MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 41         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 475 din 4 noiembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) lit. a) si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.821/2004. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

4.822/2004. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferentiar universitar

 

4.823/2004. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar

 

4.824/2004. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II (CS II)

 

4.825/2004. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I (CS I)

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 475

din 4 noiembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) lit. a) si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) lit. a) si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret, exceptie ridicată de Fundatia pentru Tineret din Mehedinti în Dosarul nr. 1.658/2004 al Tribunalului Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal este prezentă autoarea exceptiei prin avocat, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autoarei exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice si fără scop lucrativ, al căror scop este elaborarea, organizarea si finantarea de programe specifice si instruirea, educarea si formarea tineretului în spiritul traditiilor umaniste, al valorilor democratiei si aspiratiilor societătii românesti. Conducerea acestor fundatii era asigurată de către adunarea generală, după schimbarea survenită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 166/2002 fiind asigurată de un consiliu de conducere alcătuit din 5 membri, dintre care 3 sunt numiti de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Dreptul de asociere cuprinde o sumă de alte drepturi, inclusiv dreptul de conducere, dreptul de a fi ales si dreptul de a decide asupra politicii pentru care fundatia a fost înfiintată. Astfel, prin restrângerea acestor drepturi de către articolele criticate se ajunge, implicit, la o încălcare a dreptului la asociere. În ceea ce priveste dreptul la exprimare, arată că si acesta este încălcat de dispozitiile de lege criticate. Potrivit art. 30 din Constitutie, libertatea de exprimare este garantată, iar potrivit Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, dreptul la libertatea de exprimare este garantat, el putând fi supus unor restrângeri sau sanctiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, în cazul de fată neregăsindu-se nici una dintre aceste măsuri care ar putea determina restrângerea acestui drept, fiind astfel încălcate dispozitiile constitutionale referitoare la libera exprimare. De asemenea, sustine că dispozitiile de lege criticate vin în contradictie cu dispozitiile constitutionale referitoare la garantarea si ocrotirea în mod egal a proprietătii private, indiferent de titular.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Arată că fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti nu sunt rezultatul exercitării dreptului de asociere, ci sunt rezultatul vointei legiuitorului, fiind constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înfiintarea fundatiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui judet si al municipiului Bucuresti.

De asemenea, arată că nu sunt încălcate nici celelalte dispozitii constitutionale invocate în cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 22 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.658/2004, Tribunalul Mehedinti – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret, exceptie ridicată de Fundatia pentru Tineret din Mehedinti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că în aprecierea caracterului neconstitutional al dispozitiilor de lege criticate trebuie să se pornească de la dispozitiile art. 2 din Legea nr. 146/2002, care dispune că fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice si fără scop lucrativ. Astfel, autonomia acestui tip de persoană juridică este încălcată prin impunerea în conducerea acesteia a unor persoane care nu sunt alese prin vointa nemijlocită a membrilor săi, ci sunt numite de către consiliul judetean. Membrii consiliului de conducere trebuie să fie persoane reprezentative pentru fundatie, care să conlucreze pentru îndeplinirea scopului acesteia, stabilit prin art. 3 din Legea nr. 146/2002, si anume elaborarea, organizarea si finantarea de programe specifice si instruirea, educarea si formarea tineretului în spiritul traditiilor umaniste, al valorilor democratiei si aspiratiilor societătii românesti. De asemenea, arată că numirea de către consiliul judetean în consiliul de conducere al fundatiei pentru tineret a 3 membri reprezintă o imixtiune a politicului în activitatea unei persoane juridice de drept privat. Caracterul de utilitate publică al fundatiei, prevăzut de art. 2 din Legea nr. 146/2002, nu poate justifica încălcarea caracterului autonom, neguvernamental si nepolitic al fundatiei decât dacă se acceptă limitarea neconstitutională a dreptului de

proprietate privată, a dreptului la libera exprimare si a dreptului de asociere.

Tribunalul Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că imobilele apartinând fundatiilor se află si în patrimoniul consiliului judetean, institutie care gestionează si administrează, la nivelul fiecărui judet, aceste bunuri si care îsi numeste în acest sens reprezentantii în consiliul de conducere al fundatiilor pentru tineret. Arată că dispozitiile de lege criticate nu îngrădesc libertatea de exprimare si cea de asociere, nu îngrădesc dreptul de proprietate si nu împiedică în nici un mod participarea tinerilor la viata politică, socială, economică, culturală si sportivă a tării.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că organele de conducere si control ale fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti sunt adunarea generală, consiliul de conducere si comisia de cenzori, aceste structuri asociative având dreptul de a desemna reprezentanti delegati cu drept de vot în adunarea generală. Adunarea generală are dreptul si atributia de a alege si de a revoca membrii consiliului de conducere pe functii, cât si dreptul de a alege si de a revoca membrii comisiei de cenzori, putând aproba si modifica propriul regulament intern de organizare si functionare, în limitele legii.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor constitutionale referitoare la libera exprimare si cele referitoare la garantarea si ocrotirea în mod egal a proprietătii private, indiferent de titular, arată că acestea nu sunt incidente în cauză. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor constitutionale referitoare la dreptul de asociere, arată că acesta este un drept fundamental, social-politic, care cuprinde, în continutul său, posibilitatea cetătenilor români de a se asocia în mod liber în partide sau formatiuni politice, în sindicate sau în alte forme si tipuri de organizatii, cu scopul de a participa la viata politică, stiintifică, socială si culturală. Fundatiile pentru tineret, al căror regim juridic este reglementat de dispozitiile Legii nr. 146/2002, nu sunt rezultatul exercitării dreptului la asociere, ci sunt înfiintate prin “actul de dispozitie al organului competent de stat”, respectiv Decretul-lege nr. 150/1990. Potrivit dispozitiilor Legii nr. 146/2002, aceste fundatii sunt unice la nivelul fiecărui judet si al municipiului

Bucuresti, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru finantarea de programe de utilitate publică pentru tineret, iar evaluarea, supravegherea si controlul activitătii fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti se exercită de către o comisie formată din câte un reprezentant al directiei pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al prefectului, al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si al directiei generale a finantelor publice judetene. Astfel, apare ca justificată numirea de către consiliul judetean a unui număr de membri în consiliul de conducere al fundatiei pentru tineret, fără ca acest fapt să reprezinte o încălcare a dreptului fundamental la asociere. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 49 alin. (5) din Constitutie, arată că prevederile de lege criticate nu vin în contradictie cu acestea, ci, dimpotrivă, dau expresie obligatiei statului de a contribui la asigurarea conditiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viata politică, socială, economică, culturală si sportivă a tării.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 49 alin. (5) din Constitutie, arată că textele de lege criticate stabilesc procedura si termenele de constituire a consiliului de conducere al fundatiei pentru tineret, fără ca aceasta să echivaleze cu o nerespectare a obligatiilor înscrise în dispozitia constitutională. Dimpotrivă, Legea nr. 146/2002 stabileste, în art. 3, că scopul fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti este elaborarea, organizarea si finantarea de programe specifice, de instruire, educare si formare a tineretului în spiritul traditiilor umaniste, al valorilor democratiei si aspiratiilor societătii românesti. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate potrivit căreia dispozitiile de lege criticate vin în contradictie cu art. 40 din Constitutie, arată că în jurisprudenta sa Curtea Constitutională a statuat că, în anumite situatii, legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc salvgardarea unor interese de ordin general si care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalităti înscrise în conceptul de liberă asociere, astfel cum este conturat prin prevederile art. 40 din Constitutie. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a art. 10 si a art. 58 alin. (3) fată de art. 30 si 44 din Constitutie, arată că dispozitiile pretins încălcate din Legea fundamentală nu au relevantă în cazul de fată.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Desi prin Încheierea din 22 iunie 2004 Tribunalul Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 si art. 58 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 166/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/2002, din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate rezultă că autoarea acesteia se referă de fapt la dispozitiile art. 10 alin. (1) lit. a) si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret.

