MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 66         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.192/2004. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

2.409/2004. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si administrare asupra unor imobile situate în municipiul Craiova, judetul Dolj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

43/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

856/1.963/2004. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 170 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. II lit. b) si d) din Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind finantarea si administrarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Normele metodologice prevăzute la art. 1 se aplică începând cu anul financiar 2005 pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat din judetele-pilot nominalizate prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.192.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind finantarea si administrarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

CAPITOLUL I

Organizarea managementului economico-financiar si administrativ

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, unitatea de învătământ preuniversitar de stat, ca persoană juridică, denumită în continuare unitate de învătământ, este entitatea scolară care are înscrisi în cursul unui an de învătământ un număr minim de 200 de elevi din învătământul obligatoriu, liceal si/sau de arte si meserii sau minim 100 de prescolari.

(2) Actualele unităti de învătământ cu un număr mai mic de 200 de elevi sau 100 de prescolari, după caz, intră în componenta unor unităti de învătământ cu personalitate juridică apartinând aceluiasi ordonator principal de credite, ca structuri scolare ale acestora.

(3) În mod exceptional, pe baza criteriilor înscrise în Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, autoritătile administratiei publice locale pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării, functionarea ca persoane juridice a unor unităti cu un număr mai mic de 200 de elevi sau 100 de prescolari, după caz, care, ca structuri ale altor unităti, ar face imposibilă buna lor functionare. Avizul de functionare a acestor unităti se acordă pe baza unor memorii de fundamentare întocmite de consiliile locale. În comunele si orasele în care numărul de prescolari/elevi scolarizati este mai mic de 200 vor functiona unităti de învătământ cu personalitate juridică sub acest efectiv.

Art. 2. - (1) Unitatea de învătământ este condusă de consiliul de administratie. Diectorul unitătii de învătământ este presedintele consiliului de administratie. Directorul exercită conducerea executivă a unitătii de învătământ, în conformitate cu responsabilitătile si atributiile conferite de lege, cu hotărârile consiliilor locale si cu hotărârile consiliului de administratie al unitătii. În activitatea de conducere directorul este ajutat, după caz, de directorul adjunct si se bazează pe consiliul profesoral si consiliul scolar.

(2) Activitatea managerială curentă a structurilor scolare este asigurată de un cadru didactic coordonator, desemnat de directorul unitătii de învătământ.

Art. 3. - (1) Unitătile de învătământ au conturi la Trezoreria Statului si propria lor activitate financiar-contabilă.

(2) Directorul unitătii de învătământ are calitatea si exercită atributiile de ordonator tertiar de credite.

(3) Evidenta contabilă a unitătilor de învătământ este asigurată de contabili/administratori financiari de patrimoniu încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau cu contract individual de muncă cu timp partial, în functie de mărimea si de complexitatea activitătii.

Art. 4. - (1) Consiliul de administratie al unitătii de învătământ este format din: director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanti ai părintilor, 1-5 reprezentanti ai cadrelor didactice, reprezentantul agentilor economici si un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior. În functie de mărimea si de complexitatea unitătii, consiliul de administratie va fi format din 9-15 membri. În mediul rural se va avea în vedere ca în consiliile de administratie să fie reprezentate corespunzător structurile scolare din satele care apartin localitătilor si în care sunt scolarizati elevi/prescolari; reprezentarea poate fi asigurată de cadrul didactic coordonator al structurii scolare.

(2) La sedintele consiliului de administratie participă, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentantii organizatiei/organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea de învătământ sau reprezentantul salariatilor, după caz.

Art. 5. - (1) Cadrele didactice care fac parte din consiliul de administratie sunt alese de consiliul profesoral. Reprezentantii consiliului local, ai primarului si ai consiliului reprezentantiv al părintilor sunt desemnati de aceste organisme. Reprezentantul agentilor economici este desemnat de asociatiile patronale sau de consiliul local, după caz.

(2) Consiliul de administratie desemnează din rândul salariatilor un secretar, de regulă secretarul unitătii de învătământ.

(3) Dezbaterile, punctele de vedere ale tuturor participantilor si hotărârile consiliului de administratie se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului, care este înseriat.

Art. 6. - (1) Activitatea de organizare si coordonare a procesului instructiv-educativ al unitătii de învătământ se desfăsoară pe baza unui contract de management educational încheiat pe o perioadă de 4 ani între directorul unitătii de învătământ, pe de o parte, si inspectorul scolar general, pe de altă parte.

(2) Gradul de îndeplinire a prevederilor contractuale si calitatea actului managerial se evaluează anual de o comisie de evaluare si audit managerial desemnată de inspectoratul scolar.

 

Atributiile consiliului de administratie

 

Art. 7. - Consiliul de administratie are următoarele atributii principale:

a) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ preuniversitar si prin preluare de la vechiul consiliu de administratie, celelalte componente ale bazei materiale - mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale etc., care sunt de drept proprietatea unitătii de învătământ. Predarea-preluarea patrimoniului se face pe bază de protocol de predare-preluare semnat de noul director al scolii ca presedinte al consiliului de administratie al acesteia, pe de o parte, si ordonatorul principal de credite si vechiul director al scolii, pe de altă parte. În cazul în care vechiul director rămâne în continuare în aceeasi functie, această operatiune nu mai are loc.

Predarea-preluarea bazei materiale se face pe bază de inventariere a patrimoniului si a documentelor justificative de existentă a acesteia. În cazul în care vechiul director este în imposibilitate de a participa la actul de predarepreluare a patrimoniului, el poate fi înlocuit de un reprezentant legal al acestuia sau de 3 membri ai vechiului consiliu de administratie, desemnati de ordonatorul principal de credite;

b) acordă avizul consultativ pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct;

c) avizează proiectul programului de dezvoltare a unitătii de învătământ;

d) avizează proiectele de plan anual de scolarizare, de state de functii si de buget ale unitătii de învătământ;

e) stabileste structura si numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării pentru fiecare categorie de personal;

f) avizează corectiile propuse de director, care urmează să fie operate în timpul anului în bugetul unitătii de învătământ;

g) aprobă repartizarea pe titluri si articole de cheltuieli a fondurilor aferente finantării de bază, aprobate de ordonatorul principal de credite sau provenite din rectificările bugetare din timpul anului, la propunerea directorului;

h) aprobă calificativele anuale ale personalului angajat, la propunerea directorului, cu consultarea directorului adjunct;

i) avizează nivelul indemnizatiei de conducere a directorului;

j) desemnează un membru al său care să participe la evaluarea activitătii manageriale a directorilor pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învătământ, aprobată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

k) exercită orice alte atributii care îi revin conform legii si regulamentului de organizare si functionare a consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

 

Atributiile directorului unitătii de învătământ

 

