MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 32         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.294/2004. - Hotărâre privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A. Bucuresti la Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

2.406/2004. - Hotărâre privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A. Bucuresti la Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul pachetului de actiuni detinut de Societatea Comercială Filiala “Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A. Bucuresti la Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

(2) Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. va exercita toate drepturile si îsi va asuma toate obligatiile aferente actiunilor detinute la Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti.

(3) Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferate potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Ca urmare a transferului pachetului de actiuni prevăzut la alin. (1), capitalul social al Societătii Comerciale Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti este de 4.930.000 mii lei, subscris si vărsat în întregime de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în calitate de actionar unic, si este divizat în 49.300 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

(5) Patrimoniul si capitalul social al Societătii Comerciale Filiala “Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A. Bucuresti se reduc cu valoarea actiunilor detinute de aceasta la Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti.

Art. 2. - Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Societătii Comerciale Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti este prevăzut în statutul acesteia, care poate fi modificat în baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

Art. 4. - (1) Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti este condusă de adunarea generală a actionarilor si este administrată de consiliul de administratie.

(2) Adunarea generală a actionarilor este formată din 3 membri, care se numesc si se revocă de către adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. în baza mandatului acordat de ministrul economiei si comertului.

(3) Consiliul de administratie este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al societătii comerciale, numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor, împuternicită în acest sens de adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. în baza mandatului acordat de ministrul economiei si comertului.

Art. 5. - Ca urmare a transferului pachetului de actiuni prevăzut la art. 1, Statutul Societătii Comerciale Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2003 privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si a Societătii Comerciale “Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A. Bucuresti pe calea fuziunii prin absorbtie, precum si înfiintarea Societătii Comerciale Filiala “Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - ICEMENERG” - S.A. Bucuresti, ca filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 16 septembrie 2003, se modifică si se înlocuieste cu Statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.294.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Societătii Comerciale Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Denumirea societătii comerciale este Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti, filială a Companiei Nationale de Transport al energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele “Societatea Comercială Filiala” sau de initialele “S.C. Filiala” si va fi urmată de sintagma “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, sediul, numărul de înmatriculare si de codul unic de înregistrare în registrul comertului.

(3) Abrevierea ICEMENERG are următoarea semnificatie: I - implementare; C - conceptie; E - executie; M - mentenantă; ENERG - energetică.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-SERVICE” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul social al societătii comerciale este în municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, cod 79619.

(2) Sediul societătii comerciale poate fi transferat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea comercială poate înfiinta sedii secundare, sucursale, reprezentante, agentii situate si în alte localităti din tară si din străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata societătii comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Societatea comercială are ca scop: conceperea, producerea, implementarea, repararea, modernizarea si comercializarea în tară si în străinătate, pe baza proiectelor proprii sau ale unor terte persoane fizice ori juridice, de aparate, echipamente, instalatii specializate, produse pe bază de elastomeri si bunuri de consum, precum si asigurarea serviciilor aferente de consultantă, intermediere, asistentă tehnică de specialitate, lucrări de montaj si de punere în functiune, expertize si etalonări metrologice, monitorizări ale mediului.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

(1) Societatea comercială are ca obiect principal de activitate productia de aparate pentru distributia si comanda electricitătii - cod CAEN 3120.

(2) Societatea comercială are ca obiect secundar de activitate următoarele:

a) conceperea, proiectarea, realizarea, implementarea, modernizarea, repararea, comercializarea de aparate de încercare, de măsurare, de comandă, de automatizare si control, aparate, echipamente, instalatii tehnologice si de protectie, componente si piese de schimb pentru sectorul energetic, industrial, agricol si de larg consum;

b) realizarea si comercializarea de produse, prin valorificarea deseurilor rezultate din activitatea productivă de bază; producerea si comercializarea de bunuri de larg consum;

c) servicii de cercetare, consultantă, asistentă tehnică de specialitate, lucrări de montaj, de service si de punere în functiune în tară si în străinătate pentru produsele din profilul său de activitate;

d) activităti de intermediere si reprezentare pentru persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

e) efectuarea de operatiuni comerciale în tară si în străinătate;

f) efectuarea de operatiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum si pentru alte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate;

g) cooperarea si asocierea cu terte persoane fizice si juridice din tară si din străinătate, în vederea realizării obiectului său de activitate;

h) lucrări de proiectare în domeniile: electroenergetic, termoenergetic, hidroenergetic, nuclearoenergetic, electronică industrială, chimie energetică, masini electrice, bunuri de consum;

i) punerea în functiune si asistenta tehnică la punerea în functiune a echipamentelor energetice;

j) operatiuni acreditate, de certificare, pentru sisteme de asigurare a calitătii pentru produse si servicii;

k) prestări de servicii, probe si măsurători, asigurarea si supravegherea în procurarea, fabricarea si montarea echipamentelor energetice;

l) activităti de tipărire, tehnoredactare, multiplicare albnegru si/sau color, brosare, legătorie, imagini foto, montaje video, organizare de simpozioane, consfătuiri tehnico-stiintifice si comerciale, târguri si expozitii;

