MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 172         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 februarie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

1. - Lege privind organizarea si functionarea cooperatiei

 

42. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea cooperatiei

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 13 din 19 ianuarie 2005 asupra sesizării de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 lit. n), art. 36 alin. (4), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, în special, precum si a prevederilor legii, în ansamblul său, sub aspectele criticate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea cooperatiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare si functionare a cooperatiei.

Art. 2. - Cooperatia reprezintă un sector specific al economiei care functionează prin societăti cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial si national.

Art. 3. - Nu fac obiectul prezentei legi cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin lege specială.

Art. 4. - Societătile cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele forme:

a) societăti cooperative mestesugăresti - asociatii de persoane fizice care desfăsoară în comun activităti de productie, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări si prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activitătilor mestesugăresti ale membrilor lor cooperatori;

b) societăti cooperative de consum - asociatii de persoane fizice care desfăsoară în comun activităti de aprovizionare a membrilor cooperatori si a tertilor cu produse pe care le cumpără sau le produc si activităti de prestări de servicii către membrii lor cooperatori si către terti;

c) societăti cooperative de valorificare - asociatii de persoane fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directă sau prin prelucrare si distributie directă;

d) societăti cooperative agricole - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătătiri funciare, de a utiliza în comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;

e) societăti cooperative de locuinte - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, cumpăra, conserva, renova si administra locuinte pentru membrii lor cooperatori;

f) societăti cooperative pescăresti - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a înfiinta ferme piscicole si de acvacultură, de a produce, repara, întretine si cumpăra echipamente, utilaje, instalatii, ambarcatiuni de pescuit, precum si de a pescui, prelucra si distribui produse piscicole;

g) societăti cooperative de transporturi - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a realiza activităti de transport si activităti conexe acestora, pentru membrii cooperatori si pentru terti, pentru îmbunătătirea tehnică si economică a activitătilor de transport desfăsurate de membrii cooperatori;

h) societăti cooperative forestiere - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a amenaja, exploata, regenera si proteja fondul forestier detinut de membrii cooperatori, tinând seama de conditiile impuse de regimul silvic;

i) societăti cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 5. - Denumirea “societate cooperativă” si particula “coop” nu pot fi folosite decât de societăti cooperative constituite în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 6. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) act constitutiv al societătii cooperative – înscrisul format din contractul de societate si statutul elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi;

b) asociatie de societăti cooperative - persoană juridică fără scop patrimonial constituită de către societăti cooperative de aceeasi formă sau de forme diferite în scopul reprezentării intereselor membrilor asociati, conform prevederilor prezentei legi;

c) asociatie profesională - persoană juridică fără scop patrimonial constituită de către societăti cooperative în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, având ca obiect de activitate informarea, documentarea si perfectionarea profesională a membrilor cooperatori, precum si actiuni promotionale pentru serviciile si produsele proprii;

d) Consiliul consultativ al cooperatiei - organism fără personalitate juridică cu rol consultativ, constituit în conformitate cu prevederile prezentei legi;

e) membru cooperator - persoană fizică care depune o cerere de înscriere si subscrie la capitalul social al societătii cooperative aportul prevăzut de actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea societătilor cooperative de gradul 2 vor fi considerate membri cooperatori în cadrul acestor societăti;

f) membru fondator - persoană fizică sau persoană juridică care semnează actul constitutiv al societătii cooperative;

g) obligatiuni cooperatiste - titluri negociabile emise, în conditiile legii, de societătile cooperative, în formă materială, nominative si purtătoare de dobânzi;

h) organizatii cooperatiste - cooperative de consum, cooperative mestesugăresti, societăti cooperative mestesugăresti, societăti cooperative pe actiuni mestesugăresti, cooperative mici mestesugăresti si asociatiile acestora, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi;

i) parte divizibilă - parte a patrimoniului societătii cooperative care cuprinde valoarea părtilor sociale emise în schimbul aportului membrilor cooperatori la capitalul social, precum si dividendele cuvenite membrilor cooperatori;

j) parte indivizibilă - parte a patrimoniului societătii cooperative, acumulat de aceasta în decursul activitătii, mai putin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori;

k) părti sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în formă materială, de valoare egală, Vindivizibile, nenegociabile si care nu sunt purtătoare de dobânzi;

l) societate cooperativă de gradul 1 - persoană juridică constituită de persoane fizice si înregistrată în conformitate cu prevederile prezentei legi;

m) societate cooperativă de gradul 2 - persoană juridică constituită din societăti cooperative de gradul 1, în majoritate, si alte persoane fizice sau juridice, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activitătii economice desfăsurate de acestea, si înregistrată în conformitate cu prevederile prezentei legi;

n) uniune - persoană juridică fără scop patrimonial, dacă prin lege specială nu se prevede altfel, constituită de către societăti cooperative de aceeasi formă si de asociatiile acestora, la nivel judetean, al municipiului Bucuresti si la nivel national, în scopul reprezentării si promovării intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori si ale membrilor asociati, conform prevederilor prezentei legi.

 

TITLUL II

Societătile cooperative

 

CAPITOLUL I

Constituirea societătii cooperative

 

Art. 7. - (1) Societatea cooperativă este o asociatie autonomă de persoane fizice si/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimtământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinută în comun si controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste.

(2) Societatea cooperativă este un agent economic cu capital privat.

(3) Principiile cooperatiste prevăzute la alin. (1) sunt:

a) principiul asocierii voluntare si deschise, potrivit căruia societătile cooperative sunt organizatii voluntare care se constituie pe baza liberului consimtământ si sunt deschise tuturor persoanelor capabile să utilizeze serviciile lor si care sunt de acord să îsi asume responsabilitătile calitătii de membru cooperator, fără nici un fel de discriminare pe criterii de nationalitate, origine etnică, religie, apartenentă politică, origine socială sau sex;

b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit căruia societătile cooperative sunt organizatii democratice care sunt controlate de către membrii cooperatori care participă la stabilirea politicilor si adoptarea deciziilor. Persoanele care activează ca reprezentanti alesi sunt răspunzătoare în fata membrilor cooperatori. În societătile cooperative de gradul 1, membrii au drepturi egale de vot, fiecare având un singur vot, indiferent de numărul părtilor sociale detinute;

c) principiul participării economice a membrilor cooperatori, conform căruia membrii contribuie în mod echitabil la constituirea proprietătii societătii cooperative, exercitând asupra acesteia un control democratic. Cel putin o parte a acestei proprietăti este indivizibilă. Membrii cooperatori primesc, de regulă, o compensatie limitată în bani sau în natură, din profitul stabilit pe baza situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere, proportional cu cota de participare la capitalul social.

Membrii cooperatori alocă din profitul net al societătii cooperative sumele necesare realizării următoarelor scopuri: dezvoltarea societătii cooperative, recompensarea membrilor cooperatori în raport cu participarea la activitatea societătii cooperative sau sprijinirea altor activităti aprobate de către membrii cooperatori;

d) principiul autonomiei si independentei societătilor cooperative, potrivit căruia societătile cooperative sunt organizatii autonome bazate pe autoajutoare si sunt controlate de către membrii lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finantare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori si cu mentinerea autonomiei societătilor cooperative;

e) principiul educării, instruirii si informării membrilor cooperatori, conform căruia societătile cooperative asigură educarea si instruirea membrilor lor, reprezentantilor alesi, directorilor executivi sau angajatilor, astfel încât acestia să poată contribui efectiv la dezvoltarea societătilor cooperative din care fac parte. Societătile cooperative informează publicul, în mod special tineretul si liderii de opinie, în legătură cu natura si avantajele cooperatiei;

f) principiul cooperării între societătile cooperative, potrivit căruia cooperativele servesc membrii proprii si consolidează miscarea cooperatistă. Societătile cooperatiste lucrează împreună în cadrul structurilor locale, nationale, regionale si internationale;

g) principiul preocupării pentru comunitate, conform căruia societătile cooperative actionează pentru dezvoltarea durabilă a comunitătilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.

(4) Principiile statuate la alin. (3) nu au caracter normativ, fiind folosite la interpretarea si aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 8. - (1) În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativă poate desfăsura orice activităti permise de lege.

(2) Activitătile desfăsurate de societătile cooperative sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de legislatia specifică în vigoare.

Art. 9. - (1) Capitalul social al societătii cooperative este variabil si nu poate fi mai mic de 5.000.000 lei.

(2) Capitalul social minim trebuie subscris si vărsat integral la data înfiintării societătii cooperative.

(3) Capitalul social al societătii cooperative se divide în părti sociale egale, a căror valoare nominală se stabileste prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de 100.000 lei.

Art. 10. - Participarea cumulată a societătilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societătii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mică de 67%.

Art. 11. - Un membru cooperator poate detine părti sociale în limita si în conditiile prevăzute de actul constitutiv, fără a putea depăsi 20% din capitalul social.

Art. 12. - Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăti cooperative se stabileste prin statut, dar nu este mai mic de 5.

Art. 13. - (1) Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societătilor cooperative.

(2) Aporturile în natură sunt admise la societătile cooperative. Aporturile în natură se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare si prin predarea efectivă către societatea cooperativă a bunurilor aflate în stare de utilizare.

(3) Creantele nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.

(4) Membrii cooperatori primesc părti sociale în schimbul aporturilor subscrise.

Art. 14. - (1) Societatea cooperativă se constituie prin contract de societate si statut, care pot fi încheiate sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv.

(2) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată si se semnează de către toti membrii fondatori.

(3) Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren.

(4) Oricare dintre membrii fondatori, administratori sau persoanele împuternicite de acestia va solicita, în termen de 15 zile de la data semnării actului constitutiv, înmatricularea societătii cooperative în registrul comertului în a cărui rază teritorială îsi va avea sediul societatea cooperativă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea obtinerii certificatului unic de înregistrare, prin încheiere a judecătorului-delegat.

(5) În cazul în care există aporturi în natură, judecătorul-delegat numeste, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea si modul de evaluare a fiecărui bun aportat si vor evidentia dacă valoarea acestuia corespunde numărului si valorii părtilor sociale acordate în schimb, precum si alte elemente indicate de judecătorul-delegat.

Pentru bunurile mobile noi va fi luată în considerare valoarea din factură.

(6) Raportul va fi depus în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora li se pot elibera copii integrale sau partiale de pe raport.

(7) Nu pot fi numiti experti:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru functiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori ori de la cei care au constituit aporturi în natură.

(8) După verificarea îndeplinirii conditiilor stabilite prin prezenta lege, judecătorul-delegat va dispune, prin încheiere, înmatricularea societătii cooperative în registrul comertului si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Societatea cooperativă este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comertului.

Art. 15. - Nu pot fi membri fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infractiunile de coruptie, spălare de bani, evaziune fiscală, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si pentru infractiunile prevăzute de prezenta lege.

Art. 16. - (1) Actul constitutiv al unei societăti cooperative trebuie să cuprindă cel putin următoarele prevederi:

a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data nasterii, domiciliul, cetătenia membrului cooperator, persoană fizică; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de înregistrare ale membrului cooperator, persoană juridică;

b) forma si gradul societătii cooperative;

c) denumirea societătii cooperative, însotită de mentiunea “societate cooperativă” si, dacă este cazul, emblema;

d) sediul societătii cooperative;

e) obiectul de activitate al societătii cooperative, cu precizarea domeniului si a activitătii principale;

f) capitalul social subscris si vărsat, cu mentionarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură si modul evaluării;

g) numărul si valoarea nominală a părtilor sociale, precum si numărul părtilor sociale atribuite fiecărui membru cooperator pentru aportul său;

h) durata societătii cooperative;

i) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetătenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de înregistrare ale administratorilor, persoane juridice;

j) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetătenia cenzorilor;

k) modul de dobândire si de pierdere a calitătii de membru cooperator;

l) drepturile si obligatiile membrilor cooperatori;

m) modul de convocare a adunării generale a membrilor cooperatori, atributiile acesteia si conditiile de valabilitate a hotărârilor sale;

n) sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică, atunci când se înfiintează o dată cu societatea cooperativă, sau conditiile pentru înfiintarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiintare;

o) modul de înstrăinare sau transmitere a folosintei clădirilor ori terenurilor aflate în patrimoniul societătii cooperative;

p) modul de dizolvare si de lichidare a societătii cooperative si destinatia activului net.

(2) Societătile cooperative sunt obligate să desfăsoare activitătile prevăzute de actul constitutiv exclusiv cu membrii cooperatori, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Art. 17. - Societatea cooperativă cu sediul în România este persoană juridică română.

Art. 18. - (1) Filialele sunt societăti cooperative cu personalitate juridică si se înfiintează în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societătilor cooperative si se înregistrează, înainte de începerea activitătii lor, în registrul comertului din judetul în care vor functiona.

(3) Dacă sucursala se înfiintează într-o localitate din acelasi judet sau în aceeasi localitate cu societatea cooperativă fondatoare, ea se va înmatricula la acelasi oficiu al registrului comertului, însă distinct, ca înmatriculare independentă.

(4) Regimul juridic al sucursalei se aplică oricărui alt sediu secundar, indiferent de modul în care este denumit, căruia societatea cooperativă care îl înfiintează îi atribuie statut de sucursală.

(5) Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se mentionează numai în cadrul înregistrării societătii cooperative la oficiul registrului comertului din raza teritorială în care se află sediul principal.

(6) Nu se pot înfiinta sedii secundare sub denumirea de filială.

Art. 19. - Societătile cooperative nu se pot reorganiza sau transforma în societăti comerciale constituite potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, ori în asociatii familiale conform prevederilor legislatiei privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent.

Art. 20. - Prevederile art. 46-59 si ale art. 60, 63 si 64 din Legea nr. 31/1990, republicată, se aplică în mod corespunzător si societătilor cooperative.

 

CAPITOLUL II

Calitatea de membru cooperator. Drepturi si obligatii

 

Art. 21. - (1) Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 16 ani, precum si orice persoană juridică care se încadrează în prevederile art. 6 lit. e).

(2) Prin actul constitutiv se poate prevedea dacă membrul cooperator, persoană fizică sau persoană juridică, trebuie să domicilieze ori să aibă sediul în raza teritorială de activitate a societătii cooperative.

Art. 22. - (1) Cererea de înscriere într-o societate cooperativă trebuie să cuprindă cel putin următoarele date:

a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data nasterii, domiciliul si cetătenia membrului cooperator, persoană fizică; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de înregistrare ale membrului cooperator, persoană juridică;

b) numărul si valoarea totală a părtilor sociale pe care doreste să le subscrie;

c) valoarea aportului subscris în societatea cooperativă;

d) mentiunea că a luat la cunostintă despre prevederile actului constitutiv al societătii cooperative;

e) data depunerii cererii si semnătura solicitantului.

(2) Prin actul constitutiv se poate prevedea ca în cererea de înscriere să fie cuprinse si alte date.

Art. 23. - (1) Cererea de înscriere se solutionează la prima adunare generală a membrilor cooperatori întrunită după data înregistrării cererii.

(2) Hotărârea adunării generale, prin care se solutionează cererea, se comunică în scris solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data la care cererea a fost solutionată.

Art. 24. - (1) La data înscrierii în societatea cooperativă, fiecare membru cooperator trebuie să verse minimum 30% din valoarea părtilor sociale subscrise.

Diferenta se varsă de către membrul cooperator în termen de 12 luni de la data înscrierii în societatea cooperativă.

(2) Până la achitarea integrală a sumei corespunzătoare părtilor sociale, dividendele cuvenite membrului cooperator se vor retine în contul vărsămintelor datorate.

Art. 25. - (1) Obligatiile societătii cooperative sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

(2) Membrii cooperatori sunt tinuti pentru obligatiile societătii cooperative în limita aportului subscris de fiecare.

Art. 26. - (1) Calitatea de membru cooperator încetează în oricare dintre următoarele situatii:

a) retragerea membrului cooperator din societatea cooperativă;

b) excluderea membrului cooperator din societatea cooperativă;

c) decesul membrului cooperator, persoană fizică, respectiv încetarea, în conditiile legii, a activitătii membrului cooperator persoană juridică;

d) încetarea, în conditiile legii, a calitătii de persoană juridică a societătii cooperative, în conditiile prevăzute de prezenta lege si de actul constitutiv al societătii cooperative.

(2) Prin actul constitutiv al societătii cooperative se poate prevedea un termen în care membrii cooperatori nu se pot retrage din societatea cooperativă, termen care nu poate fi mai mare de 3 ani.

Art. 27. - Notificarea de retragere a membrilor cooperatori din societatea cooperativă se depune la presedintele societătii cooperative, care are obligatia de a informa la prima sedintă consiliul de administratie si adunarea generală.

Art. 28. - (1) Membrii cooperatori pot fi exclusi din societatea cooperativă în unul dintre următoarele cazuri:

a) nu au vărsat diferenta din valoarea părtilor sociale subscrise în termenul prevăzut de prezenta lege, după ce au fost pusi în întârziere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

b) nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute de actul constitutiv sau de prezenta lege pentru a fi membri în societatea cooperativă;

c) devin membri cooperatori în societăti cooperative concurente sau desfăsoară activităti concurentiale pe cont propriu ori în contul altei persoane.

(2) Hotărârea de excludere se ia de către adunarea generală si se comunică în termen de 15 zile membrului cooperator, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 29. - În caz de deces, calitatea de membru cooperator încetează în ziua decesului, iar drepturile patrimoniale ale succesorului se stabilesc pe baza situatiei financiare anuale încheiate la sfârsitul exercitiului financiar al anului în care a avut loc decesul.

Art. 30. - (1) La încetarea calitătii de membru cooperator, acesta sau, după caz, succesorii săi au dreptul la plata contravalorii părtilor sociale si a dividendelor cuvenite conform situatiei financiare anuale încheiate la sfârsitul exercitiului financiar al anului în care a intervenit cazul de încetare.

