente prevăd că drepturile si libertătile omului nu pot fi îngrădite, în exercitarea lor, decât de necesitatea apărării altor valori fundamentale, între care si morala publică.

Astfel, în art. 29 pct. 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului se prevede că, “în exercitarea drepturilor si libertătilor sale, fiecare persoană este supusă numai îngrădirilor stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoasterii si respectului drepturilor si libertătilor celorlalti si în vederea satisfacerii cerintelor juste ale moralei, ordinii publice si bunăstării generale, într-o societate democratică”.

La rândul său, Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în art. 10 privitor la libertatea de exprimare, în diversele ei forme, prevede, la pct. 2, că “exercitarea acestor libertăti ce comportă îndatoriri si responsabilităti poate fi supusă anumitor formalităti, conditii, restrângeri sau sanctiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea natională, integritatea teritorială sau siguranta publică, apărarea ordinii si prevenirea infractiunilor, protectia sănătătii sau a moralei, protectia reputatiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecătoresti”.

Se recunoaste deci, implicit, dreptul statelor de a asigura apărarea moralei publice, inclusiv prin mijloace de drept penal.

Notiunile “morală publică” si “bune moravuri”, precum si notiunile “obscen” si “pornografic” au un continut variabil de la o colectivitate la alta, de la o epocă la alta. În toate cazurile însă există o limită a tolerantei manifestărilor a cărei încălcare este inadmisibilă si la această acceptiune a termenilor se referă legea penală.

Fată de criticile autorului exceptiei, se constată că este neîntemeiată sustinerea formulată în raport cu prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, întrucât textul de lege ce face obiectul exceptiei nu aduce atingere sub nici un aspect dreptului părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, acestea putându-se prevala, fără nici o îngrădire, de toate garantiile procesuale prevăzute de lege în acest sens.

De asemenea, este lipsită de semnificatie invocarea prevederilor art. 154 alin. (1) din Legea fundamentală care se referă la conflictul temporal de legi, stabilind că “Legile si toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constitutii”, deoarece, pe de o parte, art. 325 din Codul penal a fost modificat si completat de autoritatea legiuitoare ulterior intrării în vigoare a noii Constitutii, prin Legea nr. 140/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996, si deci nu se poate sustine că nu mai este în vigoare pentru că ar contraveni prevederilor Constitutiei, iar pe de altă parte, prin continutul său, textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor Legii fundamentale, invocate de autorul exceptiei.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 325 din Codul penal, exceptie ridicată de Fazekas Schnelle Janos în Dosarul nr. 5.822/2003 al Tribunalului Bihor - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2005.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 24

din 20 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 1 si 5 din Codul de procedură penală

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 1 si 5 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Alexandru Rădulescu în Dosarul nr. 3.604/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei si se constată lipsa celeilalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei arată că rezolvarea cererii sale de recuzare este dată în competenta aceleiasi instante contestate, întrucât nu exista o altă instantă superioară Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Or, această situatie este de natură a-i aduce atingere dreptului la un proces echitabil consacrat de art. 21 alin. (3) din Constitutie, precum si de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care presupune, printre altele, solutionarea cererii de către o instantă superioară, independentă si impartială.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de contencios constitutional, ocazie cu care Curtea, prin Decizia nr. 241 din 27 mai 2004, a respins ca nefondată o critică similară.

De altfel, până în prezent nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei mai sus amintite.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.604/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 alin. 1 si 5 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de Alexandru Rădulescu în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei cereri de recuzare a tuturor judecătorilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a antepronuntat în cauză si, potrivit textului legal criticat, o eventuală cerere de recuzare a întregii instante ar trebui solutionată de o instantă superioară, care, potrivit legii, nu există. Or, rezolvarea unei asemenea cereri tot de către instanta contestată este de natură a-i încălca dreptul autorului exceptiei la un proces echitabil, care implică printre altele o instantă superioară independentă si impartială.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, deoarece autorul exceptiei nu a indicat nici unul dintre textele Constitutiei României presupuse a fi încălcate de dispozitiile legale criticate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul României apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) si ale Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, astfel încât legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, cum sunt cele referitoare la recuzare, precum si modalităti diferite de exercitare a drepturilor procesuale. De asemenea, potrivit art. 129 din Legea fundamentală, împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii. Rezultă, asadar, că, potrivit Constitutiei, legiuitorul este unica autoritate competentă de a reglementa procedura de judecată, cazurile în care sedintele de judecată nu sunt publice, precum si căile de atac si conditiile exercitării acestora. Procedura de solutionare a cererilor de abtinere sau de recuzare face parte integrantă din procedura de judecată, fiind reglementată în conformitate cu prevederile constitutionale.

Cu privire la concordanta legii procesuale românesti cu prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul persoanei la un proces echitabil, Guvernul arată că modul de reglementare a cererii de recuzare împiedică tergiversarea unei asemenea cereri, asigurând solutionarea cauzei cu celeritate. Judecarea cererii de recuzare fără citarea părtilor are ca scop evitarea prelungirii nejustificate a cauzei si nu se poate vorbi despre încălcarea principiului dreptului la un proces echitabil, de vreme ce dispozitiile legale criticate dau expresie preocupărilor legiuitorului de a asigura solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, prin împiedicarea tergiversării acestora.

