MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 6         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.300/2004. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman

 

2.372/2004. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Casa Judeteană de Pensii Maramures si Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Maramures, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 

2.378/2004. - Hotărâre pentru autorizarea Ministerului Culturii si Cultelor de a accepta o donatie cu sarcini în favoarea statului român

 

2.379/2004. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2005

 

2.434/2004. - Hotărâre privind eliberarea domnului Natea Ovidiu, la cerere, din functia de prefect al judetului Mures

 

2.439/2004. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

768/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului filei Catalogului national al materialelor de bază si, respectiv, a modelului filei de registru al producătorului/furnizorului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind organizarea învătământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar si farmaceutic uman”

2. În tot cuprinsul hotărârii, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) “învătământ postuniversitar medical si farmaceutic uman” cu “învătământ postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar si farmaceutic uman”;

b) “educatie medicală continuă” cu “educatie continuă în domeniul medical, medico-dentar si farmaceutic uman”;

c) “stomatologie” cu “medicină dentară”;

d) “medicii stomatologi” cu “medicii dentisti”;

e) “specialităti medico-farmaceutice” cu “specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice”;

f) “domeniul/profilul medical si farmaceutic uman” cu “domeniul/profilul medical, medico-dentar si farmaceutic uman”;

g) “medici si farmacisti” cu “medici, medici dentisti si farmacisti”;

h) “Ministerul Sănătătii si Familiei” cu “Ministerul Sănătătii”;

i) “Nomenclatorul specialitătilor medicale si farmaceutice, competente si supraspecializări pentru reteaua de asistentă medicală” cu “Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală”.

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Formele de învătământ postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar si farmaceutic uman sunt:

a) rezidentiatul;

b) specializarea pentru dobândirea unei alte specialităti;

c) educatia continuă în domeniul medical, medico-dentar si farmaceutic uman;

d) cursurile postuniversitare de perfectionare si alte forme prevăzute de lege.

(2) Educatia continuă în domeniul medical, medicodentar si farmaceutic uman cuprinde totalitatea activitătilor de pregătire teoretică si/sau practică destinate medicilor, medicilor dentisti si, respectiv, farmacistilor, în vederea dobândirii/îmbunătătirii nivelului de cunostinte, abilităti si aptitudini necesare cresterii calitătii asistentei medicale si nivelului de performantă în domeniul respectiv. Aceasta cuprinde:

a) programele pentru obtinerea atestatelor de studii complementare;

b) alte forme de perfectionare prevăzute de lege.”

4. După alineatul (2) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) Formarea prin rezidentiat implică participarea rezidentului la toate activitătile specifice domeniului de specializare, inclusiv în gărzi, desfăsurate în clinicile universitare sau în unitătile sanitare acreditate unde rezidentul îsi efectuează pregătirea, pe întreaga durată a săptămânii de lucru si, respectiv, a anilor de pregătire în rezidentiat.

(22) Rezidentiatul se poate întrerupe, la cerere, pentru motive întemeiate stabilite în metodologia de aplicare a prezentei hotărâri. După reluarea pregătirii prin rezidentiat, prezentarea la examenul de specialist se va face după efectuarea integrală a duratei de pregătire prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală.”

5. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(6) Rezidentul participă efectiv la activitătile si responsabilitătile clinicilor, sectiilor, laboratoarelor, cabinetelor de specialitate, de medicină de familie, cabinetelor medico-dentare si farmaciilor în care efectuează pregătirea, sub îndrumarea si supravegherea directă a coordonatorilor săi din institutiile si unitătile sanitare acreditate conform art. 4. Pe durata pregătirii în specialitate rezidentii sunt salarizati conform legii.”

6. La articolul 16 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) fără sustinerea unui nou concurs national pentru rezidentiat, dar cu parcurgerea integrală a stagiului de pregătire, dacă specialitatea este înrudită cu cea pentru care solicitantul are certificat, cu avizul organizatiilor profesionale de profil si aprobarea Ministerului Sănătătii.”

7. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(2) Lista specialitătilor înrudite se stabileste de către Ministerul Sănătătii cu avizul organizatiilor profesionale de profil, pe baza Nomenclatorului specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.”

8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Atestatul de studii complementare reprezintă:

a) formele de pregătire postuniversitară în domenii tehnice, diagnostice sau terapeutice;

b) formele de pregătire postuniversitară suplimentare, aprofundate în domenii conexe specialitătii de bază.

(2) Formele de pregătire postuniversitară prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează numai de către medicii specialisti sau medicii primari.

(3) Atestatele de studii complementare aferente fiecărei specialităti medicale, medico-dentare si, respectiv, farmaceutice se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii, cu avizul organizatiilor profesionale de profil.

(4) Durata si continutul programelor de pregătire pentru obtinerea de atestate de studii complementare se aprobă de către Ministerul Sănătătii la propunerea institutiilor de învătământ superior cu profil medical, medico-dentar si farmaceutic uman acreditate.”

9. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Programele de pregătire în vederea dobândirii atestatelor de studii complementare se organizează de către Ministerul Sănătătii prin institutiile de învătământ superior de stat cu profil medical, medicodentar si farmaceutic uman acreditate.

