MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 71         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare

 

52. - Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

 

Rectificări la:

- Legea nr. 116/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, si al art. 26 alin. (2) teza finală din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefecturile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 22 iunie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul,

Bogdan Olteanu

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2005.

Nr. 50.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii privind pregătirea, elaborarea si avizarea proiectelor de acte normative

 

Art. 1. - Reglementarea relatiilor sociale prin acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.

Art. 2. - (1) Actele normative se initiază, se elaborează, se adoptă si se aplică în conformitate cu prevederile Constitutiei României, cu dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, precum si cu principiile ordinii de drept.

(2) Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislatiei, scop în care:

a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel, cu care se află în conexiune, precum si cu reglementările comunitare si cu tratatele internationale la care România este parte;

b) proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăsi limitele competentei instituite prin acel act si nici nu poate contraveni principiilor si dispozitiilor acestuia.

Art. 3. - (1) Potrivit Constitutiei României, Guvernul adoptă hotărâri si ordonante.

(2) Hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor.

(3) Ordonantele simple, emise în domenii care nu fac obiectul legilor organice, se adoptă numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în limitele si în conditiile prevăzute de aceasta.

(4) Ordonantele de urgentă se adoptă în conditiile prevăzute de art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutia României, republicată.

(5) Guvernul îsi exercită initiativa legislativă potrivit Constitutiei României, prin însusirea proiectelor de lege elaborate de ministere sau de alte autorităti ale administratiei publice si transmiterea acestora spre dezbatere si adoptare camerei competente a Parlamentului.

Art. 4. - (1) Proiectele de acte normative se elaborează de către autoritătile abilitate să le initieze, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000, republicată.

(2) Au dreptul să initieze proiecte de acte normative, în conformitate cu atributiile si cu domeniul lor de activitate, următoarele autorităti publice:

a) ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum si autoritătile administrative autonome;

b) organele de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor - prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;

c) prefecturile, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit legii – prin Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 5. - (1) În vederea elaborării proiectelor de acte normative, la toate autoritătile publice prevăzute la art. 4 alin. (2) se constituie, prin dispozitie a conducătorilor acestora, colective speciale în componenta cărora sunt desemnati juristi, specialisti în domeniul integrării europene, precum si specialisti din compartimentele corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare. Colectivul va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general.

(2) Colectivul prevăzut la alin. (1) întocmeste o primă formă a proiectului de act normativ, care este prezentată conducătorului autoritătii publice initiatoare ori persoanei desemnate prin dispozitie a acestuia.

(3) În procesul de elaborare a proiectelor de acte normative autoritătile publice initiatoare au obligatia să respecte regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică.

(4) Pentru asigurarea consultării partenerilor sociali, autoritătile publice initiatoare au obligatia să supună proiectele de acte normative cu caracter economico-social analizei comisiilor de dialog social, constituite în cadrul acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 314/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere si al prefecturilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Proiectele de acte normative trebuie însotite de următoarele instrumente de prezentare si motivare:

a) expuneri de motive - în cazul proiectelor de legi;

b) note de fundamentare - în cazul ordonantelor, al ordonantelor de urgentă si al hotărârilor Guvernului;

c) referate de aprobare - pentru celelalte acte normative.

(2) Instrumentele de prezentare si motivare a actelor normative trebuie să cuprindă mentiunile prevăzute la art. 30 din Legea nr. 24/2000, republicată.

(3) În cazul proiectelor de ordonante de urgentă, elementele de fapt si de drept ale situatiei extraordinare ce impune recurgerea la acest demers legislativ vor fi prezentate si în preambulul proiectului respectiv, potrivit art. 41 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată.

Art. 7. - (1) Proiectul de act normativ initiat de autoritătile publice competente se transmite pe circuitul de avizare numai după însusirea acestuia, prin semnarea instrumentului de motivare, de conducătorul autoritătii publice initiatoare si de ministrul de stat coordonator.

(2) Proiectul de act normativ însusit potrivit alin. (1) se transmite concomitent, în copie, autoritătilor publice interesate în aplicarea acestuia, în functie de obiectul reglementării, care au obligatia să analizeze si să comunice initiatorului eventualele observatii si propuneri, în termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, dacă nu s-a stabilit un alt termen. Proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislatiei nationale cu prevederile comunitare se transmit spre analiză si Ministerului Integrării Europene, însotite de tabelul de concordantă între actul comunitar propus să fie transpus si proiectul de act normativ care îl transpune. În această etapă proiectul de act normativ nu se transmite Ministerului Justitiei decât în situatia în care acesta are calitatea de minister coinitiator.

Pentru obtinerea avizului din punct de vedere al legalitătii, proiectul de act normativ se transmite Ministerului Justitiei în conditiile art. 8 alin. (6).

Art. 8. - (1) După obtinerea punctelor de vedere ale autoritătilor publice care urmează să avizeze, initiatorul definitivează proiectul de act normativ. La operatiunea de definitivare de către colectivul prevăzut la art. 5 alin. (1) pot participa si reprezentanti ai autoritătilor publice avizatoare.

(2) Dacă în urma propunerilor si observatiilor primite de la autoritătile publice avizatoare s-au adus modificări proiectului de act normativ, instrumentele de prezentare si motivare initiale vor fi reformulate în mod corespunzător, astfel încât acestea să se refere la forma proiectului de act normativ care va fi transmisă spre avizare.

(3) După definitivare originalul proiectului de act normativ, însotit de instrumentul de prezentare si motivare, refăcut conform modificărilor operate, se transmite succesiv spre avizare de către initiator autoritătilor publice prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 3 zile de la primirea punctelor de vedere ale acestora.

(4) Proiectele de acte normative ce transpun prevederi comunitare se transmit spre avizare si Ministerului Integrării Europene.

(5) În situatia în care între initiator si autoritătile publice avizatoare există puncte de vedere diferite, proiectul de act normativ va fi avizat în termen de maximum 3 zile de la primirea acestuia, cu obiectii, care vor fi anexate si prezentate în cadrul sedintei Guvernului.

(6) Proiectele de acte normative se transmit Ministerului Justitiei în original, împreună cu o copie si numai după obtinerea avizelor autoritătilor publice interesate. Ministerul Justitiei avizează proiectele de acte normative exclusiv din punct de vedere al legalitătii, încheind succesiunea operatiunilor din etapa de avizare.

(7) Avizul Ministerului Justitiei nu este obligatoriu în cazul hotărârilor Guvernului cu caracter individual ce au ca obiect exclusiv:

a) numiri si revocări din functie;

b) stabilirea unor date;

c) aprobarea de indicatori tehnico-economici de investitii;

d) aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale agentilor economici si ale institutiilor publice, pentru cazurile prevăzute de lege, si a rectificării acestora;

e) acordarea de ajutoare financiare si de urgentă;

f) alocarea de fonduri de la bugetul de stat, suplimentarea bugetelor institutiilor publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului;

g) aprobarea finantării de proiecte si actiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României;

h) aprobarea stemelor pentru judete, municipii, orase si comune.

Art. 9. - Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Concurentei se supun spre adoptare Guvernului numai după obtinerea acestui aviz. Avizul Consiliului Concurentei se obtine de către autoritatea publică initiatoare a respectivului proiect de act normativ.

Art. 10. - Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării se supun spre adoptare Guvernului numai după obtinerea acestui aviz.

Art. 11. - (1) Tratatele la nivel guvernamental sau departamental se negociază si se semnează de către persoanele desemnate în acest scop, pe baza împuternicirii Guvernului.

(2) Memorandumurile prin care se supun spre aprobare Guvernului negocierea si/sau semnarea tratatelor prevăzute la alin. (1) vor fi initiate, în functie de obiectul reglementării, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe si/sau cu Ministerul Integrării Europene si vor fi avizate de autoritătile publice interesate. Avizul Ministerului Justitiei este obligatoriu în cazul în care se solicită împuternicirea de semnare a actelor internationale.

(3) Memorandumurile prin care se supun spre aprobare Guvernului negocierea si/sau semnarea tratatelor prevăzute la alin. (1) vor fi însotite si de proiectele de acte normative prin care urmează să se accepte, să se adere la ele, să se ratifice sau să se aprobe respectivele tratate, după încheierea acestora.

(4) După aprobare Secretariatul General al Guvernului comunică autoritătilor publice initiatoare decizia Guvernului.

Art. 12. - (1) În cazul tratatelor care se supun Parlamentului de către Guvern în vederea ratificării sau pentru care competenta de aprobare revine, potrivit legii, Guvernului, proiectul de act normativ trebuie să fie însotit de textul actului international în limba originară si în traducere oficială sau autorizată.

(2) În situatii extraordinare, categoriile de tratate prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele pot fi ratificate prin ordonante de urgentă.

(3) Proiectele de acte normative prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi initiate, în functie de obiectul reglementării, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrării Europene si cu celelalte ministere sau autorităti publice interesate.

(4) Textele tratatelor care se supun ratificării sau aprobării se vor stampila pe fiecare pagină, iar pe ultima pagină se vor mentiona explicit numele persoanelor semnatare si se va atesta, prin semnătura persoanei autorizate si prin aplicarea stampilei, conformitatea documentului cu originalul.

Art. 13. - (1) Proiectele de ordonante de urgentă vor fi avizate în prealabil, din punctul de vedere al oportunitătii promovării acestora, de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, cu participarea conducătorului autoritătii publice care a initiat ordonanta de urgentă.

(2) Conducătorul autoritătii publice initiatoare va transmite proiectul de ordonantă de urgentă autoritătilor publice interesate în aplicarea acestuia, potrivit art. 7, numai după obtinerea unui aviz favorabil conform alin. (1).

(3) În situatia în care avizul prevăzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul de ordonantă de urgentă va fi refăcut sub forma unui proiect de lege si va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor legale prevăzute în prezentul regulament.

(4) Dacă autoritatea care a elaborat proiectul de ordonantă de urgentă sustine necesitatea promovării lui în această formă, chiar după obtinerea unui aviz nefavorabil, acordat în conformitate cu prevederile alin. (1), proiectul va fi discutat în cadrul sedintei Guvernului, unde se va adopta o hotărâre finală.

(5) Nici un proiect de ordonantă de urgentă nu poate fi inclus pe agenda de lucru a Guvernului fără avizul prevăzut la alin. (1).

Art. 14. - Prin decizie a primului-ministru, pe lângă Secretariatul General al Guvernului se pot constitui grupuri de lucru formate din specialisti - colaboratori externi - pentru analizarea proiectelor de acte normative sub aspectul solutiilor propuse, cerintelor de corelare cu ansamblul reglementărilor interne, armonizării cu legislatia europeană si cu tratatele internationale la care România este parte, precum si al respectării normelor de tehnică legislativă.

Art. 15. - (1) Proiectele de acte normative avizate se transmit de către initiator Secretariatului General al Guvernului, atât în original, stampilate pe fiecare pagină, cât si pe suport magnetic, însotite de fisa circuitului de avizare al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Secretariatul General al Guvernului va solicita de îndată următoarele avize:

a) avizul Consiliului Legislativ, ce urmează să fie emis, potrivit legii, în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de:

- 24 de ore pentru proiectele de ordonante de urgentă;

- două zile pentru proiectele de legi care urmează să fie tansmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedură de urgentă;

- 10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative;

b) avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării, în cazul proiectelor de acte normative prevăzute la art. 10;

c) avizul Consiliului Economic si Social, în cazul proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificările si completările ulterioare, care urmează să fie emis, potrivit legii, în termen de:

- 10 zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de hotărâri, de ordonante si de legi ordinare;

- 20 de zile calendaristice de la primirea solicitării, în cazul proiectelor de legi organice.

(3) Secretariatul General al Guvernului verifică îndeplinirea conditiilor de formă ale fiecărui proiect de act normativ, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, întocmind, dacă este cazul, o notă cuprinzând propuneri si/sau observatii.

Art. 16. - Autoritătile publice, inclusiv Secretariatul General al Guvernului, sunt obligate să furnizeze Consiliului Legislativ informatiile si documentatiile necesare privind avizarea proiectelor de acte normative, în termenele si în conditiile stabilite prin Legea nr. 73/1993 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, republicată.

Art. 17. - Proiectele de acte normative care nu corespund conditiilor de formă prevăzute de prezentul regulament vor fi restituite initiatorilor de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lor.

Art. 18. - (1) După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 15, Secretariatul General al Guvernului transmite initiatorului, după caz, următoarele documente:

a) avizul Consiliului Legislativ;

b) avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării;

c) avizul Consiliului Economic si Social;

d) nota cuprinzând propunerile si/sau observatiile sale.

(2) Pe baza documentelor mentionate la alin. (1) colectivul prevăzut la art. 5 alin. (1) are obligatia de a reanaliza si, după caz, de a reface proiectul de act normativ. Proiectul de act normativ refăcut va fi transmis Secretariatului General al Guvernului, stampilat pe fiecare filă, cu cel putin 5 zile înainte de data sedintei Guvernului pe a cărei agendă de lucru se solicită să fie înscris.

(3) În situatia în care initiatorul nu acceptă, total sau partial, observatiile si propunerile formulate în documentele prevăzute la alin. (1), acesta va transmite Secretariatului General al Guvernului forma proiectului de act normativ ce urmează să fie supusă spre adoptare Guvernului, însotită de o notă justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neacceptarea observatiilor si/sau a propunerilor respective.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind analiza si supunerea spre adoptare a proiectelor de acte normative

 

Art. 19. - (1) Pregătirea sedintelor Guvernului se realizează de Secretariatul General al Guvernului.

