MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 55         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 552 din 16 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452-461 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

880/2004. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

3. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 552

din 16 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452-461 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452-461 din Codul de procedură civilă, ridicată de Societatea Comercială “IGA” - S.R.L. în Dosarul nr. 4.147/2004 al Judecătoriei Arad.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 20 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.147/2004, Judecătoria Arad a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452-461 din Codul de procedură civilă, ridicată de Societatea Comercială “IGA” - S.R.L. în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege ce fac obiectul exceptiei sunt neconstitutionale, întrucât au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, în conditiile în care, potrivit art. 114 alin. (1) din Constitutie [devenit art. 115 alin. (1) ca urmare a revizuirii si republicării Constitutiei, cu renumerotarea textelor], nu se pot adopta, prin ordonantă a Guvernului, reglementări în domenii ce fac obiectul legilor organice.

Judecătoria Arad apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile Codului de procedură civilă, ce reprezintă esentialmente norme procedurale, nu fac parte din

domeniul legilor organice. Totodată se arată că “dispozitiile art. 452-461 din Codul de procedură civilă [...] nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale cetătenilor”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheirea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, făcând referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale, în care s-a statuat că reglementările relative la procedura civilă, în ansamblul lor, nu fac parte din domeniul legii organice, apreciază că “dispozitiile  privind reglementarea executării silite prin poprire din art. 452-461 din Codul de procedură civilă, cuprinsă în cadrul modificărilor si completărilor aduse acestui Cod prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, nu contrazic, ci sunt în deplin acord cu sistemul Constitutiei în vigoare”, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 452-461 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

Astfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate în raport cu prevederile art. 73 alin. (3) din Constitutie, se apreciază că aceasta este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate sunt norme de procedură civilă, siar din cuprinsul prevederilor art. 73 alin. (3) din Constitutie si al celorlalte dispozitii constitutionale nu rezultă că reglementările relative la procedura civilă, în ansamblul lor, fac parte din domeniul legilor organice”. Se apreciază că este neîntemeiată si critica de neconstitutionalitate fată de dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutie deoarece “dispozitiile legale criticate, introduse în Codul de procedură civilă prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, nu afectează drepturile si libertătile prevăzute de Constitutie”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 452-461 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

- Art. 452: “Sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.”;

- Art. 453: “Poprirea se înfiintează la cererea creditorului, de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit.

Pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de întretinere sau de alocatie pentru copii, precum si în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integritătii corporale sau a sănătătii, când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor, înfiintarea popririi se dispune de instanta de fond, din oficiu, de îndată ce hotărârea este executorie potrivit legii.”;

- Art. 454: “Poprirea se înfiintează fără somatie, prin adresă însotită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, înstiintându-se totodată si debitorul despre măsura luată. În adresa de poprire se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine potrivit alin. 1 tert poprit, interdictia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datorează ori pe care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligatiei ce se execută silit.

În cazul în care poprirea a fost înfiintată ca măsură asigurătorie si nu a fost desfiintată până la obtinerea titlului executoriu, se va comunica tertului poprit copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute de art. 456.

Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile incorporale poprite va înceta dacă debitorul consemnează, cu afectatiune specială, întreaga valoare a creantei la dispozitia creditorului urmăritor. Debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc, care va înstiinta de îndată pe tertul poprit.”;

- Art. 455: “În cazurile prevăzute de art. 453 alin. 2 poprirea rămâne în fiintă si atunci când debitorul îsi schimbă locul de muncă la o altă unitate sau este pensionat. În aceste cazuri, unitatea de la care pleacă debitorul va trimite actele prin care s-a înfiintat poprirea unitătii la care se află noul loc de muncă al debitorului sau organului competent de ocrotire socială care, de la data primirii acestor acte, devine tert poprit.

Dacă debitorul părăseste unitatea fără ca aceasta să cunoască noul loc de muncă, ea îl va încunostinta pe creditor despre această împrejurare. După aflarea noului loc de muncă al debitorului creditorul îl va aduce la cunostintă unitătii de la care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivit alin. 1.” ;

- Art. 456: “În termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit este obligat:

a) să consemneze suma de bani sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si să trimită dovada executorului, în cazul popririi prevăzute la art. 453 alin. 1;

b) să plătească direct creditorului suma retinută si cuvenită acestuia, în cazul popririlor prevăzute de art. 453 alin. 2. La cererea creditorului suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la resedinta indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.