Art. 8. - Atributiile directorului unitătii de învătământ sunt următoarele:

a) prezidează sedintele consiliului de administratie;

b) reprezintă unitatea de învătământ în relatiile cu terte persoane fizice si juridice, în limitele competentelor prevăzute de lege;

c) asigură conditiile de protejare si gestionare corectă a patrimoniului unitătii de învătământ;

d) elaborează proiectul programului de dezvoltare a unitătii de învătământ pe o perioadă de 4-6 ani;

e) elaborează proiectele de plan anual de scolarizare si proiectul de buget ale unitătii de învătământ;

f) elaborează statele de functii pentru personalul nedidactic si didactic auxiliar al unitătii;

g) propune consiliului de administratie corectiile bugetare care se impun în timpul anului, ca urmare a cresterii sau diminuării veniturilor si/sau cheltuielilor aferente finantării proportionale globale si finantării  complementare;

h) face parte din comisia de selectie si promovare a personalului necesar unitătii de învătământ;

i) stabileste atributiile personalului din subordine;

j) negociază si semnează contractele individuale de muncă si fisele individuale ale posturilor pentru personalul din unitate. La cererea salariatilor membri de sindicat, acestia vor fi asistati la negocieri de către liderul organizatiei sindicale reprezentative din care fac parte;

k) propune nivelul indemnizatiei de conducere a directorului adjunct;

l) atribuie orele rămase neocupate după derularea etapelor miscării personalului didactic, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate;

m) asigură realizarea evaluării anuale a personalului încadrat si propune consiliului de administratie calificativele anuale rezultate în urma evaluării;

n) răspunde în fata ordonatorului principal de credite în ceea ce priveste managementul financiar;

o) răspunde în fata inspectorului scolar general pentru asigurarea calitătii managementului educational;

p) răspunde în fata consiliului de administratie pentru problemele de natură administrativă;

q) exercită orice alte atributii care îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Politica în domeniile resurselor umane si salarizării personalului

 

Art. 9. - (1) Statul de functii pentru personalul didactic si didactic auxiliar din unitătile de învătământ se întocmeste de către directorul adjunct, este însusit de directorul unitătii de învătământ, este avizat de consiliul de administratie si de ordonatorul principal de credite si este aprobat de inspectorul scolar general al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Ocuparea functiilor didactice din unitătile de învătământ se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si cu dispozitiile metodologiei privind miscarea personalului, elaborată de Ministerul Educatiei si Cercetării cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învătământ, aprobată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 10. - Structura si numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din învătământul de stat se stabilesc de către consiliul de administratie al unitătii de învătământ pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării pentru fiecare categorie de personal, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învătământ.

Art. 11. - Statul de functii pentru personalul nedidactic se întocmeste de directorul unitătii de învătământ, este avizat de consiliul de administratie al unitătii de învătământ si este aprobat de ordonatorul principal de credite.

Art. 12. - Normarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic se face potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, ale Normativelor pentru personalul didactic auxiliar si ale Normativelor orientative pentru personalul nedidactic, elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învătământ, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 13. - (1) Directorul unitătii de învătământ este salarizat pe baza contractului de management educational încheiat între acesta, pe de o parte, si inspectorul scolar general al inspectoratului scolar, pe de altă parte.

(2) Remunerarea directorului unitătii de învătământ este asigurată printr-un salariu de bază care se calculează la nivelul maxim al functiei didactice corespunzătoare studiilor - educator, învătător, profesor gradul I cu vechime de peste 40 de ani - la care se adaugă o indemnizatie de conducere de până la 50%. Nivelul indemnizatiei de conducere se stabileste de către inspectorul scolar general în baza avizului consiliului de administratie al unitătii de învătământ, în functie de următoarele criterii: numărul de elevi, mărimea si gradul de complexitate al activitătii din unitatea de învătământ, performantele manageriale ale acestora, performantele educationale ale unitătii de învătământ, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din învătământ.

(3) Directorul adjunct este salarizat pe baza contractului de management educational încheiat cu directorul unitătii, ca formă a contractului individual de muncă.

(4) Remunerarea directorului adjunct al unitătii de învătământ este asigurată printr-un salariu de bază care se calculează la nivelul maxim al functiei didactice corespunzătoare studiilor, la care se adaugă o indemnizatie de conducere de până la 40%. Nivelul indemnizatiei de conducere se aprobă de inspectorul scolar general, la propunerea directorului unitătii de învătământ, cu avizul consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

(5) Indemnizatiile de conducere ale directorului si directorului adjunct sunt prevăzute în contractul de management educational si pot fi revizuite anual în functie de modificările volumului si gradului de complexitate al activitătii si de performantele individuale manageriale.

(6) Pentru activitatea desfăsurată în calitate de cadru didactic coordonator, persoana desemnată în această functie va beneficia de sporul pentru orele suplimentare conform art. 120 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - La indemnizatiile de bază stabilite potrivit art. 13 alin. (2) si (4) se adaugă sporurile si celelalte drepturi prevăzute de lege.

Art. 15. - (1) Directorul unitătii de învătământ este degrevat total sau partial de norma didactică de predare si nu poate preda în regim de cumul sau plata cu ora.

Degrevarea totală de normă se face numai cu consimtământul directorului. Obligatia de predare nu poate depăsi 6 ore săptămânal si se înscrie în contractul de management educational.

(2) Directorul adjunct are obligatie de catedră de 2-6 ore si nu poate preda în regim de cumul sau plata cu ora.

Obligatia de predare se înscrie în contractul de management educational.

 

CAPITOLUL III

Surse de finantare

 

Art. 16. - Finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate prin bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în a căror rază îsi desfăsoară activitatea, de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.

Art. 17. - (1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, se asigură următoarele cheltuieli aferente unitătilor de învătământ preuniversitar, inclusiv pentru învătământul special:

a) componenta locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinantate de Guvernul României si de organisme financiare internationale, precum si rambursările de credite externe aferente proiectelor respective;

b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum si bursele pentru elevii străini si etnicii români din afara granitelor tării;

c) organizarea evaluărilor, simulărilor si a examenelor nationale;

d) perfectionarea pregătirii profesionale a personalului didactic de predare si didactic auxiliar, precum si organizarea examenelor nationale de ocupare a posturilor didactice;

e) manualele scolare pentru învătământul obligatoriu si pentru elevii cu dificultăti materiale din învătământul liceal si de arte si meserii;

f) finantarea, pe bază de hotărâri ale Guvernului, a unor programe anuale sau multianuale de investitii, modernizare si dezvoltare a bazei materiale a institutiilor publice de învătământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări si reabilitări de scoli si dotări;

g) finantarea unor programe nationale de protectie socială, stabilite prin reglementări specifice;

h) finantarea organizării pentru elevi de concursuri pe obiecte de învătământ si pe meserii, tehnico-aplicative, stiintifice, de creatie, concursuri si festivaluri culturalartistice, campionate si concursuri sportive scolare, cu participare natională si internatională, precum si de olimpiade internationale pe obiecte de învătământ.