m) prestări de servicii în domeniile mecanic, electronic, vopsitorie, acoperiri de protectie, tinichigerie, vulcanizare, chimie, auto;

n) intermedieri, producerea si/sau comercializarea en gros si en d.tail, prin unităti proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;

o) servicii de reparatii si întretinere a mijloacelor auto, transport auto intern si international de mărfuri si de persoane;

p) servicii de antreprenoriat pentru lucrări complexe de investitii, reabilitări de echipamente/instalatii energetice sau pentru lucrări de mentenantă;

q) concesionarea, locatia de gestiune si închirierea de active către persoane fizice si juridice;

r) colaborarea cu unităti de comert exterior si unităti bancare;

s) realizarea de activităti sociale pentru persoane fizice si juridice din cadrul societătii comerciale si din afara ei.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social. Actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Societatea comercială este filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

(2) Capitalul social al societătii comerciale este în valoare de 4.930.000 mii lei, reprezentând 49.300 actiuni cu valoarea nominală de 100.000 lei fiecare, vărsat integral la data înfiintării.

(3) Capitalul social este în întregime detinut de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutia României, republicată.

(4) Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. este actionar unic la societatea comercială si exercită toate drepturile si îsi asumă toate obligatiile ce decurg din această calitate.

 

ARTICOLUL 8

Actiunile

 

(1) Actiunile nominative ale societătii comerciale vor fi emise în formă dematerializată, prin înscriere în registrul actionarilor.

(2) Societatea comercială va tine evidenta actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul acesteia.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

 

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Detinerea actiunii implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile conferite de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societătii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii actiunilor pe care le detin.

(5) Patrimoniul societătii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din profitul societătii comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a actionarilor sau asupra cotei-părti cuvenite acestuia la lichidarea societătii comerciale, efectuată în conditiile legii si ale prezentului statut.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

 

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau către terti se face în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 12

Reprezentarea

 

Reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, în număr de 3, sunt numiti si revocati de către adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. în baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

 

ARTICOLUL 13

Atributii

 

(1) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare si de restructurare economico-financiară a societătii comerciale;

b) alege cenzorii, în conditiile legii;

c) numeste consiliul de administratie, îl descarcă de gestiune si îl revocă;

d) stabileste nivelul remuneratiilor lunare ale membrilor consiliului de administratie, precum si ale cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar în curs;

f) aprobă situatia financiară anuală după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internă si externă;

i) hotărăste cu privire la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din tară sau din străinătate;

j) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata internă si internatională, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, relatiile cu clientii;

k) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societătii comerciale de acestia;

l) hotărăste cu privire la gajarea sau închirierea unor sedii proprii;

m) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

n) aprobă delegările de competentă pentru consiliul de administratie.

(3) Pentru atributiile mentionate la lit. c), d), e), f), g), h), i), l), m) si n) adunarea generală a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(4) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice a societătii comerciale;

b) mutarea sediului societătii comerciale;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

e) fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea societătii comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societătii comerciale;

g) emisiunea de obligatiuni;

h) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(5) Pentru atributiile adunării generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie să obtină un mandat special de la organul care l-a numit.

(6) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c) si d).

 

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie, precum si în conditiile si de persoanele si/sau organismele prevăzute de lege.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul societătii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.

 

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să detină cel putin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din participarea la capitalul social a celor prezenti la adunare, dacă în actul constitutiv sau în lege nu se prevede o majoritate mai mare.

(2) Dacă adunarea generală a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise în ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi participarea la capitalul social detinută de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor, când actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei pătrimi din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să detină cel putin jumătate din participarea la capitalul social;

- la convocările următoare, prezenta actionarilor care detin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să detină cel putin o treime din participarea la capitalul social.

(4) Adunarea generală a actionarilor este prezidată de presedintele consiliului de administratie, iar în lipsa acestuia, de către administratorul desemnat în scris de acesta.

(5) Adunarea generală a actionarilor, la propunerea presedintelui consiliului de administratie, desemnează un secretar care să verifice lista de prezentă a actionarilor si să întocmească procesele-verbale ale adunărilor generale ale actionarilor.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarului, de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.

(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societătii comerciale pot fi invitati si reprezentanti ai  organizatiilor sindicale si/sau reprezentanti ai salariatilor care nu sunt membri de sindicat, fără drept de vot.

 

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Actionarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

(2) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(4) Hotărârile adunării generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

(5) Hotărârile adunării generale a actionarilor sunt semnate de reprezentantii actionarului unic.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 17

Organizare

 

(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administratie compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru această calitate cu o indemnizatie lunară.

(2) Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general al societătii comerciale.

(3) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul societătii comerciale sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament si a reglementărilor legale în vigoare.

(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului presedintelui.

(7) Presedintele numeste un secretar din afara consiliului de administratie. De preferat ar fi ca acesta să fie secretarul adunării generale a actionarilor.

(8) Conducerea societătii comerciale se asigură de către un director general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie.

(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(11) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie prezenti si de secretar.

(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează decizia consiliului de administratie, care se semnează de presedinte.

