MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 102         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

4. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

21. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

22. - Ordonantă privind reorganizarea activitătii de consultantă agricolă

 

64. - Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale

 

65. - Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 19 ianuarie 2005 domnului chestor-sef de politie Toma Ilie Zaharia îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2005.

Nr. 4.

 

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.17 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“(3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu masele maxime admise si dimensiunile prevăzute în anexa nr. 2 pentru vehicule de transport marfă, va fi stabilită periodic sau, pe măsura finalizării lucrărilor de reabilitare, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

2. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art. 60. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2), ale art. 18, 31, 36, 38 si ale art. 49 alin. (2) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice;

b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30, art. 32 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47 alin. (11)-(5), ale art. 48, 50, 52 si 53 se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice;

c) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin nerespectarea prevederilor din autorizatia specială de transport emisă pentru depăsirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este mentionat în documentele de transport, sau detinătorului vehiculului, astfel cum este mentionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;

d) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăsirea masei totale si/sau a dimensiunilor maxime admise, fără autorizatie specială de transport eliberată de administratorul drumului, se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 60.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este mentionat în documentele de transport, sau detinătorului vehiculului, astfel cum este mentionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;

e) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăsirea masei maxime admise pe axe până la masa maximă ce poate fi autorizată, fără autorizatie specială de transport, se sanctionează cu avertisment scris, aplicat operatorului de transport, astfel cum este mentionat în documentele de transport, sau detinătorului vehiculului, astfel cum este mentionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;

f) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăsirea masei maxime pe axe ce poate fi autorizată, fără autorizatie specială de transport, se sanctionează cu amendă de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este mentionat în documentele de transport, sau detinătorului vehiculului, astfel cum este mentionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului;

g) încălcarea restrictiilor de circulatie instituite potrivit art. 44 alin. (2) se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto;

h) refuzul de a se supune verificării prin cântărire si/sau măsurare a dimensiunilor vehiculului se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto;

i) blocarea accesului la instalatiile de cântărire apartinând administratorului drumului se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto.

(2) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1), precum si a restrictiilor de circulatie instituite potrivit art. 44 alin. (2) contravenientul va plăti, pe lângă amenda contraventională, si contravaloarea autorizatiei speciale de transport. În aceste  situatii agentul constatator înscrie în procesul-verbal de constatare a contraventiei obligatia de plată a autorizatiei speciale de transport, calculată si eliberată potrivit prevederilor legale. Procesul-verbal devine titlu executoriu fără învestire sau altă formalitate si cu privire la obligatia de plată a autorizatiei speciale de transport.

(3) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenda contraventională se aplică în toate cazurile conducătorului auto.

(4) Amenda contraventională si contravaloarea autorizatiei speciale de transport se pot achita si în punctele de trecere a frontierei.

(5) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) si a restrictiilor de circulatie instituite potrivit art. 44 alin. (1) si (2) si sanctionate potrivit alin. (1) lit. c), d), f) si g), vehiculul va fi imobilizat în spatii amenajate pe reteaua internă sau în punctele de trecere a frontierei până la achitarea contravalorii autorizatiei speciale de transport.

(6) La data aderării României la Uniunea Europeană, verificarea privind masele si dimensiunile maxime admise se va efectua în trafic si în punctele de trecere de la frontiera cu statele nemembre ale Uniunii Europene.

(7) La data aderării României la Uniunea Europeană agentiile de control si încasare ale Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflate la frontiera cu statele membre ale Uniunii Europene, devin agentii de încasare a tarifelor datorate administratorului drumului.

(8) Contravenientul care achită integral contravaloarea autorizatiei speciale de transport în termen de 48 de ore de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contraventiei poate achita, în acelasi termen, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) si (5) se fac de către:

a) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

b) administratorul drumului, prin personal împuternicit;

c) ofiterii si agentii de politie, după caz.”