Astfel, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 10 alin. (1) lit. a) si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2002, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 166/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 3 decembrie 2002, textele de lege criticate având următorul continut:

- Art. 10 alin. (1) lit. a): “(1) Conducerea fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti este asigurată de un consiliu alcătuit din 5 membri, dintre care:

a) 3 numiti de consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti;”;

- Art. 58 alin. (3): “În termenul prevăzut la alin. (2), consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si structurile asociative de tineret de la nivelul fiecărui judet au obligatia de a numi sau alege, după caz, membrii consiliului de conducere al fundatiei.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 30 alin. (1) si (2), art. 40 alin. (1), art. 44 alin. (2) si art. 49 alin. (5), care au următorul continut:

- Art. 30 alin. (1) si (2): “(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisă.”;

- Art. 40 alin. (1): “Cetătenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere.”;

- Art. 44 alin. (2): “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 49 alin. (5): “Autoritătile publice au obligatia să contribuie la asigurarea conditiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viata politică, socială, economică, culturală si sportivă a tării.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că fundatia este subiectul de drept înfiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent si irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

De asemenea, Curtea constată că fundatiile pentru tineret nu au fost constituite ca urmare a exercitării dreptului de asociere de către persoane fizice ori de către alte structuri asociative, aceste fundatii fiind înfiintate prin vointa legiuitorului exprimată prin Decretul-lege nr. 150/1990, care, la art. 1, prevede că “se înfiintează în judete si în municipiul Bucuresti fundatii pentru tineret, persoane juridice de utilitate publică, cu sediul în resedintele de judet”. Potrivit dispozitiilor art. 2 din acelasi act normativ, “patrimoniul fundatiilor pentru tineret se constituie din bunurile, inclusiv fondurile bănesti, ce au apartinut fostelor organizatii ale tineretului comunist din judete si a municipiului Bucuresti, precum si din donatii, legate si alte surse provenite în conditiile legii”. Asadar, patrimoniul fundatiilor pentru tineret a fost constituit printr-o lege specială, care a prevăzut expres trecerea bunurilor fostelor organizatii ale tineretului comunist în proprietatea noilor fundatii, indiferent dacă aceste organizatii erau sau nu în posesia bunurilor mentionate sau dacă asemenea bunuri erau în folosinta altor persoane. În prezent actul normativ care reglementează înfiintarea si functionarea fundatiilor pentru tineret este Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, care prevede că fundatiile pentru tineret sunt persoane juridice de utilitate publică, unice la nivelul fiecărui judet si al municipiului Bucuresti.

Având în vedere cele expuse, apare ca justificată numirea de către consiliul judetean a unui număr de membri în consiliul de conducere al fundatiei pentru tineret, fără ca acest fapt să reprezinte o încălcare a art. 40 din Constitutie referitor la dreptul la asociere.

Pe de altă parte, Curtea constată că nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia numirea de către consiliul judetean în consiliul de conducere al fundatiei pentru tineret a 3 membri ar reprezenta o imixtiune a politicului în activitatea unei persoane juridice de drept privat, deoarece însăsi Legea nr. 146/2002, în art. 10 alin. (4), prevede că membrii consiliului de conducere vor fi propusi din rândul persoanelor cu experientă în domeniul tineretului, cu probitate profesională si care nu sunt membri ai unor partide politice.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 49 alin. (5) din Constitutie, Curtea constată că nici aceasta nu poate fi retinută, scopul fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti fiind, potrivit art. 3 din Legea nr. 146/2002, acela de a elabora, organiza si finanta programe specifice, precum si instruirea, educarea si formarea tineretului în spiritul traditiilor umaniste, al valorilor democratiei si aspiratiilor societătii românesti, dispozitiile Legii nr. 146/2002 dând expresie acestor prevederi constitutionale.

În ceea ce priveste invocarea de către autorul exceptiei a prevederilor art. 30 alin. (1) si (2) si ale art. 44 alin. (2) din Constitutie, Curtea retine că aceste dispozitii constitutionale nu au relevantă în cauza dedusă controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) lit. a) si ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret, exceptie ridicată de Fundatia pentru Tineret din Mehedinti în Dosarul nr. 1.658/2004 al Tribunalului Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 noiembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare,

având în vedere propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), ale Biroului C.N.A.T.D.C.U. si ale C.N.A.T.D.C.U. privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U.,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.218/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior, Academiei Române si institutiilor/unitătilor de cercetaredezvoltare, care îl vor duce la îndeplinire.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 4.821.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), denumit în continuare Consiliul de atestare, este un organism consultativ al Ministerului Educatiei si Cercetării (M.E.C.).

Art. 2. - (1) Consiliul de atestare se bazează pe comisii de specialitate, denumite în continuare comisii, precum si pe Colectivul pentru activitatea de cercetaredezvoltare.

(2) Consiliul de atestare este coordonat de către un birou, denumit în continuare Biroul Consiliului de atestare.

Art. 3. - Consiliul de atestare, Biroul Consiliului de atestare, comisiile si Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se constituie si îsi desfăsoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

II. Constituire

Art. 4. - (1) Comisiile se constituie, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pe domenii sau pe grupe de domenii de specialitate, astfel încât numărul membrilor unei comisii să fie cuprins între 5 si 18, în raport cu propunerile institutiilor organizatoare de doctorat si, după caz, ale institutiilor/unitătilor de cercetare-dezvoltare, precum si cu volumul estimat al lucrărilor.

(2) Fiecare comisie îsi alege, prin vot secret, un presedinte si un vicepresedinte.

(3) Comisiile aleg dintre membrii lor cercetători stiintifici gradul I, cel mult 2 din partea fiecărei comisii, care formează un colectiv pentru activitatea de cercetaredezvoltare, ca structură distinctă, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, cu atributii referitoare la propunerea sistemelor de evaluare si recunoasterea/echivalarea de grade profesionale, care decurg din reglementările în vigoare.

(4) Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare îsi alege, prin vot secret, un presedinte si un vicepresedinte.

Art. 5. - Consiliul de atestare este constituit, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, din presedintii tuturor comisiilor, vicepresedintii comisiilor cu mai mult de 12 membri, presedintele si vicepresedintele Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art. 6. - (1) Biroul Consiliului de atestare este constituit din presedintele Consiliului de atestare si 6 vicepresedinti ai Consiliului de atestare.

(2) Presedintele si vicepresedintii Consiliului de atestare sunt alesi pe functii de către Consiliul de atestare, fiecare dintr-o grupă reprezentativă de domenii, prin vot secret, dintre presedintii comisiilor si presedintele Colectivului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art. 7. - Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul de atestare si Biroul Consiliului de atestare se constituie si functionează, de regulă, pe o perioadă de 4 ani.

Art. 8. - (1) Membrii comisiilor/Consiliului de atestare care absentează de la două sedinte de lucru consecutive sau de la 4 sedinte de lucru îsi pierd automat calitatea de membri ai comisiilor; se exceptează absentele motivate.

(2) În cazurile în care unii membri ai comisiilor îsi pierd această calitate, precum si în alte cazuri motivate, comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetaredezvoltare, Consiliul de atestare si Biroul Consiliului de atestare se completează sau se restructurează, după caz, prin aplicarea prevederilor de mai sus.

III. Atributii, activităti si responsabilităti

Art. 9. - (1) Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, Biroul Consiliului de atestare si Consiliul de atestare au atributii si desfăsoară activităti specifice, după caz, privind elaborarea sistemelor de evaluare, confirmarea/avizarea/recunoasterea/echivalarea de titluri, distinctii, calităti, diplome si certificate acordate/propuse de către institutiile de învătământ superior din tară sau din străinătate, precum si de institutiile/unitătile de cercetare-dezvoltare.

(2) Comisiile, Colectivul pentru activitatea de cercetaredezvoltare, Biroul Consiliului de atestare si Consiliul de atestare îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al membrilor respectivi si adoptă rezolutii motivate dacă acestea întrunesc votul favorabil al majoritătii simple a celor prezenti.

