MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 58         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 502 din 16 noiembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

174/2004. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor arbitrale nr. 1/2004 si nr. 2/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 502

din 16 noiembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Marinela Mincă - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Marcu în Dosarul nr. 551/P/2004 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale. Astfel, nu poate fi retinută critica potrivit căreia instituirea unui termen pentru introducerea contestatiei în anulare înfrânge principiul liberului acces la justitie sau dreptul la apărare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 25 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 551/P/2004, Curtea de Apel Constanta - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Marcu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că instituirea, prin dispozitia de lege criticată, a termenului de 10 zile în care poate fi introdusă contestatia în anulare creează o discriminare fată de termenul în care poate fi introdusă cererea de revizuire, atâta timp cât si contestatia în anulare si revizuirea sunt căi extraordinare de atac, fiind încălcate astfel dispozitiile constitutionale ce privesc liberul acces la justitie si dreptul la apărare.

Curtea de Apel Constanta - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, legiuitorul putând institui în considerarea unor situatii deosebite reguli specifice de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale. Aceste proceduri pot fi utilizate de cei interesati în formele si modalitătile instituite prin lege, accesul liber la justitie nepresupunând asigurarea accesului la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a- si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Astfel, nu este întemeiată sustinerea conform căreia dispozitiile criticate creează o discriminare prin instituirea unui termen de 10 zile pentru introducerea contestatiei în anulare. În ceea ce priveste sustinerea potrivit căreia dispozitiile art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitutie, se arată că nici aceasta nu este întemeiată. Astfel, dreptul la apărare cuprinde totalitatea drepturilor si regulilor procedurale care oferă persoanei posibilitatea de a se apăra împotriva învinuirilor ce i se aduc, de a dovedi nevinovătia sa si de a avea posibilitatea de a fi asistată de un avocat. În consecintă, fată de continutul dreptului la apărare se apreciază că prevederile art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală, prin obiectul de reglementare, nu încalcă dreptul la apărare recunoscut si garantat de Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că dispozitiile art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală, referitoare la termenul în care poate fi introdusă contestatia în anulare de către persoana împotriva căreia se face executarea, reprezintă norme de procedură penală, a căror reglementare este de competenta exclusivă a legiuitorului. În acest context, prevederile legale criticate nu opresc persoana împotriva căreia se face executarea de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărată si de a se prevala de toate garantiile procesuale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 388 alin. 1: “(1) Contestatia în anulare pentru motivele arătate în art. 386 lit. a)-c) poate fi introdusă de către persoana împotriva căreia se face executarea, cel mai târziu în 10 zile de la începerea executării, iar de către celelalte părti în termen de 30 de zile de la data pronuntării hotărârii a cărei anulare se cere.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 24 din Constitutia României, ce au următorul continut:

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.” ;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate reprezintă o normă de procedură, a cărei stabilire, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, intră în competenta exclusivă a legiuitorului.

Astfel, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea Constitutională a statuat că liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justitia se înfăptuieste, fiind de competenta exclusivă a legiuitorului instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti.

Pe cale de consecintă, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, în formele si în modalitătile instituite de lege. De aceea, regula art. 21 alin. (2) din Constitutie, potrivit căreia nici o lege nu poate îngrădi accesul la justitie, are ca semnificatie faptul că legiuitorul nu poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit nici o categorie sau grup social.

Astfel, Curtea constată că nu se poate retine incompatibilitatea stabilirii unui termen pentru introducerea contestatiei în anulare cu prevederile constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie si cu cele ale art. 24 privind dreptul la apărare. Termenul pentru introducerea contestatiei în anulare este determinat de necesitatea aplicării si respectării dreptului si a garantiilor procesuale ale părtilor, de asigurarea sigurantei si stabilitătii raporturilor juridice, precum si de solutionarea într-un termen rezonabil a proceselor, fără nici o discriminare. În aceste conditii, părtilor interesate nu li se încalcă accesul liber la justitie, atâta vreme cât pot sesiza instantele judecătoresti în termen legal cu cererea de revizuire, iar partea, care s-a adresat justitiei în termen si cu îndeplinirea conditiilor legale având posibilitatea să-si exercite neîngrădit dreptul la apărare în tot cursul procesului.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia termenul în care poate fi introdusă contestatia în anulare este reglementat diferit fată de termenul în care poate fi introdusă cererea de revizuire, creându-se astfel o discriminare, Curtea constată că nici aceasta nu este întemeiată, deoarece contestatia în anulare si cererea de revizuire în favoarea condamnatului fiind două căi de atac diferite, legiuitorul este în drept să stabilească conditii diferite de exercitare a acestor căi de atac.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Marcu în Dosarul nr. 551/P/2004 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 noiembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârilor arbitrale nr. 1/2004 si nr. 2/2004