Dacă sunt înfiintate mai multe popriri, tertul poprit va proceda potrivit alin. 1, comunicând, după caz, executorului ori creditorilor arătati la lit. a) si b) din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori, precum si sumele poprite de fiecare în parte.” ;

- Art. 457: “În cazul debitorului titular de conturi bancare, poprirea se înfiintează potrivit art. 453.

La data sesizării băncii, sumele existente, precum si cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creantei. Din momentul indisponibilizării si până la achitarea integrală a obligatiilor prevăzute în titlul executoriu tertul poprit nu va face nici o altă plată sau altă operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizată, dacă legea nu prevede altfel.

Dispozitiile alin. 2 sunt aplicabile si în cazurile în care poprirea se înfiintează asupra titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce se află în păstrare la unităti specializate.” ;

- Art. 458: “Executorul judecătoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate, numai după împlinirea termenului de 15 zile de la primirea dovezii de consemnare a acestei sume.

Creditorilor care nu locuiesc sau nu-si au sediul în localitatea unde functionează executorul, acesta le va trimite sumele plătite de tertul poprit pe cheltuiala debitorului.” ;

- Art. 459: “În cazul în care sunt înfiintate mai multe popriri si sumele cuvenite creditorilor depăsesc suma urmăribilă din veniturile debitorului, tertul poprit, în termenul prevăzut de art. 458 alin. 1, va retine si va consemna suma urmăribilă si va depune dovada consemnării la executorul judecătoresc. Distribuirea se va face potrivit dispozitiilor art. 562-571.” ;

- Art. 460: “Dacă tertul poprit nu-si îndeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când tertul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanta de executare, în vederea validării popririi.

Instanta va cita creditorul urmăritor, debitorul si tertul poprit si, dacă din probele administrate rezultă că tertul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga tertul poprit să plătească creditorului, în limita creantei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va hotărî desfiintarea popririi. Tertul poprit, care, cu rea-credintă, a refuzat să-si îndeplinească obligatiile privind efectuarea popririi, va putea fi amendat, prin aceeasi hotărâre, cu o sumă cuprinsă între 2.000.000 lei si 10.000.000 lei.

Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadentă, cât si pentru cele care vor fi scadente în viitor, validarea producându-si efectele numai la data când sumele devin scadente.

După validarea popririi tertul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzută la art. 456. În caz de nerespectare a acestor obligatii, executarea silită se va face împotriva tertului poprit, pe baza hotărârii de validare care constituie titlu executoriu.” ;

- Art. 461: “Dacă poprirea a fost înfiintată asupra unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri mobile incorporale, executorul va proceda la valorificarea lor potrivit dispozitiilor sectiunii III din prezentul capitol, tinând seama si de reglementările speciale referitoare la aceste bunuri, precum si la eliberarea sau distribuirea sumelor obtinute potrivit art. 562-571.”

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii legale sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 114 alin. (1) [devenit art. 115 alin. (1) ca urmare a revizuirii si republicării Constitutiei, cu renumerotarea textelor], potrivit cărora “Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice”.

Se sustine, în esentă, că textele de lege criticate încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate, întrucât nu pot fi adoptate, prin ordonantă a Guvernului, reglementări în domenii ce fac obiectul legilor organice.

Examinând exceptia formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează să fie respinsă.

Curtea retine că reglementarea prin ordonantă de urgentă a dispozitiilor privind modificarea art. 452-461 din Codul de procedură civilă nu încalcă dispozitiile art. 115 alin. (1) din Legea fundamentală. Acest text constitutional prevede delegarea legislativă prin adoptarea unei legi speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, iar nu conditiile emiterii de către Guvern a ordonantelor de urgentă, conditii reglementate, la data adoptării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, de art. 114 alin. (4) din Constitutie.