(3) Comisiile, Biroul Consiliului de atestare si Consiliul de atestare poartă întreaga responsabilitate pentru propriile rezolutii.

Art. 10. - (1) Dosarele si celelalte documente care se înregistrează la M.E.C. pentru evaluare si decizie, după verificarea continutului acestora în raport cu prevederile legale în vigoare, se programează pe comisii, în ordinea înregistrării lor.

(2) Dosarele si celelalte documente care nu îndeplinesc conditiile stabilite de prevederile legale în vigoare se returnează institutiilor/unitătilor sau persoanelor care le-au transmis.

Art. 11. - (1) Sesiunile de lucru ale comisiilor si Consiliului de atestare sunt, de regulă, ianuarie-martie, aprilie-iunie, septembrie-decembrie.

(2) Programarea sedintelor de lucru ordinare ale comisiilor si Consiliului de atestare se transmite institutiilor din care fac parte membrii acestora cu cel putin două săptămâni înainte de începerea sesiunii în cauză.

Art. 12. - (1) Comisiile desfăsoară următoarele activităti specifice:

a) propun norme ale sistemelor de evaluare;

b) analizează, pe baza competentei materiale stabilite de lege pentru Consiliul de atestare, continutul tuturor dosarelor si al celorlalte lucrări însotitoare care le revin în sedinta de lucru si propun rezolutii motivate strict în raport cu sistemele de evaluare în vigoare, pe care le prezintă, în mod obligatoriu, în cadrul următoarei sedinte de lucru a Consiliului de atestare;

c) propun, în cazuri justificate, consultarea altor referenti de specialitate pentru efectuarea unor evaluări suplimentare;

d) formulează puncte de vedere la solicitări din partea M.E.C., a Biroului Consiliului de atestare sau a Consiliului de atestare.

(2) Rezolutia motivată formulată de către o comisie privind un dosar analizat se înscrie într-o fisă de evaluare si poate fi: favorabilă; amânare, pentru remedierea unor deficiente sau/si pentru efectuarea unei evaluări suplimentare; nefavorabilă, care se argumentează prin prezentarea critică a cerintelor care nu sunt satisfăcute.

(3) Pentru remedierea deficientelor sau/si pentru efectuarea evaluării suplimentare prevăzute în rezolutiile de tip amânare, se instituie un termen de 3 luni de la data emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetării.

Art. 13. - Biroul Consiliului de atestare desfăsoară următoarele activităti specifice:

a) asigură legătura cu M.E.C., cu alte institutii si organisme de specialitate;

b) formulează puncte de vedere la solicitări din partea M.E.C. sau a Consiliului de atestare;

c) propune convocarea Consiliului de atestare în sedintele de lucru extraordinare;

d) informează Consiliul de atestare despre activitătile desfăsurate si deciziile adoptate între două sedinte de lucru.

Art. 14. - (1) Consiliul de atestare are următoarele atributii:

a) propune sistemele de evaluare;

b) confirmă titlurile stiintifice de doctor si, după caz, distinctiile asociate activitătii de doctorat - “Cum laude”, “Magna cum laude”, “Summa cum laude” -, propuse de către institutiile organizatoare de doctorat;

c) confirmă titlurile didactice de conferentiar universitar si de profesor universitar, validate de către senatele universitare;

d) avizează propunerile institutiilor organizatoare de doctorat privind conferirea calitătii de conducător de doctorat;

e) avizează propunerile privind acordarea calitătii de institutie organizatoare de doctorat;

f) confirmă rezultatele concursurilor privind acordarea gradelor profesionale de cercetător stiintific gradul II si de cercetător stiintific gradul I, aprobate de consiliile stiintifice ale institutiilor/unitătilor de cercetare-dezvoltare;

g) recunoaste/echivalează titluri, grade profesionale, diplome si certificate universitare/postuniversitare acordate de către institutii din străinătate;

h) alte atributii, asemenea celor de mai sus, care decurg din reglementările în vigoare.

(2) Consiliul de atestare desfăsoară următoarele activităti specifice:

a) dezbate rezolutiile motivate prezentate de către reprezentantii tuturor comisiilor si, după exprimarea votului Consiliului de atestare, le transmite M.E.C. în vederea emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetării, în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării dosarelor la M.E.C.;

b) formulează puncte de vedere la solicitări din partea comisiilor, a Colectivului pentru activitatea de cercetaredezvoltare, a Biroului Consiliului de atestare si a M.E.C.

Art. 15. - Deciziile adoptate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării se comunică de către M.E.C. institutiilor/unitătilor sau persoanelor care au transmis solicitările în cauză.

IV. Analiza si solutionarea contestatiilor

Art. 16. - (1) În cazul contestării unui ordin al ministrului educatiei si cercetării sau a unei rezolutii a Consiliului de atestare de către o institutie sau o persoană si la cererea acesteia, potrivit legii, ministrul educatiei si cercetării numeste o comisie de analiză a contestatiilor, formată din 3 membri, dintre persoanele propuse de institutiile organizatoare de doctorat si, după caz, de institutiile/unitătile de cercetare-dezvoltare, aflate în baza de date a M.E.C., dar diferite de membrii comisiilor.

(2) Comisia de analiză a contestatiilor se întruneste la sediul M.E.C. si întocmeste un referat de analiză cu propuneri motivate, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestatiei la M.E.C. Presedintele Comisiei de analiză a contestatiilor sau un reprezentant al acestuia prezintă referatul de analiză în cadrul următoarei sedinte de lucru a Consiliului de atestare, care adoptă o rezolutie finală privind solutionarea contestatiei în cauză.

(3) Rezolutia Consiliului de atestare în legătură cu solutionarea contestatiei în cauză se înaintează ministrului educatiei si cercetării care, după consultarea cu presedintele Consiliului de atestare si în conditiile legii, decide definitiv, în termen de 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestatiei.

V. Asistenta tehnică

Art. 17. - Activitatea comisiilor, a Biroului Consiliului de atestare si a Consiliului de atestare se desfăsoară la sediul M.E.C.

Art. 18. - Activitatea comisiilor, a Biroului Consiliului de atestare si a Consiliului de atestare este asistată din punct de vedere tehnic de către compartimentele de specialitate din cadrul M.E.C.

VI. Dispozitii finale

Art. 19. - Modul de acoperire a cheltuielilor de transport, cazare, diurnă si de evaluare pentru deplasarea si activitatea membrilor comisiilor, ai Consiliului de atestare si ai comisiilor de analiză a contestatiilor, precum si ale referentilor, pentru evaluările suplimentare, se stabileste printr-o reglementare specifică.

Art. 20. - Consiliul de atestare întocmeste un raport anual asupra activitătii desfăsurate, pe care îl prezintă ministrului educatiei si cercetării la sfârsitul lunii septembrie.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferentiar universitar

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,

având în vedere propunerile unor institutii de învătământ superior, precum si propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind metodologia si criteriile de evaluare pentru ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferentiar universitar,

în baza avizării Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferentiar universitar de către Biroul C.N.A.T.D.C.U.,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferentiar universitar, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării elaborează modelele pentru fisa de prezentare, raportul de sinteză privind concursul si lista de lucrări din dosarul de concurs, pe care le comunică institutiilor de învătământ superior, în termen de o lună de la data emiterii prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului învătământului nr. 5.723/1994 privind concursurile pentru ocuparea posturilor didactice de conferentiar si profesor universitar, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior, care îl vor duce la îndeplinire.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 4.822.

 

ANEXĂ

 

SISTEM DE EVALUARE

privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferentiar universitar

 

A. Conditii preliminare

1. Prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de conferentiar universitar, respectiv privind propunerea/validarea/ confirmarea/acordarea titlului didactic de conferentiar universitar, sunt integral respectate.

2. Dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative sunt constituite si transmise în conformitate cu prevederile sectiunilor C, D si E.