(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al societătii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(14) În relatiile cu tertii societatea comercială este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, si în această calitate semnează actele de angajare fată de acestia.

(15) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie, în conditiile legii, actionarilor, auditorului economico-financiar extern si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societătii comerciale.

(16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(17) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infractiuni ori abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati.

(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

(19) Nu pot fi directori ai societătii comerciale si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

(20) La sedintele consiliului de administratie în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societătii comerciale pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 18

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale societătii comerciale;

b) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societătii comerciale si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul societătii comerciale, cu aprobarea adunării generale a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

d) aprobă delegările de competentă pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, în vederea executării operatiunilor societătii comerciale;

e) aprobă competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.) în vederea realizării obiectului de activitate al societătii comerciale;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competentă directorului general al societătii comerciale;

g) supune anual aprobării adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii comerciale, situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societătii comerciale pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a actionarilor ori de câte ori este nevoie si cu prioritate la solicitarea scrisă a actionarului unic;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a actionarilor;

j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitătile personalului societătii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aprobă eliberarea garantiilor;

l) aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

m) aprobă programele de productie, cercetare, dezvoltare si investitii;

n) stabileste si aprobă politici pentru protectia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

o) stabileste tactica si strategia de marketing;

p) stabileste si aprobă, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generală a actionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general si aprobă regulamentul de organizare si functionare a societătii comerciale;

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu tertii.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile de dezvoltare ale societătii comerciale, stabilite de consiliul de administratie;

b) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;

c) angajează, promovează si concediază personalul salariat, în conditiile legii;

d) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere si încheiere se desfăsoară în conditiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

e) negociază în conditiile legii contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice, în numele si pe seama societătii comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

g) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului societătii comerciale;

h) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor legale si prezentului statut;

i) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) împuterniceste directorii executivi si orice altă persoană să exercite orice atributie din sfera sa de competentă;

k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se află în subordinea acestuia, sunt functionari ai societătii comerciale, execută operatiunile acesteia si sunt răspunzători fată de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.

(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societătii comerciale.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

 

ARTICOLUL 19

Cenzorii

 

(1) Gestiunea societătii comerciale este controlată de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi. Cel putin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil.

(2) În perioada în care Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori si supleanti ai acestora, care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societătii comerciale, la situatia patrimoniului, profitului si pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societătii comerciale, a situatiei financiare anuale si contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea societătii comerciale controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societătii comerciale.

(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună si inopinat inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societătii comerciale ori care au fost primite în gaj, cesiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garantiei din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul societătii comerciale si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societătii comerciale, sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si statutare.

(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în materie.

(10) Cenzorii si supleantii lor sunt numiti de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, si în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligati să depună înainte de începerea activitătii o garantie egală cu o treime din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuieste.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămasi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a actionarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea generală a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a actionarilor.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

 

ARTICOLUL 20

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 21

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării societătii comerciale.

 

ARTICOLUL 22

Personalul

 

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul societătii comerciale este numit, angajat si concediat de directorul general.

(2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor societătii comerciale se fac de către conducătorul sucursalei, în limita delegării de competentă care i-a fost acordată de conducerea filialei.

(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul se stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile si obligatiile personalului societătii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă si prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de executie.

 

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Rata amortizării activelor corporale si necorporale din patrimoniul societătii comerciale se va calcula potrivit metodei de amortizare stabilite de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 24

Evidenta contabilă si situatia financiară anuală

 

(1) Societatea comercială va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatia financiară anuală si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 25

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul societătii comerciale se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul societătii comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Societatea comercială îsi constituie un fond de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către societatea comercială, în conditiile legii, după aprobarea situatiei financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 26

Registrele

 

Societatea comercială va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

 

ARTICOLUL 27

Asocierea

 

(1) Societatea comercială poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăti comerciale sau alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) Societatea comercială poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului său de activitate.

(3) Conditiile de participare a societătii comerciale la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor în conditiile prevăzute de prezentul statut.

 

ARTICOLUL 28

Schimbarea formei juridice

 

(1) Schimbarea formei juridice a societătii comerciale se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) În perioada în care Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. este actionar unic, schimbarea formei juridice a Societătii Comerciale Filiala “ICEMENERG - Service” - S.A. Bucuresti se va putea face numai cu aprobarea Adunării generale a actionarilor a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societătilor comerciale.

 

ARTICOLUL 29

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea societătii comerciale va avea loc în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulitătii societătii comerciale;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) pierderi în urma cărora activul net reprezintă mai putin de jumătate din valoarea capitalului social, dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu decide reîntregirea capitalului social sau reducerea lui la valoarea rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când capitalul social se reduce sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a societătii comerciale trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 30

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea societătii comerciale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea societătii comerciale si distributia produsului net al lichidării se fac în conditiile legii si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 31

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel, apărute între societatea comercială si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societatea comercială si persoanele juridice române si străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 32

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementări legale în vigoare si pot fi modificate si completate prin hotărâre a adunării generale a actionarilor societătii comerciale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează măsurile de prevenire a producerii de deseuri provenite de la vehiculele scoase din uz si reutilizarea, reciclarea, precum si alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora, în vederea reducerii cantitătii de deseuri destinate eliminării.

