MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 5         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.269/2004. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.269.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) clasa de risc, denumită în continuare CR, reprezintă gradul de risc de accidentare în muncă si de îmbolnăvire profesională;

b) tariful de risc, denumit în continuare TR, reprezintă procentul din fondul brut de salarii realizat, corespunzător clasei de risc;

c) contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, notată în continuare C, reprezintă exprimarea valorică a tarifului de risc;

d) perioada de referintă reprezintă ultimii 3 ani anteriori anului de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale;

e) fisa de înregistrare a accidentului de muncă, denumită în continuare FIAM;

f) fisa de înregistrare a bolilor profesionale, denumită în continuare BP2.;

g) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea claselor de risc

 

Art. 2. - Clasele de risc se stabilesc pe categorii de activităti ale economiei nationale, conform Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecventă:

a) I1 - indicele care reprezintă frecventa de accidentare, respectiv câti accidentati revin la 1.000 de salariati;

b) I2 - indicele care reprezintă frecventa accidentelor de muncă soldate cu invaliditate si/sau deces, respectiv câti accidentati soldati cu invaliditate si/sau deces revin la 1.000 de salariati;

c) I3 - indicele care reprezintă frecventa îmbolnăvirilor profesionale, respectiv câte cazuri noi de îmbolnăviri profesionale revin la 1.000 de salariati;

d) I4 - Indicele care reprezintă frecventa salariatilor care lucrează în conditii de muncă speciale si deosebite la 1.000 de salariati.

(2) Numărul accidentatilor luati în considerare la determinarea indicilor I1 si I2 este dat de numărul fiselor FIAM.

(3) Numărul cazurilor noi de îmbolnăviri profesionale este dat de numărul fiselor BP2 înregistrate în perioada de referintă.

(4) Indicii de frecventă prevăzuti la alin. (1) se calculează pe baza datelor statistice din perioada de referintă.

Art. 4. - (1) Fiecărui indice de frecventă îi corespunde o clasă de risc. Pe baza claselor de risc corespunzătoare celor 4 indici de frecventă se determină, ca medie aritmetică, clasa de risc aferentă sectorului de activitate, conform anexei nr. 1. Formula de calcul CR este următoarea:

CR = (CR1 + CR2 + CR3 + CR4) : 4,

unde:

CR1 - clasa de risc aferentă indicelui de frecventă I1;

CR2 - clasa de risc aferentă indicelui de frecventă I2;

CR3 - clasa de risc aferentă indicelui de frecventă I3;

CR4 - clasa de risc aferentă indicelui de frecventă I4.

(2) Clasa de risc aferentă fiecărui indice de frecventă se stabileste pe baza mediei indicilor de frecventă respectivi din perioada de referintă.

(3) Clasele de risc aferente indicilor de frecventă au valori cuprinse între 1 si 20, pentru fiecare dintre cei 4 indici.

Intervalele dintre valorile celor 4 indici de frecventă, ce stau la baza determinării claselor de risc, corespund intervalelor dintre termenii unei progresii, conform anexei nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Stabilirea tarifului de risc

 

Art. 5. - (1) Fiecărei clase de risc îi corespunde un tarif de risc, conform grilei prezentate în anexa nr. 3.

Tariful de risc reprezintă cota de contributie si are valoarea cuprinsă între 0,5% si 4%, aplicată asupra fondului brut de salarii realizat. Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim de risc corespunde clasei de risc 20.

(3) Pentru primul an de functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, tariful de risc este stabilit la nivel de diviziune CAEN si este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 6. - CNPAS va comunica angajatorilor anual, până la data de 31 ianuarie, tariful de risc stabilit pentru determinarea contributiei pe anul în curs.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea contributiei de asigurare

 

Art. 7. - Contributia lunară de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajatori se determină după următoarea formulă:

C = TR x Fs/100 ,

unde:

TR - tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;

Fs - fondul brut de salarii realizate de către angajator în luna anterioară perioadei de plată a contributiei.

Art. 8. - Pentru primul an de functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, contributia datorată de angajatori se calculează în conformitate cu prevederile art. 3-5 si 7, pe baza datelor statistice din anii 2001, 2002 si 2003, aferente sectorului de activitate din care fac parte acestia.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 9. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, institutiile si unitătile cărora nu li s-a atribuit cod CAEN se vor încadra, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice si ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

a) institutiile si unitătile de administratie publică si apărare, precum si cele de asigurări sociale din sistemul public, la diviziunea 75; în această categorie intră si administrarea sistemului scolar, financiar, de sănătate publică, directiile cultural-sportive, directiile agricole, sanitar-veterinare si alte directii si inspectorate din administratia publică;

b) institutiile si unitătile de învătământ, la diviziunea 80;

c) institutiile si unitătile de sănătate si asistentă socială, la diviziunea 85.

(2) Pentru institutiile si unitătile care nu sunt prevăzute la alin. (1), codul CAEN va fi identificat în cadrul clasificării activitătilor din economia natională, în functie de specificul activitătii principale desfăsurate.

Art. 10. - Termenul de declarare si de plată a contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.

Art. 11. - (1) În cazul în care plata contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale nu s-a efectuat până la termenul prevăzut la art. 10, cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de asigurare prevăzute de lege si efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator.

(2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se va face de către asigurător, conform prevederilor legale, după stabilirea caracterului de muncă al accidentului, respectiv caracterului profesional al bolii si primirea documentelor justificative de plată de la prestatorii de servicii.

Art. 12. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a