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 1 privind Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 2. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 2 privind Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

Art. 3. - Metodologiile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 nu contin prevederi privind drepturile conexe ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Oprea Laurentiu

 

Bucuresti, 24 decembrie 2004.

Nr. 174.

 

ANEXA Nr. 1

 

Comisia arbitrală de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 1

din data de 18 decembrie 2004

 

Comisia arbitrală:

Dutescu Georgeta Felicia

Calmuschi Otilia

Ticlea Alexandru

Vasiliu Adrian

Vrânceanu Nicoleta

Pe rol se află pronuntarea privind medierea Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, proiectele proprii de metodologie fiind elaborate de către Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, Asociatia Natională a Internet Service Provider-ilor (ANISP), cu sediul în Bucuresti, bd. Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A, sectorul 5, si Asociatia Română a Operatorilor Nationali de Servicii Audiotext (ARONSA), cu sediul în Bucuresti, str. Gheorghe Lazăr nr. 2, sectorul 1.

Dezbaterile au avut loc în data de 15 decembrie 2004, în prezenta celor două părti, reprezentate prin Ana Achim, director UCMR-ADA, si av. Alexandru Roată Palade si, respectiv, prin Serban Gheorghe, director executiv ANISP, si Sorin Manea, vicepresedinte ARONSA.

Deliberarea si pronuntarea în solutionarea medierii de fată au fost amânate, pentru studierea actelor si lucrărilor dosarului si pentru a se da părtilor posibilitatea de a depune note scrise, pentru data de 18 decembrie 2004, când Comisia arbitrală, deliberând cu participarea celor cinci membri ai săi, a pronuntat hotărârea de fată cu unanimitate de voturi, la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor din Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, Bucuresti.

COMISIA ARBITRALĂ

asupra Cererii de mediere înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sub nr. 5.121 din 6 septembrie 2004, formulată de UCMR-ADA si de asociatiile utilizatorilor, respectiv ANISP si ARONSA

Obiectul medierii îl formează elaborarea unei metodologii unitare privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel, negociate în temeiul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 32 din 6 aprilie 2004 de cele două părti. În sedinta din data de 25 noiembrie 2004, precum si cu prilejul dezbaterii din data de 15 decembrie 2004, părtile si-au sustinut punctele de vedere precizate în proiectele proprii de metodologie depuse la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) pentru a fi aduse la cunostintă arbitrilor atât oral, cât si prin note scrise însotite de înscrisuri.

Întrucât încercările repetate de solutionare pe cale amiabilă nu au reusit, s-a procedat la medierea metodologiilor în conformitate cu art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Înainte de a trece la examinarea în fond a problemelor ce fac obiectul medierii se constată că numirea arbitrilor a fost făcută cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, părtile procedând la tragerea la sorti în vederea formării completului de mediere a arbitrilor consemnati în Procesul-verbal din data de 6 octombrie 2004 în persoana următorilor: Dutescu Georgeta Felicia, Calmuschi Otilia, Ticlea Alexandru, Vasiliu Adrian, Vrânceanu Nicoleta.

Trecând la examinarea în fond a obiectului medierii constând în elaborarea unei metodologii unitare pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, Comisia arbitrală retine si se pronuntă asupra următoarelor aspecte rămase în divergentă:

1. Întrucât cuprinsul metodologiei îl formează activitatea de comunicare publică, precum si aceea de reproducere a operei muzicale, se va folosi în tot cuprinsul metodologiei termenul “utilizare”, ce include ambele notiuni.