(2) În vederea pregătirii sedintelor Guvernului, Secretariatul General al Guvernului organizează în prealabil reuniuni de lucru cu reprezentanti, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor si ai celorlalte autorităti publice initiatoare si avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare.

(3) Secretariatul General al Guvernului va transmite proiectul agendei de lucru a sedintei Guvernului din respectiva săptămână, structurat în două părti, împreună cu actele incluse în aceasta, tuturor membrilor Guvernului, precum si conducătorilor altor autorităti publice interesate.

(4) Proiectul agendei de lucru a sedintei Guvernului cuprinde: proiecte de acte normative, rapoarte, note, notemandat, memorandumuri, puncte de vedere, informări si alte documente, în functie de necesităti si de solicitări.

(5) În cadrul reuniunii vor fi discutate, în principal, următoarele probleme:

a) modalitatea de structurare a proiectului agendei de lucru comunicat;

b) modalitatea de solutionare a unor chestiuni apărute pe circuitul de avizare, în cazul proiectelor de acte normative care urmează să fie înscrise pe agenda de lucru a următoarelor sedinte ale Guvernului;

c) situatia proiectelor de acte normative adoptate de Guvern si nefinalizate până la data reuniunii;

d) situatia sarcinilor restante rezultate din actele normative publicate.

(6) În prima parte a agendei de lucru vor fi înscrise proiectele de acte normative si alte documente, care au toate avizele ministerelor implicate, inclusiv formele refăcute conform avizelor Consiliului Legislativ, Consiliului Economic si Social si, după caz, Consiliului Suprem de Apărare a Tării sau Consiliului Concurentei, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în scopul facilitării luării unei decizii rapide de către Guvern asupra actelor care sunt agreate de toate ministerele implicate si care nu mai comportă discutii suplimentare pentru a fi adoptate de Guvern.

(7) În cadrul reuniunilor vor fi luate în discutie numai actele înscrise în cele două părti ale proiectului agendei de lucru, pentru a se stabili:

a) dacă aceste acte îndeplinesc conditiile prevăzute de prezentul regulament si nu mai comportă discutii suplimentare pentru a fi adoptate de Guvern;

b) dacă sunt problemele actelor înscrise în a doua parte a proiectului agendei de lucru, luându-se în considerare următoarele aspecte:

- dacă respectivele acte ridică probleme care pot fi rezolvate până la data desfăsurării sedintei Guvernului;

- dacă mai este necesar avizul altor ministere;

- dacă există puncte de vedere divergente pentru care este necesară o decizie a Guvernului.

(8) În functie de rezultatul dezbaterilor si clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor, documentele urmează să fie înscrise în una dintre cele două părti ale proiectului agendei de lucru sau să fie amânate pentru înscrierea pe agenda de lucru a următoarelor sedinte ale Guvernului.

(9) Proiectul agendei de lucru, avizat de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, este prezentat de acesta spre aprobare primului-ministru. Agenda de lucru aprobată se comunică de Secretariatul General al Guvernului tuturor membrilor Guvernului, precum si conducătorilor altor autorităti publice interesate, cu cel putin 36 de ore înainte de începerea sedintei Guvernului.

(10) Sedintele de lucru ale Guvernului se desfăsoară utilizându-se Sistemul informatic pentru sedintele Guvernului.

(11) Membrii Guvernului, reprezentantii autoritătilor publice interesate, precum si ceilalti invitati a căror prezentă este necesară pentru buna desfăsurare a sedintelor Guvernului se convoacă de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, conform dispozitiei primului-ministru.

Art. 20. - (1) Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora, initiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amânarea proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru.

(2) În cazuri exceptionale primul-ministru poate aproba ca pe durata desfăsurării sedintei Guvernului să fie luate în discutie si proiecte de acte normative sau materiale neînscrise pe agenda de lucru. În cazul adoptării de către Guvern a acestor proiecte de acte normative, initiatorul are obligatia să îsi însusească observatiile si propunerile cu privire la forma si legalitatea acestor proiecte, cuprinse în documentele prevăzute la art. 18 alin. (1).

(3) Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de act normativ, luată ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată prin anuntul primului-ministru privind adoptarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz.

Art. 21. - (1) După adoptare, Secretariatul General al Guvernului finalizează proiectul de act normativ prin operarea observatiilor de tehnică legislativă.

(2) În situatia în care în sedinta Guvernului au fost formulate observatii de fond, Secretariatul General al Guvernului le va comunica initiatorilor atât prin fax, cât si prin posta specială, imediat după ce stenograma sedintei Guvernului a fost redactată.

(3) În termen de cel mult două zile de la primirea observatiilor formulate în sedinta Guvernului, initiatorul este obligat să transmită Secretariatului General al Guvernului reformulările textelor vizate de acestea; în acest răspuns vor fi cuprinse, dacă este cazul, si reformulările textelor vizate de observatiile de fond cuprinse în documentele prevăzute la art. 18 alin. (1). Initiatorul aplică stampila conducătorului institutiei pe fiecare pagină ce contine textele reformulate. Reformulările textelor vizate, însotite de o adresă din partea initiatorului, se transmit prin fax, precum si prin posta specială, originalul urmând să fie atasat la dosarul actului normativ în cauză.

(4) După finalizare Secretariatul General al Guvernului transmite autoritătii publice initiatoare forma finală a actului normativ.

(5) În situatia în care initiatorul nu acceptă propunerile si/sau observatiile aprobate de Guvern, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a sedintei Guvernului.

Art. 22. - (1) Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării si adoptării lor în sedinta Guvernului vor fi supuse unei noi avizări a Consiliului Legislativ, a Consiliului Suprem de Apărare a Tării si a Consiliului Economic si Social, după caz. În situatia în care, ca urmare a noii avizări de către aceste autorităti, este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a sedintei Guvernului.

(2) Repunerea pe agenda de lucru a sedintei Guvernului este obligatorie si în cazul proiectelor de acte normative adoptate potrivit art. 20 alin. (2), dacă:

a) acceptarea ulterioară a observatiilor cuprinse în documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) determină modificări de fond ale proiectului;

b) avizul Consiliului Legislativ si/sau avizul Consiliului Economic si Social sunt negative, după transmiterea de către initiator a punctului său de vedere la Secretariatul General al Guvernului.

(3) În toate cazurile, dacă ulterior adoptării initiatorul solicită operarea altor modificări care nu au fost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obligatia să repună respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru.

Art. 23. - (1) După sedinta Guvernului, Secretariatul General al Guvernului va proceda la:

a) definitivarea actului normativ adoptat, în conditiile art. 21;

b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnării, si ministrilor care au obligatia punerii lui în executare, în vederea contrasemnării.

Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării lui de către primul-ministru;

c) numerotarea actelor normative în cadrul anului calendaristic; actele Guvernului vor purta data sedintei Guvernului în care acestea au fost adoptate;

d) transmiterea la Camera Deputatilor sau, după caz, la Senat, a proiectelor de legi, însotite de expunerile de motive ale acestora si de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru;

e) transmiterea către secretarul general al Camerei Deputatilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor si ordonantelor Guvernului, însotite, după caz, de notele de fundamentare ale acestora, semnate de ministrul sau de ministrii initiatori.

Sunt exceptate de la publicare hotărârile Guvernului care intră sub incidenta prevederilor art. 108 alin. (4) ultima teză din Constitutia României, republicată, care se comunică numai institutiilor interesate;

f) publicarea notelor de fundamentare ale hotărârilor si ordonantelor adoptate, pe pagina de Internet a Guvernului;

g) transmiterea la Senat sau la Camera Deputatilor, după caz, a ordonantelor si a ordonantelor de urgentă ale Guvernului, însotite de expunerile de motive ale proiectelor de legi pentru aprobarea acestora si de hotărârile de adoptare, semnate de primul-ministru.

(2) În vederea publicării de pagina de Internet a Guvernului sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea I, initiatorilor le revine obligatia să transmită Secretariatului General al Guvernului, imediat după adoptare, nota de fundamentare semnată numai de conducătorul/conducătorii autoritătii/autoritătilor publice initiatoare, care să se refere la forma finală a actului normativ, precum si la avizul Consiliului Legislativ.

(3) În conformitate cu dispozitiile art. 75 din Constitutia României, republicată, se supun spre dezbatere si adoptare:

a) Camerei Deputatilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi prevăzute la art. 86 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) Senatului, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi prevăzute la art. 381 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. - Instrumentele de prezentare si motivare, variantele si formele succesive ale proiectelor de acte normative, precum si originalul actului normativ adoptat se păstrează de Secretariatul General al Guvernului, astfel încât să se asigure cunoasterea întregului proces de elaborare a actului normativ respectiv.

Art. 25. - (1) Actul normativ modificat sau completat în mod substantial va fi republicat în temeiul unei dispozitii exprese cuprinse în actul de modificare, respectiv de completare.

(2) Republicarea actelor normative modificate sau completate prin ordonante ale Guvernului se poate face numai după aprobarea acestora din urmă prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepante cu actul de aprobare, în cazul în care acesta aduce alte modificări ordonantei supuse aprobării.

(3) Legile, precum si ordonantele si hotărârile Guvernului vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autoritătii publice care a emis actul de modificare, respectiv de completare. În acest sens autoritătile publice initiatoare ale proiectelor de ordonante sau hotărâri ale Guvernului de modificare, respectiv de completare, au obligatia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textul actului normativ de bază, în forma republicabilă, cu solicitarea de republicare, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2000, republicată.

(4) Forma republicabilă contine textul actului normativ de bază, în care se integrează prevederile modificate sau cele de completare, se actualizează denumirile schimbate între timp, cum ar fi cele ale unor institutii sau localităti, si se dă, atunci când s-a dispus în mod expres, o nouă numerotare alineatelor, articolelor, capitolelor si celorlalte structuri ale actului normativ în cauză.

(5) Legile, precum si ordonantele si hotărârile Guvernului vor fi republicate cu avizul Consiliului Legislativ asupra noului text, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului adresată secretarului general al Camerei Deputatilor.

Art. 26. - (1) În cazul în care după publicarea actelor normative adoptate de Guvern se descoperă erori materiale în cuprinsul acestora, se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare.

(2) Rectificarea textelor actelor normative adoptate de Guvern se face cu avizul Consiliului Legislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului adresată secretarului general al Camerei Deputatilor. În acest sens autoritătile publice initiatoare ale proiectelor de acte normative care contin erori materiale au obligatia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textele vizate, în forma rectificabilă, justificând necesitatea îndreptării erorii materiale, cu solicitarea de a se dispune rectificarea necesară în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2000, republicată.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii privind ordinele, instructiunile si celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor si ai celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de prefecti

 

Art. 27. - (1) Ordinele cu caracter normativ, instructiunile si alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor si ai celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cele ale prefectilor se emit pe baza si în executarea legilor, a ordonantelor si a hotărârilor Guvernului.

(2) Ordinele, instructiunile si alte asemenea acte se emit atunci când se prevede aceasta printr-o dispozitie legală, cu încadrarea în termenul stabilit si cu indicarea expresă a temeiului legal.

(3) Ordinele, instructiunile si alte asemenea acte vor fi elaborate respectându-se normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autoritătii publice respective, si vor fi avizate în mod obligatoriu de compartimentul juridic propriu.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) se semnează numai de către conducătorii autoritătilor publice emitente.

Art. 28. - (1) Toate ordinele, instructiunile si alte asemenea acte cu caracter normativ ale ministrilor si conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I, prin grija acestora.

(2) Prefectii vor dispune publicarea ordinelor emise în monitoarele oficiale ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă legea nu dispune altfel, ordinele, instructiunile si alte acte cu caracter normativ care au ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 29. - (1) Pe întregul parcurs al elaborării proiectelor de acte normative se interzice personalului autoritătilor publice initiatoare si avizatoare furnizarea în afara institutiilor respective a unor date sau informatii cu privire la respectivele proiecte de acte normative.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) actele, datele sau informatiile referitoare la proiectele de acte normative, care sunt furnizate în afara institutiilor cu adresă oficială, datată si sub semnătura conducerii autoritătilor publice initiatoare ori avizatoare sau în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică.

Art. 30. - Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefectii vor analiza periodic stadiul aplicării actelor normative din domeniul lor de activitate si vor face propuneri temeinic justificate de adaptare a reglementărilor legale la cerintele impuse de evolutia vietii economico-sociale.

Art. 31. - (1) În situatia în care împotriva unui act al Guvernului se formulează o plângere prealabilă sau o reclamatie administrativă în conditiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, adresată Secretariatului General al Guvernului, aceasta se comunică de îndată initiatorului, care are obligatia să reanalizeze actul respectiv si să comunice Secretariatului General al Guvernului, în termen de 10 zile de la solicitare, propuneri de mentinere, de modificare si/sau de completare ori de abrogare a acestuia.

(2) În situatia în care initiatorul propune mentinerea actului administrativ, Secretariatul General al Guvernului comunică reclamantului solutia de respingere a plângerii prealabile sau, după caz, a reclamatiei administrative. Secretariatul General al Guvernului va asigura sustinerea solutiei de mentinere a actului administrativ în fata instantelor de contencios administrativ.