În ceea ce priveste sustinerea că este neconstitutională reglementarea prin ordonantă de urgentă a modificării Codului de procedură civilă (lege organică, potrivit opiniei autorului exceptiei), în jurisprudenta Curtii Constitutionale s-a stabilit că dispozitiile privind procedura de judecată si cele privind competenta instantelor judecătoresti nu sunt de domeniul legilor organice, nefiind prevăzute ca atare nici de dispozitiile art. 72 alin. (3) [devenit art. 73 alin. (3)], nici de cele ale art. 125 alin. (3) [devenit art. 126 alin. (2)] din Constitutie. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 165 din 26 septembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 1 noiembrie 2000. Totodată, prin mai multe decizii ale Curtii Constitutionale s-a stabilit că interdictia prevăzută la art. 114 alin. (1) din Constitutie [devenit art. 115 alin. (1)], în legătură cu ordonantele emise în baza unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament, de a se reglementa în domenii care fac obiectul legilor organice, nu este aplicabilă în cazul ordonantelor de urgentă. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 216 din 14 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 28 decembrie 2000.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452-461 din Codul de procedură civilă, ridicată de Societatea Comercială “IGA” - S.R.L. în Dosarul nr. 4.147/2004 al Judecătoriei Arad.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

 

În conformitate cu prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 899/2004 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje,

având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentii economici producători de ambalaje sunt obligati să raporteze următoarele date:

a) datele privind cantitătile de ambalaje produse, conform anexei nr. 1;

b) datele privind cantitătile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit, conform anexei nr. 3;

c) cantitătile de ambalaje corespunzătoare ambalajelor estimate a fi introduse pe piată în anul în care se face raportarea si modul de gestionare a acestora conform anexei nr. 8.

Art. 2. - Agentii economici importatori de ambalaje sunt obligati să raporteze următoarele date:

a) datele privind cantitătile de ambalaje (produse) importate, conform anexei nr. 2;

b) datele privind cantitătile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit, conform anexei nr. 3;

c) cantitătile de ambalaje corespunzătoare ambalajelor estimate a fi introduse pe piată în anul în care se face raportarea si modul de gestionare a acestora, conform anexei nr. 8.

Art. 3. - Agentii economici prevăzuti la art. 1, respectiv la art. 2, care produc/importă ambalaje de desfacere - ambalaje definite la pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004 -, alături de alte ambalaje, sunt obligati să raporteze în anexe separate datele privind ambalajele de desfacere.

Art. 4. - Se supun obligatiilor prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, atât agentii economici care produc/importă ambalaje în vederea comercializării, cât si agentii economici care produc/importă ambalaje pentru ambalarea propriilor produse.

Art. 5. - (1) Agentii economici producători de produse ambalate sunt obligati să raporteze următoarele date:

a) datele privind cantitătile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit, conform anexei nr. 3;

b) cantitătile de ambalaje estimate a fi introduse pe piată în anul în care se face raportarea si modul de gestionare a acestora, conform anexei nr. 8;

c) programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deseurilor de ambalaje.

(2) Agentii economici producători de produse ambalate, care produc/importă ambalaje pentru ambalarea propriilor produse, trebuie să completeze un singur formular al anexei nr. 3, incluzând atât datele privind ambalajele produselor, cât si datele privind materialele de ambalare a ambalajelor goale importate, respectiv produse pentru uz propriu.

(3) Agentii economici producători de produse ambalate, care achizitionează semifabricate din care produc ambalajele pentru produsele proprii, nu sunt considerati, în sensul prezentului ordin, producători de ambalaje, dacă respectivele semifabricate sunt achizitionate sub denumirea de “ambalaje” si, pe cale de consecintă, nu trebuie să completeze anexa nr. 1.

Art. 6. - Agentii economici prevăzuti la art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, care introduc pe piata internă în decursul anului o cantitate de ambalaje mai mică sau egală cu 1.000 kg, transmit autoritătii teritoriale pentru protectia mediului din judetul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social numai cantitatea totală de ambalaje introdusă pe piată conform anexei nr. 4.