2. Având în vedere că Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, acordă protectie operei muzicale, fără să facă distinctie între utilizarea ei, integrală sau partială [art. 1 alin. (2), art. 13, art. 33 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], se exclude din cuprinsul metodologiei termenul “fragmente din opere muzicale”.

3. Tinând seama de principiul libertătii contractuale si al nediscriminării între diferitele categorii de utilizatori, durata autorizării se fixează la maximum 3 ani, cu posibilitatea părtilor contractante, la cererea expresă a utilizatorului, de a stabili un termen mai scurt.

4. Privitor la baza de calcul, aceasta este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără T.V.A., obtinute de utilizatori din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispozitiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

5. Luând în considerare limitele procentuale prevăzute de Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, în art. 1311 alin. (2), precum si procentele practicate pe plan european, se stabileste, ca remuneratie lunară pentru utilizarea operelor muzicale, un cuantum cuvenit autorilor de 10%, aplicat la baza de calcul mentionată anterior, dar nu mai putin de 3.000 lei, pentru fiecare descărcare de ton de apel, efectuată cu titlu oneros. Prin stabilirea acestei modalităti de calcul se evită limitarea de la utilizare a repertoriului international de opere muzicale, precum si posibilitatea diminuării artificiale a bazei de calcul.

În ceea ce priveste tonurile de apel comunicate cu titlu gratuit, fiecare utilizator va plăti o remuneratie fixă de 3.000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel.

Utilizatorii care stochează si oferă spre ascultare tonuri de apel, cu posibilitatea de a fi descărcate de pe un mediu de stocare cu acces public si ascultare gratuită în scop promotional, vor achita o remuneratie fixă lunară de 6.000.000 lei.

Această solutie are drept consecintă eliminarea oricăror referiri la “durata standard a tonului de apel”.

6. Referitor la nivelul penalitătilor datorate în caz de întârziere la plată se stabileste un procent de 0,10% pe zi de întârziere, în considerarea dublului caracter, reparatoriu si sanctionatoriu, al acestora.

7. Nu se impune fixarea unui termen de păstrare a documentelor si informatiilor, transmise lunar organismului de gestiune colectivă, întrucât regimul de păstrare a documentelor si actelor este diferit de la caz la caz, iar termenele sunt stabilite prin legi speciale. De altfel, comunicările lunare către organismul de gestiune colectivă nu sunt limitate de lege doar la rapoartele lunare si statisticile de trafic, ci privesc si alte informatii si documente [art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare].

8. Întrucât legea stabileste explicit modalitatea de calcul a prejudiciilor datorate pentru utilizările neautorizate [art. 139 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], aceasta nu poate face obiectul prezentei metodologii.

9. În ceea ce priveste contractul standard, ca anexă la prezenta metodologie, el nu face obiectul acesteia, deoarece, potrivit art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, metodologia trebuie să cuprindă numai drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plătii acestor drepturi.

10. Instituirea în sarcina ORDA a obligatiei de a întocmi si de a tine un registru national al utilizatorilor de opere muzicale folosite la realizarea de tonuri de apel contravine art. 137 alin. (2) si (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

11. Intrarea în vigoare a metodologiei de fată este prevăzută de art. 1312 alin. (8) si (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

HOTĂRĂSTE:

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor are următorul continut:

Art. 1. - (1) Utilizarea ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile a operelor muzicale se poate face numai după obtinerea autorizatiei prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Utilizatorii au obligatia de a obtine de la organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor asupra operelor muzicale autorizatia neexclusivă de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele  mobile si de a plăti remuneratiile corespunzătoare.

Art. 2. - (1) Autorizatia emisă de organismul de gestiune colectivă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, conferă persoanelor autorizate dreptul neexclusiv de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile.

(2) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce efectuează comunicarea publică a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile.

Art. 3. - (1) Utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile se realizează numai după obtinerea de la organismul de gestiune colectivă a autorizatiei scrise neexclusive de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de apel.

