MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 166         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 februarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 57 din 1 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38519 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 58 din 1 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IX pct. 36 si 39 din cartea II titlul II al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

115. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditii de sănătate a animalelor si de certificare veterinară pentru importul de ouă libere de agenti patogeni specifici din tări terte si prin care se aprobă o listă de tări terte din care România autorizează activităti de import de astfel de ouă

 

116. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditii speciale ce reglementează activităti de import în România de produse de pescuit si acvacultură originare din Noua Zeelandă

 

117. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile de sănătate si certificatul de sănătate publică pentru importul din tări terte în România de produse obtinute din carne de pasăre, carne de vânat de crescătorie, carne de vânat sălbatic si carne de iepure

 

118. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditii specifice pentru importul în România de moluste bivalve, echinoderme, tunicate si gasteropode marine, procesate si congelate, din Peru

 

125. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind importul în România de animale vii, carne proaspătă si produse din carne de la acestea, provenite din Republica Federală Iugoslavia si Groenlanda

 

126. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind utilizarea în România a metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiză pentru monitorizarea alimentelor destinate consumului uman

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 57

din 1 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38519 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38519 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Florin Necula, Aurel Oancea si Daniel Aurel Militaru în Dosarul nr. 615/R/2004 al Judecătoriei Bolintin-Vale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca  neîntemeiată, deoarece mustrarea aplicată minorilor în cauză nu este o pedeapsă penală în sensul prevederilor art. 52 din Codul penal, ci una dintre măsurile educative prevăzute de art. 101 din acelasi cod. Prin urmare, prevederile legale criticate nu aduc atingere dispozitiilor fundamentale invocate de autorii exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 615/R/2004, Judecătoria Bolintin-Vale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38519 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de inculpatii Florin Necula, Aurel Oancea si Daniel Aurel Militaru în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că, în cazul instantei care se pronuntă într-un proces penal cu inculpati minori, sanctiunea educativă a mustrării dispuse potrivit art. 102 din Codul penal se pune în executare de îndată, în momentul pronuntării, conform prevederilor art. 487 alin. 1 din Codul de procedură penală. Or, în această situatie executarea mustrării si hotărârea pronuntată fac corp comun si, pe cale de consecintă, nu se justifică folosirea căilor de atac împotriva ei, deoarece s-ar ajunge la situatia paradoxală în care un inculpat minor, fată de care s-a aplicat o măsură educativă, să primească, pentru aceeasi faptă, după rejudecare o nouă pedeapsă.

Judecătoria Bolintin-Vale opinează că prin casarea unei sentinte si trimiterea spre rejudecare se poate ajunge la situatia în care inculpatilor minori să le fie aplicată o nouă sanctiune pentru aceeasi faptă, împrejurare care este de natură să aducă atingere prevederilor internationale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile art. 38519 din Codul de procedură penală se constituie în norme de procedură si, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, procedura de judecată este prevăzută numai de lege. Aceste dispozitii au caracter general, ele stabilind procedura ce se va aplica în caz de rejudecare a cauzei după casarea hotărârii. O astfel de procedură este constitutională si se regăseste în toate codurile de procedură penală.

De altfel, problema ridicată este în mod evident o problemă de aplicare a legii, care este atributul exclusiv al instantelor judecătoresti si nu poate face obiectul controlului exercitat de Curtea Constitutională.

Sustinerile autorilor în sensul că prevederile legale criticate ar fi neconstitutionale pentru cazul concret prezentat nu au nici un suport logic, deoarece nu se poate concluziona că o dispozitie este neconstitutională numai în raport cu o situatie izolată.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, deoarece dispozitiile legale indicate referitoare la rejudecarea cauzei după casare nu contravin sub nici un aspect prevederilor din actele normative mentionate, potrivit cărora nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdictiile aceluiasi stat pentru săvârsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă, conform legii si procedurii penale ale acestui stat.