(2) Ministerul Sănătătii organizează examenele de evaluare a pregătirii dobândite în cadrul programelor prevăzute la alin. (1) si eliberează atestatele.”

10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Atestatele de studii complementare dobândite în străinătate pot fi recunoscute de Ministerul Sănătătii.”

11. Alineatul (1) al articolului 20 se abrogă.

12. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(2) Educatia continuă în domeniul medical, medicodentar si farmaceutic uman, cu exceptia studiilor complementare care duc la dobândirea unui atestat, este organizată de către Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, Colegiul Farmacistilor din România, în colaborare cu institutiile de învătământ superior acreditate, cu Academia de Stiinte Medicale si cu Ministerul Sănătătii.”

13. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Taxele de instruire pentru formele de pregătire profesională rezidentiat cu taxă, specializarea pentru dobândirea unei alte specialităti, atestate de studii complementare, cursuri postuniversitare, educatie continuă în domeniul medical, medico-dentar sau farmaceutic uman sunt suportate de către beneficiari sau angajatorii acestora.”

Art. II. - Certificatele de competente si certificatele de supraspecializare eliberate în baza reglementărilor anterioare datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri conferă aceleasi drepturi ca si atestatele de studii complementare, fiind echivalente. Certificatele de competente si certificatele de supraspecializare pot fi înlocuite cu atestate de studii complementare, la cerere, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre transpune integral prevederile art. 24 si ale anexei I la Directiva Consiliului 93/16/EEC din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulatii a medicilor si recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si a altor titluri de medic, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 165 din 7 iulie 1993, p. 1.

Art. IV. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.300.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Casa Judeteană de Pensii Maramures si Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Maramures, a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 163 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Casa Judeteană de Pensii Maramures, a bunului imobil reprezentând etajul IV scara A, proprietate publică a statului, situat în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 1/A, judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Maramures, a bunului imobil reprezentând etajul III scara B, etajul IV scara B, precum si terenul aferent, proprietate publică a statului, situate în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 1/A, judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.372.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*), proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Casa Judeteană de Pensii Maramures

 

Locul unde este

situat imobilul care se transmite

Modul

de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Baia Mare,

Str. Hortensiei nr. 1/A,

scara A, etajul IV

Administrare

16 camere în suprafată totală de 357 m2, cu structura cadre din beton

monolit, pereti din BCA si cărămidă, acoperis tip terasă cu bitum, C.F. 13.499,

numere cadastrale 1.603/2/b/1/2, 1.605/30/2/2/2, 1.604/4/1 si 1.604/3/1**)

 


*) Imobilul a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 23.324, din 16 iulie 2004, întocmit de Ministerul Finantelor Publice, Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Maramures - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Baia Mare.

**) Conform Extrasului de carte funciară nr. 13.499 eliberat de Judecătoria Baia Mare.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*) (constructie si teren), proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pentru Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Maramures

 

Locul unde este situat imobilul (constructie si teren), care

se transmite

Modul

de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 1/A, scara B, etajul III si etajul IV

Administrare

- Etajul III scara B, în suprafată de 188 m2, format din 6 camere, un

grup sanitar si un coridor

- Etajul IV scara B, în suprafată de 188 m2, format din 6 camere, un

grup sanitar si un coridor

- Teren aferent în suprafată de 180 m2

- Identificate prin C.F. 15.661 si numerele cadastrale 1.603/2/b/1/1/1,

1.605/30/2/2/1/1**)


*) Imobilul a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 37.533 din 26 noiembrie 2004, întocmit de Ministerul Finantelor Publice, Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Maramures - Administratia Finantelor Publice a Municipiului Baia Mare.

**) Conform Extrasului de carte funciară nr. 15.661 eliberat de Judecătoria Baia Mare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru autorizarea Ministerului Culturii si Cultelor de a accepta o donatie cu sarcini în favoarea statului român

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 si 2 din Decretul nr. 478/1954 privitor la donatiile făcute statului, al art. 813 si următoarele din Codul civil, precum si al art. 5 alin. (2), art. 7 lit. d) si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor să accepte oferta de donatie cu sarcini, formulată de domnul Mihai Popa-Nova, în favoarea statului român, constând dintr-un ansamblu de sapte sculpturi monumentale, denumit “Astronautii”, si o sculptură monumentală denumită “Orion”.

(2) Semnarea contractului de donatie se va face de ministrul culturii si cultelor.

Art. 2. - Ansamblul monumental “Astronautii” devine proprietate privată a statului si va fi donat orasului Chicago, Statele Unite ale Americii, potrivit vointei donatorului.

Art. 3. - Sculptura monumentală “Orion” devine proprietate publică a statului si va fi dată în administrare Muzeului National de Artă Contemporană al României, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, care o va expune, o va conserva si o va gestiona, potrivit vointei donatorului.