Art. II.- Termenul osie, utilizat în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu termenul axă.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 21.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reorganizarea activitătii de consultantă agricolă

 

Având în vedere necesitatea adoptării unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, precum si a identificării si delimitării structurilor si responsabilitătilor institutionale, inclusiv a consolidării activitătii de consultantă agricolă,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.22 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Agentia Natională de Consultantă Agricolă se reorganizează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, finantată din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

Art. 2. - Sediul Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă este în municipiul Bucuresti, Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3.

Art. 3. - Agentia Natională de Consultantă Agricolă are următoarele atributii principale si responsabilităti:

a) pregătirea pentru integrare în Uniunea Europeană a populatiei rurale care desfăsoară activităti agricole, piscicole, silvice si de diversificare a activitătilor din mediul rural;

b) diseminarea prevederilor legislative armonizate cu cele ale Uniunii Europene;

c) promovarea în rândul populatiei rurale a programelor de dezvoltare rurală;

d) asistenta tehnică de specialitate si pentru aplicarea rezultatelor cercetării în domeniul dezvoltării rurale;

e) consultanta managerială;

f) asistenta si consultanta tehnică pentru accesarea rapidă a fondurilor structurale, a sistemului de sustinere a producătorilor agricoli si a altor programe de finantare;

g) pregătirea si perfectionarea profesională în domeniul agricol, silvic si piscicol a populatiei din mediul rural.

Art. 4. - Conducerea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă este asigurată de către un director general si de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 5. - Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, patrimoniul, mijloacele de transport specializate, precum si numărul maxim de posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. - (1) Oficiile/centrele de consultantă agricolă judetene si al municipiului Bucuresti, precum si centrele locale de consultantă agricolă trec din subordinea consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si, după caz, a consiliilor locale în subordinea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă.

(2) Casele agronomului prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.901/2004 privind înfiintarea caselor agronomului prin reorganizarea Casei Agronomului trec din subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti în subordinea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă.

(3) Patrimoniul, posturile, fondurile de finantare aferente anului 2005, precum si personalul aferent oficiilor/centrelor de consultantă agricolă judetene si al municipiului Bucuresti, ale centrelor locale de consultantă agricolă ce apartin acestora, precum si ale caselor agronomului se preiau, conform legii, de către Agentia Natională de Consultantă Agricolă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante. Preluarea acestora se face pe bază de protocol de predare-preluare.

(4) Personalul care se preia conform alin. (3) se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 7. - (1) Veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă se constituie din servicii specifice acordate agentilor economici si/sau în parteneriat privat care îsi desfăsoară activitatea în domeniul agriculturii, alimentatiei si dezvoltării rurale, după cum urmează:

a) tarife pentru întocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea finantărilor;

b) tarife acordate pentru consultanta de specialitate;

c) tarife rezultate din activitatea de instruire, calificare si perfectionare profesională;

d) tarife obtinute din orice activitate de diseminare a informatiei de specialitate prin materiale tipărite si materiale audio-video;

e) tarife obtinute în urma organizării de târguri, expozitii, simpozioane, mese rotunde, loturi demonstrative, fermepilot.

(2) Cuantumul tarifelor se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, la propunerea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă.

Art. 8. - Excedentele rezultate din executia bugetului se regularizează la sfârsitul anului cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 9. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005, inclusiv modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aferente centrelor judetene si locale de consultantă agricolă pe anul 2005, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pe baza protocoalelor de predare-preluare, încheiate corespunzător prevederilor prezentei ordonante.

Art. 10. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (2) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (1) si (3) si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a  Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploatează animale de productie si reproductie sau care detin/administrează amenajări piscicole pentru producerea de peste de consum, organizati în exploatatii agricole constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare, beneficiază în anul 2005 de sprijin direct al statului, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 1.540 miliarde lei, în cadrul programului “Dezvoltarea durabilă a zootehniei si a eficientei sectorului de productie animalieră, precum si reabilitarea sectorului piscicol din România”.