(3) În situatia în care initiatorul propune admiterea plângerii prealabile sau, după caz, a reclamatiei administrative, acesta are obligatia de a promova un proiect de modificare, de completare sau de abrogare, după caz, a actului administrativ contestat, respectând dispozitiile prezentului regulament si ale legislatiei privind contenciosul administrativ.

 

ANEXĂ*)

la regulament

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare contract-cadru.

Art. 2. - (1) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va elabora, în temeiul art. 10 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, ca parte integrantă a acestuia, denumite în continuare norme, cu participarea, în conditiile legii, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentisti din România, a Colegiului Farmacistilor din România si a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale, elaborate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al ministrilor si conducătorilor institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.

Art. 3. - Serviciile medicale, medicamentele în tratamentul ambulatoriu si dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale se acordă în baza contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară, asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si medicină dentară, asistenta medicală spitalicească, asistenta medicală de recuperare, de îngrijiri medicale la domiciliu, de servicii medicale de urgentă si transport sanitar, de medicamente în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, precum si unitătile de asistentă medico-socială, denumiti în continuare furnizori, si casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.

Art. 4. - În domeniul asigurărilor sociale de sănătate comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, împreună cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor, care se negociază cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Aceste criterii se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si au caracter obligatoriu pentru toti furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 22 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2005.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT - CADRU

privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Furnizorii si casele de asigurări de sănătate, aflati în relatie contractuală, au obligatia să respecte prevederile contractului-cadru si ale normelor.

(2) Nerespectarea obligatiilor contractuale de către părti conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractul-cadru si în contractele de furnizare de servicii medicale, respectiv de medicamente în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, încheiate între furnizori si casele de asigurări de sănătate.

Art. 2. - (1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale sunt prevăzute în norme.

(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părtile contractuale, în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Casele de asigurări de sănătate comunică termenele de depunere a cererilor însotite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii si negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale, prin afisare la sediul institutiei, publicare pe pagina web a acesteia, anunt în mass-media.

(2) În cazul în care furnizorii de servicii medicale si de medicamente depun cererile însotite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii si negocierii contractelor la alte termene decât cele stabilite si comunicate de către casele de asigurări de sănătate, si nu participă la negocierea si încheierea contractelor în termenul stabilit de către acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfăsura activitate în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de fortă majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, si notificate de îndată casei de asigurări de sănătate.

Art. 4. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze în limita si la termenele stabilite în contracte contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale.

(2) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a deconta unele servicii raportate ca realizate conform contractelor se poate face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la acesta, cu precizarea explicită a temeiului legal care a stat la baza refuzului.

(3) Litigiile dintre furnizori si casele de asigurări de sănătate se solutionează de Comisia Centrală de Arbitraj organizată conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 5. - În cazul în care contractul dintre furnizori si casele de asigurări de sănătate a încetat din motive imputabile furnizorilor, constatate de casele de asigurări de sănătate si, după caz, confirmate de Comisia Centrală de Arbitraj, dacă au existat contestatii, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relatii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai putin de un an de la data încetării contractului. La reluarea relatiilor contractuale, în cazul în care contractele încetează din nou din motive imputabile furnizorilor, casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi.

Art. 6. - (1) Organizarea controlului furnizării serviciilor medicale, medicamentelor în tratamentul ambulatoriu si dispozitivelor medicale acordate asiguratilor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Ministerul Sănătătii si/sau Casa Natională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, Colegiul Farmacistilor din România si Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România.

(2) Controlul serviciilor medicale acordate asiguratilor de către furnizori se efectuează de către serviciile specializate din structura Ministerului Sănătătii, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a directiilor de sănătate publică si a directiilor medicale ori structurilor similare organizate conform Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, Colegiul Farmacistilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România, organizate la nivel national si teritorial, precum si alte institutii abilitate, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele justificative privind realizarea serviciilor raportate, în baza cărora se face decontarea.

(2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele justificative în baza cărora se decontează serviciile raportate conduce la rezilierea contractului de furnizare de servicii.

Art. 8. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate va elabora norme în vederea recuperării, prin grija caselor de asigurări de sănătate, a sumelor aferente serviciilor medicale acordate unei persoane ca urmare a prejudiciilor sau daunelor cauzate sănătătii acesteia de alte persoane.

Art. 9. - Furnizorii de servicii medicale întocmesc evidente distincte pentru accidentele produse în timpul programului de lucru si pentru bolile profesionale. Până la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau a caracterului profesional al bolii, conform prevederilor legale în vigoare, contravaloarea serviciilor medicale si a medicamentelor acordate persoanelor în cauză se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din contributiile de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, după caz.

Art. 10. - Casele de asigurări de sănătate organizează proceduri de licitatie sau de negociere, după caz, pentru serviciile din pachetul de servicii de bază, potrivit conditiilor prevăzute în norme. Licitatia, respectiv negocierea, se organizează în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii de bază, între furnizori si casele de asigurări de sănătate, decontate exclusiv din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, în scopul utilizării eficiente a acestuia.

Art. 11. - Atributiile ce revin, potrivit legii, directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sunt exercitate de către directiile medicale sau de structurile similare organizate conform Legii nr. 100/1998, cu modificările si completările ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie.

Art. 12. - Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor si decontării serviciilor medicale, a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor care vor răspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii generale si conditii specifice pentru furnizorii de servicii medicale

 

SECTIUNEA 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 13. - În vederea intrării în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie organizati în una dintre structurile aprobate conform prevederilor legale în vigoare;

b) să fie autorizati si acreditati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documentele necesare încheierii contractelor

 

Art. 14. - Contractul de furnizare de servicii medicale între furnizorul de servicii medicale si casa de asigurări de sănătate se încheie de către reprezentantul legal pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, actul de înfiintare sau organizare, după caz;

b) autorizatia sanitară de functionare;

c) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;

d) codul numeric personal sau codul fiscal, după caz;

e) dovada de acreditare a furnizorului;

f) autorizatia de liberă practică pentru personalul angajat;

g) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile si drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale, precum si obligatiile generale ale caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 15. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligatii:

a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitătii desfăsurate;

b) să informeze asiguratii despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale si pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligatiile furnizorului de servicii medicale în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum si obligatiile asiguratului;

c) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;

d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi însotită de desfăsurătoarele privind activitătile realizate, care cuprind si codul numeric personal al asiguratilor care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atât pe suport de hârtie, cât si pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Desfăsurătoarele se stabilesc prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si se pun la dispozitie furnizorilor de servicii medicale de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;

e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate si directiilor de sănătate publică datele necesare pentru urmărirea desfăsurării activitătii în asistenta medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

f) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor si efectuarea vaccinărilor, confirmate de directiile de sănătate publică;

g) să întocmească bilet de trimitere către alte specialităti sau în vederea internării, atunci când este cazul, si să ataseze la acest bilet rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, atunci când acestea au fost necesare pentru a sustine si/sau a confirma diagnosticul mentionat pe biletul de trimitere, si data la care au fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită internarea; medicul va mentiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigatiilor paraclinice si va informa asiguratul asupra obligativitătii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;

h) să completeze corect si la zi formularele tipizate din sistemul informational al Ministerului Sănătătii cu datele corespunzătoare activitătii desfăsurate;

i) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu si a unitătii sanitare;

j) să respecte programul de lucru pe care să îl afiseze la loc vizibil si să îl comunice caselor de asigurări de sănătate si directiilor de sănătate publică;

k) să anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza încheierii contractului si să îndeplinească în permanentă aceste conditii pe durata derulării contractelor;

l) să respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; furnizorilor li se recomandă participarea la actiunile de instruire organizate de casele de asigurări de sănătate si de directiile de sănătate publică;

m) să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementărilor în vigoare, ca urmare a unui act medical propriu si numai pentru afectiuni care intră în competentă conform autorizatiei de liberă practică; medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordantă cu diagnosticul;

n) să nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgentă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită;

o) să acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

p) să acorde servicii medicale si să efectueze analize medicale si alte investigatii paraclinice în regim de urgentă femeii gravide;

q) să afiseze într-un loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relatie contractuală;

r) să elibereze acte medicale, în conditiile stabilite în norme;

s) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat, în conditiile prevăzute în norme.

Art. 16. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele drepturi:

a) să primească contravaloarea serviciilor medicale realizate si raportate, potrivit contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

b) să fie informati permanent si din timp asupra conditiilor furnizării serviciilor medicale;

c) să cunoască conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si decontate de casele de asigurări de sănătate, precum si eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;

d) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de asigurări de sănătate, precum si diferenta dintre tariful acceptat la plată de sistemul de asigurări sociale de sănătate si cel practicat pe piată pentru unele servicii medicale;

e) să negocieze, în calitate de parte contractantă, pachetul de servicii medicale acordate asiguratilor, precum si clauzele suplimentare la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - În relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizati si acreditati si să facă publică lista acestora pentru informarea asiguratilor;

b) să controleze furnizarea serviciilor medicale care fac obiectul contractelor încheiate pe baza documentelor justificative corespunzătoare;

c) să verifice prescrierea medicamentelor si recomandarea investigatiilor paraclinice de către furnizorii de servicii medicale, în conformitate cu reglementările în vigoare;

d) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate si raportate, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată, prezentate atât pe suport de hârtie, cât si pe suport magnetic, în formatul solicitat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

e) să asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de păstrare a sănătătii, în vederea reducerii si evitării cauzelor de îmbolnăvire;

f) să utilizeze un sistem informatic unitar si confidential corespunzător asigurării cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicată fiecărui asigurat;

g) să monitorizeze numărul serviciilor medicale acordate de către furnizorii cu care se află în relatii contractuale;

h) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conditii de reziliere si încetare a contractelor

 

Art. 18. - Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării următoarelor situatii:

a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea acreditării furnizorului;

d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru;

e) nerespectarea obligatiilor contractuale, constatată cu ocazia controlului efectuat de institutiile abilitate să efectueze acest control;

f) neanuntarea casei de asigurări de sănătate cu privire la orice modificare în legătură cu conditiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 19. - Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) furnizorul de servicii medicale se mută din teritoriul de functionare;

b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, după caz;

c) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

d) acordul de vointă al părtilor;

e) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

 

SECTIUNEA a 5-a

Conditii speciale

 

Art. 20. - Pentru categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, care beneficiază de asistentă medicală gratuită suportată din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile stabilite de reglementările legale în vigoare, casele de asigurări de sănătate decontează integral suma aferentă serviciilor medicale furnizate prevăzute în pachetul de bază de servicii medicale, care cuprinde atât contravaloarea serviciilor medicale acordate oricărui asigurat, cât si suma aferentă contributiei personale prevăzute la unele servicii medicale ca obligatie de plată pentru asigurat, în conditiile mentionate în norme.

 

SECTIUNEA a 6-a

Asistenta medicală primară - Conditii specifice

 

PARAGRAFUL 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 21. - (1) Asistenta medicală primară se asigură numai de către medicul de familie, prin cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si prin cabinete medicale care functionează în structura sau în coordonarea unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistenta medicală primară, autorizati si acreditati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(2) La contractare, furnizorul prezintă lista cuprinzând asiguratii înscrisi la medicul de familie titular, în cazul cabinetelor medicale individuale, si listele cuprinzând asiguratii înscrisi la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale, în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. Listele vor fi raportate pe suport de hârtie si în format electronic.

(3) Necesarul de medici de familie si numărul minim de asigurati de pe listele medicilor de familie pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicală primară între furnizori si casele de asigurări de sănătate se stabileste pe localităti, de către o comisie paritară formată din reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate si ai directiilor de sănătate publică, respectiv ai directiilor medicale ori structurilor similare organizate conform Legii nr. 100/1998, cu modificările si completările ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie, cu participarea reprezentantilor consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucuresti, cu exceptia cabinetelor medicale care functionează în structura sau în coordonarea unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie.

(4) În localitătile urbane numărul minim de asigurati de pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, în cazul medicilor nou-veniti, este de 1.000. Pentru medicii de familie care la data de 31 decembrie 2004 au sub 1.000 de asigurati înscrisi pe listele proprii, furnizorii vor încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate respectând numărul minim de asigurati înscrisi. Încadrarea obligatorie în limita de 1.000 de asigurati înscrisi se realizează până la data de 31 decembrie 2005. Medicilor de familie al căror număr de asigurati înscrisi pe listele proprii scade, timp de 3 luni consecutive, sub numărul minim pentru care se poate încheia contractul de furnizare de servicii medicale, în situatia cabinetelor medicale individuale, li se reziliază contractul în conditiile legii, iar pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale medicii de familie respectivi sunt exclusi din contract prin modificarea acestuia, ca urmare a reanalizării fiecărei situatii de scădere a numărului minim de asigurati, de către comisia constituită conform alin. (3). Asiguratii de pe listele acestora pot opta pentru alti medici de familie adusi la cunostintă asiguratilor de către casele de asigurări de sănătate.

(5) În localitătile acoperite din punct de vedere numeric cu medici de familie, pentru asigurarea calitătii asistentei medicale, medicii de familie vor înscrie în listele proprii un număr de maximum 2.000 de asigurati, în conditiile stabilite prin norme.