(2) Finantarea cheltuielilor privind inspectoratele scolare, casele corpului didactic, palatele si cluburile copiilor si elevilor, centrele si cabinetele de asistentă psihopedagogic ă, centrele logopedice, cabinetele scolare, cluburile sportive si scolare se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale unitătilor de învătământ special se asigură din bugetul consiliului judetean, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, si din bugetul de stat.

(4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, asigură fonduri pentru organizarea si desfăsurarea olimpiadelor si concursurilor scolare/judetene/ale municipiului Bucuresti.

(5) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, alocă, prin hotărâri proprii, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora, în vederea finantării unitătilor de învătământ preuniversitar de stat. Cuantumul sumelor alocate fiecărui buget local de către consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti din cotele defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora se stabileste pe baza următorilor indicatori:

- pentru învătământul liceal - costul standard pe elev si numărul de elevi din alte localităti, scolarizati de unitătile liceale finantate de respectivul consiliu local;

- pentru localitătile defavorizate social si economic - cuantumul de venit al bugetului local pe elev scolarizat si costul standard pe elev, stabilit de Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar pe trepte de învătământ si medii - rural si urban.

(6) Unitătile de învătământ pot obtine venituri proprii din:

a) activităti aducătoare de venit - cursuri si activităti facultative solicitate de elevi, cursuri de educatie permanentă, inclusiv formare profesională continuă, participarea la programe cu finantare externă, participarea la realizarea unor programe comunitare de studii, cercetare, activităti de servicii si productie, închirieri de spatii temporar disponibile, taxe percepute conform legii (de scolarizare, pentru eliberarea unor documente scolare), alte venituri ale unitătii de învătământ, activităti cultural-artistice, venituri din activitatea internatelor si cantinelor scolare si altele asemenea;

b) donatii, sponsorizări si contributii ale comitetelor de părinti sau oferite de persoane fizice si juridice.

(7) Veniturile proprii nu diminuează finantarea de bază si finantarea complementară.

(8) Unitătile de învătământ preuniversitar de stat pot organiza activităti finantate integral din venituri proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului de administratie.

(9) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie sau, cu aprobarea consiliului de administratie, se utilizează pentru finantarea altor cheltuieli ale unitătilor de învătământ.

(10) Fondurile provenite din donatii si sponsorizări sunt utilizate potrivit destinatiei indicate de donator/sponsor sau potrivit hotărârii consiliului de administratie în cazul în care donatorul/sponsorul nu a indicat destinatia.

 

CAPITOLUL IV

Sistemul de finantare

 

Art. 18. - Sistemul de finantare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cuprinde principiile si institutiile implicate în proiectarea bugetelor, repartizarea si utilizarea resurselor financiare, precum si indicatorii de fundamentare si alocare a fondurilor necesare bunei functionări a unitătilor de învătământ.

 

Finantarea de bază si finantarea complementară

 

Art. 19. - Fondurile unitătii de învătământ, indiferent de sursele de provenientă (buget de stat, buget local sau surse proprii), se alocă pe următoarele destinatii:

a) finantarea de bază, proportională cu numărul de prescolari/elevi, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

1. cheltuieli de personal;

2. cheltuieli materiale si servicii;

3. cheltuieli cu perfectionarea profesională, cu exceptia celor care se suportă de la bugetul de stat;

b) finantarea complementară, aferentă următoarelor categorii de cheltuieli:

1. consolidări, investitii si reparatii capitale;

2. subventii pentru internatele si cantinele scolare;

3. cheltuieli pentru organizarea evaluărilor, simulărilor si examenelor nationale ale elevilor, cu exceptia cheltuielilor care se suportă de la bugetul de stat;

4. cheltuieli cu bursele elevilor;

5. cheltuieli pentru transportul elevilor;

6. cheltuieli pentru navetă, cele 6 călătorii cu reducere pe calea ferată prevăzute de lege, pentru cadrele didactice de predare si didactice auxiliare;

7. cheltuieli pentru efectuarea examinării medicale obligatorii a salariatilor din învătământul preuniversitar de stat, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;

8. cheltuieli pentru concursuri scolare si activităti educative, cultural-artistice, sportive, turistice.

Art. 20. - Alocarea fondurilor bugetare către unitătile de învătământ pentru finantarea de bază se realizează după o formulă care are în vedere numărul de elevi/prescolari din scoală/grădinită si costurile standard pe prescolar/elev, corectate cu ajutorul unor coeficienti de diferentiere în functie de:

- mediu - rural, urban;

- nivel si filieră de învătământ;

- conditiile socioeconomice ale zonei în care functionează unitătile de învătământ – indicatori demografici, ponderea elevilor cu cerinte educative speciale, ponderea unor minorităti în rândul elevilor, nivelul performantelor scolare etc.;

- conditiile specifice ale bazei materiale - dispersia si mărimea spatiilor de învătământ, spatii de învătământ, monumente istorice, etc.

Art. 21. - Fondurile aferente finantării de bază, aprobate de ordonatorul principal de credite sau provenite din rectificările bugetare din timpul anului, se utilizează de directorul unitătii de învătământ, ca ordonator tertiar de credite.

Art. 22. - (1) Economiiile realizate în timpul anului la unele articole de cheltuieli aferente finantării de bază pot fi folosite, cu avizul consiliului de administratie si al consiliului local, la alte articole de cheltuieli aferente finantării de bază.

(2) Aceste economii nu afectează nivelul alocatiilor bugetare la care unitătile de învătământ au dreptul pentru finantarea de bază si cea complementară.

Art. 23. - (1) Finantarea complementară se efectuează în functie de necesitătile de cheltuieli ale unitătii de învătământ preuniversitar de stat la propunerea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, iar fondurile se alocă de către finantatori - bugetul de stat, bugetul local, agentii economici - la cerere, pe baza unor documente justificative privind necesarul acestor cheltuieli.

(2) Unitătile de învătământ preuniversitar de stat fundamentează sumele necesare în vederea finantării complementare, potrivit normelor metodologice pentru elaborarea proiectelor de buget, transmise de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Pentru bursele elevilor, propunerile unitătilor de învătământ se înaintează la inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti. După analiza acestor propuneri în cadrul comisiei judetene pentru finantarea învătământului preuniversitar, respectiv a municipiului Bucuresti, acestea se înaintează la Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar. Pe baza datelor transmise de comisia judeteană pentru finantarea învătământului preuniversitar, Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării propunerile privind nivelul alocatiilor bugetare ce vor fi incluse în legea anuală a bugetului de stat pentru finantarea burselor elevilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 24. - Cuantumul minim al unei burse pe elev este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului si se asigură din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin legea anuală a bugetului de stat.

