MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 101         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonantă pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

 

8. - Ordonantă privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor măsuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

15. - Ordonantă pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria si România pentru anul 2003, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria si România pentru anul 2003, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la programul “Initiativa Granite Externe 2003 pentru România”, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2003, si în Memorandumul de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2004

 

16. - Ordonantă pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în omeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2004 de cooperare transfrontalieră si de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia si Muntenegru, Moldova si Ucraina

 

17. - Ordonantă privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

18. - Ordonantă pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

19. - Ordonantă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

20. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

23. - Ordonantă privind cresterile salariale aplicabile magistratilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2005

 

66. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

72. - Hotărâre privind transferul competentelor coordonatorului national al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.)

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de transport pe căile ferate din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor Regulamentului de transport pe căile ferate din România, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va emite, prin ordin al ministrului, până la data de 31 mai 2005, Norme uniforme privind transporturile, denumite în continuare Norme uniforme, aplicabile administratorului si gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor si beneficiarilor de transport feroviar.

(2) Fiecare operator de transport feroviar poate emite reglementări proprii, cu respectarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România si a Normelor uniforme.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ordonanta Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 29 august 1997, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 4. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2005.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de transport pe căile ferate din România

 

TITLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

Obiectul si sfera de aplicare

 

1.1. Prezentul regulament are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, obligatiile si răspunderile administratorului si gestionarilor infrastructurii feroviare, ale operatorilor de transport feroviar si ale beneficiarilor transporturilor efectuate pe căile ferate din România.

1.2. Prezentul regulament se aplică expeditiilor, transporturilor publice de călători, mărfuri si alte bunuri pe căile ferate din România, precum si activitătilor accesorii acestora.

1.3. Prezentul regulament se aplică, după caz, si transporturilor pe căile ferate din România efectuate în interes propriu, precum si activitătilor accesorii acestora.

1.4. Transporturile publice feroviare se execută pe bază de contract de transport.

1.5. În traficul intern, contractul de transport se încheie si se execută în conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale altor reglementări în vigoare.

1.6. În traficul international, contractul de transport se încheie si se execută si în conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

1.7. Efectuarea transporturilor militare se reglementează pe baza instructiunilor comune care vor fi încheiate între operatorii de transport feroviar si autoritătile din domeniul apărării nationale.

1.8. Dacă siguranta natională, siguranta circulatiei feroviare, interesul public sau cerintele exploatării o cer, administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare si/sau operatorul de transport feroviar, conform dispozitiilor autoritătilor competente, potrivit legii, pot decide ca:

1.8.1. traficul si serviciul să fie suspendate pe anumite rute, total sau partial;

1.8.2. unele expeditii să fie excluse de la transport sau primite numai în anumite conditii prestabilite;

1.8.3. anumite expeditii să se bucure de prioritate;

1.8.4. transporturile militare se vor executa neîntrerupt, în caz de necesitate.

1.9. Măsurile prevăzute la pct. 1.7 trebuie aduse la cunostintă celor interesati sau făcute publice, în prealabil, după caz.

 

ARTICOLUL 2

Termeni

 

Întelesul termenilor folositi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ARTICOLUL 3

Răspunderea administratorului/gestionarilor de infrastructură si a operatorilor de transport feroviar pentru agentii lor

 

3.1. Operatorii de transport feroviar si administratorul/gestionarii de infrastructură sunt răspunzători de încălcările prevederilor reglementare sau contractuale ori de abuzurile comise de agentii aflati în serviciul acestora, precum si de către alte persoane care au atributii, din dispozitia lor, în executarea transportului.

3.2. În cazul în care agentii aflati în serviciul operatorilor de transport feroviar, administratorului/gestionarilor de infrastructură prestează servicii pentru care nu sunt împuterniciti de operatorii de transport feroviar sau de administratorul/gestionarii de infrastructură, se consideră că acestia lucrează în contul si pe răspunderea persoanei interesate, pentru care fac aceste servicii.

3.3. Operatorul de transport feroviar nu răspunde de bagajele încredintate în statii si trenuri unor persoane care nu fac parte din categoria celor prevăzute la pct. 3.1.

 

ARTICOLUL 4

Tarife de transport

 

4.1. Stabilirea sau modificarea tarifelor de transport feroviar de călători se face conform reglementărilor legale în vigoare.

4.2. Tarifele de transport feroviar de marfă se formează liber pe piată.

4.3. Tarifele de transport feroviar intră în vigoare după publicare si/sau, în cazul tarifelor de călători, afisare la casele de bilete si la celelalte puncte unde se vând legitimatii de călătorie.

4.4. Pretul prestatiei de transport se stabileste conform tarifelor operatorilor de transport feroviar în vigoare în momentul încheierii contractului de transport.

4.5. Tarifele de transport feroviar se publică în Buletinul comercial C.F.R. Tarifele pentru călători sunt aduse la cunostintă publică si prin alte mijloace de informare în masă, inclusiv prin afisare în locurile unde se vând legitimatii de călătorie.

4.6. Operatorii de transport feroviar pot acorda facilităti sau reduceri tarifare în baza prevederilor unor acte normative, numai dacă autoritatea, agentul, respectiv organizatia care a solicitat facilitatea sau reducerea asigură compensările aferente.

4.7. În scopuri comerciale, în baza unor conventii încheiate între operatorii de transport feroviar si clienti se pot acorda reduceri tarifare sau se pot practica alte tarife decât cele publicate, cu exceptia transportului feroviar de călători. Publicarea măsurilor comerciale nu este obligatorie.

4.8. Operatorii de transport feroviar sunt în drept să perceapă si alte sume, neprevăzute în tarife, ca urmare a unor costuri suplimentare care cad în sarcina clientilor.

Aceste sume se înscriu distinct pe documentul de transport si trebuie justificate cu acte doveditoare.

4.9. Tarifele, normele si instructiunile de serviciu nu pot deroga de la prevederile prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 5

Cursul de schimb al monedelor

 

Pentru încasarea în valută, conform legii, operatorii de transport feroviar trebuie să facă public cursul de schimb la care efectuează convertirea sumelor în monedă străină si acceptarea la plată a monedelor străine.


ARTICOLUL 6

Sesizări

 

6.1. Fiecare operator feroviar de călători va stabili modul în care se primesc sesizările publicului călător si va afisa aceste reguli în loc vizibil, în fiecare statie de cale ferată în care îsi desfăsoară activitatea.

6.2. Operatorii de transport feroviar de călători vor răspunde în scris la orice sesizare adresată în scris, în termen de maximum 30 de zile.

 

ARTICOLUL 7

Răspunderea în caz de accident nuclear

 

Operatorul de transport feroviar este scutit de răspunderea ce îi revine potrivit prezentului regulament, când paguba a fost cauzată de un accident nuclear si dacă, în aplicarea legilor si regulamentelor care reglementează răspunderea în domeniul energiei nucleare, cel care exploatează o instalatie nucleară sau o altă persoană care îl substituie este răspunzător de această pagubă.

 

TITLUL II

Transportul călătorilor si bagajelor

 

CAPITOLUL I

Transportul călătorilor

ARTICOLUL 8

Conditiile de acceptare la transport

 

8.1. Operatorul de transport feroviar efectuează transporturile de călători conform prezentului regulament atâta timp cât:

8.1.2. transportul este posibil cu agentii si mijloacele de transport disponibile care permit satisfacerea nevoilor regulate ale traficului;

8.1.3. transportul nu este împiedicat de împrejurări pe care operatorul de transport feroviar nu le poate evita si a căror înlăturare nu depinde de el.

 

ARTICOLUL 9

Admiterea la transport. Persoane excluse de la transport. Admiterea conditionată

 

9.1. Sunt admisi la transport călătorii care posedă legitimatii de călătorie valabile la trenul, ruta si clasa alese pentru călătorie.

9.2. Sunt exclusi de la transport călătorii care nu respectă prezentul regulament si dispozitiile operatorului de transport feroviar, făcute publice.

9.3. În tren si în statie nu se admit sau pot fi evacuate:

9.3.1. persoanele care prin comportare îi deranjează pe ceilalti călători sau care produc vătămări materialului rulant apartinând operatorului de transport feroviar ori care nu respectă prevederile prezentului regulament. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei;

9.3.2. persoanele care din cauză de boală îi incomodează pe ceilalti călători, în afară de cazul în care călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment.

Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima statie, unde li se acordă îngrijirile necesare. Acestor persoane li se restituie diferenta dintre tarifele plătite si cele aferente pentru parcursul efectuat, pentru legitimatia de călătorie, în conditiile prevăzute la art. 21;

9.3.3. persoanele care insultă sau agresează personalul operatorului de transport feroviar ori al administratorului/gestionarilor de infrastructură aflat în timpul serviciului.

9.4. Transportul bolnavilor contagiosi se reglementează prin instructiuni comune ale operatorului de transport feroviar si ale autoritătii de stat în domeniul sănătătii publice.

 

ARTICOLUL 10

Mersul trenurilor de călători si suspendarea circulatiei trenurilor

 

10.1. Călătorii sunt transportati cu trenuri prevăzute în Mersul trenurilor de călători, publicat si afisat în statii, si cu trenuri suplimentare. La solicitare, călătorii pot fi transportati cu trenuri sau vagoane special comandate, cu achitarea tarifelor aferente cererii.

10.2. Operatorul de transport feroviar trebuie să aducă la cunostintă publicului suspendarea sau anularea circulatiei trenurilor, prin mass-media si prin afisare în statii.

10.3. Întârzierea trenurilor se aduce la cunostintă publicului de către administratorul/gestionarii de infrastructură, prin afisare în statii si/sau prin instalatiile de avizare ori prin informarea verbală a personalului de tren.

10.4. Conditiile în care se pot efectua călătoriile si serviciile de care se poate beneficia se prevăd în Mersul trenurilor de călători si, după caz, în Normele uniforme sau în reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

10.5 Când, din cauza întârzierii trenului, călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei, pentru care posedă legitimatie de călătorie, operatorul de transport feroviar este obligat să îl transporte cu bagajele sale, fără a percepe noi tarife, cu primul tren de acelasi rang sau de rang inferior, pe aceeasi rută sau pe altă rută, astfel încât acesta să ajungă la destinatie cu întârzierea cea mai mică, cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

10.6. În cazul suspendării circulatiei unui tren, dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din statia de pornire, iar călătorul nu doreste să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute, operatorul de transport feroviar este obligat să îl aducă înapoi la statia de plecare, cu primul tren în circulatie, fără plată, restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanta neefectuată.

10.7. Dacă întreruperea sau suspendarea circulatiei unui tren a fost anuntată în ziua anterioară plecării din statia de pornire, călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare.

10.8. În cazul în care circulatia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare, administratorul/gestionarii de infrastructură vor organiza, în conditiile tehnice existente, un serviciu de transport pentru călători si bagaje cu alte vehicule. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anuntată înainte de plecarea trenului din statia de pornire.

10.9. Călătorul poate amâna călătoria dacă prezintă legitimatia pentru viza de amânare în termenul prevăzut în Normele uniforme sau în reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. Dacă se întrebuintează un tren sau servicii cu tarife mai mari, călătorul va plăti diferenta de tarif.

10.10. Călătorul poate renunta la călătorie dacă prezintă legitimatia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în Normele uniforme sau în reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

10.11. Prin aceste dispozitii nu se prelungeste durata legitimatiilor de călătorie al căror timp de întrebuintare este determinat prin Normele uniforme.

 

ARTICOLUL 11

Legitimatiile de călătorie si durata valabilitătilor

 

11.1. Orice legitimatie de călătorie trebuie să contină mentiunile prevăzute în Normele uniforme.

11.2. Legitimatiile de călătorie se obtin de la statii, agentii, de la agenti autorizati, de la pesonalul de tren sau prin mijloace electronice, în conditiile stabilite de operatorul de transport feroviar.

11.3. Tarifele pentru legitimatiile de călătorie obtinute de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din statii, în conditiile stabilite de operatorul de transport feroviar.

11.4. Călătorul trebuie să verifice pe loc, la primirea legitimatiei de călătorie, dacă aceasta corespunde cererii sale.

11.5. Revinderea legitimatiilor de călătorie de către persoane neautorizate nu este permisă. Legitimatiile de călătorie găsite în aceste cazuri vor fi anulate, iar călătorii vor fi considerati fără legitimatie de călătorie si tratati corespunzător.

Persoanele neautorizate care revând legitimatii de călătorie vor fi tratate drept contraveniente.

11.6. Cedarea legitimatiilor de călătorie nominale sau cu tarife reduse altor persoane care nu au dreptul la acestea este interzisă. Legitimatiile găsite în această situatie sunt retinute de personalul de tren, iar călătorii în cauză vor fi considerati fără legitimatie de călătorie si tratati corespunzător.

11.7. Operatorul de transport feroviar va face publice normele de utilizare si duratele de valabilitate ale legitimatiilor de călătorie.

 

ARTICOLUL 12

Ocuparea si rezervarea locurilor

 

12.1. Călătorul poate ocupa loc în tren, respectând dreptul la clasă si serviciile asigurate prin legitimatia sa de călătorie.

12.2. La trenurile cu regim de rezervare a locurilor, călătorul poate ocupa numai locurile înscrise în legitimatia de călătorie.

12.3. Modalitătile de rezervare a locurilor în trenuri sunt reglementate de operatorul de transport feroviar si aduse la cunostintă publicului călător prin Mersul trenurilor de călători.

12.4. În conditiile stabilite prin Normele uniforme sau prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar, călătorul poate să utilizeze un loc la o clasă superioară, servicii superioare sau un tren de categorie superioară celor indicate pe legitimatia de călătorie sau poate cere să i se modifice itinerarul, cu achitarea diferentelor tarifare.

12.5. Călătorul care nu poate obtine loc si nu consimte să călătorească în picioare are dreptul să ceară restituirea contravalorii legitimatiei de călătorie pentru parcursul  neefectuat, amânarea călătoriei sau să plătească diferenta pentru călătoria la o clasă superioară, conform prevederilor Normelor uniforme ori ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

12.6. În cazul în care călătorul nu poate ocupa locul rezervat potrivit legitimatiei de călătorie, personalul de tren este obligat să îi asigure alt loc, în limita locurilor disponibile din tren, conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

12.7. La trenurile fără regim de rezervare, în conditiile Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, se pot rezerva compartimente întregi.

 

ARTICOLUL 13

Reduceri din tarifele de călători

 

13.1. Copiii până la vârsta de 5 ani împliniti, pentru care nu se cere un loc separat, se transportă gratuit, fără legitimatie de călătorie.

13.2. Copiii până la vârsta de 10 ani împliniti plătesc 50% din tariful de transport si din suplimentul de tren, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate plătesc si tariful integral al tichetului.

13.3. Operatorul de transport feroviar poate acorda reduceri comerciale, reglementate prin tarife si aduse la cunostintă publicului călător prin publicare, conform pct. 4.5.

13.4. Nici o reducere acordată de operatorul de transport feroviar nu se mai poate aplica legitimatiilor de călătorie care se bucură deja de o reducere din tariful întreg.

13.5. Călătorii care beneficiază de reduceri trebuie să prezinte la cererea agentului operatorului de transport dovada că pot beneficia de reducerile respective.

 

ARTICOLUL 14

Dreptul la transport

 

14.1. Călătorul trebuie să posede o legitimatie de călătorie valabilă la data, trenul, clasa si serviciul utilizat, obtinută conform reglementărilor în vigoare. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaste nici un drept si nu răspunde de eventualele daune suferite de acestia.

14.2. Călătorul este obligat să păstreze legitimatia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei si să o prezinte pentru verificare, la cerere, personalului de tren sau agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop.

14.3. Legitimatiile de călătorie care prezintă modificări necertificate conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar nu sunt valabile si sunt retrase de agentii operatorului de transport feroviar.

14.4. Călătorul care nu prezintă în tren o legitimatie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren. În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren este considerat contravenient si tratat potrivit legii.

14.5. Călătorii contravenienti care nu pot fi legitimati pentru întocmirea procesului-verbal de contraventie se predau organelor de ordine publică în prima statie de pe traseu, unde acestea există, pentru identificare si sanctionare.

14.6. Verificarea legitimatiilor de călătorie în tren, în timpul stationării în statii, se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

 

ARTICOLUL 15

Întreruperea călătoriei

 

15.1. Legitimatia de călătorie dă dreptul, de regulă, la o singură întrerupere a călătoriei, care trebuie să se încadreze în minimum 24 de ore de la plecarea trenului cu care a sosit călătorul sau de la plecarea primului tren de legătură de acelasi rang. Exceptiile sunt prevăzute în reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

15.2. Conditiile în care se acordă întreruperea călătoriei sunt stabilite prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

 

ARTICOLUL 16

Reguli pentru călători

 

16.1. În incinta statiilor, agentiilor si în trenuri trebuie respectate prevederile prezentului regulament.