(2) Prevederile prezentei hotărâri stabilesc măsuri pentru îmbunătătirea din punct de vedere al protectiei mediului a activitătilor agentilor economici implicati în ciclul de viată al vehiculelor si, în special, ale agentilor economici direct implicati în tratarea vehiculelor scoase din uz.

(3) Prezenta hotărâre se aplică cu respectarea legislatiei nationale privind standardele de sigurantă, emisiile în atmosferă si nivelul emisiilor de zgomot, precum si cele referitoare la protectia solului si a apei.

(4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor si materialelor acestora, fără a se tine seama de modul în care vehiculul a fost întretinut sau reparat pe toată durata utilizării acestuia si indiferent dacă acesta este echipat cu componente furnizate de producător sau cu alte componente a căror montare ca piese de schimb sau ca piese de înlocuire se realizează respectându-se reglementările nationale în domeniu.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni si expresii semnifică:

a) vehicul - orice vehicul apartinând categoriilor M1 sau N1, precum si vehiculele cu 3 roti, astfel cum sunt definite prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia mototriciclurilor;

b) vehicul scos din uz - un vehicul devenit deseu, în sensul definitiei din anexa nr. IA la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001;

c) producător - fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui vehicul în România;

d) producător individual - persoană fizică sau juridică care produce ori importă vehicule, dar care nu desfăsoară această activitate cu titlu profesional;

e) prevenire - măsurile care urmăresc reducerea cantitătii si nocivitătii pentru mediu a vehiculelor scoase din uz, a materialelor si substantelor din componenta acestora;

f) tratare - orice activitate desfăsurată după ce vehiculul scos din uz a fost predat unui agent economic care desfăsoară activităti de depoluare, dezmembrare, tăiere, măruntire, valorificare sau pregătire pentru eliminarea deseurilor măruntite, precum si orice altă operatiune efectuată în vederea valorificării si/sau eliminării vehiculelor scoase din uz si a componentelor lor;

g) reutilizare - orice operatiune prin care componentele vehiculelor scoase din uz sunt utilizate în acelasi scop pentru care au fost concepute;

h) reciclare - reprelucrarea deseurilor într-un proces de productie în vederea utilizării în scopul initial sau pentru alte scopuri, dar cu excluderea valorificării energetice;

i) valorificare energetică - utilizarea deseurilor combustibile ca mijloc de generare a energiei, prin incinerare directă sau coincinerare, cu sau fără alte deseuri, dar cu recuperarea căldurii;

j) valorificare - oricare dintre operatiunile prevăzute în anexa nr. IIB la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001;

k) eliminare - oricare dintre operatiunile prevăzute în anexa nr. IIA la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001;

l) agenti economici - producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurare, precum si agentii care au ca obiect de activitate tratarea, recuperarea, reciclarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor si materialelor acestora;

m) substantă periculoasă - orice substantă considerată periculoasă potrivit art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001;

n) instalatie de măruntire a vehiculelor scoase din uz - orice instalatie utilizată pentru tăierea în bucăti sau pentru fragmentarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv în scopul obtinerii de resturi metalice direct refolosibile;

o) informatii referitoare la dezmembrare – toate informatiile necesare pentru tratarea corespunzătoare si ecologic ratională a vehiculelor scoase din uz. Aceste informatii vor fi puse la dispozitie agentilor economici care detin instalatii de tratare autorizate de către producătorii de vehicule si producătorii de componente sub formă de manuale sau pe suport electronic, cum ar fi CD-ROM, servicii on-line;

p) piesă de înlocuire - piesă destinată să înlocuiască la un vehicul acea piesă cu care vehiculul a fost omologat de tip;

r) masă medie la gol a vehiculului - masă proprie a vehiculului, conform cărtii de identitate a vehiculului, minus masa continutului rezervorului de carburant umplut la 90% din capacitate si masa conducătorului auto evaluată la 75 kg;

s) depoluare - golirea de fluide si de substante chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

t) certificat de distrugere - certificatul eliberat ultimului detinător al vehiculului scos din uz de către unitătile autorizate pentru colectare/tratare.

Art. 3. - În scopul prevenirii aparitiei deseurilor, producătorii de vehicule, în colaborare cu producătorii de componente si de materiale, vor lua măsurile necesare pentru:

a) limitarea si reducerea pe cât posibil a utilizării substantelor periculoase la constructia vehiculelor, începând din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, facilitarea reciclării componentelor si materialelor, precum si evitarea eliminării deseurilor periculoase;

b) conceperea si construirea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilitătilor de dezmembrare, reutilizare si valorificare a componentelor si materialelor acestora;

c) dezvoltarea utilizării materialelor reciclate la producerea de noi vehicule sau alte produse.

Art. 4. - (1) Materialele si componentele vehiculelor vor fi introduse pe piată numai dacă nu contin plumb, mercur, cadmiu si crom hexavalent.