Art. 25. - Metodologia de editare, difuzare, recuperare, recartare si de finantare a manualelor scolare se elaborează de Ministerul Educatiei si Cercetării si se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 26. - Nivelul fondurilor pentru finantarea complementară se stabileste, în mod transparent si echitabil, în functie de amploarea si urgenta satisfacerii unor nevoi de reabilitare si dezvoltare a bazei materiale a unitătii de învătământ, de amploarea acestor nevoi si de posibilitătile de finantare ale ordonatorului principal de credite sau ale altor finantatori. Nivelul fondurilor pentru acordarea de burse si alte forme de sprijin social se stabileste în functie de amploarea acestor nevoi.

 

Indicatori de alocare

 

Art. 27. - Formula de finantare cuprinde ansamblul etapelor, procedurilor si indicatorilor utilizati de institutiile cu atributii în domeniul finantării învătământului în procesul de alocare a fondurilor pentru învătământ de la bugetul de stat, bugetele locale si din alte surse.

Art. 28. - Alocarea fondurilor se face pe baza unui sistem de indicatori, după cum urmează:

a) La nivel central

La repartizarea pe judete a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ce se alocă prin legea anuală a bugetului de stat pentru cheltuieli de natura celor care intră în finantarea de bază se au în vedere:

1. numărul de elevi pe fiecare nivel de învătământ, filieră si profil din mediul urban sau rural;

2. costul standard pentru un elev dintr-o unitate de învătământ gimnazial din mediul urban;

3. coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de învătământ, filieră si profil din mediul urban sau rural.

b) La nivel judetean

Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, repartizează consiliilor locale fondurile aferente învătământului, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, precum si fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora.

Fondurile primite din unele venituri de la bugetul de stat prin legea anuală a bugetului de stat se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale de către consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâri, pe baza următorilor indicatori:

1. numărul de elevi pe fiecare nivel de învătământ, filieră si profil din mediul urban sau rural, scolarizati în unitătile de învătământ finantate de fiecare consiliu local;

2. costul standard pentru un elev dintr-o unitate de învătământ gimnazial din mediul urban;

3. coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de învătământ, filieră si profil din mediul urban sau rural;

4. ponderea unitătilor de învătământ cu un număr mai mic de elevi sau prescolari decât cel stabilit prin lege;

5. ponderea elevilor/prescolarilor apartinând altor nationalităti si care influentează numărul de elevi pe clasă. Fondurile din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia consiliului judetean se repartizează consiliilor locale din zonele defavorizate si/sau care finantează unităti de învătământ liceal în care sunt scolarizati elevi din alte localităti, pe baza indicatorilor prevăzuti la art. 17 alin. (5).

c) La nivel local

Consiliul local stabileste cuantumul fondurilor alocate fiecărei unităti de învătământ, pe baza următorilor indicatori:

1. numărul de elevi pe fiecare nivel de învătământ, filieră si profil, scolarizati în respectivele unităti de învătământ;

2. costul standard pentru un elev dintr-o unitate de învătământ gimnazial din mediul urban;

3. coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de învătământ, filieră si profil din mediul urban sau rural;

4. numărul de elevi posibil a fi realizat pe clasă, determinat de cauze exclusiv demografice;

5. ponderea elevilor apartinând altor nationalităti, scolarizati în unitatea de învătământ;

6. volumul veniturilor proprii ale consiliilor locale si cuantumul din aceste venituri ce poate fi alocat învătământului.

Coeficientii de corectie sunt calculati si înscrisi în metodologia de calcul si folosire a nivelurilor de costuri standard pe elev/prescolar, aprobată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 29. - Fată de indicatorii prevăzuti la art. 28 lit. c), consiliile locale pot decide prin hotărâri proprii alocarea de fonduri suplimentare pentru unitătile de învătământ care scolarizează elevi cu cerinte educative speciale si/sau pentru unitătile de învătământ cu performante scolare superioare.

Art. 30. - La stabilirea cuantumului fondurilor repartizate pe fiecare unitate de învătământ, consiliul local va avea în vedere si nivelul valorilor înscrise în proiectele de buget ale unitătilor de învătământ.

Art. 31. - La fondurile aferente finantării de bază al căror cuantum a fost stabilit pe baza indicatorilor enumerati la art. 28 lit. c) consiliile locale adaugă fondurile aprobate pentru finantarea complementară.

Art. 32. - Programele nationale sau judetene de dezvoltare a bazei materiale a învătământului, de ajutor social si de editare a manualelor scolare acordate gratuit elevilor se finantează pe baza unor metodologii specifice elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

 

Organisme consultative de specialitate

 

Art. 33. - În procesul de fundamentare a deciziilor cu privire la volumul fondurilor alocate învătământului, în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării si a consiliilor locale functionează organisme consultative de specialitate cu atributii în acest domeniu, după cum urmează:

a) Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar

Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar, constituit potrivit art. 140 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, propune spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetării nivelul costurilor standard pe elev/prescolar, corespunzător finantării de bază a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat. Ministerul Educatiei si Cercetării aprobă nivelul costurilor standard pe elev/prescolar după consultarea federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă si a structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale.

După aprobare, costurile standard pe elev/prescolar se comunică de către Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar, inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru finantarea învătământului preuniversitar si se publică pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetării în vederea stabilirii de către bugetele locale a necesarului de fonduri pentru finantarea de bază.

Pentru activitatea curentă, Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar dispune de un aparat tehnic format din economisti, informaticieni si alt personal de specialitate. Numărul de posturi si structura aparatului tehnic se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

b) Comisia judeteană pentru finantarea învătământului preuniversitar

La nivelul fiecărui judet si al municipiului Bucuresti se constituie, prin hotărâre a Consiliului, comisia judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru finantarea învătământului preuniversitar, având următoarea componentă:

1. un vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv un viceprimar al municipiului Bucuresti – presedintele comisiei;

2. inspectorul scolar general - vicepresedinte;

3. presedintele consiliului scolar judetean - vicepresedinte;

4. directorul economic al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

5. seful compartimentului de finantare si administrare a învătământului din cadrul consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

6. trei reprezentanti ai consiliilor municipale, orăsenesti si comunale;

7. contabilul-sef al inspectoratului scolar;

8. doi directori de unităti de învătământ preuniversitar de stat;

9. doi contabili-sefi ai unor unităti de învătământ preuniversitar de stat;

10. câte un reprezentant al sindicatelor judetene, desemnat de federatiile sindicale reprezentative din învătământ.

Pentru activitatea curentă, comisia dispune de un aparat tehnic format din personal de specialitate organizat în cadrul consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sub formă de compartiment (birou, serviciu) de finantare si administrare a învătământului preuniversitar de stat. Numărul de posturi si structura aparatului tehnic se stabilesc de către fiecare consiliu judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în cadrul volumului total de posturi aprobat.