16.2. Sunt interzise următoarele fapte:

16.2.1. călătoria pe acoperisul vagoanelor, pe scări, pe tampoane, între vagoane si în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor;

16.2.2. urcarea si călătoria în trenuri de marfă, de lucru, de interventie, în vagoane cu afectare anumită afisată pe ele, în vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletărie, postale si în cabina locomotivei, automotorului sau a ramei electrice;

16.2.3. fumatul în vagoane, săli de asteptare, holuri, cu exceptia locurilor unde fumatul este permis si acest lucru este afisat;

16.2.4. urcarea sau coborârea din vehicule în miscare, aplecarea în afară sau rezemarea de usi, respectiv deschiderea usilor în timpul mersului trenului;

16.2.5. aruncarea obiectelor pe ferestrele sau usile vagoanelor;

16.2.6. urcarea sau coborârea bagajelor si persoanelor pe ferestrele vagoanelor;

16.2.7. deteriorarea vagoanelor, clădirilor sau instalatiilor prin distrugere ori sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora;

16.2.8. neeliberarea locului ocupat în vagon, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimatia de călătorie, la solicitarea celui îndreptătit;

16.2.9. exercitarea comertului în trenuri sau în statii de cale ferată fără autorizatie eliberată de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare;

16.2.10. lipirea de afise în trenuri sau în statii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare;

16.2.11. traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători;

16.2.12. intrarea sau stationarea în incinta unitătilor, acolo unde accesul publicului este interzis prin afise sau pictograme corespunzătoare;

16.2.13. apelarea la mila călătorilor sau practicarea de jocuri de noroc în trenuri ori statii de cale ferată;

16.2.14. tulburarea linistii călătorilor prin producerea de zgomote;

16.2.15. provocarea de scandal în trenuri sau în incinta statiilor de cale ferată;

16.2.16. stationarea în vagonul restaurant după ora de închidere a acestuia;

16.2.17. actionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate;

16.2.18. murdărirea vehiculelor si a spatiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, inscriptionarea neautorizată a peretilor vagoanelor sau ai clădirilor statiilor de cale ferată, dezlipirea fără drept a afiselor;

16.2.19. transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substantelor inflamabile, explozibile, radioactive, otrăvitoare si rău mirositoare care, potrivit legii si reglementărilor operatorului de transport feroviar, nu sunt permise la transport;

16.2.20. prejudicierea intereselor celorlalti călători, împiedicarea liberei circulatii a acestora, încălcarea normelor de protectie a mediului si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

16.3. Călătorilor care contravin prevederilor pct. 16.2.1- 16.2.20 operatorul de transport feroviar sau administratorul/

gestionarul infrastructurii feroviare nu le recunoaste nici un drept, de nici o natură, si nu răspunde de nici o daună ce eventual ar suferi.

16.4. Călătorul care prin faptele sale a adus prejudicii de orice fel operatorului de transport feroviar sau administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare este obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare.

16.5. Constatarea abaterilor de la regulile de călătorie se face de către personalul de tren, de către agentii împuterniciti de operatorul de transport feroviar sau de către administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare ori de către organele de ordine publică, după caz, si se sanctionează conform legii.

 

ARTICOLUL 17

Bagaje de mână

 

17.1. Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, bagaje de mână. Bagajele de mână trebuie să fie usor de manipulat, bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea continutului, avarierea sau murdărirea vagoanelor ori incomodarea celorlalti călători.

17.2. Fiecare călător dispune, pentru bagajele sale de mână, doar de spatiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spatiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg.

17.3. În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:

17.3.1. materiile si obiectele excluse de la transportul de bagaje;

17.3.2. obiectele de natură să stânjenească sau să incomodeze călătorii ori să cauzeze o pagubă călătorilor, operatorului de tansport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;

17.3.3. obiectele interzise prin actele normative ale autoritătilor administrative;

17.3.4. vietătile, potrivit art. 18.

17.4. Operatorul de transport feroviar are dreptul să se asigure, în prezenta călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători sau în spatiile acestuia. Dacă nu este posibil să se identifice persoana detinătoare a obiectelor supuse verificării, operatorul de transport feroviar efectuează verificarea în prezenta organelor de ordine publică.

17.5. Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia.

17.6. Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele si vietătile pe care le ia cu el în vagon.

17.7. Aceste dispozitii nu influentează răspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar potrivit art. 22.

17.8. Bagajele de mână care depăsesc conditiile impuse prin pct. 17.2 se tratează conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

17.9. Reglementările privind bagajele uitate în tren vor fi cuprinse în reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar, care vor fi aduse la cunostintă călătorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 18

Transportul vietătilor în vagoanele de călători

 

18.1. Animalele, păsările, reptilele, pestii, insectele vii nu pot fi transportate în vagoanele de călători.

18.2. Exceptiile de la pct. 18.1 sunt prevăzute în Normele uniforme.

 

ARTICOLUL 19

Alte forme de contractare a transporturilor de călători

 

Operatorul de transport feroviar poate face servicii de transport combinat si/sau multimodal.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii comune pentru transportul călătorilor

ARTICOLUL 20

Informarea călătorilor. Mersul trenurilor de călători

 

20.1. Administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară va afisa la loc vizibil, în statii, Mersul trenurilor de călători.

Administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară va anunta pentru călători, prin statiile de amplificare, sosirea, stationarea si plecarea trenurilor din statie.

Operatorul de transport feroviar va afisa la loc vizibil tarifele de transport pentru călători.

20.2. În statiile de călători trebuie să existe ghiseu de informatii, panouri de informatii care afisează compunerea trenurilor, principalele legături între trenuri si alte informatii utile călătorilor. Statiile cu ghiseu de informatii se stabilesc de operatorul de transport feroviar.

20.3. Trenurile care circulă cu ordin special, care se pun sau se retrag din circulatie în conditiile stabilite de operatorul de transport feroviar se afisează în spatiul rezervat Mersului trenurilor de călători.

 

ARTICOLUL 21

Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau partial

 

Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau partial se face conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

 

CAPITOLUL III

Răspunderea operatorului de transport feroviar

ARTICOLUL 22

Baza răspunderii

 

22.1. Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul, rănirea sau orice altă vătămare a integritătii fizice ori mintale a călătorului, provocată printr-un accident, în legătură cu exploatarea feroviară, produs în timpul cât călătorul se află în vehicule sau în spatii aferente operatorului, respectiv când intră sau iese din acestea.

22.2. Operatorul de transport feroviar este, de asemenea, răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totală sau partială ori din avarierea obiectelor pe care călătorul, victimă a unui astfel de accident, le avea asupra sa.

22.3. Operatorul de transport feroviar este scutit de această răspundere:

22.3.1. dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatarea feroviară, pe care operatorul de transport feroviar, cu toate diligentele cerute de particularitătile cazului respectiv, nu le putea evita si ale căror consecinte nu le putea preveni;

22.3.2. total sau partial, în măsura în care accidentul este imputabil călătorului;

22.3.3. dacă accidentul se datorează comportamentului unui tert pe care operatorul de transport feroviar, cu toate diligentele cerute de particularitătile cazului respectiv, nu îl putea evita si ale cărui consecinte nu le putea preveni.

22.4. Regulamentul nu înlătură răspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar pentru cazurile neprevăzute la pct. 22.1.

 

ARTICOLUL 23

Daune-interese în caz de deces al călătorului

 

23.1. În cazul decesului călătorului, în conditiile pct. 22.1, daunele-interese cuprind:

23.1.1. cheltuielile necesare ca urmare a decesului, în special cele pentru transportul cadavrului, pentru înmormântare sau pentru incinerare;

23.1.2. dacă decesul nu s-a produs imediat, daunele-interese prevăzute la art. 24.

23.2. Dacă, în urma decesului, rămân lipsite de sustinător persoane fată de care călătorul avea sau ar fi avut în viitor obligatia de întretinere în virtutea legii, aceste persoane au dreptul să primească o indemnizatie sau o rentă, după caz, pentru această pierdere.

23.3. Actiunea în daune-interese a persoanelor pe care călătorul le întretinea fără a fi obligat prin lege se exercită în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 24

Daune-interese în caz de rănire a călătorului

 

24.1. În caz de rănire sau orice vătămare a integritătii fizice ori mintale a călătorului, daunele-interese cuprind:

24.1.1. cheltuielile necesare, în special cele pentru tratament si pentru transport;

24.1.2. repararea prejudiciului cauzat fie prin incapacitatea de muncă totală sau partială, fie prin sporirea trebuintelor.

 

ARTICOLUL 25

Repararea altor prejudicii

 

Operatorul de transport feroviar trebuie să plătească daune-interese si pentru alte prejudicii decât cele prevăzute la art. 23 si 24, potrivit prevederilor legale referitoare la responsabilitatea civilă.

 

ARTICOLUL 26

Forma si limitarea daunelor-interese în caz de deces sau de rănire a călătorului

 

26.1. Daunele-interese prevăzute la pct. 23.2 trebuie acordate sub formă de sumă globală, în cazul indemnizatiei.

26.2. Alocarea unei rente în cazul prevăzut la pct. 23.2 se poate acorda, la cerere, în conditiile legii.

26.3. Totalul daunelor-interese care urmează a fi acordate potrivit pct. 26.1 se stabileste în conformitate cu prevederile legale. În aplicarea prezentului regulament se fixează pentru fiecare călător o limită maximă în lei a echivalentului de 75.000 euro în sumă globală sau sub formă de rentă anuală corespunzătoare acestei sume globale.

 

ARTICOLUL 27

Interzicerea de a limita răspunderea

 

Dispozitiile tarifare si cele ale întelegerilor speciale încheiate între operatorul de transport feroviar si călător, care urmăresc să scutească dinainte, total sau partial, operatorul de răspunderea sa sau care au ca efect răsturnarea sarcinii probei ce revine operatorului ori care stabilesc limite mai mici decât cele fixate la pct. 26.2, sunt nule de drept. Această nulitate nu o atrage si pe cea a contractului de transport.

 

ARTICOLUL 28

Transporturile mixte

 

28.1. Când vehiculele feroviare sunt transportate cu feribotul sub pavilion român, dispozitiile referitoare la răspunderea operatorului de transport feroviar, în caz de deces sau de rănire a călătorului, sunt aplicabile pagubelor prevăzute la pct. 22.1, cauzate de un accident în legătură cu exploatarea feroviară, survenit în timp ce călătorul se afla în vehiculele mentionate ori în timpul în care intră sau iese din ele.

28.2. Dacă operatorul de transport feroviar utilizează sau dispune utilizarea în executarea procesului de transport si a altor mijloace de transport decât cele feroviare, acesta răspunde potrivit reglementărilor aplicabile acelui mijloc de transport.

 

CAPITOLUL IV

Reclamatii administrative. Actiuni. Prescriptii

ARTICOLUL 29

Reclamatii administrative

 

29.1. În toate cazurile în care se aplică prezentul regulament, orice actiune privind răspunderea, cu orice titlu ar fi, nu poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar decât în conditiile si limitele acestor reglementări.

29.2. Reclamatiile administrative, rezultate din contractul de transport, sunt obligatorii si trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar în termen de 3 luni de la datele prevăzute la pct. 33.3, 33.4 si 33.5, în afara cazurilor prevăzute la pct. 33.1.

29.3. Dreptul de a reclama apartine persoanei care are dreptul de a actiona operatorul de transport feroviar, conform art. 30.

29.4. În cazul restituirilor sau despăgubirilor privind transportul de călători, cel îndreptătit anexează la reclamatie legitimatiile de călătorie fie în original, fie în copii. În caz de aprobare a reclamatiei, documentele se vor preda în original operatorului de transport feroviar, la lichidarea drepturilor, înainte de efectuarea plătilor.

29.5. Reclamatiile trebuie să fie motivate.

 

ARTICOLUL 30

Persoanele care pot exercita dreptul de actiune împotriva operatorului de transport feroviar

 

30.1. Actiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar, care se naste din contractul de transport, apartine persoanei care posedă legitimatia de călătorie.

30.2. În caz de rănire, actiunea apartine persoanei rănite, iar în caz de moarte prin accident, mostenitorilor ei legali.

30.3. Actiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport apartine celui care a efectuat această plată.

 

ARTICOLUL 31

Operatorii de transport feroviar care pot fi actionati în instantă

 

Actiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată.

 

ARTICOLUL 32

Stingerea actiunii izvorâte din răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de moarte si de rănire a călătorilor

 

32.1. Orice actiune întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces sau de rănire a călătorului este stinsă dacă cel îndreptătit nu semnalează, în scris, pretentiile în termen de 6 luni de la momentul luării la cunostintă despre producerea accidentului.

32.2. Totusi, actiunea nu se stinge dacă:

32.2.1. accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere de către operatorul de transport feroviar, ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptătit;

32.2.2. cel îndreptătit dovedeste că accidentul a avut drept cauză o culpă a operatorului de transport feroviar.

 

ARTICOLUL 33

Prescriptia actiunii privind transportul de călători

 

33.1. Actiunile pentru daune-interese, întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces si de rănire a călătorilor, se prescriu:

33.1.1. pentru călători, în termen de 3 ani socotiti din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul;

33.1.2. pentru celelalte persoane îndreptătite, în termen de 3 ani socotiti din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului.

33.2. Celelalte actiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.

33.3. Prescriptia prevăzută la pct. 33.2 curge pentru actiunea:

33.3.1. privind plata sau restituirea tarifului de transport, a tarifelor accesorii ori a tarifelor suplimentare sau privind rectificarea în caz de aplicare incorectă a unui tarif ori de greseală de calcul sau de încasare, din ziua plătii sau, dacă nu s-a făcut plata, din ziua în care plata ar trebui să fie făcută;

33.3.2. privind plata unui supliment de tarif reclamat de organele vamale sau de alte organe abilitate prin lege, din ziua cererii acestora;

33.3.3. în toate celelalte cazuri privind transportul călătorilor, din ziua expirării valabilitătii legitimatiei de călătorie.

33.4. Ziua indicată ca punct de începere a prescriptiei nu este niciodată cuprinsă în termen.

33.5. În caz de reclamatie adresată operatorului de transport feroviar în conformitate cu art. 29, însotită de documentele justificative necesare, prescriptia se suspendă până la rezolvarea reclamatiei.

33.5.1. În ziua în care operatorul de transport feroviar respinge în scris reclamatia, acesta îi restituie documentele.

În caz de acceptare partială a reclamatiei, prescriptia reîncepe să curgă pentru partea de reclamatie care rămâne în litigiu.

33.5.2. Dovada primirii reclamatiei sau a răspunsului, precum si a restituirii documentelor revine în sarcina părtii care invocă acest fapt.

33.5.3. După încetarea suspendării, prescriptia îsi reia cursul, socotindu-se si timpul curs înainte de suspendare.

33.5.4. Prescriptia nu se va împlini totusi înainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la încetarea cauzei de suspendare.

33.6. Reclamatiile ulterioare având acelasi obiect nu suspendă prescriptia.

33.7. Actiunea prescrisă nu poate fi exercitată, nici chiar pe cale de cerere reconventională sau de exceptie.

33.8. Dacă un termen trebuie să ia sfârsit într-o sâmbătă ori duminică sau într-o zi de sărbătoare legală, expirarea lui se prelungeste până la prima zi lucrătoare care urmează.

 

TITLUL III

Transportul mărfurilor

CAPITOLUL I

Contractul de transport. Generalităti

ARTICOLUL 34

Conditiile de acceptare la transport

 

34.1. Operatorul de transport feroviar poate accepta la transport orice mărfuri al căror transport nu este interzis prin dispozitii legale.

34.2. Mărfurile pentru care sunt stabilite conditii speciale prin dispozitii legale pot fi transportate în conditiile prevăzute de aceste dispozitii.

34.3. Materiile si obiectele periculoase sunt admise la transport în conditiile Regulamentului privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID).

 

ARTICOLUL 35

Comandarea transporturilor

 

35.1. Transportul va fi solicitat prin comandă scrisă adresată operatorului de transport feroviar, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

35.2. Comanda trebuie să contină cel putin următoarele indicatii: statia de expediere, statia de destinatie, felul mărfii, cantitatea, data si locul unde are loc încărcarea, tipul mijloacelor de transport, rechizitele de încărcare necesare.

35.3. Locul unde se depune comanda si conditiile de depunere si executare a acesteia se stabilesc de către operatorii de transport feroviar prin reglementări proprii.