Art. 7. - Agentii economici importatori de produse ambalate sunt obligati să raporteze următoarele date:

a) datele privind cantitătile de ambalaje folosite la ambalarea produselor importate cuprinse în anexa nr. 5;

b) cantitătile de ambalaje estimate a fi introduse pe piată în anul în care se face raportarea si modul de gestionare a acestora, conform anexei nr. 8;

c) planul pentru informarea consumatorilor privind sistemele de valorificare a deseurilor de ambalaje.

Art. 8. - (1) Datele de raportare prevăzute la art. 1-7 se transmit, pe suport hârtie si în format electronic, autoritătii teritoriale pentru protectia mediului din judetul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social al agentului economic, însotite de lista punctelor de lucru, cu indicarea datelor de identificare a acestora, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an.

(2) Agentii economici autorizati în baza Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 338/625/2004 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje transmit, pe suport hârtie si în format electronic, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului datele referitoare la ambalajele si deseurile de ambalaje pentru agentii economici pentru care au preluat responsabilitatea, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an.

(3) Agentii economici care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004, au obligatia de a transmite autoritătii teritoriale pentru protectia mediului din judetul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social datele de identificare a agentului economic autorizat în baza Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 338/625/2004, cu care a încheiat contractul de transfer de responsabilitate, până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an.

Art. 9. - (1) Agentii economici specializati, inclusiv operatorii de salubritate, care preiau direct de la persoane juridice si/sau de la persoane fizice pe bază de contract si/sau adeverintă de primire si plată deseurile de ambalaje în vederea valorificării, sunt obligati să raporteze autoritătii teritoriale pentru protectia mediului din judetul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social cantitătile de deseuri de ambalaje preluate, conform anexei nr. 6.

(2) Operatorii de salubritate care desfăsoară si activitătile prevăzute la alin. (1) sunt obligati să excludă cantitătile raportate conform anexei nr. 6 din cantitătile raportate către consiliile locale.

Art. 10. - Consiliile locale sunt obligate să raporteze autoritătii teritoriale pentru protectia mediului cantitătile de deseuri de ambalaje si planul de recuperare a deseurilor de ambalaje, conform anexelor nr. 7 si 9.

Art. 11. - Răspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum si obligatia dovedirii prin documente a acesteia revin persoanei juridice responsabile conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 899/2004.

Art. 12. - (1) Datele prevăzute în anexele nr. 1-7 sunt cele corespunzătoare anului precedent celui în care se face raportarea.

(2) Datele prevăzute în anexele nr. 8 si 9 si programul de informare a consumatorilor privind sistemele de recuperare a deseurilor de ambalaje se referă la anul în care se face raportarea.

(3) Datele referitoare la produsele/ambalajele aflate în tranzit pe teritoriul României nu se includ în datele de raportare.

Art. 13. - Autoritătile teritoriale pentru protectia mediului sunt obligate să transmită datele centralizate la Agentia Natională pentru Protectia Mediului până cel târziu la data de 15 martie a fiecărui an.

Art. 14. - (1) Raportările se constituie într-o bază de date natională, organizată la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(2) Sinteza datelor privind cantitătile anuale de ambalaje si deseuri de ambalaje la nivel national se prezintă pe pagina de Internet a autoritătii centrale pentru protectia mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informatii.

Art. 15. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.190/2002 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 7 ianuarie 2003.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2004.

Nr. 880.

 

ANEXE

 

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare;

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2005.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere

 

În temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 192/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 16 august 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) costurile de productie - costuri legate de productia curentă, calculate conform art. 11 alin. (3), pentru fiecare unitate de productie în parte. Acestea acoperă, pe lângă costurile operatiilor miniere, si pe cele ale operatiunilor de preparare a cărbunelui, în special sortare, spălare si calibrare, precum si transportul până la punctele de livrare;”.

2. La articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) pierderile aferente productiei curente - diferenta pozitivă dintre costul de productie al cărbunelui extras si pretul de vânzare al cărbunelui livrat, rezultat prin acordul liber dintre părtile contractante, calculate pentru fiecare unitate de productie în parte;”.

3. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

“h) unitate de productie - ansamblul lucrărilor carbonifere subterane sau de suprafată si infrastructura legată de acestea, care sunt capabile să producă cărbune brut independent de alte unităti de productie, cu respectarea prevederilor din legislatia natională referitoare la sigurantă si sănătate în industria extractivă.”

4. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Categoriile de costuri rezultate din rationalizarea si restructurarea industriei carbonifere sunt prevăzute în anexa nr. 1.”

5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Informatiile referitoare la costurile care se intentionează a se acoperi prin ajutorul la care se face referire la alin. (1), în conformitate cu categoriile de costuri prevăzute în anexa nr. 1, vor fi notificate în format liber (la alegerea initiatorului si/sau a furnizorului).”

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere este supus dispozitiilor alin. (2)-(16).

(2) Furnizorii de ajutoare de stat în domeniul industriei carbonifere vor transmite Consiliului Concurentei toate informatiile necesare, astfel încât să poată fi motivată capacitatea de productie estimată - parte a planului de acces la rezervele de cărbune, nivelul minim al productiei care să asigure garantarea accesului la rezerve, precum si tipurile adecvate de ajutor de stat, asa cum sunt prevăzute în prezentul regulament.

(3) Cuantumul costurilor de productie se calculează pe baza documentatiilor trimestriale transmise Consiliului Concurentei de către agentii economici sau asociatiile de agenti economici care actionează în domeniul industriei carbonifere, incluzându-se în acestea amortizarea si dobânda pentru capitalul împrumutat. Calculul costurilor eligibile privind capitalul împrumutat se întemeiază pe rata dobânzii pietei si costurile sunt limitate la operatiunile prevăzute la art. 2 lit. e).

(4) În cazul acordării de ajutoare de stat pentru reducerea activitătii în conformitate cu art. 4, furnizorii de ajutor de stat vor înainta Consiliului Concurentei un plan de închidere a unitătilor de productie implicate si orice modificări ale acestuia până cel târziu la data de 31 decembrie 2006. Acest plan va include următoarele:

a) identificarea unitătilor de productie;

b) costurile anuale de productie, reale sau estimate, pentru fiecare unitate de productie, calculate potrivit alin. (3);

c) productia de cărbune anuală estimată a unitătilor de productie care fac obiectul planului de închidere;

d) valoarea anuală estimată a ajutorului de stat pentru reducerea activitătii.

(5) În cazul acordării de ajutoare de stat pentru investitia initială, furnizorii de ajutor de stat vor înainta Consiliului Concurentei un plan provizoriu de acces la rezervele de cărbune si orice modificări ale acestuia până cel târziu la data de 31 decembrie 2006. Planul trebuie să contină cel putin criteriile obiective de selectie pe care trebuie să le îndeplinească unitătile de productie, cum ar fi viabilitatea economică, pentru a putea beneficia de ajutor de stat pentru proiecte de investitii.

(6) Pentru a permite Consiliului Concurentei să evalueze îndeplinirea conditiilor si criteriilor prevăzute la art. 6, furnizorul va comunica informatiile la care se face referire la alin. (5), completând următoarele formulare:

a) formularul A. 1, prevăzut în anexa nr. 2, si formularul D, prevăzut în anexa nr. 4, pentru unitătile de productie subterane;

b) formularul A. 2, prevăzut în anexa nr. 3, si formularul D, prevăzut în anexa nr. 4, pentru unitătile de productie de suprafată.

(7) În cazul acordării de ajutoare de stat pentru productia curentă, furnizorii de ajutor de stat vor înainta Consiliului Concurentei un plan de acces la rezervele de cărbune si orice modificări ale acestuia până cel târziu la data de 31 decembrie 2006. Acest plan va cuprinde următoarele elemente:

a) criteriile de selectie pe care trebuie să le îndeplinească unitătile de productie pentru a fi incluse în plan;

b) identificarea agentilor economici care îndeplinesc criteriile de selectie;

c) costurile de productie anuale, reale sau estimate, pentru fiecare unitate de productie apartinând unui agent economic, calculate în conformitate cu alin. (3);

d) un plan de activitate si un plan de finantare întocmite de agentul economic implicat;

e) estimarea anuală a productiei de cărbune, a unitătilor de productie sau a unui grup de unităti de productie din cadrul aceluiasi agent economic - parte a planului de acces la rezervele de cărbune;

f) cuantumul anual estimat al ajutorului de stat pentru acces la rezervele de cărbune;

g) analiza comparativă între cantitatea de cărbune intern si sursele de energie regenerabilă si cantitatea de surse energetice primare care contribuie la realizarea securitătii energetice, în cadrul dezvoltării durabile si al tendintei prevăzute, crescătoare sau descrescătoare.