Comisia judeteană pentru finantarea învătământului preuniversitar de stat analizează datele prezentate de consiliile locale privind nivelul costurilor pe elev/prescolar previzionate pentru finantarea proportională.

Pe baza datelor primite de la consiliile locale si a costurilor medii anuale standard comunicate de Ministerul Educatiei si Cercetării si cu consultarea consiliului scolar judetean, comisia judeteană propune în mod obiectiv si fundamentat costul anual pe elev/prescolar, pe medii - rural, urban -, localităti, tipuri si forme de învătământ. La stabilirea acestor costuri se tine seama si de conditiile specifice în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ din diferite localităti. Nivelul acestor costuri astfel stabilite se comunică fiecărui consiliul local.

c) Comisia locală de finantare a învătământului preuniversitar

La nivelul fiecărei localităti/sector al municipiului Bucuresti functionează o comisie locală de finantare a învătământului preuniversitar constituită prin hotărâre a consiliului local, având următoarea componentă:

1. un viceprimar - presedinte;

2. seful compartimentului de finantare si administrare a învătământului din cadrul consiliului local;

3. unul-doi contabili ai unitătilor de învătământ din localitate;

4. unul-doi directori ai unitătilor de învătământ;

5. reprezentantii organizatiilor sindicale desemnati de sindicatele judetene.

Pentru activitatea curentă, comisia dispune de un aparat tehnic format din personal de specialitate organizat în cadrul primăriilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, sub formă de compartiment (birou, serviciu) de finantare si administrare a învătământului preuniversitar de stat. Numărul de posturi si structura aparatului tehnic se stabilesc de fiecare consiliu local în cadrul volumului total de posturi aprobat.

Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti aduc la cunostintă unitătilor de învătământ din raza lor teritorială nivelul costurilor pe elev comunicate de comisia judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru finantarea învătământului preuniversitar de stat.

Pe baza propunerilor comisiei locale de finantare, consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti aprobă si comunică unitătilor de învătământ de pe raza lor teritorială nivelul costurilor pe prescolar/elev pentru finantarea acestora si solicită fiecărei unităti de învătământ proiectele de buget pentru anul financiar următor.

 

Structura bugetului unitătii de învătământ

 

Art. 34. - Fiecare unitate de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică are obligatia să îsi desfăsoare activitatea pe baza bugetului propriu, aprobat în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare, si cu respectarea dispozitiilor legale privind angajarea si utilizarea fondurilor.

Art. 35. - (1) Bugetul unitătii de învătământ preuniversitar de stat se fundamentează pe baza principiilor finantării de bază si finantării complementare, pe categoriile de cheltuieli înscrise în clasificatia bugetară, având în vedere următorii indicatori:

- numărul de elevi scolarizati pe nivel si profil de învătământ;

- costul standard pentru un elev dintr-o unitate de învătământ gimnazial din mediul urban;

- coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de învătământ, filieră si profil din mediul urban sau rural în care functionează unitatea de învătământ;

- numărul de elevi posibil a fi realizat pe clasă, determinat de cauze exclusiv demografice;

- ponderea elevilor apartinând altor nationalităti, scolarizati în unitatea de învătământ;

- necesarul de fonduri pentru cheltuielile materiale calculat în functie de conditiile specifice ale bazei materiale - dispersia si mărimea spatiilor de învătământ, spatii de învătământ, monumente istorice etc.

(2) La fundamentarea indicatorilor din bugetul unitătii de învătământ preuniversitar de stat se va avea în vedere că anul financiar bugetar cuprinde sfârsitul unui an scolar si începutul anului scolar următor.

(3) Conducerea unitătii de învătământ preuniversitar de stat are obligatia să îsi fundamenteze cheltuielile pe bază de indicatori fizici si valorici care să reflecte în mod real necesarul de finantare, aplicându-se măsuri pentru utilizarea cu maximă eficientă a bazei materiale existente si a fondurilor, în interesul procesului de învătământ si al elevilor.

(4) Proiectul de buget se întocmeste în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat, respectiv a proiectului bugetului local, se definitivează după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat si se aprobă o dată cu aprobarea bugetelor locale.

(5) În anexele la bugetul unitătii de învătământ preuniversitar de stat se prezintă bugetul privind veniturile si cheltuielile activitătilor aducătoare de venituri proprii si bugetul de venituri si cheltuieli al internatelor, căminelor si cantinelor pentru elevi si prescolari.

(6) În cazul în care volumul indicatorilor de cheltuieli aferente finantării de bază propus în proiectul de buget depăseste volumul de fonduri comunicat de consiliul local, conducerea unitătii va întocmi si va înainta consiliului local/judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, un memoriu de fundamentare din care să rezulte cauzele acestor depăsiri.

(7) Finantarea de bază proportională cu numărul de elevi/prescolari se fundamentează pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 2.

 

Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor pentru activitătile aducătoare de venituri proprii

 

Art. 36. - Unitătile de învătământ preuniversitar de stat utilizează pe lângă fondurile alocate prin bugetele locale si bugetul de stat si alte surse de venituri realizate conform art. 17 alin. (6).

Art. 37. - Veniturile proprii se înscriu în bugetul de venituri si cheltuieli al activitătilor aducătoare de venituri proprii, pe surse, după cum urmează:

a) veniturile rezultate din activitatea de productie - ateliere-scoală, ferme agricole, prestări de servicii si altele asemenea -, care cuprind sumele încasate de unitatea de învătământ din activitatea de conversie si reconversie profesională, scolarizare, cursuri de initiere în domeniul informaticii, limbi străine, activităti de productie, prestări de servicii si alte activităti, în conditiile legii;

b) taxele de la persoane fizice si juridice.

Unitătile de învătământ preuniversitar de stat sunt autorizate, potrivit dispozitiilor legale, să stabilească nivelul taxelor pentru desfăsurarea examenului de admitere sau a altor examene, din care se acoperă cheltuielile aferente activitătilor respective. Pentru stabilirea taxelor, fiecare unitate de învătământ preuniversitar de stat îsi estimează cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea examenelor si, în functie de numărul de elevi participanti, stabileste si taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc si prevederile din buget la subdiviziunea respectivă.

Sumele încasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, după caz, reprezintă o altă sursă proprie de venit, al cărei nivel se stabileste si se comunică de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Estimările bugetare se calculează si se fundamentează în functie de: numărul certificatelor sau al diplomelor de absolvire, ce urmează să fie eliberate, înmultit cu costul unui certificat sau al unei diplome.