3. Un post didactic de conferentiar universitar, aflat în concurs, este definit prin anumite discipline de învătământ superior si, corespunzător, este asociat unui domeniu dintre domeniile de învătământ superior în vigoare.

4. Studiile universitare de lungă durată, studiile de doctorat, activitătile si realizările profesional-stiintifice se prezintă si se evaluează, referitor la candidat, în legătură cu disciplinele din postul didactic în cauză, domeniul asociat si/sau, justificat, disciplinele si domeniile înrudite cu acestea.

5. Un candidat al cărui titlu didactic/echivalent este inferior celui de sef de lucrări sau lector universitar/echivalent îsi constituie dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative si este evaluat în raport cu prevederile Sistemului de evaluare privind ocuparea postului/acordarea titlului de sef de lucrări sau lector universitar (în vigoare la institutia de învătământ superior organizatoare a concursului, în raport cu prevederile legii) si ale Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferentiar universitar, considerate cumulativ.

6. Fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de concurs sunt publicate pe site-ul institutiei de învătământ superior organizatoare a concursului în perioada dintre data înscrierii la concurs si data ordinului ministrului educatiei si cercetării privind acordarea titlului de conferentiar universitar.

7. Presedintele si membrii comisiei de concurs sunt profesori universitari si conferentiari universitari specialisti în domeniul asociat postului, titulari la institutia de învătământ superior organizatoare a concursului si, cel putin 2, la institutii de învătământ superior acreditate din tară, diferite de institutia de învătământ superior organizatoare a concursului, sau din străinătate.

B. Criterii de evaluare

TC1. Calitatea activitătilor didactice/profesionale, cu referire distinctă la evolutia acesteia după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional TC2. Importanta contributiilor la asigurarea si perfectionarea activitătilor didactice/profesionale prin cărti si îndrumare publicate, capitole teoretice redactate, sisteme de laborator functionale, metode de lucru avansate aplicate etc., după caz, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional TC3. Valoarea contributiilor la dezvoltarea domeniului prin articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute/volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute, brevete de inventie, creatii artistice prezentate la manifestări recunoscute, în cazul candidatilor din domeniile artelor, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional

TC4. Valoarea contributiilor la dezvoltarea mediului educational/cultural/economic/social etc., după caz, prin proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional

TC5. Relevanta lucrărilor reprezentative, stabilite de candidat dintre cele realizate după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional si existente în mapa cu lucrări reprezentative, si anume:

a) o carte si un îndrumar, în raport cu cerintele criteriului TC2;

b) 4-6 articole/studii, brevete de inventie, creatii artistice, după caz, prezentate în copie, în raport cu cerintele criteriului TC3;

c) sinteza unui proiect de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, în raport cu cerintele criteriului TC4.

La fiecare criteriu de evaluare dintre TC1-TC5 gradul de îndeplinire a cerintelor se exprimă prin rezolutia “Criteriul este îndeplinit”, dacă toate cerintele sunt satisfăcute, sau “Criteriul nu este îndeplinit”, dacă una sau mai multe cerinte nu sunt satisfăcute; rezolutia “Criteriul nu este îndeplinit” se argumentează prin prezentarea critică a cerintelor care nu sunt satisfăcute.

Pentru propunerea/confirmarea/acordarea titlului de conferentiar universitar este necesar ca la fiecare criteriu de evaluare rezolutia să fie “Criteriul este îndeplinit”.

C. Constituirea dosarului de concurs

C1. Dosarul de concurs este constituit din o serie de documente introduse în dosar cu sină de către candidat si institutia de învătământ superior organizatoare a concursului (institutie), în două exemplare.

C2. Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: denumirea legală în vigoare a institutiei, Facultatea/Departamentul (denumirea legală în vigoare) .........................., Catedra ..............., Postul poz. ................, de conferentiar universitar, Disciplinele ................., Domeniul (denumirea legală în vigoare) ...................., DOSAR DE CONCURS, Candidat (numele si prenumele, titlul stiintific, titlul profesional) ........................ .

C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, după cum urmează:

1. Cuprins

2. Adresa de înaintare din partea conducerii institutiei către Ministerul Educatiei si Cercetării (M.E.C.)

3. Fisă de prezentare a studiilor, pozitiilor si realizărilor profesional-stiintifice

4. Referat final, din partea conducerii institutiei, asupra îndeplinirii prevederilor legale privind desfăsurarea concursului, în original

5. Extras din procesul-verbal al sedintei senatului universitar al institutiei, în care s-a validat hotărârea consiliului facultătii/departamentului, în original, însotit de lista membrilor senatului universitar al institutiei, cu semnăturile celor prezenti

6. Extras din procesul-verbal al sedintei consiliului facultătii/departamentului, care include membrii prezenti ai consiliului, sedintă în care s-a aprobat rezultatul concursului în cauză pe baza raportului comisiei de concurs, în original

7. Raport de sinteză privind concursul, din partea presedintelui comisiei de concurs, precum si referat privind concursul, din partea fiecărui membru al comisiei de concurs, care se elaborează în raport cu cerintele conditiilor preliminare si ale criteriilor de evaluare, aprecierile privind prelegerea publică (dacă este cazul) fiind asociate criteriului TC1, în original

8. Decizia privind aprobarea comisiei de concurs, din partea conducerii institutiei

9. Fisă de evaluare, din partea conducerii catedrei/departamentului, privind calitatea activitătilor didactice/profesionale desfăsurate, în raport cu cerintele criteriului de evaluare TC1

10. Cererea de înscriere la concurs, din partea candidatului, avizată juridic si aprobată de către conducerea institutiei

11. Autoevaluare, de 3-5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă sectiunea “Aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare”, cu referire la fiecare criteriu de evaluare, precum si sectiunea  “Asumarea răspunderii”, scrisă de mână, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităti si realizări, în caz contrar candidatul suportând consecintele în conformitate cu legislatia în vigoare referitoare la declaratia în fals

12. Lista de lucrări, din partea candidatului, structurată în raport cu cerintele conditiilor preliminare si ale criteriilor de evaluare, si anume, după caz, în ordine: teza (tezele) de doctorat; cărti publicate; îndrumare publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute; articole/studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute; brevete de inventie; creatii artistice prezentate la manifestări recunoscute, în cazul candidatilor din domeniile artelor; proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant; alte lucrări

13. Curriculum vitae, din partea candidatului

14. Adeverintă de vechime în muncă, eliberată de institutia în care candidatul este titular, în original, în care se evidentiază perioadele si functiile profesionale ale candidatului, ca titular în învătământul superior, cercetarea stiintifică de profil etc.; document (documente) care să ateste, dacă este cazul, activităti de învătământ superior în calitate de cadru didactic asociat; dispensă de vechime aprobată de senatul institutiei, dacă este cazul, în original

15. Copii legalizate de pe: diploma (diplomele) de doctor si atestatul (atestatele) de recunoastere, dacă este cazul; diploma (diplomele) de studii universitare, atestatul (atestatele) echivalent (echivalente) de recunoastere (dacă este cazul) si foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de nastere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

16. Copii de pe anunturile de scoatere la concurs a postului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si într-un ziar de circulatie natională

D. Constituirea mapei cu lucrări reprezentantive

Mapa cu lucrări reprezentative este constituită, într-un exemplar, de către candidat, din lucrările sale realizate după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, pe care le consideră ca fiind reprezentative, introduse într-o mapă, si anume din:

a) o carte si un îndrumar, în raport cu cerintele criteriului de evaluare TC2;

b) 4-6 articole/studii, brevete de inventie, creatii artistice, după caz, prezentate în copie, în raport cu cerintele criteriului de evaluare TC3;

c) sinteza unui proiect de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, în raport cu cerintele criteriului de evaluare TC4.

Pe perioada desfăsurării concursului mapa cu lucrări reprezentative însoteste tot timpul dosarul de concurs.