35.4. Acceptarea comenzii de către operatorul de transport feroviar se confirmă prin semnătură si stampilă sau prin mijloace electronice.

35.5. Prin conventii încheiate cu clientii, operatorii de transport feroviar pot stabili conditii specifice privind comandarea transporturilor.

 

CAPITOLUL II

Încheierea si executarea contractului de transport

ARTICOLUL 36

Predarea la transport, încărcarea si descărcarea mărfurilor

 

36.1. Prin expeditie se întelege marfa încărcată în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, însotită de scrisoarea de trăsură.

Expeditie este si vehiculul feroviar care circulă pe roti proprii însotit de scrisoare de trăsură.

36.2. Predarea-primirea expeditiilor se va efectua în cadrul programului de lucru al operatorului de transport feroviar în locul si conditiile stabilite prin comandă sau prin conventii încheiate între operatorii de transport feroviar si clienti.

36.3. Expeditorul răspunde de exactitatea si identitatea mărfurilor ce se expediază în raport cu datele înscrise în actele de livrare si în scrisoarea de trăsură, precum si de integritatea mărfurilor încărcate de el în mijloacele de transport.

36.4. Expeditorul si operatorul de transport feroviar convin cine execută încărcarea si descărcarea mărfii. În lipsa unei conventii, încărcarea si descărcarea revin operatorului de transport feroviar pentru colete, în timp ce pentru vagoane complete si unităti de transport intermodal încărcarea îi incumbă expeditorului si descărcarea destinatarului.

36.5. Cu exceptia cazului în care încărcarea se face de operatorul de transport feroviar, expeditorul mărfii răspunde de toate consecintele unei încărcări defectuoase a mijloacelor de transport si trebuie să repare prejudiciul suferit din această cauză, chiar dacă încărcarea s-a făcut de altă persoană în numele expeditorului.

36.6. Încărcarea vagoanelor de marfă, dimensiunile încărcăturii, modul de încărcare si stivuire a încărcăturii, asigurarea încărcăturilor si transporturile exceptionale se efectuează conform prevederilor Acordului asupra schimbului si utilizării vagoanelor de marfă între întreprinderile feroviare (RIV) - anexa nr. II “Încărcarea vagoanelor de marfă (prescriptii de încărcare)”.

36.7. Transportul mărfurilor perisabile si al vietătilor se face în conformitate cu prevederile legilor speciale în vigoare. Conditiile speciale si tehnologia de transport pe calea ferată sunt cele stabilite prin Normele uniforme.

36.8. Expeditiile transportate în conditii speciale se pot tarifa după tarife speciale.

36.9. Vagoanele, unitătile de transport intermodal si rechizitele de încărcare care apartin operatorului de transport feroviar ce se pun la dispozitie expeditorului pentru încărcare trebuie să fie în bună stare, curate si corespunzătoare cu natura mărfii ce urmează a fi încărcată.

36.10. Expeditorul trebuie să verifice dacă mijloacele de transport si rechizitele de încărcare puse la dispozitia sa corespund transportului în bune conditii.

36.11. Dacă expeditorul încarcă mijlocul de transport sau foloseste rechizitele de încărcare fără obiectiuni, operează prezumtia că acestea au fost corespunzătoare.

Expeditorul răspunde de consecintele utilizării unor mijloace de transport nepotrivite cu felul mărfii si cu modul de prezentare a acesteia, chiar după predarea acestora către operatorul de transport feroviar.

36.12. Operatorul de transport feroviar îi avizează pe expeditori sau destinatari despre punerea la dispozitie a mijloacelor de transport pentru încărcare, respectiv descărcare. Modul si conditiile de avizare se stabilesc de către operatorul de transport feroviar în reglementările proprii. Operatorul de transport feroviar nu este obligat să obtină de la clienti o confirmare a avizării punerii mijloacelor de transport la dispozitie, cu exceptia cazurilor în care a convenit contrariul.

36.13. Mijloacele de transport încărcate trebuie să fie predate de expeditor operatorului de transport feroviar cu usile, clapele sau gurile de golire închise, părtile mobile si rechizitele montate.

36.14. În cazurile si conditiile prevăzute în Normele uniforme, operatorul de transport feroviar se îngrijeste de dezinfectarea, dezinsectizarea, curătarea si spălarea vagoanelor care apartin acestuia, pe cheltuiala clientului.

36.15. Transbordarea/transvazarea mărfurilor între vagoane de ecartament diferit ori în cazul defectării vagoanelor sau în orice altă împrejurare impusă de conditiile de exploatare se execută de către operatorul de transport feroviar ori de agenti autorizati, în baza unei conventii încheiate cu operatorul de transport feroviar.

Transbordarea/transvazarea mărfurilor care necesită mijloace sau conditii speciale ori care prezintă un pericol deosebit pentru cei care le manipulează se efectuează, la cererea operatorului de transport feroviar, de către expeditor, destinatar sau de agenti autorizati.

36.16. În cazul în care operatiile de încărcare, descărcare sau transbordare/transvazare a mărfurilor se efectuează de către expeditor, destinatar ori de către agenti autorizati, acestia răspund pentru degradarea mărfurilor, mijloacelor de transport, rechizitelor sau a instalatiilor operatorului de transport feroviar produsă din culpa lor, precum si pentru pierderea părtilor mobile datorită nemontării lor după încărcare, descărcare sau transbordare/transvazare.

 

ARTICOLUL 37

Încheierea contractului de transport

 

37.1. Contractul de transport reprezintă întelegerea dintre operatorul de transport feroviar si client, prin care primul se angajează să transporte marfa, cu titlu oneros, la locul de destinatie si să o predea destinatarului.

37.2. Contractul de transport se consideră încheiat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

37.2.1. operatorul de transport feroviar a primit marfa încărcată în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, sau în vehiculul feroviar care circulă pe roti proprii, după caz, însotit de scrisoarea de trăsură completată de expeditor în rubricile care îi sunt rezervate si semnată de către acesta;

37.2.2. operatorul de transport feroviar a aplicat stampila cu data pe toate exemplarele scrisorii de trăsură; data imprimată prin alte mijloace tehnice echivalează cu stampila operatorului de transport feroviar.

37.3. Inexactitătile din scrisoarea de trăsură sau pierderea acesteia nu afectează existenta si nici valabilitatea contractului de transport, care rămâne supus dispozitiilor prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 38

Scrisoarea de trăsură

 

38.1. Pentru expeditiile de vagoane, unităti de transport intermodal si coletărie, documentul de transport este scrisoarea de trăsură.

38.2. Modelele uniforme ale scrisorii de trăsură si modul de completare a acestora se stabilesc prin Normele uniforme.

38.3. Scrisoarea de trăsură trebuie să cuprindă următoarele mentiuni obligatorii:

38.3.1. data întocmirii;

38.3.2. numele si adresa expeditorului; ca expeditor trebuie să fie înscrisă o singură persoană fizică sau juridică;

38.3.3. denumirea statiilor de expeditie si destinatie conform nomenclatorului statiilor de cale ferată;

38.3.4. numele si adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane fizice sau juridice;

38.3.5. numărul si seria sigiliilor aplicate;

38.3.6. denumirea mărfii si a modului de ambalare, iar pentru mărfurile periculoase, denumirea prevăzută de Regulamentul privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID);

38.3.7. enumerarea detaliată a anexelor la scrisoarea de trăsură necesare formalitătilor administrative în parcurs;

38.3.8. numărul mijlocului de transport si, după caz, si al unitătii de transport intermodal;

38.3.9. masa brută a mărfii si alte elemente de calcul care să permită determinarea cantitătii de marfă a expeditiei, exprimată sub alte forme;

38.3.10. mentiunea privind modul de plată;

38.3.11. indicatia că transportul este supus, în pofida oricărei clauze contrarii, prezentului regulament;

38.3.12. numele si adresa operatorului de transport feroviar care a încheiat contractul de transport.

38.4. Nu este permisă utilizarea altui document de transport decât scrisoarea de trăsură.

38.5. Pentru fiecare expeditie trebuie întocmită o singură scrisoare de trăsură. Dacă nu există o conventie contrară între expeditor si operatorul de transport feroviar, una si aceeasi scrisoare de trăsură se referă numai la încărcătura unui singur vagon, a unei unităti de transport intermodal sau a unei expeditii de coletărie.

38.6. Totusi cu o singură scrisoare de trăsură pot fi predate la transport:

38.6.1. obiecte indivizibile si de dimensiuni exceptionale, a căror încărcare necesită mai mult de un vagon;

38.6.2. mărfuri încărcate în mai multe vagoane, dacă dispozitiile speciale ale traficului si ale tarifelor permit aceasta pentru întregul parcurs. În acest caz, grupul de vagoane constituie o expeditie distinctă. Dispozitiile ulterioare date de expeditor nu trebuie să aibă ca efect despărtirea vagoanelor predate la transport cu o singură scrisoare de trăsură.

38.7. Nu pot fi predate la transport cu o singură scrisoare de trăsură:

38.7.1. mărfurile care, datorită naturii lor, nu pot fi încărcate în comun cu alte mărfuri în acelasi vagon;

38.7.2. mărfurile admise la transport în anumite conditii când încărcarea lor în comun cu alte mărfuri este interzisă prin Regulamentul privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID);

38.7.3. mărfurile a căror încărcare în comun ar contraveni normelor legale în vigoare;

38.7.4. mărfurile a căror încărcare este efectuată de operatorul de transport feroviar, cu cele a căror încărcare este în sarcina expeditorului.

38.8. Pentru expeditiile care circulă de pe linii cu ecartament normal pe linii cu ecartament îngust si invers, numărul scrisorilor de trăsură este cel determinat de numărul vagoanelor de ecartament normal.

38.9. Modul de lucru si răspunderile în cazul utilizării scrisorii de trăsură electronice se stabilesc prin Normele uniforme.

 

ARTICOLUL 39

Răspunderea pentru mentiunile din scrisoarea de trăsură

 

39.1. Expeditorul răspunde pentru toate cheltuielile si pagubele suportate de operatorul de transport feroviar din cauza:

39.1.1 înscrierii de către expeditor în scrisoarea de trăsură a unor mentiuni incorecte, inexacte, incomplete sau înscrise în altă parte decât în locul rezervat fiecăreia dintre ele;

39.1.2. omiterii de către expeditor a unor mentiuni prevăzute de Regulamentul privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID).

39.2. Pentru expeditiile încărcate de expeditor, mentiunile din scrisoarea de trăsură referitoare la masa mărfii sau la numărul coletelor nu fac dovada împotriva operatorului de transport feroviar decât dacă verificarea acestei mase si a numărului coletelor a fost făcută efectiv de către acesta si a fost certificată în scris pe documentul de transport.

 

ARTICOLUL 40

Plata prestatiei de transport

 

40.1. Prestatia de transport (tarifele de transport, tarifele accesorii, tarifele vamale si alte tarife survenite din momentul încheierii contractului de transport până la livrare) este plătită de către expeditor, dacă nu există o conventie contrară între expeditor si operatorul de transport feroviar.

40.2. Atunci când, în baza unei conventii între expeditor si operatorul de transport feroviar, tarifele sunt puse în sarcina destinatarului si când destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trăsură si nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul rămâne obligat la plata tarifelor.

40.3. Dacă pretul de transport nu poate fi stabilit exact în momentul predării mărfii la transport, operatorul de transport feroviar are dreptul să pretindă drept garantie depunerea unei sume reprezentând aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face după eliberarea expeditiei în statia de destinatie.

40.4. Plata către operatorul de transport feroviar se face, după caz:

40.4.1. cu ocazia încheierii contractului de transport;

40.4.2. la eliberarea expeditiei;

40.4.3. periodic, prin facturare, atunci când există o conventie în acest sens.

40.5. În cazul întârzierii plătii prestatiei de transport, operatorul de transport feroviar este în drept:

40.5.1. să perceapă majorări de întârziere conform tarifelor proprii sau conventiilor încheiate;

40.5.2. să refuze transporturile.

40.6. Amenzile vamale sau ale altor autorităti administrative, stabilite în contul operatorului de transport feroviar din culpa expeditorului ori a destinatarului, se încasează de la expeditor sau destinatar, după caz.

 

ARTICOLUL 41

Declararea interesului la eliberare

 

Expeditorul si operatorul de transport feroviar pot conveni ca expeditiile să facă obiectul unei declaratii a interesului la eliberare, înscrisă în scrisoarea de trăsură de către expeditor, pentru aceasta percepându-se tarif.

Conditiile de declarare a interesului la eliberare se stabilesc în Normele uniforme.

 

ARTICOLUL 42

Ramburse si deburse

 

42.1. Expeditorul poate încărca expeditia sa cu un ramburs până la o valoare egală cu valoarea mărfii.

42.2. Operatorul de transport feroviar nu este obligat să achite expeditorului rambursul decât dacă suma i-a fost plătită de destinatar. Valoarea rambursului trebuie pusă la dispozitie expeditorului în termen de 30 de zile de la achitarea lui de către destinatar.

42.3. Dacă marfa a fost eliberată destinatarului fără să se fi încasat în prealabil rambursul, operatorul de transport feroviar este obligat să plătească expeditorului valoarea pagubei până la maximum suma rambursului, păstrându-si dreptul său de actiune contra destinatarului.

42.4. Debursele se efectuează pentru executarea unor operatiuni legate de marfa transportată.

42.5. Transporturile încărcate cu ramburse si deburse sunt supuse perceperii unor tarife.

42.6. Rambursele si debursele se admit în conformitate cu prevederile Normelor uniforme.

 

ARTICOLUL 43

Starea, ambalarea si marcarea mărfii

 

43.1. Când natura mărfii cere ca ea să fie ambalată, expeditorul trebuie să o protejeze astfel încât ea să fie ferită de pierderea totală sau partială, precum si de avarii în timpul transportului si să nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor căii ferate ori celorlalte mărfuri. Expeditorul trebuie să folosească ambalajele care corespund standardelor ori altor norme tehnice sau legale în vigoare.

43.2. Când se prezintă pentru transport o marfă cu semne vizibile de deteriorare sau degradare, operatorul de transport feroviar poate pretinde expeditorului să îsi ia asupra sa răspunderea, făcând mentiuni în acest sens în scrisoarea de trăsură.

43.3. Ambalajul se consideră suficient în cazul în care se apreciază că el protejează marfa, de la predarea ei la transport până la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport si de consecintele lor.

43.4. Dacă, tinând seama de dispozitiile de mai sus, se apreciază că ambalarea este necesară, operatorul de transport feroviar poate să refuze expeditia chiar si atunci când expeditorul recunoaste, sub semnătură în scrisoarea de trăsură, lipsa, insuficienta sau defectuozitatea ambalajului.

43.5. Expeditorul este răspunzător de consecintele lipsei, insuficientei sau defectuozitătii ambalajului, conform mentiunilor din scrisoarea de trăsură, inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul este obligat să repare paguba suferită de operatorul de transport feroviar din această cauză.

43.6. Mărfurile care prin natura lor nu au nevoie de ambalaj se primesc la transport neambalate. Operatorul de transport feroviar poate să pretindă ca aceste mărfuri neambalate să fie prezentate la transport în unităti de manipulare mai mari (legături, pachete, palete, containere, o anumită masă pe colet si alte modalităti care facilitează operatiile de manipulare).

43.7. La expeditiile de vagoane complet acoperite sau de unităti de transport intermodal, expeditorul trebuie să introducă în interiorul acestora datele de identificare a expeditiei, care să corespundă cu cele din scrisoarea de trăsură.

43.8. La expeditiile de coletărie, expeditorul este obligat să aplice pe fiecare colet etichete de identificare sau inscriptii exterioare distincte, care nu se pot sterge, fixate rezistent, care să nu permită confuzii si să corespundă datelor din scrisoarea de trăsură. Fiecare colet va avea înscris cât mai vizibil un număr de ordine, masa netă si brută.

43.9. La expeditiile de vagoane sau unităti de transport intermodal, expeditorul este obligat să aplice pe ambele părti ale acestora, în locurile special stabilite, etichete care să permită identificarea transportului. Operatorul de transport feroviar poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.

43.10. Dacă la transportul unor mărfuri sunt necesare măsuri speciale de manipulare, depozitare si precautie, în functie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive, care să indice modul de manipulare si depozitare a mărfurilor. Operatorul de transport feroviar poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.

43.11. Coletele, paletele, unitătile de transport intermodal si vagoanele cu etichete sau inscriptii vechi neîndepărtate nu se primesc la transport.