(2) Actul constitutiv trebuie să prevadă termenul în care societatea cooperativă este obligată la plată, termen care nu poate fi mai mare de 2 ani de la data nasterii dreptului.

Art. 31. - Membrii cooperatori au următoarele drepturi:

a) să participe la adunările generale, să îsi exercite dreptul de vot la adoptarea hotărârilor si să propună măsuri pentru îmbunătătirea activitătii societătii cooperative;

b) să aleagă si să fie alesi în organele de conducere ale societătii cooperative;

c) să beneficieze de facilitătile si serviciile oferite de societatea cooperativă;

d) să primească dividende din profitul anual, proportional cu participarea la capitalul social;

e) să solicite si să primească din partea administratorilor informatii privind activitatea economico-financiară a societătii cooperative;

f) să consulte registrul de procese-verbale al adunărilor generale;

g) să solicite convocarea adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori, conform prevederilor actului constitutiv si ale prezentei legi;

h) să solicite includerea pe ordinea de zi a adunării generale a membrilor cooperatori a unor noi probleme;

i) să atace în justitie hotărârile adunării generale a membrilor cooperatori în conditiile prevăzute de prezenta lege;

j) să se retragă din societatea cooperativă în conditiile prevăzute de actul constitutiv si de prezenta lege;

k) să exercite orice alte drepturi prevăzute de actul constitutiv al societătii cooperative si de prezenta lege.

Art. 32. - Membrii cooperatori au următoarele obligatii:

a) să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris în societatea cooperativă;

b) să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale si ale celorlalte organe de conducere ale societătii cooperative;

c) să nu fie în acelasi timp membri cooperatori în societăti cooperative concurente si să nu exercite acelasi comert sau altul concurent pe cont propriu ori în contul altei persoane;

d) să respecte valorile si principiile miscării cooperatiste;

e) să respecte prevederile actului constitutiv al societătii cooperative.

Art. 33. - (1) Între societatea cooperativă si membrul cooperator pot exista următoarele categorii de raporturi:

a) patrimoniale, concretizate prin obligatia membrului cooperator de a depune părtile sociale si/sau aporturi în natură;

b) de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociati la muncă si capital, în temeiul contractului individual de muncă sau al conventiei individuale de muncă, după caz, încheiat/încheiată cu societatea cooperativă al cărei membru este;

c) comerciale cooperatiste pentru livrările de produse si prestările de servicii efectuate de membrul cooperator pentru societatea cooperativă în calitate de agent economic independent.

(2) Veniturile din activitătile independente se impozitează în baza reglementărilor fiscale stabilite pentru impozitul pe venit.

(3) Pentru societătile cooperative, raporturile de muncă ale membrilor cooperatori se pot reglementa prin lege specială.

 

CAPITOLUL III

Organizarea societătii cooperative

SECTIUNEA 1

Adunarea generală

 

Art. 34. - (1) Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor cooperatori.

(2) Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală se convoacă de către consiliul de administratie sau de administratorul unic, după caz.

(4) Convocarea se face fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin semnarea convocatorului de fiecare membru cooperator si publicarea cu cel putin 15 zile înainte de data adunării generale în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societătii cooperative sau din cea mai apropiată localitate.

(5) Termenul de întrunire în nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocării.

(6) Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunării generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 35. - (1) Consiliul de administratie sau administratorul unic, după caz, este obligat să convoace adunarea generală la cererea a cel putin unei zecimi din numărul total al membrilor cooperatori, a cenzorilor sau în situatia în care constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferentă între totalul activelor si datoriile societătii cooperative, reprezintă mai putin de jumătate din valoarea capitalului social ori că numărul membrilor cooperatori s-a redus sub minimul legal.

(2) Adunarea generală va avea loc în termen de 30 de zile de la cerere sau de la data constatării pierderilor ori a reducerii numărului membrilor cooperatori sub minimul legal.

(3) În situatia în care consiliul de administratie sau administratorul unic, după caz, nu convoacă adunarea generală, la sesizarea oricăruia dintre membrii cooperatori care au cerut convocarea, instanta competentă în a cărei rază teritorială îsi are sediul societatea  cooperativă, cu citarea părtilor, va putea ordona convocarea, desemnând dintre membrii cooperatori persoana care o va prezida.

Art. 36. - (1) La prima convocare, adunarea generală ordinară este legal constituită în prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor cooperatori si poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti, iar adunarea generală extraordinară este legal constituită în prezenta a trei pătrimi din numărul membrilor cooperatori si poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti.

(2) În cazul în care nu sunt întrunite cerintele prevăzute la alin. (1), adunarea generală ordinară ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, cu conditia să fie prezentă cel putin o treime din numărul membrilor cooperatori, si poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti.

(3) În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1), adunarea generală extraordinară ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, cu conditia să fie prezentă cel putin jumătate din numărul membrilor cooperatori, si poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (2) sau (3), adunarea generală ordinară sau extraordinară se va reconvoca până la îndeplinirea conditiilor prevăzute la cele două alineate, după caz.

Art. 37. - În societatea cooperativă de gradul 1 fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numărul părtilor sociale pe care le detine.

Art. 38. - În societătile cooperative de gradul 2 fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numărul părtilor sociale pe care le detine, dacă prin actul constitutiv nu se prevede ca fiecare membru cooperator să aibă dreptul la vot multiplu limitat, proportional cu participarea sa la capitalul social al societătii cooperative.

Art. 39. - (1) Un membru cooperator poate fi reprezentat în adunările generale numai prin alt membru cooperator, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.

(2) La societătile cooperative care au mai mult de 200 de membri cooperatori, prin actul constitutiv se poate stabili ca membrii cooperatori să fie reprezentati în adunarea generală, pe bază de normă de reprezentare, de către alti membri cooperatori mandatati în acest sens.

(3) Mandatul nu este transmisibil.

Art. 40. - (1) Adunarea generală ordinară se întruneste cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(2) Adunarea generală ordinară are următoarele competente:

a) să dezbată, să aprobe sau să modifice situatia financiară anuală, după ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari, după caz, si să fixeze valoarea dividendelor;

b) să aleagă presedintele societătii cooperative;

c) să aleagă administratorii si cenzorii;

d) să stabilească remuneratia cuvenită administratorilor si cenzorilor pentru exercitiul în curs;

e) să se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

f) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate, pentru exercitiul financiar următor;

g) să hotărască încredintarea conducerii societătii cooperative unui director executiv si să stabilească criteriile de performantă pentru contractul de administrare;

h) să aprobe înscrierea unor noi membri cooperatori;

i) să aprobe excluderea membrilor cooperatori;

j) să aprobe constituirea si utilizarea rezervei statutare sau contractuale, precum si a altor rezerve.

Art. 41. - Adunarea generală extraordinară se întruneste ori de câte ori este necesar să se ia o hotărâre privind:

a) majorarea valorii nominale a părtilor sociale;

b) schimbarea formei societătii cooperative;

c) schimbarea sediului societătii cooperative;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social;

f) fuziunea cu alte societăti cooperative sau divizarea societătii cooperative;

g) înfiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor unităti ale societătii cooperative;

h) ipotecarea, gajarea, după caz, transmiterea în folosintă sau înstrăinarea imobilizărilor corporale apartinând societătii cooperative;

i) dizolvarea anticipată a societătii cooperative;

j) încheierea de contracte de asociere între societatea cooperativă si alte persoane juridice ori persoane fizice sau participarea societătii cooperative la capitalul social al altor persoane juridice;

k) emisiunea de obligatiuni cooperatiste;

l) aprobarea înscrierii unor noi membri cooperatori;

m) orice altă modificare a actului constitutiv sau a oricărei hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 42. - (1) Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea presedintelui societătii cooperative, consiliului de administratie sau a administratorului unic, după caz, si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Administratorii nu pot vota în baza părtilor sociale pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii sau o problemă care priveste persoana ori administratia lor.

Art. 43. - Hotărârile adunării generale a membrilor cooperatori luate în conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale prezentei legi sunt obligatorii pentru toti membrii cooperatori, inclusiv pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunare sau au votat împotrivă.

Art. 44. - (1) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunării generale se depun în termen de 15 zile de la data adoptării, la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în registrul comertului si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se poate publica numai actul aditional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.

(2) Hotărârile adunării generale nu pot fi executate înainte de a se îndeplini aceste formalităti.

(3) Hotărârile adunării generale contrare prevederilor prezentei legi si ale actului constitutiv pot fi atacate în justitie în termen de 15 zile de la data mentionării în registrul comertului, de oricare dintre membrii cooperatori care au luat parte la adunarea generală si au votat împotrivă sau care nu au participat la adunarea generală.

(4) Dacă hotărârea este atacată de toti administratorii, societatea cooperativă va fi reprezentată în justitie de persoana desemnată de presedintele instantei dintre membrii cooperatori, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală convocată în acest scop va alege o altă persoană.

(5) Cererea în anulare se introduce la sectia comercială a tribunalului în a cărui rază teritorială îsi are sediul societatea cooperativă.

(6) Dacă au fost introduse mai multe actiuni în anularea aceleiasi hotărâri, ele pot fi conexate.

(7) Hotărârea irevocabilă de anulare va fi mentionată în registrul comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a. De la data publicării, hotărârea este opozabilă tuturor membrilor cooperatori.

 

SECTIUNEA a 2-a

Consiliul de administratie

 

Art. 45. - (1) Administrarea si gestionarea societătii cooperative sunt asigurate de către administratorul unic sau consiliul de administratie, alcătuit dintr-un număr impar de membri, alesi prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, stabiliti prin actul constitutiv, în functie de complexitatea activitătii societătii cooperative si de numărul de membri cooperatori.

(2) Primii administratori sunt numiti prin actul constitutiv de către membrii fondatori.

(3) Numărul membrilor consiliului de administratie nu poate fi mai mare de 11.

(4) Numirea si înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală.

(5) Consiliul de administratie sau, după caz, administratorul unic asigură respectarea si îndeplinirea prevederilor prezentei legi, ale actului constitutiv, precum si ale hotărârilor adunării generale.

(6) Membrii consiliului de administratie sau administratorul unic, după caz, îsi încep activitatea numai după ce au semnat contractul de administrare în care sunt prevăzute criteriile de performantă aprobate de adunarea generală.

(7) Pentru activitatea depusă, membrii consiliului de administratie sau administratorul unic, după caz, sunt remunerati cu o indemnizatie fixă, stabilită de către adunarea generală, în afara drepturilor ce decurg din calitatea de membru cooperator.

Art. 46. - (1) În societatea cooperativă pot fi administratori numai persoanele care au calitatea de membru cooperator si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15. Dacă au fost alese alte persoane, acestea sunt decăzute din drepturi.

(2) Constatarea decăderii se face de adunarea generală, iar hotărârea se comunică oficiului registrului comertului în vederea efectuării mentiunilor necesare.

(3) Sotul, sotia, precum si rudele si afinii administratorilor, până la gradul al treilea inclusiv, nu pot fi membri în acelasi consiliu de administratie si nu pot avea functia de director executiv în cadrul societătii cooperative respective.

Art. 47. - (1) Membrii consiliului de administratie nu pot fi asociati, actionari, administratori, directori executivi sau cenzori în societăti comerciale care au acelasi obiect de activitate cu cel al societătii cooperative.

(2) Nerespectarea interdictiei prevăzute la alin. (1) atrage revocarea din calitatea de membru al consiliului de administratie si, în functie de gravitatea abaterii, poate atrage excluderea din societatea cooperativă si angajarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate.

Art. 48. - (1) Administratorii sunt obligati să depună, în termen de 30 de zile de la alegerea lor, o garantie bănească ce nu poate fi mai mică decât valoarea a zece părti sociale.

(2) Pentru nedepunerea garantiei în termenul prevăzut la alin. (1), administratorul în cauză va fi revocat din functie.

(3) Garantia rămâne în contul societătii cooperative si nu poate fi restituită decât după eliberarea administratorului din functie, dar nu mai devreme de data la care adunarea generală a aprobat situatia financiară anuală a ultimului exercitiu financiar în care administratorul a îndeplinit această functie si i-a dat descărcarea.

Art. 49. - Semnăturile administratorilor trebuie depuse la oficiul registrului comertului, împreună cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezultă depunerea garantiei.

Art. 50. - (1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societătii cooperative, în afară de restrictiile arătate în actul constitutiv.

(2) Administratorii sunt obligati să ia parte la toate adunările generale ale societătii cooperative, la sedintele consiliilor de administratie si ale organelor de conducere similare acestora.

Art. 51. - (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea cooperativă nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres.

(2) În cazul încălcării prevederilor alin. (1), societatea cooperativă poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune.

(3) Administratorul care, fără drept, îsi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societătii cooperative.

Art. 52. - (1) Consiliul de administratie se întruneste la convocarea presedintelui, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul de administratie deliberează valabil în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi, iar decizia este adoptată cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti.

(3) Atributiile membrilor consiliului de administratie sau ale administratorului unic, după caz, procedura de alegere si de revocare a acestora, precum si procedura de adoptare a deciziilor se stabilesc prin actul constitutiv.

Art. 53. - (1) Răspunderea membrilor consiliului de administratie pentru actele săvârsite sau pentru omisiuni nu se întinde si la membrii care au făcut să se constate, în registrul sedintelor consiliului de administratie, împotrivirea lor si au încunostintat despre aceasta în scris pe cenzori.

(2) Pentru deciziile luate în sedintele la care un membru al consiliului de administratie nu a participat, acesta răspunde dacă, în termen de o lună de când a luat cunostintă de acestea, nu a încunostintat în scris pe cenzori.

Art. 54. - Consiliul de administratie sau administratorul unic, după caz, este obligat să tină evidentele si registrele prevăzute de legislatia în vigoare si de actul constitutiv.

 

SECTIUNEA a 3-a

Presedintele societătii cooperative

 

Art. 55. - (1) Presedintele societătii cooperative este de drept presedintele consiliului de administratie sau administratorul unic, după caz.

(2) Presedintele societătii cooperative asigură conducerea activitătii curente a societătii cooperative, îndeplinirea hotărârilor adunării generale si a deciziilor consiliului de administratie.

(3) Presedintele societătii cooperative este ales dintre acei membri cooperatori care au calităti manageriale si experientă în domeniu.

(4) Presedintele societătii cooperative reprezintă societatea cooperativă în relatiile cu tertii, în limita atributiilor stabilite prin contractul de administrare si prin actul constitutiv.

 

SECTIUNEA a 4-a

Directorul executiv

 

Art. 56. - (1) Conducerea societătii cooperative, cu aprobarea adunării generale a membrilor cooperatori, se poate încredinta unui director executiv, pe baza unui contract de management în care sunt prevăzute criterii de performantă; directorul executiv poate să nu fie membru cooperator.

(2) Directorul executiv este numit de consiliul de administratie în urma unui concurs, în conditiile prevăzute în actul constitutiv.

(3) Administratorii nu pot avea functia de director executiv.

 

SECTIUNEA a 5-a

Cenzorii

 

Art. 57. - (1) Adunarea generală a membrilor cooperatori ai societătii cooperative alege 3 cenzori si tot atâtia supleanti, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. În toate cazurile numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(2) În cazul în care societatea cooperativă are până la 50 de membri cooperatori, adunarea generală alege numai un cenzor si un supleant.

(3) Cenzorii sunt alesi de către adunarea generală pentru un mandat de 3 exercitii financiare.

(4) În conditiile legii, cel putin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.

(5) Mandatul cenzorilor intră în vigoare de la alegerea lor de către adunarea generală. Acestia vor continua să îsi îndeplinească mandatul până în momentul în care vor fi alesi noii cenzori, chiar dacă s-a încheiat perioada pentru care au fost alesi.

(6) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost alesi sunt decăzuti din mandatul lor, persoanele care fac parte din consiliul de administratie, sotul, sotia, rudele si afinii până la gradul al treilea inclusiv, precum si persoanele cărora le este interzisă functia de administrator potrivit prevederilor prezentei legi.

(7) Cenzorii sunt obligati să depună, în termen de 30 de zile de la alegerea lor, jumătate din garantia cerută pentru administratori. Sunt exceptati de la această obligatie cenzorii experti contabili sau contabili autorizati, dacă fac dovada încheierii asigurării de răspundere civilă profesională.

(8) Pentru activitatea depusă, cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixă stabilită de către adunarea generală a membrilor cooperatori.

(9) Situatiile financiare ale societătilor cooperative, care intră sub incidenta reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, în conditiile legii.

(10) Societătile cooperative ale căror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop.

(11) La societătile cooperative ale căror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori va hotărî contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, după caz.

Art. 58. - (1) Cenzorii sunt obligati să supravegheze gestiunea societătii cooperative, să verifice dacă situatiile financiare anuale sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat întocmite si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situatiilor financiare anuale.

(2) Cenzorii sunt obligati să întocmească un raport amănuntit asupra situatiei financiare anuale si repartizării beneficiilor si pierderilor, care trebuie prezentat adunării generale.

(3) Adunarea generală aprobă situatia financiară anuală numai dacă aceasta este însotită de raportul cenzorilor.

(4) Cenzorii sunt obligati să aducă la cunostintă consiliului de administratie sau administratorului unic, după caz, în scris, în termen de 15 zile de la data constatării, orice nereguli în administrarea societătii cooperative si orice încălcări ale dispozitiilor legale si ale actului constitutiv pe care le constată.

(5) În cazul în care cenzorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferentă între totalul activelor si datoriile societătii cooperative, reprezintă mai putin de jumătate din valoarea capitalului social sau constată reducerea numărului membrilor cooperatori sub numărul minim legal sunt obligati să convoace adunarea generală extraordinară, atunci când consiliul de administratie ori administratorul unic, după caz, nu respectă termenul prevăzut de prezenta lege.