(2) Pentru a beneficia în anul 2005 de sprijinul direct al statului, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, potrivit prezentei hotărâri, producătorii din sectorul piscicol trebuie să fie înregistrati si în Registrul unitătilor de productie din acvacultură, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si să detină licentă de acvacultură, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 2. - (1) Se acordă subventie pentru productia de carne a cărei valoare este de:

a) 6.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul bovin cu o greutate minimă de 450 kg/cap;

b) 12.000 lei/kg carne în viu pentru porcii în greutate de 90-110 kg/cap, livrati la abatoarele autorizate;

c) 7.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul ovin în greutate de peste 30 kg/cap;

d) 8.000 lei/kg carne de pasăre în viu - pui broiler, livrată la abatoarele autorizate.

(2) Subventiile pentru productiile de carne se acordă pentru: animalele livrate la abatoarele autorizate, animalele abatorizate în regim de prestare de servicii pentru crescătorii de animale sau animalele abatorizate în abatoare proprii, autorizate, în cadrul unitătilor integrate si a căror activitate este evidentiată distinct.

(3) Dintre producătorii agricoli prevăzuti la art. 1, persoanele juridice, crescători de porci si pui broiler, pentru a beneficia de subventie pentru productia de carne în viu, pentru animalele livrate în anul 2005 la abatoarele autorizate, potrivit prevederilor alin. (2), trebuie să facă dovada că au asigurat necesarul de furaje prin programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfă de carne de porc sau de pasăre.

(4) Programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfă de carne de porc sau de pasăre, întocmit potrivit modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, se depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, la data primei solicitări a subventiei.

Art. 3. - (1) Pentru productiile de carne în viu obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a  Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, se acordă următoarele subventii:

a) 7.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul bovin cu o greutate minimă de 450 kg/cap;

b) 14.000 lei/kg carne în viu pentru porcii în greutate de 90-110 kg/cap, livrati la abatoarele autorizate;

c) 9.000 lei/kg carne de pasăre în viu - pui broiler, livrată la abatoarele autorizate.

(2) Subventiile pentru productiile de carne prevăzute la alin. (1) se acordă pentru animalele abatorizate în abatoare cu activitate ecologică certificată.

Art. 4. - Pentru ouăle obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se acordă subventie a cărei valoare este de 1.000 lei/bucată.

Art. 5. - Se acordă subventie pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si de biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă.

Art. 6. - (1) Subventiile pentru materialul biologic de reproductie se acordă pentru:

a) viteii obtinuti si mentinuti minimum 6 luni în exploatatie si care împlinesc această vârstă începând cu 1 ianuarie 2005;

b) junincile la prima fătare;

c) scrofitele la prima fătare care întarcă minimum 8 purcei;

d) oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori folositi la însământare artificială si montă naturală;

e) berbecii adulti si berbecii miori din rasele de carne, folositi la însământare artificială si montă naturală.

(2) Nivelul subventiei pentru fiecare categorie este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Viteii, junincile, scrofitele, oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori reprezintă produse care se valorifică drept animale de reproductie si productie de către producătorii agricoli care desfăsoară activitate de crestere si exploatare a animalelor.

Art. 8. - (1) Pentru laptele de oaie si de capră se acordă subventie a cărei valoare este de 2.800 lei pentru fiecare litru de lapte livrat pentru prelucrare la agentii economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie, al cărui continut întruneste conditiile STAS 2418-61.

(2) Laptele de oaie livrat pentru prelucrare agentilor economici trebuie să aibă un continut de minimum 6,5 unităti de grăsime si de minimum 1,033 unităti de densitate.

(3) Laptele de capră livrat pentru prelucrare agentilor economici trebuie să aibă un continut de minimum 3,3 unităti de grăsime si de minimum 1,029 unităti de densitate.

(4) Agentii economici specializati în procesarea laptelui sunt obligati să întocmească evidente corecte si la zi privind cantitătile de lapte preluate, în conditiile de calitate prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 9. - (1) Se acordă subventie pentru familiile de albine elită si pentru familiile de albine productie, a cărei valoare este de 100.000 lei/familie.

(2) Pot beneficia de subventie detinătorii de familii de albine care livrează minimum 10 kg miere pentru fiecare familie de albine, în baza documentului fiscal de valorificare a mărfii la unitătile de procesare autorizate.