Art. 22. - (1) Cabinetele medicale din mediul rural pot avea puncte secundare de lucru în localitătile rurale, în situatia în care asiguratii de pe lista proprie a medicilor respectivi au răspândire mare în teritoriu. Cabinetele medicale din mediul urban pot avea puncte secundare de lucru în localitătile rurale numai dacă acestea sunt deficitare în ceea ce priveste existenta medicilor de familie, pentru perioada în care nu este acoperit necesarul de servicii medicale. Lista localitătilor rurale în care cabinetele medicale din mediul urban pot avea puncte secundare de lucru se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la propunerea comisiei formate din reprezentanti ai directiilor de sănătate publică si ai consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din România, cu avizul caselor de asigurări de sănătate. Autorizatia sanitară este obligatorie atât pentru cabinetele medicale, cât si pentru punctele secundare de lucru ale acestora.

(2) Medicul de familie, prin reprezentantul său legal, încheie contract cu o singură casă de asigurări de sănătate, respectiv cu cea în a cărei rază administrativteritorial ă îsi are sediul cabinetul medical, sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, după caz.

(3) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor înscrisi, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul.

Art. 23. - Medicii de familie acordă asistentă medicală pentru asiguratii înscrisi în lista proprie, potrivit pachetului de servicii medicale de bază, asigură asistentă medicală pentru situatii de urgentă oricărei persoane care are nevoie de aceste servicii, asigură asistentă medicală persoanelor care nu fac dovada calitătii de asigurat si a plătii contributiei la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, conform pachetului minimal de servicii medicale, precum si categoriilor de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii.

Art. 24. - Pentru acordarea serviciilor medicale contractate cabinetele medicale vor încadra un asistent medical la 1.000 de asigurati înscrisi în lista proprie a unui medic de familie. Asistentul medical poate fi încadrat si cu fractiune de normă dacă pe lista medicului de familie sunt sub 1.000 de asigurati.

 

PARAGRAFUL 2

Programul de lucru

 

Art. 25. - Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicală primară acordă servicii medicale în cadrul programului stabilit de către acestia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pentru asigurarea de servicii medicale 24 de ore din 24, inclusiv sâmbăta, duminica si sărbătorile legale, în afara programului de lucru se acordă servicii medicale de către medicii de familie în centrele de permanentă înfiintate si organizate conform prevederilor legale în vigoare. În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile de organizare a unui centru de permanentă, continuitatea acordării asistentei medicale primare se asigură de către medicii de familie care domiciliază în localitătile rurale respective, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 26. - (1) Programul de activitate săptămânal al fiecărui medic de familie, organizat în functie de conditiile specifice din zonă, trebuie să asigure în medie pe zi minimum 5 ore la cabinetul medical si două ore la domiciliul asiguratilor, conform graficului de vizite la domiciliu. Acolo unde îsi desfăsoară activitatea cel putin 2 medici de familie, acordarea asistentei medicale se va asigura atât dimineata, cât si după-amiaza. În cazul în care numărul asiguratilor înscrisi pe lista proprie este mai mare decât numărul mediu de asigurati stabilit la nivel national, respectiv de 2.000, programul total de lucru se prelungeste corespunzător, în functie de numărul de asigurati înscrisi pe listă, în conditiile prevăzute prin norme.

(2) Asistenta medicală în afara programului de lucru este asigurată, după caz, de:

a) medicii de familie asociati din mai multe localităti în centre de permanentă care acordă asistentă medicală conform prevederilor legale în vigoare;

b) medicii de familie din mediul rural, care domiciliază în localitatea respectivă, în zonele în care nu există posibilitatea asocierii medicilor în vederea organizării unui centru de permanentă, precum localităti izolate, greu accesibile, cu un număr mic de locuitori si cu număr redus de medici, conform unui program stabilit de comun acord de medicul respectiv cu directia de sănătate publică judeteană;

c) serviciile medicale specializate publice de urgentă si transport sanitar sau unitătile specializate pentru transport medical, solicitate direct ori prin intermediul autoritătilor administratiei publice locale în zonele rurale, dacă nu este organizat centru de permanentă sau dacă nu există medic de familie care domiciliază în localitatea respectivă, în conditiile prevăzute la lit. b).

(3) Pentru accesul pacientilor la asistenta medicală în afara programului de lucru, medicul de familie are obligatia să afiseze la cabinetul medical numărul de telefon si adresa centrului de permanentă la care se poate apela, precum si programul fiecăruia dintre medicii asociati, iar în situatia în care nu este organizat centru de permanentă, pentru urgente medicale se afisează numărul de telefon la care poate fi apelat serviciul medical specializat public de urgentă si transport sanitar sau unitatea specializată pentru transport medical.

(4) Modalitatea de decontare a serviciilor prevăzute la alin. (2) se stabileste prin norme.

Art. 27. - Pentru perioadele de absentă a medicilor de familie se organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic de familie. Conditiile de înlocuire se stabilesc prin norme.

 

PARAGRAFUL 3

Medicii de familie nou-intrati în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Art. 28. - Medicul de familie nou-venit într-o localitate beneficiază lunar, în baza unei conventii de furnizare de servicii medicale, similară contractului de furnizare de servicii medicale, încheiată între reprezentantul legal al cabinetului medical si casa de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listelor cu asiguratii înscrisi, de un venit care este format din:

a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim si cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut, la care se aplică ajustările prevăzute în norme;

b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare si functionare a cabinetului medical, stabilită conform normelor.

Art. 29. - Medicul de familie nou-venit într-o localitate, într-un cabinet medical deja existent în care si-a desfăsurat activitatea un medic de familie al cărui contract de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate a încetat ca urmare a decesului sau a retragerii definitive din activitate a acestuia, poate încheia contract cu casa de asigurări de sănătate în baza listei de asigurati a medicului care a functionat anterior în cabinetul respectiv, în conditiile stabilite în norme.

Art. 30. - În localitătile deficitare din punct de vedere al existentei medicului de familie, casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte cu medicii de medicină generală pentru o perioadă determinată.

 

PARAGRAFUL 4

Obligatiile furnizorilor si ale caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 31. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară au următoarele obligatii:

a) să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activitătile care sunt cuprinse în baremul de activităti practice obligatorii din curricula de pregătire în specialitatea medicină de familie si în concordantă cu competentele obtinute. De asemenea, au obligatia de a interpreta investigatiile necesare în stabilirea diagnosticului;

b) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguratii înscrisi ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în functie de miscarea lunară a asiguratilor, si să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate; să actualizeze lista proprie în functie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate; să comunice caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale;

c) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrisi pe lista unui medic de familie o dată cu prima consultatie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de resedintă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părintii nu au altă optiune exprimată în scris, imediat după nasterea copilului;

d) să înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultatie, în localitatea de domiciliu sau, după caz, de resedintă a acestora ori la solicitarea reprezentantilor din sistemul de asistentă medicală comunitară;

e) să nu refuze înscrierea pe lista de asigurati a copiilor, la solicitarea părintilor, apartinătorilor legali sau la anuntarea de către casa de asigurări de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale ori de primărie, precum si la solicitarea reprezentantilor din sistemul de asistentă medicală comunitară sau a directiilor de protectie a copilului pentru copiii aflati în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;

f) să respecte dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie după expirarea a cel putin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situatia în care nu se respectă această obligatie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreste să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă;

g) să solicite asiguratilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat;

h) să participe la activitatea de asigurare a asistentei medicale continue, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, în conditiile stabilite prin norme;

i) să prescrie medicamente cu sau fără contributia personală a asiguratilor, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecintă a actului medical propriu. Medicul de familie refuză transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fără contributia personală a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile în care pacientul urmează o schemă de tratament pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, stabilită si initiată de medicul de specialitate aflat în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală.

Art. 32. - În relatiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicală primară, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să comunice medicilor de familie, în vederea actualizării listelor proprii, persoanele care nu mai îndeplinesc conditiile de a fi înscrise pe lista medicilor de familie respectivi;

b) să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale atât prin afisare la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât si pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acestora de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

c) să tină evidenta distinctă a asiguratilor de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în functie de casele de asigurări de sănătate la care acestia se află în evidentă; pentru asiguratii care se află în evidenta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si a Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care sunt înscrisi pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurări de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti, confirmarea calitătii de asigurat se face de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe bază de tabel centralizator transmis lunar atât pe suport de hârtie, cât si în format electronic. Pentru asiguratii care se află în evidenta caselor de asigurări de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti si care sunt înscrisi pe listele medicilor de familie aflati în relatie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, confirmarea calitătii de asigurat se face de către casele de asigurări de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti, pe bază de tabel centralizator transmis atât pe suport de hârtie, cât si în format electronic;

d) să informeze asiguratii despre obligativitatea efectuării controlului medical anual prin toate mijloacele de care dispun.

 

PARAGRAFUL 5

Decontarea serviciilor medicale

 

Art. 33. - Modalitătile de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală primară sunt:

a) tarif pe persoană asigurată - per capita;

b) tarif pe serviciu medical.

Art. 34. - Decontarea serviciilor medicale în asistenta medicală primară se face prin:

a) plata prin tarif pe persoană asigurată; suma cuvenită se stabileste în raport cu numărul de puncte calculat în functie de numărul asiguratilor înscrisi pe lista proprie - conform structurii pe grupe de vârstă, ajustat în conditiile prevăzute prin norme, numărul de puncte aferent fiecărei grupe de vârstă -, ajustat în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea, de gradul profesional si cu valoarea unui punct, stabilite prin norme. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Numărul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare asigurat corespunde asigurării de către furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgentă si activităti de suport. Serviciile medicale care se asigură prin plata per capita si conditiile în care acestea se acordă se stabilesc prin norme.

Valoarea definitivă a punctului este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru; această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct prevăzută în norme si asigurată pe durata valabilitătii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat;

b) plata prin tarif pe serviciu medical, stabilit în functie de numărul de servicii medicale si de valoarea unui punct. Numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct si nivelul valorii minime garantate pentru un punct se stabilesc prin norme.

Valoarea definitivă a unui punct este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

Această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct, prevăzută în norme si asigurată pe durata valabilitătii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat.

Art. 35. - Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenta medicală primară si casele de asigurări de sănătate, la valoarea minimă garantată pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu, iar regularizarea trimestrială la valoarea definitivă, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului. Furnizorii vor depune lunar în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face plata documentele necesare decontării serviciilor, potrivit normelor.

Art. 36. - Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor, la regularizare avându-se în vedere si serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

 

PARAGRAFUL 6

Sanctiuni, conditii de reziliere si încetare a contractelor

 

Art. 37. - (1) Asiguratii în vârstă de peste 18 ani au dreptul si obligatia de a efectua un control medical annual pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în ceea ce priveste morbiditatea si mortalitatea, control care se va efectua în luna de nastere a fiecărui asigurat înscris pe lista medicului de familie. Pentru cadrele didactice controlul medical anual se efectuează la începutul anului scolar.

Exceptie fac situatiile în care asiguratul nu se prezintă la control din motive obiective, pe care trebuie să le justifice în scris medicului de familie, situatie în care asiguratul va fi reprogramat. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să informeze public asiguratii despre obligativitatea efectuării acestui control. Neefectuarea acestor controale medicale din cauza medicului de familie, în proportie de peste 20% din totalul programărilor si/sau reprogramărilor pe trimestru, atrage diminuarea cu 10% a veniturilor medicului de familie pentru trimestrul respectiv, în conditiile stabilite prin norme.

(2) În cazul în care persoanele împuternicite de casele de asigurări de sănătate constată nerespectarea programului de lucru stabilit, se va diminua valoarea minimă garantată a punctului per capita în luna respectivă medicilor de familie la care se înregistrează aceste situatii, după cum urmează:

a) la prima constatare cu 10%;

b) la a doua constatare cu 15%;

c) la a treia constatare cu 20%.

(3) În cazul în care persoanele împuternicite de casele de asigurări de sănătate, împreună cu reprezentanti ai consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucuresti, constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contributia personală din partea asiguratului si/sau recomandări de investigatii paraclinice nejustificate, se va diminua valoarea minimă garantată a punctului per capita în luna respectivă medicilor de familie la care se înregistrează această situatie, conform prevederilor alin. (2) lit. a), b) si

c) pentru fiecare dintre situatiile de mai sus.

(4) Sumele obtinute ca disponibil din aceste diminuări, în conditiile alin. (1)-(3), la nivelul caselor de asigurări de sănătate, se vor folosi la reîntregirea sumei alocate asistentei medicale primare.

(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) si (3), casele de asigurări de sănătate tin evidenta distinct pe fiecare medic de familie.

Art. 38. - Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării situatiilor prevăzute la art. 18, precum si în următoarele situatii:

a) în cazul în care numărul asiguratilor înscrisi la un medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 21 alin. (3);

b) o dată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori în cursul unui an a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului per capita pentru nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandări nejustificate de investigatii paraclinice.