În plus, potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Constitutie, prevederile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor, iar nu dispozitiile din legea internă, vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38519 din Codul de procedură penală, cu următorul continut: “Rejudecarea cauzei după casarea hotărârii atacate se desfăsoară potrivit dispozitiilor cuprinse în partea specială, titlul II, capitolele I si II, care se aplică în mod corespunzător.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 20 alin. (1), referitoare la concordanta dispozitiilor constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului si cu alte pacte si tratate internationale, ale art. 11 alin. (1) si (2), referitoare la includerea tratatelor internationale în dreptul intern si îndeplinirea obligatiilor ce-I revin statului român din tratatele la care este parte, precum si ale art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul oricărei persoane de a fi judecată în mod echitabil de un tribunal independent si impartial, si ale art. 4 din Protocolul nr. 7 al conventiei amintite, care statuează cu privire la dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 38519 din Codul de procedură penală, care reglementează rejudecarea cauzei după casarea hotărârii pronuntate anterior, nu constituie o a doua judecată a aceleiasi cauze, asa cum fără temei sustin autorii exceptiei, ci o fază a procesului penal în limitele aceleiasi judecăti, care se va termina o dată cu pronuntarea hotărârii definitive.

De asemenea, chiar în cazul particular invocat de autorii exceptiei, nu se poate retine că rejudecarea după casare implică pedepsirea de două ori a unei persoane pentru aceeasi faptă, dat fiind că mustrarea prevăzută de art. 102 din Codul penal nu este o pedeapsă, în sensul art. 52 si următoarele din acelasi cod, ci una dintre măsurile educative prevăzute de art. 101 din Codul penal.

Prin urmare, dispozitiile legale criticate nu contravin nici Constitutiei si nici actelor normative internationale invocate de autorii exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38519 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Florin Necula, Aurel Oancea si Daniel Aurel Militaru în Dosarul nr. 615/R/2004 al Judecătoriei Bolintin-Vale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 58

din 1 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IX pct. 36 si 39 din cartea II titlul II al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IX pct. 36 si 39 din cartea II titlul II al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Asigurarea Românească ASIROM” - S.A. în Dosarul nr. 8.587/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, reprezentantul legal, doamna Irina Vasilescu, cu delegatie la dosar, si se constată lipsa celeilalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul legal al Societătii Comerciale “Asigurarea Românească ASIROM” - S.A. solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece prevederile legale criticate aduc atingere dreptului de proprietate, întrucât nu permit anumitor actionari determinati să beneficieze de toate dezmembrămintele dreptului, avantajând în acest fel celelalte categorii de actionari. Partea Broadhurst Investments Limited a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece prevederile legale criticate sunt în deplin acord cu textul constitutional invocat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 8.587/2004, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IX pct. 36 si 39 din cartea II titlul II al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Asigurarea Românească ASIROM” - S.A. în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei actiuni în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele legale criticate încalcă si îngrădesc dreptul de proprietate al unei categorii de persoane detinătoare de actiuni prin anularea (suspendarea) a două dintre atributele dreptului de proprietate, si anume usus si fructus.

În fapt, acesti proprietari de actiuni, desi persoane juridice si subiecte de drept privat total distincte fată de persoana juridică societate comercială emitentă a actiunilor, se văd pusi în situatia de a fi actionari numai cu numele, neputând beneficia în nici o împrejurare de două dintre drepturile fundamentale conferite de proprietatea asupra actiunilor: dreptul la dividente (fructus) si dreptul de a vota în cadrul adunării generale a actionarilor (usus). Cu alte cuvinte, un proprietar de actiuni care a înteles să participe cu mijloacele financiare proprii (să plătească cumpărarea acestor actiuni) la capitalul social al unei societăti comerciale, motiv pentru care a si dobândit actiunile doveditoare ale cotei de participare la capitalul social vărsat, nu se poate folosi de aceste actiuni decât într-un singur mod, si anume să le vândă.

Or, această discriminare fată de unele categorii de actionari, legiferată prin pct. 36 si 39 ale art. IX cartea II titlul II din Legea nr. 161/2003, nu numai că vine în totală contradictie cu dispozitiile art. 44 alin. (2) din Constitutie, dar încalcă si cele mai elementare principii ale economiei de piată, întrucât descurajează investitiile de portofoliu. Mai mult decât atât, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale care dispun cu privire la ocrotirea în mod egal a proprietătii, întrucât au ca efect avantajarea celorlalti actionari, care se vor îmbogăti fără justă cauză prin majorarea dividendelor pe care le primesc, ca o consecintă a înlăturării de la distribuirea profitului a actionarilor la care se face referire în pct. 36.