(6) Cenzorii sunt obligati să comunice membrilor cooperatori sau tertilor date referitoare la operatiile societătii cooperative supuse controlului, numai în cadrul sedintelor adunării generale.

 

CAPITOLUL IV

Părtile sociale

 

Art. 59. - (1) Părtile sociale sunt emise în formă materială, pe suport hârtie, si trebuie să cuprindă:

a) denumirea, sediul si durata societătii cooperative;

b) data actului constitutiv si codul unic de înregistrare;

c) valoarea nominală a părtii sociale si numărul de ordine din registrul părtilor sociale;

d) numele, prenumele, locul, data nasterii, domiciliul, cetătenia si codul numeric personal ale membrului cooperator, persoană fizică; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de înregistrare ale membrului cooperator, persoană juridică, la societătile cooperative de gradul 2;

e) semnăturile a cel putin 2 membri ai consiliului de administratie sau a administratorului unic, după caz.

(2) Părtile sociale pot fi transmise numai membrilor cooperatori din aceeasi societate cooperativă, la valoarea nominală.

(3) Părtile sociale nu pot constitui obiect al gajului si nu sunt titluri negociabile.

(4) Părtile sociale nu sunt purtătoare de dobânzi.

(5) Părtile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori fată de societatea cooperativă sau fată de terti.

Art. 60. - (1) Când o parte socială devine proprietatea mai multor persoane, societatea cooperativă nu este obligată să înscrie transmiterea cât timp acele persoane nu desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din partea socială.

(2) Sumele reprezentând valoarea părtilor sociale ce se cuvin membrului cooperator care s-a retras si s-a înscris la o altă societate cooperativă pot fi transferate la cererea membrului cooperator, cu acordul ambelor societăti cooperative.

Art. 61. - Evidenta membrilor cooperatori si a părtilor sociale se tine de către societatea cooperativă într-un registru special.

 

CAPITOLUL V

Obligatiunile cooperatiste

 

Art. 62. - (1) Societatea cooperativă poate emite, în conditiile legii, obligatiuni cooperatiste nominative, pentru o sumă care să nu depăsească 33% din capitalul social subscris si vărsat, conform ultimei situatii financiare anuale aprobate de adunarea generală.

(2) Obligatiunile cooperatiste din aceeasi emisiune trebuie să aibă valoare nominală egală si se emit în formă materială, pe suport hârtie.

Art. 63. - (1) Obligatiunile cooperatiste se rambursează la scadentă de societatea cooperativă emitentă.

(2) Nivelul dobânzii anuale acordate obligatiunilor cooperatiste se stabileste de către societatea cooperativă emitentă prin prospectul de subscriptie si nu poate depăsi cu mai mult de 10% nivelul dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL VI

Regimul juridic al bunurilor aflate în proprietatea societătii cooperative

 

Art. 64. - (1) Proprietatea societătii cooperative este privată.

(2) Patrimoniul societătii cooperative se compune din partea divizibilă si partea indivizibilă.

Art. 65. - (1) Orice înstrăinare sau transmitere a folosintei imobilizărilor corporale, care sunt proprietatea societătii cooperative, se poate realiza numai cu plată, cu aprobarea adunării generale.

(2) Prin actul constitutiv membrilor cooperatori li se poate acorda un drept de preemtiune, respectiv de preferintă, la oferte egale, la cumpărarea sau preluarea în folosintă a clădirilor ori a terenurilor. În această situatie actul constitutiv trebuie să prevadă si termenul de exercitare a dreptului de preemtiune, respectiv de preferintă.

Art. 66. - Din profitul brut al societătilor cooperative se preia în fiecare an cel putin 5% pentru constituirea rezervei legale, până ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă rezerva legală, după constituire, s-a micsorat din orice cauză, va fi completată în mod corespunzător.

Art. 67. - Prin actul constitutiv se pot stabili modalităti de constituire si utilizare a rezervelor statutare sau contractuale, precum si a altor rezerve.

 

CAPITOLUL VII

Registrele societătii cooperative si situatia financiară anuală

 

Art. 68. - (1) În afară de evidentele prevăzute de lege, societatea cooperativă trebuie să întocmească si să păstreze:

a) registrul membrilor cooperatori;

b) registrul sedintelor adunării generale a membrilor cooperatori;

c) registrul sedintelor consiliului de administratie;

d) registrul constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor;

e) registrul de aporturi în natură la capitalul social al societătii cooperative;

f) registrul părtilor sociale;

g) registrul obligatiunilor cooperatiste.

(2) Registrele trebuie numerotate, sigilate si semnate de presedintele societătii cooperative.

(3) Registrul membrilor cooperatori, registrul părtilor sociale si registrul obligatiunilor cooperatiste se pot tine manual sau în sistem computerizat.

Art. 69. - (1) Consiliul de administratie sau administratorul unic, după caz, trebuie să prezinte cenzorilor, cu cel putin o lună înainte de ziua stabilită pentru sedinta adunării generale, situatia financiară pe anul precedent, însotită de raportul lor si de documentele justificative.

(2) Situatia financiară anuală împreună cu raportul administratorilor, cenzorilor sau auditorilor, după caz, inclusiv cu privire la modul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performantă din contractul de administrare, vor rămâne depuse la sediul societătii cooperative si la cel al sucursalelor în cele 15 zile care precedă întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de către membrii cooperatori.

(3) Membrii cooperatori vor putea cere, pe cheltuiala societătii cooperative, copii de pe situatia financiară anuală si de pe raportul consiliului de administratie si al cenzorilor către adunarea generală.

Art. 70. - (1) Administratorii sunt obligati ca, în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală, să depună o copie de pe situatia financiară anuală la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, anexând raportul lor, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunării generale.

(2) Un exemplar al situatiei financiare anuale, vizat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, împreună cu actele mentionate la alineatul precedent vor fi depuse la oficiul registrului comertului.

Art. 71. - Situatiile financiare anuale se întocmesc în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 72. - Hotărârile adoptate de adunarea generală a membrilor cooperatori, prin care se aprobă situatia financiară anuală, trebuie depuse în termen de 15 zile la registrul comertului, spre a fi mentionate în registrul comertului si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.

 

CAPITOLUL VIII

Reducerea sau majorarea capitalului social

 

Art. 73. - (1) Capitalul social poate fi redus prin hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori care trebuie să cuprindă motivul reducerii.

(2) Reducerea capitalului social se realizează prin:

a) micsorarea numărului de părti sociale;

b) reducerea valorii nominale a părtilor sociale;

c) dobândirea propriilor părti sociale de către societatea cooperativă, urmată de anularea lor.

Art. 74. - (1) Reducerea capitalului social al societătii cooperative poate fi făcută numai după trecerea a 30 de zile de la data afisării hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori la sediul societătii cooperative.

(2) Dacă reducerea capitalului social este mai mare de 10%, aceasta se afisează la sediul societătii cooperative si se mentionează în registrul pentru înregistrarea societătilor cooperative de la registrul comertului.

Art. 75. - (1) Capitalul social se poate mări prin aportul de noi părti sociale sau în schimbul unor noi aporturi în numerar si/sau în natură.

(2) Părtile sociale oferite pentru majorarea capitalului social vor fi subscrise în conditiile prevăzute de actul constitutiv.

(3) Diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

(4) Hotărârea adunării generale pentru majorarea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, numai dacă majorarea este mai mare de 10%.

 

CAPITOLUL IX

Fuziunea, divizarea si dizolvarea societătii cooperative

 

Art. 76. - (1) Fuziunea se realizează prin absorbirea unei societăti cooperative de altă societate cooperativă sau prin contopirea a două ori mai multe societăti cooperative pentru a alcătui o societate cooperativă nouă.

(2) Divizarea totală se realizează prin împărtirea întregului patrimoniu al societătii cooperative care îsi încetează existenta între două sau mai multe societăti cooperative existente sau care iau astfel fiintă.

(3) Prin divizare partială, societatea cooperativă nu îsi încetează existenta în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde si formează una sau mai multe societăti cooperative.

(4) Fuziunea sau divizarea se poate face si între societăti cooperative de forme diferite, cu conditia dizolvării fără lichidare, după caz.

Art. 77. - (1) Fuziunea sau divizarea se decide de către adunarea generală a membrilor cooperatori.

(2) Fuziunea sau divizarea totală se face prin dizolvarea, fără lichidare, a societătii cooperative care îsi încetează existenta si transmiterea universală a patrimoniului său către societatea cooperativă ori societătile cooperative beneficiare, în starea în care se găseste la data fuziunii sau divizării, în schimbul atribuirii de părti sociale de către acestea către membrii cooperatori ai societătii cooperative care îsi încetează existenta.

Art. 78. - (1) Administratorii societătilor cooperative care participă la fuziune sau, după caz, administratorii societătii cooperative divizate vor redacta proiectul de fuziune, respectiv de divizare, care va cuprinde:

a) forma, denumirea si sediul societătilor cooperative care participă la operatiune;

b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizării;

c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit societătilor cooperative beneficiare;

d) raportul de schimb al părtilor sociale;

e) modalitătile de predare a părtilor sociale detinute la societatea cooperativă supusă fuziunii, respectiv divizării;

f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;

g) drepturile care se acordă detinătorilor de obligatiuni cooperatiste si orice alte drepturi speciale;

h) data situatiei financiare de fuziune sau a situatiei financiare de divizare, dată care va fi aceeasi pentru toate societătile cooperative participante;

i) orice alte date care prezintă interes pentru operatiune.

(2) Proiectul de fuziune, respectiv de divizare, semnat de reprezentantii societătilor cooperative participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este înmatriculată fiecare societate cooperativă, împreună cu declaratia referitoare la modul de stingere a pasivului societătii cooperative care îsi încetează existenta în urma fuziunii sau divizării.

(3) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul-delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, pe cheltuiala părtilor, integral ori în extras, potrivit dispozitiei judecătorului-delegat sau cererii părtilor, cu cel putin 30 de zile înaintea adunării generale a membrilor cooperatori.

(4) Oricare creditor al societătii cooperative care fuzionează, respectiv se divide, având o creantă anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie la judecătorul-delegat în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune, respectiv de divizare. Opozitia suspendă executarea fuziunii sau a divizării până la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, în afară de cazul în care societatea cooperativă debitoare face dovada plătii datoriilor sau oferă garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.

Art. 79. - (1) La convocarea adunării generale care urmează să aprobe fuziunea sau, după caz, divizarea, trebuie să se pună la dispozitie membrilor cooperatori, la sediul social al societătii cooperative, următoarele documente:

a) proiectul de fuziune sau de divizare;

b) rapoartele redactate de administratorii fiecărei societăti cooperative în cauză, cu privire la conventia si efectele fuziunii sau divizării proiectate;

c) situatia financiară de fuziune sau situatia financiară de divizare;

d) raportul cenzorilor.

(2) În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 78 alin. (4) sau, după caz, de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, adunarea generală a fiecăreia dintre societătile cooperative participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării.

Art. 80. - (1) Actele constitutive ale societătilor cooperative nou-înfiintate prin fuziune sau divizare se aprobă de adunarea generală a societătii sau societătilor cooperative care îsi încetează existenta.

(2) Actul modificator al actului constitutiv al societătii cooperative absorbante se înregistrează în registrul comertului în a cărui circumscriptie îsi are sediul societatea cooperativa si, vizat de judecătorul-delegat, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, spre publicare, pe cheltuiala societătii cooperative.

(3) Publicitatea pentru societătile cooperative absorbite poate fi efectuată de societatea cooperativă absorbantă, în cazurile în care acele societăti cooperative nu au efectuat-o, în termen de 15 zile de la vizarea de către judecătorul-delegat a actului modificator al actului constitutiv al societătii cooperative absorbante.

(4) Fuziunea sau divizarea are loc la următoarele date:

a) în cazul constituirii uneia sau mai multor societăti cooperative, la data înmatriculării în registrul comertului;

b) în celelalte cazuri, la data înregistrării în registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societătii cooperative absorbante.

Art. 81. - (1) În cazul fuziunii prin absorbtie, societatea cooperativă absorbantă dobândeste drepturile si este tinută de obligatiile societătii cooperative pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societătilor cooperative care îsi încetează existenta trec asupra noii societăti cooperative astfel înfiintate.

(2) Societătile cooperative care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund fată de creditori pentru obligatiile societătii cooperative care si-a încetat existenta prin divizare proportional cu valoarea bunurilor dobândite, în afară de cazul în care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.

(3) Dacă nu se poate stabili societatea cooperativă răspunzătoare pentru o obligatie, societătile cooperative care au dobândit bunuri prin divizare răspund solidar.

Art. 82. - (1) Societatea cooperativă se dizolvă prin:

a) împlinirea termenului pentru care a fost constituită, dacă nu s-a hotărât continuarea activitătii de către adunarea generală;

b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;

c) hotărârea adunării generale;

d) falimentul societătii cooperative;

e) scăderea numărului membrilor cooperatori sub minimul legal;

f) reducerea capitalului social sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societătii cooperative.

(2) În situatia în care o societate cooperativă, la sfârsitul unui exercitiu financiar, a înregistrat pierderi neimputabile care depăsesc capitalul social si rezervele prevăzute de prezenta lege si de actul constitutiv si dacă adunarea generală nu a hotărât reîntregirea capitalului social prin noi aporturi, societatea cooperativă respectivă se dizolvă.

(3) Pierderile imputabile se constată de cenzori, se aduc la cunostintă membrilor cooperatori si se recuperează, conform legii, de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciului.

(4) Dispozitiile alin. (1) lit. e) si f) nu se aplică în situatia în care, în termen de 9 luni de la data constatării scăderii numărului de membri cooperatori, respectiv reducerii capitalului social sub minimul legal, societatea cooperativă completează numărul de membri cooperatori, respectiv reîntregeste capitalul social până la minimul legal.

Art. 83. - Dizolvarea societătii cooperative se comunică în termen de 15 zile de către consiliul de administratie sau de administratorul unic, după caz, oficiului registrului comertului, în vederea mentionării în registrul comertului si publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.

Art. 84. - (1) Dizolvarea societătii cooperative are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societătii cooperative sau în alte cazuri prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL X

Lichidarea societătii cooperative

 

Art. 85. - (1) Lichidarea societătii cooperative se face de către lichidatori autorizati conform legii, desemnati de adunarea generală sau prin hotărâre judecătorească.

(2) Actul de numire a lichidatorilor, precum si orice alt act care ar aduce schimbări în persoana acestora trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la registrul comertului, pentru a fi înscrise si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.

(3) Lichidatorii intră în functiune numai după depunerea semnăturii lor la registrul comertului.

(4) Toate actele emanând de la societatea cooperativă trebuie să poarte mentiunea că este în lichidare.

Art. 86. - Lichidatorii sunt obligati ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în functiune, împreună cu administratorii, să facă inventarul bunurilor mobile si imobile si să încheie situatia financiară care să evidentieze exact starea activului si pasivului societătii cooperative si să le semneze.

Art. 87. - (1) Lichidatorii nu pot plăti membrilor cooperatori nici o sumă în contul părtilor sociale ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea stingerii datoriilor către creditorii societătii cooperative.

(2) Activul rămas în urma achitării sumelor datorate creditorilor societătii cooperative si a părtii divizibile către membrii cooperatori se transmite, în baza hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori, către o altă societate cooperativă, conform prevederilor actului constitutiv. În lipsa hotărârii adunării generale, activul rămas se atribuie de către instanta competentă unei societăti cooperative de aceeasi formă, din localitatea în care se află sediul societătii sau din cea mai apropiată localitate, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

Art. 88. - Sunt aplicabile lichidării societătilor cooperative si dispozitiile art. 253-255 si ale art. 257-260 din Legea nr. 31/1990, republicată.

 

TITLUL III

Asociatiile, uniunile judetene si uniunile nationale

 

Art. 89. - (1) Societătile cooperative se pot asocia în mod liber si voluntar, pe baza hotărârilor adunărilor generale ale acestora, în asociatii si uniuni constituite în scopul de a asigura reprezentarea si apărarea intereselor societătilor cooperative asociate în relatiile cu administratia publică, autoritatea de stat, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme internationale si cu asociatii internationale echivalente, precum si pentru sustinerea si promovarea principiilor cooperatiste, conform prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru a constitui asociatii sau uniuni, societătile cooperative pun în comun si fără drept de restituire un aport în bani si/sau în natură si activează pe baza experientei manageriale pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse.

(3) Asociatia poate fi constituită din două sau mai multe societăti cooperative de aceeasi formă sau de forme diferite.

(4) Uniunea judeteană poate fi constituită din societăti cooperative si/sau asociatii de cooperative de aceeasi formă, care îsi au sediul pe raza administrativ-teritorială a judetului, în conditiile prezentei legi.

(5) Uniunea natională poate fi constituită din societăti cooperative, asociatii si uniuni de societăti cooperative de aceeasi formă, în conditiile prezentei legi.

(6) Asociatiile si uniunile respective dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor deschis la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi au sediul.

Art. 90. - (1) În vederea dobândirii personalitătii juridice, asociatii încheie actul constitutiv si statutul asociatiei, respectiv uniunii, în formă autentică, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(2) Actul constitutiv cuprinde următoarele:

a) datele de identificare a asociatilor, respectiv denumirea si sediul acestora;

b) exprimarea vointei de asociere, a scopului si obiectivelor propuse;

c) denumirea si sediul asociatiei/uniunii;

d) durata de functionare a asociatiei/uniunii, pe termen determinat sau nedeterminat;

e) patrimoniul initial al asociatiei/uniunii;

f) activul patrimonial alcătuit din aportul în bani si/sau în natură al asociatilor;

g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale asociatiei/uniunii;

h) membrul asociat împuternicit să desfăsoare procedura de dobândire a personalitătii juridice;

i) semnătura asociatilor.