Tarifele pe elev/cursant percepute pentru organizarea de cursuri de pregătire solicitate de persoane juridice sau fizice se stabilesc, pe bază de conventie/contract, cel putin la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desfăsurarea cursurilor respective;

c) veniturile din închirierea spatiilor disponibile se înscriu în buget la nivelul chiriei stabilite în contractele de închiriere, la care se adaugă obligatoriu cheltuielile cu întretinerea si utilitătile folosite, impozitele pe terenuri si clădiri;

d) veniturile din donatii reprezintă sumele donate de persoane fizice si juridice din tară sau străinătate. Acestea se înscriu fie la nivelul executiei anului precedent, fie la nivelul estimat pentru exercitiul anului curent, independent de veniturile din anul precedent;

e) veniturile din sponsorizări primite de la persoanele juridice sau fizice, conform legii;

f) venituri din surse externe obtinute pe bază de programe de finantare;

g) alte venituri.

 

Cheltuielile pentru activitătile aducătoare de venit

 

Art. 38. - Cheltuielile pentru activitătile aducătoare de venit se înscriu în buget, pe titluri, articole si alineate, în functie de continutul acestora, avându-se în vedere următoarele:

a) Cheltuielile pentru activitatea de productie - ateliere- scoală, ferme agricole, servicii si altele asemenea – se stabilesc pe bază de devize întocmite pentru fiecare activitate de productie, prestări de servicii, în limita veniturilor prevăzute să fie realizate.

b) Cheltuielile pentru desfăsurarea examenelor sau a cursurilor de pregătire solicitate de persoanele fizice si juridice se stabilesc în limita veniturilor din taxele respective. În acest scop se întocmesc note de fundamentare în care se cuprind taxele cuvenite pentru activitătile respective si cheltuielile aferente realizării acestor venituri, si anume: drepturile cuvenite comisiilor de examen, cheltuielile de întretinere a sălilor de examene, pentru utilizarea calculatoarelor, procurarea rechizitelor (hârtie, stampile, cerneală, tusuri si altele asemenea) necesare în vederea desfăsurării examenelor.

c) Cheltuielile necesare pentru tipărirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire se stabilesc în limita sumelor încasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor.

d) Cheltuielile din veniturile încasate în urma închirierii de spatii.

e) Cheltuielile din sumele încasate drept donatii si sponsorizări se înscriu în buget pentru realizarea actiunii stabilite de donator sau în contractele de sponsorizare, după caz. În situatia în care nu au fost stabilite destinatii împreună cu sponsorii si cu donatorii, sumele din sponsorizări si donatii se folosesc pentru acoperirea celorlalte cheltuieli de functionare ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru cheltuielile de personal.

f) Cheltuielile din alte surse de venituri realizate în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Prezentarea si aprobarea bugetelor unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

Art. 39. - (1) Proiectele de bugete elaborate de unitătile de învătământ preuniversitar de stat se prezintă autoritătii administratiei publice locale, în faza de fundamentare a proiectului bugetului de stat si a proiectelor bugetelor locale.

(2) Unitătile de învătământ preuniversitar de stat prezintă autoritătii publice locale proiectul de buget si fundamentările corespunzătoare.

(3) Directorii unitătilor de învătământ preuniversitar de stat răspund de exactitatea datelor cuprinse în notele de fundamentare care au stat la baza întocmirii proiectului de buget al fiecărei unităti de învătământ.

Art. 40. - (1) După aprobarea legii bugetului de stat, consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar, vor repartiza unitătilor administrativ-teritoriale sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si, după caz, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora.

(2) Consiliile locale adaugă la sumele primite de la bugetul de stat si bugetul judetului sumele alocate din bugetul propriu învătământului si aprobă bugetul fiecărei unităti de învătământ. Bugetele aprobate conform legii se comunică unitătilor de învătământ si trezoreriilor în a căror rază teritorială îsi au sediul aceste unităti.

(3) După aprobare, bugetele unitătilor de învătământ preuniversitar de stat reprezintă documentul pe baza căruia se asigură finantarea cheltuielilor acestora în exercitiul financiar respectiv.

 

CAPITOLUL VI

Executia bugetelor unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

Art. 41. - Executia bugetelor unitătilor de învătământ cuprinde, în principal:

- deschiderea creditelor bugetare pentru finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat;

- încasarea veniturilor proprii;

- angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget.

Art. 42. - (1) Etapele care trebuie urmate sunt:

a) Unitătile de învătământ solicită deschiderea de credite până la data de 20 a lunii în curs pentru luna următoare.

b) Deschiderea si repartizarea creditelor bugetare se efectuează de către ordonatorul principal de credite pe baza bugetului propus de directorul unitătii de învătământ si aprobat de ordonatorul principal de credite la nivelul capitolului de cheltuieli 57.02 “Învătământ”, cu desfăsurarea pe titlurile clasificatiei bugetare economice, si anume: 02 “Cheltuieli de personal”, 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, 34 “Subventii”, 38 “Transferuri” si 70 “Cheltuieli de capital”.

Repartizarea creditelor se efectuează pe bază de dispozitii bugetare în perioada 25-30 a lunii în curs pentru luna următoare, pe seama unitătilor de învătământ care au conturi deschise la unitătile teritoriale de trezorerie si contabilitate publică.

(2) La primirea dispozitiei bugetare unitatea teritorială de trezorerie si contabilitate publică înregistrează creditele bugetare, repartizate de ordonatorul principal de credite, în contul unitătii de învătământ preuniversitar de stat: 02 “Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetele locale”, care se desfăsoară în conturi analitice, pe titluri, corespunzător repartizării creditelor bugetare.

(3) Unitătile teritoriale de trezorerie si contabilitate publică comunică unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, după caz, primirea dispozitiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite, eliberând si extrase de cont.

(4) Directorul unitătii de învătământ preuniversitar de stat răspunde dacă nu solicită la termen ordonatorului principal de credite necesarul de fonduri pentru asigurarea în luna următoare a finantării proportionale si complementare.

(5) În cazul nedeschiderii la timp a creditelor bugetare din motive imputabile ordonatorului principal de credite, răspunderea revine acestuia.

 

Încasarea veniturilor propii

 

Art. 43. - (1) Ordonatorii tertiari de credite încasează veniturile proprii în numerar, prin casieria proprie sau prin mandatar de la persoanele fizice si prin virament de la persoanele juridice, în conturile deschise la unitătile teritoriale de trezorerie si contabilitate publică 50.04 “Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de subordonare locală” si 50.10 “Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local”, în cazul veniturilor care privesc activitatea internatelor, căminelor si cantinelor.

(2) Mandatarul se stabileste de către directorul unitătii de învătământ preuniversitar de stat si poate fi administratorul, secretarul scolii sau un cadru didactic.

(3) Operatiunile de încasări prin casieria proprie se organizează potrivit dispozitiilor legale în vigoare si se efectuează numai pe bază de documente legale aprobate de persoanele în drept, care se înregistrează cronologic în registrul jurnal de casă.