Art. 4. - Stabilirea valorii actuale a bunurilor donate, în vederea înregistrării lor potrivit legii, va fi efectuată, după autentificarea contractului de donatie, de o comisie de evaluare constituită din specialisti ai Ministerului Culturii si Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.378.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003, si al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.568/2003 privind stabilirea cuantumului contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară si a termenului de plată a acestora,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cuantumul contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2005, datorat Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.379.

 

ANEXĂ

 

CUANTUMUL

contributiilor anuale directe pentru anul 2005 si titularii de autorizatii nucleare*)

 

Nr.

crt.

Titularii de autorizatii nucleare

Cuantumul contributiei

pentru combustibilul nuclear uzat

Cuantumul contributiei pentru deseuri

solide slab si mediu active produse

1.

Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A.,

CNE-PROD Cernavodă, F.C.N. Pitesti

Echivalentul a 0,120 uro/MWh(e)

generat pe an

Echivalentul a 220 euro/m3

2.

Regia Autonomă pentru Activităti

Nucleare - S.C.N. Pitesti

Echivalentul a 0,325 euro/MWh(t) generat pe an

Echivalentul a 220 euro/m3

3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”

-

Echivalentul a 220 euro/m3

 

NOTĂ:

Agentii economici vor achita contravaloarea în lei a contributiilor mai sus precizate la cursul valutar al Băncii Nationale a României din ziua efectuării plătii.


*) Cuantumul contributiilor anuale directe pentru anul 2005 se mentine la nivelul cuantumului contributiilor anuale directe pentru anul 2004.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Natea Ovidiu, la cerere, din functia de prefect al judetului Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Natea Ovidiu se eliberează, la cerere, din functia de prefect al judetului Mures.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.434.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 16 septembrie 2002, se completează cu o nouă pozitie, pozitia 961, cu următorul continut:

 

Nr.

crt.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

Situatia juridică

“961.

Iazuri

Afumati I, suprafata totală

Afumati II, 56,71 ha

Afumati III

Afumati IV

Boltaj

În partea sudică a comunei

De o parte si de alta a DN2

1864

Baltă rămasă ca teren

Rezerva de la împroprietărirea

din 1864”

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.439.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului filei Catalogului national al materialelor de bază si, respectiv, a modelului filei de registru al producătorului/furnizorului

 

În temeiul art. 30 lit. a) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere,

văzând Referatul de aprobare nr. 27.808/AC din 11 octombrie 2004, întocmit de Directia reglementări silvice,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul filei Catalogului national al materialelor de bază, conform anexei nr. 1. (2) Se aprobă modelul filei de registru al producătorului/furnizorului, conform anexei nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Producătorul/furnizorul este obligat să realizeze registrul de evidentă al producătorului de material forestier de reproducere, compus din 50 de file tipărite fată-verso, conform modelului.

(2) Fiecare pagină va purta pe coltul din dreapta jos stampila unitătii competente teritorial în domeniul silviculturii, din subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 768.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL

filei Catalogului national al materialelor de bază aprobate

 

A. Arborete: A.1. Categoria Identificate; A.2. Categoria Selectionate

 

Codul

unitătii-

sursă*)

Tipul de

proprietate

Localizare

geografică –

grupe de formatii

de pădure

Altitudine

(m)

Localizare

administrativă

Origine

Suprafata

totală

(ha)

Suprafata

efectivă

(ha)

Alte

specii**)

Min.

Max.

Judet

Detinător

UP(UB)/ua

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se va mentiona, după caz: Cod specie+Cod regiune de provenientă+Numărul de ordine al unitătii-sursă.

**) Pentru arboretele în amestec se mentionează alte specii în afară de cea mentionată în codul unitătii-sursă, pentru care arboretul a fost propus pentru includere în catalog.

 

B. Plantaje

 

Nr.

crt.

Judetul

Detinător

Denumirea

plantajului

 

Specia

Anul

instalării

Originea materialului de bază

(zona de recoltare)

Suprafata totală

(ha)

Suprafata efectivă*)

(ha)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Suprafata totală x valoarea raportului dintre numărul exemplarelor existente si numărul normal de exemplare (la schema completă).

 

C. Culturi de plante-mamă de plop si salcie

 

Nr.

crt.

Judetul

Detinător

Cultura de

plante-mamă - denumire

Specia

(hibridul)

Clona*)

Omologată

prin:

Suprafata

 (m2)

0

1

2

3

4

5

6

7

 


*) Se înscriu numai clonele omologate.

 

ANEXA Nr. 2

 

FILA Nr. ....

din registrul de evidentă al producătorului de material forestier de reproducere

 

Caracteristicile materialului forestier de reproducere produs

Documente emise

Observatii

 

Nr.

crt.

Tipul de material

forestier de

reproducere

(seminte, puieti,

butasi, sade)

Specia

U.M.

Cantitatea

Provenienta

Amestec

(da/nu)

Certificat de

provenientă

nr.

Aviz

expeditie

nr.

 

Localizare*)

Certificată

prin:**)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Conform codului unitătii-sursă din Catalogul national al materialului de bază aprobat.

**) În cazul producerii de puieti, certificatul de provenientă emis de producătorul materialului din care s-au produs puietii (recoltatorul de seminte, ca producător).