(2) În vederea obtinerii autorizatiei, cu cel putin 10 zile înainte de utilizare, utilizatorii trebuie să solicite organismului de gestiune colectivă eliberarea autorizatiei neexclusive de utilizare.

(3) Organismul de gestiune colectivă va pune la dispozitie utilizatorilor, la sediul său ori pe pagina sa de Internet, modelul cererii de autorizare.

Art. 4. - (1) O dată cu depunerea cererii de autorizare, utilizatorul are obligatia de a depune la organismul de gestiune colectivă următoarele documente: certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului si, după caz, certificate-tip de furnizare de servicii de comunicatii electronice.

(2) În termen de 10 zile de la depunerea cererii de autorizare însotite de toate documentele prevăzute la alin. (1), organismul de gestiune colectivă este obligat să elibereze solicitantului autorizatia neexclusivă de utilizare a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile.

(3) Autorizatia neexclusivă se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani, iar la cererea expresă a utilizatorului, pentru o perioadă mai scurtă. La expirarea duratei se reia procedura de autorizare reglementată prin prezenta metodologie. Această autorizatie este netransmisibilă si dă dreptul la utilizarea reglementată de prezenta metodologie pentru toate operele muzicale aflate în repertoriul organismului de gestiune colectivă, cu exceptia celor pentru care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile. În acest sens, o dată cu autorizatia neexclusivă, organismul de gestiune colectivă va comunica utilizatorului si lista de opere muzicale pentru care a fost interzisă utilizarea ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile.

(4) Organismul de gestiune colectivă va prezenta pe pagina sa de Internet lista operelor muzicale pentru care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile.

(5) Ori de câte ori un titular de drepturi de autor comunică organismului de gestiune colectivă faptul că interzice utilizarea operelor muzicale din repertoriul său ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile, organismul de gestiune colectivă va comunica în scris utilizatorilor denumirea si autorul acelor opere muzicale. În termen de cel mult 30 de zile de la primirea comunicării din partea organismului de gestiune colectivă, utilizatorul va înceta orice act de utilizare a oricărei opere muzicale cuprinse în comunicare.

Art. 5. - (1) Pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile, utilizatorii vor plăti organismului de gestiune colectivă o remuneratie lunară.

(2) Pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile, utilizatorii vor plăti un cuantum lunar de 10%, aplicat la baza de calcul, astfel cum este ea reglementată de prezenta metodologie, dar nu mai putin de 3.000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel.

(3) Baza de calcul a remuneratiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără T.V.A., obtinute de utilizator din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispozitiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru tonurile de apel comunicate public cu titlu gratuit, utilizatorii vor plăti o remuneratie de 3.000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel.

(5) Utilizatorii care stochează si oferă spre ascultare tonuri de apel pentru telefoanele mobile, cu posibilitatea de a fi descărcate de pe un mediu de stocare cu acces public si ascultare gratuită în scop promotional, vor achita o remuneratie fixă lunară de 6.000.000 lei.

Art. 6. - (1) Plata remuneratiilor pentru utilizarea operelor muzicale, conform art. 5, se efectuează în termen de 50 de zile de la sfârsitul lunii pentru care sunt datorate. (2) În caz de întârziere la plata remuneratiei, utilizatorii datorează penalităti de 0,10% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 7. - Remuneratiile stabilite în sumă fixă prin prezenta metodologie vor fi modificate anual, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Utilizatorii sunt obligati ca până la data de 30 a fiecărei luni să comunice organismului de gestiune colectivă, pentru luna precedentă, un raport cuprinzând:

a) numărul de comunicări publice de tonuri de apel pentru fiecare operă muzicală utilizată;

b) încasările obtinute de utilizator din comunicarea publică a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile;

c) tonurile de apel comunicate public, lunar, cu titlu gratuit, precum si cele oferite spre ascultare gratuită în scop promotional.

Art. 9. - Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 1312 alin. (8) si (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000, republicată.

Pronuntată azi, 18 decembrie 2004, la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, Bucuresti.

Executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 15 zile de la data publicării.