(3) Statutul cuprinde următoarele:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu exceptia celor mentionate la lit. g) si h);

b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei/uniunii;

c) modul de dobândire sau de pierdere a calitătii de asociat;

d) drepturile si obligatiile asociatilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei/uniunii;

f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei/uniunii;

g) destinatia bunurilor în cazul dizolvării asociatiei/uniunii cu respectarea prevederilor art. 101.

(4) La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei/uniunii se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii asociatiei/uniunii.

Art. 91. - (1) Membrul asociat, împuternicit conform prevederilor art. 90 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociatiei/uniunii în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială urmează să îsi aibă sediul.

(2) Cererea de înscriere va fi însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul asociatiei/uniunii;

c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;

d) avizul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru conformitatea statutului cu prevederile prezentei legi, respectiv ale legii speciale, dacă aceasta există.

(3) Asociatia/uniunea devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(4) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere si a documentelor prevăzute la alin. (2), judecătorul desemnat de presedintele instantei verifică legalitatea acestora si dispune, prin încheiere, înscrierea asociatiei, respectiv a uniunii, în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(5) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociatiei, respectiv al uniunii, pentru evidenta fiscală, cu mentionarea numărului de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(6) În cazul în care cerintele legale pentru constituirea asociatiei, respectiv a uniunii, nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut de alin. (4), îl va cita în camera de consiliu pe reprezentantul asociatiei, respectiv al uniunii, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularitătile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână.

(7) Dacă neregularitătile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutie, republicată, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe lângă instanta sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreună cu actul constitutiv si statutul asociatiei, respectiv uniunii. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

(8) În situatia în care, la termenul fixat, neregularitătile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând si concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociatiei, respectiv a uniunii, în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(9) În cazul în care neregularitătile nu au fost înlăturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei, respectiv al uniunii, lipseste în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată.

(10) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunta în cel mult 24 de ore de la încheierea dezbaterilor si se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

(11) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului.

(12) În cazul în care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului de pe lângă instanta sesizată i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, respectiv uniunii, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.

(13) Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntării, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

(14) Recursul se solutionează cu citarea părtilor în camera de consiliu, de urgentă si cu precădere. Dispozitiile alin. (10) cu privire la pronuntarea si redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.

(15) Înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se la cerere împuternicitului respectiv un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei/uniunii, sediul acesteia, durata de functionare, numărul si data înscrierii în registrul respectiv.

(16) În relatiile cu tertii dovada personalitătii juridice a asociatiei/uniunii se face cu certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 92. - Dacă asociatia/uniunea, prin natura scopului sau a obiectivelor propuse, urmează să desfăsoare activităti pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii prealabile, aceste activităti nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obtinerea autorizatiei respective.

Art. 93. - (1) Organele asociatiei/uniunii sunt: a) adunarea generală;

b) comitetul director;

c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

(2) Organele uniunii nationale sunt:

a) congresul;

b) consiliul national;

c) comisia de cenzori.

(3) Regulamentul privind organizarea si functionarea congresului si consiliului national se stabileste de către congres.

Art. 94. - (1) Adunarea generală a asociatiei/uniunii este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociatilor.

(2) Competentele adunării generale sunt:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;

c) alegerea si revocarea membrilor comitetului director, a cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) înfiintarea de filiale;

e) modificarea actului constitutiv si a statutului;

f) dizolvarea si lichidarea asociatiei/uniunii, precum si destinatia bunurilor rămase după lichidare;

g) schimbarea sediului;

h) orice alte atributii prevăzute în lege sau în statut.

(3) Adunarea generală ordinară se întruneste cel putin o dată pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. b) si c).

(4) Regulile privind organizarea si functionarea adunării generale ordinare sau extraordinare, după caz, se stabilesc prin statut.

Art. 95. - (1) Comitetul director asigură punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale, precum si a propriilor hotărâri.

(2) Competentele comitetului director sunt:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei/uniunii;

c) aprobă organizarea si politica de personal ale asociatiei;

d) îndeplineste orice alte atributii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(3) Comitetul director are în structură presedinte, vicepresedinti, secretar, alte functii executive necesare si membri. Componenta numerică si alte functii se stabilesc prin statut.

(4) Presedintele comitetului director este si presedintele asociatiei/uniunii.

(5) Regulile generale privind organizarea si functionarea comitetului director se stabilesc prin statut si se detaliază prin regulamentul de organizare si functionare al acestuia.

(6) Membrul comitetului director care, într-o problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin sotul său, prin ascendentii ori descendentii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si la vot.

(7) Membrul comitetului director care încalcă dispozitiile alin. (6) este răspunzător de daunele create asociatiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obtine majoritatea cerută.

(8) Hotărârile adunărilor generale si deciziile comitetului director, contrare legii, actului constitutiv si statutului, pot fi atacate în justitie.

Art. 96. - (1) Controlul financiar intern al asociatiei/uniunii este asigurat de un cenzor sau de o comisie de cenzori, după caz.

(2) Dacă asociatia/uniunea întruneste mai mult de 100 de membri înscrisi, controlul financiar intern se exercită de o comisie de cenzori.

(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea provine din rândul asociatilor. Membrii comitetului director nu pot fi cenzori.

Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în conditiile legii.

(4) Atributiile cenzorului/comisiei de cenzori sunt:

a) verifică modul cum este administrat patrimoniul asociatiei;

b) întocmeste rapoarte pe care le prezintă adunării generale;

c) poate participa la lucrările comitetului director, fără drept de vot;

d) îndeplineste orice alte atributii stabilite în statut sau de adunarea generală.

(5) Regulile generale de organizare si functionare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală.

Comisia de cenzori îsi poate elabora un regulament intern de functionare.

Art. 97. - (1) Modificarea actului constitutiv si a statutului se face prin înscrierea modificării în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul asociatia/uniunea. Se aplică în mod corespunzător prevederile art. 91 alin. (4).

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însotită de procesul-verbal al adunării generale, în formă autentificată.

(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si înscrierea modificării se întreprind de către persoana desemnată de adunarea generală.

Art. 98. - (1) Veniturile asociatiilor/uniunilor provin din:

a) cotizatiile membrilor;

b) dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile legii;

c) dividendele societătilor comerciale înfiintate de asociatie/uniune;

d) venituri realizate din activităti economice directe;

e) donatii, sponsorizări, legate;

f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, în conditiile legii;

g) alte venituri prevăzute de lege.

(2) Asociatiile/uniunile pot înfiinta societăti comerciale în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, care pot participa la societătile cooperative de gradul 2.

Dividendele obtinute de asociatii/uniuni din activitătile acestor societăti, dacă nu se reinvestesc în acestea, se folosesc obligatoriu ca resurse pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei/uniunii.

(3) Asociatiile/uniunile pot desfăsura orice alte activităti economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsă legătură cu scopul principal si cu obiectivele asociatiei/uniunii.

(4) Activitătile economice prevăzute la alin. (3) nu pot concura activitătile societătilor cooperative din cadrul asociatiilor, uniunilor judetene si uniunilor nationale respective.

Art. 99. - (1) În cadrul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va functiona o structură organizatorică pentru relatia cu uniunile.

(2) Autoritătile publice locale si centrale se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor, uniunilor judetene si, respectiv, ai uniunilor nationale, în vederea stabilirii unor programe sau activităti comune.

Art. 100. - (1) Asociatiile/uniunile se dizolvă în următoarele situatii:

a) de drept;

b) prin hotărâre a judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

c) prin hotărâre a adunării generale.

(2) Asociatia sau uniunea se dizolvă de drept în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;

b) imposibilitatea constituirii adunării generale în conditiile statutului, dacă au trecut mai mult de 6 luni de la data convocării;

c) reducerea numărului de asociati sub limita minimă fixată de lege si dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

(3) Asociatia sau uniunea se dizolvă prin hotărâre judecătorească în următoarele cazuri:

a) când scopul sau activitatea acesteia a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când se urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociatia/uniunea a devenit insolvabilă;

e) în conditiile art. 92.

(4) Asociatia sau uniunea se poate dizolva prin hotărâre a adunării generale. În termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 101. - (1) În cazul dizolvării asociatiei/uniunii, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite membrilor asociati.

(2) Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către asociatii/uniuni existente, înfiintate cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociatiei/uniunii.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la data terminării lichidării lichidatorii nu au reusit să transmită bunurile în conditiile alin. (2), precum si în cazul în care statutul asociatiei/uniunii nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanta competentă unei asociatii/uniuni cu scop identic sau asemănător.

Art. 102. - (1) În cazul dizolvării hotărâte de adunarea generală, lichidatorii sunt numiti de către aceasta, iar în restul cazurilor lichidatorii sunt numiti prin hotărâre judecătorească.

(2) Lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

(3) Lichidatorii sunt obligati să continue operatiunile juridice aflate în curs, să încaseze creantele, să plătească creditorii si, dacă numerarul este insuficient, să transforme restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitatie publică a bunurilor mobile si imobile.

(4) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

(5) Lichidatorii sunt obligati să îndeplinească toate procedurile legale pentru publicarea lichidării si radierea asociatiei sau uniunii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 103. - (1) La nivel judetean si al municipiului Bucuresti, societătile cooperative de aceeasi formă si/sau asociatiile de societăti cooperative de aceeasi formă pot constitui uniuni judetene, care sunt asocieri reprezentative, cu conditia ca numărul societătilor cooperative asociate direct ori prin asociatiile la care sunt membre să reprezinte cel putin 45% din numărul total de societăti cooperative de aceeasi formă, înregistrate cu sediul în raza judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti, după caz.

(2) La nivel national, uniunile judetene si/sau asociatiile de societăti cooperative de aceeasi formă neasociate la vreo uniune judeteană si/sau societătile cooperative de aceeasi formă neasociate pot constitui uniuni nationale, care sunt asocieri reprezentative, cu conditia ca numărul societătilor cooperative asociate direct ori indirect să reprezinte cel putin 45% din numărul total de societăti cooperative de aceeasi formă, înregistrate cu sediul în România.

(3) Denumirea “uniune judeteană”, respectiv “uniune natională”, poate fi utilizată numai de acele uniuni care îndeplinesc conditiile stabilite la alin. (1), respectiv alin. (2).

Art. 104. - (1) Asociatiile de societăti cooperative, uniunile judetene si nationale de societăti cooperative sunt constituite în scopul de a asigura:

a) reprezentarea si apărarea intereselor societătilor cooperative asociate si ale membrilor cooperatori în relatiile cu administratia publică sau cu persoane fizice ori cu persoane juridice publice sau private;

b) reprezentarea intereselor cooperatorilor pe plan national si international, în relatiile cu organizatiile cooperatiste si cu organismele internationale;

c) promovarea si apărarea intereselor economice, de productie si comerciale ale organizatiilor cooperatiste la nivel local, national sau international;

d) sprijinirea societătilor cooperative în vederea protectiei si dezvoltării patrimoniilor acestora;

e) informarea, documentarea, pregătirea si perfectionarea profesională, actiuni promotionale pentru serviciile si produsele specifice si alte actiuni comune, proprii domeniului în care actionează societătile cooperative asociate;

f) desfăsurarea unor activităti sociale, culturale, tehnico-stiintifice, sportive, de caritate si alte activităti cu caracter umanitar;

g) efectuarea altor activităti stabilite prin statut în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Asociatiile de societăti cooperative, uniunile judetene si nationale de societăti cooperative pot conveni reguli si norme de reglementare internă în temeiul si în limitele dispozitiilor legale prevăzute în statute, decizii, hotărâri, precum si în alte acte cu caracter normativ emise de autoritătile competente.

 

TITLUL IV

Raporturile dintre stat si cooperatie

 

CAPITOLUL I

Rolul statului

 

Art. 105. - Statul român sprijină dezvoltarea societătilor cooperative, indiferent de grad si formă, si a formelor lor asociative, cărora le garantează autonomia, independenta si un regim care să nu fie mai putin favorabil decât cel acordat altor agenti economici.

Art. 106. - (1) Guvernul trebuie să consulte Consiliul consultativ al cooperatiei asupra elaborării si revizuirii legislatiei si a politicilor în materie de cooperatie.

(2) Guvernul trebuie să adopte măsuri pentru sprijinirea accesului societătilor cooperative la finantarea investitiilor proprii si la creditare.

(3) Autoritătile publice trebuie să faciliteze accesul societătilor cooperative si al formelor lor asociative la serviciile de consultantă, pentru ameliorarea performantelor lor economice si a capacitătii de a crea locuri de muncă si de a genera venituri.

(4) Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Sprijinul acordat de stat cooperatiei

 

Art. 107. - (1) Terenurile transmise în folosintă pe durată nedeterminată si fără plată în vederea realizării de constructii pentru activitatea organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugăresti, precum si a asociatiilor cooperatiste, existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate si pe care au fost realizate constructii conform legii, îsi mentin acest regim juridic pe toată durata existentei constructiilor respective sau până la trecerea lor, cu plată, în proprietatea societătii cooperative.

(2) În situatia în care autoritatea administratiei publice centrale sau locale decide înstrăinarea bunurilor imobile din proprietatea lor privată, care sunt în folosinta societătilor/organizatiilor cooperative, acestea beneficiază de un drept de preemtiune la cumpărarea acestora, precum si de un drept de preferintă în cazul concesionării sau închirierii acestora.

(3) Oferta de vânzare, concesionare sau închiriere, cuprinzând datele de identificare a imobilului care se înstrăinează, se concesionează sau se închiriază si pretul, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire societătii cooperative respective.

(4) Dacă în termen de 45 de zile de la data primirii ofertei de vânzare, concesionare sau închiriere, societatea cooperativă nu si-a exprimat vointa de a cumpăra, de a primi în concesiune sau de a închiria imobilul respectiv, acesta se poate vinde.

Art. 108. - Societătile cooperative beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societătile comerciale înfiintate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată.

Art. 109. - În planurile de învătământ ale institutiilor de învătământ superior care au în structură domeniile tehnic, economic si juridic se poate introduce, cu statut de disciplină optională, materia Notiuni despre organizarea si functionarea cooperatiei.

 

TITLUL V

Consiliul consultativ al cooperatiei

 

Art. 110. - (1) Se constituie Consiliul consultativ al cooperatiei, organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ, pe lângă Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, format din reprezentanti desemnati de toate uniunile nationale existente.

(2) Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie îsi va nominaliza un reprezentant în Consiliul consultativ al cooperatiei, care reprezintă si sustine politica agentiei privind sprijinirea si dezvoltarea sistemului cooperatist din România si care preia si transmite agentiei toate deciziile luate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(3) Consiliul consultativ al cooperatiei are următoarele atributii principale:

a) elaborează propuneri cu privire la dispozitiile legale care interesează societătile cooperative;

b) promovează studii si analize privind miscarea cooperatistă;

c) elaborează, aprobă si modifică Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului consultativ al cooperatiei;

d) elaborează propuneri de initiative legislative în domenii ce privesc activitatea cooperatiei;

e) asigură cadrul organizat pentru consultări si schimb de informatii între diferitele forme cooperatiste;

f) acordă avize consultative pentru programele de promovare si dezvoltare a cooperatiei;

g) acordă avize consultative pentru programele de promovare si dezvoltare a cooperatiei, elaborate de către Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. La dezbaterile privind acordarea acestor avize, reprezentantul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nu are drept de vot;

h) elaborează si sustine programe care să asigure crearea de noi societăti cooperative;

i) avizează proiectele de acte normative care reglementează activitatea cooperatiei;

j) informează societatea civilă cu privire la potentialul economic, social, educativ si formativ pe care îl oferă cooperatia;

k) sprijină aplicarea Recomandării nr. 193/2002 a Organizatiei Internationale a Muncii privind promovarea cooperativelor, a recomandărilor Organizatiei Natiunilor Unite, precum si ale organismelor cooperatiste internationale;

l) alte atributii prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 111. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului consultativ al cooperatiei se aprobă, în prima sa sedintă, prin consens.

 

TITLUL VI

Infractiuni

 

Art. 112. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani fapta membrului fondator, a administratorului, a presedintelui societătii cooperative sau a directorului executiv care:

a) prezintă cu rea-credintă în prospectele, rapoartele si comunicările adresate publicului date neadevărate asupra constituirii societătii cooperative ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde cu rea-credintă, în tot sau în parte, astfel de date;

b) prezintă cu rea-credintă în adunarea generală a membrilor cooperatori o situatie financiară inexactă sau date inexacte asupra conditiilor economice ale societătii cooperative, în vederea ascunderii situatiei ei reale.

Art. 113. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani fapta administratorului, a presedintelui societătii cooperative sau a directorului executiv care:

a) foloseste cu rea-credintă bunurile sau creditul de care se bucură societatea cooperativă, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate cooperativă sau comercială în care are interese direct ori indirect;

b) se împrumută sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea cooperativă pe care o administrează;

c) încasează sau plăteste dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsa unei situatii financiare anuale ori contrar celor rezultate din aceasta.

Art. 114. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta administratorului, a presedintelui societătii cooperative sau a directorului executiv care:

a) emite părti sociale sau obligatiuni cooperatiste la un pret inferior valorii lor nominale;

b) nu respectă dispozitiile legale referitoare la anularea părtilor sociale neachitate;

c) emite obligatiuni cooperatiste fără respectarea dispozitiilor legale sau emite părti sociale care nu cuprind mentiunile cerute de prezenta lege;

d) nu respectă prevederile stabilite de prezenta lege privind înstrăinarea si transmiterea folosintei imobilizărilor corporale.

Art. 115. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă fapta administratorului, a presedintelui societătii cooperative sau a directorului executiv care:

a) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social înainte de expirarea termenelor prevăzute de prezenta lege;

b) îndeplineste hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca membrii cooperatori să fi fost executati pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scuteste de plata vărsămintelor ulterioare;

c) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de prezenta lege;

d) începe operatiunile în numele unei societăti cooperative înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social minim.