E. Transmiterea dosarului de concurs si a mapei cu lucrări reprezentative

E1. Institutia, prin delegat oficial sau prin postă, trimite un exemplar al dosarului de concurs si mapa cu lucrări reprezentative privind candidatul validat de senatul universitar al institutiei pentru a ocupa postul în cauză la M.E.C., care le preia si înregistrează dosarul de concurs.

E2. M.E.C., prin compartimentele de specialitate, verifică îndeplinirea conditiilor preliminare si:

a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înaintează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.);

b) în cazul în care conditiile în cauză nu sunt îndeplinite, returnează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative institutiei, prin delegat oficial al acesteia.

E3. După emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetării prin care se acordă titlul de conferentiar universitar, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, arhivează dosarul de concurs si returnează mapa cu lucrări reprezentative institutiei, prin delegat oficial al acesteia.

E4. În cazul în care nu se confirmă titlul de conferentiar universitar, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, returnează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative institutiei, prin delegat oficial al acesteia.

F. Metodologia de evaluare, confirmare si acordare a titlului de conferentiar universitar

Metodologia de evaluare, confirmare si acordare a titlului de conferentiar universitar se prezintă în Regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U. în vigoare.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,

având în vedere propunerile unor institutii de învătământ superior, precum si propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind metodologia si criteriile de evaluare pentru ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar,

în baza avizării Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar de către Biroul C.N.A.T.D.C.U.,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării elaborează modelele pentru fisa de prezentare, raportul de sinteză privind concursul si lista de lucrări din dosarul de concurs, pe care le comunică institutiilor de învătământ superior, în termen de o lună de la data emiterii prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului învătământului nr. 5.723/1994 privind concursurile pentru ocuparea posturilor didactice de conferentiar si profesor universitar, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior, care îl vor duce la îndeplinire.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 4.823.

 

ANEXĂ

 

SISTEM DE EVALUARE

privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar

 

A. Conditii preliminare

1. Prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de profesor universitar, respectiv privind propunerea/validarea/confirmarea/acordarea titlului didactic de profesor universitar, sunt integral respectate.

2. Dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative sunt constituite în conformitate cu prevederile sectiunilor C, D si E.

3. Un post didactic de profesor universitar, aflat în concurs, este definit prin anumite discipline de învătământ superior si este asociat unui domeniu dintre domeniile de învătământ superior în vigoare.

4. Studiile universitare de lungă durată, studiile de doctorat, activitătile si realizările profesional-stiintifice se prezintă si se evaluează, referitor la candidat, în legătură cu disciplinele din postul didactic în cauză, domeniul asociat si/sau, justificat, disciplinele si domeniile înrudite cu acestea.

5. Un candidat al cărui titlu didactic/echivalent este inferior celui de conferentiar universitar/echivalent îsi constituie dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative si este evaluat în raport cu prevederile

Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferentiar universitar si ale Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar, considerate cumulativ.

6. Fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de concurs sunt publicate pe site-ul institutiei de învătământ superior organizatoare a concursului în perioada dintre data înscrierii la concurs si data ordinului ministrului educatiei si cercetării privind acordarea titlului de profesor universitar.

7. Presedintele si membrii comisiei de concurs sunt profesori universitari specialisti în domeniul asociat postului, titulari la institutia de învătământ superior organizatoare a concursului si, cel putin 2, la institutii de învătământ superior acreditate din tară, diferite de institutia de învătământ superior organizatoare a concursului, sau din străinătate.

B. Criterii de evaluare

TP1. Calitatea activitătilor didactice/profesionale, cu referire distinctă la evolutia acesteia după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional

TP2. Valoarea contributiilor la dezvoltarea activitătilor didactice/profesionale prin cărti publicate la edituri recunoscute, capitole teoretice redactate, sisteme de laborator functionale, metode de lucru avansate aplicate etc., după caz, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional

TP3. Valoarea contributiilor la dezvoltarea domeniului, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, inclusiv ca prim/unic autor, prin: cărti de specialitate publicate la edituri recunoscute; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute, articole/studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute, din tară si din străinătate, brevete de inventie, creatii artistice prezentate la manifestări recunoscute din tară si din străinătate - în cazul candidatilor din domeniile artelor

TP4. Valoarea contributiilor la dezvoltarea mediului educational/cultural/economic/social etc., după caz, prin proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, inclusiv ca director de proiect, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional

TP5. Relevanta recunoasterii realizărilor de către specialisti si institutii prin citarea de lucrări, invitarea ca specialist la conferinte/în comisii, coordonarea de structuri stiintifice/profesionale/administrative etc., după caz, precum si a aportului la formarea de specialisti, demonstrat si de componenta coautorilor unor realizări

TP6. Relevanta lucrărilor reprezentative, stabilite de candidat si existente în mapa cu lucrări reprezentative, si anume:

a) două cărti, dintre care cel putin una este publicată recent, după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, ca prim/unic autor, în raport cu cerintele criteriilor TP2 si TP3;

b) 6-10 articole/studii, brevete de inventie, creatii artistice, după caz, realizate după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, inclusiv ca prim/unic autor, prezentate în copie, în raport cu cerintele criteriului TP3;

c) sinteze a două proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, ca director de proiect, dintre care cel putin unul este realizat după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, în raport cu cerintele criteriului TP4.

La fiecare criteriu de evaluare dintre TP1-TP6 gradul de îndeplinire a cerintelor se exprimă prin rezolutia “Criteriul este îndeplinit”, dacă toate cerintele sunt satisfăcute, sau “Criteriul nu este îndeplinit”, dacă una sau mai multe cerinte nu sunt satisfăcute; rezolutia “Criteriul nu este îndeplinit” se argumentează prin prezentarea critică a cerintelor care nu sunt satisfăcute.

Pentru propunerea/confirmarea/acordarea titlului de profesor universitar este necesar ca la fiecare criteriu de evaluare rezolutia să fie “Criteriul este îndeplinit”.

C. Constituirea dosarului de concurs

C1. Dosarul de concurs este constituit dintr-o serie de documente introduse într-un dosar cu sină de către candidat si institutia de învătământ superior organizatoare a concursului (institutie), în două exemplare.

C2. Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: denumirea legală în vigoare a institutiei, Facultatea/Departamentul (denumirea legală în vigoare) ........................, Catedra ......................................., Postul poz. ...................., de profesor universitar, Disciplinele ............................, Domeniul (denumirea legală în vigoare) .............................., DOSAR DE CONCURS, Candidat (numele si prenumele, titlul stiintific, titlul profesional) .............................................

C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, după cum urmează:

1. Cuprins

2. Adresa de înaintare din partea conducerii institutiei către Ministerul Educatiei si Cercetării (M.E.C.)

3. Fisă de prezentare a studiilor, pozitiilor si realizărilor profesional-stiintifice

4. Referat final, din partea conducerii institutiei, asupra îndeplinirii prevederilor legale privind desfăsurarea concursului, în original

5. Extras din procesul-verbal al sedintei senatului universitar al institutiei, în care s-a validat hotărârea consiliului facultătii/departamentului, în original, însotit de lista membrilor Senatului universitar al institutiei cu semnăturile celor prezenti

6. Extras din procesul-verbal al sedintei consiliului facultătii/departamentului, care include membrii prezenti ai consiliului, sedintă în care s-a aprobat rezultatul concursului în cauză pe baza raportului comisiei de concurs, în original

7. Raport de sinteză privind concursul, din partea presedintelui comisiei de concurs, precum si referat privind concursul, din partea fiecărui membru al comisiei de concurs, care se elaborează în raport cu cerintele conditiilor preliminare si ale criteriilor de evaluare, aprecierile privind prelegerea publică (dacă este cazul) fiind asociate criteriului TP1, în original

8. Decizia privind aprobarea comisiei de concurs, din partea conducerii institutiei

9. Fisă de evaluare, din partea conducerii catedrei/departamentului, privind calitatea activitătilor didactice/profesionale desfăsurate, în raport cu cerintele criteriului de evaluare TP1