Art. 10. - Se acordă subventie pentru ouăle de viermi de mătase, a cărei valoare este de 600.000 lei/cutia de 10 grame, producătorilor agricoli care livrează minimum 20 kg de gogosi crude pentru fiecare cutie de 10 grame la unitătile de procesare, în baza documentului fiscal de valorificare a acestora.

Art. 11. - (1) Se acordă subventie pentru productia de peste de consum, din specii cu valoare economică ridicată, livrată la fondul pietei prin unitătile de comercializare autorizate, a cărei valoare este de:

a) 12.000 lei/kg pentru specia salău cu o greutate minimă de 1 kg/bucată;

b) 12.000 lei/kg pentru specia somn cu o greutate minimă de 2 kg/bucată;

c) 10.000 lei/kg pentru specia stiucă cu o greutate minimă de 1 kg/bucată;

d) 40.000 lei/kg pentru speciile de sturioni cu o greutate minimă de 2 kg/bucată.

(2) Subventiile pentru productiile de peste de consum din speciile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru o cantitate minimă de 100 kg/specie/producător la fiecare livrare.

Art. 12. - (1) Cantitătile de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu încadrare în fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinatie.

(2) Cantitătile prevăzute la alin. (1) se repartizează pe judete si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 13. - (1) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizează pe bază de cerere scrisă, emisă de detinătorul de animale sau de producătorul din sectorul piscicol către directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, în termenul stabilit în normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, pentru fiecare produs.

(2) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se face în ordinea depunerii cererilor, până la utilizarea în întregime a fondului alocat pentru productiile de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, potrivit prezentei hotărâri.

(3) Persoanele fizice sau juridice pot solicita subventiile cuvenite, direct sau prin intermediul consiliilor pe produs, al organizatiilor interprofesionale pe produs sau grupă de produse sau al organizatiilor profesionale reprezentative, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, precum si prin intermediul grupurilor de producători pentru comercializarea produselor agricole si piscicole, constituite potrivit legislatiei în vigoare, din care fac parte.

(4) Decontarea subventiilor prevăzute la art. 2-4, 6 si 8-11 se face de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, prin virament în contul beneficiarului, astfel: pentru persoana juridică, la trezorerii, iar pentru persoana fizică, în contul deschis de aceasta la bănci sau la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. ori prin mandat postal, după caz.

Art. 14. - (1) Atestarea faptului că viteii, gestatia la juninci, scrofitele si oile mioare provin din însământări artificiale sau din montă naturală se face pe baza înscrierii în registrele unice de montă si fătări, completate de operatorul însământător sau de detinătorul legal al reproducătorilor atestati si autorizati să desfăsoare activitatea de reproductie în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Atestarea berbecilor adulti si berbecilor miori se face pe baza certificatelor de origine si valoare productivă, precum si a autorizatiei de utilizare pentru montă naturală sau însământare artificială.

Art. 15. - (1) Cererea-tip pentru solicitarea subventiilor, însotită de documentele justificative, se depune pentru verificare la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, direct ori prin intermediul reprezentantului organizatiilor asociative profesionale sau de comercializare a productiilor, asa cum sunt definite de legislatia în vigoare, din care fac parte solicitantii.

(2) Verificarea cererilor se face de către seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, care confirmă cererile prin semnătură si le depune la unitatea pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judeteană. După avizarea de către directorul unitătii pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene cererile sunt depuse la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti pentru aprobare.

(3) Pentru animalele din zona de munte, din localitătile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, verificarea cererilor se face de către seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, după avizarea de către seful serviciului zonei montane.

(4) Verificarea cererilor solicitantilor din domeniul piscicol se face de către inspectorul piscicol teritorial, care confirmă cererile prin semnătură. După avizarea de către acesta, cererile sunt depuse la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti pentru aprobare.