 

ANEXA Nr. 2

 

Comisia arbitrală de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 2

din data de 18 decembrie 2004

 

Comisia arbitrală:

Dutescu Georgeta Felicia

Calmuschi Otilia

Ticlea Alexandru

Vasiliu Adrian

Vrânceanu Nicoleta

Pe rol se află pronuntarea privind medierea Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, proiectele proprii de metodologie fiind elaborate de către Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, Asociatia Natională a Internet Service Provider-ilor (ANISP), cu sediul în Bucuresti, bd. Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A, sectorul 5, si Asociatia Română a Operatorilor Nationali de Servicii Audiotext (ARONSA), cu sediul în Bucuresti, str. Gheorghe Lazăr nr. 2, sectorul 1.

Dezbaterile au avut loc la data de 15 decembrie 2004, în prezenta celor două părti, reprezentate prin Ana Achim, director UCMR-ADA, si av. Alexandru Roată Palade si, respectiv, prin Serban Gheorghe, director executiv ANISP, si Sorin Manea, vicepresedinte ARONSA.

Deliberarea si pronuntarea în solutionarea medierii de fată au fost amânate, pentru studierea actelor si lucrărilor dosarului si pentru a se da părtilor posibilitatea de a depune note scrise, pentru data de 18 decembrie 2004, când Comisia arbitrală, deliberând cu participarea celor cinci membri ai săi, a pronuntat hotărârea de fată cu unanimitate de voturi, la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor din Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, Bucuresti.

COMISIA ARBITRALĂ

asupra Cererii de mediere înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sub nr. 5.121 din data de 6 septembrie 2004, formulată de UCMR-ADA si de asociatiile utilizatorilor, respectiv ANISP SI ARONSA

Obiectul medierii îl formează elaborarea unei metodologii unitare privind utilizarea operelor muzicale pe Internet, negociate în temeiul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 32 din 6 aprilie 2004 de către cele două părti. În sedinta din data de 25 noiembrie 2004, precum si cu prilejul dezbaterii din data de 15 decembrie 2004, părtile si-au sustinut punctele de vedere precizate în proiectele proprii de metodologie depuse la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) pentru a fi aduse la cunostintă arbitrilor, atât oral, cât si prin note scrise însotite de înscrisuri.

Întrucât încercările repetate de solutionare pe cale amiabilă nu au reusit, s-a procedat la medierea metodologiilor în conformitate cu art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Înainte de a trece la examinarea în fond a problemelor ce fac obiectul medierii se constată că numirea arbitrilor a fost făcută cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, părtile procedând la tragerea la sorti în vederea formării completului de mediere a arbitrilor consemnati în Procesulverbal din data de 6 octombrie 2004 în persoana următorilor: Dutescu Georgeta Felicia, Calmuschi Otilia, Ticlea Alexandru, Vasiliu Adrian, Vrânceanu Nicoleta.

Trecând la examinarea în fond a obiectului medierii constând în elaborarea unei metodologii unitare pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, Comisia arbitrală retine si se pronuntă asupra următoarelor aspecte rămase în divergentă:

1. Întrucât obiectul metodologiei îl formează activitatea de comunicare publică, precum si aceea de reproducere, inclusiv prin stocare, a operei muzicale, se va folosi în tot cuprinsul metodologiei termenul “utilizare”, care include toate aceste notiuni. Deoarece utilizatorii folosesc în prezent numai Internetul, se va înlătura din întreg cuprinsul metodologiei utilizarea notiunii “retele similare”.

2. Tinând seama de principiul libertătii contractuale si al nediscriminării dintre diferitele categorii de utilizatori, durata autorizării se fixează la maximum 3 ani, cu posibilitatea părtilor contractante, la cererea expresă a utilizatorului, de a stabili un termen mai scurt.

3. Privitor la baza de calcul, aceasta este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără T.V.A., obtinute de utilizatori din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispozitiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

4. Luând în considerare limitele procentuale prevăzute de Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, în art. 1311 alin. (2), precum si procentele practicate pe plan european, se stabileste, ca remuneratie lunară pentru utilizarea operei muzicale, cu cuantum cuvenit autorilor de 10%, aplicat la baza de calcul mentionată anterior, dar nu mai putin de 3.000 lei pentru fiecare descărcare sau ascultare a unei opere muzicale, efectuată cu titlu oneros.