10. Cererea de înscriere la concurs, din partea candidatului, avizată juridic si aprobată de către conducerea institutiei

11. Autoevaluare, de 3-5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă sectiunea “Aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare”, cu referire la fiecare criteriu de evaluare, precum si sectiunea “Asumarea răspunderii”, scrisă de mână, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităti si realizări, în caz contrar candidatul suportând consecintele în conformitate cu legislatia în vigoare referitoare la declaratia în fals

12. Lista de lucrări, din partea candidatului, structurată în raport cu cerintele conditiilor preliminare si ale criteriilor de evaluare, si anume, după caz, în ordine: teza (tezele) de doctorat; cărti publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute; articole/studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute din tară si din străinătate; brevete de inventie; creatii artistice prezentate la manifestări recunoscute din tară si din străinătate - în cazul candidatilor din domeniile artelor, proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant; alte lucrări

13. Curriculum vitae, din partea candidatului 14. Adeverintă de vechime în muncă, eliberată de institutia în care candidatul este titular, în original, în care se evidentiază perioadele si functiile profesionale ale candidatului, ca titular, în învătământul superior, cercetarea stiintifică de profil etc.; document (documente) care să ateste, dacă este cazul, activităti de învătământ superior în calitate de cadru didactic asociat; dispensă de vechime, aprobată de senatul institutiei, dacă este cazul, în original

15. Copii legalizate de pe: diploma (diplomele) de doctor si atestatul (atestatele) de recunoastere, dacă este cazul; diploma (diplomele) de studii universitare, atestatul (atestatele) echivalent (echivalente)/de recunoastere (dacă este cazul) si foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de nastere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

16. Copii ale anunturilor de scoatere la concurs a postului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si într-un ziar de circulatie natională

D. Constituirea mapei cu lucrări reprezentative

Mapa cu lucrări reprezentative este constituită, într-un exemplar, de către candidat, din lucrările sale pe care le consideră ca fiind reprezentative, introduse într-o mapă, si anume din:

a) două cărti, dintre care cel putin una este publicată recent, după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, ca prim/unic autor, în raport cu cerintele criteriilor de evaluare TP2 si TP3;

b) 6-10 articole/studii, brevete de inventie, creatii artistice, după caz, realizate după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, inclusiv ca prim/unic autor, prezentate în copie, în raport cu cerintele criteriului de evaluare TP3;

c) sinteze a două proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant ca director de proiect, dintre care cel putin unul este finalizat după acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional, în raport cu cerintele criteriului de evaluare TP4.

Pe perioada desfăsurării concursului, mapa cu lucrări reprezentative însoteste tot timpul dosarul de concurs.

E. Transmiterea dosarului de concurs si a mapei cu lucrări reprezentative

E1. Institutia, prin delegat oficial sau prin postă, trimite un exemplar al dosarului de concurs si mapa cu lucrări reprezentative privind candidatul validat de senatul universitar al institutiei pentru a ocupa postul în cauză la M.E.C., care le preia si înregistrează dosarul de concurs.

E2. M.E.C., prin compartimentele de specialitate, verifică îndeplinirea conditiilor preliminare si:

a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înaintează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.);

b) în cazul în care conditiile în cauză nu sunt îndeplinite, returnează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative institutiei, prin delegat oficial al acesteia.

E3. După emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetării prin care se acordă titlul de profesor universitar, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, arhivează dosarul de concurs si returnează mapa cu lucrări reprezentative institutiei, prin delegat oficial al acesteia.

E4. În cazul în care nu se acordă titlul de profesor universitar, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, returnează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative institutiei, prin delegat oficial al acesteia.

F. Metodologia de evaluare, confirmare si acordare a titlului de profesor universitar

Metodologia de evaluare, confirmare si acordare a titlului de profesor universitar se prezintă în Regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U. în vigoare.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II (CS II)

 

În conformitate cu prevedereile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

având în vedere propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind metodologia si criteriile de evaluare pentru ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II (CS II),

în baza avizării Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II (CS II) de către Biroul C.N.A.T.D.C.U.,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II (CS II), cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală inovare, transfer tehnologic si infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare si Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării elaborează modelele pentru fisa de prezentare, raportul de sinteză privind concursul si lista de lucrări din dosarul de concurs, pe care le comunică institutiilor/unitătilor de cercetare-dezvoltare, în termen de o lună de la data emiterii prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală inovare, transfer tehnologic si infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare si Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării comunică prezentul ordin institutiilor/unitătilor de cercetare-dezvoltare, care îl vor duce la îndeplinire.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 4.824.

 

ANEXĂ

 

SISTEM DE EVALUARE

privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II (CS II)

 

A. Conditii preliminare

1. Prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetător stiintific gradul II, respectiv privind propunerea/validarea/confirmarea/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II, sunt integral respectate.

2. Dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative sunt constituite si transmise în conformitate cu prevederile sectiunilor C, D si E.

3. Un post de cercetător stiintific gradul II, aflat în concurs, este asociat unui domeniu dintre domeniile de cercetare-dezvoltare în vigoare.

4. Studiile universitare de lungă durată, studiile de doctorat, activitătile si realizările profesional-stiintifice se prezintă si se evaluează, referitor la candidat, în legătură cu domeniul asociat si/sau, justificat, domenii înrudite cu acestea.

5. Un candidat al cărui grad profesional/echivalent este inferior celui de cercetător stiintific gradul III/echivalent îsi constituie dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative si este evaluat în raport cu prevederile Sistemului de evaluare privind ocuparea postului/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul III (în vigoare la institutia/unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului, în raport cu prevederile legii) si ale Sistemului de evaluare privind ocuparea postului/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II, considerate cumulativ.

6. Fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de concurs sunt publicate pe site-ul institutiei/unitătii de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului în perioada dintre data înscrierii la concurs si data ordinului ministrului educatiei si cercetării privind acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II.

7. Membrii comisiei de concurs sunt profesori universitari sau conferentiari universitari si cercetători stiintifici gradul I sau cercetători stiintifici gradul II, specialisti în domeniul asociat postului, titulari la institutii de învătământ superior acreditate din tară sau din străinătate si, respectiv, la institutia/unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului sau la alte institutii/unităti de cercetaredezvoltare din sistemul national de cercetare-dezvoltare, dintre care cel putin 2 sunt titulari la institutii/unităti de cercetare-dezvoltare diferite de institutia/unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului.

B. Criterii de evaluare

CSII-1. Calitatea activitătilor de cercetare-dezvoltare/profesionale/didactice si importanta contributiilor la asigurarea si perfectionarea acestora prin sisteme de laborator functionale, metode de lucru avansate aplicate etc., după caz, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic CSII-2. Valoarea contributiilor la dezvoltarea domeniului prin articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute/volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute, brevete de inventie, creatii artistice prezentate la manifestări recunoscute - în cazul candidatilor din domeniile artelor, alte lucrări, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic

CSII-3. Valoarea contributiilor la dezvoltarea mediului economic/social/cultural etc., după caz, prin proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic

CSII-4. Relevanta lucrărilor reprezentative, stabilite de candidat dintre cele realizate după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic si existente în mapa cu lucrări reprezentative, si anume:

a) 8-12 articole/studii, brevete de inventie, creatii artistice, alte lucrări, după caz, prezentate în copie, în raport cu cerintele criteriului CSII-2;

b) sinteze a 3 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, în raport cu cerintele criteriului CSII-3.

La fiecare criteriu de evaluare, dintre CSII-1-CSII-4, gradul de îndeplinire a cerintelor se exprimă prin rezolutia “Criteriul este îndeplinit”, dacă toate cerintele sunt satisfăcute, sau “Criteriul nu este îndeplinit”, dacă una sau mai multe cerinte nu sunt satisfăcute; rezolutia “Criteriul nu este îndeplinit” se argumentează prin prezentarea critică a cerintelor care nu sunt satisfăcute.