(2) Materialele si componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1), precum si conditiile în care se pot utiliza se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Producătorii de vehicule si producătorii de componente sau de materiale au obligatia de a codifica componentele si materialele pentru a facilita identificarea acestora la dezmembrarea pentru reutilizare, valorificare, reciclare. Pot fi aplicate ca standarde de referintă următoarele: SR EN ISO 1043-1:2003, SR ISO 1043-2:1995, SR EN ISO 11469:2001 pentru componente din materiale plastice si SR ISO 1629:1993 pentru componente din cauciuc sau latex, cu exceptia anvelopelor.

Art. 6. - (1) Producătorii, în colaborare cu agentii economici implicati în gestionarea vehiculelor scoase din uz, sunt obligati să publice în cartea tehnică sau prin alte mijloace de informare informatii privind:

a) constructia vehiculelor si a componentelor acestora din punct de vedere al posibilitătilor de reciclare si valorificare a acestora;

b) modalitătile de tratare ecologică a vehiculelor uzate, în special în ceea ce priveste dezmembrarea si evacuarea tuturor fluidelor;

c) dezvoltarea si optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare si recuperare a vehiculelor uzate si a componentelor acestora;

d) progresele realizate în domeniul valorificării si reciclării în scopul reducerii cantitătii de deseuri, precum si pentru cresterea gradului de valorificare si reciclare.

(2) Producătorii au obligatia de a pune la dispozitie potentialilor cumpărători informatiile prevăzute la alin. (1).

Date generale referitoare la informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi incluse în materialele promotionale utilizate la comercializarea noilor vehicule.

Art. 7 - (1) Producătorii de vehicule au obligatia de a furniza gratuit agentilor economici autorizati, care realizează dezmembrarea si/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora si cu respectarea secretului industrial si comercial, informatii privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule în termen de cel mult 6 luni de la punerea pe piată a acestora. Aceste informatii vor privi componentele si materialele, precum si localizarea tuturor substantelor periculoase utilizate cu scopul atingerii obiectivelor prevăzute la art. 15.

(2) Producătorii de componente pentru vehicule trebuie să furnizeze agentilor economici autorizati, care realizează dezmembrarea si/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, la cererea acestora si cu respectarea secretului industrial si comercial, informatiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea si testarea componentelor reutilizabile.

Art. 8. - Persoanele fizice sau persoanele juridice detinătoare de vehicule scoase din uz au următoarele obligatii:

a) să nu abandoneze vehiculele scoase din uz ori componentele solide si/sau lichide ale acestora, pe sol, în apele de suprafată si ale mării teritoriale;

b) să predea vehiculele scoase din uz agentilor economici autorizati să desfăsoare activităti de colectare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz.

Art. 9. - (1) Producătorii de vehicule trebuie să asigure, individual sau prin contracte cu terte părti, preluarea de la ultimul detinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piată, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz.

(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), producătorii de vehicule vor asigura, individual sau prin contracte cu terte părti, minimum:

a) un punct de colectare în fiecare judet;

b) un punct de colectare în fiecare oras cu peste 100.000 de locuitori;

c) 3 puncte de colectare în municipiul Bucuresti.

(3) Producătorii de vehicule trebuie:

a) să transmită anual Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor lista cu punctele de colectare desemnate, potrivit obligatiilor prevăzute la alin. (1);

b) să afiseze lista cu punctele de colectare prevăzute la alin. (2) la punctele de vânzare a vehiculelor noi; lista va include detaliile de contact privind persoanele care reprezintă aceste puncte de colectare;

c) să pună la dispozitie publicului, prin publicarea pe Internet, lista prevăzută la lit. a) a prezentului alineat.

Art. 10. - (1) Predarea vehiculului scos din uz către punctele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (2) se face fără nici o cheltuială a detinătorului care îl predă.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1):

a) vehiculele scoase din uz, care nu sunt înmatriculate sau pentru care ultima înmatriculare nu s-a făcut în România, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) vehiculele scoase din uz, care au fost înmatriculate temporar în România;

c) vehiculele scoase din uz, care nu mai contin una sau mai multe componente esentiale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, sasiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului;

d) vehiculele scoase din uz, cărora li s-au adăugat deseuri.

Art. 11. - (1) Colectarea vehiculelor scoase din uz se va face numai în baza prezentării agentului economic care efectuează colectarea si/sau dezmembrarea a următoarelor documente:

a) cartea de identitate a vehiculului (original si o copie care va fi predată agentului economic care efectuează colectarea si/sau dezmembrarea);

b) pentru persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, dacă acesta efectuează predarea vehiculului, sau al altei persoane împuternicite de acesta printr-un act notarial să efectueze predarea vehiculului uzat, precum si actul notarial de împuternicire, după caz;

c) pentru persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate de societatea detinătoare a vehiculului scos din uz să efectueze predarea vehiculului si delegatia din partea societătii detinătoare a vehiculului scos din uz pentru persoana care va efectua predarea vehiculului.

(2) Se exceptează de la aplicarea prevederilor lit. a) si b) ale alin. (1) vehiculele fără proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale si trecute, potrivit legii, în proprietatea unitătilor administrativ-teritoriale de pe a căror rază au fost ridicate.