Prin stabilirea acestei modalităti de calcul se evită limitarea de la utilizare a repertoriului international de opere muzicale, precum si posibilitatea diminuării artificiale a bazei de calcul.

În ceea ce priveste utilizarea în scop ambiental, precum si cea cu titlu gratuit a operelor muzicale stocate pe Internet, utilizatorul va plăti anual o remuneratie fixă de 3.000.000 lei, indiferent de numărul de accesări ale paginii de Internet, precum si de caracterul comercial sau necomercial al utilizării.

5. Plata remuneratiilor pentru utilizarea operelor muzicale cu titlu gratuit sau ca muzică ambientală se va face în termen de 30 de zile de la data autorizării pentru anul în curs, respectiv până la data de 31 martie a fiecărui an.

Plata remuneratiilor pentru utilizarea operelor muzicale cu titlu oneros se efectuează până la data de 30 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate.

6. Referitor la nivelul penalitătilor datorate în caz de întârziere la plată se stabileste un procent de 0,10% pe zi de întârziere, în considerarea dublului caracter, reparatoriu si sanctionatoriu, al acestora.

7. Termenul de comunicare a raportului informativ este stabilit până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă si va cuprinde: numărul de comunicări publice pentru fiecare operă muzicală oferită contra cost; încasările indirecte obtinute de utilizator din comunicarea publică cu titlu gratuit a operelor muzicale pe Internet; operele muzicale utilizate în scop ambiental.

8. Nu se impune fixarea unui termen de păstrare a documentelor si informatiilor transmise lunar organismului de gestiune colectivă, întrucât regimul de păstrare a documentelor si actelor este diferit de la caz la caz, iar termenele sunt stabilite prin legi speciale. De altfel, comunicările lunare către organismul de gestiune colectivă nu sunt limitate de lege doar la rapoartele lunare si statisticile de trafic, ci privesc si alte informatii si documente [art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare].

9. Întrucât legea stabileste explicit modalitatea de calcul a prejudiciilor datorate pentru utilizările neautorizate [art. 139 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare], aceasta nu poate face obiectul prezentei metodologii.

10. În ceea ce priveste contractul standard, ca anexă la prezenta metodologie, acesta nu face obiectul ei, deoarece, potrivit art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, metodologia trebuie să cuprindă numai drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plătii acestor drepturi. De altfel, contractul nu a fost negociat anterior de către părti.

11. Instituirea în sarcina ORDA a obligatiei de a întocmi si de a tine un registru national al utilizatorilor de opere muzicale folosite pe Internet contravine art. 137 alin. (2) si (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

12. Intrarea în vigoare a metodologiei de fată este prevăzută de art. 1312 alin. (8) si (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

HOTĂRĂSTE:

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor are următorul continut:

Art. 1. - (1) Utilizarea operelor muzicale pe Internet se poate face numai după obtinerea autorizatiei prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Utilizatorii au obligatia de a obtine de la organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale autorizatia neexclusivă de utilizare a operelor muzicale pe Internet si de a plăti remuneratiile corespunzătoare.

Art. 2. - (1) Autorizatia emisă de organismul de gestiune colectivă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, conferă persoanelor autorizate dreptul de utilizare a operelor muzicale pe Internet.

(2) Prin utilizare, în sensul prezentei metodologii, se întelege efectuarea oricăreia dintre următoarele operatiuni:

a) reproducerea operelor muzicale în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL) si comunicarea lor către public cu titlu gratuit sau utilizate ca muzică ambientală;

b) reproducerea operelor muzicale în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL) si comunicarea lor către public cu titlu oneros.

(3) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică responsabilă de continutul paginii de Internet.

Art. 3. - (1) Utilizarea operelor muzicale, astfel cum este definită de prezenta metodologie, se poate realiza numai după obtinerea din partea organismului de gestiune colectivă a autorizatiei scrise neexclusive de utilizare.

(2) În vederea obtinerii autorizatiei, cu cel putin 10 zile înainte, utilizatorii trebuie să solicite organismului de gestiune colectivă eliberarea autorizatiei neexclusive de utilizare.