Art. 39. - Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una dintre situatiile prevăzute la art. 19, precum si în următoarele situatii:

a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;

b) medicul titular al cabinetului medical individual renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

 

SECTIUNEA a 7-a

Asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si de asistentă medicală stomatologică - conditii specifice

 

PARAGRAFUL 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 40. - Asistenta medicală ambulatorie de specialitate se asigură de medici de specialitate, medici dentisti si dentisti, împreună cu personal mediu sanitar si alte categorii de personal si cu personalul sanitar din serviciile conexe actului medical si se acordă prin:

a) cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, autorizate si acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

b) unităti sanitare ambulatorii de specialitate, autorizate si acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, apartinând ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie;

c) ambulatorii de specialitate din structura spitalelor autorizate si acreditate, inclusiv ale celor din reteaua ministerelor si institutiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti si din reteaua Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

d) laboratoare medicale de radiologie si imagistică medicală, de analize medicale, explorări functionale, pentru servicii medicale paraclinice, autorizate si acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

e) centre de diagnostic si tratament si centre medicale - unităti medicale cu personalitate juridică, autorizate si acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

f) centre de referintă de diagnostic imagistic, autorizate si acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, pentru servicii medicale de înaltă performantă.

Art. 41. - (1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru specialitătile clinice în baza specialitătilor confirmate prin ordin al ministrului sănătătii. Cabinetele medicale în care îsi desfăsoară activitatea medicii care au obtinut competenta de acupunctură, fitoterapie, homeopatie si planificare familială si care sunt certificati de Ministerul Sănătătii si lucrează exclusiv în aceste activităti încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate în baza competentelor de mai sus. Furnizorii de servicii de medicină dentară încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii de medicină dentară, în conditiile stabilite prin norme.

(2) Numărul necesar de medici de specialitate, pe fiecare specialitate clinică si pentru medicina dentară, pe judete, pentru care se încheie contractul, se stabileste de către o comisie formată din reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate si ai directiilor de sănătate publică, respectiv ai directiilor medicale ori structurilor similare organizate conform Legii nr. 100/1998, cu modificările si completările ulterioare, din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie, cu consultarea reprezentantilor consiliilor judetene ale Colegiului Medicilor din România si ai Colegiului Medicilor Dentisti din România, respectiv al municipiului Bucuresti, până la aprobarea normativelor elaborate de Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România si Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(3) Serviciile publice conexe actului medical, furnizate în cabinetele de liberă practică organizate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, se contractează de titularii acestor cabinete cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate.

(4) Furnizorii de servicii medicale pentru specialitătile paraclinice încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate în baza specialitătii obtinute si confirmate prin ordin al ministrului sănătătii pentru medicii de specialitate pe care îi reprezintă.

Art. 42. - (1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii medicale de specialitate prevăzuti la art. 40 si casa de asigurări de sănătate se încheie în baza documentelor prevăzute la art. 14; în cazul furnizorilor de servicii medicale paraclinice, contractul se încheie si pe baza documentelor necesare pentru încadrarea laboratoarelor medicale în criteriile de selectie prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru.

(2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale clinice si de medicină dentară încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativteritorial ă îsi are sediul furnizorul de servicii medicale sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice încheie un singur contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul, filiale sau puncte de lucru furnizorul de servicii medicale si/sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul.

(4) Fiecare medic de specialitate care acordă servicii medicale de specialitate într-o unitate sanitară ambulatorie de specialitate, organizată conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, îsi desfăsoară activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu posibilitatea, pentru specialitătile clinice, de a-si majora programul de activitate în conditiile prevăzute la art. 45 alin. (2).

Art. 43. - Medicii de specialitate din ambulatoriile de specialitate acordă următoarele tipuri de servicii medicale: examen clinic, investigatii paraclinice si tratamente profilactice si curative.

Art. 44. - Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, poate angaja medici, medici dentisti, personal mediu sanitar si alte categorii de personal, în conditiile prevăzute de aceeasi ordonantă, achitând lunar toate obligatiile prevăzute de lege pentru personalul angajat. În situatia în care volumul de activitate al cabinetului medical conduce la un program de lucru săptămânal de minimum 35 de ore al medicului de specialitate, încadrarea personalului mediu sanitar pe bază de contract individual de muncă este obligatorie.

 

PARAGRAFUL 2

Programul de lucru

 

Art. 45. - (1) Cabinetele medicale de specialitate din specialitătile clinice îsi stabilesc programul de activitate astfel încât să asigure accesul asiguratilor pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână, repartizarea acestora pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate.

(2) În situatia în care necesarul de servicii medicale de o anumită specialitate presupune prelungirea programului de lucru, medicul poate să acorde servicii medicale în cadrul unui program majorat cu maximum 17,5 ore pe săptămână. În situatia în care programul majorat nu acoperă volumul de servicii medicale necesare, medicul va întocmi liste de asteptare pentru asigurati.

(3) În cabinetele de medicină dentară si în laboratoarele medicale medicii îsi vor stabili programul de activitate în functie de volumul serviciilor de medicină dentară si al serviciilor medicale paraclinice contractate.

(4) Serviciile medicale din specialitătile clinice si de medicină dentară se acordă conform programărilor, exceptie făcând situatiile de urgentă medico-chirurgicală.

(5) Medicul de specialitate care are contract de muncă sau integrare clinică într-o sectie a unui spital aflat în relatie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital si care, pentru specialitătile clinice, să nu depăsească maximum 17,5 ore pe săptămână, după cum urmează:

a) într-un cabinet organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) în ambulatoriul de specialitate al spitalului, în conditiile reglementărilor legale în vigoare, în cazul în care casa de asigurări de sănătate nu are încheiat, pentru specialitatea respectivă în localitatea în care functionează spitalul, nici un alt contract cu un furnizor de servicii medicale ambulatorii de specialitate, organizat conform legii.

Fac exceptie situatiile în care cererea de servicii medicale pentru anumite specialităti nu este acoperită. În acest sens, comisia constituită conform art. 41 alin. (2) poate propune spre aprobare situatiile concrete privind specialitătile neacoperite Ministerului Sănătătii, cu consultarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în vederea respectării obligatiei de asigurare a valorii minime garantate pentru un punct.

(6) Acordarea serviciilor medicale în cazurile prevăzute la alin. (5) lit. a) si b) se face în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate, iar nerespectarea acestei prevederi atrage măsuri mergând până la rezilierea contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

(7) Medicul de specialitate care are contract de muncă sau integrare clinică pentru activitate desfăsurată exclusiv în cabinete medicale de specialitate fără personalitate juridică, care se află în structura spitalelor, poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în afara programului de activitate din ambulatoriul de specialitate al spitalului, în conditiile prevăzute la alin. (2) sau la alin. (5).

 

PARAGRAFUL 3

Drepturile si obligatiile furnizorilor, precum si obligatiile caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 46. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate sunt obligati:

a) să acorde servicii de asistentă medicală ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, precum si a serviciilor de acupunctură, fitoterapie, homeopatie si planificare familială.

Lista cuprinzând afectiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate se stabileste prin norme;

b) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul si tratamentele recomandate; să transmită rezultatul investigatiilor paraclinice medicului de familie la care este înscris asiguratul;

c) să întocmească liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile.

Art. 47. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate au dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor medicale pentru care asiguratul nu are bilet de trimitere, cu exceptia afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, a urgentelor si a serviciilor de acupunctură, fitoterapie, homeopatie si planificare familială, prevăzute în norme.

Art. 48. - În relatiile cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate casele de asigurări de sănătate sunt obligate să facă publică valoarea definitivă a punctului, rezultată în urma regularizării trimestriale, atât prin afisare la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât si pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

 

PARAGRAFUL 4

Decontarea serviciilor medicale

 

Art. 49. - Modalitatea de plată a furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate este tariful pe serviciu medical sau plata pe bază de sumă fixă negociată.

Art. 50. - (1) Decontarea serviciilor medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate se face prin:

a) plata prin tarif exprimat în puncte pentru specialitătile clinice, stabilită în functie de numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical, ajustat în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea, gradul profesional al medicilor si de valoarea unui punct, stabilită în conditiile prevăzute în norme. Numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical si conditiile de acordare a serviciilor medicale se stabilesc în norme.

Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Valoarea definitivă a punctului este unică pe tară, se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, si nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct, stabilită în norme si valabilă pentru anul 2005;

b) plata prin tarif exprimat în lei pentru serviciile medicale acordate în specialitătile paraclinice si de medicină dentară. Suma cuvenită se stabileste în functie de numărul de servicii medicale si de tarifele aferente acestora. Tarifele serviciilor medicale si conditiile în care acestea se acordă sunt prevăzute în norme;

c) plata pe bază de sumă fixă negociată pe pachet de servicii medicale. Suma fixă negociată se stabileste în functie de numărul de servicii medicale estimat ca necesar pentru asigurati, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul. Conditiile acordării si decontării acestor servicii sunt prevăzute în norme.

(2) Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale ambulatorii de specialitate, în conditiile stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie, medicii din cabinetele medicale scolare/studentesti pentru elevi, respectiv studenti, medicii din cabinetele medicale de unitate apartinând ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale, pentru asiguratii care nu sunt înscrisi în lista unui medic de familie, medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, în situatia în care persoanele institutionalizate nu sunt incluse pe lista unui medic de familie, medicii din serviciile publice specializate sau organisme private autorizate pentru copiii încredintati ori dati în plasament, dacă nu sunt înscrisi pe lista unui medic de familie, medicii din alte institutii de ocrotire socială, dacă persoanele institutionalizate nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie, medicii din unitătile de asistentă medico-socială, precum si pe bază de scrisoare medicală de la medicii de specialitate din spitale, în situatia în care este necesar un tratament ambulatoriu înainte de internarea în spital sau atunci când este necesar un astfel de tratament după externare, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, precum si a serviciilor de acupunctură, fitoterapie, homeopatie si planificare familială, situatie în care medicii de specialitate vor solicita persoanelor respective actele doveditoare care atestă calitatea de asigurat.

(3) Persoanele care se prezintă la medicul de specialitate fără bilet de trimitere, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, a afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate si a serviciilor de medicină dentară, precum si a serviciilor de acupunctură, fitoterapie, homeopatie si planificare familială, plătesc contravaloarea serviciilor medicale la tarifele stabilite de fiecare furnizor, afisate la loc vizibil.

(4) Trimiterea asiguratului de către un medic de specialitate aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate către un alt medic din ambulatoriul de specialitate aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate se face pe baza biletului de trimitere numai pentru situatia în care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv.

Art. 51. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate si casele de asigurări de sănătate. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunară se face la valoarea minimă garantată, iar regularizarea trimestrială, la valoarea definitivă, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor.

(2) Casele de asigurări de sănătate care au încheiat contracte cu centrele de referintă vor vira acestora, în primele 5 zile ale lunii curente, 30% din valoarea lunară a contractului, urmând ca diferenta să se vireze în primele 10 zile ale lunii următoare, pe bază de factură, cu conditia asigurării continuitătii furnizării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale, precum si a asigurării calitătii serviciilor furnizate si satisfacerii tuturor solicitărilor de servicii medicale, în conditiile prevăzute prin norme. Facturile emise de centrele de referintă de diagnostic imagistic vor fi însotite de listele cuprinzând persoanele asigurate beneficiare ale serviciilor medicale efectiv prestate, de numărul de servicii medicale, în conditiile stabilite prin norme.

Art. 52. - Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor; la regularizare se au în vedere si serviciile medicale omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

 

PARAGRAFUL 5

Sanctiuni, conditii de reziliere si încetare a contractului

 

Art. 53. - (1) În cazul în care persoanele împuternicite de casele de asigurări de sănătate constată nerespectarea programului de lucru stabilit, se va diminua valoarea minimă garantată a punctului în luna respectivă pentru medicii din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice la care se înregistrează aceste situatii sau, după caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de medicină dentară ori paraclinice aferente lunii respective, după cum urmează:

a) la prima constatare cu 10%;

b) la a doua constatare cu 15%;

c) la a treia constatare cu 20%.

În cazul în care persoanele împuternicite de casele de asigurări de sănătate constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contributia personală din partea asiguratului si/sau recomandări de investigatii paraclinice nejustificate, se va diminua valoarea minimă garantată a punctului în luna respectivă pentru medicii la care se înregistrează această situatie sau, după caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de medicină dentară aferente lunii respective, conform prevederilor lit. a), b) si c), pentru fiecare dintre situatiile de mai sus.

(2) Sumele obtinute ca disponibil din aceste diminuări, în conditiile alin. (1), la nivelul caselor de asigurări de sănătate, se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinatie initială.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), casele de asigurări de sănătate tin evidenta distinct pe fiecare medic/furnizor, după caz.

Art. 54. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă de casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primei constatări după aplicarea de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului sau a contravalorii serviciilor de medicină dentară/paraclinice pentru nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri ori prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandări nejustificate de investigatii paraclinice, precum si în situatiile prevăzute la art. 18.

Art. 55. - Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una dintre situatiile prevăzute la art. 19, precum si în următoarele situatii:

a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;

b) medicul titular al cabinetului medical individual renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România sau, după caz, al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

 

SECTIUNEA a 8-a

Servicii medicale în unităti sanitare cu paturi

 

A. SPITALE

 

PARAGRAFUL 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 56. - (1) Asistenta medicală spitalicească se acordă în unităti sanitare cu paturi, autorizate/acreditate conform legii.

(2) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu spitalele numai pentru sectiile care au încadrare cu personal medical de specialitate si dotare tehnică necesară.

(3) Asistenta medicală spitalicească se acordă în regim de:

a) spitalizare continuă;

b) spitalizare de o zi;

c) spitalizare de zi.

