MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 16         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 526 din 25 noiembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.195/2004. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau punere în functiune a ambarcatiunilor de agrement

 

2.200/2004. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

2.450/2004. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 526

din 25 noiembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Irina Loredana Lăpădat - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Duta Donisan si Liviu Donisan în Dosarul nr. 12.012/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde partea Zoe Stoenescu, în nume propriu si în calitate de mandatar al părtii Olimpia Petrovanu. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că autoarea exceptiei, Duta Donisan, a depus la dosarul cauzei o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea pregătirii apărării.

Partea Zoe Stoenescu se opune cererii de amânare a judecării cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca neîntemeiată cererea de amânare a judecării cauzei. Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a judecării cauzei.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Partea Zoe Stoenescu solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Depune concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat este în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate. Pe de altă parte, apreciază că autorul exceptiei critică, în fapt, o omisiune de reglementare, ceea ce excedează competentei de solutionare a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 12.012/2003, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Duta Donisan si Liviu Donisan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 utilizează termenul de “chirias” cu referire exclusiv la titularul contractului de închiriere si cu excluderea persoanelor netitulare de contract care urmează să locuiască împreună cu acesta în acelasi imobil. Se mai arată că locatarul netitular de contract, cu drepturi locative câstigate, nu este avut în vedere de textul de lege criticat, ceea ce creează o inegalitate în fata legii, contravenind astfel dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens, se arată că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 folosesc termenul de “chirias” fără referire la titularul contractului de închiriere, legea având în vedere si persoanele cu drepturi locative proprii în imobilul cu destinatia de locuintă, astfel încât “si acestora le revine obligatia prevăzută de textul de lege criticat, fără discriminare”.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că textul de lege criticat creează obligatii si drepturi diferite pentru chiriasii, titulari de contract, în raport cu persoanele mentionate în contractul de închiriere, care au drepturi locative întrucât locuiesc cu titularul contractului. Această reglementare nu aduce atingere principiului egalitătii în drepturi, prevăzut de art. 16 din Constitutie, deoarece, asa cum s-a statuat în jurisprudenta Curtii Constitutionale, principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, astfel încât este justificată o diferentă de tratament juridic, pentru două categorii diferite de subiecte de drept. Se mai sustine că, potrivit dispozitiilor Legii nr. 114/1996, dreptul locativ se dobândeste nu numai de către titularul contractului de închiriere, ci si de alte persoane prevăzute în contract si care urmează să locuiască cu acesta. Aceste persoane dobândesc însă un drept privat, care include în componenta sa numai dreptul de folosintă a locuintei, nu si alte drepturi (rezilierea contractului, renegocierea termenilor contractuali etc.), care apartin exclusiv titularului de contract.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 sunt constitutionale. În acest sens, se arată că prevederile legale criticate nu contin privilegii sau discriminări între persoanele prevăzute de ipoteza normei juridice. Mai mult, măsura evacuării, prevăzută prin textul de lege criticat, face parte din ansamblul procedurilor de judecată instituite prin lege, modalitate de reglementare conformă cu dispozitiile constitutionale ale art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001.

Prevederile legale criticate au următorul continut:

- Art. 11 alin. (2): “Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptăteste pe proprietar să ceară în justitie evacuarea neconditionată a locatarilor, cu plata daunelorinterese, pe calea ordonantei presedintiale.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii legale contravin prevederilor cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, prevederi care au următorul continut:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

Potrivit sustinerilor autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat instituie discriminări între chiriasul titular al contractului de închiriere si persoanele care locuiesc împreună cu acesta, prin prisma faptului că numai titularul de contract are dreptul de a decide cu privire la continuarea contractului sau rezilierea acestuia.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în materia contractului de închiriere a locuintelor, raporturile locative contractuale iau nastere, în mod direct, între proprietarul imobilului cu destinatia de locuintă si chiriasul - titular al contractului de închiriere. Persoanele care locuiesc împreună cu acesta, înscrise în contractul de închiriere, dobândesc dreptul de a folosi locuinta împreună cu titularul contractului, neputând lua decizii si încheia acte juridice care privesc raporturile ce rezultă din contractul de închiriere.

Potrivit textului de lege criticat, notificarea se face doar titularului de contract, si tot acestuia îi revin exclusiv obligatiile principale rezultate din contract. În raporturile cu cealaltă parte contractantă, respectiv proprietarul imobilului cu destinatia de locuintă, titularul contractului de închiriere este reprezentantul persoanelor înscrise în contract, în calitate de chiriasi, actele lui fiind opozabile si acestora.

Numai în mod exceptional se stabilesc raporturi contractuale directe între proprietar si persoanele înscrise în contractul de închiriere. De exemplu, în cazul decesului titularului contractului de închiriere, legea prevede continuarea raporturilor contractuale cu persoanele netitulare de contract (art. 27 din Legea nr. 114/1996).

Prin urmare, aceste două categorii de persoane se află în situatii juridice diferite, ceea ce justifică o diferentă de tratament juridic, astfel încât nu poate fi retinută încălcarea art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Prevederile legale criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale. Prin mai multe decizii, de exemplu Decizia nr. 237 din 21 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 28 decembrie 2000, Decizia nr. 186 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 31 iulie 2002, Decizia nr. 128 din 18 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 aprilie 2004, Curtea Constitutională s-a pronuntat în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate. Prin deciziile mentionate, Curtea Constitutională a statuat si asupra altor aspecte ale principiului egalitătii în drepturi, retinând că “dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu instituie nici un fel de privilegii sau discriminări (...) între chiriasi, ci, dimpotrivă, textul de lege criticat dă expresie principiului constitutional al egalitătii în drepturi, prin aceea că tinde la asigurarea unui echilibru între ocrotirea intereselor proprietarului în valorificarea prerogativelor dreptului său de proprietate si protectia chiriasului împotriva oricărei exercitări abuzive a acestui drept”.

Solutiile si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina modificarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Duta Donisan si Liviu Donisan în Dosarul nr. 12.012/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau punere în functiune a ambarcatiunilor de agrement

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică:

a) în materie de proiectare si constructie:

(i) ambarcatiunilor de agrement si ambarcatiunilor partial construite si echipate;

(ii) motovehiculelor nautice;

(iii) componentelor prevăzute în anexa nr. 2, atunci când sunt introduse pe piată separat sau sunt destinate instalării pe ambarcatiunile de agrement;

b) în materie de emisii de gaze:

(i) motoarelor de propulsie care sunt instalate sau sunt special concepute pentru a fi instalate pe sau în ambarcatiuni de agrement si motovehicule nautice;

(ii) motoarelor de propulsie instalate pe sau în aceste ambarcatiuni care fac obiectul unei .modificări majore a motorului”;

c) în materie de emisii sonore:

(i) ambarcatiunilor de agrement echipate cu motor interior cu propulsor orientabil - stern drive engine -, fără evacuare integrată sau cu motor de propulsie interior - inboard;

(ii) ambarcatiunilor de agrement echipate cu motor interior cu propulsor orientabil fără evacuare integrată sau cu motor de propulsie interior, care fac obiectul unei transformări majore a ambarcatiunilor si au fost introduse ulterior pe piată, în decurs de 5 ani după efectuarea transformării;

(iii) motovehiculelor nautice;

(iv) motoarelor exterioare - outboard - si motoarelor interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată, destinate instalării pe ambarcatiunile de agrement;

d) pentru produsele care intră sub incidenta lit. a) pct. (ii), lit. b) si lit. c) se aplică numai începând cu prima introducere pe piată si/sau punere în functiune după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) în materie de proiectare si constructie:

(i) ambarcatiunilor concepute exclusiv pentru competitii sportive, incluzând ambarcatiunile cu vâsle si ambarcatiunile destinate instruirii în canotaj, care au fost etichetate ca atare de către constructorul lor;

(ii) canoelor si caiacelor, gondolelor si hidrobicicletelor;

(iii) planselor cu vele;

(iv) planselor, inclusiv planselor cu motor;

(v) originalelor sau copiilor individuale ale ambarcatiunilor vechi, concepute înainte de 1950, construite în cea mai mare parte din materiale originale si etichetate ca atare de către constructorul lor;

(vi) ambarcatiunilor experimentale, cu conditia ca ulterior respectivele exemplare să nu fie introduse pe piată;

(vii) ambarcatiunilor construite pentru utilizare proprie, cu conditia ca ulterior respectivele exemplare să nu fie introduse pe piată pentru o perioadă de cel putin 5 ani de la data constructiei;

(viii) ambarcatiunilor special destinate să aibă echipaj si să transporte pasageri în scop comercial, indiferent de numărul acestora, fără a contraveni termenului “ambarcatiune de agrement”, definit la art. 2 alin. (1) lit. a) si, în particular, celor definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerintelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român;

(ix) submersibilelor;

(x) ambarcatiunilor pe pernă de aer;

(xi) ambarcatiunilor pe aripi imerse;

(xii) ambarcatiunilor propulsate cu aburi produsi prin combustie externă pe bază de cărbune, cocs, lemn, minereu, hidrocarburi sau gaz;

b) în materie de emisii de gaze:

(i) motoarelor de propulsie instalate sau destinate în mod special instalării pe:

1. ambarcatiunile concepute exclusiv pentru competitii sportive, care au fost etichetate ca atare de către constructorul lor;

2. ambarcatiunile experimentale, cu conditia ca ulterior respectivele exemplare să nu fie introduse pe piată;

3. ambarcatiunile special destinate să aibă echipaj si să transporte pasageri în scop comercial, indiferent de numărul acestora, fără a contraveni termenului “ambarcatiune de agrement”, definit la art. 2 alin. (1) lit. a) si, în particular, celor definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 595/2003;

4. submersibilele;

5. ambarcatiunile pe pernă de aer;

6. ambarcatiunile pe aripi imerse;

(ii) originalelor sau copiilor individuale ale motoarelor vechi de propulsie concepute înainte de 1950, care nu sunt produse în serie si sunt instalate pe ambarcatiunile prevăzute la lit. a) pct. (v) si (vii);

(iii) motoarelor de propulsie construite pentru utilizare proprie, cu conditia ca ulterior respectivele exemplare să nu fie introduse pe piată pentru o perioadă de cel putin 5 ani de la data constructiei.

c) în materie de emisii sonore:

(i) tuturor ambarcatiunilor prevăzute la lit. b);

(ii) ambarcatiunilor construite pentru utilizare proprie, cu conditia ca ulterior respectivele exemplare să nu fie introduse pe piată pentru o perioadă de cel putin 5 ani de la data constructiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) ambarcatiune de agrement - orice ambarcatiune, indiferent de tip si de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, si care este destinată utilizării în scopuri sportive si recreative; faptul că aceeasi ambarcatiune poate fi închiriată sau folosită pentru instruirea în navigatia de agrement nu împiedică includerea ei în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri atunci când este introdusă pe piată în scop de agrement;

b) motovehicul nautic - o ambarcatiune cu lungimea mai mică de 4 m, care utilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie si care este destinată să fie operată de către o persoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcatiunii decât în interiorul acesteia;

c) motor de propulsie - orice motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie sau prin compresie, utilizat în scop de propulsie, inclusiv motoarele interioare - inboard, motoarele interioare cu propulsor orientabil - stern drive engine -, cu sau fără evacuare integrată, si motoarele exterioare - outboard, în 2 si 4 timpi;

d) modificare majoră a motorului - modificarea unui motor care:

1. ar putea, eventual, cauza depăsirea de către motor a limitelor de emisie stabilite în anexa nr. 1 lit. B, excluzând înlocuirea obisnuită a componentelor motorului, care nu afectează caracteristicile emisiilor; sau

2. măreste puterea nominală a motorului cu mai mult de 15%;

e) transformare majoră a ambarcatiunii - o transformare a ambarcatiunii care:

1. schimbă modul de propulsie al ambarcatiunii;

2. implică o modificare majoră a motorului;

3. modifică ambarcatiunea în asemenea măsură încât aceasta se consideră drept una nouă;

f) mod de propulsie - metoda mecanică prin care ambarcatiunea este pusă în miscare, în special elicele marine sau sistemele mecanice cu actionare cu jet de apă;

g) familie de motoare - o clasificare realizată de către producător, conform căreia motoarele, prin conceptie, se preconizează că au caracteristici similare cu privire la emisiile de gaze si corespund cerintelor privind emisiile de gaze din prezenta hotărâre;

h) producător - orice persoană fizică sau juridică care proiectează si produce un produs reglementat prin prezenta hotărâre sau care a dispus proiectarea si/sau fabricarea unui astfel de produs în vederea introducerii pe piată în numele său;

i) reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să actioneze în numele său în ceea ce priveste obligatia acestuia de a se conforma prezentei hotărâri.

(2) Termenii definiti la alin. (1) se completează cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

 

SECTIUNEA 1

Conditii de introducere pe piată si/sau de punere în functiune

 

Art. 3. - (1) Se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru a fi utilizate conform destinatiei lor, numai dacă nu pun în pericol siguranta si sănătatea persoanelor, a mediului si a proprietătii, atunci când sunt construite si întretinute corespunzător.

(2) Autoritătile publice pot emite reglementări privind navigatia în apele nationale, în scopul asigurării sigurantei si calitătii navigatiei, precum si protectia mediului în apele nationale, cu conditia ca aceste reglementări să nu determine modificări produselor care se conformează prevederilor prezentei hotărâri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte esentiale

 

Art. 4. - Produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) se introduc pe piată numai dacă îndeplinesc cerintele esentiale privind siguranta acestora, protectia sănătătii, protectia mediului si protectia consumatorilor, prevăzute în anexa nr. 1.

 

SECTIUNEA a 3-a

Libera circulatie a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1)

 

Art. 5. - (1) Introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), care poartă marcajul CE, prevăzut în anexa nr. 17, care semnifică conformitatea produsului cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de conformitate prevăzute la cap. III, nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate.

(2) Introducerea pe piată a ambarcatiunilor partial construite si echipate, pentru care există o declaratie emisă de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia ori de importator, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 lit. A, potrivit căreia respectivele ambarcatiuni sunt destinate spre a fi finalizate de alti producători, nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată.

(3) Introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a componentelor prevăzute în anexa nr. 2, care poartă marcajul CE, care semnifică conformitatea cu cerintele esentiale aplicabile, atunci când respectivele componente sunt însotite de declaratia de conformitate prevăzută în anexa nr. 3 si urmează să fie încorporate într-o ambarcatiune de agrement, potrivit unei declaratii emise de producător, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 lit. B, sau de reprezentantul autorizat al acestuia ori de către importator, nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate.

(4) Nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate introducerea pe piată si/sau punerea în functiune:

a) a motoarelor interioare si a motoarelor interioare cu propulsor orientabil fără evacuare integrată;

b) a motoarelor care au primit aprobare de tip conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei, si care corespund etapei a II-a prevăzute în sectiunea 4 din anexa nr. 1 la aceeasi hotărâre; si

c) a motoarelor care au primit aprobare de tip conform prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările si completările ulterioare, în cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia declară, în conformitate cu anexa nr. 3 pct. 3, că motorul respectă cerintele privind emisiile de gaze din prezenta hotărâre, atunci când este instalat într-o ambarcatiune de agrement sau motovehicul nautic în conformitate cu instructiunile furnizate de producător.

(5) Cu ocazia organizării saloanelor, expozitiilor si prezentărilor, produsele prevăzute la art. 1 alin. (1), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, pot fi expuse cu conditia ca un anunt vizibil să indice clar faptul că respectivele produse nu pot fi introduse pe piată si nici nu pot fi puse în functiune până când nu vor fi îndeplinite prevederile prezentei hotărâri.

(6) În cazul în care produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) le sunt aplicabile si alte reglementări care, de asemenea, impun aplicarea marcajului CE, acest marcaj indică conformitatea produsului cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile. Marcajul CE va arăta conformitatea cu reglementările aplicabile sau cu părtile relevante ale acestora. În acest caz, elementele reglementărilor aplicabile de producător trebuie să fie indicate pe documentele, declaratia de conformitate sau pe instructiunile cerute de reglementări si să însotească aceste produse.

Art. 6. - (1) Se consideră că ambarcatiunile si componentele prevăzute la art. 1 alin. (1) respectă cerintele esentiale prevăzute la art. 4, în cazul în care acestea sunt conforme cu standardele românesti care adoptă standardele europene armonizate aplicabile, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(2) Lista standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate se elaborează în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri si se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În situatia în care se constată că standardele prevăzute la alin. (2) nu corespund în totalitate cerintelor esentiale prevăzute la art. 4, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului înstiintează Comitetul tehnic pentru elaborarea standardelor si reglementărilor tehnice din cadrul Comisiei Europene. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul tehnic pentru elaborarea standardelor si reglementărilor tehnice din cadrul Comisiei Europene.

Art. 7. - (1) În cazul în care organismul de control constată că produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) care poartă marcajul CE, desi sunt corect construite, instalate, întretinute si utilizate în conformitate cu destinatia lor, pun în pericol siguranta persoanelor, a mediului si a proprietătii, va decide, după caz, fie retragerea de pe piată a produselor respective, fie interzicerea sau restrictionarea introducerii acestora pe piată si/sau punerea lor în functiune.

(2) Organismul de control va informa în scris Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului asupra măsurilor adoptate, indicând motivele care au stat la baza deciziei si, în special, dacă neconformitatea se datorează:

a) nerespectării cerintelor esentiale prevăzute la art. 4;

b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6, în cazul în care s-a declarat aplicarea acestora;

c) deficientelor din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 6.

(3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va informa Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor alin. (2).

(4) În cazul în care organismul de control constată că unul dintre produsele prevăzute la art. 1 alin. (1), care poartă marcajul CE, nu este conform prevederilor prezentei hotărâri ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul si informează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului despre decizia sa.

(5) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului informează Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor alin. (4).

 

CAPITOLUL III

 

SECTIUNEA 1

Proceduri pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 8. - (1) Înainte de introducerea pe piată si de punerea în functiune a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice procedurile prevăzute la alin. (2)-(4). În cazul evaluării ambarcatiunilor de agrement după terminarea constructiei acestora, atunci când nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu îsi asumă răspunderea cu privire la conformitatea produsului cu prevederile prezentei hotărâri, aceasta poate fi asumată de către orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Comunitătii Europene care introduce pe piată produsul si/sau îl pune în functiune sub responsabilitatea sa. În acest caz, persoana care introduce produsul pe piată sau îl pune în functiune trebuie să prezinte unui organism notificat o cerere pentru întocmirea unui raport după terminarea constructiei. Persoana care introduce produsul pe piată si/sau îl pune în functiune trebuie să furnizeze organismului notificat orice document disponibil si dosar tehnic care face referire la introducerea pe piată pentru prima oară a produsului în tara de origine.

Organismul notificat va exemina produsul individual si va efectua calculele si alte evaluări pentru asigurarea conformitătii echivalente cu cerintele relevante din prezenta hotărâre. În acest caz, plăcuta constructorului descrisă în anexa nr. 1 lit. A pct. 2.2 va include sintagma “Certificat după terminarea constructiei”. Organismul notificat va întocmi un raport de conformitate cu privire la evaluarea efectuată si va informa persoana care introduce produsul pe piată si/sau îl pune în functiune asupra obligatiilor sale.

Acea persoană va întocmi o declaratie de conformitate potrivit anexei nr. 3 si va aplica sau va dispune aplicarea în numele său a marcajului CE pe produs, însotit de numărul distinctiv al respectivului organism notificat.

(2) Pentru proiectarea si constructia produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), producătorul ambarcatiunii sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica pentru ambarcatiunile din categoriile de proiectare A, B, C si D, definite la pct. 1 din anexa nr. 1 lit. A, următoarele proceduri:

a) pentru categoriile A si B:

(i) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 2,5 m si 12 m: “Controlul intern al productiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)”, prevăzut în anexa nr. 7, sau “Examinarea EC de tip (Modulul B)”, prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura “Conformitatea cu tipul (Modulul C)”, prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H;

(ii) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 12 m si 24 m: “Examinarea EC de tip (Modulul B)”, prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura “Conformitatea cu tipul (Modulul C)”, prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H;

b) pentru categoria C:

(i) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 2,5 m si 12 m:

1. dacă sunt aplicate standardele europene armonizate pentru conformitatea cu cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. 3.2 si 3.3: “Controlul intern al productiei (Modulul A)”, prevăzut în anexa nr. 6, sau “Controlul intern al productiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)”, prevăzut în anexa nr. 7, ori “Examinarea EC de tip (Modulul B)”, prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura “Conformitatea cu tipul (Modulul C)”, prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H;

2. dacă nu sunt aplicate standardele europene armonizate pentru conformitatea cu cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. 3.2 si 3.3: “Controlul intern al productiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)”, prevăzut în anexa nr. 7, ori “Examinarea EC de tip (Modulul B)”, prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura “Conformitatea cu tipul (Modulul C)”, prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H;

(ii) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 12 m si 24 m: “Examinarea EC de tip (Modulul B)”, prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura “Conformitatea cu tipul (Modulul C)”, prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H;

c) pentru categoria D: pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 2,5 m si 24 m: “Controlul intern al productiei (Modulul A)”, prevăzut în anexa nr. 6, sau “Controlul intern al productiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)”, prevăzut în anexa nr. 7, ori “Examinarea EC de tip (Modulul B)”, prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura “Conformitatea cu tipul (Modulul C)”, prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H;

d) pentru motovehiculele nautice: “Controlul intern al productiei (Modulul A)”, prevăzut în anexa nr. 6, sau “Controlul intern al productiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)”, prevăzut în anexa nr. 7, ori “Examinarea EC de tip (Modulul B)”, prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura “Conformitatea cu tipul (Modulul C)”, prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H;

e) Pentru componentele prevăzute în anexa nr. 2: oricare dintre următoarele module: B+C, B+D, B+F sau G ori H.

(3) În materie de emisii de gaze: pentru produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), producătorul motorului sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica “Examinarea EC de tip (Modulul B)”, prevăzută în anexa nr. 8, urmată de procedura “Conformitatea cu tipul (Modulul C)”, prevăzută în anexa nr. 9, sau oricare dintre următoarele module: B+D, B+E, B+F, G ori H.

(4) În materie de emisii sonore:

a) pentru produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (i) si (ii), producătorul ambarcatiunii sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica:

(i) în cazul în care încercările sunt efectuate utilizând standardul român SR EN ISO 14509:2002 pentru măsurarea zgomotului: fie “Controlul intern al productiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)”, prevăzut în anexa nr. 7, fie “Verificarea unitătii de produs (Modulul G)”, prevăzută în anexa nr. 13, fie “Asigurarea totală a calitătii (Modulul H)”, prevăzută în anexa nr. 14;

(ii) în cazul în care la evaluare se utilizează numărul Froude si metoda raportului putere/deplasament: fie “Controlul intern al productiei (Modulul A)”, prevăzut în anexa nr. 6, fie “Controlul intern al productiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)”, prevăzut în anexa nr. 7, fie “Verificarea unitătii de produs (Modulul G)”, prevăzută în anexa nr. 13, fie “Asigurarea totală a calitătii (Modulul H)”, prevăzută în anexa nr. 14;

(iii) în cazul în care se utilizează pentru evaluare datele cu privire la ambarcatiunea de referintă certificată, stabilite în conformitate cu pct. (i): fie “Controlul intern al productiei (Modulul A)”, prevăzut în anexa nr. 6, fie “Controlul intern al productiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)”, prevăzut în anexa nr. 7, fie “Verificarea unitătii de produs (Modulul G)”, prevăzută în anexa nr. 13, fie “Asigurarea totală a calitătii (Modulul H)”,

prevăzută în anexa nr. 14;

b) pentru produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (iii) si (iv), producătorul motorului/motovehiculului nautic sau reprezentantul autorizat al acestuia va efectua “Controlul intern al productiei cu încercări suplimentare (Modulul Aa)”, prevăzut în anexa nr. 7, sau Modulul G ori H.

(5) Documentele si corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute la alin. (1) se redactează în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul de certificare care evaluează conformitatea.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organisme notificate

 

Art. 9. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului notifică Comisiei Europene si statelor membre organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute la art. 8, împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme sunt desemnate să le îndeplinească, precum si numerele de identificare alocate în prealabil de Comisia Europeană.

(2) Evaluarea organismelor prevăzute la alin. (1) se realizează de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, avându-se în vedere criteriile minime din anexa nr. 15, pe baza unei metodologii de evaluare care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Se consideră că organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele europene armonizate relevante îndeplinesc criteriile minime prevăzute în anexa nr. 15.

(4) În conditiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneste criteriile minime prevăzute în anexa nr. 15, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului retrage desemnarea organismului si informează de îndată Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată.

 

SECTIUNEA a 3-a

Marcaje

 

Art. 10. - (1) Atunci când următoarele produse sunt introduse pe piată, acestea trebuie să aibă aplicat marcajul CE:

a) ambarcatiunile de agrement, motovehiculele nautice si componentele prevăzute în anexa nr. 2, care respectă cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1;

b) motoarele exterioare care respectă cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1 lit. B si C;

c) motoarele interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată, care respectă cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1 lit. B si C.

(2) Marcajul CE, prevăzut în anexa nr. 17, se aplică în mod vizibil, lizibil si durabil direct pe ambarcatiuni si pe motovehicule nautice, conform pct. 2.2 din anexa nr. 1 lit. A, pe componentele prevăzute în anexa nr. 2 si/sau pe ambalajul acestora si pe motoarele exterioare si cele interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată, conform pct. 1.1 din anexa nr. 1 lit. B. Marcajul CE trebuie să fie asociat cu numărul de identificare al organismului notificat responsabil pentru implementarea procedurilor prevăzute în anexele nr. 10-14.

(3) Este interzisă aplicarea pe produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) a unor marcaje sau inscriptii asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acest marcaj de conformitate. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) si/sau pe ambalajul acestora, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE să nu fie astfel reduse.

(4) În cazul în care organismul de control constată că marcajul a fost aplicat în mod eronat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri si să realizeze produsul conform prevederilor privind aplicarea marcajului.

(5) În cazul în care organismul de control constată că neconformitatea continuă, acesta ia măsurile necesare de restrângere sau de interzicere de la introducerea pe piată a produsului în cauză ori asigură retragerea sa de pe piată.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 11. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea cerintelor esentiale prevăzute la art. 4, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si a introducerii pe piată a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organismul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 10 si 14 se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect;

d) nerespectarea prevederilor art. 16 se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea de pe piată a produselor cu marcaj CS.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se face de către personalul împuternicit al Autoritătii Navale Române, organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Prevederile privind contraventiile mentionate la alin. (1) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 12. - Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri si este responsabil pentru supravegherea pietei este Autoritatea Navală Română, organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 13. - (1) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de către Autoritatea Navală Română, din care rezultă retragerea de pe piată, interzicerea sau restrictionarea introducerii pe piată si/sau punerii în functiune a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), va mentiona temeiul legal al deciziei, în conditiile prezentei hotărâri, motivele de fapt care au condus la luarea deciziei, căile legale de atac si termenele legale în care acestea pot fi exercitate si va fi adusă la cunostintă Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si persoanelor interesate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii.

(2) Împotriva deciziei administrative se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data primirii deciziei, la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă teritorial, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 14. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale (PECA) pentru domeniul ambarcatiunilor de agrement ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu este încheiat, se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune si a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) cu marcajul national de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conditiile prevăzute de prezenta hotărâre, se interzice aplicarea pe produsele prevăzute la art. (1) alin. (1), concomitent, a marcajului CE si a marcajului CS.

(3) Marcajul CS prevăzut la art. 14 alin. (1) se aplică de producător sau de reprezentantul său autorizat, persoană fizică ori juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România.

(4) Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei hotărâri.

(5) Înainte de introducerea pe piată sau de punerea în functiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia de a asigura realizarea cerintelor prevăzute la art. 4 si marcarea produselor în conformitate cu pevederile art. 10 alin. (2) si (3).

Art. 15. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale (PECA) pentru domeniul ambarcatiunilor de agrement ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care un astfel de protocol nu este încheiat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului întocmeste lista cuprinzând organismele aprobate să execute procedurile prevăzute la art. 8, indicând sarcinile specifice pe care respectivele organisme trebuie să le îndeplinească, precum si numărul de identificare atribuit.

(2) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se modifică si se completează ori de câte ori se actualizează lista cuprinzând organismele aprobate.

(4) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului solicită înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute si atribuirea numărului de identificare.

(5) Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute actionează, conform prevederilor prezentei hotărâri, de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2).

Art. 16. - (1) De la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale (PECA) pentru domeniul ambarcatiunilor de agrement sau la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat, se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) numai cu marcaj CE.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană se interzice distribuirea, contra cost sau gratuit, a produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), marcate cu marcajul CS.

Art. 17. - (1) Pe data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale (PECA) pentru domeniul ambarcatiunilor de agrement sau la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat, ordinul prevăzut la art. 15 alin. (2) se abrogă.

(2) La termenele stabilite la alin. (1) organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate si notificate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului conform prevederilor art. 9.

Art. 18. - Anexele nr. 1-17*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 20. - Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a produselor care sunt în curs de fabricatie, conform reglementărilor nationale actuale, după cum urmează:

a) până la 31 decembrie 2005, produsele care intră sub incidenta art. 1 alin. (1) lit. a);

b) până la 31 decembrie 2005, motoarele cu aprindere prin compresie si motoarele cu aprindere prin scânteie în 4 timpi; si

c) până la 31 decembrie 2006, motoarele cu aprindere prin scânteie în 2 timpi.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 312/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ambarcatiunilor de agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2002.

Art. 22. - Prezenta hotărâre transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 94/25/CE din 16 iunie 1994 privind armonizarea legislativă si administrativă a statelor membre referitoare la ambarcatiunile de agrement, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 164 din 30 iunie 1994, amendată prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/44/CE din 16 iunie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 214 din 26 august 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.195.

 

ANEXE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 71 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, denumită în continuare Autoritatea, este organul de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, prin care acesta îsi realizează atributiile în domeniul cercetării.

(2) Autoritatea este institutie publică, finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

(3) Începând cu anul bugetar 2005, Autoritatea trece în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 2. - Autoritatea exercită atributiile autoritătii de stat pentru domeniul cercetare-dezvoltare si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Autoritatea are misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea si evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării, în acord cu strategia si cu Programul de guvernare, în scopul de a fi asigurate, pe aceste baze, lărgirea patrimoniului national si international tehnologic si de inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul pe piata internă, europeană si pe piete globale, realizarea societătii informationale bazate pe cunoastere, satisfacerea nevoilor cetăteanului si cresterea calitătii vietii acestuia.

Art. 4. - Autoritatea, în domeniul său de competentă, are rolul si responsabilitatea:

a) de a asigura planificarea strategică si tactică;

b) de a defini obiective strategice si tactice;

c) de a defini, aplica, monitoriza si evalua politicile necesare realizării obiectivelor;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si de a prelua acquisul comunitar;

e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităti publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale;

f) de a asigura comunicarea cu structurile societătii civile si cu cetătenii;

g) de a defini, finanta, aplica, monitoriza si evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor;

h) de a stimula dezvoltarea regională si locală, precum si pe cea a sectorului privat;

i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului international.

Art. 5. - În vederea îndeplinirii rolului său, Autoritatea exercită următoarele functii:

a) de politică - functia de prezentare si armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul cercetării-dezvoltării si inovării;

b) de strategie - prin care planifică strategic si asigură elaborarea si implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării;

c) de administrare - prin care prognozează, planifică, alocă, monitorizează si evaluează utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

d) de monitorizare, evaluare si control al realizării politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării;

e) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar în care se realizează politicile în domeniu;

f) de autoritate de stat - prin care asigură urmărirea si controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

g) de reprezentare - prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

h) de comunicare, atât cu celelalte structuri ale administratiei publice, cât si cu societatea civilă si cu cetăteanul;

i) de cooperare internatională - prin care asigură aplicarea acordurilor internationale în domeniu si promovarea de noi acorduri.

Art. 6. - (1) În vederea exercitării functiilor sale, Autoritatea are următoarele atributii principale:

a) fundamentarea, elaborarea si actualizarea periodică a politicilor si strategiilor în domeniu;

b) diseminarea de informatii în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării; stimularea cresterii constiintei publice cu privire la rolul cercetării-dezvoltării si inovării în procesul dezvoltării economice durabile; stimularea si, după caz, asigurarea editării, tipăririi si difuzării de publicatii sau de materiale specifice domeniului său de competentă;

c) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru si prin cercetare;

d) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovării, a absorbtiei si difuziei acestora în rândul agentilor economici si în economie în general; definirea, finantarea si implementarea de proiecte, programe si de activităti, prin care se creează si se utilizează instrumente financiare si scheme de finantare pentru reducerea riscului pe piată al întreprinderilor, în special al celor mici si mijlocii; sustinerea brevetării unor rezultate ca primă formă de valorificare; cofinantarea temelor care asigură parteneriate între unitătile de cercetare si agentii economici;

e) definirea de politici de restructurare, privatizare si de atragere a capitalului străin în domeniu;

f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, sănătătii, educatiei, precum si din alte domenii;

g) atragerea, utilizarea, monitorizarea si evaluarea asistentei tehnice si a consultantei interne si internationale pentru domeniul său specific de competentă;

h) definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborării si implementării de scheme de analiză si de monitorizare si evaluare a sistemului cercetării tehnologice si inovării; publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări si alte activităti similare în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării, pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii, traduceri, precum si altele asemenea; în aceste scopuri poate contracta servicii de consultantă, expertiză, asistentă tehnică etc.;

i) stimularea si monitorizarea participării României la programe si proiecte internationale, europene, comunitare si bilaterale în domeniu;

j) elaborarea si initierea de proiecte de acte normative si de reglementări în domeniu; crearea si dezvoltarea cadrului institutional în domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi ce intră sub incidenta domeniului său de competentă; monitorizarea aplicării, după aprobare, a actelor normative si a reglementărilor promovate;

k) stimularea dezvoltării regionale si locale, precum si a coeziunii sociale, prin programe si proiecte de dezvoltare a cercetării stiintifice si dezvoltării tehnologice si de stimulare a inovării; stimularea, înfiintarea sau initierea înfiintării si dezvoltării de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic si altele asemenea, inclusiv organizatii fără scop lucrativ sau patrimonial;

l) conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovării; atribuirea conducerii programelor, conform reglementărilor în vigoare;

m) exercitarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă functionează unităti aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizarea si evaluarea de unităti specifice domeniului;

n) elaborarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, denumit în continuare Planul national, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea si actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin Planul national, în concordantă cu prioritătile politicilor economice si sociale ale Guvernului;

o) stimularea dialogului cu comunitatea stiintifică si cu alte structuri ale societătii civile; în acest sens, se consultă si se stimulează implicarea acestor structuri, în mod direct si activ, inclusiv prin sustinere financiară, în definirea si implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării si inovării;

p) aprobarea regulamentului-cadru si a componentei Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit în continuare Colegiul Consultativ, precum si a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului Consultativ si, după caz, a organelor de lucru ale acestuia;

q) evaluarea programelor cuprinse în Planul national si detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale Planului national si informarea Guvernului asupra realizării acestora;

r) stabilirea fondurilor destinate finantării programelor nucleu si repartizarea acestor fonduri pe fiecare programnucleu;

s) elaborarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare propriu, precum si avizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităti publice;

t) prognozarea, planificarea si programarea, după caz, a bugetului aferent cercetării cuprins în bugetul de stat, a resurselor financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competentă; utilizarea acestor resurse;

u) implementarea sistemului informativ national pentru cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică, elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice;

v) colaborarea cu organisme si cu organizatii nationale si internationale din domeniul cercetării-dezvoltării si inovării;

w) coordonarea de politici în domeniul proprietătii intelectuale si stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovării;

x) coordonarea activitătii de participare a României la târguri, expozitii si la alte asemenea manifestări interne si internationale cu caracter tehnico-stiintific.

(2) Autoritatea îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

(3) Autoritatea, corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Ministerului Educatiei si Cercetării în toate drepturile si obligatiile decurgând din raporturile juridice ale acestuia cu tertii.

Art. 7. - (1) Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(2) Începând cu anul bugetar 2005, Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(3) Structura organizatorică a Autoritătii, precum si organismele consultative de pe lângă aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) În structura organizatorică a Autoritătii pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, se pot organiza directii în cadrul directiilor generale, iar prin decizie a presedintelui se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare de lucru.

(5) Începând cu anul bugetar 2005, presedintele Autoritătii poate aproba prin ordin organizarea de directii în cadrul directiilor generale, de servicii, de birouri, precum si de colective temporare de lucru.

Art. 8. - (1) În structura Autoritătii se organizează, la nivel de directie generală, Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice, pentru obiectivele de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare.

(2) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice, pentru obiectivele de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare, va îndeplini atributiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice si/sau de către autoritătile de plată, prin acordul părtilor implicate.

(3) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice va deveni operational începând cu anul 2005 si va functiona cu un număr de 33 de posturi în anul 2006, din care 10 posturi în anul 2005 si 23 de posturi în anul 2006.

(4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru functionarea Autoritătii.

(5) Structura functiilor publice si structura organizatorică a Organismului intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice vor fi definitivate o dată cu structura functiilor publice si cu structura organizatorică a Autoritătii.

Art. 9. - (1) Numărul maxim de posturi pentru functionarea Autoritătii este de 92, exclusiv presedintele si vicepresedintele.

(2) Statul de functii se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea presedintelui Autoritătii.

Art. 10. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educatiei si cercetării.

(2) Începând cu anul bugetar 2005, presedintele si vicepresedintele sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru.

(3) Salarizarea presedintelui si a vicepresedintelui Autoritătii, precum si acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor legale aplicabile persoanelor care ocupă functii de demnitate publică.

Art. 11. - (1) Presedintele Autoritătii are următoarele atributii:

a) asigură conducerea operativă a Autoritătii;

b) reprezintă Autoritatea în relatii cu tertii si semnează actele ce o angajează fată de acestia;

c) angajează si concediază personalul unitătii, în conditiile legii;

d) încheie contracte individuale de muncă si dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si încetarea acestora, cu respectarea legislatiei în vigoare;

e) exercită orice atributii care îi revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.

(2) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, presedintele este ordonator secundar de credite.

(4) Presedintele poate delega dreptul de semnătură vicepresedintelui sau secretarului general, cu exceptia atributiei de ordonator de credite, care poate fi delegată numai vicepresedintelui.

Art. 12. - (1) Începând cu anul 2005, presedintele Autoritătii răspunde de întreaga activitate a institutiei în fata primului-ministru si a Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Presedintele Autoritătii reprezintă institutia în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(3) Presedintele autoritătii îndeplineste, în domeniul de activitate al Autoritătii, atributiile generale prevăzute pentru functia de ministru la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte atributii specifice, stabilite prin actele normative în vigoare.

(4) În exercitarea atributiilor ce îi revin, presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 13. - Atributiile vicepresedintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 14. - (1) Secretarul general este înalt functionar public, numit si salarizat conform prevederilor legale.

(2) Secretarul general îndeplineste atributii de conducere administrativă, care se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii.

Art. 15. - (1) Pentru desfăsurarea activitătii, Autoritatea preia în administrare de la Ministerul Educatiei si Cercetării unele bunuri aflate în patrimoniul acestuia.

(2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Autoritatea are în dotare pentru activitătile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si un autovehicul destinat deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare si control.

Art. 16. - (1) În vederea îmbunătătirii comunicării între organele administratiei publice centrale si a armonizării politicilor elaborate de acestea, pe lângă Autoritate functionează Consiliul Interministerial pentru cercetaredezvoltare.

(2) Consiliul interministerial pentru cercetare-dezvoltare are rol consultativ, se constituie si functionează prin hotărâre a Guvernului.

(3) Colegiul Consultativ se constituie si functionează conform prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - (1) Unitătile care functionează în subordinea Autoritătii sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar cele care functionează în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Structura organizatorică, statele de functii si regulamentele de organizare si functionare pentru unitătile subordonate se stabilesc prin decizie a presedintelui, iar începând cu anul 2005, prin ordin al presedintelui, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unitătii.

(3) Numirea si eliberarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor unitătilor prevăzute în anexele nr. 2 si 3 se fac prin decizie a presedintelui, iar începând cu anul 2005, prin ordin al presedintelui, în conditiile prevederilor legale.

(4) Numirea si eliberarea din functie a membrilor consiliilor de administratie ale unitătilor prevăzute în anexa nr. 3 se fac prin decizie a presedintelui, iar începând cu anul 2005, prin ordin al presedintelui.

Art. 18. - (1) La înfiintarea Autoritătii, personalul acesteia se constituie din personal preluat sau, după caz, transferat de la Ministerul Educatiei si Cercetării, precum si din personal nou-angajat, în conditiile legii.

(2) Conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, personalul Autoritătii preluat de la Ministerul Educatiei si Cercetării îsi mentine, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din institutiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

Art. 19. - Autoritatea poate să încheie contracte sau conventii cu alte organisme si cu agenti economici din tară si din străinătate, în vederea colaborării si cooperării pe plan national sau international în domeniul său de activitate, în conditiile legii.

Art. 20. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2005, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire încheiat între Ministerul Educatiei si Cercetării si Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 21. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.200.

 

ANEXE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes national aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va efectua cheltuieli totale, altele decât cele de natura cheltuielilor de personal, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

EUGEN BEJINARIU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petre Ion Nicolae,

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 2.450.


*) Anexa se comunică Secretariatului General al Guvernului.