Art. 16. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după verificarea si aprobarea documentatiilor pentru încasarea subventiilor, întocmesc situatiile centralizatoare si le transmit la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, după verificarea si aprobarea solicitărilor, transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere  a creditelor bugetare va fi însotită de situatia justificativă a sprijinului direct al statului pe produs, al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 17. - (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necorespunzător, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 milioane lei la 300 milioane lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si  persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen  de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale verifică permanent modul de acordare si utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 19. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finantelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si conditiile de acordare a subventiilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 64.

 

ANEXĂ

 

CATEGORIILE

de animale, albine, viermi de mătase si pesti subventionate si valoarea subventiilor în anul 2005

 

A. Juninci la prima fătare:

1. obtinute din însământări artificiale si provenite din:

a) vaci-mame de tauri 6 milioane lei/cap

b) rase pure în controlul oficial al productiei 4 milioane lei/cap

c) efective necuprinse în controlul oficial al productiei 2 milioane lei/cap

d) fiice ale taurilor în testare 8 milioane lei/cap

2. obtinute din montă naturală (cu tauri autorizati) si provenite din:

a) efective din zona de munte 2 milioane lei/cap

B. Vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malacii obtinuti din bivolite:

1. însământate artificial, mentinuti în exploatare 6 luni, proveniti din:

a) vaci-mame de tauri 3 milioane lei/cap

b) rase pure în controlul oficial al productiei 1.000.000 lei/cap

c) efective necuprinse în controlul oficial al productiei 750.000 lei/cap

2. montate natural (cu tauri autorizati), mentinuti în exploatare 6 luni, proveniti din:

a) zona de munte, din efective necuprinse în controlul oficial al productiei 800.000 lei/cap

b) restul zonelor, din efective necuprinse în controlul oficial al productiei 600.000 lei/cap

C. Scrofite de reproductie la prima fătare:

1. scrofite rasă pură din ferme de elită sau de multiplicare:

a) montate natural 4 milioane lei/cap

b) însământate artificial 5 milioane lei/cap

2. scrofite din ferme de hibridare:

a) montate natural 2,5 milioane lei/cap

b) însământate artificial 3 milioane lei/cap

            3. scrofite din ferme comerciale care provin din ferme de elită, de multiplicare sau de hibridare: 2 milioane lei/cap

D. Oi mioare si berbeci:

1. oi mioare:

a) însământate artificial 150.000 lei/cap

b) montate natural 100.000 lei/cap

2. berbeci adulti:

a) din rase de carne, folositi la însământări artificiale 1.500.000 lei/cap

b) din rase de carne, folositi la montă naturală 1.000.000 lei/cap

c) din alte rase, folositi la însământări artificiale 300.000 lei/cap

d) din alte rase, folositi la montă naturală 150.000 lei/cap

3. berbeci miori:

a) din rase de carne, folositi la însământări artificiale 1.500.000 lei/cap

b) din rase de carne, folositi la montă naturală 1.000.000 lei/cap

c) din alte rase, folositi la însământări artificiale 500.000 lei/cap

d) din alte rase, folositi la montă naturală 300.000 lei/cap

E. Albine:

- familii de elită si de productie 100.000 lei/familie

F. Viermi de mătase:

- cutii de 10 grame cu ouă de viermi de mătase 600.000 lei/cutie

G. Pesti:

- salău 12.000 lei/kg

- somn 12.000 lei/kg

- stiucă 10.000 lei/kg

- sturioni 40.000 lei/kg.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (1) si (3) si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, organizati în exploatatii agricole, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare, care detin sau administrează exploatatii agricole si care valorifică pe piata internă produsele prevăzute în anexa nr. 1, beneficiază de sprijinul direct al statului pe produs, în scopul îmbunătătirii eficientei economice a cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole.

(2) Sprijinul direct al statului, acordat producătorilor agricoli în anul 2005 în sectorul vegetal, este în valoare de 1.283 miliarde lei si se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în cadrul programului “Dezvoltarea durabilă a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de câmp si în spatii protejate, pomicultură si viticultură”.