(3) Organismul de gestiune colectivă va pune la dispozitie utilizatorilor, la sediul său ori pe pagina sa de Internet, modelul cererii de autorizare.

Art. 4. - (1) O dată cu depunerea cererii de autorizare, utilizatorul, persoană fizică autorizată sau persoană juridică, are obligatia de a depune la organismul de gestiune colectivă următoarele documente: certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului si, după caz, certificate-tip de furnizare de servicii de comunicatii electronice.

(2) În termen de 10 zile de la depunerea cererii de autorizare însotite de documentele prevăzute la alin. (1), organismul de gestiune colectivă este obligat să elibereze solicitantului autorizatia neexclusivă de utilizare a operelor muzicale pe Internet.

(3) Autorizatia neexclusivă este temporară, netransmisibil ă si dă dreptul la utilizarea reglementată de prezenta metodologie pentru toate operele muzicale aflate în repertoriul organismului de gestiune colectivă, cu exceptia celor pentru care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea pe Internet. În acest sens, o dată cu autorizatia neexclusivă, organismul de gestiune colectivă va comunica utilizatorului si lista de opere muzicale pentru care a fost interzisă utilizarea pe Internet.

(4) Autorizatia neexclusivă se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani, iar la cererea expresă a utilizatorului, pentru o perioadă mai scurtă. La expirarea duratei se reia procedura de autorizare reglementată prin prezenta metodologie.

(5) Organismul de gestiune colectivă va prezenta pe pagina sa de Internet lista operelor muzicale pentru care titularii drepturilor de autor au interzis utilizarea pe Internet.

(6) Ori de câte ori un titular de drepturi de autor comunică organismului de gestiune colectivă faptul că interzice utilizarea pe Internet a operelor muzicale din repertoriul său, organismul de gestiune colectivă va

comunica în scris utilizatorilor denumirea si autorul acelor opere muzicale. În termen de cel mult 30 de zile de la primirea comunicării din partea organismului de gestiune colectivă, utilizatorul va înceta orice act de utilizare a oricărei opere muzicale cuprinse în comunicare.

Art. 5. - (1) Pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet, utilizatorii vor plăti organismului de gestiune colectivă o remuneratie după cum urmează:

a) pentru utilizarea operelor muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public cu titlu gratuit sau utilizate ca muzică ambientală, o remuneratie anuală de 3.000.000 lei, indiferent de numărul de accesări ale paginii de Internet, precum si de caracterul comercial sau necomercial al utilizării;

b) pentru utilizarea operelor muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea sau descărcarea acestora de către public, contra cost, un cuantum lunar de 10%, aplicat la baza de calcul, astfel cum este ea reglementată de prezenta metodologie, dar nu mai putin de 3.000 lei pentru fiecare descărcare sau ascultare a unei opere muzicale.

(2) Baza de calcul a remuneratiei pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără T.V.A., obtinute de utilizator din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispozitiile art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Plata remuneratiilor pentru utilizarea operelor muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. a), se va face în termen de 30 de zile de la data autorizării pentru anul în curs, respectiv până la data de 31 martie a fiecărui an.

(2) Plata remuneratiilor pentru utilizarea operelor muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. b), se va face până la data de 30 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate.

(3) În caz de întârziere la plata remuneratiei, utilizatorii datorează penalităti de 0,10% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 7. - Remuneratiile stabilite în sumă fixă prin prezenta metodologie vor fi modificate anual, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Utilizatorii operelor muzicale, conform art. 5 alin. (1) lit. b), sunt obligati ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă un raport cuprinzând:

a) numărul de comunicări publice pentru fiecare operă muzicală oferită contra cost;

b) încasările obtinute de utilizator din comunicarea publică a operelor muzicale pe Internet;

c) operele muzicale utilizate în scop ambiental pe pagina de Internet.

Art. 9. - Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 1312 alin. (8) si (9) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea nr. 24/2000, republicată.

Pronuntată azi, 18 decembrie 2004, la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, Bucuresti.

Executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 15 zile de la data publicării.