MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 42         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 524 din 25 noiembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.424/2004. - Hotărâre pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a locuintelor de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Serviciul de Protectie si Pază a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

21. - Ordin al ministrului finantelor publice privind suspendarea temporară a emisiunilor de certificate de trezorerie vândute prin reteaua Trezoreriei Statului si reglementarea ratelor dobânzilor la termen si la vedere practicate de Trezoreria Statului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 524

din 25 noiembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gáor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 din Codul penal, ridicată de Nicolae Nick Păcurar în Dosarul nr. 793/2004 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea că Nicolae Nick Păcurar a depus la dosarul cauzei un exemplar al expertizei tehnice efectuate în Dosarul nr. 10.140/2004 al Judecătoriei Timisoara, expertiză din care ar rezulta, potrivit sustinerilor autorului exceptiei, că nu a modificat linia de hotar si nu a tulburat posesia nimănui. De asemenea, învederează că părtile Iosif Csurgo si Maria Csurgo au depus concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 7 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 793/2004, Tribunalul Timis - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 din Codul penal, ridicată de Nicolae Nick Păcurar în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prin textul de lege criticat s-a creat o discriminare între cetăteni, după cum acestia au o anumită calitate, de posesori sau proprietari, în contradictie cu dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1). Se arată în acest sens că, prin crearea posibilitătii ca instantele să condamne proprietarul legitim care si-a ocupat imobilul în considerarea exercitării prerogativelor pe care dreptul de proprietate i le conferă, se acordă în mod nejustificat preferintă posesorilor, cărora, în opinia autorului exceptiei, art. 220 din Codul penal tinde să le recunoască mai multe drepturi decât proprietarului însusi. Or, protectia si grija pe care legea le acordă posesiei exercitate de un non dominus, uneori de un simplu detentor precar, nu pot fi mai mari decât protectia si garantiile constitutionale acordate proprietătii, astfel încât prevederile art. 220 din Codul penal sunt în contradictie, în opinia autorului exceptiei, si cu dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (2).

Autorul exceptiei invocă si încălcarea, prin acelasi text legal, a prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privitoare la dreptul la un proces echitabil, precum si ale art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie, privitoare la protectia proprietătii, “nefiind acordată în nici unul din documentele privind apărarea drepturilor omului o mai mare atentie posesiei decât proprietătii”.

Tribunalul Timis - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată în acest sens că ocrotirea exercitiului legitim al dreptului de posesie prin norma penală prevăzută de art. 220 din Codul penal nu aduce atingere garantării dreptului de proprietate asa cum este acesta consfintit de dispozitiile art. 44 din Constitutie. Astfel, titularul dreptului de proprietate se bucură de totalitatea prerogativelor instituite prin normele constitutionale si legile ordinare ce reglementează  modurile de dobândire, transmitere si valorificare a dreptului de proprietate, inclusiv de mijloacele juridice de apărare împotriva oricărei persoane, deoarece dreptul de proprietate este un drept real, absolut, opozabil erga omnes, pe când posesia exercitată de un neproprietar este protejată în mod restrâns si numai în măsura legitimitătii sale. Se arată totodată că “sanctionarea faptei de tulburare de posesie ca infractiune se relevă a ocroti în mod egal atât pe posesorul legitim, cât si pe proprietar în conditiile în care fiecare dintre ei pot reclama acelasi drept”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile art. 220 din Codul penal, prin care se incriminează tulburarea de posesie, sunt expresia vointei legiuitorului de a proteja dreptul de proprietate garantat de dispozitiile art. 44 din Constitutie, prin intermediul mijloacelor de drept penal puse la dispozitie persoanelor pentru a se apăra împotriva atacurilor îndreptate împotriva patrimoniului lor. Se face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 220 alin. 1-3 din Codul penal, incriminând fapta de tulburare de posesie si variantele acesteia, apără si ocrotesc posesia legitimă asupra bunurilor imobile, ceea ce nu aduce nici o atingere dreptului de proprietate privată, garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, astfel încât critica de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale este neîntemeiată.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor alin. 4 al art. 220 din Codul penal, se apreciază că aceasta este inadmisibilă, întrucât Curtea Constitutională a constatat, prin Decizia nr. 165/1999, neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal, astfel încât acestea nu mai pot face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 220 din Codul penal, având următorul continut:

- Art. 220: “Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.