Avocatul Poporului arată că în cauză sunt incidente prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora sesizările adresate Curtii Constitutionale trebuie făcute în formă scrisă si motivate. Consideră că numai Curtea este în măsură să decidă asupra cadrului constitutional în care urmează să fie examinată exceptia invocată.

Pe fondul exceptiei, Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 52 alin. 1 si 5 din Codul de procedură penală nu contravin nici unui text din Legea fundamentală, motiv pentru care le consideră constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiillor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 52 alin. 1 si 5 din Codul de procedură penală, care au următorul continut: “Abtinerea sau recuzarea judecătorului, procurorului, magistratului-asistent sau grefierului se solutionează de un alt complet, în sedintă secretă, fără participarea celui ce declară că se abtine sau care este recuzat. [...]

Abtinerea sau recuzarea care priveste întreaga instantă trebuie să cuprindă indicarea concretă a cazului de incompatibilitate în care se află fiecare judecător si se solutionează de instanta ierarhic superioară. Aceasta, în cazul când găseste întemeiată abtinerea sau recuzarea, desemnează pentru judecarea cauzei o instantă egală în grad cu instanta în fata căreia s-a produs abtinerea sau recuzarea.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3), referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care reglementează acelasi drept.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 52 din Codul de procedură penală s-a mai pronuntat, statuând că acestea sunt constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 241 din 27 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 24 iunie 2004, pronuntându-se în legătură cu critica potrivit căreia art. 52 din Codul de procedură penală încalcă dispozitiile constitutionale si conventionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, Curtea a constatat că textul legal criticat este în deplină concordantă cu art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală si cu art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, potrivit prevederilor constitutionale ale art. 126 alin. (2), ale art. 127 si 129, legiuitorul este unica autoritate competentă să reglementeze procedura de judecată, cazurile în care sedintele de judecată nu sunt publice, precum si căile de atac si conditiile exercitării acestora. Prin urmare, procedura de solutionare a cererilor de recuzare făcând parte integrantă din procedura de judecată, reglementarea acesteia este în deplină concordantă cu prevederile fundamentale.

Ca urmare, nu pot fi retinute criticile de neconstitutionalitate formulate de autorul exceptiei, întrucât dispozitiile legale privitoare la procedura de solutionare a cererii de recuzare nu aduc atingere dreptului la un proces echitabil, consacrat de prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, respectiv de cele ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ci, dimpotrivă, dau expresie preocupării legiuitorului de a asigura solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, prin împiedicarea tergiversării acestora, corespunzător cerintelor unui proces echitabil.

Cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acestei jurisprudente.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 1 si 5 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Alexandru Rădulescu în Dosarul nr. 3.604/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2005.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 59

din 1 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Carol Nicolae Feher, Mariana Dana Feher, Margareta Liliana Baczai (căsătorită Ster), Maria Ster si Stefan Ster în Dosarul nr. 1.836/2003 al Tribunalului Maramures - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de contencios constitutional prin Decizia nr. 468/2004, iar până în prezent nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea acestei jurisprudente.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.836/2003, Tribunalul Maramures – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de inculpatii Carol Nicolae Feher, Mariana Dana Feher, Margareta Liliana Baczai (căsătorită Ster), Maria Ster si Stefan Ster, prin apărătorul ales, în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale, deoarece, potrivit art. 289 din acelasi cod, judecata se desfăsoară potrivit principiilor privitoare la oralitate, nemijlocire si contradictorialitate, tocmai pentru a asigura pe deplin persoanei cercetate dreptul fundamental la apărare. Or, de vreme ce martorul a fost audiat în faza de urmărire penală în absenta inculpatilor sau a apărătorului ales, recitirea depozitiei acestuia în faza de judecată este de natură a afecta grav dreptul la apărare si la un proces echitabil, întrucât îi privează pe inculpati de posibilitatea de a pune întrebările necesare apărării.

Tribunalul Maramures - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală se aplică în situatii obiective exceptionale, în care martorul audiat în faza de urmărire penală nu se mai poate prezenta pentru a fi ascultat de instanta de judecată. În acest caz legea prevede posibilitatea citirii declaratiei martorului, punerea ei în discutie si luarea în considerare la pronuntarea hotărârii.

Potrivit art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, în cursul urmăririi penale apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, inclusiv la audierea martorilor. În situatia în care martorul nu a fost audiat în prezenta sa, apărătorul are dreptul de a solicita reaudierea acestuia, chiar si în momentul prezentării materialului de urmărire penală. Aprecierea declaratiei martorului este însă un atribut al instantei de judecată, care se va pronunta asupra fondului cauzei prin coroborarea tuturor probelor administrate în cele două faze ale procesului penal.

De altfel, inculpatul nemultumit de dispozitia instantei în aplicarea articolului legal criticat poate ataca hotărârea prin căile de atac prevăzute de lege si, pe cale de consecintă, nu se poate sustine că art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală aduce atingere art. 24 din Legea fundamentală si art. 6 pct. 3 lit. d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul României apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece legea procesual penală română permite audierea martorilor în toate etapele procesuale. Potrivit art. 172 din Codul de procedură penală, învinuitul sau inculpatul are posibilitatea de a asista direct ori indirect, prin apărător, la audierea martorilor în cursul urmăririi penale. Cu prilejul prezentării materialului de urmărire penală inculpatului i se aduc la cunostintă toate probele administrate în cauză, ocazie cu care acesta are posibilitatea să solicite în apărarea sa administrarea unor noi probe, cum ar fi confruntarea cu martorii audiati în tot cursul urmăririi penale.