Art. 116. - Se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă fapta cenzorului care nu convoacă adunarea generală a membrilor cooperatori în cazurile în care este obligat prin lege.

 

TITLUL VII

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 117. - (1) Organizatiile cooperatiste existente la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligatia să îsi modifice statutele dacă nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei legi si să le înregistreze la oficiul registrului comertului în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

(2) În acest scop, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizatiile cooperatiste au obligatia să afiseze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori înregistrati în evidentele acestora la data respectivă si să popularizeze în presa locală această actiune si scopul ei.

(3) Lista trebuie să rămână afisată până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4) În termen de 30 de zile de la data afisării, membrii cooperatori pot înainta contestatii privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele afisate, care vor fi solutionate de către organizatiile cooperatiste respective în maximum 30 de zile de la data înregistrării contestatiei.

Hotărârea organizatiei cooperatiste poate fi atacată în justitie conform legii.

(5) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), toate organizatiile cooperatiste vor convoca adunarea generală a membrilor cooperatori care, în mod obligatoriu, va include pe ordinea de zi cel putin:

a) prezentarea situatiei patrimoniului, a numărului părtilor sociale pentru fiecare membru cooperator, a modului de formare a capitalului social;

b) aprobarea modificărilor statutului conform prevederilor prezentei legi;

c) prezentarea situatiei persoanelor care au făcut obiectul contestatiilor prevăzute la alin. (4), în urma rezolvării contestatiilor primite.

(6) Organizatiile cooperatiste care nu si-au înregistrat modificările statutelor până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) se dizolvă de drept si intră în lichidare, în conditiile prevederilor art. 85-88.

Art. 118. - Membrii cooperatori care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, detin părti sociale sau actiuni cooperatiste reprezentând peste 20% din capitalul social sunt obligati ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să înstrăineze către alti membri cooperatori, la valoarea nominală, părtile sociale sau actiunile cooperatiste care excedează acestei cote. În cazul în care, în termenul prevăzut, părtile sociale sau actiunile cooperatiste nu sunt înstrăinate, organizatia cooperatistă respectivă le achizitionează, le anulează si reduce în mod corespunzător capitalul social, care devine parte indivizibilă.

Art. 119. - (1) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, Uniunea Natională a Cooperativelor de Consum si Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti nu pot înstrăina, cu orice titlu, clădirile sau terenurile aflate în patrimoniul lor până la data îndeplinirii procedurilor prevăzute la art. 117 alin. (1).

(2) Organizatiile cooperatiste existente, federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, Uniunea Natională a Cooperativelor de Consum si Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti se pot reorganiza numai în conditiile prezentei legi.

Art. 120. - (1) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum - FEDERALCOOP, înfiintate în conformitate cu prevederile Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, cu modificările ulterioare, precum si asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugăresti - ATCOM, înfiintate în temeiul Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugăresti, cu modificările ulterioare, se vor reorganiza, cu respectarea prevederilor prezentei legi, în maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, astfel:

a) în una dintre formele de asociere prevăzute în titlul III, si anume asociatie sau uniune judeteană, după caz;

b) în societate cooperativă de gradul 1 sau 2, după caz.

(2) Activul si pasivul federalelor si asociatiilor teritoriale prevăzute la alin. (1), cuprinzând partea divizibilă si partea indivizibilă, vor fi determinate conform situatiei financiare încheiate la data reorganizării acestora.

(3) Bunurile mobile si imobile necesare bunei functionări a asociatiilor sau uniunilor judetene, înfiintate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), vor fi stabilite înainte de reorganizare, prin hotărâre a adunării generale a membrilor asociati ai federalei sau asociatiei teritoriale respective.

(4) Societătile cooperative de gradul 1 sau 2, după caz, înfiintate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), vor prelua activul si pasivul federalelor si asociatiilor teritoriale prevăzute la alin. (1), mai putin bunurile prevăzute la alin. (3). Partea divizibilă preluată devine partea divizibilă a societătii cooperative nou-înfiintate, respectiv partea indivizibilă preluată devine partea indivizibilă a acesteia.

(5) Consiliul de administratie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv consiliul executiv al asociatiei teritoriale a organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, are obligatia de a stabili valoarea capitalului social, modul de împărtire a părtilor sociale si de a transmite, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care sunt asociate la acestea oferta de a participa, în calitate de membri fondatori, la constituirea societătilor cooperative prevăzute la alin. (4).

(6) Persoanele fizice si/sau juridice care au primit oferta de a participa conform alin. (5) au obligatia să răspundă consiliului de administratie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv consiliului executiv al asociatiei teritoriale a organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, în termen de 60 de zile de la primirea ofertei.

(7) Societătile cooperative înfiintate conform prezentului articol au obligatia să se înscrie în registrul comertului în maximum 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(8) Pot avea calitatea de membru fondator în societătile cooperative constituite conform alin. (4) cooperativele de consum care sunt asociate la federala teritorială conform registrului organizatiilor cooperatiste asociate, respectiv organizatiile cooperatiste mestesugăresti existente, precum si membrii cooperatori, persoane fizice, care sunt asociati la asociatia teritorială respectivă, conform registrului de evidentă a membrilor cooperatori al asociatiei teritoriale.

(9) Membrii cooperatori care au fost asociati la federala teritorială sau la asociatia teritorială dobândesc părti sociale în societătile cooperative prevăzute la alin. (4), până la concurenta valorii părtilor sociale detinute în cadrul federalei teritoriale, respectiv a participărilor la capitalul social în cadrul asociatiei teritoriale.

(10) Membrii cooperatori care nu se asociază în societatea cooperativă înfiintată conform prevederilor alin. (4) au un drept de creantă asupra părtilor sociale vărsate, respectiv participărilor la capitalul social vărsat si dividendelor cuvenite.

(11) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum si asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, care nu îndeplinesc prevederile prezentului articol, se dizolvă de drept si intră în lichidare conform prevederilor prezentei legi, iar activul rămas în urma achitării sumelor datorate creditorilor si a părtii divizibile către membrii cooperatori se atribuie de către instanta de judecată competentă unei societăti cooperative de aceeasi formă, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

(12) Hotărârile privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului articol se iau de către adunările generale convocate de către consiliul de administratie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv de consiliul executiv al asociatiei teritoriale a organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, cu majoritatea voturilor membrilor asociati înscrisi în registrul de evidentă al federalei, respectiv al asociatiei teritoriale.

Art. 121. - (1) Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti - UCECOM, înfiintată prin Decretul-lege nr. 66/1990, si Uniunea Natională a Cooperativelor de Consum - CENTROCOOP, înfiintată prin Legea nr. 109/1996, cu modificările ulterioare, se vor reorganiza cu respectarea prevederilor prezentei legi si îsi vor modifica statutele în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legilor speciale, dar nu mai mult de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, astfel:

a) în una dintre formele de asociere prevăzute în titlul III, si anume asociatie sau uniune natională, după caz; b) în societate cooperativă de gradul 2.

(2) Activul si pasivul CENTROCOOP, respectiv ale UCECOM, vor fi determinate conform situatiei financiare încheiate la data reorganizării acestora.

(3) Bunurile mobile si imobile necesare bunei functionări a asociatiilor sau uniunilor nationale, înfiintate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), vor fi stabilite înainte de reorganizare, prin hotărâre a congresului extraordinar al CENTROCOOP, respectiv al UCECOM.

(4) Societătile cooperative de gradul 2, înfiintate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), vor prelua patrimoniul net al uniunii nationale, respectiv al asociatiei nationale, care se constituie în partea indivizibilă a societătilor cooperative rezultate din reorganizare.

(5) În termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 120 alin. (5), Consiliul de administratie al Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum, respectiv Consiliul National de Conducere al Cooperatiei Mestesugăresti, are obligatia de a stabili valoarea capitalului social, modul de împărtire a părtilor sociale si de a transmite tuturor persoanelor juridice, care pot avea calitatea de membru fondator, oferta de a participa la constituirea societătii cooperative de gradul 2, mentionată la alin. (1) lit. b).

(6) Persoanele juridice care au primit oferta prevăzută la alin. (5) au obligatia să răspundă în termen de 45 de zile de la primirea ofertei, să subscrie minimum o parte socială si să verse integral valoarea părtilor sociale subscrise, în termen de 30 de zile.

(7) Pot avea calitatea de membru fondator în societătile cooperative prevăzute la alin. (4) cooperativele de consum, respectiv organizatiile cooperatiste mestesugăresti existente, care au contribuit la realizarea patrimoniului Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum, respectiv al Asociatiei Nationale a Cooperatiei Mestesugăresti, si care s-au înscris în registrul comertului în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum si societătile cooperative de gradul 1 sau 2 înfiintate în conformitate cu prevederile art. 120.

(8) La constituirea capitalului social al societătilor cooperative de gradul 2 înfiintate conform alin. (4), participarea cumulată a societătilor cooperative de gradul 1 si 2 nu poate fi mai mică de 67%.

(9) Societătile cooperative de gradul 2 constituite conform alin. (4) trebuie să se înscrie în registrul comertului în maximum 15 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(10) În situatia în care Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti si Uniunea Natională a Cooperativelor de Consum nu respectă prevederile prezentului articol, se dizolvă de drept si intră în lichidare conform prevederilor prezentei legi, iar activul rămas în urma achitării sumelor datorate creditorilor se transmite organizatiilor cooperatiste si uniunilor care au contribuit la realizarea patrimoniului acestora si care s-au înscris în registrul comertului în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 122. - În cazul societătilor cooperative pe actiuni, înfiintate până la data de 31 decembrie 2003, dacă prin statut este prevăzut votul proportional cu numărul de actiuni, acesta poate fi mentinut în limitele prevăzute de prezenta lege.

 

TITLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 123. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugăresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 9 februarie 1990, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 2 alin. 2 si 3 si a art. 6, 7, 8, art. 10 alin. 2, art. 13 si 21, Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 123 si 124, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi. Prevederile exceptate rămân în vigoare până la împlinirea termenelor din prezenta lege privind reorganizarea organizatiilor cooperative, a uniunilor si asociatiilor teritorale si nationale.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi:

a) Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică astfel:

- La articolul 12 alineatul (1), teza 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Registrul comertului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale, un registru pentru înregistrarea societătilor cooperative si un altul pentru înregistrarea celorlalti comercianti persoane juridice.”;

b) Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează astfel:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părti, structurate în functie de natura actelor supuse publicării.”

2. După articolul 9 se introduce un articol nou, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art. 91. - În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la societăti cooperative si la alte categorii de persoane juridice înfiintate de societătile cooperative, precum si alte acte referitoare la cooperatie, stabilite prin dispozitii legale.”

(3) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, se suportă de către emitenti, pe baza tarifelor aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

(4) Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României*), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 februarie 2005.

Nr. 1.


*) Legea nr. 1/2005 a fost adoptată, după mediere, de Senat în sedinta din data de 9 noiembrie 2004 si de Camera Deputatilor în sedinta din data de 22 noiembrie 2004.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea cooperatiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 februarie 2005.

Nr. 42.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 13

din 19 ianuarie 2005

asupra sesizării de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 lit. n), art. 36 alin. (4), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, în special, precum si a prevederilor legii, în ansamblul său, sub aspectele criticate

 

1. Cu adresa nr. 51/892 din 30 noiembrie 2004, secretarul general al Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale sesizarea privind declansarea controlului de constitutionalitate asupra dispozitiilor art. 6 lit. n), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, în special, precum si a legii, în ansamblul său, sub aspectele criticate. Sesizarea a fost formulată în temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, de un număr de 52 de deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, si anume: Ludovic Abitei, Mitzura Domnica Arghezi, Stefan Baban, Mitică Bălăet, Ioan Bîldea, Alexe Boboc, Augustin Lucian Bolcas, Constantin Bucur, Florea Buga, Daniela Buruiană-Aprodu, Cristian Valeriu Buzea, Radu Ciuceanu, Emil Crisan, Gheorghe Dinu, Dumitru Dragomir, Constantin Dutu, Nicolae Enescu, Vlad Gabriel Hogea, Mircea Ifrim, Daniel Ionescu, Mihaela Ionescu, Smaranda Ionescu, Marius Iriza, Leonida Lari-Iorga, Nicolae Leonăchescu, Irina Loghin, Paul Magheru, Adrian Mărăcineanu, Ilie Merce, Ioan Miclea, Iulian Mincu, Costache Mircea, Ion Mocioi, Văsălie Mois, George Moisescu, Adrian Moisoiu, Doru Dumitru Palade, Stefan Păscut, Constanta Popa, Eugen Popescu, Gheorghe Pribeanu, Octavian-Mircea Purceld, Dumitru Puzdrea, Emil Rus, Octavian Sadici, Dănut Neculai Saulea, Paul Snaider, Mircea Stoian, Marcu Tudor, Lia Olguta Vasilescu, Nicolae Vasilescu si Melania Vâlvă.

Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 6.657 din 30 noiembrie 2004, formând obiectul Dosarului nr. 721A/2004.

Autorii sesizării solicită Curtii Constitutionale declansarea controlului de constitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, întrucât:

a) dispozitiile art. 6 lit. n) din lege, potrivit cărora prin uniune se întelege persoana juridică fără scop patrimonial, dacă prin lege specială nu se prevede altfel, constituită de către societăti cooperative de aceeasi formă si de asociatiile acestora la nivel judetean, al municipiului Bucuresti si la nivel national, în scopul reprezentării si promovării intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori si ale membrilor asociati, conform prevederilor prezentei legi, limitează dreptul de asociere al societătilor cooperative. Se consideră că limitarea constă în obligarea societătilor cooperative la constituirea unor forme de organizare fără scop lucrativ, desi, în conformitate cu art. 1 din Legea nr. 14/1968 cu privire la organizarea si functionarea cooperatiei mestesugăresti, acestea erau organizatii cu caracter economic constituite prin asociere din initiativa proprie a mestesugarilor, a persoanelor care au făcut ucenicia în cooperatia mestesugărească, precum si a celor care vor să se califice la locul de muncă într-o meserie în cadrul cooperativelor. De asemenea, art. 4 din Legea nr. 14/1968 stabilea ca fiind organizatii ale cooperatiei mestesugăresti cooperativele mestesugăresti, uniunile de cooperative mestesugăresti si Uniunea Centrală a Cooperativelor Mestesugăresti, precum si unitătile anexe create de acestea, iar prevederile au fost mentinute în Decretul-lege nr. 66/1990 care a abrogat Legea nr. 14/1968. În continuare se arată că legea care face obiectul prezentei sesizări de neconstitutionalitate “nu numai că încalcă traditia si specificul cooperatiei mestesugăresti, dar încalcă si prevederile art. 40 alin. (1) din Constitutie” referitoare la dreptul cetătenilor de a se asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere. Tot astfel, se consideră că sunt încălcate si prevederile art. 4 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, potrivit cărora statul nu poate supune folosinta drepturilor pe care el le asigură decât la limitările stabilite de lege, numai în măsura compatibilitătii lor cu natura drepturilor si exclusiv în vederea promovării bunăstării generale într-o societate democratică. Art. 5 pct. 2 din acelasi pact nu admite nici o derogare sau restrictie de la drepturile fundamentale ale omului recunoscute prin legi, conventii, regulamente sau cutume nationale, sub pretextul că pactul nu recunoaste sau recunoaste într-o măsură mai mică aceste drepturi, iar pct. 5, partea I din Carta socială europeană revizuită, ratificată prin Legea nr. 74/1999, prevede că “toti lucrătorii si patronii au dreptul de a se asocia liber în organizatii nationale si internationale pentru protectia intereselor lor economice si sociale”. Cap. II pct. 6 din Recomandarea privind promovarea cooperativelor, adoptată de Organizatia Internatională a Muncii, solicită statelor membre, printre care si România, să creeze premisele politice si cadrul juridic favorabil care să permită cooperativelor să-si îndeplinească functiile conform valorilor si principiilor cooperatiste, iar pct. 10 (2) al cap. III din recomandare prevede necesitatea consultării, de către guvernele statelor, a organizatiilor cooperatiste si organizatiilor patronale si sindicale în legătură cu elaborarea sau revizuirea legislatiei, a politicilor si a reglementărilor în materie de cooperatie.

Se arată că încălcarea acestor documente internationale constă în aceea că legea criticată grevează dreptul la libera asociere prin formele pe care le impune, contrare intereselor celor care se asociază. Lucrătorii din cooperatia mestesugărească s-au asociat în baza principiului liberei asocieri în organizatii cooperatiste cu scop lucrativ; această lege le-a fost impusă membrilor cooperatori, pe care ei nu o agreează si care contravine intereselor lor, fără consultare. Asadar, sistemul de organizare a cooperatiei, propus prin legea care face obiectul controlului de constitutionalitate, “rupe unitatea de conceptie si de organizare a cooperatiei, structurată în prezent într-o organizare unitară, omogenă, bazată pe aceleasi principii economice si juridice” si “creează o organizare eterogenă, hibridă, asezând la baza sistemelor cooperatiste persoane juridice cu caracter economic, lucrativ, iar la nivelul teritorial si central, verigi din cu totul altă categorie - aceea a asociatiilor fără scop lucrativ, asociatii care în nici un sistem juridic din lume nu pot fi create prin lege, ci, ca si fundatiile, trebuie să fie opera vointei libere a persoanelor fizice si, eventual, si juridice.”;

b) dispozitiile art. 91 alin. (2) lit. d), potrivit cărora cererea de înscriere a asociatiei/uniunii în registrul asociatiilor si fundatiilor va fi însotită de avizul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, pentru conformitatea statutului cu prevederile prezentei legi, respectiv a legii speciale, dacă aceasta există, contravin art. 40 alin. (1) si art. 44 alin. (2) din Constitutie, întrucât avizul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie “constituie un instrument de imixtiune în prerogativele organizatiilor cooperatiste ca proprietare ale bunurilor ce le apartin în proprietate privată, garantată de Constitutie”. Se mai consideră că, printr-o asemenea reglementare, “o categorie de agenti economici – membrii cooperatori - este discriminată în raport cu alti agenti economici - lucrătorii din cadrul agentilor economici constituiti în baza Legii nr. 31/1990 sau a altor legi”.