Dacă fapta prevăzută în alin. 1 se săvârseste prin violentă sau amenintare ori prin desfiintarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârseste de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la unu la 7 ani.

Dacă imobilul este în posesia unei persoane private, cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.”

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii legale aduc atingere principiului egalitătii în drepturi, consacrat de prevederile constitutionale ale art. 16, precum si principiului potrivit căruia proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.

De asemenea, autorul exceptiei invocă încălcarea, prin dispozitiile legale criticate, a prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum si ale art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la conventie, privitoare la protectia proprietătii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

I. Prin Decizia nr. 165 din 21 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 21 decembrie 1999, Curtea Constitutională, pronuntându-se asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal, a admis această exceptie, constatând că dispozitia “cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului” este neconstitutională. Întrucât Curtea a constatat, printr-o decizie anterioară, neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal, acestea nu mai pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate, operând o cauză de inadmisibilitate, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992.

II. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. 1-3 din Codul penal, aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează să fie respinsă.

Astfel, incriminarea tulburării de posesie este realizată de legiuitor în scopul apărării, prin mijloace de drept penal, a dreptului de proprietate privată, posesia fiind unul dintre dezmembrămintele acestui drept si semnul exterior al existentei sale. Ca urmare, prevederile legale criticate nu numai că nu încalcă dispozitiile art. 44 alin. (2) din Constitutie privind garantarea dreptului de proprietate, ci constituie o concretizare a acestui text constitutional, în deplină concordantă si cu dispozitiile privitoare la ocrotirea proprietătii, cuprinse în art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Faptul că însusi proprietarul bunului poate fi subiect activ al infractiunii de tulburare de posesie nu încalcă dispozitiile art. 44 alin. (2) din Constitutie, asa cum neîntemeiat sustine autorul exceptiei de  neconstitutionalitate, ci constituie aplicarea consecventă a principiilor ordinii de drept, în care nimănui nu-i este permis să-si facă dreptate singur.

Referitor la pretinsa încălcare a principiului constitutional al egalitătii în drepturi, aceasta nu poate fi retinută, deoarece textul de lege criticat se aplică, fără exceptii, tuturor persoanelor care se încadrează în ipoteza prevăzută de acesta. Asadar, contrar sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile art. 220 din Codul penal se aplică deopotrivă posesorilor si proprietarilor, fără a acorda “preferintă” uneia dintre aceste categorii de subiecte de drept.

În sfârsit, nu poate fi primită nici critica de neconstitutionalitate formulată în raport cu prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât aceste prevederi, reglementând dreptul la un proces echitabil, nu au incidentă cu obiectul exceptiei, fiind asadar nerelevante pentru solutionarea acesteia.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 220 din Codul penal Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 31 din 31 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 15 februarie 2002. Cu acel prilej, respingând exceptia de neconstitutionalitate invocată (ca neîntemeiată în ceea ce priveste dispozitiile art. 220 alin. 1-3 din Codul penal si ca inadmisibilă în ceea ce priveste alin. 4 al aceluiasi articol), Curtea, făcând referire si la jurisprudenta sa anterioară (Decizia nr. 124 din 21 mai 1997, rămasă definitivă prin Decizia nr. 714 din 19 decembrie 1997, ambele pubicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998), a retinut că, “departe de a fi în contradictie cu prevederile constitutionale, dispozitiile art. 220 din Codul penal sunt, dimpotrivă, expresia vointei legiuitorului de a apăra, prin mijloace de drept penal, drepturile si libertătile fundamentale consfintite prin Constitutie, între care dreptul de proprietate privată”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. 1-3 din Codul penal, exceptie ridicată de Nicolae Nick Păcurar în Dosarul nr. 793/2004 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal, invocată de acelasi autor în aceeasi cauză.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a locuintelor de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Serviciul de Protectie si Pază a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 9 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a locuintelor de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază, identificate potrivit anexei nr. 1, în vederea vânzării acestora titularilor contractelor de închiriere, potrivit dispozitiilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul de Protectie si Pază va întreprinde măsurile necesare pentru înscrierea, potrivit legii, a dreptului de proprietate privată a statului asupra locuintelor prevăzute la alin. (1).