(4) Încasările zilnice în numerar se depun de către mandatari în conturile 50.04 “Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de subordonare locală” si 50.10 “Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local”, după caz, deschise pe seama unitătilor de învătământ preuniversitar de stat la unitătile teritoriale de trezorerie si contabilitate publică, astfel:

a) în prima zi lucrătoare de la încasare, în cazul în care unitatea de învătământ are sediul în localitatea în care functionează unitatea trezoreriei la care are contul deschis;

b) în a doua zi lucrătoare de la încasare, în cazul în care unitatea de învătământ preuniversitar de stat are sediul în altă localitate decât unitatea trezoreriei la care are contul deschis.

(5) Pentru operatiunile prin virament se utilizează ordine de plată tip trezorerie, în care se specifică pe verso natura sumelor virate.

 

Angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget

 

Art. 44. - (1) Angajarea cheltuielilor se efectuează de către ordonatorii de credite, pe bază de documente legale (contracte, comenzi, conventii etc.) vizate pentru controlul financiar preventiv, întocmite distinct pentru cheltuieli care se suportă din bugetul local si din venituri proprii, după caz.

(2) În toate documentele de plată va fi înscrisă în mod obligatoriu subdiviziunea clasificatiei din buget în care se încadrează plătile respective.

(3) La ordonatorii tertiari de credite se organizează si functionează controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, republicată.

(4) În vederea urmăririi executiei bugetelor, ordonatorii tertiari de credite efectuează plătile de casă prin următoarele conturi deschise la unitătile trezoreriilor, prin care îsi derulează operatiunile de încasări si plăti, si anume:

a) pentru cheltuielile efectuate din bugetul local:

- contul 24.57.02.02 “Cheltuielile bugetului local pentru învătământ - cheltuieli de personal”;

- contul 24.57.02.20 “Cheltuielile bugetului local pentru învătământ - cheltuieli materiale si servicii”;

- contul 24.57.02.34 “Cheltuielile bugetului local pentru învătământ - subventii”;

- contul 24.57.02.38 “Cheltuielile bugetului local pentru învătământ - transferuri”;

- contul 24.57.02.70 “Cheltuielile bugetelor locale pentru învătământ - cheltuieli de capital”;

b) pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat:

- contul 23.57.01 “Cheltuielile bugetului de stat pentru învătământ” - analitice pe titluri de cheltuieli.

(5) Cheltuielile din venituri proprii se efectuează din conturile 50.04 “Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de subordonare locală” si 50.10 “Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local”, după caz.

(6) Ordonatorii tertiari de credite au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea operatiunilor de încasări si plăti, precum si a celorlalte operatiuni patrimoniale, în mod cronologic si sistematic, în conturile corespunzătoare din planul de conturi pentru institutiile publice, aprobat de Ministerul Finantelor Publice.

(7) Ordonatorii tertiari de credite conduc evidenta analitică a plătilor de casă, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, în cadrul următoarelor conturi de finantare bugetară:

- contul 700.01 “Finantarea din bugetul de stat” pentru fondurile primite de la Ministerul Educatiei si Cercetării prin inspectoratele scolare judetene, care are ca destinatie componenta locală aferentă proiectelor de reformă, bursele pentru elevii din Republica Moldova si pentru elevii străini si etnicii români din afara granitelor tării, organizarea evaluărilor, examenelor, concursurilor si olimpiadelor nationale, perfectionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice;

- contul 700.02 “Finantarea din bugetul local” pentru fondurile primite de la bugetele locale.

 

CAPITOLUL VII

Raportarea executiei bugetare de către unitătile de învătământ

 

Art. 45. - (1) Ordonatorii tertiari de credite întocmesc trimestrial si anual situatii financiare privind executia bugetară, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) Pentru fondurile primite de la Ministerul Educatiei si Cercetării, ordonatorii tertiari de credite întocmesc contul de executie a bugetului de stat pe formularul cuprins în situatiile financiare pentru institutii publice si îl prezintă inspectoratelor scolare.

(3) Situatiile financiare trimestriale si anuale privind executia bugetară, prezentate ordonatorilor principali de credite si trezoreriilor, vor contine în mod obligatoriu anexele nr. 3 si 4. Câte un exemplar din aceste anexe va fi înaintat la inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

(4) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, prin compartimentele de contabilitate si informatizare, centralizează situatiile privind executia bugetară pe unităti de învătământ prevăzute în anexele nr. 3 si 4 si le transmit Consiliului National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar si comisiilor judetene de finantare a învătământului preuniversitar.

Art. 46. - Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar, pe baza datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, analizează modul în care se respectă prevederile legii bugetului de stat si criteriile si principiile finantării învătământului preuniversitar de stat, precum si eventualele fenomene perturbatoare care se manifestă în acest domeniu si cauzele care le determină. Pe baza acestor analize se întocmesc rapoarte trimestriale/anuale care se înaintează conducerii Ministerului Educatiei si Cercetării, însotite de propuneri de îmbunătătire a sistemului de finantare si executie bugetară în sistemul de învătământ preuniversitar de stat.

 

CAPITOLUL VIII

Asigurarea transparentei cu privire la gestionarea fondurilor

 

Art. 47. - (1) Directorii unitătilor de învătământ au obligatia ca, după aprobare, să facă publice bugetele anuale ale unitătilor pe care le conduc, evidentiindu-se cuantumul indicatorilor de venit pe fiecare sursă – buget de stat, buget local si venituri proprii, precum si destinatia cheltuielilor.

(2) Ordonatorul de credite este obligat ca, după înaintarea lor la trezorerie, să facă publice situatiile financiare trimestriale si anuale.

Art. 48. - Directorul unitătii de învătământ va face publice rapoartele de autoevaluare anuală a unitătii de învătământ, realizate pe baza indicatorilor de performantă planificati prin Planul de dezvoltare al unitătii de învătământ.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 49. - Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005 în toate unitătile de învătământ din judetele-pilot nominalizate prin hotărâre a Guvernului. Începând cu aceeasi dată, pentru aceste unităti de învătământ preuniversitar de stat, Normele metodologice pentru finantarea învătământului preuniversitar de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 538/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 19 iunie 2001, cu modificările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 50. - Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integrantă

din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Judetul ...................................................................................

Localitatea .............................................................................

Unitatea de învătământ preuniversitar de stat ...................

 

FUNDAMENTAREA

cheltuielilor privind bursele elevilor pentru anul ..........

 

- mii lei –

Nr.

crt.

Numărul de elevi

din unitate

Numărul de beneficiari

stabilit conform

criteriilor de acordare

a burselor

Fondurile

Alocate

în anul

de bază

Propuneri

alocate

în anul

de plan

%

col. 4/col. 2

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

............................

Contabil-sef,

............................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Judetul ...................................................................................