43.12. Mărfurile ce se transportă în vrac în vagoane descoperite trebuie astfel însemnate sau marcate de expeditor, încât sustragerea din continut să nu fie posibilă fără urme vizibile.

43.13. Expeditorul este obligat să se conformeze prescriptiilor vamale sau ale altor autorităti administrative privitoare la ambalaj si la acoperirea cu prelate a mărfurilor.

 

ARTICOLUL 44

Aplicarea sigiliilor

 

44.1. Expeditorul trebuie să aplice sigilii proprii la toate sistemele de închidere-deschidere care permit accesul în interiorul vagoanelor acoperite, containerelor, boxpaletelor cu capac, mijloacelor acoperite cu prelate si alte dispozitive ce se sigilează, încărcate de el. Pentru expeditiile însotite nu este obligatorie sigilarea.

44.2. Sigiliile trebuie astfel confectionate si aplicate, încât să nu permită înlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile.

44.3. Operatorul de transport feroviar aplică sigiliile sale ori de câte ori consideră că este în interesul său să execute sigilarea.

44.4. Operatorul de transport feroviar stabileste modelele sigiliilor aplicate de expeditor.

44.5. Operatorul de transport feroviar poate să refuze la transport expeditiile ale căror sigilii aplicate de expeditor sau de alte organe abilitate prin lege sunt deteriorate sau incorect aplicate.

44.6. Operatorul de transport feroviar poate admite folosirea de către expeditor a unor încuietori speciale.

 

ARTICOLUL 45

Verificarea de către operatorul de transport feroviar

 

45.1. Operatorul de transport feroviar are dreptul să verifice, în orice moment, dacă au fost respectate conditiile de transport si dacă expeditia corespunde cu mentiunile înscrise în scrisoarea de trăsură de către expeditor. Atunci când verificarea se referă la continutul expeditiei, aceasta se face, pe cât posibil, în prezenta celui în drept. În cazul în care acest lucru nu este posibil, verificarea se face în prezenta organelor de politie sau a unui specialist autorizat ori a 2 martori care nu sunt salariati ai operatorului de transport feroviar.

45.2. Dacă expeditia nu corespunde cu mentiunile făcute în scrisoarea de trăsură sau dacă prevederile referitoare la transportul de mărfuri admise în anumite conditii nu au fost respectate, rezultatul verificării trebuie mentionat pe fila scrisorii de trăsură care însoteste marfa si pe duplicatul scrisorii de trăsură, dacă acesta se mai află în posesia operatorului de transport feroviar. În acest caz, cheltuielile ocazionate de verificare grevează marfa, dacă ele nu au fost plătite imediat.

45.3. În cazul în care se constată la colete, la mijlocul de transport, la sigilii, la semnele de marcaj sau la mărfuri urme de violare, pierderi, scurgeri, alterări, avarieri, substituiri, diluări, diferente de masă peste tolerantele legale, se verifică continutul expeditiei.

Expeditorul sau destinatarul trebuie să fie invitat la verificarea continutului expeditiei, astfel cum aceasta are loc în statia de expediere, în parcurs sau în statia de destinatie. Dacă cel invitat nu se prezintă, verificarea se face de către operatorul de transport feroviar în prezenta organelor de politie sau a unui specialist autorizat ori a 2 martori care nu sunt salariati ai operatorului de transport feroviar. Rezultatul verificării se consemnează într-un proces-verbal de constatare. Cheltuielile produse cu verificarea se suportă, după caz, de expeditor sau destinatar, în afară de cazul în care verificarea se face din culpa operatorului de transport feroviar.

45.4. Când în urma verificării se constată o altă masă,o altfel de marfă sau elemente care modifică pretul prestatiei de transport, operatorul de transport feroviar are dreptul să recalculeze tarifele si să perceapă diferentele.

45.5. Masa constatată de către operatorul de transport feroviar rămâne determinantă pentru calcularea pretului prestatiei de transport.

45.6. Când, cu ocazia verificărilor, se constată pagube, se stabilesc elementele necesare calculului despăgubirilor.

 

ARTICOLUL 46

Supraîncărcături

 

46.1. Se consideră supraîncărcătură cantitatea de marfă care depăseste limita de încărcare admisă în functie de caracteristicile constructive ale vagonului sau containerului, respectiv de sarcina admisă pe osie ori pe metru liniar de vagon. Se consideră, de asemenea, supraîncărcătură depăsirea limitei de încărcare a paletelor care apartin operatorului de transport feroviar sau a celor apartinând clientilor pe care le manipulează operatorul de transport feroviar.

46.2. Supraîncărcătura constatată în statia de expediere trebuie să fie descărcată de expeditor.

46.3. Supraîncărcătura constatată în parcurs se descarcă de expeditor sau de operatorul de transport feroviar, pe cheltuiala expeditorului. Supraîncărcătura descărcată se pune la dispozitie expeditorului.

46.4. Dacă cel îndreptătit dispune ca supraîncărcătura să fie expediată la statia de destinatie a încărcăturii principale, la o altă statie de destinatie sau să fie înapoiată la statia de expediere, aceasta se tratează ca o expeditie distinctă.

 

ARTICOLUL 47

Tarife suplimentare

 

47.1. Operatorul de transport feroviar poate percepe tarife suplimentare pentru diverse actiuni sau inactiuni ale expeditorului ori destinatarului, după caz, cum ar fi:

47.1.1. declararea incorectă, inexactă sau incompletă a mărfurilor acceptate la transport;

47.1.2. depăsirea limitei de încărcare, când mijlocul de transport a fost încărcat de expeditor;

47.1.3. necurătarea mijloacelor de transport după descărcare sau nemontarea părtilor mobile ale acestora la locul lor ori neînlăturarea etichetelor si sigiliilor;

47.1.4. falsa declarare a masei mărfurilor;

47.1.5. alte cauze prevăzute în tariful operatorului de transport feroviar.

47.2. Nu se percep tarife suplimentare în cazul în care supraîncărcarea a intervenit în parcurs din cauza influentelor atmosferice, dacă se dovedeste că încărcătura nu depăsea limita de încărcare în momentul predării la transport.

 

ARTICOLUL 48

Documente pentru formalitătile administrative

 

48.1. Expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trăsură documentele necesare pentru îndeplinirea formalitătilor vamale, fiscale, de politie, sanitar-veterinare, fitosanitare sau reglementate de alte autorităti administrative, care trebuie îndeplinite înainte de eliberarea mărfii. Aceste documente trebuie să se refere numai la mărfurile care fac obiectul aceleiasi scrisori de trăsură, dacă normele autoritătilor administrative nu dispun altfel.

48.2. Dacă expeditorul asistă el însusi la îndeplinirea formalitătilor cerute de organele vamale sau de alte autorităti administrative ori este reprezentat printr-un mandatar, este de ajuns ca aceste documente să fie prezentate cu ocazia îndeplinirii formalitătilor mentionate. În acest caz, expeditorul va înscrie în rubrica corespunzătoare din scrisoarea de trăsură cine si unde îndeplineste formalitătile.

48.3. Operatorul de transport feroviar nu este obligat să verifice dacă documentele prezentate sunt suficiente si exacte.

48.4. Expeditorul răspunde fată de operatorul de transport feroviar pentru orice pagube care rezultă din lipsa, insuficienta sau inexactitatea acestor documente si pentru neefectuarea mentiunilor în scrisoarea de trăsură, în afară de cazul în care operatorul de transport feroviar este în culpă.

48.5. Operatorul de transport feroviar este răspunzător pentru consecintele pierderii sau utilizării incorecte a documentelor mentionate în scrisoarea de trăsură si care o însotesc sau care îi sunt înmânate, cu exceptia cazului în care pierderea sau paguba ocazionată de utilizarea incorectă a documentelor a fost cauzată de împrejurări pe care operatorul de transport feroviar nu putea să le evite si ale căror consecinte nu le putea preîntâmpina.

 

ARTICOLUL 49

Îndeplinirea formalitătilor administrative

 

49.1. În cursul transportului, formalitătile cerute de organele vamale sau de alte organe abilitate prin lege se îndeplinesc de operatorul de transport feroviar, fără garantarea plătii taxelor vamale. Operatorul de transport feroviar poate să încredinteze această sarcină unui mandatar.

49.2. În îndeplinirea acestor formalităti, operatorul de transport feroviar răspunde de culpa sa sau a mandatarului său. Totusi eventuala despăgubire nu poate să o depăsească pe cea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.

49.3. Expeditorul, printr-o mentiune făcută în scrisoarea de trăsură, sau destinatarul, în cazul în care are dreptul să modifice contractul de transport, poate cere:

49.3.1. să asiste el însusi la aceste formalităti sau să fie reprezentat de un mandatar;

49.3.2. să îndeplinească el însusi aceste formalităti sau să fie îndeplinite de un mandatar;

49.3.3. să plătească taxele vamale, alte tarife si cheltuieli, când asistă, el însusi sau mandatarul său, la formalităti ori le îndeplineste, în conditiile legii. Nici expeditorul si nici destinatarul, care au dreptul la dispozitie, nici mandatarul lor nu pot lua în primire marfa decât în conditiile legii.

49.4. Dacă, pentru îndeplinirea formalitătilor cerute de autoritătile vamale sau de alte autorităti administrative, expeditorul a desemnat un loc în care prescriptiile în vigoare nu permit să fie îndeplinite sau dacă el a indicat pentru aceste formalităti orice alt mod de a proceda, care nu poate fi executat, operatorul de transport feroviar procedează în modul pe care îl consideră cel mai favorabil intereselor persoanei în drept si comunică expeditorului măsurile luate.

49.5. Dacă în termenul fixat la art. 59, în statia de destinatie, cel în drept nu a îndeplinit formalitătile vamale si nu a ridicat scrisoarea de trăsură, expeditia se consideră împiedicată la eliberare, procedându-se conform prezentului regulament.

49.6. Expeditiile sosite în statia de destinatie nevămuite se avizează către destinatar si stau la dispozitia lui în conditiile art. 51, până ce acesta obtine liberul de vamă conform legii. Pentru executarea în statia de destinatie a altor formalităti administrative se procedează similar.

49.7. Destinatarul poartă răspunderea integrală pentru prejudiciile produse operatorului de transport feroviar ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor care îi revin conform reglementărilor vamale.

 

ARTICOLUL 50

Termenul de executare a contractului de transport

 

50.1. Expeditorul si operatorul de transport feroviar convin asupra termenului de executare a contractului de transport. În lipsa unei conventii se aplică prevederile de mai jos.

Termenul de executare a contractului de transport începe să curgă de la ora 00,00 a zilei următoare celei de primire a mărfii la transport si însumează:

50.1.1. termenul de expediere care este de 24 de ore;

50.1.2. termenul de transport, pentru fiecare fractiune indivizibilă de 400 km, care este de 48 de ore;

50.1.3. termenul suplimentar de 24 de ore, care se aplică o singură dată, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau înguste si invers; liniile principale se publică de către operatorul de transport feroviar;

50.1.4. alte termene suplimentare stabilite prin Normele uniforme.

50.2. Distantele se raportează la itinerarul convenit, iar în lipsa acestuia, la itinerarul cel mai scurt posibil.

50.3. Termenul de executare a contractului de transport se prelungeste, cu exceptia cazurilor imputabile operatorului de transport feroviar, cu durata stationării necesare pentru:

50.3.1. verificarea expeditiei;

50.3.2. îndeplinirea formalitătilor cerute de organele vamale sau de alte autorităti administrative;

50.3.3. modificarea contractului de transport;

50.3.4. tratamente speciale ce trebuie acordate mărfii;

50.3.5. transbordarea sau refacerea unei încărcături efectuate defectuos de către expeditor;

50.3.6. continuarea transportului pe mare, pe căi navigabile interioare sau cu mijloace rutiere, dacă nu există legătură feroviară;

50.3.7. pentru alte cazuri prevăzute în Normele uniforme;

50.3.8. orice întrerupere a traficului care împiedică în mod temporar începerea sau continuarea transportului (calamităti naturale, evenimente de cale ferată, incendii, greve si alte situatii exceptionale).

Cauza si durata acestor prelungiri trebuie să fie mentionate de operatorul de transport feroviar în scrisoarea de trăsură. Dacă este cazul, ele pot fi dovedite prin alte mijloace.

50.4. Termenul de executare a contractului de transport se suspendă sâmbăta, duminica si în zilele de sărbători legale, atunci când operatorul de transport feroviar nu lucrează în aceste zile, dacă acest fapt a fost făcut public.

50.5. Când termenul de executare a contractului de transport ia sfârsit după ora de terminare a programului de lucru al operatorului de transport feroviar din statia de destinatie, expirarea acestui termen se amână până la trecerea a două ore de la ora când se reîncepe programul de lucru.

50.6. În cadrul termenului de executare a contractului de transport, expeditia trebuie să sosească în statia de destinatie si să fie avizată destinatarului. Pentru expeditiile care nu pot ajunge în statia de destinatie, deoarece liniile de descărcare ale destinatarului sunt inaccesibile din culpa lui, termenul de executare a contractului de transport se încheie o dată cu avizarea destinatarului asupra opririi din această cauză a transportului în parcurs. În acest caz mijloacele de transport stau la dispozitia clientilor în conditiile art. 51. Durata stationării trebuie să fie mentionată de operatorul de transport feroviar în scrisoarea de trăsură. Dacă este cazul, aceasta poate fi dovedită prin alte mijloace.

50.7. Pentru expeditiile de coletărie, mărfuri perisabile si vietăti, precum si pentru alte tipuri de expeditii, prin Normele uniforme se pot stabili si alte termene de executare a contractului de transport.

 

ARTICOLUL 51

Regimul mijloacelor de transport aflate la dispozitia clientului

 

51.1. Pe durata cât mijloacele de transport si rechizitele stau la dispozitia clientului pentru încărcare, descărcare, transbordare, aranjarea încărcăturii, pentru dispunerea măsurilor privind împiedicarea la transport, împiedicarea la eliberare, executarea dispozitiei ulterioare, executarea operatiilor administrative, vămuire, operatorul de transport feroviar are dreptul să perceapă tarife de utilizare.

51.2. Pentru mijloacele de transport si rechizitele de încărcare apartinând operatorilor de transport feroviar străini se pot percepe tarife de utilizare tinând seama de chiriile stabilite în traficul international.

51.3. Modul si conditiile de aplicare si percepere a tarifelor de utilizare se stabilesc de către operatorul de transport feroviar.

51.4. Dacă nu există o conventie contrară, tarifele de utilizare se plătesc de expeditor sau destinatar astfel cum mijloacele de transport au stat la dispozitia acestora.

51.5. Evidenta mijloacelor de transport puse la dispozitia clientilor în vederea calculării tarifului de utilizare se tine de operatorul de transport feroviar.

 

ARTICOLUL 52

Eliberarea expeditiei

 

52.1. Prin eliberarea expeditiei la destinatie se întelege îndeplinirea cumulativă a următoarelor:

52.1.1. predarea mărfii încărcate în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, sau a vehiculului feroviar care circulă pe roti proprii;

52.1.2. plata creantelor ce decurg din contractul de transport;

52.1.3. remiterea scrisorii de trăsură destinatarului.

52.2. Eliberarea expeditiei se face pe baza semnăturii de primire a destinatarului.

52.3. Sunt asimilate eliberării expeditiei, când sunt efectuate conform normelor legale:

52.3.1. predarea mărfii către autoritătile vamale sau fiscale, în antreprozitele lor, când acestea nu se găsesc sub paza operatorului de transport feroviar;

52.3.2. antrepozitarea la operatorul de transport feroviar a mărfii sau depozitarea ei la expeditionari, comisionari ori într-un antrepozit public.

52.4. Prin conventii operatorul de transport feroviar stabileste împreună cu destinatarul locul si conditiile de predare-primire a expeditiei.

52.5. După sosirea în statia de destinatie, destinatarul poate cere operatorului de transport feroviar să îi remită scrisoarea de trăsură si să îi elibereze expeditia.

Dacă este constatată pierderea mărfii sau dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului de executare a contractului de transport, destinatarul poate să îsi valorifice în nume propriu, fată de operatorul de transport feroviar, drepturile care derivă din prevederile contractului de transport.

52.6. Destinatarul trebuie să descarce complet mijloacele de transport, să le curete de orice resturi care provin de la marfa descărcată, să îndepărteze sigiliile si etichetele vechi, să închidă usile si clapele, să monteze părtile mobile ale vagoanelor înainte de a le preda operatorului de transport feroviar. Operatorul de transport feroviar poate face aceste operatii pe cheltuiala destinatarului.

52.7. Dacă o parte din mărfurile mentionate în scrisoarea de trăsură lipseste la eliberare, totalul sumelor care rezultă din scrisoarea de trăsură trebuie să fie plătit.