Totodată, coroborând art. 11 alin. (1) din Constitutie cu partea a V-a art. E si H din Carta socială europeană revizuită, sunt încălcate si principiile acesteia referitoare la necesitatea respectării drepturilor recunoscute de Cartă, fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională, nastere sau orice altă situatie, prevăzute în dreptul intern, tratate, conventii sau acorduri bilaterale ori multilaterale si care acordă un tratament mai favorabil persoanelor. Fată de dispozitiile constitutionale si conventionale mentionate, cerinta avizului Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie “ridică un grav obstacol potential în calea libertătii de asociere, prin aceea că instituie un veritabil drept de veto al unui organ al administratiei publice la crearea unei structuri de organizare privată”, precum si posibilitatea ca Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie să se pronunte asupra oportunitătii creării persoanelor juridice cooperatiste;

c) dispozitiile art. 110 alin. (1) din lege, care prevăd constituirea Consiliului consultativ al cooperatiei ca organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ, “legalizează amestecul brutal al statului în problemele sistemelor cooperatiste, prin Agentia sa specializată pe lângă care se constituie această structură consultativă”, precum si “discriminarea dintre structurile de sorginte cooperatistă si structurile economice constituite în baza Legii nr. 31/1990, în considerarea cărora nu s-a constituit un Consiliu Consultativ pe lângă Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, în care aceste structuri să-si desemneze delegati, iar Agentia să exercite un control direct asupra lor”. “Această discriminare încalcă flagrant textul art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, precum si prevederile Recomandării O.I.M. nr. 193/2002 - cap. II pct. 7 (2)”. Asa fiind, se consideră că prevederile art. 110 alin. (1) “nu corespund autonomiei cooperatiei si nici principiilor constitutionale ale ocrotirii proprietătii private a organizatiilor cooperatiste, principii ce dau expresie reglementărilor internationale în materie, reglementări la care România este parte.”;

d) prevederile art. 117 alin. (6), care dispun cu privire la dizolvarea de drept a organizatiilor cooperatiste care nu si-au înregistrat modificările statutelor în termenul de 9 luni de la intrarea în vigoare a legii contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât, potrivit principiului tempus regit actum, “regimul si efectele unui act juridic rezultă din legea aplicabilă la momentul încheierii sale [...] si nu pot fi judecate în functie de prevederi legale ulterioare”. În plus, se consideră că dizolvarea unei organizatii asociative ca persoană juridică nu poate interveni decât ca o sanctiune pentru nerespectarea, de către unitătile din acel sistem, a unor norme imperative corespunzătoare ordinii publice, ceea ce nu se justifică în cazul entitătilor juridice existente la data prezentei legi. Se mai arată că si alte dispozitii ale art. 117, de exemplu “recensământul” membrilor cooperatori si “popularizarea” lor prin presa locală, “reprezintă aplicarea unor prevederi abuzive”. În concluzie, art. 117 alin. (6) din lege contravine art. 40 din Constitutie si celor din documentele internationale anterior mentionate;

e) art. 119 alin. (1), potrivit căruia federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, Uniunea Natională a Cooperativelor de Consum si Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti nu pot înstrăina, cu orice titlu, clădirile sau terenurile aflate în patrimoniul lor până la data îndeplinirii procedurilor prevăzute la art. 117 alin. (1) din lege, contravine art. 44 si art. 136 alin. (5) din Constitutie, întrucât această restrictie “nu constituie altceva decât crearea unei indisponibilizări legale a bunurilor din patrimoniul organizatiilor cooperatiste, aceste bunuri fiind scoase în mod fortat din circuitul civil general pentru o perioadă determinată, încălcându-se astfel, în modul cel mai flagrant, dreptul de dispozitie al proprietarului”, statul intervenind “în problemele proprietătii cooperatiste, proprietatea privată având un alt regim juridic decât proprietate publică a statului.”;

f) art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10), care dispune reorganizarea Asociatiei Nationale a Cooperatiei Mestesugăresti - UCECOM si a Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum - CENTROCOOP si modificarea statutelor lor în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legilor speciale, dar nu mai mult de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, înfrânge “principiile constitutionale privind dreptul la libera asociere si dreptul de proprietate privată, asa cum sunt ele reglementate prin art. 40 si 44 din Constitutia României”.

Se arată că dispozitiile de lege mentionate încalcă aceste prevederi constitutionale prin aceea că impun conditiile reorganizării unor persoane juridice preexistente, constituite prin libera asociere, în conditiile stabilite de asociati, si “care sunt anulate prin interventia statului, constând în aplicarea unor norme de reorganizare care, în fapt, conduc la desfiintarea acestor persoane juridice”. Totodată, prin aplicarea prevederilor de lege criticate, se încalcă “vointa proprietarului, dreptul său de dispozitie asa cum este retinut în textul art. 480 C.Civ., prin faptul că se impune în cadrul reorganizării o nouă redistribuire a patrimoniului cooperatist prin înfrângerea vointei proprietarului, care este obligat să-si dirijeze patrimoniul către societăti de gradul II care nu au fost avute în vedere în momentul constituirii sale ca persoană juridică”. Sanctiunea nerespectării art. 121 este lichidarea si radierea din registrul comertului a organizatiilor cooperatiste care nu se supun regulilor impuse prin legea criticată. În sfârsit, se arată că aceste conditii prevăzute de lege constituie o discriminare la adresa organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, persoane juridice care au calitatea de agent economic, în raport cu ceilalti agenti economici, ceea ce este contrar art. 135 alin. (2) lit. a), b) si g) din Constitutie.

2. Cu adresa nr. 51/901 din 3 decembrie 2004, secretarul general al Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale sesizarea privind declansarea controlului de constitutionalitate asupra dispozitiilor art. 6 lit. n), art. 36 alin. (4), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei. Sesizarea a fost formulată, în temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, de un număr de 56 de deputati apartinând grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat, ale Partidului Democrat, ale Partidului National Liberal, minoritătilor nationale si independenti, si anume: Ioan Oltean, Vasile Bran, Nicolae Nan, Ioan Cîrstoiu, Alexandru Peres, Stefan Popescu Bejat, Paula Ivănescu, Romeo Marius Raicu, Mihai Stănisoară, Gheorghe Albu, Marius Bogdan, Gheorghe Barbu, Victor Babiuc, Radu Berceanu, Anca Daniela Boagiu, Adrian Gurzău, Costică Canacheu, Teodor Cladovan, Teodor Tuducan, Mircea Man, Iulian Gabriel Bîrsan, Vasile Nistor, Ioan Onisei, Ioan Mogos, Valentin Adrian Iliescu, Alexandru Mocanu, Marin Cristea, Adrian Gheorghe, Nicolae Sersea, Ilie Neacsu, Ioan Andrei, Tiberiu Sbârcea, Petre Posea, Pavel Târpescu, Ioan Dorel Zăvoianu, Nicoară Cret, Augusta Maria Mos, Oana Manolescu, Ileana Stana Ionescu, Maria Lazăr, Ion Florentin Sandu, Anton Mitaru, Gheorghe Eugen Nicolăescu, Puiu Hasotti, Viorel Coifan, Octavia Monica Muscă, Mircea Ciopraga, Constantin Gheorghe Avramescu, Vasile Dănilă, Radu Stroe, Titu Nicolae Gheorghiof, Vasile Suciu, Ioan Rus, Alexandru Lăpusan, Anton Ionescu si Ioan Mihai Năstase.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 6.754 din 3 decembrie 2004 si constituie obiectul Dosarului nr. 727A/2004.

Prin sesizare se solicită Curtii Constitutionale să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor art. 6 lit. n), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si ale art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, pentru motive similare celor formulate în sesizarea ce formează obiectul Dosarului nr. 721 A/2004. În plus, în acest dosar se solicită Curtii Constitutionale să se pronunte asupra constitutionalitătii art. 36 alin. (4), art. 98 alin. (2) si a art. 106 alin. (4) din aceeasi lege, întrucât:

- dispozitiile art. 36 alin. (4) încalcă prevederile art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, prin aceea că “blochează activitatea decizională a organizatiei cooperatiste si în acelasi timp se aduc grave prejudicii intereselor membrilor cooperatori asociati, participanti la adunările generale”. De asemenea, se apreciază că aceste dispozitii sunt discriminatorii în raport cu regula stabilită prin art. 188 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, regulă care “constituie de fapt si practica actuală a organizatiilor cooperatiste care, în statutele lor si-au stipulat acest principiu juridic care permite, în situatii deosebite, functionarea principalului organ de decizie al societătii cooperative - adunarea generală”;

- dispozitiile art. 98 alin. (2) sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (2) si ale art. 135 alin. (2) lit. a), prin aceea că asociatiile si uniunile constituite prin liberă asociere “sunt obligate, prin înfrângerea vointei lor, să dirijeze o parte din fondurile proprii în afara reglementărilor cooperatiste, în alte sisteme economice cu care nu au de-a face, respectiv pentru constituirea de societăti comerciale în conditiile unei alte reglementări care nu este specifică organizării cooperatiste”.

Prin comparatie, se arată că Legea nr. 31/1990 nu cuprinde dispozitii care să oblige societătile comerciale, “în mod compensatoriu, să-si investească veniturile realizate în constituirea de organizatii cooperatiste”;

- art. 106 alin. (4), care acordă Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie competentă de control în ceea ce priveste respectarea prevederilor legii, în conditiile liberei asocieri, încalcă prevederile constitutionale ale art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (2) si ale art. 135 alin. (2) lit. a). Se precizează că în cazul Legii nr. 31/1990 nu a fost stipulată o asemenea competentă.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizările au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului pentru a prezenta punctele lor de vedere cu privire la obiectiile de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul de vedere transmis în legătură cu sesizările de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, arată următoarele:

- notiunea de “uniune”, astfel cum este definită la art. 6 lit. n) din lege, se înscrie sub aspect juridic întelesului prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, asa încât se apreciază că dispozitiile art. 40 alin. (1) din Constitutie “nu au incidentă în cauză, deoarece privesc dreptul de asociere liberă a cetătenilor, persoane fizice, iar uniunea reprezintă, prin definitie, o asociere între persoane juridice”. Se invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 228 din 10 septembrie 2002, prin care aceasta s-a pronuntat cu referire la dreptul de asociere;

- art. 36 alin. (4), care prevede reconvocarea adunării generale până la îndeplinirea conditiilor stabilite prin alin. (2) si (3), “nu numai că nu prejudiciază interesele membrilor cooperatori, ci sunt menite tocmai a ocroti aceste interese, astfel ca hotărârile adunării generale să fie luate cu o responsabilitate majoră fată de cei reprezentati”.

Nu poate fi acceptată sustinerea conform căreia textul de lege criticat creează o discriminare a societătilor cooperative în raport cu reglementările în vigoare privind societătile comerciale, întrucât acestea “nu sunt si nu se pot reorganiza în societăti comerciale în sensul Legii nr. 31/1990”;

- cerinta prevăzută la art. 91 alin. (2) lit. d) din lege, potrivit căreia cererea de înscriere a uniunii sau asociatiei în registrul asociatiilor si fundatiilor trebuie însotită de avizul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, “vizează numai conformitatea statutului viitoarei asociatii cu prevederile legii-cadru privind organizarea si functionarea cooperatiei sau altor legi speciale, după caz”, “ceea ce nu implică vreo imixtiune în activitatea unor societăti cooperative si nu contine elemente de natură a aduce atingere prerogativelor dreptului de proprietate privată asupra bunurilor ce apartin acestora”. Se consideră că această prevedere este în concordantă cu dispozitiile art. 7 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, precum si cu dispozitiile pct. 6 lit. c) din cap. II “Cadrul politic si rolul autoritătilor” din Recomandarea Organizatiei Internationale a Muncii nr. 193/2002, astfel încât critica este neîntemeiată;

- critica referitoare la prevederile art. 98 alin. (2) este neîntemeiată, întrucât acest text de lege nu are un caracter imperativ;

- obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 106 alin. (4) din lege este neîntemeiată, deoarece Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie are rolul de a supraveghea reorganizarea sistemului cooperatist, cu respectarea principiilor cooperatiste, si în concordantă cu dispozitiile Recomandării Organizatiei Internationale a Muncii nr. 193/2002, potrivit cărora statul trebuie să adopte măsuri de supraveghere a cooperativelor, cu respectarea autonomiei, în conformitate cu legislatia si practicile nationale;

- art. 110 din lege, care dispune constituirea Consiliului consultativ al cooperatiei, format din reprezentanti desemnati de uniunile cooperative existente, nu este contrar art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, ci dă expresie, în plan legislativ intern, prevederilor cap. II si III din Recomandarea nr. 193/2002. Totodată Consiliul este partenerul de dialog al autoritătii competente în domeniu, în scopul realizării atributiilor sale stabilite la art. 4 din lege, iar reprezentantul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie sustine politica statului privind sprijinirea si dezvoltarea sistemului cooperatist din România, reglementat de alin. (2) al art. 4;

- dizolvarea de drept, urmată de lichidare, în conditiile legii, a organizatiilor cooperative existente la data intrării în vigoare a legii, prevăzută la art. 117 alin. (6), criticat ca fiind contrar art. 15 alin. (2) din Constitutie, reprezintă “o sanctiune legală necesară pentru reorganizarea unitară a sistemului cooperatist, tocmai pentru a nu se crea o discriminare între statutul juridic al actualelor organizatii cooperatiste si cel al viitoarelor societăti cooperative”. Se arată că o măsură asemănătoare a fost adoptată si prin Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, pentru nerespectarea termenului prevăzut de art. 1 din aceasta. Art. 40 alin. (1) din Constitutie, invocat de asemenea, ca fiind încălcat, nu are legătură cu prevederile art. 117 alin. (6);

- solutia legislativă cuprinsă în art. 119 alin. (1) din lege, care interzice înstrăinarea clădirilor si a terenurilor din patrimoniul federalelor si asociatiilor teritoriale, până la data îndeplinirii procedurilor prevăzute la art. 117 alin. (1), “este menită a preîntâmpina eventualele acte abuzive ale organizatiilor cooperatiste aflate într-o astfel de situatie, precum si prejudicierea irevocabilă a intereselor legitime ale membrilor cooperatori”. Asa fiind, se consideră că textul de lege este în deplină concordantă cu art. 53 din Constitutie privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti;

- criticile privind neconstitutionalitatea art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din lege, prin raportare la art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (2) teza întâi, art. 135 alin. (2) lit. a), b) si g) din Constitutie, nu sunt întemeiate, “întrucât măsura legislativă adoptată, respectiv dizolvarea de drept, urmată de lichidarea, în conditiile legii, a acestor organizatii cooperatiste, constituie sanctiunea legală necesară pentru reorganizarea unitară a sistemului cooperatist si eliminarea oricărei discriminări între statutul juridic al actualelor organizatii cooperatiste mestesugăresti, de consum existente la nivel national si cel al viitoarelor structuri, asociatii sau uniuni nationale ale societătilor cooperative si ale asociatiilor acestora”. Se apreciază că art. 40 din Constitutie privind dreptul cetătenilor la liberă asociere nu are legătură cu textul de lege criticat.

Cu privire la sustinerile referitoare la încălcarea unor prevederi din documente internationale la care România este parte, se arată că sinvocarea acestora nu are legătură cu obiectiile de neconstitutionalitate, întrucât acestea privesc drepturi fundamentale ale omului, ale cetătenilor, persoane fizice, în raport cu statul căruia apartin, sau, după caz, drepturi sociale ale angajatilor în raport cu angajatorii, decurgând din relatiile de muncă”. În sfârsit, în legătură cu sustinerea autorilor sesizării, potrivit căreia adoptarea prezentului proiect de lege s-a făcut cu încălcarea prevederilor pct. 10 alin. (2) din Recomandarea nr. 193/2002, se arată că din expunerea de motive a legii si din Raportul comun asupra proiectului, elaborat de Comisia pentru industrii si servicii si Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare, rezultă că la dezbateri au participat în permanentă reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Cooperatiei Mestesugăresti - UCECOM si ai Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum - CENTROCOOP.