În legătură cu sustinerea autorilor exceptiei, în sensul că prevederile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală încalcă dreptul la un proces echitabil consfintit de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Guvernul arată că, în sensul practicii europene, conceptul de proces echitabil nu implică în mod necesar existenta mai multor grade de jurisdictie, a unor căi de atac al hotărârilor judecătoresti, nici, pe cale de consecintă, posibilitatea exercitării acestor căi de atac - inclusiv a celor extraordinare - de către toate părtile din proces.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate referitoare la procedura de urmat în situatia în care ascultarea martorului nu mai este posibilă nu sunt contrare prevederilor constitutionale referitoare la dreptul la apărare. Astfel, în cazul în care martorul nu se mai poate prezenta pentru a fi audiat în instantă, punerea în discutie si valorificarea declaratiei date de acesta în cursul urmăririi penale, cu respectarea dispozitiilor legale, nu poate afecta dreptul la apărare al inculpatului. Totodată, este în interesul aflării adevărului în procesul penal să se tină seama de declaratiile martorului audiat în faza de urmărire penală, aflat în imposibilitate de a fi audiat în cea de-a doua fază a procesului penal.

În plus, dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală au fost adoptate în considerarea unor situatii obiective exceptionale, fără ca dreptul la apărare al inculpatului să fie încălcat, deoarece acesta are posibilitatea de a participa la audierile martorilor în cursul urmăririi penale, în conditiile prevăzute de art. 172 din Codul de procedură penală, iar dacă se consideră prejudiciat poate folosi împotriva hotărârilor judecătoresti căile de atac prevăzute de lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, cu următorul continut: “Dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanta dispune citirea depozitiei date de acesta în cursul urmăririi penale si va tine seama de ea la judecarea cauzei.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare, precum si ale art. 6 pct. 3 lit. d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală s-a mai pronuntat, statuând că acestea sunt constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 468 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2004, pronuntându-se în legătură cu critica potrivit căreia prevederile legale criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 24, Curtea a constatat că dreptul la apărare al inculpatului nu este afectat de valorificarea unei depozitii date în cursul urmăririi penale de către martorul care, din motive obiective, nu s-a putut prezenta în fata instantei pentru o nouă declaratie. Inculpatul poate cunoaste declaratia dată de un martor în cursul urmăririi penale fie prin apărătorul său, care are dreptul să asiste la audierea martorului, fie cu prilejul prezentării materialului de urmărire penală, având posibilitatea de a cere confruntarea cu acesta. De altfel, instanta de judecată are deplina libertate de a aprecia o declaratie de martor dată în faza de urmărire penală, pronuntându-se asupra concludentei, pertinentei si utilitătii ei abia după coroborarea acesteia cu celelalte probe administrate în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Carol Nicolae Feher, Mariana Dana Feher, Margareta Liliana Baczai (căsătorită Ster), Maria Ster si Stefan Ster în Dosarul nr. 1.836/2003 al Tribunalului Maramures - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 62

din 1 februarie 2005

privind constitutionalitatea dispozitiilor art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

În temeiul art. 146 lit. c) din Constitutie si al art. 27 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, la data de 12 ianuarie 2005, presedintele Camerei Deputatilor, domnul Adrian Năstase, a solicitat Curtii Constitutionale să se pronunte asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 184 din 12 ianuarie 2005 si constituie obiectul Dosarului nr. 29C/2005.

În motivarea sesizării se arată următoarele: Articolul 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor, care preia si dezvoltă norma constitutională cuprinsă în art. 64 alin. (2) teza a treia, potrivit căreia “membrii birourilor permanente pot fi revocati înainte de expirarea mandatului”, schimbând sensul întregului alineat referitor la rolul si mandatul presedintelui Camerei, excedează spiritului Constitutiei si contravine dispozitiilor art. 20 si 21 din regulament.

Presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului au un regim constitutional distinct de ceilalti membri ai birourilor permanente, concretizat în atributiile si competentele date de prevederile constitutionale ale art. 66 alin. (3), art. 89 alin. (1), art. 98 alin. (1) si ale art. 146 lit. a), b), c) si e).

Potrivit Constitutiei si regulamentelor celor două Camere, si în România, asemenea practicii parlamentare din majoritatea statelor lumii, presedintii conduc lucrările Camerelor si ale birourilor permanente, exercită functia de reprezentare a acestora pe plan intern si international, asigură corectitudinea si impartialitatea lucrărilor Parlamentului, precum si “continuitatea organului legislativ suprem pe durata întregii legislaturi”, fiind alesi, de regulă, pe întreaga durată a acesteia, spre deosebire de ceilalti membri ai birourilor permanente care se aleg numai pe durata unei sesiuni.

Birourile permanente se aleg în două etape succesive, prin proceduri de vot distincte, reglementate în două texte diferite, “întâi presedintii separat si apoi ceilalti membri ai Biroului permanent, pe o listă comună”. De altfel, atât art. 64 alin. (2) din Constitutie, cât si art. 20 din Regulamentul Camerei Deputatilor se referă expresis verbis la “presedintele Camerei Deputatilor” si la “ceilalti membri ai Biroului permanent”.