(3) De prevederile prezentei hotărâri beneficiază si unitătile de cercetare si învătământ agricol, care produc si valorifică produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Sprijinul direct al statului se acordă pentru produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1, valorificate sub formă de sământă pentru semănat, nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

(3) Produsele agricole care fac obiectul plătii în natură al contractelor de arendare, concesionare sau al contractelor de livrare a îngrăsămintelor, pesticidelor si altor inputuri, inclusiv al contractelor de leasing pentru utilaje agricole nu constituie marfă pentru care se acordă sprijin financiar potrivit prezentei hotărâri.

(4) Produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1, care se utilizează ca materie primă pentru realizarea de produse alimentare si/sau industriale în cadrul unitătilor proprii de productie ale producătorilor, sunt considerate produse marfă si beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

(5) De la prevederile alin. (3) face exceptie sfecla de zahăr livrată la fabricile de zahăr procesatoare.

Art. 3. - Pentru legumele cultivate în sere încălzite, beneficiarii sprijinului direct al statului trebuie să facă dovada consumului de energie termică în perioada 15 octombrie 2004 - 31 mai 2005, 20 septembrie - 31 decembrie 2005.

Art. 4. - Cantitătile de produse pe culturi, nivelul sprijinului acordat, sumele aferente acestora, precum si conditiile de eligibilitate ale producătorilor agricoli se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu încadrarea în fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinatie.

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de sprijinul direct al statului, producătorii agricoli trebuie să formuleze o cereretip adresată directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, solicită subventiile pe produs la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, direct sau prin intermediul consiliilor pe produs, al organizatiilor interprofesionale pe produs sau grupă de produse ori al organizatiilor profesionale reprezentative, recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, precum si prin intermediul grupurilor de producători pentru comercializarea productiei agricole, constituite potrivit legislatiei în vigoare, din care fac parte.

Art. 6. - (1) În baza cererii-tip adresate directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, pe raza căreia se află suprafetele exploatate, se întocmesc dosare producătorilor agricoli, care cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturilor agricole si acte doveditoare ale încasării contravalorii mărfii livrate.

(2) Obligatia întocmirii dosarului prevăzut la alin. (1) revine directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii săi teritoriali, în baza datelor furnizate de producătorii agricoli.

(3) Dosarele întocmite de reprezentantii directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti se păstrează în original la sediul acesteia si se introduc într-un program informativ, care se actualizează în functie de situatiile deosebite apărute în teritoriu, ori de câte ori este necesar.

(4) Răspunderea pentru realitatea si exactitatea datelor cuprinse în dosarele producătorilor agricoli revine reprezentantilor directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a muncipiului Bucuresti.

(5) Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului pe produs este până la expirarea perioadei de valorificare a produselor prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, după verificarea si aprobarea cererilor formulate de producătorii agricoli, întocmesc si depun la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale situatia centralizatoare privind cererile pentru încasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate  ca sprijin direct al statului pentru producătorii agricoli, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(7) În baza situatiei centralizatoare prevăzute la alin. (6), directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti întocmesc si depun centralizatorul cuprinzând sumele cuvenite ca sprijin direct al statului pe produs la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(8) Acordarea sumelor se face în ordinea depunerii cererilor, până la utilizarea în întregime a fondului alocat pentru productia marfă, pe culturi si pe judete, respectiv municipiul Bucuresti.

Art. 7. - Decontarea sprijinului financiar se face de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti direct în contul beneficiarului, pentru persoana juridică, la trezorerii, iar pentru persoana fizică, în contul deschis de aceasta la bănci, la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., sau prin mandat postal.

Art. 8. - În baza centralizatorului prevăzut în anexa nr. 4, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice Situatia centralizatoare privind sumele cuvenite producătorilor agricoli pentru sprijinul direct al statului în anul .........., potrivit anexei nr. 5, precum si cererea pentru deschiderea creditelor bugetare.

Art. 9. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate pentru încasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, întocmite de producătorii agricoli, efectuează plata către acestia.

Art. 10. - (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necorespunzător, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, reprezentând sprijinul direct al statului pe produs.

Art. 12. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 65.

 

ANEXE

 

LISTA

cuprinzând produsele agricole vegetale pentru care se acordă sprijin direct al statului prin subventie pe produs

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a