De asemenea, prin suspendarea dreptului de vot al actionarilor vizati de textele legale criticate se legiferează inegalitatea în drepturi dintre actionari cu privire la dreptul de a putea participa, prin vot, la adoptarea hotărârilor ce privesc activitatea societătii emitente, respectiv o parte din actionari sunt pur si simplu exclusi de la luarea oricărei hotărâri a adunării generale. Se ajunge astfel la situatia absurdă ca decizii importante în legătură cu activitatea societătii emitente de actiuni să nu poată fi luate, deoarece conditiile de majorare necesare pentru adoptarea hotărârilor sunt imposibil de îndeplinit, sau, la fel de grav, actionari minoritari să decidă în dauna intereselor actionarilor majoritari care, în mod discriminatoriu, au dreptul de vot suspendat prin lege.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială opinează că dispozitiile art. IX pct. 36 si 39 din cartea II titlul II al Legii nr. 161/2003 sunt constitutionale, deoarece reglementează modul în care societatea dobândeste propriile actiuni si stabilesc, ca situatie de exceptie, o serie de conditii restrictive pentru a proteja drepturile celorlalti actionari. Situatia premisă stabilită de legiuitor, desi nu reprezintă normalul în desfăsurarea activitătii unei societăti comerciale, a fost instituită tocmai pentru a asigura transparentă în exercitarea functiilor publice si combaterea coruptiei. Limita si conditiile restrictive impuse prin textele legale criticate se referă la drepturi acordate pe o durată determinată în timp, iar interdictiile stabilite pentru detinătorii de actiuni sunt de natură să împiedice monopolizarea puterii de decizie a unui actionar în detrimentul celorlalti, existând prezumtia că actionarul nu are libertate de decizie când se exercită asupra sa influenta dominantă a societătii.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textele legale criticate reglementează o situatie de exceptie, aceea în care o societate, la care o altă societate detine majoritatea drepturilor de vot sau exercită direct ori indirect o influentă dominantă, dobândeste actiuni ale societătii dominante. În acest caz legea instituie anumite interdictii pentru proprietarii actiunilor astfel dobândite.

Din analiza textelor de lege criticate rezultă că acestea nu instituie nici o conditie sau un element care să determine aplicarea unui tratament juridic diferit pentru proprietarii de actiuni aflati în aceeasi situatie juridică, respectiv în ipoteza reglementată de normele a căror neconstitutionalitate a fost invocată.

De asemenea, dispozitiile legale atacate sunt în deplin acord cu prevederile tezei a doua a alin. (1) al art. 44 din Constitutie, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textele legale criticate nu încalcă principiul garantării si ocrotirii în mod egal a proprietătii private, indiferent de proprietari. Dimpotrivă, acestea sunt în deplin acord cu dispozitiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Legea fundamentală, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.

De asemenea, Curtea Constitutională a retinut în jurisprudenta sa că, în cazul în care se invocă dreptul de proprietate al cărui titular este o persoană juridică, normele constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (2) trebuie examinate prin coroborare cu cele ale art. 135 din Legea fundamentală, referitoare la obligatiile statului în ceea ce priveste economia natională - Decizia nr. 431/2004. Prin urmare, dispozitiile de lege criticate reprezintă tocmai expresia prevederilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, întrucât prin stabilirea anumitor limite ale dreptului de proprietate al unei societăti, în care altă societate detine majoritatea drepturilor de vot sau exercită direct ori indirect o influentă dominantă, sunt respectate exigentele principiului economiei de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă, precum si obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat puntele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. IX pct. 36 si 39 din cartea II titlul II al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu următorul continut:

CARTEA II Modificarea unor reglementări în scopul prevenirii si combaterii coruptiei [...]

TITLUL II Asigurarea transparentei si stabilitătii în mediul de afaceri [...]

Art. IX. - Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale,republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: [...]

36. La articolul 103 se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins: «(8) Dispozitiile prezentului articol se aplică si în cazurile în care o societate, în care altă societate detine majoritatea drepturilor de vot sau exercită direct ori indirect o influentă dominantă, dobândeste actiuni ale societătii dominante.» [...]

39. Articolul 107 va avea următorul cuprins: «Art. 107. - Actiunile dobândite potrivit art. 103 alin. (1)-(5) si alin. (8) nu dau drept la dividende. Pe toată durata posedării lor de către societate, dreptul de vot pe care îl conferă aceste actiuni este suspendat, iar majoritătile de prezentă si de vot pentru luarea în mod valabil a hotărârilor în adunările generale se raportează la restul capitalului social.»”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi referitoare la garantarea si ocrotirea proprietătii în mod egal, indiferent de titular.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege.