Destinatarul are dreptul de a reclama restituirea tarifelor pentru mărfurile nelivrate.

52.8. Operatorul de transport feroviar are asupra mărfurilor transportate drepturile unui creditor gajist pentru totalitatea creantelor ce i se cuvin din executarea transportului. Aceste drepturi subzistă atâta timp cât marfa se găseste în posesia operatorului de transport feroviar sau a unei terte persoane ce o detine în numele lui.

 

ARTICOLUL 53

Constatarea pierderii sau a avarierii mărfii

 

53.1. Când o pierdere partială sau o avariere este descoperită ori presupusă de operatorul de transport feroviar sau când ea este sustinută cu probe de cel îndreptătit care o invocă, trebuie să se întocmească fără întârziere si, dacă este posibil, în prezenta celui îndreptătit un proces-verbal prin care se constată starea mărfii, masa si, pe cât posibil, mărimea pagubei, cauza acesteia si momentul când s-a produs. O copie a acestui proces-verbal trebuie să fie înmânată gratuit celui îndreptătit.

53.2. Când cel îndreptătit nu acceptă constatările din procesul-verbal, el poate cere ca starea si masa mărfii, precum si cauza si valoarea pagubei să fie constatate de un expert sau specialist numit de părti sau de un expert desemnat pe cale judiciară.

53.3. Cel îndreptătit poate, fără să facă nici o dovadă, să considere marfa ca pierdută când expeditia nu a fost eliberată destinatarului sau nu a fost pusă la dispozitia lui în 30 de zile care urmează termenului de executare a contractului de transport.

53.4. Pierderile totale descoperite sau invocate se cercetează de operatorul de transport feroviar, rezultatul investigatiilor comunicându-se celor interesati.

53.5. Dacă cel îndreptătit a primit plata despăgubirii pentru marfa pierdută, acesta poate să ceară să fie avizat imediat în cazul în care marfa este găsită, dar nu mai târziu de 12 luni de la data primirii despăgubirii.

53.6. În termen de 30 de zile de la primirea avizului de găsire a mărfii, cel îndreptătit poate să ceară ca marfa să îi fie livrată, fără cheltuieli, fie în statia de expediere, fie în statia de destinatie prevăzută în scrisoarea de trăsură, în schimbul restituirii despăgubirii pe care a primit-o si sub rezerva acordării tuturor drepturilor care decurg din eliberarea cu întârziere a mărfii.

53.7. Când termenele prevăzute la pct. 53.3, 53.5 si 53.6 nu sunt respectate, operatorul de transport feroviar poate dispune de marfă fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificare conform prevederilor legale.

53.8. Sumele obtinute din valorificarea mărfurilor, conform pct. 53.7, se fac venit al operatorului de transport feroviar.

 

ARTICOLUL 54

Rectificarea încasărilor

 

54.1. În caz de aplicare gresită a unui tarif sau de greseală de calcul la încasarea tarifelor, ceea ce nu s-a încasat trebuie plătit si ceea ce s-a încasat în plus trebuie restituit.

54.2. Suma neîncasată se plăteste către operatorul de transport feroviar de către cel care are obligatia de plată conform contractului de transport.

54.3. Pentru sumele datorate în temeiul prezentului articol curg majorări de întârziere a plătii din ziua punerii în întârziere pentru plată sau din ziua reclamatiei ori, dacă nu a avut loc nici punerea în întârziere, nici reclamatie, din ziua chemării în judecată. Sumele încasate în minus din culpa salariatilor operatorilor de transport feroviar se vor achita de clientul care a efectuat plata initial, fără dobândă.

Dacă cel îndreptătit nu prezintă operatorului de transport feroviar documentele justificative necesare pentru tratarea definitivă a reclamatiei, într-un termen acceptabil care i s-a fixat, dobânzile nu curg de la expirarea termenului fixat si până la prezentarea efectivă a documentelor.

 

CAPITOLUL III

Modificarea contractului de transport

ARTICOLUL 55

Modificarea contractului de transport de către expeditor

 

55.1. Expeditorul poate să modifice contractul de transport prin dispozitii ulterioare, indicând:

55.1.1. retragerea mărfii la statia de expediere;

55.1.2. oprirea mărfii în parcurs;

55.1.3. amânarea eliberării mărfii;

55.1.4. eliberarea mărfii unei alte persoane decât destinatarul înscris în scrisoarea de trăsură;

55.1.5. eliberarea mărfii la o altă statie decât statia de destinatie înscrisă în scrisoarea de trăsură;

55.1.6. înapoierea mărfii la statia de expediere.

55.2. Operatorul de transport feroviar poate extinde dreptul expeditorului privind modificarea contractului de transport cu următoarele:

55.2.1. stabilirea unui ramburs;

55.2.2. majorarea, micsorarea sau anularea unui ramburs;

55.2.3. preluarea în sarcina sa a tarifelor unei expeditii nefrancate sau majorarea celor luate în sarcina sa.

55.3. În nici un caz dispozitiile nu trebuie să aibă ca efect divizarea expeditiei.

55.4. Aceste dispozitii trebuie să fie date printr-o declaratie în forma prevăzută de Normele uniforme.

Mentiunile din declaratie trebuie efectuate si semnate de expeditor pe duplicatul scrisorii de trăsură ce trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Orice dispozitie dată într-o altă formă decât cea prevăzută este nulă.

55.5. Când operatorul de transport feroviar dă curs dispozitiilor expeditorului fără să ceară prezentarea duplicatului, el este răspunzător fată de client de paguba care ar rezulta din această cauză. Eventuala despăgubire nu trebuie să depăsească despăgubirea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.

55.6. Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, chiar dacă este în posesia duplicatului scrisorii de trăsură, se stinge în cazul în care expeditia a fost eliberată destinatarului sau destinatarul si-a valorificat drepturile prevăzute la pct. 52.7.

 

ARTICOLUL 56

Modificarea contractului de transport de către destinatar

 

56.1. Când expeditorul nu a luat în sarcina sa tarifele aferente transportului si nu a făcut în scrisoarea de trăsură mentiunea “destinatar neautorizat să dea dispozitii ulterioare”, destinatarul poate, prin dispozitii ulterioare, să modifice contractul de transport, indicând:

56.1.1. oprirea mărfii în parcurs;

56.1.2. amânarea eliberării mărfii;

56.1.3. eliberarea mărfii în statia de destinatie unei alte persoane decât destinatarul înscris în scrisoarea detrăsură;

56.1.4. modul de îndeplinire a formalitătilor vamale sau ale altor autorităti administrative.

56.2. Aceste dispozitii trebuie să fie date printr-o declaratie în forma prevăzută de Normele uniforme.

Mentiunile din declaratie trebuie efectuate si semnate de destinatar pe duplicatul scrisorii de trăsură ce trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Orice dispozitie dată într-o altă formă decât cea prevăzută este nulă.

Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge în cazul în care:

56.2.1. a ridicat scrisoarea de trăsură;

56.2.2. a acceptat marfa;

56.2.3. si-a valorificat drepturile în conformitate cu pct. 52.5;

56.2.4. a indicat o persoană si aceasta a ridicat scrisoarea de trăsură sau si-a valorificat dreptul în conformitate cu pct. 52.5.

56.3. Dacă destinatarul a dispus ca marfa să fie eliberată unei alte persoane, aceasta nu este autorizată să modifice contractul de transport.

 

ARTICOLUL 57

Executarea dispozitiilor ulterioare

 

57.1. Operatorul de transport feroviar nu poate refuza executarea dispozitiilor ulterioare date de expeditor sau destinatar, nici nu poate întârzia executarea lor, în afară de cazurile în care:

57.1.1. executarea nu mai este posibilă în momentul în care dispozitiile sosesc la statia care trebuie să le execute;

57.1.2. executarea este de natură să perturbe serviciul normal al exploatării;

57.1.3. executarea este contrară actelor normative în vigoare;

57.1.4. valoarea mărfii, când este vorba de o schimbare a statiei de destinatie, nu acoperă, după aprecierea operatorului de transport feroviar, tarifele care vor greva marfa la sosirea la noua destinatie, cu exceptia cazului în care aceste tarife se plătesc sau plata lor se garantează imediat;

57.1.5. plata prestatiei de transport se face printr-un tert si acesta nu si-a dat acceptul în scris.

57.2. Cel care a dat dispozitii este înstiintat cât mai curând posibil despre piedicile care se opun executării lor.

Când operatorul de transport feroviar nu este în măsură să prevadă aceste piedici, cel care a dat dispozitiile suportă toate consecintele care rezultă din începerea executării lor.

57.3. Tarifele si cheltuielile care se ivesc din executarea unei dispozitii, cu exceptia celor care rezultă din culpa operatorului de transport feroviar, trebuie să fie plătite de expeditor sau de destinatar, în conformitate cu mentiunea de francare.

57.4. Operatorul de transport feroviar este răspunzător, în cazul când este vinovat, de consecintele neexecutării sau executării inexacte a unei dispozitii. Eventuala despăgubire nu trebuie să fie niciodată mai mare decât cea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.

57.5. Tarifele de transport se calculează pe distantele parcurse efectiv, ca urmare a executării dispozitiei ulterioare. Tarifele aplicabile sunt cele în vigoare pe fiecare dintre aceste parcursuri, în ziua plătii. Dispozitiile de mai sus sunt aplicabile, prin analogie, tarifelor accesorii si altor cheltuieli, precum si cursurilor de convertire.

 

ARTICOLUL 58

Împiedicarea la transport

 

58.1. Constituie împiedicare la transport faptul că începerea sau continuarea transportului este împiedicată ori nu mai este posibilă pe itinerarul prevăzut. Pot constitui împiedicări la transport calamitătile naturale (inundatii, înzăpeziri si alte fenomene naturale care pot opri continuarea transportului), perturbări în serviciu (deraieri, accidente si alte evenimente asemănătoare din cauza cărora transportul se opreste în parcurs), sechestrarea mărfii, lipsa documentelor însotitoare pentru îndeplinirea formalitătilor vamale sau administrative, grevele si alte cazuri similare.

58.2. În caz de împiedicare la transport, operatorul de transport feroviar hotărăste dacă este preferabil să transporte din oficiu marfa, modificând itinerarul, sau dacă este indicat, în interesul expeditorului, să îi ceară instructiuni, comunicându-i informatiile utile de care dispune.

58.3. În afară de cazul în care operatorul de transport feroviar este în culpă, el poate să perceapă tariful de transport aplicabil pe itinerarul parcurs efectiv si poate modifica termenul de executare a contractului de transport corespunzător acestui itinerar.

58.4. În cazul în care continuarea transportului nu este posibilă, operatorul de transport feroviar cere instructiuni de la expeditor.

58.5. Dacă instructiunile primite modifică destinatarul sau statia de destinatie ori sunt date statiei unde se găseste marfa, expeditorul trebuie să le înscrie pe duplicatul scrisorii de trăsură si să prezinte acest duplicat operatorului de transport feroviar.

58.6. Când operatorul de transport feroviar dă curs instructiunilor primite fără a pretinde prezentarea duplicatului scrisorii de trăsură, este răspunzător pentru paguba care rezultă din această cauză. Eventuala despăgubire nu trebuie să o depăsească niciodată pe cea prevăzută pentru pierderea mărfii.

58.7. Dacă expeditorul, înstiintat de o împiedicare la transport, nu dă în termen de 72 de ore instructiuni executabile, operatorul de transport feroviar procedează potrivit normelor privind împiedicarea la eliberare. Suma obtinută din vânzarea mărfii, după scăderea tarifelor care grevează marfa, trebuie să fie tinută la dispozitia celui în drept; dacă suma obtinută este mai mică decât aceste tarife, cel în drept trebuie să plătească diferenta.

58.8. Când împiedicarea la transport încetează înaintea sosirii instructiunilor, marfa este îndrumată la destinatia sa, fără a astepta instructiunile, expeditorul fiind înstiintat despre aceasta în cel mai scurt timp posibil.

58.9. Când împiedicarea la transport intervine după ce destinatarul a modificat contractul de transport, operatorul de transport feroviar trebuie să înstiinteze despre aceasta destinatarul. Dispozitiile articolelor anterioare se aplică în mod corespunzător.

58.10. În afară de cazul în care operatorul de transport feroviar este vinovat, el poate, în caz de împiedicare la transport, să perceapă tariful de utilizare a mijlocului de transport.

 

ARTICOLUL 59

Împiedicarea la eliberare

 

59.1. Se consideră împiedicare la eliberare dacă destinatarul refuză primirea expeditiei, nu poate fi găsit, nu ridică scrisoarea de trăsură sau expeditia nu poate fi eliberată din alte cauze (sechestru, hotărâri judecătoresti, marfă grevată de un ramburs neadmis sau alte situatii similare), în termen de 120 de ore de la ora avizării.

59.2. În caz de împiedicare la eliberare, operatorul de transport feroviar trebuie să îl înstiinteze pe expeditor fără întârziere pentru a-i cere instructiuni.

59.3. Când împiedicarea la eliberare încetează înainte de sosirea instructiunilor expeditorului la statia de destinatie, expeditia se eliberează destinatarului. Expeditorul trebuie să fie înstiintat despre aceasta fără întârziere.

59.4. În cazul în care destinatarul refuză marfa, expeditorul are dreptul să dea instructiuni, chiar dacă nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trăsură.

59.5. Expeditorul poate, de asemenea, să ceară printr-o mentiune în scrisoarea de trăsură ca marfa să îi fie înapoiată din oficiu, dacă se iveste o împiedicare la eliberare. În afară de acest caz, este necesar consimtământul său scris.

59.6. Dacă marfa a fost valorificată prin vânzare, atunci suma obtinută după scăderea pretului de transport care grevează marfa si a cheltuielilor ocazionate de valorificare trebuie să fie tinută la dispozitia expeditorului. Dacă suma este mai mică decât acestea, expeditorul trebuie să plătească diferenta.

59.7. Dacă împiedicarea la eliberare se iveste după ce destinatarul a modificat contractul de transport, operatorul de transport feroviar trebuie să înstiinteze destinatarul despre această împiedicare.

59.8. În nici un caz marfa nu se va înapoia expeditorului fără consimtământul său scris.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea operatorului de transport feroviar

ARTICOLUL 60

Responsabilităti

 

60.1. Operatorul de transport feroviar este răspunzător pentru paguba care rezultă din pierderea totală sau partială si din avarierea mărfii survenită din momentul încheierii contractului de transport si până la eliberarea expeditiei, precum si pentru paguba care rezultă din depăsirea termenului de executare a contractului de transport.

60.2. Când operatorul de transport feroviar a cântărit mărfurile, el răspunde de cantitatea constatată pe cântarul său în limita tolerantelor stabilite la pct. 61.3.2.

60.3. Operatorul de transport feroviar are dreptul să facă dovada că, în realitate, a primit mai putin de la expeditor sau că marfa sosită la destinatie corespunde cu masa netă ori cu specificatiile din actele de livrare sau din scrisoarea de trăsură.

60.4. Operatorul de transport feroviar nu răspunde pentru lipsurile cantitative, până la proba contrară, dacă mijlocul de transport închis a ajuns la destinatie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere si cu sigiliile intacte, iar mărfurile încărcate în mijlocul de transport deschis, cu semnele sau marcajele intacte.

 

ARTICOLUL 61

Întinderea răspunderii

 

61.1. Sarcina probei că avarierea mărfii s-a produs în timpul transportului si din culpa operatorului de transport feroviar revine celui care reclamă.

61.2. În cazul în care însă coletul sau mijlocul de transport a fost violat pe parcurs sau poartă urme de violare ori marcajele de pe mărfurile transportate într-un mijloc de transport deschis poartă de asemenea urme de violare, se presupune până la proba contrară că mărfurile au fost avariate din culpa operatorului de transport feroviar.

61.3. Operatorul de transport feroviar este scutit de răspunderea prevăzută la pct. 60.1 dacă:

61.3.1. pierderea, avarierea sau depăsirea termenului contractului de transport a avut drept cauză o culpă a celui îndreptătit, o dispozitie a acestuia care nu a rezultat dintr-o culpă a operatorului de transport feroviar, un viciu propriu al mărfii (deteriorare anterioară, pierdere de masă sau de calitate si altele similare) sau împrejurări pe care operatorul de transport feroviar nu le putea evita si ale căror urmări nu le putea înlătura;

61.3.2. se constată diferentă între cântarul folosit la primirea mărfurilor spre transport si cel folosit la eliberarea către destinatar, atunci când lipsa este evident nereală, se datorează expeditorului sau se încadrează în toleranta de +/- 2%.