La începutul legislaturii, după constituirea legală a Camerei, este ales, în mod direct, presedintele Camerei pe o durată de 4 ani, conform art. 21 din Regulamentul Camerei Deputatilor, iar ulterior, în temeiul art. 24, la începutul fiecărei sesiuni ordinare sunt alesi pe listă ceilalti membri ai Biroului permanent, potrivit numărului de locuri ce le revin grupurilor parlamentare conform configuratiei politice initiale.

Presedintele Camerei este singurul dintre membrii Biroului permanent, subiect de drept constitutional care reprezintă Camera, care are importante competente constitutionale, deja arătate.

Asa fiind, art. 64 alin. (2) din Constitutie, privind revocarea membrilor biourilor permanente, “trebuie dezvoltat prin regulamentele Camerelor în ceea ce priveste: initiativa declansării procedurii; cauzele pentru care se solicită revocarea; procedura si cvorumul de vot”.

În ceea ce priveste declansarea procedurii, în mod neconstitutional, în art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor, “s-a stabilit acelasi drept la initiativa revocării, respectiv pentru un grup parlamentar sau cel putin pentru o treime din numărul deputatilor provenind din trei grupuri parlamentare, atât pentru presedintele Camerei Deputatilor, cât si pentru orice alt membru al Biroului permanent”.

În sistemul nostru juridic, revocarea este o sanctiune gravă care “conduce la pierderea mandatului pentru săvârsirea anumitor abateri, pentru încălcarea legilor si a atributiilor ce revin functiei respective”.

Initiativa revocării presedintelui Camerei Deputatilor “trebuie să fie diferită de aceea a revocării celorlalti membri ai Biroului permanent, respectiv similară sau apropiată de cea prevăzută pentru suspendarea din functie a Presedintelui României (o treime din numărul parlamentarilor)”.

În ceea ce priveste cauzele pentru care se solicită revocarea, “prevederile art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor sunt neconstitutionale întrucât nu stabilesc cazurile concrete în care poate fi revocat presedintele Camerei Deputatilor si respectiv ceilalti membri ai Biroului permanent, solicitând doar motivarea cererii”.

Revocarea presedintelui Camerei “trebuie să fie asimilată cu suspendarea Presedintelui României, al cărui înlocuitor este, în conditiile prevăzute de Constitutie, respectiv doar pentru săvârsirea unor fapte grave prin care încalcă prevederile constitutionale, art. 95 alin. (1), sau pentru încălcarea gravă a propriilor atributii care aduc prejudicii majore activitătii legislative”.

În ceea ce priveste procedura de vot si cvorumul necesar, “art. 25 este neconstitutional întrucât nu stabileste decât modalitatea de vot (secret cu bile), desi ar trebui să stabilească proceduri diferite, precum si cvorum de vot diferit pentru presedintele Camerei si, respectiv, pentru ceilalti membri ai Biroului permanent”.

Revocarea presedintelui Camerei fiind o măsură gravă, cu caracter exceptional, “în Regulament ar trebui să se prevadă un cvorum de vot care să elimine abuzurile sau majorităti parlamentare conjuncturale”.

Egalizarea presedintelui cu ceilalti membri ai Biroului permanent si aplicarea unui tratament juridic identic în ceea ce priveste revocarea, solutie consacrată în art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor, contravine cadrului constitutional si regulamentar.

Chiar dacă numai principiul simetriei juridice ar fi impus, “asa cum alegerea presedintelui si a celorlalti membri ai Biroului permanent este reglementată si realizată  separat, tot astfel să fie reglementată si revocarea”.

În fine, se semnalează faptul că institutia revocării conducerii Camerelor nu este prevăzută în constitutiile si regulamentele parlamentare din cele mai vechi democratii europene, precum Franta, Italia, Belgia, Spania etc. În sustinerea acestor argumente, sunt invocate opiniile consacrate în “Tratatul de teorie si practică parlamentară”, elaborat sub coordonarea prof. univ. dr. Victor Duculescu, precum si în lucrarea “Dreptul parlamentar românesc” a profesorilor universitari Ioan Muraru si Mihai Constantinescu.

În final, se arată că se impune de urgentă constatarea neconstitutionalitătii art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor “pentru a preveni un atac grav la adresa Parlamentului României, a suveranitătii sale, a functiei sale de organ reprezentativ suprem al poporului român, dar si la adresa statului nostru de drept si a democratiei”.

La dosarul cauzei au fost depuse, la data de 27 ianuarie 2005, prin avocatul Antonie Iorgovan, “Concluzii scrise formulate de presedintele Camerei Deputatilor” în vederea completării motivării sesizării de neconstitutionalitate.

În acest sens, se arată că art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor “este contrar art. 64 din Constitutie, precum si principiilor constitutionale referitoare la institutia revocării care rezultă din art. 85 alin. (2), art. 106, art. 107 alin. (2) si art. 110 alin. (2)”. De asemenea, se apreciază că acest text regulamentar contravine prevederilor constitutionale ale art. 84.