Guvernul, în punctul de vedere transmis cu privire la sesizările de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, arată următoarele:

- art. 6 lit. n), care defineste uniunea ca fiind persoană juridică fără scop patrimonial, dacă prin lege specială nu se prevede altfel, nu limitează dreptul de asociere consacrat de art. 40 alin. (1) din Constitutie, întrucât, în sensul textului constitutional mentionat, asocierea se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare în fiecare domeniu, astfel că existenta unor norme ce trebuie respectate “reprezintă o circumstantiere necesară a modului în care se poate exercita acest drept”. De altfel, Curtea Constitutională a statuat în mod constant în jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 147 din 25 martie 2004, că dreptul de asociere se poate exercita numai cu respectarea legii, si nu împotriva ei, precum si că legea poate institui anumite conditii obligatorii privind constituirea si desfăsurarea activitătii asociatiilor; nu sunt încălcate nici traditia si nici specificul cooperatiei mestesugăresti prin raportare la art. 1 si 4 din Legea nr. 14/1968, în prezent abrogată, deoarece aceste texte stabileau că sunt organizatii cu scop patrimonial cooperativele mestesugăresti si cooperativele de consum, iar nu si fostele UCECOM si CENTROCOOP. Art. 4 din lege reglementează constituirea societătilor cooperative de gradul I ca entităti cu scop patrimonial. Lit. n) a art. 6 din lege “prevede, ca exceptie, posibilitatea constituirii printr-o lege specială de uniuni cu scop patrimonial”, ceea ce nu încalcă art. 40 din Constitutie; legea respectă principiile si valorile miscării cooperatiste internationale, Recomandarea adoptată la Conferinta Organizatiei Internationale a Muncii din iunie 2002 privind “Promovarea cooperativelor”, precum si specificul, istoricul si traditia cooperatiei în România; - nu se poate sustine neconstitutionalitatea art. 36 alin. (4) din lege, în raport cu art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, si nici discriminarea organizatiilor cooperatiste în situatia introducerii unei conditii speciale pentru întrunirea adunărilor generale, ordinare sau extraordinare, deoarece “între organizatiile  cooperatiste si societătile comerciale există deosebiri care justifică adoptarea unor măsuri speciale”, deosebiri ce provin din “chiar natura societătilor cooperatiste, formate din persoane fizice care desfăsoară în comun diverse activităti”;

- art. 91 alin. (2) lit. d) din lege, referitor la solicitarea avizului Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, în vederea înscrierii asociatiei sau a uniunii în registrul asociatiilor si fundatiilor, nu contravine art. 40 alin. (1) si art. 44 alin. (2) din Constitutie, întrucât avizul Agentiei, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, este cerut doar pentru conformitatea statutului asociatiei/uniunii cu prevederile legii, iar nu pentru “oportunitatea creării persoanelor juridice”, nu constituie o piedică în calea constituirii asociatiei sau uniunii, ci doar însoteste cererea de înscriere a acestora în registrul asociatiilor si fundatiilor, instanta de judecată urmând să-l ia în considerare. În sensul celor arătate se invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 441 din 20 noiembrie 2003;

- dispozitiile art. 98 alin. (2) nu sunt contrare principiilor regementate de art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (2) si de art. 135 alin. (2) din Constitutie, deoarece creează doar “o posibilitate”, neobligând organizatiile cooperatiste să înfiinteze societăti comerciale;

- art. 106 alin. (4) din lege nu contravine prevederilor constitutionale privind libertatea de asociere si nici celor care garantează dreptul de proprietate privată. Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie este institutia al cărei scop este realizarea Programului de guvernare în domeniul sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, al celui cooperatist si în domeniul comertului interior, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 753/2003, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.007/2004, astfel că nu poate constitui “o imixtiune a statului [...] în problemele private ale persoanelor juridice de drept privat”;

- art. 110 alin. (1) din lege, referitor la constituirea Consiliului Consultativ al Cooperatiei, nu contravine art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, întrucât din continutul alin. (1) al aceluiasi articol rezultă că “legiuitorul a urmărit tocmai atragerea participării uniunilor nationale, în mod democratic, la realizarea, în interesul acestora, a politicii statului privind sprijinirea si dezvoltarea sistemului cooperatist în România”; prin intermediul acestui organism Guvernul va fi în permanentă legătură cu societătile cooperatiste, “ceea ce va asigura adoptarea unor măsuri eficiente privind organizarea si functionarea sistemului cooperatist din România”;

- art. 117 alin. (6) din lege, care dispune cu privire la modificarea, de către organizatiile cooperatiste existente, a statutelor într-un anumit termen, sub sanctiunea dizolvării de drept, nu încalcă, asa cum sustin autorii sesizării, principiul neretroactivitătii legii civile consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece, în scopul creării cadrului legal unitar pentru organizarea si functionarea cooperatiei în România, legiuitorul a prevăzut în art. 117 alin. (1) din lege un termen de 9 luni de la intrarea sa în vigoare, termen în care organizatiile cooperatiste existente să îsi modifice statutele, în măsura în care acestea nu sunt conforme cu prezenta lege, si să le înregistreze la Oficiul National al Registrului Comertului. Modificarea actelor constitutive ale organizatiilor cooperatiste deja existente este firească în situatia în care cadrul legal de organizare si functionare s-a schimbat. Desfiintarea societătilor cooperatiste nu operează de drept, ci după împlinirea termenului stabilit pentru efectuarea modificărilor ce asigură desfăsurarea activitătii lor în concordantă cu noile prevederi legale, care nu pun în discutie “functionarea anterioară a organizatiilor cooperatiste” si nici “aplicarea noii legi în cazul unor acte juridice consolidate în trecut”. O procedură asemănătoare este stabilită si de art. 53 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, precum si de art. VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale;

- art. 119 alin. (1) din lege, care interzice înstrăinarea de către federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociatiile teritoriale ale cooperatiei mestesugăresti, Uniunea Natională a Cooperativelor de Consum si Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti a clădirilor sau terenurilor aflate în patrimoniul lor până la data îndeplinirii procedurilor prevăzute la art. 117 alin. (1) din lege, este menit să “apere si să conserve dreptul de proprietate si bunurile în patrimoniul actual, până la constituirea noilor organe de decizie, si să nu le aducă atingere”;

- art. 119 alin. (2) si art. 120 din lege nu încalcă principiile constitutionale ale art. 40, 44 si 135 din Constitutie, pentru aceleasi considerente formulate în legătură cu sustinerile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 117 alin. (6).

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere în legătură cu sesizările de neconstitutionalitate formulate.

Întrucât ambele sesizări se referă la constitutionalitatea unor dispozitii din cuprinsul Legii privind organizarea si functionarea cooperatiei, Curtea Constitutională, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a dispus conexarea Dosarului nr. 727A/2004 la Dosarul nr. 721A/2004, care a fost primul înregistrat.

CURTEA,

examinând sesizările de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, rapoartele judecătorilor-raportori, dispozitiile art. 6 lit. n), art. 36 alin. (4), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si ale art. 121 alin. (1), lit. a) si b) si alin. (10) din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 1, 10, 15 si 18 din Legea nr. 47/1992, să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor legale criticate.

Obiectul controlului de constitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 lit. n), art. 36 alin. (4), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si ale art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, în special, precum si legea, în ansamblul său, sub aspectele criticate.

Dispozitiile de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 6 lit. n): “uniune - persoană juridică fără scop patrimonial, dacă prin lege specială nu se prevede altfel, constituită de către societăti cooperative de aceeasi formă si de asociatiile acestora, la nivel judetean, al municipiului Bucuresti si la nivel national, în scopul reprezentării si promovării intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori si ale membrilor asociati, conform prevederilor prezentei legi”;

- Art. 36 alin. (4): “În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de alin. (2) sau (3), adunarea generală ordinară sau extraordinară se va reconvoca până la îndeplinirea conditiilor prevăzute la cele două alineate, după caz.”;

- Art. 91 alin. (2) lit. d): “Cererea de înscriere va fi însotită de următoarele documente: [...]

d) avizul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru conformitatea statutului cu prevederile prezentei legi, respectiv ale legii speciale, dacă aceasta există.”;

- Art. 98 alin. (2): “Asociatiile/uniunile pot înfiinta societăti comerciale în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, care pot participa la societătile cooperative de gradul 2. Dividendele obtinute de asociatii/uniuni din activitătile acestor societăti, dacă nu se reinvestesc în acestea, se folosesc obligatoriu ca resurse pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei/uniunii.”;

- Art. 110 alin. (1): “Se constituie Consiliul consultativ al cooperatiei, organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ, pe lângă Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, format din reprezentanti desemnati de toate uniunile nationale existente.”;

- Art. 117 alin. (6): “Organizatiile cooperatiste care nu si-au înregistrat modificările statutelor până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) se dizolvă de drept si intră în lichidare, în conditiile prevederilor art. 85-88 din prezenta lege.”;

- Art. 119 alin. (1): “Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, Uniunea Natională a Cooperativelor de Consum si Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti nu pot înstrăina, cu orice titlu, clădirile sau terenurile aflate în patrimoniul lor până la data îndeplinirii procedurilor prevăzute la art. 117 alin. (1).”;

- Art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10):

“(1) Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti - UCECOM, înfiintată prin Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugăresti, si Uniunea Natională a Cooperativelor de Consum - CENTROCOOP, înfiintată prin Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, cu modificările ulterioare, se vor reorganiza cu respectarea prevederilor prezentei legi si îsi vor modifica statutele în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legilor speciale, dar nu mai mult de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, astfel:

 a) în una din formele de asociere prevăzute în titlul III al prezentei legi, si anume asociatie sau uniune natională, după caz;

b) în societate cooperativă de gradul 2. [...]

(10) În situatia în care Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti si Uniunea Natională a Cooperativelor de Consum nu respectă prevederile prezentului articol, se dizolvă de drept si intră în lichidare conform prevederilor prezentei legi, iar activul rămas în urma achitării sumelor datorate creditorilor se transmite organizatiilor cooperatiste si uniunilor care au contribuit la realizarea patrimoniului acestora si care s-au înscris în registrul comertului în conformitate cu prevederile prezentei legi”.

Textele constitutionale considerate de autorii sesizării ca fiind încălcate prin textul de lege criticat sunt art. 11, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (2), art. 135 alin. (2) lit. a), b) si g) si art. 136 alin. (5), care au următorul cuprins:

- Art. 11: “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constitutiei.”;

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile”.

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 40 alin. (1): “Cetătenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere.”;

- Art. 44 alin. (2): “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 135 alin. (2) lit. a), b) si g): “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;

b) protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară; [...]

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordantă cu obiectivele Uniunii Europene.”;

- Art. 136 alin. (5): “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

Autorii sesizării consideră, de asemenea, că sunt încălcate si unele prevederi din documente internationale, astfel:

- art. 4 si art. 5 pct. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 212/1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974, potrivit cărora:

- Art. 4: “Statele părti la prezentul pact recunosc că, în ce priveste folosinta drepturilor asigurate de către stat în conformitate cu prezentul pact, statul nu poate supune aceste drepturi decât la limitările stabilite de lege, numai în măsura compatibilă cu natura acestor drepturi si exclusiv în vederea promovării bunăstării generale într-o societate democratică.”;

- Art. 5 pct. 2: “Nu se poate admite nici o restrictie sau derogare de la drepturile fundamentale ale omului recunoscute sau în vigoare în orice tară în virtutea unor legi, conventii, regulamente sau cutume, sub pretextul că prezentul pact nu recunoaste aceste drepturi sau le recunoaste într-o măsură mai mică.”

- Partea I, pct. 5 din Carta socială europeană revizuită, ratificată prin Legea nr. 74/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999, care prevede: “toti lucrătorii si patronii au dreptul de a se asocia liber în organizatii nationale sau internationale pentru protectia intereselor lor economice si sociale;”;

- Art. E “Nediscriminarea” din partea a V-a a Cartei sociale europene revizuite: “Respectarea drepturilor recunoscute în prezenta cartă trebuie asigurată fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, sănătate, apartenentă la o minoritate natională, nastere sau orice altă situatie.”;

- Art. H “Relatii între cartă si dreptul intern sau acordurile internationale” din partea a V-a a Cartei sociale europene revizuite: “Prevederile prezentei carte nu vor aduce atingere dispozitiilor dreptului intern si ale tratatelor, conventiilor sau acordurilor bilaterale ori multilaterale care sunt sau vor intra în vigoare si care acordă un tratament mai favorabil persoanelor protejate.”;

- Cap. II din Recomandarea nr. 193 din 20 iunie 2002 a Organizatiei Internationale a Muncii privind promovarea cooperativelor, care prevede:

- pct. 6: “Echilibrul social impune existenta unui sector public si a unui sector privat puternic, precum si a unui puternic sector reprezentat de cooperative, organizatii mutuale si alte forme de organizare socială si nonguvernamentală. În acest context, autoritătile publice trebuie să creeze premisele politice si cadrul juridic favorabil, care să permită cooperativelor să-si îndeplinească functiile conform valorilor si principiilor cooperatiste enuntate la art. 3, tinzând spre:

a) stabilirea unui cadru institutional care să permită înregistrarea cooperativelor după formalităti rapide, simple, putin costisitoare si cât mai eficiente;

b) promovarea unor politici care să aibă ca scop facilitarea constituirii unor rezerve, din care o parte pot fi indivizibile, si a unor fonduri de solidaritate în cadrul cooperativelor;

c) adoptarea unor măsuri de supraveghere a cooperativelor, tinând cont de conditiile specifice naturii si functiilor lor, cu respectarea autonomiei, în conformitate cu legislatia si practicile nationale si care să nu instituie un regim mai putin favorabil decât cel acordat altor forme de întreprinderi sau organizatii sociale;

d) facilitarea aderării cooperativelor la structuri cooperatiste care să răspundă în cea mai mare măsură nevoilor cooperatorilor;

e) încurajarea dezvoltării cooperativelor ca întreprinderi autonome si autoadministrate, mai ales acolo unde au un rol important în furnizarea de servicii care nu sunt oferite si de alti furnizori.”;

- pct. 7 (2): “Cooperativele trebuie să beneficieze de conditii conform legislatiei si practicilor nationale care să nu fie mai putin favorabile decât cele de care beneficiază celelalte forme de societăti comerciale sau organizatii sociale. Dacă este cazul, guvernele trebuie să adopte măsuri de sprijin în favoarea activitătii cooperatiste, în ceea ce priveste anumite obiective de politică socială si publică, cum ar fi promovarea creării de noi locuri de muncă sau dezvoltarea de activităti care se adresează grupurilor sau zonelor defavorizate. Aceste măsuri pot include, între altele si pe cât posibil, facilităti fiscale, tarifare, facilitarea accesului la executarea de lucrări publice si adoptarea de dispozitii speciale în materia contractelor publice.”;

- Cap. III din Recomandarea nr. 193 din 20 iunie 2002 a Organizatiei Internationale a Muncii privind promovarea cooperativelor: “Implementarea politicilor publice de promovare a cooperativelor”, care prevede:

- pct. 10 (2): “Guvernele trebuie să consulte organizatiile cooperatiste, organizatiile patronale si sindicale, asupra elaborării sau revizuirii legislatiei, a politicilor si reglementărilor în materie de cooperatie.

Examinând sesizările de neconstitutionalitate formulate, Curtea Constitutională retine că acestea vizează prevederile art. 6 lit. n), art. 36 alin. (4), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si ale art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, în special, precum si legea, în ansamblul său, sub aspectele criticate:

a) În opinia autorilor sesizării, art. 6 lit. n) din lege, care defineste termenul de uniune, limitează dreptul de asociere al societătilor si asociatiilor cooperative prin obligarea acestora de a se constitui în uniuni - persoane juridice fără scop patrimonial, desi în mod traditional ele au avut scop lucrativ. Se consideră astfel că sunt încălcate prevederile art. 40 alin. (1) din Constitutie, precum si o serie de dispozitii din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, Carta socială europeană revizuită si Recomandarea Organizatiei Internationale a Muncii privind promovarea cooperativelor nr. 193 din 20 iunie 2002.

În legătură cu dreptul de asociere, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 228 din 10 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 8 octombrie 2002, retinând că acesta este un drept fundamental, social-politic, care se încadrează, în general, în categoria libertătilor de opinie, alături de libertatea constiintei, libertatea de expresie etc. Asociatiile la care se referă art. 40 alin. (1) din Constitutie nu au scopuri lucrative, nu urmăresc obtinerea sau împărtirea unor beneficii. Prin aceeasi decizie s-a mai retinut că art. 37 din Constitutie, devenit art. 40, ca urmare a renumerotării textelor determinate de Legea de revizuire a Constitutiei, “nu poate fi socotit temeiul juridic al creării unor societăti comerciale sau a altor asociatii cu caracter lucrativ sau, eventual, al persoanelor juridice, care sunt de domeniul legii civile, al dreptului privat”, precum si că acelasi text constitutional “se referă la asociere ca rezultat al exercitării unei libertăti fundamentale în baza căreia se constituie o asociatie de drept public, al cărei temei este însăsi libertatea de asociere, iar nu contractul, care constituie temeiul asociatiilor si al societătilor de drept privat”. Examinând textul de lege criticat, coroborat cu dispozitiile art. 89 alin. (1) din lege, se poate observa faptul că uniunea nu poate avea decât semnificatia unei posibilităti pentru societătile cooperative de a se afilia la nivel judetean si national în scopul promovării unor interese ale membrilor lor, si nicidecum semnificatia unei obligatii.

De aceea, prin această reglementare, legiuitorul nu a încălcat dispozitiile constitutionale ale art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere, textul respectiv neavând incidentă asupra constituirii însesi a societătilor cooperative, care, astfel cum se precizează la art. 7 alin. (1) din lege, se constituie pe baza consimtământului liber exprimat al membrilor lor.

Asa cum prevede art. 89 alin. (1) din lege, uniunile reprezintă si apără interesele societătilor cooperative membre în relatiile cu toate celelalte subiecte de drept, ele nu ar putea desfăsura activitate economică, intrând în concurentă cu acestea. S-ar încălca astfel dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

De mentionat faptul că, în jurisprudenta sa constantă, Curtea Constitutională a statuat că “dreptul de asociere se poate exercita numai cu respectarea legii si nu împotriva ei” (Decizia nr. 147/2004), retinând în acest sens că “legea poate institui anumite conditii obligatorii privind constituirea si desfăsurarea activitătii asociatiilor”.

Nu se poate retine nici critica potrivit căreia prin dispozitiile art. 6 lit. n) din lege sunt înfrânte prevederile art. 4 si 25 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, ale pct. 5 din Carta socială europeană revizuită, partea I, precum si ale pct. 6 din cap. II din Recomandarea privind promovarea cooperativelor, acestea neavând vreo semnificatie deosebită pentru solutionarea acestei obiectii de neconstitutionalitate.

De altfel, autorii sesizării nu arată în ce mod textul de lege criticat contravine reglementărilor internationale mentionate. În ceea ce priveste faptul că prin reglementările anterioare, aplicabile în materie, toate formele organizatorice ale cooperatiei mestesugăresti au avut caracter si scop lucrativ, iar prin dispozitia art. 6 lit. n) din lege se încalcă traditia si specificul cooperatiei mestesugăresti, se observă că acestea nu pot constitui argumente de neconstitutionalitate.