(3) Agentii economici autorizati pentru colectarea vehiculelor scoase din uz au obligatia de a emite ultimului detinător al vehiculului scos din uz un certificat de distrugere, la preluarea vehiculului scos din uz. În cazul în care agentii economici desfăsoară doar activităti de colectare, certificatele de distrugere vor fi emise în numele unitătilor de tratare cu care au contract, cu acordul scris al acestora si cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Modelul si conditiile de emitere ale certificatului de distrugere se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

Art. 12. - (1) Colectarea si tratarea vehiculelor scoase din uz, care au fost introduse pe piată de producători individuali sau ale căror producători si-au încetat activitatea, se asigură prin proiecte finantate de la Fondul pentru mediu, conform legislatiei în vigoare.

(2) Finantarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se face numai în cazul în care se dovedeste cu documente că nivelul costurilor de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz depăseste veniturile obtinute din vânzarea pieselor reutilizabile si a materiilor prime secundare, rezultate din tratarea acestora.

Art. 13. - Agentii economici care efectuează operatiuni de întretinere si reparatii auto au obligatia de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele si piesele înlocuite, care constituie deseuri, către agentii economici autorizati, potrivit prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 14. - (1) Agentii economici care desfăsoară activităti de colectare si dezmembrare a vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Agentii economici care desfăsoară activităti de valorificare si/sau eliminare a componentelor si materialelor rezultate în urma dezmembrării vehiculelor scoase din uz trebuie să fie autorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Agentii economici care desfăsoară activităti de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati să respecte cerintele minime prevăzute în anexa nr. 1.

(4) În vederea respectării obligatiilor prevăzute în anexa nr. 1, agentii economici prevăzuti la alin. (1) au obligatia ca, în termen de 18 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, să solicite autoritătii teritoriale pentru protectia mediului revizuirea autorizatiei de mediu.

(5) Agentii economici care desfăsoară activităti de dezmembrare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz au obligatia de a tine evidenta tuturor categoriilor de deseuri si a componentelor reutilizabile.

Art. 15. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, agentii economici trebuie să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol:

a) reutilizarea si valorificarea a cel putin 75% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

b) reutilizarea si valorificarea a cel putin 85% din masa vehiculelor fabricate după 1 ianuarie 1980;

c) reutilizarea si reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;

d) reutilizarea si reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate începând cu data de 1 ianuarie 1980.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, agentii economici trebuie să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol:

a) reutilizarea si valorificarea a cel putin 95% din masa vehiculelor, pentru toate vehiculele scoase din uz;

b) reutilizarea si reciclarea a cel putin 85% din masa vehiculelor, pentru toate vehiculele scoase din uz.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) si, de asemenea, prevederile art. 5 si 7 nu se aplică vehiculelor cu destinatii speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se pot realiza în următoarele moduri:

a) individuale către producători, în instalatii proprii, sau în instalatii autorizate ale unor alti agenti economici cu care producătorii au contract;

b) prin transferarea acestei responsabilităti către o persoană juridică autorizată în acest scop de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

(5) Procedura si criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (4) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului, în termen de 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

(6) În scopul monitorizării atingerii obiectivelor prevăzute la alin. (1) si (2), agentii economici care desfăsoară operatiuni de tratare a vehiculelor scoase din uz au obligatia de a transmite autoritătilor teritoriale pentru protectia mediului formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate pentru anul precedent, până la data de 15 martie a anului în curs.

(7) La interval de 3 ani, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor înaintează Comisiei Europene un raport privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Raportul este întocmit pe baza formularelor prevăzute la alin. (6), cu scopul de a stabili o bază de date privind vehiculele uzate si tratarea acestora. Raportul contine informatii relevante referitoare la posibilele modificări în structura comercializării autovehiculelor si în sectoarele de colectare, dezmembrare, tăiere, recuperare si reciclare, care pot duce la perturbarea concurentei între sau în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Formularele sau schemele sunt trimise statelor membre ale Uniunii Europene cu 6 luni înainte de începutul perioadei acoperite de raport. Raportul este înaintat Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârsitul perioadei de 3 ani pe care o acoperă.

Art. 16. - (1) Vehiculele fabricate în serie mică sau cele apartinând sfârsitului de serie de fabricatie, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea art. 12 si 15.

(2) Pentru vehiculele cu 3 roti se aplică numai prevederile art. 8, 9 si 14.

Art. 17. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 6, cu amendă de la 10.000.000 la 20.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 si ale art. 15 alin. (1), (2) si (6), cu amendă de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 5, 9, 13 si 14, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei si cu suspendarea temporară a activitătii agentului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri;

d) punerea pe piată a vehiculelor cu încălcarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei si cu suspendarea temporară a activitătii agentului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit al Autoritătii Nationale de Control, prin Garda Natională de Mediu, sau al celorlalte autorităti competente potrivit legii.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cele prevăzute la art. 28 din ordonanta mentionată.

Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 4, 5, 10, 12 si a art. 15 alin. (7), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, si a art. 9, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

Art. 19. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 269 din 21 octombrie 2000, P. 0034-0043, cu exceptia art. 4 alin. (2) si art. 5 alin. (3) paragraful 2 si 3, care vor fi transpuse prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, până la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.406.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINTE MINIME

necesar a fi îndeplinite de către unitătile de colectare si de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului al colectării, dezmembrării si reciclării vehiculelor scoase din uz, precum si a eliminării în conditii de sigurantă pentru mediu a deseurilor rezultate

 

1. Cerinte care trebuie îndeplinite de unitătile de colectare:

a) unitătile de colectare nu au dreptul să trateze vehiculele scoase din uz, în mod special în ceea ce priveste evacuarea fluidelor si dezmembrarea acestora.

Acestea trebuie să încheie contracte cu unitătile de tratare în ceea ce priveste perioadele de preluare a vehiculelor, în scopul evitării prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungită a acestora si al evitării blocării activitătii de colectare. Aceste prevederi nu se aplică agentilor economici care sunt autorizati să desfăsoare activităti de colectare si tratare;

b) unitătile de colectare trebuie să detină toate autorizatiile necesare pentru activitatea desfăsurată, conform prevederilor legale în vigoare;

c) este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum si asezate pe una dintre părtile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în asa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care contin fluide sau părtilor usor demontabile din sticlă (cum ar fi: parbrizul, luneta sau geamurile laterale);

d) suprafata pentru colectare trebuie împărtită într-o suprafată unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către detinători si o suprafată pentru stocarea temporară a acestora în vederea predării către unitătile de tratare.

Această ultimă suprafată trebuie să fie protejată împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, si să prezinte o retea de drenare a apelor meteorice. Dacă suprafata este acoperită, existenta retelei de drenare nu mai este obligatorie;

e) detinerea echipamentelor necesare transportării vehiculelor la unitătile de tratare, tinându-se seama de faptul că vehiculele uzate colectate nu mai au drept de circulatie pe drumurile publice o dată cu emiterea certificatului de distrugere si implicit cu radierea din circulatie;

f) sunt obligatorii detinerea în cantităti suficiente si stocarea în conditii corespunzătoare a substantelor pentru tratarea si neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;

g) este obligatorie detinerea de instalatii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

h) unitatea de colectare trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire si stingere a incendiilor;

i) unitatea de colectare trebuie să fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;

j) este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa si orele de functionare ale unitătii;

k) toate vehiculele scoase din uz, colectate de la ultimul detinător, precum si cele care urmează să fie transferate către unitătile de tratare vor fi evidentiate în scris într-un registru de operare. În plus, vor fi înregistrate următoarele informatii:

- copii ale cărtilor de identitate ale vehiculelor uzate colectate;

- pentru persoanele fizice - copii ale documentelor de identitate ale ultimilor proprietari sau ale persoanelor împuternicite de acestia printr-un document notarial să efectueze predarea vehiculelor uzate;

- pentru persoanele juridice - copii ale documentelor de identitate ale persoanelor delegate de societătile detinătoare ale vehiculelor scoase din uz să efectueze predarea acestora;

- copii ale certificatelor de distrugere ale tuturor vehiculelor scoase din uz, preluate;

- probleme deosebite si avarii incluzând cauzele si măsurile de remediere ale acestora.

Registrul de operare va fi prezentat, la cerere, autoritătilor responsabile cu controlul.

2. Cerinte pentru unitătile de tratare:

a) zona de lucru trebuie să fie împărtită în:

- zona de livrare (primire si înregistrare);

- zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;

- zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz;

- zona de depozitare a vehiculelor pretratate;

- zona de dezmembrare;

- zona de stocare a părtilor reutilizabile care nu contin fluide;

- zona de stocare a părtilor reutilizabile care contin fluide;

- zona de stocare a deseurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

- zona de stocare a deseurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

- zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder;

- zona de compactare (dacă se efectuează această operatiune).

Toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar;

b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie să fie impermeabilizate;

c) pe durata depozitării, înaintea pretratării si dezmembrării, este interzisă stocarea vehiculelor asezate pe una dintre părtile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deformării si deteriorării componentelor care contin fluide.

d) în zonele în care se realizează pretratarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor si a părtilor care contin fluide, precum si compactarea trebuie luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deseurilor valorificabile;

e) vehiculele scoase din uz, pretratate si dezmembrate, trebuie depozitate pe suprafete impermeabile astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freatice;

f) operatorii au obligatia de a tine un registru de evidentă a operatiunilor de tratare;

g) este obligatorie detinerea de instalatii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

h) unitatea trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare de depozitare a anvelopelor uzate si să prevină formarea de stocuri;

i) unitatea trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire si stingere a incendiilor;

Pretratare

j) la primirea vehiculelor scoase din uz operatorii unitătilor de tratare vor efectua cu prioritate, în cel mai scurt timp posibil, următoarele operatiuni de pretratare:

- îndepărtarea acumulatorilor;

- demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personal autorizat, conform instructiunilor producătorului;

- tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare si eliminare conform instructiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive atât timp cât sunt instalate pe vehicule;

- îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor continând mercur;

k) înaintea oricărei tratări operatorii unitătilor de tratare trebuie să îndepărteze de pe vehicule si să colecteze selectiv următoarele fluide si materiale:

- combustibilul (inclusiv gazul lichefiat);

- lichidul de răcire;

- lichidul de frână;

- lichidul de spălare a parbrizului;

- agentul frigorific din instalatia de aer conditionat;

- filtrul de ulei;

- condensatoare ce contin PCB/PCT;

- uleiul de motor, de transmisie, uleiul hidraulic si cel utilizat în amortizoare, cu exceptia cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care le contin.