(3) Cheltuielile pentru înscrierea dreptului prevăzut la alin. (2) se suportă din sursele bugetare aprobate annual Serviciului de Protectie si Pază.

Art. 2. - Se aprobă Normele metodologice privind vânzarea unor locuinte de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Serviciul de Protectie si Pază si Ministerul Finantelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul imobilelor din domeniul public al statului, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.424.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile, apartamente împreună cu terenul aferent, cu destinatia locuinte de serviciu, aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului

 

Locul unde sunt situate bunurile imobile

care se transmit

Nr. apartamentului, etajul

Pozitia din inventarul apartinând domeniului public al statului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Caracteristicile tehnice bunurilor

Municipiul Bucuresti,

str. Ardeleni nr. 1,

bl. 39A, sc. 1,

sectorul 2

Apartamentul nr. 3

parter

- Pozitia 144.760

Cod de clasificare 8.29.16

Serviciul

de Protectie

si Pază

Serviciul

de Protectie

si Pază

Nr. camere = 4

SI = 54,00 m2

Apartamentul nr. 4

parter

- Pozitia 144.762

Cod de clasificare 8.29.16

Nr. camere = 2

SI = 31,00 m2

Apartamentul nr. 15

etaj 3

- Pozitia 144.763

Cod de clasificare 8.29.16

Nr. camere = 3

SI = 42,00 m2

Apartamentul nr. 21

etaj 5

- Pozitia 144.764

Cod de clasificare 8.29.16

Nr. camere = 3

SI = 42,00 m2

Apartamentul nr. 28

etaj 6

- Pozitia 144.766

Cod de clasificare 8.29.16

Nr. camere = 3

SI = 42,00 m2

Apartamentul nr. 30

etaj 7

- Pozitia 144.767

Cod de clasificare 8.29.16

Nr. camere = 3

SI = 42,00 m2

Apartamentul nr. 31

etaj 7

- Pozitia 144.768

Cod de clasificare 8.29.16

Nr. camere = 3

SI = 42,00 m2

Apartamentul nr. 33

etaj 8

- Pozitia 144.769

Cod de clasificare 8.29.16

Nr. camere = 3

SI = 42,00 m2

Apartamentul nr. 34

etaj 8

- Pozitia 144.770

Cod de clasificare 8.29.16

Nr. camere = 3

SI = 42,00 m2

Apartamentul nr. 35

etaj 8

- Pozitia 144.771

Cod de clasificare 8.29.16

Nr. camere = 3

SI = 42,00 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

privind vânzarea unor locuinte de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementează în mod unitar vânzarea locuintelor de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Pază titularilor contractelor de închiriere care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, denumită în continuare lege, si care depun la unitatea de administrare o cerere de cumpărare a locuintei de serviciu.

(2) Prin unitate de administrare se întelege unitatea Serviciului de Protectie si Pază în evidentele căreia este înregistrată locuinta de serviciu. Nominalizarea structurilor prin intermediul cărora se efectuează vânzarea locuintelor de serviciu se face, potrivit alin. (3) al art. 3 din lege, prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Pază, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 2. - Titularul contractului de închiriere a locuintei de serviciu care nu îsi exprimă optiunea pentru cumpărarea locuintei pe care o ocupă va utiliza în continuare spatiul repartizat.

Art. 3. - Titularul contractului de închiriere a unei locuinte de serviciu, interesat de cumpărarea acesteia, solicită în scris cumpărarea locuintei, printr-o cerere depusă la unitatea de administrare, însotită de următoarele documente:

a) copia contractului de închiriere a locuintei de serviciu;

b) declaratie notarială, dată în nume propriu, din care să rezulte că îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 din lege;

c) copii ale actelor de identitate si ale actelor de stare civilă ale tuturor membrilor familiei mentionati în contractul de închiriere.