Dispozitiile legale atacate pe calea exceptiei de neconstitutionalitate prevăd o limitare a exercitării dreptului de proprietate în cazul în care o societate comercială, în care o altă societate detine majoritatea drepturilor de vot sau exercită o influentă dominantă, dobândeste actiuni ale societătii dominante.

Limitarea, constând în suprimarea dreptului la dividende si în suspendarea dreptului de vot conferit de actiunile achizitionate în conditiile la care se referă textul de lege, urmăreste prevenirea coruptiei si asigurarea functionării regulilor economiei de piată si se aplică, în egală măsură, tuturor agentilor economici aflati în aceeasi situatie, indiferent de forma de proprietate pe care o reprezintă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IX pct. 36 si 39 din cartea II titlul II al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Asigurarea Românească ASIROM” - S.A. în Dosarul nr. 8.587/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditii de sănătate a animalelor si de certificare veterinară pentru importul de ouă libere de agenti patogeni specifici din tări terte si prin care se aprobă o listă de tări terte din care România autorizează activităti de import de astfel de ouă

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.473 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditii de sănătate a animalelor si de certificare veterinară pentru importul de ouă libere de agenti patogeni specifici din tări terte si prin care se aprobă o listă de tări terte din care România autorizează activităti de import de astfel de ouă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei Europene 2001/393/CE ce stabileste conditii de sănătate a animalelor si de certificare veterinară pentru importul de ouă libere de agenti patogeni specifici din tări terte si prin care se aprobă o listă de tări terte din care statele membre autorizează activităti de import de astfel de ouă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 138 din 22 mai 2001, p. 31.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 115.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditii speciale ce reglementează activităti de import în România de produse de pescuit si acvacultură originare din Noua Zeelandă

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ulterioare,     

văzând Referatul de aprobare nr. 23.472 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditii speciale ce reglementează activităti de import în România de produse de pescuit si acvacultură originare din Noua Zeelandă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei Europene 94/448/CE ce stabileste conditii speciale ce reglementează activităti de import de produse de pescuit si de acvacultură originare din Noua Zeelandă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. 184 din 20 iulie 1994, p. 16.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 116.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile de sănătate si certificatul de sănătate publică pentru importul din tări terte în România de produse obtinute din carne de pasăre, carne de vânat de crescătorie, carne de vânat sălbatic si carne de iepure

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.465 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile de sănătate si certificatul de sănătate publică pentru importul din tări terte în România de produse obtinute din carne de pasăre, carne de vânat de crescătorie, carne de vânat sălbatic si carne de iepure, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei Europene 97/41/CE ce stabileste conditiile de sănătate si certificatul de sănătate publică pentru importul din tări terte de produse obtinute din carne de pasăre, carne de vânat de crescătorie, carne de vânat sălbatic si carne de iepure, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 17 din 21 martie 1997, p. 34.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 117.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditii specifice pentru importul în România de moluste bivalve, echinoderme, tunicate si gasteropode marine, procesate si congelate, din Peru

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.466 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor care stabileste conditii specifice pentru importul în România de moluste bivalve,

echinoderme, tunicate si gasteropode marine, procesate si congelate, din Peru, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei Europene 2004/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 6 din 10 ianuarie 2004, p. 53.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 118.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind importul în România de animale vii, carne proaspătă si produse din carne de la acestea, provenite din Republica Federală Iugoslavia si Groenlanda

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.493 din 16 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind importul în România de animale vii, carne proaspătă si produse din carne de la acestea, provenite din Republica Federală Iugoslavia si Groenlanda, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei Europene 97/736/CE privind importul de animale vii, carne proaspătă si produse din carne, provenite din Republica Federală Iugoslavia si Groenlanda, care amendează Decizia Consiliului 79/542/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 295 din 29 octombrie 1997, p. 37.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 125.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind utilizarea în România a metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiză pentru monitorizarea alimentelor destinate consumului uman

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr 23.471 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind utilizarea în România a metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiză pentru monitorizarea alimentelor destinate consumului uman, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 85/591/CEE privind introducerea de metode comunitare de prelevare de probă si analiză pentru monitorizarea produselor alimentare destinate pentru consum uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 372 din 31 decembrie 1985, p. 50.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 126.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.