Pentru propunerea/confirmarea/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II este necesar ca la fiecare criteriu de evaluare rezolutia să fie “Criteriul este îndeplinit”.

C. Constituirea dosarului de concurs

C1. Dosarul de concurs este constituit din o serie de documente introduse în dosar cu sină de către candidat si institutia/unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului (institutia/unitatea), în două exemplare.

C2. Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: denumirea legală în vigoare a institutiei/unitătii, Postul poz. ........................., de cercetător stiintific gradul II, Domeniul ............................, DOSAR DE CONCURS, Candidat (numele si prenumele, titlul stiintific, titlul profesional) ..........................

C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, după cum urmează:

1. Cuprins

2. Adresa de înaintare din partea conducerii institutiei/unitătii către Ministerul Educatiei si Cercetării (M.E.C.)

3. Fisă de prezentare a studiilor, pozitiilor si realizărilor profesional-stiintifice

4. Referat final, din partea conducerii institutiei/unitătii, asupra îndeplinirii prevederilor legale privind desfăsurarea concursului, în original

5. Extras din procesul-verbal al sedintei consiliului stiintific al institutiei/unitătii, care include membrii prezenti ai consiliului, sedintă în care s-a aprobat rezultatul concursului în cauză pe baza raportului comisiei de concurs, în original

6. Raport de sinteză privind concursul, din partea presedintelui comisiei de concurs, precum si referat privind concursul, din partea fiecărui membru al comisiei de concurs, care se elaborează în raport cu cerintele conditiilor preliminare si ale criteriilor de evaluare

7. Decizia privind aprobarea comisiei de concurs, din partea conducerii institutiei/unitătii

8. Fisă de evaluare, din partea conducerii institutiei/unitătii, privind calitatea activitătilor de cercetaredezvoltare/profesionale/didactice desfăsurate si importanta contributiilor la asigurarea si perfectionarea acestora, în raport cu cerintele criteriului de evaluare CSII-1

9. Cererea de înscriere la concurs, din partea candidatului, avizată juridic si aprobată de către conducerea institutiei/ unitătii

10. Autoevaluare, de 3-5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă sectiunea “Aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare”, cu referire la fiecare criteriu de evaluare, precum si sectiunea “Asumarea răspunderii”, scrisă de mână, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităti si realizări, în caz contrar candidatul suportând consecintele în conformitate cu legislatia în vigoare referitoare la declaratia în fals

11. Lista de lucrări, din partea candidatului, structurată în raport cu cerintele conditiilor preliminare si ale criteriilor de evaluare, si anume, după caz, în ordine: teza (tezele) de doctorat; articole/studii publicate în reviste de specialitate recunoscute; articole/studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute; brevete de inventie; creatii artistice prezentate la manifestări recunoscute, în cazul candidatilor din domeniile artelor; proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant; alte lucrări

12. Curriculum vitae, din partea candidatului

13. Adeverintă de vechime în muncă, eliberată de institutia/unitatea în care candidatul este titular, în original, în care se evidentiază perioadele si functiile profesionale ale candidatului, ca titular

14. Copii legalizate de pe: diploma (diplomele) de doctor si atestatul (atestatele) de recunoastere – dacă este cazul; diploma (diplomele) de studii universitare, atestatul (atestatele) echivalent (echivalente)/de recunoastere (dacă este cazul) si foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de nastere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

15. Copii ale anunturilor de scoatere la concurs a postului de cercetător stiintific gradul II

D. Constituirea mapei cu lucrări reprezentative

Mapa cu lucrări reprezentative este constituită, într-un exemplar, de către candidat, din lucrările sale, realizate după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, pe care le consideră ca fiind reprezentative, introduse într-o mapă, si anume din:

a) 8-12 articole/studii, brevete de inventie, creatii artistice, alte lucrări, după caz, în raport cu cerintele criteriului de evaluare CSII-2;

b) sinteze a 3 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, în raport cu cerintele criteriului de evaluare CSII-3.

Pe perioada desfăsurării concursului, mapa cu lucrări reprezentative însoteste tot timpul dosarul de concurs.

E. Transmiterea dosarului de concurs si a mapei cu lucrări reprezentative

E1. Institutia/unitatea, prin delegat oficial sau prin postă, trimite un exemplar al dosarului de concurs si mapa cu lucrări reprezentative privind candidatul nominalizat de consiliul stiintific al institutiei/unitătii pentru a ocupa postul în cauză la M.E.C., care le preia si înregistrează dosarul de concurs.

E2. M.E.C., prin compartimentele de specialitate, verifică îndeplinirea conditiilor preliminare si:

a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înaintează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.);

b) în cazul în care conditiile în cauză nu sunt îndeplinite, returnează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative institutiei/unitătii, prin delegat oficial al acesteia.

E3. După emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetării prin care se acordă gradul profesional de cercetător stiintific gradul II, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, arhivează dosarul de concurs si returnează mapa cu lucrări reprezentative institutiei/unitătii, prin delegat oficial al acesteia.

E4. În cazul în care nu se confirmă gradul profesional de cercetător stiintific gradul II, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, returnează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative institutiei/unitătii, prin delegat oficial al acesteia.

F. Metodologia de evaluare, confirmare si acordare a gradului profesional de cercetător stiintific gradul II

Metodologia de evaluare, confirmare si acordare a gradului profesional de cercetător stiintific gradul II se prezintă în Regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U. în vigoare.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I (CS I)

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, având în vedere propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind metodologia si criteriile de evaluare pentru ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I (CS I),

în baza avizării Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I (CS I) de către Biroul C.N.A.T.D.C.U.,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I (CS I), cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală inovare, transfer tehnologic si infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare si Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării elaborează modelele pentru fisa de prezentare, raportul de sinteză privind concursul si lista de lucrări din dosarul de concurs, pe care le comunică institutiilor/unitătilor de cercetare-dezvoltare, în termen de o lună de la data emiterii prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală inovare, transfer tehnologic si infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare si Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării comunică prezentul ordin institutiilor/unitătilor de cercetare-dezvoltare, care îl vor duce la îndeplinire.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 4.825.

 

ANEXĂ

 

SISTEM DE EVALUARE

privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I (CS I)

 

A. Conditii preliminare

1. Prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetător stiintific gradul I, respectiv privind propunerea/validarea/confirmarea/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I, sunt integral respectate.

2. Dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative sunt constituite si transmise în conformitate cu prevederile sectiunilor C, D si E.

3. Un post de cercetător stiintific gradul I, aflat în concurs, este asociat unui domeniu dintre domeniile de cercetare-dezvoltare în vigoare.

4. Studiile universitare de lungă durată, studiile de doctorat, activitătile si realizările profesional-stiintifice se prezintă si se evaluează, referitor la candidat, în legătură cu domeniul asociat si/sau, justificat, domenii înrudite cu acestea.

5. Un candidat al cărui grad profesional/echivalent este inferior celui de cercetător stiintific gradul II/echivalent îsi constituie dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative si este evaluat în raport cu prevederile Sistemului de evaluare privind ocuparea postului/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II si ale Sistemului de evaluare privind ocuparea postului/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I, considerate cumulativ.

6. Fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de concurs sunt publicate pe site-ul institutiei/unitătii de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului în perioada dintre data înscrierii la concurs si data ordinului ministrului educatiei si cercetării privind acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I.

7. Membrii comisiei de concurs sunt profesori universitari si cercetători stiintifici gradul I, specialisti în domeniul asociat postului, titulari la institutii de învătământ superior acreditate din tară sau din străinătate si, respectiv, la institutia/unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului sau la alte institutii/unităti de cercetaredezvoltare din sistemul national de cercetare-dezvoltare, dintre care cel putin 2 sunt titulari la institutii/unităti de cercetare-dezvoltare diferite de institutia/unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului.

