MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 39         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 531 din 2 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

145/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Listei standardelor române ce adoptă standardele europene armonizate referitoare la anumite produse alimentare

 

19. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la functia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

37/2004. - Hotărâre privind modificarea cotizatiilor fixe si a unor tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România si pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 531

din 2 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Li Qiaoxiu în Dosarul nr. 6.357/2004 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 25 noiembrie 2004 în prezenta autorului exceptiei si a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea la data de 2 decembrie 2004, în vederea depunerii de note scrise de către reprezentantul autorului exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 2 august 2004, pronuntată în Dosarul nr. 6.357/2004, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Li Qiaoxiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că, potrivit textului de lege criticat, instanta este obligată să solutioneze cauza în termen de 30 de zile de la învestire, fapt care încalcă grav atât dreptul judecătorului de a hotărî în mod suveran asupra modului si timpului alocat cercetării judecătoresti, cât si dreptul reclamantului la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil. Calificarea termenului ca atare se apreciază în functie de circumstantele cauzei: complexitatea acesteia, dificultatea administrării probatoriului, aspectul international al situatiei. Astfel, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea într-un termen rezonabil nu poate fi redus la simpla formalitate a depunerii unei plângeri în instantă, urmată de o cercetare judecătorească rapidă si formală, făcută în conditiile limitării excesive a dreptului la apărare, ci înseamnă posibilitatea efectivă si reală de exercitare a dreptului la justitie si de participare directă la propriul proces, cu valorificarea tuturor drepturilor procesuale. Prin urmare, procedura de judecată trebuie să respecte anumite exigente îndeajuns de rezonabile încât să nu afecteze însăsi existenta dreptului. Se invocă, în sprijinul sustinerilor, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv cauza “Airey contra Irlandei”, în motivarea căreias-a retinut că “un obstacol de fapt poate să încalce prevederile Conventiei în aceeasi măsură ca un obstacol juridic”.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti arată că termenul de 30 de zile în care trebuie solutionată plângerea este un termen de recomandare, termen care nu poate retine instanta în a efectua o cercetare judecătorească completă si a acorda petentilor dreptul la un proces echitabil, cu solutionarea cauzei într-un termen rezonabil. Textul de lege criticat nu contine în realitate nici o prevedere care să contravină principiului înfăptuirii justitiei în numele legii, al independentei judecătorilor si al supunerii lor numai legii.

De asemenea, art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 nu are caracter discriminatoriu, deoarece procedura pentru acordarea statutului de refugiat dă expresie unei situatii juridice speciale, diferită de cea care impune si justifică incidenta procedurii legale de drept comun.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că procedura specială de solutionare a plângerilor împotriva hotărârilor Oficiului National pentru Refugiati este instituită pentru o categorie specială de persoane si cu privire la o anumită categorie de cereri ce comportă o urgentă evidentă. Având la bază un criteriu rational, este justificată o asemenea reglementare, diferită de cea a contenciosului administrativ, ca si de alte proceduri prevăzute de lege.

În acelasi timp, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, principiul egalitătii în drepturi si al nediscriminării nu are semnificatia instituirii uniformitătii în ceea ce priveste tratamentul juridic aplicabil subiectelor de drept. Dimpotrivă, se impune un tratament juridic diferit în situatii diferite ori de câte ori asemenea diferente se justifică în mod rational si obiectiv.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 nu îngrădesc sub nici un aspect liberul acces la justitie, întrucât nu opresc părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează, într-o societate democratică, desfăsurarea unui proces echitabil. Instituirea unor termene mai scurte pentru solutionarea cauzelor se justifică prin specificul proceselor respective si, totodată, dă expresie preocupării legiuitorului de a asigura solutionarea acestora într-un termen rezonabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 323/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001, cu modificările ulterioare, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 15 alin. (5): “Plângerea se înaintează de îndată instantei competente, care o va solutiona în termen de 30 de zile.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3), potrivit cărora “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil”, si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în conformitate cu care “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale [...]”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele criticate ale Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România reglementează o procedură specială, si anume cea a solutionării plângerii pe care străinul solicitant al statutului de refugiat o face împotriva hotărârii de respingere a cererii, dată de Oficiul National pentru Refugiati.

Această procedură de solutionare a plângerii este instituită pentru o categorie specială de persoane si cu privire la o anumită categorie de cereri ce comportă o urgentă evidentă. Având deci la bază un criteriu rational, este justificată o asemenea reglementare, diferită de cea a procedurii contenciosului administrativ, ca si de alte proceduri prevăzute de lege.

În ceea ce priveste dispozitiile privind termenele în care urmează să se judece litigiile la care se referă ordonanta, acestea sunt în concordantă cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie, care lasă libertate legiuitorului să reglementeze procedurile judiciare în spiritul exigentei prevăzute de art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală, referitoare la solutionarea litigiilor într-un termen rezonabil.

Asa fiind, departe de a îngrădi drepturi consacrate constitutional, reglementarea prevăzută de art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 constituie o garantie a aplicării principiului prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind judecarea unei cauze în mod echitabil si într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părtilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a solutionării unui proces.