(4) Asistenta medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

a) urgente medico-chirurgicale si situatiile în care este pusă în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesită supraveghere medicală continuă;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

c) tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare;

d) alte situatii bine justificate de către medicul care face internarea si avizate de medicul sef de sectie.

(5) Pentru monitorizarea respectării criteriilor de internare, la încheierea contractului spitalul va prezenta o listă de servicii medicale care nu pot fi efectuate în ambulatoriu si impun internarea.

Art. 57. - Reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Spitalele din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti si din reteaua Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului încheie contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti numai cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, avându-se în vedere la contractare si decontare întreaga activitate desfăsurată pentru asigurati, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul.

Art. 58. - (1) Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind:

a) consultatii;

b) investigatii;

c) stabilirea diagnosticului;

d) tratamente medicale si chirurgicale;

e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masă.

(2) În unitătile sanitare ambulatorii autorizate de Ministerul Sănătătii se pot acorda în regim ambulatoriu servicii medicale de tip spitalicesc pentru asiguratii care nu necesită internare, suportate din fondurile aferente asistentei medicale spitalicesti, prin tarif pe serviciu medical stabilit prin norme.

Art. 59. - Serviciile medicale spitalicesti se acordă asiguratilor pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităti sanitare ambulatorii sau a medicilor din unitătile de asistentă medico-socială, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Exceptie fac urgentele medico-chirurgicale si bolile cu potential endemo-epidemic, care necesită izolare si tratament, si internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau al urmăririi penale.

Art. 60. - (1) Modalitătile de contractare de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale se stabilesc prin norme.

(2) Valoarea totală contractată de casele de asigurări de sănătate cu spitalele se constituie din următoarele sume, după caz:

a) suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităti, finantată din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

b) suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti a căror plată se face pe baza indicatorilor specifici stabiliti prin norme pentru spitalele/sectiile pentru care nu se încadrează în prevederile lit. a), finantată din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

c) suma aferentă programelor nationale de sănătate pentru medicamente si materiale sanitare specifice, finantată din fondul alocat pentru programele nationale de sănătate, care face obiectul unui contract distinct;

d) sume pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura

spitalului ca unităti fără personalitate juridică, stabilite în raport cu cheltuielile de personal, cheltuielile de întretinere si functionare, inclusiv medicamente si materiale sanitare pentru trusa de urgentă, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice;

e) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, finantate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitătile clinice;

f) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgentă, camera de gardă -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgentă, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, stabilite în raport cu cheltuielile de personal si cheltuielile de întretinere si functionare, inclusiv medicamente si materiale sanitare pentru trusa de urgentă, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

g) sume pentru investigatii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, conform prevederilor legale în vigoare, pentru situatiile în care în zona respectivă nu sunt organizate laboratoare pentru investigatii paraclinice sau acestea există, dar nu se află în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau cele existente si aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate nu pot asigura în întregime necesarul de investigatii paraclinice, sume finantate din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti;

h) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologii rezidenti din anii 3-7, sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii stagiari, precum si sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru personalul din activitatea de cercetare care a încheiat contracte individuale de muncă cu spitalele, acordate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările ulterioare, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

i) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească, în conditiile prevăzute prin norme;

j) sume pentru plata cheltuielilor de personal aferente medicilor si celuilalt personal sanitar, care furnizează servicii medico-sanitare în unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, de recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unităti de protectie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu completările ulterioare, încadrat la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat, în cazul unitătilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească;

k) sume pentru reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM, după caz, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească.

(3) În vederea contractării sumelor prevăzute la alin. (2) lit. d), f), h) si j) furnizorii vor prezenta statele de functii aferente structurilor mentionate.

 

PARAGRAFUL 2

Obligatiile si drepturile spitalelor, precum si obligatiile caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 61. - (1) În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate unitătile sanitare cu paturi sunt obligate:

a) să informeze medicul de familie al asiguratului sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, prin scrisoare medicală transmisă direct, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate si alte informatii referitoare la starea de sănătate a asiguratului;

b) să respecte destinatia sumelor contractate prin acte aditionale;

c) să întocmească liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale;

d) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii specifici stabiliti prin norme;

e) să tină evidenta distinctă a pacientilor internati în urma unor accidente rutiere si vătămări corporale prin agresiune, precum si a pacientilor cetăteni străini internati, proveniti din tări cu care România a încheiat acorduri bilaterale pentru asistentă medicală;

f) să transmită institutiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform Clasificării internationale a maladiilor - varianta 10, pe baza reglementărilor în vigoare.

(2) În situatia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgentă necesare, având obligatia să evalueze situatia medicală a pacientului si să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgentă; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta; spitalul are obligatia de a anunta casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacienti, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medicală a internării de urgentă; în această situatie casele de asigurări de sănătate decontează spitalului contravaloarea serviciilor medicale în conditiile stabilite prin norme.

Art. 62. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate unitătile sanitare cu paturi au dreptul să primească contravaloarea serviciilor medicale efectiv realizate si validate de casele de asigurări de sănătate, potrivit contractelor si actelor aditionale încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 63. - În relatiile contractuale cu unitătile sanitare cu paturi casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să deconteze, în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor în luna precedentă, în baza facturii si a documentelor însotitoare, cu încadrarea în sumele negociate si contractate. Pentru fiecare lună casele de asigurări de sănătate vor efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati si în limita sumelor contractate, pe baza facturii si a documentelor însotitoare;

b) să tină evidenta internărilor pe asigurat, în functie de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul.

 

PARAGRAFUL 3

Decontarea serviciilor medicale

 

Art. 64. - (1) Modalitătile de plată a serviciilor medicale spitalicesti contractate cu casele de asigurări de sănătate se stabilesc prin norme si pot fi, după caz:

a) tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităti;

b) tarif pe zi de spitalizare pe bază de indicatori specifici stabiliti prin norme pentru spitalele/sectiile la care nu se aplică prevederile lit. a);

c) tarif pe serviciu medical.

(2) Spitalele beneficiază, de asemenea, si de:

a) sume aferente programelor nationale de sănătate pentru medicamente si materiale sanitare specifice, pe baza unor contracte distincte încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

b) sume pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, decontate din fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitătile clinice, în conditiile stabilite prin norme;

c) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, finantate din fondul alocat asistentei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitătile clinice, în conditiile stabilite prin norme;

d) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate în: structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgentă, camera de gardă -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgentă, decontate din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti, în conditiile stabilite prin norme;

e) sume pentru investigatii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, conform prevederilor legale în vigoare, pentru situatiile în care în zona respectivă nu sunt organizate laboratoare pentru investigatii paraclinice sau acestea există, dar nu se află în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, sau cele existente si aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate nu pot asigura în întregime necesarul de investigatii paraclinice, sume finantate din fondul alocat asistentei medicale spitalicesti, în conditiile stabilite prin norme;

f) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologicii rezidenti din anii 3-7, pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii stagiari si pentru personalul din activitatea de cercetare, încadrati cu contract de muncă în spital;

g) sume pentru plata cheltuielilor de personal aferente medicilor si celuilalt personal sanitar, care furnizează servicii medico-sanitare în unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, de recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000, cu completările ulterioare, încadrat la spitalul judetean sau la spitalul public cel mai apropiat, în cazul unitătilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate;

h) sume pentru reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM, după caz.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) lit. b)-h) se alocă prin încheierea de acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti, încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 65. - Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti, cu încadrarea în sumele alocate, în functie de realizarea indicatorilor negociati, conform normelor, în următoarele conditii:

a) pentru spitalele în care serviciile medicale furnizate se decontează pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităti, decontarea se face în functie de numărul de cazuri externate si, după caz, raportate si validate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti;

b) pentru spitalele/sectiile în care serviciile medicale furnizate se decontează prin tarif pe zi de spitalizare pe baza indicatorilor specifici care sunt aceiasi cu cei avuti în vedere la contractare si în conditiile stabilite prin norme;

c) suma aferentă programelor nationale de sănătate pentru medicamente si materiale sanitare specifice se decontează la nivelul realizărilor, în limita sumei prevăzute prin programe pentru medicamente si materiale sanitare specifice;

d) sumele pentru serviciile medicale efectuate în dispensare TBC si laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, efectuate în limita sumelor prevăzute în actul aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti stabilite pe baza statului de functiuni aprobat si a cheltuielilor de întretinere si functionare contractate, în conditiile stabilite prin norme;

e) sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în: oncologie medicală, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, efectuate în regim ambulatoriu, se decontează în conditiile specifice ambulatoriului de specialitate;

f) sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate în structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgentă, camera de gardă -, cabinet stomatologic pentru serviciile de urgentă se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, efectuate în limita sumelor prevăzute în actul aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti stabilite pe baza statului de functiuni aprobat si a cheltuielilor de întretinere si functionare contractate, în conditiile stabilite prin norme;

g) suma pentru investigatii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu se decontează în conditiile prevederilor specifice ambulatoriului de specialitate pentru specialităti paraclinice;

h) sume pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii, farmacistii si stomatologicii rezidenti din anii 3-7, pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii stagiari si pentru personalul din activitatea de cercetare, care au încheiat contracte individuale de muncă cu spitalele, acordate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările ulterioare, se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectuate în limita sumelor prevăzute în actul aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti;

i) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, finantate din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească, în conditiile prevăzute prin norme;

j) sume pentru plata cheltuielilor de personal aferente medicilor si celuilalt personal sanitar, care furnizează servicii medico-sanitare în unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, de recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000, cu completările ulterioare, încadrat la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat, în cazul unitătilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate;

k) sume pentru reabilitarea si modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 si a instalatiilor de sterilizare tip ISM, după caz.

Art. 66. - Spitalele vor acoperi din sumele obtinute conform art. 65, cu exceptia sumelor pentru medicamente si materiale specifice, acoperite prin programele nationale de sănătate, toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru:

a) investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate în alte unităti spitalicesti sau în unităti ambulatorii de specialitate, în situatiile în care spitalul respectiv nu detine dotarea necesară, cu exceptia investigatiilor paraclinice efectuate în centrele de referintă;

b) dispensarele medicale care, datorită lipsei unui medic, nu s-au putut constitui în cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si care rămân în structura unitătilor sanitare cu paturi la care sunt arondate, în conditiile stabilite prin norme;

c) transport interspitalicesc pentru asiguratii care necesită conditii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punct de vedere al consultatiilor si investigatiilor paraclinice;

d) servicii hoteliere (cazare si masă) pentru însotitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum si pentru însotitorii persoanelor cu handicap grav, în conditiile stabilite prin norme.

Art. 67. - (1) Casele de asigurări de sănătate nu decontează contravaloarea:

a) serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort; definirea gradului standard de confort se stabileste prin norme;

b) serviciilor medicale efectuate la cerere;

c) unor servicii medicale de înaltă performantă, altele decât cele stabilite în norme;

d) corectiilor estetice pentru persoane în vârstă de peste 18 ani;

e) fertilizării in vitro, inclusiv medicatiei pentru aceasta;

f) transplantului de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevăzute în norme.

(2) Tarifele serviciilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitătile sanitare care acordă aceste servicii în conditiile legii.

Art. 68. - Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor; la regularizare se au în vedere si serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

 

PARAGRAFUL 4

Conditii de reziliere, încetare si modificare a contractelor

 

Art. 69. - (1) Conditiile de reziliere si încetare a contractelor sunt cele prevăzute la art. 18, respectiv la art. 19.

(2) Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, încheiat cu casa de asigurări de sănătate, se modifică în sensul anulării de plin drept a unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scrisă, în următoarele situatii:

a) o sectie sau unele sectii nu mai îndeplinesc conditiile de contractare;

b) retragerea, la nivelul sectiei/sectiilor, a autorizatiei sanitare de functionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

 

B. UNITĂTI MEDICO-SOCIALE

 

PARAGRAFUL 1

Obligatiile unitătilor medico-sociale si ale caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 70. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate unitătile medico-sociale sunt obligate:

a) să interneze cazurile medico-sociale, la recomandarea medicilor specialisti sau de familie, numai pe baza documentelor care certifică starea medicală care impune internarea, precum si planul de îngrijire si tratament care trebuie aplicat bolnavului;

b) să întocmească, în primele zile de la internare, ancheta socială pe baza căreia se decide atitudinea după rezolvarea medicală a cazului;

c) să acorde tratamentul si îngrijirile recomandate de către medicul care a trimis cazul, să monitorizeze evolutia acestuia;

d) să solicite consult de specialitate medicului care a trimis cazul, atunci când evolutia nu este favorabilă. În urma acestui consult se decide mentinerea pacientului în unitatea medico-socială si eventualele modificări ale atitudinii terapeutice sau trimiterea într-o altă unitate medicală;

e) să respecte destinatia sumelor contractate;

f) să respecte criteriile de acordare a serviciilor în unitătile medico-sociale;

g) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii specifici stabiliti prin norme.

Art. 71. - În relatiile contractuale cu unitătile medicosociale casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să deconteze, în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, contravaloarea cheltuielilor de personal aferente medicilor si asistentilor medicali si a medicamentelor si materialelor sanitare, în baza facturii si a documentelor justificative, cu încadrarea în sumele negociate si contractate. Pentru fiecare lună casele de asigurări de sănătate vor efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati si în limita sumelor contractate pe baza facturii si a documentelor însotitoare;

b) să tină evidenta internărilor pe asigurat, în functie de casa de asigurări de sănătate la care acestia sunt în evidentă.