Art. 4. - (1) Documentele depuse potrivit art. 3 vor fi analizate si verificate de către o comisie de vânzare a locuintelor, denumită în continuare comisie, în ordinea înregistrării cererilor de cumpărare.

(2) Comisia se numeste prin ordin de zi al adjunctului directorului si este compusă din 4 membri specializati în domeniul financiar, logistic si juridic si un presedinte.

(3) După efectuarea operatiunilor prevăzute la alin. (1), comisia decide, cu majoritate de voturi, asupra solutionării solicitării prevăzute la art. 3 si înaintează decizia adjunctului directorului, în scris.

(4) Pe baza deciziei comisiei, adjunctul directorului comunică în scris solicitantului modul de solutionare a cererii, în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

Art. 5. - (1) Solicitantul poate contesta modul de solutionare a cererii, prin raport înaintat directorului Serviciului de Protectie si Pază, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 4 alin. (4).

(2) Împreună cu contestatia, solicitantul trebuie să depună comunicarea pe care o contestă, copii ale documentelor prevăzute la art. 3, precum si orice alte documente pe care le consideră necesare pentru solutionarea contestatiei.

Art. 6. - (1) În vederea solutionării contestatiei depuse potrivit art. 5, aceasta va fi analizată, împreună cu documentele anexate, de către o comisie special constituită prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Pază.

(2) Comisia constituită pentru solutionarea contestatiei este compusă din 4 membri specializati în domeniul financiar, logistic si juridic si un presedinte.

(3) După analizarea contestatiei, comisia decide, cu majoritate de voturi, asupra solutionării solicitării prevăzute la alin. (1) si înaintează, în scris, propunerea sa directorului Serviciului de Protectie si Pază.

(4) Pe baza propunerii comisiei, directorul Serviciului de Protectie si Pază hotărăste modul de solutionare a contestatiei, pe care îl comunică, în scris, în termen de 7 zile de la depunerea acesteia.

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 7. - Caracteristicile tehnice si cadastrale ale locuintelor de serviciu se vor stabili pe baza măsurătorilor efectuate, potrivit legii, de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Art. 8. - Pretul de vânzare a locuintei se stabileste, pe baza dispozitiilor art. 4 din lege, de către o persoană fizică sau juridică autorizată, selectionată de unitatea de administrare potrivit prevederilor legale privind achizitiile publice.

Art. 9. - (1) Pretul de vânzare a locuintei, stabilit potrivit art. 8, va fi comunicat în scris solicitantului de către adjunctul directorului.

(2) În cazul în care solicitantul confirmă sub semnătură că îsi mentine cererea si acceptă pretul stabilit, precizând totodată si modalitatea de plată a pretului, adjunctul directorului dispune unitătii de administrare să întocmească, în termen de 10 zile de la primirea confirmării, contractul de vânzare-cumpărare a locuintei de serviciu în discutie.

Art. 10. - (1) Vânzarea locuintelor de serviciu se face pe baza acordului dintre unitatea de administrare si chirias, consemnat prin contract de vânzare-cumpărare cu plata integrală a valorii locuintei sau prin contract de vânzarecump ărare cu plata în rate.

(2) Contractul-tip de vânzare-cumpărare cu plata integrală si contractul-tip de vânzare-cumpărare cu plata în rate sunt prevăzute în anexa A, respectiv în anexa B, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 11. - O dată cu locuinta de serviciu se transmit cumpărătorului acesteia drepturile legale asupra cotelor indivize din suprafetele spatiilor auxiliare, dotările si utilitătile comune, asupra bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decât în comun si, după caz, din terenul aferent locuintei.

Art. 12. - Potrivit dispozitiilor art. 8 din lege, sumele încasate din vânzarea locuintelor de serviciu se fac venit la bugetul de stat, după deducerea de către Serviciul de Protectie si Pază a cheltuielilor determinate de procesul de evaluare a locuintelor de serviciu.

 

ANEXA A

la normele metodologice

 

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

(Unitatea de administrare) ..............................

Nr. ............ din ............

 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU PLATA INTEGRALĂ

Nr. ............