61.4. Operatorul de transport feroviar este scutit de răspunderea prevăzută la pct. 60.1 si în cazul în care pierderea, avarierea sau depăsirea termenului contractului de transport este provocată de riscuri speciale inerente care se datorează:

61.4.1. cauzelor naturale inerente transportului în vehicule deschise, fie si acoperite cu prelate, potrivitdispozitiilor aplicabile sau întelegerilor încheiate între expeditor si operatorul de transport feroviar si mentionate în scrisoarea de trăsură;

61.4.2. lipsei sau ambalajului necorespunzător pentru mărfurile care prin natura lor sunt expuse la pierderi din masă sau la avarii, dacă nu sunt ambalate ori sunt necorespunzător ambalate;

61.4.3. operatiilor de încărcare, transbordare/transvazare sau de descărcare executate de expeditor ori de destinatar; 61.4.4. îndeplinirii de către expeditor, destinatar, comisionar vamal sau alt mandatar a formalitătilor cerute de organele vamale ori de alte autorităti administrative;

61.4.5. naturii anumitor mărfuri expuse, din cauze inerente însesi acestei naturi, la pierderea totală sau partială si la avariere, îndeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioară si spontană, uscare, împrăstiere, scăderea naturală a masei etc.;

61.4.6. declarării incorecte, inexacte sau incomplete a mărfurilor excluse de la transport ori admise în anumite conditii sau nerespectării de către expeditor a măsurilor stabilite pentru mărfurile admise în anumite conditii;

61.4.7. transportului care, potrivit dispozitiilor aplicabile sau întelegerilor încheiate între expeditor si operatorul de transport feroviar si mentionate în scrisoarea de trăsură, trebuie să fie efectuat cu însotitor, dacă pierderea sau avarierea rezultă dintr-un risc pe care însotirea avea drept scop să îl evite;

61.4.8. transportului de animale sau de păsări vii.

61.5. Operatorul de transport feroviar are aceeasi răspundere ca pentru vehicule deschise, fără prelată, si atunci când se transportă în astfel de vehicule mărfuri care, conform dispozitiilor aplicabile, nu se transportă în vehicule deschise.

61.6. Dovada că pierderea, scăderea din masă, avarierea sau depăsirea termenului de executare a contractului de transport se datorează cauzelor prevăzute la pct. 61.4 cade în sarcina operatorului de transport feroviar.

61.7. Când operatorul de transport feroviar, tinând seama de împrejurările de fapt, stabileste că pierderea sau avarierea survine din unul sau mai multe dintre riscurile speciale prevăzute la pct. 61.4, există prezumtia că paguba rezultă din aceste riscuri. Cel îndreptătit păstrează totusi dreptul de a face dovada că paguba, în întregime sau în parte, nu a avut drept cauză unul dintre aceste riscuri.

Această prezumtie nu este aplicabilă dacă există o lipsă cantitativă mare sau o pierdere de colet.

61.8. Pentru mărfurile care, datorită naturii lor, suferă în mod obisnuit o pierdere din masă în timpul transportului, operatorul de transport feroviar nu răspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decât de acea parte din lipsă care depăseste tolerantele prevăzute mai jos:

61.8.1. 2% din masă pentru mărfurile lichide sau predate la transport în stare umedă;

61.8.2. 1% din masă pentru mărfurile uscate.

61.9. Limitarea răspunderii prevăzute la pct. 61.8 nu poate fi invocată dacă se face dovada, după împrejurările de fapt, că pierderea nu rezultă din cauzele care justifică toleranta.

61.10. În cazul când se transportă mai multe colete cu o singură scrisoare de trăsură, pierderea din masă în timpul transportului se calculează pentru fiecare colet, dacă masa acestuia la predare s-a indicat separat în scrisoarea de trăsură sau dacă poate fi constatată în alt mod.

61.11. În caz de pierdere totală a mărfii, la calcularea despăgubirii nu se face nici o scădere pentru pierderea din masă în timpul transportului.

 

ARTICOLUL 62

Răspunderea în caz de reexpediere si prezumtia de pierdere a mărfii

 

62.1. Prin reexpediere se întelege operatiunea prin care, printr-o cerere scrisă, destinatarul solicită, după eliberarea expeditiei, încheierea unui nou contract de transport care are ca obiect aceeasi expeditie si în care el devine expeditor.

62.2. Termenul si conditiile reexpedierii sunt stabilite de operatorul de transport feroviar.

62.3. Marfa ce face obiectul expeditiei rămâne încărcată în acelasi vagon cu aceleasi marcaje de sigurantă si sigilii.

62.4. Când un transport predat în conformitate cu prezentul regulament a făcut obiectul unei reexpedieri supuse acelorasi reguli si când o pierdere partială sau o avariere este constatată după această reexpediere, există prezumtia că ea s-a produs în cursul executării ultimului contract de transport, dacă transportul a rămas în paza operatorului de transport feroviar si a fost reexpediat în aceeasi stare în care a sosit la statia de reexpediere.

62.5. Cel îndreptătit poate, fără a avea de făcut alte dovezi, să considere marfa ca fiind pierdută când ea nu a fost eliberată destinatarului sau ca fiind tinută la dispozitia sa în cele 30 de zile care urmează după împlinirea termenelor contractului de transport.

62.6. Cel îndreptătit, primind plata despăgubirii pentru marfa pierdută, poate cere în scris să fie înstiintat fără întârziere, în cazul în care marfa este găsită în curs de un an de la plata despăgubirii. Despre această cerere operatorul de transport feroviar eliberează o dovadă scrisă.

62.7. În termen de 30 de zile de la primirea înstiintării, cel îndreptătit poate pretinde să îi fie eliberată la una dintre statiile din parcurs marfa pierdută. În acest caz, el trebuie să plătească tarifele aferente transportului de la statia de expediere si până la cea unde are loc eliberarea si să restituie despăgubirea primită, din care se vor scădea tarifele care au fost cuprinse în această despăgubire. Cu toate acestea, el păstrează drepturile sale la despăgubire pentru depăsirea termenelor contractului de transport prevăzute la art. 63.

62.8. În lipsa fie a cererii prevăzute la pct. 62.6, fie a instructiunilor date în termenul prevăzut la pct. 62.7 sau dacă marfa este regăsită după mai mult de un an de la data despăgubirii, operatorul de transport feroviar va dispune de marfă fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificare conform dispozitiilor legale.

 

ARTICOLUL 63

Despăgubiri

 

63.1. Operatorul de transport feroviar este obligat să plătească despăgubiri pentru pierderea totală sau partială, avarierea mărfii sau depăsirea termenului de executare a contractului de transport. Când se încasează tarife necuvenite, operatorul de transport feroviar este obligat să le restituie.

63.2. În caz de pierdere totală sau partială a mărfii, operatorul de transport feroviar trebuie să plătească, excluzând alte daune-interese, o despăgubire calculată după factură sau după pretul curent al mărfii, iar în lipsa acestora, după pretul mărfurilor de aceeasi natură si calitate, la locul si data la care marfa a fost primită la transport. Despăgubirea nu poate depăsi valoarea pe kilogram brut de marfă lipsă, stabilită prin Normele uniforme. În afară de aceasta, operatorul de transport feroviar trebuie să restituie tariful de transport, taxele vamale si celelalte sume plătite de client cu ocazia transportului mărfii pierdute.

63.3. De asemenea, operatorul de transport feroviar trebuie să plătească o despăgubire echivalentă cu avarierea mărfii, fără alte daune-interese. Suma se calculează aplicându-se la valoarea mărfii, stabilită potrivit pct. 63.2, procentul de avariere constatat. Despăgubirea nu poate depăsi:

63.3.1. dacă marfa este integral avariată, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere totală;

63.3.2. dacă numai o parte din marfă este avariată, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a părtii avariate. Operatorul de transport feroviar trebuie să restituie în plus, în proportia determinată de procentul de avariere, tarifele prevăzute la pct. 63.2.

63.4. În caz de depăsire a termenului de executare a contractului de transport, operatorul de transport feroviar este obligat să plătească 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma totală să poată depăsi jumătate din tariful de transport. Dacă se face dovada că a rezultat un prejudiciu din cauza întârzierii, se va plăti pentru acesta o despăgubire ce nu poate depăsi tariful de transport. Despăgubirile pentru depăsirea termenului de executare a contractului de transport nu se pot cumula cu cele care trebuie plătite în caz de pierdere totală sau partială a mărfurilor. În caz de pierdere partială, ele se vor plăti, dacă este cazul, numai pentru marfa nepierdută. Despăgubirile pentru depăsirea termenului de executare a contractului de transport, în caz de avariere, se cumulează, dacă este cazul, cu despăgubirea prevăzută la art. 63.3. Numai depăsirea termenului total de executare a contractului de transport dă dreptul la despăgubire. Operatorul de transport feroviar poate să stabilească cu clientii săi, prin conventii, alte modalităti de despăgubire pentru depăsirea termenului de executare a contractului de transport.

63.5. Operatorul de transport feroviar este supus decăderii din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate prevăzute în prezentul articol, dacă s-a dovedit că prejudiciul a rezultat dintr-un fapt comis de acesta, cu intentia de a provoca un astfel de prejudiciu.

63.6. În caz de declarare a interesului la eliberare, în afară de despăgubirile prevăzute în prezentul articol, se poate cere o despăgubire pentru paguba suplimentară dovedită până la concurenta sumei declarate.

63.7. Cel îndreptătit poate cere dobânzi la despăgubire, calculate la nivelul stabilit prin tariful de transport feroviar, începând cu ziua înregistrării reclamatiei administrative prevăzute la art. 65. Dacă cel îndreptătit nu prezintă operatorului de transport feroviar, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele justificative necesare pentru lichidarea definitivă a reclamatiei, dobânzile nu curg între expirarea termenului fixat si prezentarea efectivă a documentelor.

 

ARTICOLUL 64

Răspunderea în traficul multimodal cale ferată-naval

 

64.1. În cazul transporturilor cale ferată-naval, cărora li se aplică prezentul regulament, ca urmare a prevederilor pct. 1.4, la cauzele de exonerare enuntate la pct. 64.3 se adaugă cele prevăzute la art. 61.

64.2. Operatorul de transport feroviar nu poate să se prevaleze de dispozitia de mai sus decât dacă face proba că pierderea, avarierea sau depăsirea termenului de executare a contractului de transport a survenit pe parcursul naval din momentul încărcării mărfii la bordul navei si până la descărcarea ei de pe navă.

64.3. Cauzele de exonerare a răspunderii operatorului de transport feroviar sunt următoarele:

64.3.1. actiunile, neglijenta sau omisiunea căpitanului, pilotului ori a prepusilor transportatorului naval, în navigatia sau administrarea vasului;

64.3.2. imposibilitatea navei de a naviga, cu conditia ca transportatorul naval să facă dovada că această stare nu este imputabilă unei lipse de grijă normală din partea sa, de a pune nava în stare de navigare sau de a-i asigura o armare, o echipare si o aprovizionare corespunzătoare ori de a amenaja si de a pune în bună stare toate părtile vasului pe care este încărcată marfa, în asa fel încât ele să fie apte pentru primirea, transportul si păstrarea acesteia;

64.3.3. incendiul, cu conditia ca transportatorul naval să facă dovada că acesta nu a fost cauzat prin fapta sau culpa sa, prin cea a căpitanului, echipajului, pilotului ori prepusilor săi;

64.3.4. pericolele, primejdiile sau accidentele pe mare ori pe alte ape navigabile;

64.3.5. salvarea sau încercarea de salvare de vieti ori de bunuri pe mare;

64.3.6. încărcarea mărfii pe puntea navei cu consimtământul în scris al expeditorului în scrisoarea de trăsură si cu conditia ca aceasta să nu se afle încărcată în vagon.

64.4. Cauzele de exonerare de mai sus nu suprimă si nici nu micsorează cu nimic obligatiile generale ale transportatorului naval si îndeosebi obligatia sa de a manifesta o grijă normală pentru a pune nava în stare de navigatie sau pentru a-i asigura o armare, o echipare si o aprovizionare corespunzătoare ori pentru a amenaja si a pune în bună stare toate părtile vasului pe care este încărcată marfa, în asa fel încât ele să fie apte pentru primirea, transportul si păstrarea mărfii.

64.5. Când operatorul de transport feroviar invocă unele dintre cauzele de exonerare de mai sus, el rămâne totusi răspunzător dacă cel îndreptătit face dovada că pierderea, avarierea mărfii sau depăsirea termenului de executare a contractului de transport se datorează altor culpe ale transportatorului naval, căpitanului, echipajului, pilotului sau ale prepusilor săi decât cele prevăzute în prezentul regulament.

64.6. Când un acelasi parcurs naval este deservit de mai multi transportatori, regimul de răspundere aplicabil pe acest parcurs trebuie să fie acelasi pentru toti transportatorii. În cazul în care transportatorii au fost înscrisi pe lista transportatorilor navali, adoptarea regimului prevăzut la pct. 64.5 trebuie să facă, în prealabil, obiectul unei întelegeri.

 

CAPITOLUL V

Reclamatii administrative. Actiuni. Prescriptii

ARTICOLUL 65

Reclamatii administrative

 

65.1. În toate cazurile în care se aplică prezentul regulament, orice actiune privind răspunderea, cu orice titlu ar fi, poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar numai în conditiile si în limitele prezentului regulament.

65.2. Aceleasi reglementări se aplică si pentru orice actiune exercitată împotriva agentilor si altor persoane pentru care operatorul de transport feroviar răspunde potrivit art. 3.

65.3. Reclamatiile administrative rezultate din contractul de transport al mărfurilor sunt obligatorii si trebuie adresate operatorului de transport feroviar, în scris, în termen de 3 luni de la data încheierii contractului de transport conform pct. 37.2. Reclamatia se depune separat pentru fiecare expeditie.

65.4. Dreptul de a reclama apartine persoanei care are dreptul de a actiona operatorul de transport feroviar, conform art. 66.

65.5. În cazul expeditiilor de marfă, pentru despăgubiri privind pierderea sau avarierea, când reclamatia este făcută de expeditor, acesta trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trăsură. Când este făcută de destinatar, acesta trebuie să prezinte unicatul scrisorii de trăsură.

65.6. Reclamantul este obligat să depună, o dată cu reclamatia si exemplarul corespunzător din scrisoarea de trăsură, si celelalte acte doveditoare, necesare pentru a justifica temeinicia reclamatiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, în original sau în copii legalizate. Proba valorii, de regulă, se face cu factura de cumpărare.

65.7. În momentul solutionării reclamatiei, operatorul de transport feroviar va cere să i se prezinte în original unicatul scrisorii de trăsură sau, după caz, duplicatul, pentru a mentiona pe el modul în care s-a solutionat reclamatia.

65.8. Reclamatiile trebuie să fie motivate.

65.9. În cazul restituirilor privind expeditiile de marfă, cel îndreptătit trebuie să anexeze la cererea sa de restituire scrisoarea de trăsură, alte documente susceptibile de a justifica temeinicia ei si, în special, justificarea si devizul cheltuielilor.

Cel îndreptătit trebuie să anexeze la cererea sa de despăgubire pentru pierdere sau avariere toate documentele susceptibile de a justifica temeinicia ei si de a proba valoarea mărfii, în special cu factura de cumpărare.

65.10. Reclamatiile privind expeditiile de marfă, prezentate de alte persoane decât cele îndreptătite conform art. 66, nu sunt luate în considerare decât dacă sunt însotite de o împuternicire legalizată, prin care celîndreptătit consimte ca suma de plată să fie vărsată reclamantului.

 

ARTICOLUL 66

Persoanele care pot exercita dreptul la actiune împotriva operatorului de transport feroviar

 

66.1. Actiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar, care se naste din contractul de transport, apartine persoanei care posedă scrisoarea de trăsură sau care, în lipsa acesteia, dovedeste dreptul său în alt mod.

66.2. Actiunea de restituire a unei sume plătite în baza contractului de transport nu apartine decât celui care a efectuat această plată.

66.3. Actiunea referitoare la rambursele prevăzute de prezentul regulament apartine numai expeditorului.

66.4. Celelalte actiuni împotriva operatorului de transport feroviar, care derivă din contractul de transport, apartin:

66.4.1 expeditorului, atâta timp cât el are dreptul să modifice contractul de transport;

66.4.2. destinatarului, din momentul în care fie că a primit scrisoarea de trăsură, fie că si-a valorificat drepturile care îi apartin.

66.5. Pentru a exercita aceste actiuni, expeditorul trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trăsură. În lipsa duplicatului, el nu poate actiona operatorul de transport feroviar decât dacă destinatarul l-a autorizat pentru aceasta sau dacă face dovada că destinatarul a refuzat marfa.