B. Criterii de evaluare

CSI-1. Calitatea activitătilor de cercetare-dezvoltare/profesionale/didactice si valoarea contributiilor la dezvoltarea acestora prin sisteme de laborator functionale, metode de lucru avansate aplicate etc., după caz, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic

CSI-2. Valoarea contributiilor la dezvoltarea domeniului, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, inclusiv ca prim/unic autor, prin: studii de sinteză sau cărti de specialitate publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute, articole/studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute din tară si din străinătate, brevete de inventie, creatii artistice prezentate la manifestări recunoscute din tară si din străinătate - în cazul candidatilor din domeniile artelor, alte lucrări

CSI-3. Valoarea contributiilor la dezvoltarea mediului economic/social/cultural etc., după caz, prin proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, inclusiv ca director de proiect, cu referire distinctă la realizările după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic

CSI-4. Relevanta recunoasterii realizărilor de către specialisti si institutii prin citarea de lucrări, invitarea ca specialist la conferinte/în comisii, coordonarea de structuri stiintifice/profesionale/administrative etc., după caz, precum si a aportului la formarea de specialisti - demonstrat si de componenta coautorilor unor realizări

CSI-5. Relevanta lucrărilor reprezentative, stabilite de candidat si existente în mapa cu lucrări reprezentative, si anume:

a) un studiu de sinteză publicat sau o carte de specialitate publicată;

b) 12-18 articole/studii, brevete de inventie, creatii artistice, alte lucrări, după caz, realizate după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, inclusiv ca prim/unic autor, prezentate în copie, în raport cu cerintele criteriului CSI-2;

c) sinteze a 4 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant ca director de proiect, dintre care cel putin unul este realizat după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, în raport cu cerintele criteriului CSI-3.

La fiecare criteriu de evaluare, dintre CSI-1-CSI-5, gradul de îndeplinire a cerintelor se exprimă prin rezolutia “Criteriul este îndeplinit”, dacă toate cerintele sunt satisfăcute, sau “Criteriul nu este îndeplinit”, dacă una sau mai multe cerinte nu sunt satisfăcute; rezolutia “Criteriul nu este îndeplinit” se argumentează prin prezentarea critică a cerintelor care nu sunt satisfăcute.

Pentru propunerea/confirmarea/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I este necesar ca la fiecare criteriu de evaluare rezolutia să fie “Criteriul este îndeplinit”.

C. Constituirea dosarului de concurs

C1. Dosarul de concurs este constituit din o serie de documente introduse în dosar cu sină de către candidat si institutia/unitatea de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului (institutia/unitatea), în două exemplare.

C2. Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: denumirea legală în vigoare a institutiei/unitătii, Postul poz. ......., de cercetător stiintific gradul I, Domeniul ..............., DOSAR DE CONCURS, Candidat (numele si prenumele, titlul stiintific, titlul profesional) ..............................

C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, după cum urmează:

1. Cuprins

2. Adresa de înaintare din partea conducerii institutiei/unitătii către Ministerul Educatiei si Cercetării (M.E.C.)

3. Fisă de prezentare a studiilor, pozitiilor si realizărilor profesional-stiintifice

4. Referat final, din partea conducerii institutiei/unitătii, asupra îndeplinirii prevederilor legale privind desfăsurarea concursului, în original

5. Extras din procesul-verbal al sedintei consiliului stiintific al institutiei/unitătii, care include membrii consiliului prezenti, sedintă în care s-a aprobat rezultatul concursului în cauză pe baza raportului comisiei de concurs, în original

6. Raport de sinteză privind concursul, din partea presedintelui comisiei de concurs, precum si referat privind concursul, din partea fiecărui membru al comisiei de concurs, care se elaborează în raport cu cerintele conditiilor preliminare si ale criteriilor de evaluare

7. Decizia privind aprobarea comisiei de concurs, din partea conducerii institutiei/unitătii

8. Fisă de evaluare, din partea conducerii institutiei/unitătii, privind calitatea activitătilor de cercetare-dezvoltare/profesionale/

didactice desfăsurate si importanta contributiilor la asigurarea si perfectionarea acestora, în raport cu cerintele criteriului de evaluare CSI-1

9. Cererea de înscriere la concurs, din partea candidatului, avizată juridic si aprobată de către conducerea institutiei/unitătii

10. Autoevaluare, de 3-5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă sectiunea “Aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare”, cu referire la fiecare criteriu de evaluare, precum si sectiunea “Asumarea răspunderii”, scrisă de mână, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităti si realizări, în caz contrar candidatul suportând consecintele în conformitate cu legislatia în vigoare referitoare la declaratia în fals

11. Lista de lucrări, din partea candidatului, structurată în raport cu cerintele conditiilor preliminare si ale criteriilor de evaluare, si anume, după caz, în ordine: teza (tezele) de doctorat; studii de sinteză, cărti publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute; articole/studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute din tară si din străinătate; brevete de inventie; creatii artistice prezentate la manifestări recunoscute din tară si din străinătate - în cazul candidatilor din domeniile artelor; proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant; alte lucrări

12. Curriculum vitae, din partea candidatului

13. Adeverintă de vechime în muncă, eliberată de institutia/unitatea în care candidatul este titular, în original, în care se evidentiază perioadele si functiile profesionale ale candidatului, ca titular

14. Copii legalizate de pe: diploma (diplomele) de doctor si atestatul (atestatele) de recunoastere, dacă este cazul; diploma (diplomele) de studii universitare, atestatul (atestatele) echivalent (echivalente)/de recunoastere (dacă este cazul) si foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de nastere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

15. Copii ale anunturilor de scoatere la concurs a postului de cercetător stiintific gradul I

D. Constituirea mapei cu lucrări reprezentative

Mapa cu lucrări reprezentative este constituită, într-un exemplar, de către candidat din lucrările sale, realizate după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, pe care le consideră ca fiind reprezentative, introduse într-o mapă, si anume din:

a) un studiu de sinteză publicat sau o carte de specialitate publicată;

b) 12-18 articole/studii, brevete de inventie, creatii artistice, alte lucrări, după caz, realizate după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, inclusiv ca prim/unic autor, prezentate în copie, în raport cu cerintele criteriului CSI-2;

c) sinteze a 4 proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant ca director de proiect, dintre care cel putin unul este finalizat după acordarea ultimului grad profesional/titlu didactic, în raport cu cerintele criteriului CSI-3.

Pe perioada desfăsurării concursului, mapa cu lucrări reprezentative însoteste tot timpul dosarul de concurs.

E. Transmiterea dosarului de concurs si a mapei cu lucrări reprezentative

E1. Institutia/unitatea, prin delegat oficial sau prin postă, trimite un exemplar al dosarului de concurs si mapa cu lucrări reprezentative privind candidatul nominalizat de consiliul stiintific al institutiei/unitătii pentru a ocupa postul în cauză la M.E.C., care le preia si înregistrează dosarul de concurs.

E2. M.E.C., prin compartimentele de specialitate, verifică îndeplinirea conditiilor preliminare si:

a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înaintează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.);

b) în cazul în care conditiile în cauză nu sunt îndeplinite, returnează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative institutiei/unitătii, prin delegat oficial al acesteia.

E3. După emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetării prin care se acordă gradul profesional de cercetător stiintific gradul I, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, arhivează dosarul de concurs si returnează mapa cu lucrări reprezentative institutiei/unitătii, prin delegat oficial al acesteia.

E4. În cazul în care nu se confirmă gradul profesional de cercetător stiintific gradul I, M.E.C., prin compartimentele de specialitate, returnează dosarul de concurs si mapa cu lucrări reprezentative institutiei/unitătii, prin delegat oficial al acesteia.

F. Metodologia de evaluare, confirmare si acordare a gradului profesional de cercetător stiintific gradul I

Metodologia de evaluare, confirmare si acordare a gradului profesional de cercetător stiintific gradul I se prezintă în Regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U. în vigoare.