De altfel, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra criticii având ca obiect dispozitiile art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 prin Decizia nr. 295/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 17 ianuarie 2002, si prin Decizia nr. 231/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 24 iunie 2004, respingând exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Li Qiaoxiu în Dosarul nr. 6.357/2004 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei standardelor române ce adoptă standardele europene armonizate referitoare la anumite produse alimentare

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 31.417 din 20 decembrie 2004, întocmit de Directia generală pentru siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române ce adoptă standardele europene armonizate referitoare la anumite produse alimentare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 28 decembrie 2004.

Nr. 145.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române ce adoptă standardele europene armonizate referitoare la anumite produse alimentare

 

Nr.

crt.

Numărul

de referintă

Titlul

1.

SR EN 14123

Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 si a sumei aflatoxinelor B1, B2, G1 si G2 din arahide, fistic, smochine si boia de ardei; Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performantă cu derivatizare postcoloană si purificare pe coloana de imunoafinitate

2.

SR EN 14132

Produse alimentare. Determinarea ochratoxinei A din orz si cafea prăjită; Metoda HPLC cu purificare pe coloana de imunoafinitate

3.

SR EN 14133

Produse alimentare. Determinarea ochratoxinei A din vin si bere; Metoda HPLC cu purificare pe coloana de imunoafinitate

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la functia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 56 alin. (2) si ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) si ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2004.

Art. 2. - Calculatorul desfăsurător pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005, prevăzut la art. 1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în functie de venitul brut lunar din salarii si de numărul de persoane aflate în întretinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:

 

- lei –

Venit brut lunar

din salarii (VBL)

Deducerea personală lunară - stabilită pentru un contribuabil în functie de numărul persoanelor aflate în întretinere

fără persoane

în

întretinere

cu o persoană

în

întretinere

cu 2 persoane

în

întretinere

cu 3 persoane

în

întretinere

cu 4 sau mai multe

persoane

în întretinere

până la 10.000.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

10.000.001 la 30.000.000

2.500.000 x [1-(VBL –

10.000.000)/20.000.000]

3.500.000 x [1-(VBL –

10.000.000)/20.000.000]

4.500.000 x [1-(VBL –

10.000.000)/20.000.000]

5.500.000 x 1-(VBL –

10.000.000)/20.000.000]

6.500.000 x [1-(VBL –

10.000.000)/20.000.000]

peste 30.000.000

0

0

0

0

0

 

Art. 4. - Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 si 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 10.000.001 si 30.000.000 lei sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul că fractiunile sub 100.000 lei se majorează la 100.000 lei.

Art. 5. - (1) Prin venituri realizate în anul 2005 se întelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia plătilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2004 sau venitul din salarii pentru luna decembrie 2004 care se plăteste o singură dată pe lună în luna următoare si care sunt considerate venituri realizate în anul 2004.

(2) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculează prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2005.

Nr. 19.

 

ANEXĂ*)

 

CALCULATOR

pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005

 

1. Pentru contribuabilii care nu au persoane în întretinere

 

2. Pentru contribuabilii care au o singură persoană în întretinere

 

3. Pentru contribuabilii care au 2 persoane în întretinere

 

4. Pentru contribuabilii care au 3 persoane în întretinere

 

5. Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane în întretinere

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea cotizatiilor fixe si a unor tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România si pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 15 decembrie 2004, având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă modificarea prevederilor art. 1 lit. A din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 28/2004 în ceea ce priveste cuantumul cotizatiilor fixe si al tarifelor stabilite în cadrul Conferintei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România, convocată si desfăsurată în data de 20 aprilie 2002, astfel:

A. Cotizatii fixe

Cotizatiile fixe anuale reprezintă sumele ce trebuie achitate de către toti membrii Camerei, persoane fizice si juridice, active sau nonactive, în vederea mentinerii în Registrul auditorilor financiari si a asigurării accesului la serviciile gratuite acordate de Cameră membrilor acesteia.

Cotizatiile fixe anuale se stabilesc după cum urmează:

a) pentru auditorii financiari, persoane fizice active: 2.000.000 lei;

b) pentru auditorii financiari, persoane fizice nonactive: 1.000.000 lei;

c) pentru auditorii financiari, persoane juridice: 4.000.000 lei.

Plata cotizatiilor fixe anuale se va face până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

Art. 2. - Se aprobă modificarea prevederilor art. 1 lit. C din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 28/2004 în ceea ce priveste tarifele pentru stagiarii în activitatea de audit financiar, după cum urmează:

a) tarif pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar: 2.500.000 lei.

Tariful se achită la înscrierea în vederea efectuării stagiului;

b) tarif pentru monitorizarea activitătii de pregătire practică a stagiarilor: 1.000.000/an.

Tariful se achită corespunzător perioadei de stagiu, până la data de 31 martie a fiecărui an de stagiu.

Art. 3. - Prezenta hotărâre modifică Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 28/2004 privind cotizatiile si tarifele pentru auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 19 august 2004.

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 37.