 

Între: Serviciul de Protectie si Pază, cu sediul în ........................................................................, prin (unitatea de administrare) ......................................................., reprezentat prin adjunctul directorului .......................................... si contabil-sef .................................., în calitate de vânzător, pe de o parte, si ............................., născut/născută în .........................., judetul/sectorul ....................., la data de .................., fiul/fiica lui ......................... si al/a ....................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ........... nr. ..............., eliberat/eliberată de .................. la data de ........................, domiciliat/domiciliată în localitatea ....................., str. ............................ nr. ........., bl. ............, et. ........., ap. ........., judetul/sectorul ............, căsătorit/căsătorită cu ....................., născut/născută în ....................., judetul/sectorul .................., la data de ..............., fiul/fiica lui ........................... si al/a .................................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ............... nr. ............, eliberat/eliberată de .................. la data de ....................., domiciliat/domiciliată în localitatea .................., str. ............... nr. ........., bl. ........., et. ........., ap. ........., judetul/sectorul ..............., în calitate de cumpărător, pe de altă parte, ca urmare a cererii nr. ............ din ............ si în conformitate cu prevederile Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare cu plata integrală.

Art. 1. - .............................*) vinde si .........................**) cumpără locuinta situată în localitatea ..............................., str. ..................... nr. ........., bl. ........., sc. ........., et. ......, ap. ........., judetul/sectorul ............, conform schitei si fisei de calcul al pretului, compusă din ............ camere de locuit, cu o suprafată utilă de ......... m2, în proprietate exclusivă, precum si o cotă indiviză de ............ % din suprafata părtilor comune ale imobilului.

O dată cu locuinta se transmite cumpărătorului acesteia si dreptul de .................. asupra unei cote indivize de ......... % din terenul aferent locuintei, în suprafată totală de ............ m2.

Predarea-preluarea locuintei se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat între vânzător si cumpărător.

Art. 2. - Pretul locuintei este de ............... lei, la care se adaugă T.V.A.***).

La data prezentului contract cumpărătorul a achitat integral suma de ........................... lei, plus T.V.A. în valoare de ..................... lei, cu chitanta nr. ................... din ...................../ordin de plată nr. ................. în contul ............................... deschis la ........................... .

Încheiat la data de .................. în 3 exemplare, din care 2 exemplare se înmânează cumpărătorului.

 

Vânzător, ...........................................,

adjunctul directorului

 

Vizat

...........................................,

seful sectiei financiare

Vizat pentru legalitate

...........................................,

consilier juridic

Cumpărător, ...........................................


*) Serviciul de Protectie si Pază cu sediul în ........................................................., prin unitatea de administrare ............................................ .

**) Cumpărătorul, titular al contractului de închiriere a locuintei de serviciu care face obiectul prezentului contract de vânzare-cumpărare.

***) Cu exceptia situatiilor prevăzute la pct. 3 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA B

la normele metodologice

 

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

(Unitatea de administrare) ..............................

Nr. ............ din ............

 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU PLATA ÎN RATE

Nr. ............

 

Între: Serviciul de Protectie si Pază, cu sediul în .........................., prin (unitatea de administrare) ........................., reprezentat prin adjunctul directorului ....................... si contabil-sef ...................., în calitate de vânzător, pe de o parte, si .................................., născut/născută în ..........................., judetul/sectorul ......................., la data de ....................., fiul/fiica lui ............... si al/a ................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ......... nr. ................., eliberat/eliberată de ........... la data de ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................., str. ................ nr. .....,

bl. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ..........., căsătorit/căsătorită cu ..........................., născut/născută în .................., judetul/sectorul ............, la data de .................., fiul/fiica lui ............. si al/a ............., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ....... nr. .............., eliberat/eliberată de ................. la data de ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ..................., str. .......... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ............, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, ca urmare a cererii nr....... din........ si în conformitate cu prevederile Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

Art. 1. - ...........................*) vinde si .....................**) cumpără locuinta situată în localitatea ................................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ................, conform schitei si fisei de calcul al pretului, compusă din ..... camere de locuit, cu o suprafată utilă de ........ m2, în proprietate exclusivă, precum si o cotă indiviză de ......% din suprafata părtilor comune ale imobilului.