66.6. Pentru a exercita actiunile sale, destinatarul trebuie să prezinte scrisoarea de trăsură, dacă aceasta i-a fost predată.

 

ARTICOLUL 67

Operatorii de transport feroviar care pot fi actionati

 

67.1. Actiunea în justitie pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată.

67.2. Actiunea în justitie referitoare la ramburs nu poate fi exercitată decât împotriva operatorului de transport feroviar de expediere.

67.3. Celelalte actiuni în justitie care izvorăsc din contractul de transport pot fi exercitate împotriva operatorului de transport feroviar de expediere, împotriva operatorului de transport feroviar de destinatie sau împotriva operatorului de transport feroviar pe parcursul căruia s-a produs faptul care a dat nastere actiunii.

Operatorul de transport feroviar de destinatie poate fi actionat în judecată chiar dacă nu a primit nici marfa, nici scrisoarea de trăsură.

67.4. Dacă reclamantul are de ales între mai multi operatori de transport feroviar, dreptul său de optiune se stinge de îndată ce actiunea a fost intentată împotriva unuia dintre acestia.

67.5. Actiunea în justitie poate fi exercitată împotriva unei alte căi ferate în cazurile mentionate la pct. 67.1, 67.2, 67.3, când aceasta este formulată în instantă, pe cale de cerere reconventională sau de exceptie, în legătură cu acelasi contract de transport.

 

ARTICOLUL 68

Stingerea dreptului la actiune împotriva operatorului de transport feroviar

 

68.1. Acceptarea fără obiectiuni a mărfii de către cel îndreptătit stinge orice drept la actiune izvorât din contractul de transport împotriva operatorului de transport feroviar, în caz de pierdere partială, de avariere a mărfii sau de depăsire a termenului de executare a contractului de transport.

68.2. Totusi dreptul la actiune nu se stinge:

68.2.1. în caz de pierderi partiale sau de avariere a mărfii, dacă:

68.2.1.1. pierderea sau avarierea mărfii a fost constatată înainte ca cel îndreptătit să fi primit marfa, în conformitate cu art. 60;

68.2.1.2. constatarea care trebuia să fie făcută în conformitate cu art. 53 a fost omisă numai din culpa operatorului de transport feroviar;

68.2.2. în caz de reclamatie pentru pagube neaparente, a căror existentă este constatată după primirea mărfii de către cel îndreptătit, dacă acesta:

68.2.2.1. cere constatarea în conformitate cu art. 53, de îndată ce a descoperit paguba si cel mai târziu în 5 zile de la acceptarea mărfii;

68.2.2.2. dovedeste, în plus, că paguba s-a produs în intervalul dintre încheierea contractului de transport si eliberarea expeditiei;

68.2.3. în caz de depăsire a termenului de executare a contractului de transport la expeditiile de marfă, dacă cel îndreptătit, în termen de 60 de zile de la data încheierii executiei acestui contract, si-a valorificat drepturile la unul dintre operatorii de transport feroviar indicati la pct. 67.3;

68.2.4. dacă se dovedeste că paguba are drept cauză un dol sau o culpă gravă imputabilă operatorului de transport feroviar ori administratorului/gestionarului de infrastructură, după caz.

68.3 Dacă marfa a fost reexpediată în conformitate cu pct. 62.1, actiunile în caz de pierdere partială sau de avariere izvorâte din unul dintre contractele de transport anterioare se sting ca si când ar fi vorba de un singur contract.

 

ARTICOLUL 69

Prescriptia actiunii privind expeditiile de mărfuri

 

69.1. Actiunea izvorâtă din contractul de transport se prescrie în termen de un an.

69.2. Cu toate acestea, prescriptia este de 2 ani în ceea ce priveste actiunea:

69.2.1. pentru plata unui ramburs încasat de operatorul de transport feroviar de la destinatar;

69.2.2. pentru plata unui rest din pretul unei vânzări efectuate de operatorul de transport feroviar;

69.2.3. întemeiată pe o pagubă rezultată dintr-o actiune sau dintr-o omisiune comisă fie cu intentia de a provoca o pagubă, fie având reprezentarea că ar putea rezulta o astfel de pagubă si acceptând producerea ei;

69.2.4. întemeiată pe unul dintre contractele de transport anterioare reexpedierii, în cazul prevăzut la pct. 62.1;

69.2.5. pentru recuperarea pretului de transport sau a unor părti din pretul de transport, precum si pentru restituirea unor sume încasate în plus de operatorul de transport feroviar.

69.3. Prescriptia curge pentru actiunea:

69.3.1. în daune pentru pierderea totală, din a 30-a zi care urmează expirării termenului de executare a contractului de transport;

69.3.2. în daune pentru pierderea partială, avariere a mărfii sau depăsirea termenului de executare a contractului de transport, din ziua în care a avut loc eliberarea expeditiei;

69.3.3. în toate celelalte cazuri, din ziua în care dreptul poate fi exercitat.

Ziua indicată ca punct de începere a prescriptiei nu este cuprinsă în termen. Dacă un termen trebuie să ia sfârsit într-o sâmbătă, duminică sau într-o zi de sărbătoare legală, expirarea lui se prelungeste până la prima zi lucrătoare care urmează.

69.4. În caz de reclamatie administrativă formulată în conformitate cu art. 65, adresată operatorului de transport feroviar, prescriptia se suspendă până la solutionarea acesteia, dar nu mai mult de 3 luni de la data introducerii ei. În caz de acceptare partială a reclamatiei, prescriptia reîncepe să curgă pentru partea de reclamatie care rămâne în litigiu. Dovada primirii reclamatiei sau a răspunsului, precum si cea a restituirii documentelor sunt în sarcina părtilor care invocă acest fapt. Reclamatiile ulterioare având acelasi obiect nu suspendă prescriptia.

69.5. Actiunea prescrisă nu mai poate fi exercitată nici chiar pe cale de cerere reconventională sau de exceptie.

 

CAPITOLUL VI

Raporturile dintre operatorii de transport feroviar

ARTICOLUL 70

Operatori de transport feroviar succesivi

 

70.1. Doi sau mai multi operatori de transport feroviar pot conveni să deruleze în conditiile prezentului regulament una si aceeasi expeditie sub acelasi contract de transport.

70.2. Operatorii de transport feroviar care derulează un contract de transport în conditiile specificate la pct. 70.1. sunt denumiti operatori de transport feroviar succesivi.

70.3. Modul de încheiere si derulare a contractului de transport se stabileste între operatorii de transport feroviar succesivi.

 

ARTICOLUL 71

Decontul între operatorii de transport feroviar

 

70.1. Când un transport care face obiectul unui contract de transport unic este efectuat de mai multi operatori de transport feroviar succesivi, fiecare operator de transport feroviar, luând în sarcină expeditia, participă la contractul de transport conform stipulatiilor din scrisoarea de trăsură si îsi asumă obligatiile care decurg din acestea. În acest caz, fiecare operator de transport feroviar răspunde pentru executarea transportului pe parcursul total până la eliberarea expeditiei.

71.2. Orice operator de transport feroviar care a încasat, fie la expediere, fie la destinatie, tarifele sau alte creante care rezultă din contractul de transport ori care ar fi trebuit să încaseze aceste tarife sau alte creante trebuie să plătească operatorilor de transport feroviar interesati  partea care le revine. Modalitătile de plată sunt stabilite prin conventii între operatorii de transport feroviar.

 

ARTICOLUL 72

Dreptul la regres

 

72.1. Operatorul de transport feroviar care a plătit o despăgubire în baza prezentului regulament are dreptul de regres împotriva operatorilor de transport feroviar care au participat la transport în conformitate cu prevederile următoare:

72.1.1. operatorul de transport feroviar care a cauzat paguba este singurul răspunzător pentru aceasta;

72.1.2. atunci când paguba a fost cauzată de mai multi operatori de transport feroviari, fiecare dintre ei răspunde pentru paguba pe care a cauzat-o; dacă diferentierea este imposibilă, despăgubirea este repartizată între ei în conformitate cu pct. 72.1.3;

72.1.3. dacă nu se poate dovedi care dintre operatorii de transport feroviar a cauzat paguba, despăgubirea este repartizată între toti operatorii de transport feroviar care au  participat la transport, cu exceptia celor care dovedesc căpaguba nu a fost cauzată de ei. Repartitia este făcută proportional cu partea lor din pretul prestatiei de transport.

72.2. În caz de insolvabilitate a unuia dintre acesti operatori de transport feroviar, partea care îi incumbă si nu este plătită de el este repartizată între toti ceilalti operatori de transport feroviar care au participat la transport, proportional cu partea din pretul prestatiei de transport care revine fiecăruia dintre ei.

72.3. Operatorii de transport feroviar pot conveni între ei prevederi care derogă de la prezentul articol.

 

ARTICOLUL 73

Procedura actiunii în regres

 

73.1. Valabilitatea plătii efectuate de operatorul de transport feroviar care exercită una dintre actiunile în regres prevăzute la art. 72 nu poate fi contestată de operatorul de transport feroviar împotriva căruia se exercită actiunea în regres, când despăgubirea a fost stabilită de o autoritate judecătorească si când acestui ultim operator de transport feroviar i s-a dat posibilitatea să intervină în proces. Judecătorul sesizat cu actiunea principală stabileste termenele acordate pentru înstiintare si pentru interventie.

73.2. Operatorul de transport feroviar care îsi exercită dreptul de regres împotriva tuturor operatorilor de transport feroviar cu care nu a căzut de acord trebuie să formuleze o singură cerere de chemare în judecată la una si aceeasi instantă, sub sanctiunea de a-si pierde dreptul de regres împotriva acelora pe care nu i-a inclus în această cerere.

73.3. Judecătorul trebuie să se pronunte prin una si aceeasi hotărâre asupra tuturor capetelor de cerere cu care este sesizat.

73.4. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă la instanta de la sediul principal al oricăruia dintre operatorii de transport feroviar sau de la sediul agentiilor ori sucursalelor acestuia.

 

TITLUL IV

Transportul mesageriei

ARTICOLUL 74

Conditii de transport

 

Transportul de mesagerie se supune prevederilor legale privind serviciile postale.

 

ARTICOLUL 75

Transportul mesageriei

 

75.1. Transportul mesageriei pe căile ferate române se face în vagoane speciale de către societăti comerciale care au în obiectul de activitate transportul mesageriei pe căile ferate române.

75.2. Vagoanele speciale pentru transportul mesageriei se atasează la trenurile în circulatie ale operatorilor de transport feroviar de marfă sau de călători.

75.2.1. Atasarea vagoanelor la trenurile de călători seface pe bază de contract încheiat între societatea comercială si operatorul de transport feroviar de călători.

 

ARTICOLUL 76

Limitarea răspunderii operatorului de transport feroviar

 

Se vor aplica, prin similitudine, prevederile privind limitarea răspunderii operatorului de transport feroviar de la transportul călătorilor si bagajelor sau, după caz, transportul mărfurilor, în raport cu situatia în care vagonul special pentru transportul mesageriei se atasează la trenurile de călători sau, după caz, la trenurile de marfă.

 

TITLUL V

Alte dispozitii

ARTICOLUL 77

Contraventii

 

Contraventiile la prezentul regulament, săvârsite de persoanele fizice si juridice, se stabilesc si se sanctionează prin hotărâre a Guvernului.

 

ANEXĂ

la regulament

 

ÎNTELESUL TERMENILOR DIN REGULAMENT

 

1. Agent - salariatul operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului de infrastructură care execută operatii în legătură cu transportul feroviar ori în legătură cu activitătile specifice administratorului/gestionarului de infrastructură.

2. Client - persoana fizică sau juridică cu care operatorul de transport feroviar încheie contractul de transport sau care aderă la acest contract.

3. Coletărie - marfa pentru transportul căreia nu este necesară punerea unui vagon la dispozitia exclusivă a unui expeditor.

4. Deburs - procedeul prin care expeditorul încasează contravaloarea mărfii transportate de la operatorul de transport feroviar care, la rândul său, are posibilitatea să încaseze suma respectivă de la destinatar în momentul eliberării mărfii.

5. Declararea interesului la eliberare - modalitatea de angajare a răspunderii operatorului de transport feroviar, prin care expeditorul declară în scrisoarea de trăsură o anumită sumă, iar în caz de pierdere, avariere în parcurs sau de depăsire a termenului de executare a contractului de transport, în afară de despăgubirile stabilite conform regulamentului, se poate cere o despăgubire pentru paguba suplimentară dovedită, până la concurenta sumei declarate.

6. Destinatar - persoana fizică sau juridică desemnată de expeditor în contractul de transport pentru a i se elibera expeditia.

7. Expeditor - persoana fizică sau juridică care a încheiat cu operatorul de transport feroviar contractul de transport si care este înscrisă ca atare în acesta.

8. Mijloace de transport - vagoanele si unitătile de transport intermodal.

9. Ramburs - procedeul prin care expeditorul foloseste serviciile operatorului de transport feroviar pentru încasarea de la destinatar a contravalorii mărfii transportate.

10. Rechizite - mijloacele folosite pentru fixarea sau protejarea mărfurilor încărcate în vagoane, si anume: prelate, frânghii, grilaje, pene, lanturi si altele similare.

11. Tariful de transport feroviar - reglementarea emisă de operatorul de transport feroviar care cuprinde tabele tarifare, dispozitii tarifare si conditiile de aplicare a acestora, distante tarifare si, după caz, clasificarea mărfurilor.

12. Unitate de transport intermodal - containerele, cutiile mobile si semiremorcile care sunt folosite pentru transportul intermodal.

13. Vagon complet - vagonul încărcat cu marfă de către un singur expeditor, într-o singură statie de expediere, pentru un singur destinatar dintr-o singură statie de destinatie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor măsuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Garda Financiară si Autoritatea Natională a Vămilor trec din subordinea Autoritătii Nationale de Control în subordinea Ministerului Finantelor Publice.

(2) Ministerul Finantelor Publice va prelua si atributiile specifice Autoritătii Nationale de Control, aferente coordonării activitătii Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor.

(3) Ministrul finantelor publice va exercita toate atributiile ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, aferente coordonării activitătii Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor.

(4) Ministerul Finantelor Publice va prelua toate drepturile si obligatiile Autoritătii Nationale de Control, aferente coordonării activitătii Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acesteia.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor Publice va supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative privind reorganizarea, organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 3. - Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Natională a Vămilor, care se organizează si functionează în subordinea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală. (2) Autoritatea Natională a Vămilor are o siglă ale cărei caracteristici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 5 alin. (1).”

2. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(3) Răspunderea personalului Autoritătii Nationale a Vămilor este cea prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, si de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare.”

3. Alineatele (4) si (5) ale articolului 5 se abrogă.

Art. 4. - Alineatul (4) al articolului 18 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Agentia este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

Presedintele Agentiei este ajutat în activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. Vicepresedintii exercită atributiile delegate de presedintele Agentiei. Unul dintre vicepresedinti conduce Autoritatea Natională a Vămilor. Răspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei. Presedintele Agentiei beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările si completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agentiei, în subordinea presedintelui, se organizează si functionează cabinetul demnitarului. Numărul maxim de posturi din cabinetul presedintelui Agentiei este cel prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. 5. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Garda Financiară se organizează ca institutie publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantată de la bugetul de stat.”

2. Alineatul (2) al articolului 1 se abrogă.

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Organizarea si functionarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

4. Alineatele (2)-(4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administratiei si Internelor asigură personalul necesar pentru asigurarea protectiei si sigurantei operatiunilor desfăsurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunitătilor specializate de interventie rapidă ale politiei.

Conditiile concrete si modalitătile în care personalul subunitătilor specializate de interventie rapidă ale politiei participă la actiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice.

(3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, numit prin ordin de ministrul finantelor publice.

Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale si speciale de dotare, însemnele distinctive si modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Gărzii Financiare stabileste competentele si atributiile personalului care ocupă functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual si se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.”

5. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.

6. Alineatul (5) al articolului 5 se abrogă.

7. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de către conducerea Ministerului Finantelor Publice si de comisarul general.”

8. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Răspunderea personalului Gărzii Financiare este cea prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare.”

9. Alineatele (3) si (4) ale articolului 10 se abrogă.

10. Articolul 18 se abrogă.

Art. 6. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Autoritatea Natională a Vămilor este condusă de un vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat.”

2. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atributiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite conditiile atragerii răspunderii penale, personalul vamal cu functii de conducere sau de executie răspunde potrivit art. 998 din Codul civil.”

3. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Denumirea functiei de secretar de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor se înlocuieste în actele normative în vigoare cu cea de vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat.”