Localitatea .............................................................................

Unitatea de învătământ preuniversitar de stat ...................

 

FINANTAREA PROPORTIONALĂ

cu numărul de elevi

 

- mii lei –

Nr.

crt.

Nivelurile de învătământ

Numărul

de elevi

Costurile medii

pe elev

Total

cheltuieli

1.

Prescolar

 

 

 

2.

Primar+gimnazial

 

 

 

3.

Liceal

 

 

 

4.

Scoala de arte si meserii

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Director,

............................

Contabil-sef,

............................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Judetul .......................................................................

Localitatea .................................................................

Unitatea de învătământ preuniversitar

de stat/Inspectoratul Scolar Judetean ....................

 

SITUATIA TRIMESTRIALĂ/ANUALĂ

privind executia bugetară

 

- mii lei –

Categoriile

de cheltuieli

Prevederi

Surse

de acoperire

Plăti

Cheltuieli

efective

anuale*)

trimestriale

Credite

deschise

alte

venituri

0

1

2

3

4

5

6

Cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli materiale si servicii

 

 

 

 

 

 

Subventii

 

 

 

 

 

 

Transferuri (burse)

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de capital

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Director/Inspector scolar judetean,

.............................................................

Contabil-sef,

...........................

 


*) La raportarea anuală coloana 1 se completează cu prevederile aprobate initial, iar coloana 2, cu prevederile definitive.

 

ANEXA Nr. 41)

la normele metodologice

 

Judetul ...................................................................................

Unitatea de învătământ preuniversitar de stat ...................

 

SITUATIA TRIMESTRIALĂ/ANUALĂ

privind executia bugetară din unitătile de învătământ pe niveluri si medii de învătământ

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si administrare asupra unor imobile situate în municipiul Craiova, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, situate în municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1 si Str. Unirii nr. 17, judetul Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în proprietatea publică a municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului, situat în municipiul Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 8, si a unei părti din imobilul situat în municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 14, judetul Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din proprietatea publică a municipiului Craiova si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.409.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în proprietatea publică a municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judetul Dolj

 

Locul unde sunt

situate imobilele

care se transmit

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

în baza

Hotărârii Guvernului nr. 15/2004

Municipiul Craiova,

str. A.I. Cuza nr. 1,

judetul Dolj

Statul român,

din administrarea

Ministerului

Finantelor Publice

Municipiul Craiova,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului

3 corpuri de clădire cu suprafata construită de:

- 700 m2 - corp C1 (S+P+4E)

- 204 m2 - corp C2 (S+P+1E)

 

Municipiul Craiova,

Str. Unirii nr. 17,

judetul Dolj

- 29 m2 - corp C3 (P) si suprafata

Craiova construită desfăsurată de 2.972 m2 (C1+C2+C3)

- mijloace fixe

- obiecte de inventar

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judetul Dolj, în proprietatea publică a statului si în administrarea

Ministerului Finantelor Publice

 

Locul

unde sunt situate

imobilele

care se transmit

în administrare

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

în baza Hotărârii Guvernului nr. 15/2004

Municipiul Craiova,

str. Eugeniu Carada

nr. 8, judetul Dolj

Municipiul Craiova,

din administrarea

Consiliului Local

al Municipiului

Craiova

Statul român,

în administrarea

Ministerului

Finantelor Publice

Suprafata construită = 317,50 m2

Suprafata utilă desfăsurată = 481,16 m2

Suprafata construită desfăsurată = 661 m2

Va fi atribuit

de Ministerul Finantelor

Publice

Municipiul Craiova,

str. Mitropolit

Firmilian nr. 14,

judetul Dolj

Municipiul Craiova,

din administrarea

Consiliului Local

al Municipiului

Craiova

Statul român,

în administrarea

Ministerului

Finantelor Publice

Suprafata construită = 288 m2

Suprafata utilă desfăsurată = 230,37 m2

Suprafata construită desfăsurată = 230,37 m2

Va fi atribuit

de Ministerul Finantelor

Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. f), al art. 28, precum si al art. 32-34 din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul infrastructură si autorizare,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din 29 decembrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii de distributie, în calitate de prestator de servicii, vor încheia contracte pe baza contractului-cadru mentionat la art. 1 cu următorii clienti:

a) furnizorii consumatorilor racordati la retelele de distributie;

b) consumatorii racordati la retelele de distributie;

c) producătorii, autoproducătorii si operatorul de transport si de servicii de sistem care utilizează serviciul de distributie pentru energia electrică achizitionată pentru consumul propriu tehnologic;

d) alti operatori de distributie;

e) subconsumatorii racordati la retelele unui consumator.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2000 privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, si Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2000 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru servicii de transformare si/sau conexiune în statii electrice de înaltă si foarte înaltă tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 22 septembrie 2000.

Art. 5. - Contractul-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice nu se aplică în cazul consumatorilor captivi.

Art. 6. - Operatorii de distributie si participantii la piata de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin de către prestatori si clienti.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2004.

Nr. 43.


*) Anexa la prezentul ordin se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 856 din 13 decembrie 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.963 din 28 decembrie 2004

 

ORDIN

privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 484/2004 privind aprobarea Listei agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obligatiile agentilor economici din sectorul minier, datorate si neachitate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetului asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru perioada ianuarie-octombrie 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Obligatiile agentilor economici din sectorul minier către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru perioada ianuarie-noiembrie 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Aceste obligatii se vor regulariza pe baza realizărilor cumulate pe primele 11 luni ale anului 2004.

(3) Scutirea la plată a obligatiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se aplică începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar după această dată nu se mai calculează dobânzi si penalităti de întârziere.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

ANEXA Nr. 1

 

- miliarde lei –

Nr.

crt.

Unitatea

Valoarea

ajutorului de stat

pentru perioada

ianuarie-octombrie 2004

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

1.256,4

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

227,1

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

249,0

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.*) Târgu Jiu

1.449,2

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

66,2

6.

Societatea Comercială “Miniera Banat Anina” - S.A. 50,0

 

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

279,5

8.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

21,4

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

36,9

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

43,2

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

40,9

12.

TOTAL:

3.719,8


*) Inclusiv realizările din trimestrul I ale Companiei Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A.

 

ANEXA Nr. 2

 

- miliarde lei –

Nr.

crt.

Unitatea

Valoarea ajutorului de stat

pentru perioada

ianuarie-noiembrie 2004

(preliminat)

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

1.308,8

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

227,1

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

249,0

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.*)

1.601,5

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

71,9

6.

Societatea Comercială “Miniera Banat Anina” - S.A.

54,3

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

298,4

8.

Societatea Comercială “Băita”-S.A. Stei

23,4

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

41,3

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

47,3

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

40,9

12.

TOTAL:

3.963,9


*) Inclusiv realizările din trimestrul I ale Companiei Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A.