 

PARAGRAFUL 2

Decontarea pentru unitătile medico-sociale

 

Art. 72. - Pentru unitătile de asistentă medico-socială sumele decontate de casele de asigurări de sănătate se alocă si se utilizează conform prevederilor legale în vigoare, în conditiile prevăzute prin norme.

 

SECTIUNEA a 9-a

Servicii medicale de urgentă si transport sanitar

 

PARAGRAFUL 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 73. - (1) Asistenta medicală de urgentă si transportul sanitar se acordă si se efectuează de către:

a) serviciile medicale specializate publice, autorizate si acreditate, si constau în servicii medicale de urgentă efectuate la locul accidentului sau al îmbolnăvirii si transportul până la unitatea sanitară, precum si unele servicii de transport sanitar;

b) unitătile specializate autorizate si acreditate în efectuarea unor servicii de transport sanitar.

(2) Modalitătile de contractare de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale de urgentă si transport sanitar se stabilesc prin norme.

 

PARAGRAFUL 2
Obligatiile furnizorilor si ale caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 74. - În relatiile contractuale cu casa de asigurări de sănătate serviciile medicale specializate publice/unitătile specializate, autorizate si acreditate, care acordă servicii medicale de urgentă si de transport sanitar sunt obligate, după caz:

a) să acorde îngrijiri medicale de urgentă, în caz de boală sau accident, din momentul solicitării sau de la locul accidentului si până la rezolvarea stării de urgentă, în limita competentelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate conform prevederilor legale în vigoare;

b) să asigure prezenta personalului medico-sanitar din unitătile specializate în orice situatie care necesită acordarea serviciilor medicale de urgentă majoră;

c) să informeze unitatea sanitară la care transportă pacientul despre investigatiile si tratamentele efectuate;

d) să elibereze adeverinte medicale de urgentă, certificate constatatoare de deces, prescriptii medicale, după caz, conform normelor;

e) să asigure servicii medicale de urgentă, utilizând mijlocul de transport adecvat si echipamentul corespunzător situatiei respective;

f) să introducă monitorizarea apelurilor astfel încât să fie respectată si urmărită promptitudinea la solicitare, stabilită conform normelor;

g) să ajungă la caz în timpul stabilit, conform normelor în vigoare emise de Ministerul Sănătătii.

Art. 75. - În relatiile contractuale cu serviciile medicale specializate publice/unitătile specializate casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze serviciilor medicale specializate publice/unitătilor specializate, în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale de urgentă si a serviciilor de transport sanitar acordate asiguratilor în luna precedentă, în baza facturii si a documentelor însotitoare, cu încadrarea în sumele negociate si contractate. Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate vor efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati si în limita sumelor contractate pe baza facturii si a documentelor însotitoare.

 

PARAGRAFUL 3

Decontarea serviciilor medicale de urgentă

 

Art. 76. - (1) Modalitătile de plată a serviciilor medicale de urgentă sunt:

a) tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural, milă parcursă sau oră de zbor pentru serviciile de transport medical;

b) tarif pe solicitare pentru serviciile medicale de urgentă, pe tipuri de solicitare.

(2) Pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizează tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediu rural, milă parcursă sau oră de zbor, după caz.

Art. 77. - Sumele aferente serviciilor contractate cu serviciile medicale specializate publice/unitătile specializate au în vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 78. - Modalitătile de decontare de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale de urgentă si de transport sanitar se stabilesc prin norme.

Art. 79. - Raportarea eronată a unor servicii medicale de urgentă si transport sanitar se regularizează conform normelor; la regularizare se au în vedere si serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

 

SECTIUNEA a 10-a

Îngrijiri medicale la domiciliu

 

PARAGRAFUL 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 80. - (1) Îngrijirile medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate si acreditate în conditiile legii, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

(2) Conditiile acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilesc în norme.

 

PARAGRAFUL 2
Obligatiile furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu

 

Art. 81. - Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sunt obligati:

a) să acorde asiguratilor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu numai pe baza biletelor de recomandare eliberate de medicii din unitătile sanitare - furnizori de servicii medicale, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; medicii de specialitate care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu nu pot fi reprezentanti legali, angajati, asociati sau administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

b) să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie initiativă schema de îngrijire recomandată;

c) să comunice direct atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu, cât si medicului de familie al asiguratului evolutia stării de sănătate a acestuia;

d) să tină evidenta serviciilor furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data si ora acordării, durata, evolutia stării de sănătate;

e) să urmărească prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit, atunci când acest lucru a fost solicitat de medicul care a făcut recomandarea îngrijirii medicale la domiciliu, si să nu depăsească din proprie initiativă perioada de îngrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin norme.

 

PARAGRAFUL 3

Decontarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu

 

Art. 82. - Modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu este tariful pe serviciu medical. Tarifele aferente serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu si conditiile acordării acestora se stabilesc prin norme.

Art. 83. - Raportarea eronată a unor servicii se regularizează conform normelor; la regularizare se au în vedere si serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

 

SECTIUNEA a 11-a

Asistenta medicală de recuperare

 

PARAGRAFUL 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 84. - Asistenta medicală de recuperare se asigură în unităti medicale de specialitate autorizate si acreditate conform legii, respectiv în spitale de recuperare, sectii/compartimente de recuperare din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, unităti ambulatorii de recuperare din structura unor unităti sanitare, societăti de turism balnear si de recuperare constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si care îndeplinesc conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea si functionarea societătilor comerciale de turism balnear si de recuperare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2003, cabinete medicale de specialitate organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si în alte cabinete medicale de specialitate organizate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

PARAGRAFUL 2

Obligatiile furnizorilor de servicii medicale de recuperare

 

Art. 85. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii medicale de recuperare au următoarele obligatii:

a) să acorde servicii medicale asiguratilor, numai pe bază de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

b) să informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medicală trimisă direct, despre tratamentul efectuat si despre orice alte aspecte privind starea de sănătate a acestuia.

 

PARAGRAFUL 3

Decontarea serviciilor medicale de recuperare

 

Art. 86. - Modalitătile de plată în asistenta medicală de recuperare sunt:

a) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevăzuti în norme pentru serviciile medicale acordate în spitalele de recuperare si în sectiile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportată din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti, în conditiile prevăzute în norme;

b) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevăzuti în norme pentru serviciile medicale acordate în sanatorii, inclusiv în sanatoriile balneare, si în preventorii. Contravaloarea acestor servicii este suportată din fondul aferent asistentei medicale de recuperare. În cadrul sumelor negociate si contractate casele de asigurări de sănătate vor deconta în primele 10 zile ale lunii următoare sumele aferente lunii precedente. Pentru fiecare lună casele de asigurări de sănătate vor efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati si în limita sumelor contractate pe baza facturii si a documentelor însotitoare.

În cazul sanatoriilor balneare sumele negociate si contractate cu casele de asigurări de sănătate sunt diminuate cu partea de contributie suportată de asigurati si care reprezintă 25-30% din indicatorul specific, în functie de tipul de asistentă medicală balneară si de durata tratamentului, în conditiile stabilite în norme;

c) tarif pe serviciu medical în lei, stabilit prin norme, pentru serviciile medicale acordate în unităti ambulatorii de recuperare din structura unor unităti sanitare sau în unităti ambulatorii în care îsi desfăsoară activitatea medici angajati într-o unitate sanitară, cabinete medicale de specialitate organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în cabinete medicale de specialitate din structura unor unităti sanitare apartinând ministerelor si institutiilor publice centrale din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească. Contravaloarea acestor servicii se suportă din fondul aferent asistentei medicale de recuperare. Serviciile medicale de recuperare acordate în unitătile ambulatorii în care îsi desfăsoară activitatea medici angajati într-o unitate sanitară si în cabinetele medicale de specialitate din structura unitătilor sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, pentru care cheltuielile materiale se suportă de către unitătile în structura cărora functionează, se decontează de casele de asigurări de sănătate prin tarife diminuate potrivit conditiilor stabilite prin norme. Nivelul coplătii pentru unele servicii medicale de recuperare efectuate în ambulatoriul de specialitate se stabileste de către comisia formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentantilor Colegiului Medicilor din România, si este prevăzut în norme.

Art. 87. - (1) Recomandările pentru tratament de recuperare în statiunile balneoclimatice se fac de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu si medicii din spital, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recuperare.

(2) Recomandările pentru tratament de recuperare în statiunile balneoclimatice se întocmesc în două exemplare, astfel încât un exemplar să fie prezentat de către asigurat furnizorului de servicii de recuperare.

Art. 88. - Raportarea eronată a unor servicii medicale se regularizează conform normelor; la regularizare se au în vedere si serviciile omise la raportare în perioadele în care au fost realizate.

 

CAPITOLUL III

Acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

SECTIUNEA 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 89. - (1) Medicamentele cu si fără contributie personală se asigură de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătătii, acreditate conform reglementărilor legale în vigoare, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

(2) Lista cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, denumită în continuare listă, se elaborează anual de Ministerul Sănătătii si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Lista, după 3 luni de la intrarea în vigoare, se modifică/se completează trimestrial prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care nu mai corespunde nevoilor de asistentă medicală, pe baza analizei Ministerului Sănătătii, a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a Colegiului Farmacistilor din România, care adoptă măsurile ce se impun pentru a asigura functionarea în continuare a sistemului, având în vedere sumele ce pot fi acordate cu această destinatie.

Art. 90. - (1) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu reprezentantii legali ai societătilor comerciale farmaceutice pentru farmaciile acestora, autorizate si acreditate, precum si cu cei ai farmaciilor care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, pe baza următoarelor documente: a) actele de constituire a societătii/actul de înfiintare;

b) codul fiscal;

c) autorizatia de functionare;

d) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;

e) dovada de acreditare a farmaciei;

f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.

(2) În contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală se va specifica valoarea acestuia, defalcată pe trimestre. Valoarea contractului se va negocia între farmaciile acreditate si casele de asigurări de sănătate, în baza criteriilor stabilite prin norme.

(3) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte aditionale, iar valoarea contractului poate fi corectată dacă fondul cu această destinatie suferă modificări în cursul anului sau dacă se înregistrează economii la unele farmacii, în conditiile prevăzute în norme, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinatie.

(4) Contractele pot fi încheiate de reprezentantul legal al societătii comerciale farmaceutice cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social al societătii respective si/sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. În situatia în care în cadrul aceleiasi societăti comerciale farmaceutice functionează mai multe farmacii acreditate, situate în judete diferite, reprezentantul legal al societătii comerciale încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială se află amplasate farmaciile respective, si/sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(5) Reprezentantii legali ai farmaciilor care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriul de specialitate apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti încheie contracte cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligatiile farmaciilor, precum si obligatiile caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 91. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, farmaciile acreditate au următoarele obligatii:

a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele prevăzute în listă;

b) să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI) la preturile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor;

c) să practice o evidentă de gestiune cantitativ valorică;

d) să verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă pentru a fi eliberate si decontate de casele de asigurări de sănătate, precum si să verifice dacă au fost respectate conditiile prevăzute în normele privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numărul de medicamente si durata terapiei;

e) să nu elibereze medicamente fără prescriptie medicală, pentru cele la care reglementările legale în vigoare prevăd această obligatie;

f) să transmită caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, prin programul implementat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, avizat de aceasta;

g) să întocmească si să prezinte caselor de asigurări de sănătate documentele necesare în vederea decontării medicamentelor; factură, borderou centralizator, prescriptii medicale, cu înscrierea numărului de ordine a bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele, în conditiile stabilite prin norme;

h) să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contributie personală, în conditiile stabilite prin norme;

i) să angajeze numai personal farmaceutic care posedă drept de liberă practică, conform legii;

j) să informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;

k) să respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor în relatiile cu asiguratii;

l) să îsi stabilească programul de functionare, pe care să îl afiseze la loc vizibil în farmacie, să participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizării medicamentelor în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale si să afiseze la loc vizibil programul farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente. Acest program se comunică directiilor de sănătate publică si caselor de asigurări de sănătate;

m) să elibereze medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile în care farmacia are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care se află în contract medicul care a eliberat prescriptia medicală;

n) să elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, dacă medicul indică în prescriptia medicală numai denumirea substantei active;

o) să anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale;

p) să nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au încetat valabilitatea;

q) să păstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii si reclamatii; condica va fi numerotată de farmacie si stampilată de casa/casele de asigurări de sănătate cu care aceasta se află în relatie contractuală.

Art. 92. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate farmaciile au următoarele drepturi:

a) să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate, conform facturilor emise si documentelor însotitoare;

b) să fie informate permanent si la timp, de către casele de asigurări de sănătate, asupra modalitătii de furnizare a medicamentelor cu si fără contributie personală;

c) să cunoască conditiile de contractare a furnizării de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si decontate de casele de asigurări de sănătate, precum si eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;

d) să încaseze de la asigurati contributia personală reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si pretul de referintă al medicamentelor, decontat de casele de asigurări de sănătate;

e) să nu elibereze prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă, precum si dacă nu au fost respectate conditiile prevăzute în norme privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numărul de medicamente si la durata terapiei, exceptie făcând situatiile de la art. 93 lit. c).