Astfel, se consideră că, în virtutea principiului suprematiei Constitutiei, consacrat prin art. 1 alin. (5), organizarea si functionarea Camerelor Parlamentului prin intermediul regulamentelor trebuie să se facă tinându-se seama de prevederile Constitutiei în materie.

Legea fundamentală contine norme speciale referitoare la alegerea presedintilor si la durata mandatelor acestora, “conturând un regim juridic distinct pentru presedintii Camerelor fată de ceilalti membri ai birourilor permanente”.

De aceea, regulamentele Camerelor trebuie să cuprindă reglementări distincte în ceea ce priveste revocarea presedintilor Camerelor.

Art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor, contrar principiilor si prevederilor constitutionale invocate, “consacră măsura revocării membrilor Camerelor ca o solutie uzuală, supusă jocului politic”. Or, revocarea, ca act juridic, nu poate fi întemeiată pe considerente pur subiective, care au la bază comportamentul exclusiv al unei vointe politice.

În temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, la data de 12 ianuarie 2005, Curtea Constitutională a solicitat punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputatilor. Biroul permanent al Camerei Deputatilor nu a comunicat punctul de vedere asupra sesizării de neconstitutionalitate.

CURTEA CONSTITUTIONALĂ,

examinând sesizarea, concluziile scrise, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile de regulament criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1, 10, 27 si 28 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor de regulament criticate.

Prin sesizarea formulată sunt criticate pentru neconstitutionalitate dispozitiile art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor, dispozitii care au următoarea redactare: “Oricărui membru al Biroului permanent i se poate revoca mandatul înainte de expirarea acestuia, la cererea motivată a grupului parlamentar care l-a propus sau a cel putin unei treimi din numărul deputatilor provenind din minimum trei grupuri parlamentare. Votul este secret si se exprimă prin bile pentru fiecare caz, în cel mult 15 zile de la data înregistrării cererii de revocare.”

Autorul sesizării de neconstitutionalitate consideră că acest text excede prevederilor constitutionale ale art. 64 alin. (2), potrivit cărora: “Fiecare Cameră îsi alege un birou permanent. Presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor. Ceilalti membri ai birourilor permanente sunt alesi la începutul fiecărei sesiuni. Membrii birourilor permanente pot fi revocati înainte de expirarea mandatului.”

De asemenea, apreciază că se contravine art. 20 si 21 din Regulamentul Camerei Deputatilor. Analizând sesizarea de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor, cererea pentru revocarea unui membru al Biroului permanent poate fi făcută de grupul parlamentar care l-a propus sau de cel putin o treime din numărul deputatilor provenind din minimum trei grupuri parlamentare.

Dispozitiile art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor reprezintă o modalitate inexactă de transpunere pe plan regulamentar a prevederilor constitutionale ale art. 64 alin. (2) potrivit cărora membrii birourilor permanente pot fi revocati înainte de expirarea mandatului. Aceste dispozitii constitutionale se cer a fi coroborate cu prevederile art. 64 alin. (5) din Constitutie, care stabilesc că birourile permanente si comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit configuratiei politice a fiecărei Camere. Ca atare, nici revocarea unui membru al Biroului permanent nu poate afecta această configuratie politică. Pentru aceste motive, propunerea de revocare, care poate duce la încetarea mandatului unui membru al Biroului permanent, nu poate apartine decât grupului care l-a propus. Curtea constată că posibilitatea recunoscută oricărui grup parlamentar de a face o astfel de cerere contravine imperativelor si exigentelor prevederilor constitutionale ale art. 64 alin. (2) coroborate cu cele ale alin. (5) al aceluiasi articol, care stabilesc că “birourile permanente si comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit configuratiei politice a fiecărei Camere”.

 La adoptarea acestei solutii, Curtea a avut în vedere si practica sa. Astfel, prin Decizia nr. 46 din 17 mai 1994 privind constitutionalitatea Regulamentului Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 27 mai 1994, Curtea Constitutională a statuat că art. 22 din Regulamentul Senatului este neconstitutional pentru următoarele considerente: “Potrivit art. 22 din regulament, cererea pentru revocarea unui membru al Biroului permanent poate fi făcută de un grup parlamentar.

Posibilitatea oricărui grup parlamentar de a face această cerere, si nu doar a celui al cărui reprezentant este membrul, este contrară art. 61 alin. (5) din Constitutie, conform căruia Biroul permanent se alcătuieste potrivit configuratiei politice a Senatului, întrucât revocarea reprezintă o modalitate simetrică cu desemnarea membrului pentru a fi ales în Biroul permanent. Deci atât desemnarea, cât si revocarea sunt supuse imperativelor art. 61 alin. (5) din Constitutie.”

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în speta de fată.

Cât priveste critica referitoare la neconcordanta dintre dispozitiile art. 25 si cele ale art. 20 si 21 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Curtea constată că aceasta excede controlului de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. c) din Constitutie, al art. 1, 10, 27 si 28 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că dispozitiile art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor sunt neconstitutionale, deoarece prevăd ca propunerea de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor si a celorlalti membri ai Biroului permanent să poată fi făcută si de alte grupuri parlamentare decât grupul sau grupurile care i-au propus pentru a fi alesi.

Definitivă si obligatorie.