De altfel, traditia nu priveste doar Legea nr. 14/1968 si Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugăresti. Ar fi fost corect, dacă autorii aveau în vedere si reglementările privind cooperatia, în general, înainte de 1948, cum ar fi, de exemplu, Codul cooperatiei din 1928, Legea nr. 33 din 28 martie 1929 pentru organizarea cooperatiei si Legea pentru organizarea cooperatiei din 1935, potrivit cărora societătile cooperative se puteau asocia în federale numai pentru operatiuni în vederea satisfacerii nevoilor cooperativelor asociate.

b) Dispozitiile art. 36 alin. (4) din lege, referitoare la reconvocarea adunării generale a membrilor cooperatori, ordinară sau extraordinară, până la îndeplinirea conditiilor legale privind convocarea, prevăzute la alin. (2) sau (3) al textului, sunt, în opinia autorilor sesizării, discriminatorii în raport cu prevederile art. 188 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si blochează activitatea decizională a organizatiilor cooperatiste, aducând grave prejudicii intereselor membrilor cooperatori. Se consideră că se încalcă astfel art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, care prevede obligatia statului de a asigura crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Examinând această sustinere, Curtea retine că dispozitiile art. 36 alin. (4), care prevăd conditiile speciale pentru convocarea adunărilor generale ordinare sau extraordinare ale societătilor cooperative, sunt în interesul cooperatorilor, fără ca reglementarea să contravină prevederilor constitutionale mentionate.

În legătură cu sustinerea potrivit căreia art. 36 alin. (4) din lege este discriminatoriu în raport cu Legea nr. 31/1990, care nu contine asemenea dispozitii în ceea ce priveste societătile comerciale, Curtea retine că acestea din urmă au un statut juridic diferit de cel al societătilor cooperative, ceea ce justifică si deosebirea de reglementare. De altfel, referirea la neconcordanta dintre, pe de o parte, art. 188 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 si, pe de altă parte, art. 36 alin. (4) din legea supusă controlului de constitutionalitate nu are relevantă în cauză, întrucât eventuala necorelare există între dispozitiile unor legi diferite, si nicidecum fată de dispozitii constitutionale.

Asadar, diferenta de reglementare între societătile comerciale si societătile cooperative nu constituie un motiv de neconstitutionalitate. Este dreptul suveran al legiuitorului de a stabili statute juridice diferite pentru persoane juridice cu activitate diferită.

c) Art. 91 alin. (2) lit. d) din lege, care dispune că cererea de înscriere a asociatiei/uniunii în registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei este însotită de avizul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, în vederea dobândirii personalitătii juridice a asociatiei/uniunii cooperative, este considerat neconstitutional, cu motivarea că acest aviz reprezintă o imixtiune a statului în activitatea unor agenti economici cu capital privat si un obstacol potential în calea libertătii de asociere, ceea ce contravine dispozitiilor art. 40 alin. (1) si art. 44 alin. (2) din Constitutie.

În ceea ce priveste raportarea neconstitutionalitătii art. 91 alin. (2) lit. d) la art. 40 din Constitutie, referitor la dreptul de asociere, urmează a se constata că textul de lege criticat este cuprins în titlul III “Asociatiile, uniunile judetene si uniunile nationale”. Potrivit art. 89 alin. (1) din acelasi titlu, “Societătile cooperative se pot asocia în mod liber si voluntar, pe baza hotărârilor adunărilor generale ale acestora, în asociatii si uniuni constituite în scopul de a asigura reprezentarea si apărarea intereselor societătilor cooperative asociate în relatiile cu administratia publică, autoritatea de stat, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme internationale si cu asociatii internationale echivalente, precum si pentru sustinerea si promovarea principiilor cooperatiste, conform prevederilor prezentei legi.” Celelalte alineate ale textului, precum si art. 90 dispun cu privire la modalitătile de constituire si de dobândire a personalitătii juridice ale asociatiei sau uniunii, iar art. 91 reglementează procedura de înscriere în registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei de la sediul asociatiei sau fundatiei.

Asadar, cerinta obtinerii avizului Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie sub aspectul conformitătii statutului cu prevederile legii este ulterioară constituirii acestora, iar avizul mentionat este unul dintre documentele care însotesc cererile acestora de înscriere în registrul asociatiilor si fundatiilor, în scopul dobândirii personalitătii juridice. Asa fiind, art. 91 alin. (2) lit. d) din lege nu încalcă dreptul constitutional la asociere prevăzut de art. 40 din Constitutie si nici dispozitiile din actele normative conventionale si internationale invocate, cu care textul din Legea fundamentală este în concordantă. În acelasi sens a statuat Curtea Constitutională si prin Decizia nr. 441 din 20 noiembrie 2003, cu prilejul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 5si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

În ceea ce priveste invocarea încălcării prevederilor art. 44 alin. (2) din Constitutie, referitoare la garantarea si ocrotirea în mod egal a proprietătii, urmează a se constata că aceste prevederi nu sunt incidente în cauză, întrucât, potrivit art. 89 alin. (2) din lege, “Pentru a constitui asociatii sau uniuni, societătile cooperative pun în comun si fără drept de restituire un aport în bani si/sau în natură si activează pe baza experientei manageriale pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse”, adică reprezentarea si apărarea intereselor societătilor cooperative asociate în relatiile interne si cu alte organisme internationale.

Avizul Agentiei Nationale pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie nu presupune o imixtiune a unui organ de stat în constituirea uniunilor si asociatiilor. Ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, aceasta urmăreste doar asigurarea respectării dispozitiilor legale, iar avizul este dat după ce societătile cooperative au convenit să formeze astfel de structuri organizatorice si functionale. În acest sens s-a pronuntat si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 44 din 4 februarie 2003, care arată că avizul organului administrativ de specialitate nu reprezintă o autorizatie administrativă prealabilă, neputând da nastere astfel la abuzuri administrative. Pentru aceleasi argumente, acest text nu contravine nici prevederilor art. E si H din Carta socială europeană revizuită, partea a V-a. În ceea ce priveste “discriminarea legislativă” a membrilor cooperatori în raport cu alte “categorii de lucrători din cadrul agentilor economici constituiti în baza Legii nr. 31/1990 sau a altor legi”, Curtea retine că aceasta nu are nici o legătură cu principiul nediscriminării consacrat de art. 4 alin. (2) din Constitutie, care determină criteriile nediscriminării, si anume: rasa, nationalitatea, originea, etnia, limba, religia, sexul, opinia, apartenenta politică, averea sau originea socială.

d) Art. 98 alin. (2) din lege stabileste că asociatiile/uniunile pot înfiinta societăti comerciale în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, si care pot participa la societătile cooperative de gradul II, iar dividendele obtinute de asociatii/uniuni din activitătile societătilor, dacă nu se reinvestesc în acestea, se folosesc în mod obligatoriu ca resurse pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei/uniunii, ceea ce este socotit ca fiind contrar prevederilor constitutionale ale art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (2) si ale art. 135 alin. (2) lit. a). În opinia autorilor sesizării, contrarietatea constă în aceea că asociatiile si uniunile constituite prin liberă asociere “sunt obligate, prin înfrângerea vointei lor, să dirijeze o parte din fondurile proprii în afara reglementărilor cooperatiste, în alte sisteme economice cu care nu au de-a face, respectiv pentru constituirea de societăti comerciale în conditiile unei alte reglementări care nu este specifică organizării cooperatiste”.

În legătură cu aceste sustineri, Curtea observă că înfiintarea de societăti comerciale de către asociatii sau uniuni este prevăzută prin textul de lege criticat ca o posibilitate, iar nu ca o obligatie, o dispozitie asemănătoare fiind cuprinsă si în Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Asadar, Curtea nu poate retine încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 40 alin. (1), referitoare la dreptul cetătenilor de a se asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere, ale art. 44 alin. (2) privind garantarea si ocrotirea în mod egal prin lege a proprietătii private, indiferent de proprietar, si ale art. 135 alin. (2) lit. a), care dispun în legătură cu obligatia statului de a asigura crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Ar fi ilegal ca astfel de venituri să fie investite în alte structuri economice si nu pentru consolidarea economică a celor care le-au constituit, dând astfel expresie dreptului la asociere si dreptului de proprietate privată, contribuind în acest fel, asa cum rezultă din art. 135 alin. (2) din Constitutie, la crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii membrilor lor.

e) Art. 106 alin. (4) din lege, care prevede că “Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor prezentei legi”, încalcă, în opinia autorilor sesizării, aceleasi dispozitii din Constitutie invocate si în legătură cu neconstitutionalitatea art. 98 alin. (2) din lege si cu aceeasi motivare. Asa fiind, rezultă că art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (2) si art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie nu au relevantă fată de continutul textului de lege criticat.

Prin urmare, este de observat că, asa cum rezultă din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.007/2004, înfiintarea acestei agentii are drept scop realizarea unui program de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, precum si a celui cooperatist, iar dispozitia criticată, care stabileste că agentia este autoritatea competentă să asigure respectarea prevederilor prezentei legi, nu contravine textelor din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

f) În opinia autorilor sesizării, art. 110 alin. (1) din lege, referitor la constituirea Consiliului consultativ al cooperatiei, ca organism fără personalitate juridică, pe lângă Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, format din reprezentanti desemnati de toate uniunile nationale existente, creează o discriminare a organizatiilor cooperatiste fată de celelalte categorii de agenti economici si contravine dispozitiilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, potrivit cărora statul se obligă să asigure libertatea comertului si protectia concurentei loiale.

Examinând această sustinere, Curtea retine că art. 110 alin. (1) din lege dispune cu privire la constituirea Consiliului consultativ al cooperatiei, ca organism cu rol consultativ si fără personalitate juridică, format din reprezentanti ai uniunilor nationale si care potrivit alin. (2) al art. 110 reprezintă si sustine politica Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind sprijinirea si dezvoltarea sistemului cooperatist din România, preia si transmite agentiei toate deciziile luate în conformitate cu prevederile legii. Principalele atributii ale Consiliului consultativ, astfel cum sunt stabilite la alin. (3) al aceluiasi articol, sunt chiar în sensul sprijinirii si dezvoltării sistemului cooperatist si al aplicării politicii statului în acest domeniu, ceea ce nu contravine prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, astfel că nici această critică nu poate fi retinută.

Pe de altă parte, din examinarea sustinerilor autorilor sesizării reiese că acestia neagă competenta legiuitorului, recunoscută chiar de textul constitutional invocat ca fiind încălcat, de a stabili conditiile de exercitare a drepturilor în acord cu interesul general, precum si faptul că reprezentantul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie în Consiliul consultativ are vot consultativ, iar agentia, ca organ specializat al administratiei publice centrale, îndeplineste, în principal, atributii pentru gestionarea ajutorului pe care statul îl acordă sectorului cooperatist al economiei în considerarea dispozitiilor constitutionale ale art. 135.

g) Prevederile art. 117 alin. (6) din lege, referitoare la dizolvarea de drept a organizatiilor cooperatiste existente la data intrării în vigoare a legii, în cazul în care acestea nu si-au înregistrat la oficiul registrului comertului, în termen de 9 luni, modificările statutelor în conformitate cu dispozitiile legii, sunt considerate de către autorii sesizării ca fiind neconstitutionale prin raportare la art. 15 alin. (2) din Constitutie, care consacră principiul neretroactivitătii legii.

Această critică nu poate fi primită, deoarece, în mod firesc, dispozitiile prezentei legi se aplică pentru viitor, ceea ce presupune reorganizarea atât a cooperativelor, cât si a întregului sistem al cooperatiei, cu respectarea noilor reglementări si a dispozitiilor tranzitorii ale legii. În temeiul art. 78 din Constitutie, Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei se aplică de la data intrării ei în vigoare, asa încât nu este posibilă mentinerea formelor anterioare de organizare a societătilor cooperative, în temeiul legilor care au fost abrogate prin noua reglementare, decât pe perioada aplicării dispozitiilor tranzitorii. Instituirea de către legiuitor a unei dispozitii tranzitorii nu poate fi considerată ca având un caracter retroactiv.

Dispozitiile art. 117 alin. (6), care stabilesc dizolvarea de drept a organizatiilor cooperatiste existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul în care acestea nu si-au înregistrat la oficiul registrului comertului, în termen de 9 luni, modificările statutelor în conformitate cu prevederile sale, nu retroactivează, ci dau expresie principiului aplicării legii noi situatiilor juridice în curs.

h) În legătură cu art. 119 alin. (1) din lege, care interzice federalelor teritoriale ale cooperativelor de consum, asociatiilor teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum si Asociatiei Nationale a Cooperatiei Mestesugăresti să înstrăineze, cu orice titlu, clădirile sau terenurile aflate în patrimoniul lor până la data îndeplinirii procedurilor de modificare a statutelor lor în acord cu noile prevederi legale, se sustine că este neconstitutional prin aceea că instituie o indisponibilizare a bunurilor din patrimoniul organizatiilor cooperative ce sunt scoase în mod fortat din circuitul civil general pentru o perioadă determinată. Se consideră că se încalcă astfel dreptul de dispozitie al proprietarului pe o perioadă determinată, textul fiind în contradictie cu art. 44 si art. 136 alin. (5) din Constitutie.

Din examinarea prevederilor de lege criticate prin raportare la textele constitutionale mentionate, rezultă că, dimpotrivă, art. 119 alin. (1) stabileste continutul si limitele dreptului de proprietate privată a cooperatorilor din sistemul cooperatist pentru perioada reorganizării, fără ca aceasta să contravină art. 44 si art. 136 alin. (5) din Constitutie. Măsura indisponibilizării legale, instituită temporar cu privire la anumite bunuri aflate în patrimoniul cooperativelor si al asociatiilor acestora, pentru perioada de până la reorganizare, este o măsură de protectie si nu este de natură să îngrădească dreptul de proprietate, ale cărui continut si limite, asa cum prevede Constitutia, se stabilesc prin lege.

i) Cu privire la dispozitiile art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din lege, care reglementează obligativitatea reorganizării Asociatiei Nationale a Cooperatiei Mestesugăresti - UCECOM - si a Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum - CENTROCOOP - în termen de cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a legii, se sustine că acestea încalcă prevederile art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (2) teza întâi si ale art. 135 alin. (2) lit. a), b) si g) din Constitutie.

Această critică de neconstitutionalitate nu poate fi însusită, deoarece dispozitiile legii ce fac obiectul controlului de constitutionalitate sunt de natură să asigure atât functionarea noului sistem de organizare si functionare a cooperatiei, cât si garantarea corespunzătoare a dreptului de proprietate al tuturor cooperatorilor si a intereselor lor generale, prin procedura instituită.

De altfel, criticile de neconstitutionalitate ce vizează art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) fac parte din dispozitiile tranzitorii de imediată aplicabilitate, astfel că nu pot fi considerate ca având caracter retroactiv si deci nu încalcă principiul constitutional al neretroactivitătii legii. Aplicarea acestor trei reglementări se justifică în temeiul principiului aplicării legii noi situatiilor juridice aflate în curs de desfăsurare.

În legătură cu celelalte aspecte invocate de autorii sesizării privind încălcarea unor dispozitii din actele internationale mentionate, Curtea constată că acele dispozitii nu au incidentă în cauză.

În sfârsit, Curtea nu poate retine nici criticile referitoare la ansamblul Legii privind organizarea si functionarea cooperatiei, întrucât acestea reprezintă considerente ce nu intră în sfera controlului de constitutionalitate, care, conform art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, presupune raportarea prevederilor din legi, tratate internationale, regulamentele Parlamentului si ordonantele Guvernului la dispozitiile si principiile Constitutiei. Or, în esentă, potrivit sustinerilor autorilor sesizării, legea ce face obiectul controlului de constitutionalitate încalcă prin dispozitiile sale traditia si specificul cooperatiei mestesugăresti, rupe unitatea de conceptie si de organizare a cooperatiei si contravine intereselor membrilor cooperatori.

De altfel, este de semnalat faptul că, examinând ansamblul dispozitiilor Legii privind organizarea si functionarea cooperatiei, sub aspectul criticilor formulate, Curtea a constatat că unele dintre prevederile acesteia sunt discutabile sub aspect tehnico-juridic redactional sau sunt incomplete, precum si existenta anumitor necorelări între texte, ceea ce ar putea da nastere la dificultăti în procesul de aplicare a legii. Potrivit competentei sale, astfel cum este stabilit prin art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă  umai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”

O interventie a Curtii în procesul de control constitutional ar echivala cu o interventie în activitatea de legiferare, ceea ce ar contraveni prevederilor art. 61 din Constitutie, potrivit cărora Parlamentul este “unica autoritate legiuitoare a tării.” Asa fiind, Curtea a statuat în mai multe rânduri că orice demers al său, dincolo de limitele sesizării, ar avea drept consecintă ignorarea prevederilor constitutionale si ale legii sale organice privind imposibilitatea sesizării din oficiu.

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozitiile art. 6 lit. n), art. 36 alin. (4), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si ale art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, în special, precum si legea în ansamblul său, sub aspectele criticate, dispozitiile art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si prevederile art. 11 alin. (1) lit. A.a) si ale art. 15 si 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că dispozitiile art. 6 lit. n), art. 36 alin. (4), art. 91 alin. (2) lit. d), art. 98 alin. (2), art. 106 alin. (4), art. 110 alin. (1), art. 117 alin. (6), art. 119 alin. (1) si art. 121 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (10) din Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei, în special, precum si legea, în ansamblul său, sub aspectele criticate, sunt constitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc în sedinta din data de 19 ianuarie 2005 si la aceasta au participat: Ion Predescu, presedinte, Aspazia Cojocaru, Constantin Doldur, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu si Serban Viorel Stănoiu, judecători.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu