MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 30         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII

 

1. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

872/2004. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului privind unele măsuri pentru recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru exercitarea functiei de supraveghere

 

905/2004. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea examenului în vederea atribuirii calitătii de expert tehnic extrajudiciar

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENAT

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

În temeiul prevederilor art. 66 din Constitutia României, republicată, si ale art. 77 din Regulamentul Senatului, se convoacă Senatul în sesiune extraordinară, în perioada 26-28 ianuarie 2005, în vederea dezbaterii si adoptării următoarelor proiecte de lege:

- Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor;

- Proiect de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. si “CAROM” - S.A. Onesti.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2005.

Nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind unele măsuri pentru recunoasterea organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru exercitarea functiei de supraveghere

 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 5 septembrie 2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind recunoasterea, în vederea desemnării, a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru efectuarea functiei de supraveghere, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru efectuarea functiei de supraveghere, denumită în continuare Comisia de recunoastere, care functionează în cadrul Directiei generale politică industrială.

(2) Comisia de recunoastere este organizată si functionează conform regulamentului de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Componenta nominală a Comisiei de recunoastere este prevăzută în anexa nr. 3*).

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 872.


*) Anexa nr. 3 se pune la dispozitie institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind recunoasterea, în vederea desemnării, a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru efectuarea functiei de supraveghere

 

A. Dispozitii generale

1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru recunoasterea, în vederea desemnării, a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru efectuarea functiei de supraveghere.

2. Poate fi recunoscut drept organism care realizează:

- evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, conform prevederilor din anexa nr. 2 partea I si anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, denumită în continuare hotărâre, si, după caz,

- reevaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile existente, conform prevederilor din partea a II-a a anexei nr. 2 la hotărâre; sau

- inspectiile periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente, conform prevederilor din modulul 1, partea a III-a a anexei nr. 2 la hotărâre; sau

- efectuarea functiei de supraveghere conform prevederilor din modulul 2, partea a III-a a anexei nr. 2 la hotărâre, oricare persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile si care respectă criteriile minime ce trebuie îndeplinite de către organismele notificate sau aprobate prevăzute în anexa nr. 3 si criteriile suplimentare ce trebuie îndeplinite de organismele notificate prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre, precum si cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice.

3. Poate fi recunoscut drept organism care realizează:

- reevaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile existente, conform prevederilor din partea a II-a a anexei nr. 2 la hotărâre, si, după caz,

- inspectiile periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente, conform prevederilor din modulul 2, partea a III-a a anexei nr. 2 la hotărâre, oricare persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu reevaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile existente si care respectă criteriile minime ce trebuie îndeplinite de către organismele notificate sau aprobate, prevăzute în anexa nr. 3, si criteriile suplimentare ce trebuie îndeplinite de organismele aprobate, prevăzute în anexa nr. 5 la hotărâre, precum si cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice.

B. Documente solicitate organismelor prevăzute la pct. 2 si 3, denumite în continuare organisme

4. Cererea al cărei model este redat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice se completează de către organism si se transmite Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere. Cererea trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare ca organism de inspectie, emis de către organismul national de acreditare, în copie;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă emisă de societatea de asigurare, prin care să se ateste că polita de asigurare acoperă despăgubirile ce pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită desemnarea;

d) prezentarea activitătii organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul evaluării echipamentelor sub presiune transportabile noi, denumite în continuare echipamente noi si/sau al reevaluării conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile existente, denumite în continuare echipamente existente, sau procedura de inspectie periodică ori cea de supraveghere, după caz, avându-se în vedere si respectându-se cerintele tehnice din ADR sau RID, în versiunile actualizate, cu indicarea detaliată a tipurilor de echipamente sub presiune transportabile pentru care solicită desemnarea, a codului si a clasei CAEN din care fac parte aceste produse;

e) schema/schemele de evaluare, de reevaluare sau de inspectie periodică ori de supraveghere, după caz, ce se aplică de către organism si a dotărilor aferente de care dispune; schema/schemele trebuie să facă referire la cerintele si la procedurile aplicabile;

f) lista personalului implicat în activitatea de evaluare a conformitătii echipamentelor noi, de reevaluare a conformitătii echipamentelor existente sau de inspectie periodică si, după caz, pentru supraveghere, din care să rezulte experienta si expertiza personalului;

g) declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

h) raportul întocmit de către organismul national de acreditare referitor la procedura de evaluare a conformitătii echipamentelor noi, procedura de reevaluare a conformitătii echipamentelor existente, procedura de inspectie periodică sau procedura de supraveghere, după caz, documentată si aplicată de către solicitant si la sistemul de management al calitătii;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care se solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

j) după caz, documente care atestă că organismul prevăzut la pct. 3, care realizează reevaluarea si/sau inspectiile periodice pentru echipamentele existente, functionează sub supravegherea unui organism pentru evaluarea conformitătii echipamentelor noi.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea recunoasterii

5. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea organismului în urma examinării documentelor de la pct. 4 si verificării:

a) respectării criteriilor pentru evaluarea organismelor prevăzute în anexele nr. 3-5 la hotărâre, după caz;

b) respectării prevederilor art. 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

c) competentei tehnice si capabilitătii organismului de a evalua sau reevalua, după caz, conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerintele aplicabile din anexele tehnice la ADR sau RID, după caz;

d) respectării sarcinilor în legătură cu procedura/procedurile de evaluare/reevaluare a conformitătii sau inspectie periodică ori supraveghere, după caz, pentru care organismul solicită desemnarea, prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre;

e) valorii minime a asigurării de răspundere civilă, conform pct. 4 lit. c);

f) oricăror alte cerinte aplicabile organismelor sau organismelor aprobate conform prezentelor norme metodologice.

6. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea în vederea desemnării, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă. În vederea luării deciziei, Comisia de recunoastere poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia. Cheltuielile ocazionate de deplasarea membrilor Comisiei de recunoastere la sediul solicitantului (transport, cazare, diurnă) se suportă de către solicitant.

7.1. Comisia de recunoastere emite un certificat de recunoastere solicitantului care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care acesta va fi desemnat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

7.2. În situatia în care solicitantul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezentele norme metodologice, Comisia de recunoastere, în termen de 30 de zile de la data întregistrării cererii de desemnare, comunică solicitantului respingerea motivată a cererii.

7.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere.

7.4. Până la data aderării României la Uniunea Europeană, Comisia de recunoastere solicită înscrierea organismului în Registrul organismelor recunoscute.

8.1. La propunerea Comisiei de recunoastere, ministrul economiei si comertului desemnează prin ordin organismele care au primit certificat de recunoastere.

8.2. Ordinul prevăzut la pct. 8.1 va contine pentru fiecare organism informatii privind denumirea completă, sediul si sarcinile specifice pentru care a fost desemnat.

8.3. Până la data aderării României la Uniunea Europeană, ordinul prevăzut la pct. 8.1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va contine pentru fiecare organism denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării, reevaluării sau inspectiei periodice, sarcinile specifice pentru care este desemnat, precum si numărul de identificare alocat acestuia de către Ministerul Economiei si Comertului, ca urmare a înregistrării în Registrul organismelor recunoscute.

8.4. În cazuri motivate, desemnarea poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în această situatie, Comisia de recunoastere va decide ulterior în ceea ce priveste prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

8.5. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 8.1, Comisia de recunoastere solicită organismului desemnat stabilirea, împreună cu organismul national de acreditare, a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite în copie programul de supraveghere astfel convenit Comisiei de recunoastere, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care organismul a primit cererea.

9. De la data aderării României la Uniunea Europeană, conform art. 10 si 11 din hotărâre, Ministerul Economiei si Comertului comunică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat si sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum si numărul de identificare alocat anterior acestora de Comisia Europeană sau, după caz, organismele aprobate pe care le-a desemnat si sarcinile specifice pentru care au fost aprobate.

10.1. Comisia de recunoastere poate limita, suspenda sau retrage desemnarea unui organism, în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care organismul respectiv solicită acest lucru.

10.2. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului respectiv.

10.3. În situatia prevăzută la pct. 10.1, organismul trebuie să asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere.

10.4. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării determină actualizarea ordinului prevăzut la pct. 8.1, iar în cazul organismelor notificate, Ministerul Economiei si Comertului comunică această decizie Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene.

10.5. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării, după caz, a unui organism nu afectează valabilitatea documentelor emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării ori notificării organismului, respectiv organismului aprobat, până se dovedeste că acestea trebuie retrase.

11. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea desemnării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor desemnate

12.1. Organismele desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

12.2. Organismele desemnate trebuie să facă cunoscute Comisiei de recunoastere si organismului national de acreditare orice intentie de modificare a unora dintre documentele prevăzute la pct. 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

12.3. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor, dacă acestea afectează conditiile prevăzute la pct. 12.1. În situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, organismul desemnat sau notificat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

13.1. Supravegherea organismelor desemnate se realizează de către organismul national de acreditare în conformitate cu procedura de supraveghere proprie.

13.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere, organismul desemnat va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet de audit, încheiat de echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

13.3. Organismele desemnate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

14.1. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării, organismul desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de recunoastere, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat la organismul în cauză. Totodată Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

14.2. Organismul national de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la pct. 14.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

15.1. În situatia în care în cadrul procesului de evaluare a organismelor care solicită desemnarea sau de supraveghere a celor care au fost desemnate se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, Comisia de recunoastere împreună cu organismul national de acreditare si cu organismul desemnat în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

15.2. În functie de natura neconformitătilor, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului în domeniul în care este desemnat să fie limitată sau suspendată.

16. Organismele desemnate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

17. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine, în principal, informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, conform sarcinilor atribuite ca urmare a desemnării;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismului sau organizatiei de tertă parte desemnate, inclusiv informatii privind negocierile si rezultatele în legătură cu acestea;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii si experienta dobândită ca urmare a subcontractării activitătilor pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării, după caz;

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor ce i-au revenit ca urmare a desemnării si măsurile pe care le-a luat pentru eliminarea acestora sau pe care urmează să le ia în acest scop;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

18. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Modelul cererii de desemnare

 

Organismul .......................................................................................................................................................................

(denumire completă, adresă, tel./fax, e-mail, cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comertului)

Nr. ................/data .................1)

 

CERERE DE DESEMNARE

 

Organismul2) ......................................................................................, având sediul în3) ..............................................., reprezentat prin director/presedinte4) ..........................................................., în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10/art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, solicită Ministerului Economiei si Comertului - Comisiei de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii echipamentelor si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru efectuarea functiei de supraveghere, să fie evaluat în vederea aprobării în scopul de a realiza evaluarea/reevaluarea conformitătii/inspectii periodice/supraveghere, pentru grupa de produse5) ............................................................................... prin6) ............................................................

Anexăm la prezenta următoarele documente7):

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

Directorul/Presedintele8)

organismului ..........................

 


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul grupei de produse ce face obiectul evaluării/reevaluării/inspectiei periodice/supravegherii asociate activitătilor CAEN.

6) Denumirea procedurilor.

7) Documentele conform prevederilor pct. 4/pct. 5 din normele metodologice.

8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Modelul certificatului de recunoastere

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii echipamentelor si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru efectuarea functiei de supraveghere

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

Nr. ...../ data emiterii .........

 

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a cererii de desemnare înregistrate cu nr. .............................../............................, se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că organismul/organismul aprobat1) ......................................., cu sediul în2) ....................................................., respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si are competenta, capacitatea si aptitudinea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea/reevaluarea conformitătii produselor, inspectia periodică sau supravegherea prin3) ................................................................ pentru produsele/grupa de produse4) ......................................................, conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile. La data retragerii desemnării organismului ................................................ prezentul certificat se anulează.

 

Presedintele5) Comisiei de recunoastere,

...............................................................

 


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii.

4) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse asociate activitătilor CAEN.

5) Numele, prenumele, semnătura si stampila autoritătii competente.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitătii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru efectuarea functiei de supraveghere

 

1. Comisia de recunoastere functionează în cadrul Directiei generale politică industrială si are componenta redată în anexa nr. 3.

2. Comisia de recunoastere are următoarele atributii principale:

- evaluează conform prezentelor norme metodologice organismele care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor noi sau reevaluarea conformitătii ori inspectiile periodice ale echipamentelor existente sau efectuează functia de supraveghere;

- stabileste pentru fiecare organism sarcinile specifice pe care acesta le realizează în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile;

- eliberează certificatul de recunoastere;

- solicită înscrierea organismelor în Registrul organismelor recunoscute;

- propune ministrului economiei si comertului organismele recunoscute pentru desemnare;

- supraveghează organismele desemnate;

- formulează cererea către Comisia Europeană pentru alocarea numărului de identificare ca organism notificat, după caz.

3. Convocarea Comisiei de recunoastere se face ori de câte ori este necesar de către presedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepresedinte.

4. Convocarea va fi însotită de ordinea de zi.

5. Comisia de recunoastere este legal întrunită dacă sunt prezenti cel putin 4 membri.

6. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

7. Comisia de recunoastere analizează cererea de recunoastere si documentele prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 si poate decide în ceea ce priveste efectuarea unor vizite de verificare la sediul si în spatiile de  încercare ale solicitantului, actiuni în urma cărora ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de recunoastere.

8. Deciziile comisiei de recunoastere se consemnează într-un proces-verbal înscris într-un registru unic, gestionat de Comisia de recunoastere.

9. În termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de recunoastere, Comisia de recunoastere solicită înscrierea organismului care a fost aprobat în Registrul organismelor desemnate sau solicită atribuirea numărului de identificare la Comisia Europeană pentru organismele pe care le-a desemnat.

10. Până la data aderării României la Uniunea Europeană, Comisia de recunoastere propune spre aprobare ministrului economiei si comertului lista organismelor recunoscute. Lista organismelor aprobate va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 941/2003.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea examenului în vederea atribuirii calitătii de expert tehnic extrajudiciar

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - În temeiul prevederilor art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea examenului în vederea atribuirii calitătii de expert tehnic extrajudiciar, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală cooperare economică internatională, sinteză si investitii împreună cu celelalte directii din minister vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 905.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea examenului în vederea atribuirii calitătii de expert tehnic extrajudiciar

 

I. Prevederi generale

Art. 1. - Activitatea de expertiză tehnică extrajudiciară, precum si modul de dobândire a calitătii de expert tehnic se organizează si se desfăsoară în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, si de prezentul ordin.

Art. 2. - În temeiul art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situatii care nu au legătură nemijlocită cu activitatea judiciară constituie expertiză tehnică extrajudiciară.

II. Organizarea examenului pentru atribuirea calitătii de expert tehnic extrajudiciar

Art. 3. - Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se dobândeste pe bază de examen. Organizarea examenului pentru atribuirea calitătii de expert tehnic extrajudiciar se derulează în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 88/2003, coroborat cu prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Programa de pregătire si Comisia de atestare tehnico-profesională pentru atestarea expertilor tehnici pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 291/2004, va sta la baza examinării în vederea atribuirii calitătii de expert tehnic extrajudiciar.

Art. 5. - Atât la proba scrisă, cât si la proba orală, comisia numită prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 291/2004 va verifica:

- pregătirea de specialitate;

- nivelul cunoasterii actelor normative referitoare la specialitatea respectivă;

- nivelul cunoasterii prevederilor legale aferente organizării activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară.

Art. 6. - Dobândeste calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care îndeplineste conditiile precizate în regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 88/2003, inclusiv:

a) este cetătean român si cunoaste limba română;

b) are capacitate de exercitiu deplină;

c) are studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;

d) nu are antecedente penale si se bucură de o bună reputatie profesională si socială;

e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activitătii de expert;

f) a fost declarat admis la examenul organizat în acest scop.

Art. 7. - Îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 6 trebuie dovedită, după promovarea examenului, cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de către comisia medicală constituită potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic extrajudiciar, în conditiile prezentului ordin, poate efectua expertize tehnice extrajudiciare numai în specialitatea în care a fost atestată.

III. Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare

Art. 9. - Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară cuprinde:

a) partea introductivă, în care se mentionează persoanele fizice si juridice care au solicitat efectuarea expertizei, data la care s-a dispus efectuarea acesteia, numele si prenumele expertului extrajudiciar, specialitatea acestuia, data întocmirii raportului de expertiză extrajudiciară, obiectul acesteia si întrebările la care expertul extrajudiciar urmează să răspundă, materialul pe baza căruia expertiza extrajudiciară a fost efectuată si dacă părtile care au participat la aceasta au dat explicatii în cursul expertizei;

b) descrierea operatiunilor de efectuare a expertizei extrajudiciare, obiectiile sau explicatiile părtilor, precum si analiza acestor obiectii ori explicatii pe baza celor constatate de expertul extrajudiciar;

c) concluziile, care cuprind răspunsurile la întrebările puse si părerea expertului extrajudiciar asupra obiectului expertizei.

Art. 10. - Relatiile expertului tehnic cu solicitantul expertizei tehnice extrajudiciare se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părti.

Art. 11. - Obligatia de a calcula si de a vărsa impozitul aferent sumelor plătite cu titlu de onorariu de către persoanele juridice pentru expertizele tehnice extrajudiciare ce li s-au efectuat, în conditiile legii, revine acestora.

Art. 12. - Pentru onorariile încasate de la persoanele fizice, obligatia de a stabili si de a vira la buget impozitul aferent, potrivit legii, revine expertului tehnic extrajudiciar care a executat lucrarea individual, cu respectarea dispozitiilor legale privind impozitul pe venitul global.