Decizia se comunică Camerei Deputatilor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Deliberarea a avut loc la data de 1 februarie 2005 si la ea au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Constantin Doldur, Acsinte Gaspar, Gábor Kozsokár, Petre Ninosu, Ion Predescu, Serban Viorel Stănoiu, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

OPINIE SEPARATĂ

 

Nu împărtăsim solutia adoptată prin Decizia nr. 62 din 1 februarie 2005, cu votul majoritătii membrilor Curtii Constitutionale, prin care s-a constatat că prevederile art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor, potrivit cărora propunerea de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor si a celorlalti membri ai Biroului permanent poate fi făcută si de alte grupuri parlamentare decât grupul sau grupurile care i-au propus pentru a fi alesi, sunt neconstitutionale.

Prin sesizarea adresată Curtii Constitutionale de presedintele Camerei Deputatilor s-a cerut să se constate că prevederile art. 25 din Regulament sunt contrare dispozitiilor si principiilor cuprinse în art. 64 alin. (2) din Constitutie, pentru că prevede posibilitatea revocării din functie si a presedintelui Camerei Deputatilor, cât si pentru faptul că nu stabileste motivele pentru care se poate face revocarea si nici procedura specială de revocare a presedintelui, care trebuie să fie diferită de procedura prevăzută pentru revocarea celorlalti membri ai Biroului permanent. Curtea, prin decizia la care ne referim, a retinut de fapt un alt temei de neconstitutionalitate a textului din regulament decât cel invocat în sesizare, dedus, pe cale de interpretare a prevederilor art. 64 alin. (2) coroborat cu alin. (5), ceea ce, în opinia noastră, depăseste limitele sesizării. Potrivit sistemului nostru constitutional, precum si prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea Curtii Constitutionale, controlul de constitutionalitate se declansează la sesizarea motivată a subiectelor prevăzute de Constitutie si în limitele acesteia.

Considerăm, de asemenea, că textul art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor nu înfrânge dispozitiile art. 64 alin. (2) si nici pe cele ale art. 64 alin. (5) din Constitutie.

Art. 64 consacră, în alin. (1) teza întâi, principiul autonomiei regulamentare a fiecărei Camere a Parlamentului. În conformitate cu acest principiu, orice reglementare privind organizarea si functionarea Camerelor, care nu este prevăzută în Constitutie, poate si trebuie să fie stabilită prin regulamentul propriu al fiecărei Camere.

Oricare din cele două Camere este suverană în a adopta, cu majoritatea de voturi prevăzută în regulament, dacă în această privintă Constitutia nu dispune, măsurile pe care le consideră necesare si oportune pentru organizarea si functionarea sa. Această prevedere constitutională nu este încălcată prin dispozitia regulamentară criticată pentru neconstitutionalitate, care prevede că oricărui membru al Biroului permanent i se poate revoca mandatul înainte de expirarea acestuia, la cererea motivată a grupului parlamentar care l-a propus sau a cel putin unei treimi din numărul deputatilor provenind din minimum trei grupuri parlamentare, votul Camerei fiind secret si exprimat prin bile.

Desigur, poate ar fi fost necesar ca motivele de revocare să fie prevăzute în Regulamentul Camerei Deputatilor, dar lipsa acestora nu poate duce la concluzia că textul regulamentar criticat este neconstitutional. Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională, în exercitarea controlului de constitutionalitate, nu poate modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Art. 64 alin. (2) teza a patra, la care se referă sesizarea adresată Curtii, prevede că “Membrii birourilor permanente pot fi revocati înainte de expirarea mandatului”.

Autonomia regulamentară a Camerelor Parlamentului se exercită de către plenul fiecărei Camere. Asadar, nu se poate nega dreptul exclusiv al plenului de a hotărî măsurile necesare pentru buna organizare si functionare a Camerei, inclusiv cele privind constituirea si alegerea structurilor sale de conducere si de lucru ori revocarea membrilor acestora.

Faptul că Regulamentul Camerei Deputatilor a lăsat la latitudinea plenului să aprecieze, prin vot, asupra motivelor revocării nu constituie o încălcare a Constitutiei.

În această situatie, credem că este inacceptabil ca, în conditiile existentei unor motive care ar justifica revocarea mandatului unui membru al Biroului permanent, plenul Camerei să nu poată hotărî revocarea, dacă aceasta nu este cerută de grupul sau de grupurile parlamentare care l-au propus pentru a fi ales, cu atât mai mult cu cât abtinerea acestora ar putea să fie datorată unor atitudini de obstructionare a acestei măsuri.

În ceea ce priveste art. 64 alin. (5) din Constitutie, în raport cu care majoritatea membrilor Curtii Constitutionale consideră ca fiind neconstitutionale prevederile art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor, acesta dispune: “Birourile permanente si comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit configuratiei politice a fiecărei Camere.” Considerăm că textul art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor nu contine nici o dispozitie care ar înfrânge acest principiu constitutional. Este evident că respectarea acestui principiu intră în obligatiile plenului Camerei numai atunci când alege membrii Biroului permanent si ai comisiilor parlamentare ori adoptă modificări în componenta acestora, indiferent de cauzele înlocuirii unor membrii.

Plenul Camerei, ca urmare a admiterii unei eventuale cereri de revocare a mandatului unui membru al Biroului permanent, este obligat, conform art. 64 alin. (5) din Constitutie, să-l înlocuiască, prin alegerea altuia apartinând aceleiasi formatiuni politice ori, prin orice alte măsuri, să asigure în continuare ca Biroul permanent, prin componenta sa, să respecte configuratia politică a Camerei.

Considerăm că nici precedentul invocat din jurisprudenta Curtii Constitutionale, Decizia nr. 46 din 17 mai 1994, nu este de natură să justifice solutia din prezenta cauză. Decizia citată se referă la acea prevedere din vechiul Regulament al Senatului, potrivit căreia revocarea mandatului unui membru al Biroului permanent putea fi cerută si de către un singur grup parlamentar, oricare ar fi el. Art. 25 din Regulamentul Camerei Deputatilor prevede posibilitatea formulării cererii motivate de revocare a mandatului unui membru al Biroului permanent, nu numai de grupul parlamentar care l-a propus pentru a fi ales, ci si de un număr semnificativ de deputati, respectiv o treime din numărul deputatilor, care trebuie să provină din cel putin trei grupuri parlamentare, cerere asupra căreia plenul Camerei hotărăste în mod suveran.

 

Judecător,

Kozsokár Gábor

Judecător,

Constantin Doldur

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 64

din 3 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Bracon în Dosarul nr. 1.389/2004 al Judecătoriei Hârlău.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, deoarece nu se poate sustine că se aduce atingere liberului acces la justitie, întrucât, indiferent de solutia pronuntată în cauză, partea interesată are posibilitatea de a contesta actele emise de procuror în faza de urmărire penală, uzând atât de dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală, cât si de celelalte drepturi procesuale prevăzute de acelasi cod în faza de cercetare judecătorească.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.389/2004, Judecătoria Hârlău a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de Ioan Bracon în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva măsurilor luate de procuror.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 53 din Codul de procedură penală nu prevede nici o cale de atac împotriva ordonantei de solutionare a cererii de recuzare. Dacă în cadrul procedurii de solutionare a unei cereri de recuzare în cursul judecătii este prevăzută calea de atac a recursului împotriva încheierii prin care s-a respins recuzarea (art. 52 alin. 7 a fost însă abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 1 iulie 2004), în situatia solutionării unei cereri de recuzare a procurorului sau a parchetului, art. 2781 din Codul de procedură penală nu prevede nici o posibilitate pentru persoana interesată de a se adresa justitiei pentru apărarea intereselor sale legitime.

Judecătoria Hârlău opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece prevederile art. 53 din Codul de procedură penală contravin art. 21 din Constitutie, referitoare la liberul acces la justitie, întrucât, în actuala reglementare a Codului de procedură penală, petentul nemultumit de solutia dată cu privire la cererea de recuzare a tuturor procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău nu are posibilitatea de a ataca această solutie în fata unei instante judecătoresti.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul României apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile legale criticate, referitoare la procedura de solutionare a declaratiilor de abtinere sau a cererilor de recuzare în cursul urmăririi penale, sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale si conventiile internationale privitoare la drepturile omului. Astfel, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, astfel încât legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, cum sunt cele referitoare la abtinere si recuzare, precum si modalităti diferite de exercitare a drepturilor procesuale.

De asemenea, potrivit art. 129 din Constitutie, împotriva hotărârilor judecătoresti părtile interesate pot exercita căile de atac, în conditiile legii. Rezultă, asadar, că, potrivit Legii fundamentale, legiuitorul este unica autoritate competentă de a reglementa procedura de judecată, precum si căile de atac si conditiile exercitării acestora. Procedura de solutionare a cererilor de abtinere sau de recuzare face parte integrantă din procedura de judecată, fiind reglementată în conformitate cu prevederile constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prin prevederile legale supuse controlului se instituie o procedură specială de solutionare a cererii de recuzare în cursul urmăririi penale, care nu aduce atingere intereselor părtilor, ci, dimpotrivă, contribuie la evitarea unor tergiversări în solutionarea cauzei, rezolvându-se un incident procesual, iar nu fondul litigiului. În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 135/2001.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 53 din Codul de procedură penală, cu următorul continut: “În cursul urmăririi penale, asupra abtinerii sau recuzării persoanei care efectuează cercetarea penală ori a procurorului se pronuntă procurorul care supraveghează cercetarea penală sau procurorul ierarhic superior. Cererea de recuzare privitoare la persoana care efectuează cercetarea penală se adresează fie acestei persoane, fie procurorului. În cazul în care cererea este adresată persoanei care efectuează cercetarea penală, aceasta este obligată să o înainteze împreună cu lămuririle necesare, în termen de 24 de ore, procurorului, fără a întrerupe cursul cercetării penale.

Procurorul este obligat să solutioneze cererea în cel mult 3 zile, printr-o ordonantă.

Cererea de recuzare care priveste pe procuror se solutionează în acelasi termen si în aceleasi conditii de procurorul ierarhic superior.

Abtinerea se solutionează potrivit dispozitiilor din alin. 3 si 4, care se aplică în mod corespunzător.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2) referitoare la dreptul oricărei persoane de a se adresa neîngrădit justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 53 din Codul de procedură penală reglementează procedura recuzării persoanelor care efectuează cercetarea penală ori a procurorului. Această procedură a fost instituită pentru a asigura impartialitatea procesului penal în faza de urmărire penală si pentru a proteja organele de urmărire penală si Ministerul Public de suspiciunile de abuz si de părtinire.