Componentele si materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică si pentru apele de suprafată vor fi depozitate pe suprafete acoperite si impermeabilizate;

Tratare

l) înaintea oricărei tratări ulterioare, operatorii unitătilor de tratare vor trebui să îndepărteze următoarele substante, materiale sau componente, din cauza pericolului pe care acestea îl prezintă:

- componentele potential periculoase indicate de producători;

- suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide;

- componentele continând azbest;

- componentele continând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil;

- componentele si materialele care contin cadmiu, plumb, crom hexavalent;

- substantele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz;

m) înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către shredder sau către o altă instalatie de tratare ulterioară, operatorii unitătilor de tratare trebuie să asigure cu prioritate dezasamblarea următoarelor componente:

- convertoare catalitice;

- greutăti de echilibrare;

- jante de aluminiu;

- lunetă, parbriz si geamuri laterale;

- anvelope;

- componente mari de plastic, cum sunt barele de protectie, grila radiatorului, dacă acestea nu sunt separate în timpul sau după procesul de tocare/măruntire într-o manieră care să permită reciclarea materialelor;

- componente metalice care contin cupru, aluminiu si magneziu, dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după procesul de tocare/măruntire;

n) componentele si substantele obtinute din vehiculele scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.

În măsura posibilitătilor tehnice si financiare, lichidul de frână, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire si agentul frigorific din instalatia de aer conditionat trebuie să fie reciclate.

Deseurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deseurile care urmează să fie eliminate;

o) vehiculele pretratate sau dezmembrate pot fi compactate în instalatii corespunzătoare în scopul transportării, dacă s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate;

Documente

p) operatorii unitătilor de tratare au obligatia de a tine un registru de operare în care se vor mentiona datele de identificare a vehiculelor, operatiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea si reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;

r) registrul de operare va contine si toate datele esentiale privind functionarea unitătii, care rezultă din principiile de transparentă si trasabilitate în ceea ce priveste gestionarea ecologică si ratională a vehiculelor

scoase din uz, respectiv:

- copii ale certificatelor de distrugere;

- inventarele si locatiile, pe tipuri si cantităti, ale tuturor substantelor, materialelor si componentelor rezultate în urma operatiunilor de pretratare si tratare a vehiculelor uzate;

- evidenta tuturor deseurilor reciclate sau eliminate, precum si informatii privind componentele reutilizate;

- informatii privind fluxurile de deseuri din alte domenii de activitate ale unitătii, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deseuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;

- probleme în functionare, cauzele acestora si măsurile luate pentru solutionarea acestora.

 

ANEXA Nr. 2

 

Materiale provenite de la depoluarea si dezmembrarea vehiculelor scoase din uz

(în tone pe an)

 

Materiale provenite de la depoluare si dezmembrare(**)

Reutilizare

(A)

Reciclare

(B1)

Valorificare

energetică

(C1)

Valorificare

totală

(D1 = B1 + C1)

Eliminare

E1

Acumulatori cu plumb

 

 

 

 

 

Uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

 

 

 

 

 

Lichide (excluzând combustibilul)

 

 

 

 

 

Filtre de ulei

 

 

 

 

 

Alte materiale provenite de la depoluare (excluzând combustibilul)

 

 

 

 

 

Catalizatori

 

 

 

 

 

Componente metalice

 

 

 

 

 

Anvelope

 

 

 

 

 

Componente mari de plastic

 

 

 

 

 

Sticlă

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Materiale provenite de la tocarea/măruntirea vehiculelor scoase din uz

(în tone pe an)

 

Materiale provenite de la depoluare si dezmembrare(**)

Reutilizare

(A)

Reciclare

(B2)

Valorificare

energetică

(C2)

Valorificare

totală

(D2 = B2 + C2)

Eliminare

E2

Materiale feroase (otel)

 

 

 

 

 

Metale neferoase (aluminiu, cupru, zinc, plumb etc.)

 

 

 

 

 

Fractie usoară rezultată în urma tocării/măruntirii (SLF)

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (părtilor vehiculelor scoase din uz)

exportate pentru tratare (în tone pe an)

 

Masa totală a vehiculelor care sunt exportate pentru fiecare tară1) (**)

Totalul vehiculelor scoase din uz (părtilor vehiculelor scoase din uz) exportate, care au fost reciclate(F1)

Totalul vehiculelor scoase din uz (părtilor vehiculelor

scoase din uz) exportate, care au fost valorificate energetic

(F2)

Totalul vehiculelor scoase din uz (părtilor vehiculelor care au fost scoase din uz) (F3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

1) Se va preciza separat, pe tări, masa vehiculelor exportate pentru reutilizare si valorificare.