O dată cu locuinta se transmite cumpărătorului acesteia si dreptul de ...... asupra unei cote indivize de ....... % din terenul aferent locuintei, în suprafată totală de ........... m2.

Predarea-preluarea locuintei se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat între vânzător si cumpărător.

Art. 2. - Pretul locuintei este de ............. lei, la care se adaugă T.V.A.***).

La data prezentului contract cumpărătorul a achitat suma de ...... lei, cu chitanta nr. ....... din ..........., reprezentând un avans de ........... % din pretul locuintei, plus T.V.A.

Art. 3. - Suma rămasă de plătit după achitarea avansului în valoare de ................ lei, precum si dobânda totală de ........... lei, calculată cu 8% pe an si T.V.A. totală de ............ lei, vor fi achitate de cumpărător în rate lunare, pe termen de ........ ani, astfel:

- rata lunară ........... lei + dobânda lunară ........... lei + T.V.A. lunară ........... lei = ........... lei;

- ultima rată ........... lei + ultima dobândă ........... lei + ultima T.V.A. ...........lei = ........... lei.

Rata, dobânda si T.V.A. lunare de ........... lei urmează să fie retinute pe statul de plată al unitătii la care cumpărătorul ........................ are de încasat drepturi bănesti, conform Dovezii nr. ............, începând cu data de ............... până la data de ............... .

În cazul în care cumpărătorul nu are de încasat drepturi bănesti într-o perioadă sau nu este/nu mai este angajat al Serviciului de Protectie si Pază, acesta va achita ratele lunare în contul ..................................... deschis la ..................... sau la casieria unitătii de administrare, până pe data de 25 a lunii curente.

În cazul neachitării la termen a ratelor lunare, cumpărătorul va plăti o dobândă de 0,06% pe zi de întârziere, aplicată la suma scadentă.

Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului si de executarea acestuia în caz de neplată la data scadentă a ratelor vor fi suportate de cumpărător.

Art. 4. - Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipotecă asupra locuintei conform prevederilor art. 18 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale alin. (3) al art. 7 din Legea nr. 562/2004.

Neplata a 3 rate succesive va fi considerată o încălcare materială a prezentului contract, pentru care vânzătorul va rezilia de drept contractul fără alte formalităti.

Art. 5. - Interdictiile prevăzute la alin. (1) si (2) ale art. 7 din Legea nr. 562/2004 se aplică în mod corespunzător.

Încheiat la data de .......... în 3 exemplare, din care 2 exemplare se înmânează cumpărătorului.

 

Vânzător, ...........................................,

adjunctul directorului

 

Vizat

...........................................,

seful sectiei financiare

Vizat pentru legalitate

...........................................,

consilier juridic

Cumpărător, ...........................................


*) Serviciul de Protectie si Pază cu sediul în .................................................., prin unitatea de administrare ........................................................ .

**) Cumpărătorul, titular al contractului de închiriere a locuintei de serviciu care face obiectul prezentului contract de vânzare-cumpărare.

***) Cu exceptia situatiilor prevăzute la pct. 3 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind suspendarea temporară a emisiunilor de certificate de trezorerie vândute prin reteaua Trezoreriei Statului si reglementarea ratelor dobânzilor la termen si la vedere practicate de Trezoreria Statului

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Emisiunile de certificate de trezorerie vândute prin reteaua Trezoreriei Statului se suspendă temporar.

Art. 2. - Începând cu data de 17 ianuarie 2005, rata dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului se stabileste la 12,5% pe an.

Art. 3. - Cu aceeasi dată, rata dobânzii la vedere la disponibilitătile păstrate în conturi la Trezoreria Statului se stabileste la 1,5% pe an; acelasi nivel al ratei dobânzii se va utiliza si pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la vedere.

Art. 4. - Prevederile art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.587/2003 privind nivelul dobânzii acordat de trezoreria statului la disponibilitătile la vedere si la depozitele pe termen îsi încetează aplicabilitatea începând cu data de 17 ianuarie 2005.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2005.

Nr. 21.