Reglementarea a fost concepută totodată cu grija de a nu facilita tergiversarea procesului sau, prin exercitarea abuzivă a dreptului de recuzare, blocarea activitătii organelor judiciare, cu consecinte inacceptabile pentru apărarea ordinii de drept si a drepturilor si intereselor societătii.

În cauză nu poate fi primită sustinerea autorului exceptiei, în sensul că, întrucât legea nu prevede o cale de atac în justitie împotriva ordonantei de respingere a cererii de recuzare - în spetă erau recuzati toti procurorii unui parchet -, se încalcă prevederile art. 21 din Constitutie, dat fiind că nu intră în competenta Curtii Constitutionale să cenzureze omisiunile de reglementare, ci numai conformitatea dispozitiilor legale în vigoare cu normele si principiile Constitutiei.

Pe de altă parte, dispozitiile legale atacate nu îl împiedică pe autorul exceptiei să-si apere în justitie drepturile si interesele în legătură cu obiectul cauzei în care este cercetat, el având posibilitatea să se apere în fata instantei de judecată a procesului - dacă s-a emis rechizitoriul - sau prin plângere împotriva solutiei de netrimitere în judecată - în cazul în care dosarul a fost solutionat de către procuror în acest sens.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Bracon în Dosarul nr. 1.389/2004 al Judecătoriei Hârlău.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind unele reglementări contabile aplicabile agentilor economici

 

În temeiul art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

în baza art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Sumele reprezentând venituri din înlesniri la plata creantelor bugetare, provenite din scutirea la plată la data de 31 decembrie 2004 a unor obligatii, potrivit sectiunii a 6-a a cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, nu pot face obiectul distribuirii.

(2) Înregistrarea în contabilitate a sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit metodologiei prevăzute la pct. I din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Reflectarea în contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările ulterioare, se efectuează potrivit metodologiei prevăzute la pct. II din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. 3 din Precizările privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 si reflectarea în contabilitate a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 298/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 5 martie 2002.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

I. Metodologia de reflectare în contabilitate a sumelor reprezentând venituri din înlesniri la plata creantelor bugetare, provenite din scutirea la plată la data de 31 decembrie 2004 a unor obligatii, potrivit sectiunii a 6-a a cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004

1. În contabilitatea debitorilor, scutirea la plată la data de 31 decembrie 2004 a sumelor prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, se va reflecta în contabilitate astfel:

a) Pentru sumele aferente anului curent:

4xx

“Conturi de terti”

= 758

“Alte venituri din exploatare”

 

si

 

Debit cont 8038 “Alte valori în afara bilantului”/analitic distinct

b) Pentru sumele aferente anilor precedenti:

4xx

“Conturi de terti”

= 117

“Rezultatul reportat”

 

si

Debit cont 8038 “Alte valori în afara bilantului”/analitic distinct

Sumele reflectate în conturile 758 “Alte venituri din exploatare” si 117 “Rezultatul reportat” nu fac obiectul distribuirii.

 

2. Repunerea în sarcina debitorilor a sumelor scutite, potrivit art. 24 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, se va reflecta în contabilitate astfel:

 

658

“Alte cheltuieli de exploatare”/ analitic distinct

= 4xx

“Conturi de terti”

 

si

Credit cont 8038 “Alte valori în afara bilantului”/analitic distinct

II. Metodologia de reflectare în contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările ulterioare

1. Reflectarea în contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările ulterioare, se efectuează astfel:

 

- Constituirea rezervelor legale:

129

“Repartizarea profitului”

= 1061

“Rezerve legale”

 

- Alte rezerve, reprezentând facilităti fiscale si alte repartizări prevăzute de lege, conform destinatiei stabilite prin actul normativ:

129

“Repartizarea profitului”

= 1068

“Alte rezerve”/analitic distinct

 

- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti:

129

“Repartizarea profitului”

= 117

“Rezultatul reportat”

 

- Vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societătilor nationale, companiilor nationale si al societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat:

129

“Repartizarea profitului”

= 117

“Rezultatul reportat”

iar după aprobarea situatiilor financiare anuale:

117

“Rezultatul reportat”

= 446

“Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”

 

sau

457

“Dividende de plată”, după caz

 

- Profit repartizat la rezerve sub formă de sursă proprie de finantare:

129

“Repartizarea profitului”

= 1068

“Alte rezerve”

              - Participarea salariatilor la profit se reflectă în contabilitate prin constituirea unui provizion pentru riscuri si cheltuieli la nivelul sumelor estimate reprezentând atât sumele brute cuvenite salariatilor, cât si contributiile aferente acestora, astfel:

6812

“Cheltuieli de exploatare privind provizioanele si cheltuieli”

= 1518

“Alte provizioane pentru riscuri

pentru riscuri si cheltuieli”

 

               si

121

“Profit si pierdere”

= 6812

“Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli”

 

2. Obligatiile fată de salariati si contributiile aferente participării salariatilor la profit se vor evidentia în contabilitate pe seama cheltuielilor salariale, respectiv a cheltuielilor cu contributiile în anul următor celui la care se referă situatiile financiare si, concomitent, se va relua la venituri provizionul constituit.