(8) Pentru a permite Consiliului Concurentei să evalueze îndeplinirea conditiilor si criteriilor stipulate în art. 4 si 7, furnizorul va comunica informatiile la care se face referire la alin. (4) si alin. (7) lit. b), c), e) si f), completând următoarele formulare:

a) formularele A.1 si B.1, prevăzute în anexa nr. 2, pentru unitătile de productie subterane;

b) formularele A.2 si B.2, prevăzute în anexa nr. 3, pentru unitătile de productie de suprafată.

(9) Ca parte a notificării planurilor la care se face referire la alin. (4), (5) si (7), furnizorii de ajutoare de stat vor înainta Consiliului Concurentei toate informatiile cu privire la reducerea emisiei gazelor de seră. Acestea se vor referi în special la reducerea emisiilor rezultate din eforturile depuse pentru a utiliza tehnologii de combustie nepoluante.

(10) Informatiile la care se face referire la alin. (2), alin. (7) lit. a), d) si g) si alin. (9) vor fi notificate în format liber (la alegerea initiatorului si/sau a furnizorului).

(11) Furnizorii de ajutoare de stat vor notifica agentii economici care sunt parte a planurilor la care se face referire la alin. (4) si (7) până cel târziu la data de 31 decembrie 2006.

(12) Furnizorii de ajutoare de stat vor informa Consiliul Concurentei despre orice modificare adusă planului initial, înaintat în conformitate cu alin. (4)-(11).

(13) Furnizorii de ajutoare de stat vor notifica toate măsurile de sprijin financiar pe care intentionează să le acorde în domeniul industriei carbonifere, pe perioada unui an de productie carboniferă, specificând natura acestora, conform art. 4, 5, 6, 7 si 9. Acestia vor înainta Consiliului Concurentei toate informatiile referitoare la calculul costurilor de productie estimate si la asocierea acestora cu planul notificat conform alin. (4)-(11).

(14) Pentru a permite Consiliului Concurentei să evalueze măsurile de sprijin financiar în beneficiul industriei carbonifere pe anul de productie următor, furnizorul va comunica informatiile la care se face referire la alin. (13), completând următoarele formulare:

a) formularele B.1 si C.1, prevăzute în anexa nr. 2, pentru unitătile de productie subterane;

b) formularele B.2 si C.2, prevăzute în anexa nr. 3, pentru unitătile de productie de suprafată.

(15) Rapoartele înaintate de furnizorii de ajutoare de stat vor include cuantumul ajutoarelor de stat si informatii complete referitoare la calculul ajutoarelor de stat anuale efectiv acordate. Acestea vor fi transmise până cel târziu la sfârsitul primului semestru al anului ulterior celui în care au fost acordate, iar până la finele acestuia se vor raporta orice modificări aduse sumelor initiale.

(16) Rapoartele înaintate Consiliului Concurentei de către furnizorii de ajutoare de stat vor contine în mod obligatoriu toate informatiile necesare verificării conditiilor si criteriilor prevăzute de prezentul regulament.”

7. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(3) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat notificate după intrarea sa în vigoare, precum si celor notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar pentru care decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date sau pentru care Consiliul Concurentei nu a emis încă o decizie.

Prezentul regulament transpune Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.407/2002 din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat în industria carboniferă, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 205 din 2 august 2002, si Decizia Comisiei Uniunii Europene nr. 2002/871/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 300 din 5 noiembrie 2002.”

8. După anexa la regulament, care va deveni anexa nr. 1, se introduc trei noi anexe, anexele nr. 2-4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3*) la prezentul regulament.

9. După articolul 13 se introduce articolul 14 cu următorul cuprins:

“Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

Art. II. - Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a