Art. 7. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante în structura bugetului de stat si în bugetele Ministerului Finantelor Publice si Autoritătii Nationale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.

(2) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante si cuprinde prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum si celelalte drepturi si obligatii prevăzute la art. 1.

(3) Personalul institutiilor care se reorganizează sau îsi schimbă raporturile de subordonare conform prezentei ordonante îsi mentine, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din institutiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă lit. c) a alin. (5), alin. (6) si alin. (7) ale art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu

modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2005.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria si România pentru anul 2003, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria si România pentru anul 2003, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la programul “Initiativa Granite Externe 2003 pentru România”, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2003, si în Memorandumul de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2004

 

Având în vedere necesitatea aplicării în regim de urgentă a prevederilor Memorandumului de finantate încheiat între Guvernul României si Comisia Europenă referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, ale Memorandumului de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria si România pentru anul 2003, ale Memorandumului de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria si România pentru anul 2003, ale Memorandumului de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la programul “Initiativa Granite Externe 2003 pentru România” si ale Memorandumului de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România,

pentru încadrarea în termenul final stabilit pentru încheierea contractelor, respectiv 30 noiembrie 2005,

tinând cont de faptul că disponibilizarea sumelor aferente asistentei nerambursabile din partea Comisiei Europene trebuie efectuată cât mai rapid, în vederea luării măsurilor care să permită demararea si finalizarea proiectelor cuprinse în cadrul programelor PHARE 2003 mentionate,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii, în baza prevederilor Memorandumului de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, ale Memorandumului de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria si România pentru anul 2003, ale Memorandumului de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria si România pentru anul 2003, ale Memorandumului de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la programul “Initiativa Granite Externe 2003 pentru România” si ale Memorandumului de finantare

încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România, plătile pot fi efectuate si în moneda euro.

Art. 2. - Ordonatorii de credite au obligatia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate să asigure integral si cu prioritate fondurile reprezentând cheltuielile aferente suportării diferentelor de curs valutar si alte costuri bancare ca urmare a plătilor în lei si recuperării debitelor în cadrul contractelor încheiate de agentiile de implementare cu contractorii locali pe baza memorandumurilor de finantare prevăzute la art. 1, pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii.

Art. 3. - În vederea asigurării sumelor necesare pentru destinatiile prevăzute la art. 2, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

Art. 4. - Sumele alocate din fondurile Uniunii Europene pentru Programul PHARE, în baza memorandumurilor de finantare prevăzute la art. 1, pe programe si/sau proiecte, precum si cele cu titlu de cofinantare alocate de la bugetul de stat, local sau din alte surse reprezintă sume indicative.

Guvernul României, cu acordul Comisiei Europene, poate efectua modificări ale alocărilor financiare în conformitate cu procedurile Programului PHARE.

Art. 5. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 15.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2004 de cooperare transfrontalieră si de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia si Muntenegru, Moldova si Ucraina

 

Având în vedere necesitatea aplicării în regim de urgentă a prevederilor memorandumurilor de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2004 de cooperare transfrontalieră si de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia si Muntenegru, Moldova si Ucraina, pentru încadrarea în termenul final stabilit pentru încheierea contractelor,

tinând cont de faptul că disponibilizarea sumelor aferente asistentei nerambursabile din partea Comisiei Europene trebuie efectuată cât mai rapid, în vederea luării măsurilor care să permită demararea si finalizarea proiectelor cuprinse în cadrul programelor PHARE 2004 mentionate,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii, în baza prevederilor memorandumurilor de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2004 de cooperare transfrontalieră si de vecinătate – cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia si Muntenegru, Moldova si Ucraina, plătile pot fi efectuate si în monedă euro.

Art. 2. - Ordonatorii de credite au obligatia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate să asigure integral si cu prioritate fondurile reprezentând cheltuielile aferente suportării diferentelor de curs valutar si alte costuri bancare ca urmare a plătilor în lei si recuperării debitelor în cadrul contractelor încheiate de agentiile de implementare cu contractorii locali pe baza memorandumurilor de finantare prevăzute la alin. 1, pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii.

Art. 3. - În vederea asigurării sumelor necesare pentru destinatiile prevăzute la art. 2, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

Art. 4. - Sumele alocate din fondurile Uniunii Europene pentru Programul PHARE, în baza memorandumurilor de finantare prevăzute la art. 1, pe programe si/sau proiecte, precum si cele cu titlu de cofinantare alocate de la bugetul de stat, local sau din alte surse reprezintă sume indicative.

Guvernul României, cu acordul Comisiei Europene, poate efectua modificări ale alocărilor financiare în conformitate cu

procedurile Programului PHARE.

Art. 5. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 16.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.15 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a imobilelor situate în municipiul Bucuresti, identificate potrivit anexei nr. 1, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Plata imobilelor transmise potrivit art. 1, în valoare totală de 11.740.000,00 euro, se va efectua esalonat de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform graficului de plată prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.050/2004 privind transmiterea fără plată a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004.

Art. 6. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Zbârcea

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Frâncu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.                                                                           

Nr. 17.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit cu plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului Bucuresti

si în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Locul unde sunt situate imobilele

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Valoarea totală a imobilelor

Municipiul Bucuresti, Sos. Nordului nr. 114-140, sectorul 1

Statul român, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

Municipiul Bucuresti, în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Constructii compuse din:

C1 = Vila 100 = 283,98 m2

C2 = Vila 101 = 280,91 m2

C3 = Vila 102 = 284,33 m2

C4 = Vila 103 = 284,31 m2

C5 = Vila 104 = 284,39 m2

C6 = Vila 105 = 284,75 m2

C7 = Vila 106 = 284,46 m2

C8 = Vila 107 = 211,82 m2

C9 = Vila 108 = 212,18 m2

C10 = Vila 109 = 211,68 m2

C11 = Vila 110 = 211,72 m2

C12 = Vila 111 = 254,93 m2

C13 = Vila 112 = 247,16 m2

C14 = Vila 113 = 210,17 m2

C15 = Vila 114 = 211,99 m2

C16 = Vila 115 = 213,02 m2

C17 = Vila 116 = 175,30 m2

C18 = Vila 117 = 175,31 m2

C19 = Vila 118 = 174,67 m2

C20 = Vila 121-122 = 234,76 m2

C21 = Vila 123-124 = 234,68 m2

C22 = Vila 125-126 = 234,33 m2

C23 = Vila 127-128 = 231,30 m2

C24 = Vila 129-130 = 235,44 m2

C25 = Cresă = 408,66 m2

C26 = Club = 1.504,93 m2

C27 = Sală sport = 717,54 m2

C28 = Casă poartă I = 38,62 m2

C29 = Casă poartă II = 136,51 m2

Nr. cadastral 13.098

CF 29797 a municipiului Bucuresti,

sectorul 1

11.740.000,00 euro

 

ANEXA Nr. 2

 

GRAFIC DE PLATĂ

 

Nr. rată

Scadenta

Suma de plată

1

data încheierii protocolului de predare-primire

1.223.361 euro

2

30 iunie 2005

3.505.547 euro

3

30 iunie 2006

3.505.546 euro

4

30 iunie 2007

3.505.546 euro

 

TOTAL

11.740.000 euro

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.6 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“b) producerea, în mod repetat, a zgomotelor care depăsesc limitele maxime stabilite de normele de igienă si reglementările în vigoare pentru zonele locuite;”.

2. Litera e) a articolului 6 va avea următorul cuprins:

e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare (piete, târguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulatie, gări, autogări, stadioane), precum si în incinta marilor obiective socioculturale, de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare, a surselor de apă pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele si reglementările în vigoare.”

3. Literele c) si d) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“c) neasigurarea dezinfectiei eficiente a apei produse si/sau distribuite populatiei ca apă pentru consum uman, conform reglementărilor în vigoare;

d) neasigurarea de către producători a unei eficiente de 99,9% în tratarea apei, exprimată în grade de turbiditate si în valoarea bacteriilor coliforme, conform reglementărilor în vigoare;”.

4. Literele a), b) si c) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“a) asigurarea cu apă pentru consum uman a populatiei, care nu corespunde conditiilor de calitate pentru consum uman, conform reglementărilor în vigoare, la locul de muncă, în colectivităti temporare sau în caz de calamităti naturale, dezastre si accidente;

b) folosirea unei surse de apă pentru consum uman, care nu îndeplineste conditiile de calitate si care, prin tratare, nu garantează încadrarea permanentă în limitele stabilite prin reglementările în vigoare;

c) darea în consum public, ca apă pentru consum uman, a apei care nu corespunde conditiilor de potabilitate prevăzute în reglementările în vigoare;”.

5. Litera a) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementărilor în vigoare, pentru bazine de înot, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii din unităti de folosintă publică, inclusiv mijloace de transport;”.

6. Litera j) a articolului 24 va avea următorul cuprins:

“j) neasigurarea, în unitătile din sectorul alimentar de productie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare, a apei curente reci pentru consum uman, corespunzătoare calitativ reglementărilor în vigoare, si a apei calde menajere, distribuită în conditii igienice oriunde este necesar si în cantităti suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice si pentru întretinerea curăteniei utilajelor,

mobilierului si dotărilor;”.

7. Punctul II al literei a) a articolului 25 va avea următorul cuprins:

“II. semne de infestare cu paraziti si insecte, precum si resturi sau semne ale activitătii acestora, cu exceptia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă sau în reglementările în vigoare;”.

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 18.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - La articolul 4 alineatul (1), litera e1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“e1) certificat de examinare de tip - document emis de către un organism notificat, prin care se atestă că un tip de produs supus evaluării conformitătii în baza unei reglementări tehnice care prevede evaluarea conformitătii produsului prin aplicarea modulului «examinare de tip» respectă cerintele acelei reglementări tehnice;”.

Art. II. - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Attila Demeter,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 19.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 75 va avea următorul cuprins:

“(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităti fără personalitate juridică, care, în toate cazurile, în decurs de 12 luni consecutive, nu au depus declaratii fiscale si situatii financiare, nu au efectuat plăti datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj si cărora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligatiilor lor fiscale, vor fi trecuti într-o evidentă specială.”

2. Alineatele (6), (7) si (8) ale articolului 75 se abrogă.

3. După alineatul (3) al articolului 79 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Obligatia de semnare a declaratiei fiscale se consideră a fi îndeplinită si în următoarele situatii:

a) în cazul transmiterii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plăti. Data depunerii declaratiei se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia;

b) în cazul transmiterii declaratiilor fiscale prin sistemeelectronice de transmitere la distantă în conditiile art. 80 alin. (1).”

4. După alineatul (6) al articolului 83 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Sumele reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, înscrise în deciziile de impunere, în actele administrative fiscale asimilate acestora, precum si în declatiile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducere când suma ce urmează a fi rotunjită este sub 500 lei si prin majorare când aceasta este peste 500 lei.”

5. Alineatul (3) al articolului 91 se completează cu o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

j) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.”

6. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 110

Ordinea stingerii datoriilor

(1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se stinge creanta fiscală stabilită de contribuabil.

(2) În situatia în care contribuabilul nu stabileste creanta fiscală ce urmează a fi stinsă, organul fiscal competent va efectua stingerea obligatiilor fiscale în următoarea ordine:

a) sume datorate în contul ratelor din graficele de plată a obligatiilor fiscale, pentru care s-au aprobat esalonări si/sau amânări la plată, precum si dobânzile datorate pe perioada esalonării si/sau amânării la plată si calculate conform legii;

b) obligatii fiscale principale cu termene de plată în anul curent, precum si accesoriile acestora, în ordinea vechimii;

c) obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora;

d) dobânzi, penalităti de întârziere aferente obligatiilor fiscale prevăzute la lit. c);

e) obligatii fiscale cu termene de plată viitoare, la solicitarea debitorului.

(3) Pentru creantele bugetelor locale, din categoria obligatiilor fiscale prevăzute la alin. (2) lit. b), se sting cu prioritate obligatiile stabilite ca urmare a inspectiei fiscale.

(4) În situatia prevăzută la alin. (2) creditorul fiscal care administrează creantele fiscale va înstiinta debitorul despre măsura luată, în termen de 10 zile de la data efectuării stingerii.”

7. După alineatul (2) al articolului 112 se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) Diferentele de impozit pe venit de restituit mai mici de 50.000 lei vor rămâne în evidenta fiscală spre a fi compensate cu datorii viitoare, urmând a se restitui atunci când suma cumulată a acestora depăseste limita mentionată.

(22) Prin exceptie de la alin. (21), diferentele mai mici de 50.000 lei se vor putea restitui în numerar numai la solicitarea contribuabilului.”

8. Literele a) si s) ale alineatului (1) al articolului 190 se abrogă.

9. Litera z) a alineatului (1) al articolului 190 va avea următorul cuprins:

“z) comercializarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal în perioada în care autorizatia a fost revocată sau anulată, fără acordul autoritătii fiscale competente pentru valorificarea stocurilor de produse, acordat în conditiile prevăzute de lege.”

10. După litera v) a alineatului (1) al articolului 190 se introduce o nouă literă, litera v1), cu următorul cuprins:

“v1) desfăsurarea activitătilor de distribuire si comercializare angro a băuturilor alcoolice si produselor din tutun fără detinerea atestatului valabil, eliberat de organul fiscal competent, în conditiile art. 2001.”

11. Alineatul (2) al articolului 190 va avea următorul cuprins:

“(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, precum si cu:

a) confiscarea produselor, iar în situatia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d), l), m), n), o), x), y) si z);

b) confiscarea cisternelor, recipientelor si a mijloacelor de transport utilizate în transportul alcoolului etilic si al distilatelor, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. l);

c) oprirea activitătii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comerciantilor în sistem angro sau cu amănuntul, pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. d), n), x) si v1);

d) oprirea activitătii de productie a produselor accizabile prin sigilarea instalatiei, în cazul producătorilor, pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. e), j), m), o) si y).”

12. La articolul 190, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Autoritatea fiscală competentă suspendă, la propunerea organului de control, autorizatia de antrepozit fiscal pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. e), j), n), o), u) si y).”

13. Alineatul (2) al articolului 191 va avea următorul cuprins:

“(2) Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie potrivit art. 190 se fac de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor sale teritoriale, cu exceptia sanctiunii privind suspendarea autorizatiei de antrepozit fiscal, care se dispune de autoritatea fiscală competentă, la propunerea organului de control.”

14. După articolul 200 se introduce un nou articol, articolul 2001, cu următorul cuprins:

“ARTICOLUL 2001

Dispozitii procedurale privind înregistrarea în cazul unor activităti cu produse accizabile

(1) Înregistrarea prevăzută la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se face prin depunerea la organul fiscal competent a unei cereri de înregistrare.

(2) Pe baza cererii de înregistrare organul fiscal competent eliberează un atestat care dă dreptul titularului să distribuie si să comercializeze angro băuturi alcoolice si produse din tutun.

(3) Organul fiscal competent va elibera atestatul numai dacă sunt îndeplinite toate conditiile prevăzute la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Organul fiscal emitent va revoca atestatul ori de câte ori constată neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), prevederile art. I pct. 9-13 intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind cresterile salariale aplicabile magistratilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.3 si pct. IV.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Valoarea de referintă sectorială prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, se majorează, începând cu data de 1 octombrie 2005, cu 8% fată de nivelul din luna decembrie 2004, de la 2.380.593 lei la 2.571.040 lei.

(2) Pentru perioada ianuarie-septembrie 2005, cresterea valorii de referintă sectorială este de 45% din diferenta calculată între valorile de referintă sectorială prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Valoarea de referintă sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 si 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se majorează, începând cu data de 1 octombrie 2005, cu 8% fată de nivelul din luna decembrie 2004, de la 1.791.413 lei la 1.934.726 lei.

(2) Pentru perioada ianuarie-septembrie 2005, cresterea valorii de referintă sectorială este de 45% din diferenta calculată între valorile de referintă sectorială prevăzute la alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 23.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si

Cercetării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educatiei si Cercetării este de 417, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 66.

 

ANEXA

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul competentelor coordonatorului national al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

           

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se transferă competentele coordonatorului national al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.) de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului la Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 2. - Functia de coordonator national al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.) va fi exercitată de secretarul de stat coordonator si pentru cooperare regională din Ministerul Afacerilor Externe, iar functia de coordonator national executiv al P.S.E.S.E., de către directorul general din Ministerul Afacerilor Externe în a cărui subordine se află problematica cooperării regionale.

Art. 3. - Ministerele de resort vor participa la activitătile specializate ale P.S.E.S.E., sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 308/2003 privind numirea coordonatorului national si a coordonatorului national executiv ai Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 28 martie 2003, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 72.