Art. 93. - În relatiile contractuale cu farmaciile acreditate casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu numai cu farmaciile autorizate si acreditate conform reglementărilor legale în vigoare si să facă publică lista acestora pentru informarea asiguratilor;

b) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt obligate să încheie contracte cu cel putin o farmacie în localitătile în care acestea au contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale;

c) să nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora, stabilite potrivit normelor; casele de asigurări de sănătate decontează prescriptii medicale care nu contin toate datele, dar numai pentru afectiuni acute si dacă se poate identifica medicul, asiguratul si se specifică faptul că tratamentul este prescris pentru afectiune acută.

În această situatie casele de asigurări de sănătate vor atentiona medicii care prescriu retete fără toate datele obligatorii necesare în vederea decontării acestora, iar începând cu cea de-a treia abatere constatată casele de asigurări de sănătate vor încasa de la medicii care au eliberat prescriptia medicală valoarea decontată pentru fiecare prescriptie medicală la care s-au constatat astfel de deficiente. Sumele obtinute din aceste încasări se vor folosi la întregirea Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;

d) să deconteze farmaciilor acreditate cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală la termenele prevăzute în norme;

e) să urmărească lunar evolutia consumului de medicamente comparativ cu fondul alocat cu această destinatie, luând măsurile ce se impun;

f) să controleze farmaciile privind modul de desfăsurare a activitătii ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate;

g) să monitorizeze lunar consumul de medicamente cu si fără contributie personală, pe medic si pe asigurat, pe baza raportărilor validate de aceasta;

h) să acorde, în cadrul sumelor negociate si contractate, avansuri de până la 30% din valoarea anuală a contractului pentru farmaciile care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriile de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească;

i) să aducă la cunostintă furnizorilor de servicii medicale si asiguratilor cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescriptie medicală pentru o singură boală cronică pe o lună pentru un asigurat, continând aceleasi medicamente; în această situatie asiguratii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescriptie medicală pentru perioada acoperită cu medicamentele eliberate suplimentar.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modalitătile de decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 94. - (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru fiecare medicament corespunzător denumirii comune internationale (DCI) din listă, este pretul de referintă.

(2) Pretul de referintă se obtine prin aplicarea cotei procentuale de 90%, 65%, respectiv 50%, la pretul cel mai mic corespunzător unitătii terapeutice aferente aceleiasi forme farmaceutice din cadrul aceleiasi denumiri comune internationale (DCI) si pentru fiecare concentratie. Pentru pensionarii care nu realizează alte venituri decât cele provenite din pensie/pensii cumulate în cuantum de până la 6.000.000 lei lunar, nivelul de compensare este de 90%.

În întelesul actelor normative care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate, prin pensii cumulate se întelege veniturile nete obtinute din pensie, cumulate cu alte venituri nete permanente realizate în conditiile legii.

Art. 95. - (1) Modalitătile de prescriere, eliberare si de decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Pentru fiecare boală cronică asiguratul are dreptul la o singură prescriptie medicală pe lună, cu maximum 3 medicamente care să acopere necesarul întregii luni, cu exceptia situatiilor prevăzute în norme. În situatia în care există asigurati care au beneficiat de mai mult de o prescriptie medicală pe o lună, la comunicarea casei de asigurări de sănătate medicii nu mai acordă o nouă prescriptie medicală pentru boala cronică respectivă, pentru perioada comunicată de casa de asigurări de sănătate. În situatia în care unii medici eliberează prescriptii medicale pentru perioada comunicată de casa de asigurări de sănătate, în care nu trebuia să se mai acorde prescriptii medicale pentru asigurat, medicii respectivi suportă contravaloarea prescriptiilor medicale respective, care va fi încasată de casele de asigurări de sănătate si care va reîntregi Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzătoare fiecărei denumiri comune internationale (DCI) cuprinse în listă, pentru aceeasi concentratie si formă farmaceutică.

(3) Copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni vor beneficia de medicamente gratuite fără plafonare valorică si cantitativă. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni va fi suportată integral din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Sanctiuni, conditii de reziliere si încetare a contractelor

 

Art. 96. - Contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă farmacia acreditată nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului;

b) dacă din motive imputabile farmaciei acreditate aceasta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei de functionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

d) retragerea de către organele în drept a acreditării farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

e) dacă farmacia acreditată înlocuieste medicamentele neeliberate din prescriptia medicală cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;

f) nerespectarea obligatiilor contractuale, constatată cu ocazia controlului efectuat de organele abilitate.

Art. 97. - Contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele:

a) farmacia se mută din teritoriul de functionare;

b) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;

c) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

d) acordul de vointă al părtilor;

e) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă si motivată, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

 

CAPITOLUL IV

Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale

 

SECTIUNEA 1

Conditii de eligibilitate

 

Art. 98. - Dispozitivele medicale se acordă, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, de către furnizorii de dispozitive medicale avizati de Ministerul Sănătătii si acreditati potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 99. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale se încheie între furnizorul de dispozitive medicale avizat, acreditat, prin reprezentantul său legal, si casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiintare conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv codul fiscal si autorizatia sanitară de functionare;

b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;

c) dovada de acreditare;

d) autorizatia/autorizatiile de utilizare a dispozitivelor medicale si/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale, emise de Ministerul Sănătătii;

e) avizul de functionare emis de Ministerul Sănătătii;

f) dovada de răspundere civilă în domeniul medical.

 

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si obligatiile furnizorilor, precum si obligatiile caselor de asigurări de sănătate

 

Art. 100. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de dispozitive medicale acreditati au următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile legale privind conditiile de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale;

b) să asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să livreze dispozitivele medicale si să desfăsoare activităti de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru pentru care detin dovada de acreditare;

d) să verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;

e) să livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat în nota de comandă, astfel încât datele avute în vedere de către medicul specialist la emiterea prescriptiei medicale să nu sufere modificări, în conditiile în care asiguratul respectă programarea pentru probă a dispozitivului medical la comandă;

f) să transmită Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în vederea calculării preturilor de referintă ale dispozitivelor medicale, preturile de vânzare cu amănuntul ale dispozitivelor medicale, însotite de autorizatiile de utilizare si/sau, după caz, de certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale, emise de Ministerul Sănătătii;

g) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

h) să emită, în vederea decontării, facturile însotite de: copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate după protezarea auditivă, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate;

i) să respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu;

Art. 101. - În relatiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de dispozitive medicale au următoarele drepturi:

a) să primească de la casa de asigurări de sănătate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise si documentelor însotitoare, inclusiv sumele de închiriere;

b) să fie informati permanent si din timp asupra modalitătii de furnizare a dispozitivelor medicale;

c) să cunoască conditiile de contractare privind furnizarea de dispozitive medicale suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si decontate de casele de asigurări de sănătate, precum si eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;

d) să încaseze contributie personală de la asigurati, reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si pretul de referintă ale dispozitivelor medicale furnizate.

Art. 102. - În relatiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligatii:

a) să încheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale acreditati, astfel încât să se asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri si să se facă publică lista acestora pentru informarea asiguratului;

b) să informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra conditiilor de contractare;

c) să verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor încheiate cu acestia;

d) să emită decizii privind aprobarea procurării dispozitivului medical, în limita fondurilor cu această destinatie;

e) să specifice pe versoul deciziei de procurare a dispozitivului medical lista furnizorilor acreditati de dispozitive medicale, care furnizează dispozitivul medical aprobat în decizie, cu care casa de asigurări de sănătate se află în relatii contractuale, pretul de referintă/suma de închiriere suportată de casa de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate a dispozitivului medical furnizat de acestia;

f) să respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale acreditat si să pună la dispozitie asiguratilor, la cerere, lista tuturor preturilor de vânzare cu amănuntul pentru dispozitivul aprobat prin decizie;

g) să asigure decontarea pe baza facturilor de decontare emise de furnizor si a documentelor însotitoare;

h) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la termenele stabilite, datele solicitate privind activitatea desfăsurată de furnizorii de dispozitive medicale, în baza contractelor încheiate cu acestia;

i) să tină evidenta deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum si evidenta dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;

j) să verifice dacă emitentul prescriptiei medicale se află în relatii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate.

Prin emitent se întelege furnizorul de servicii medicale, si nu cel de dispozitive medicale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Decontarea dispozitivelor medicale

 

Art. 103. - Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este pretul de referintă sau, după caz, suma de închiriere. Pretul de referintă si suma de închiriere se stabilesc potrivit dispozitiilor cuprinse în norme.

Art. 104. - (1) Casele de asigurări de sănătate decontează integral pretul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical, dacă acesta este mai mic decât pretul de referintă. Dacă pretul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât pretul de referintă, diferenta se suportă de asigurat prin contributie personală si se achită direct furnizorului, care eliberează chitantă fiscală.

(2) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile prevederilor legale în vigoare, în situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor acreditati de dispozitive medicale sunt mai mari decât pretul de referintă al acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la pretul de vânzare cu amănuntul cel mai mic. În situatia în care pentru un dispozitiv medical preturile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor acreditati de dispozitive medicale sunt mai mici sau mai mari decât pretul de referintă, casele de asigurări de sănătate decontează integral pretul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical, dacă acesta este mai mic decât pretul de referintă, respectiv pretul de referintă, dacă pretul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât pretul de referintă.

(3) Casele de asigurări de sănătate decontează suma de închiriere pentru unele dispozitive medicale, potrivit dispozitiilor cuprinse în norme.

Art. 105. - Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate vor analiza lunar numărul de decizii privind aprobarea procurării dispozitivelor medicale emise în luna anterioară, alcătuind, după caz, liste de asteptare pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale.

Art. 106. - (1) Dispozitivele medicale se acordă la recomandarea medicilor de specialitate aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal, pe baza prescriptiei medicale si a cererii scrise întocmite de asigurat, de către unul dintre membrii de familie (părinte, sot/sotie, fiu/fiică), de o persoană împuternicită de către acesta sau de reprezentantul legal al asiguratului. Prescriptia medicală va contine în mod obligatoriu numele casei de asigurări de sănătate cu care medicul care eliberează prescriptia medicală se află în relatie contractuală si numărul contractului. Cererea se înregistrează la casa de asigurări de sănătate în ale cărei evidente se află asiguratul.

(2) Modul de prescriere, procurare, închiriere si decontare a dispozitivelor medicale se stabileste prin norme.

(3) Termenele de înlocuire, conditiile de reparare a dispozitivelor medicale si modul de decontare a reparatiilor se stabilesc prin norme, în conditii de eficientă a utilizării fondului alocat cu această destinatie.

(4) Medicii de specialitate aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care prescriu dispozitive medicale si îsi desfăsoară activitatea în cadrul unei unităti sanitare autorizate si acreditate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale acreditat.

 

SECTIUNEA a 4-a

Sanctiuni, conditii de reziliere si încetare a contractelor

 

Art. 107. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situatii:

a) ridicarea de către organele în drept a avizului de functionare a furnizorului de dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestora;

b) retragerea acreditării sau expirarea termenului de valabilitate a acreditării;

c) dacă din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

d) nerespectarea prevederilor legale privind conditiile de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale;

e) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu detine autorizatie de utilizare/certificat de înregistrare a dispozitivului medical, emisă/emis de Ministerul Sănătătii.

Art. 108. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) schimbarea adresei sediului social;

b) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare a furnizorului de dispozitive medicale;

c) încetarea definitivă a activitătii caselor de asigurări de sănătate;

d) acordul de vointă al părtilor;

e) decesul sau schimbarea reprezentantului legal;

f) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă si motivată în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste încetarea contractului.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 109. - Lista serviciilor medicale si lista dispozitivelor medicale de care beneficiază asiguratii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, pachetul minimal de servicii medicale si în pachetul de servicii medicale de care beneficiază persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate sunt prevăzute în norme.

Art. 110. - Centrele de sănătate cu personalitate juridică înfiintate de Ministerul Sănătătii, care au în structură paturi de spital si ambulatoriu de specialitate, încheie contract direct cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea medicală desfăsurată în calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sănătate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplică aceleasi prevederi prevăzute în prezentul contract-cadru si în norme, referitoare la serviciile medicale spitalicesti.

Art. 111. - Pentru centrele de sănătate cu paturi, fără personalitate juridică, înfiintate de Ministerul Sănătătii, care se află în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate si activitatea medicală desfăsurată în centrul de sănătate, considerat sectie a spitalului respectiv.

Art. 112. - Pentru centrele de sănătate fără paturi si fără personalitate juridică, înfiintate de Ministerul Sănătătii, care se află în structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia în calcul la încheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate si activitatea medicală desfăsurată în centrul de sănătate.

Art. 113. - Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu centrele de sănătate multifunctionale distinct pentru fiecare tip de asistentă medicală conform prevederilor prezentului contract-cadru si ale normelor, pentru tipurile de asistentă medicală respective.

Art. 114. - Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale se încheie anual, iar decontarea serviciilor aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor, conform normelor de închidere a exercitiului bugetar.

Art. 115. - Contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale pentru anul 2004 se prelungesc prin acte aditionale până la încheierea noilor contracte. Suma înscrisă în actul aditional va fi consemnată distinct ca sumă inclusă în valoarea totală, în contractul pe anul 2005. Conditiile acordării asistentei medicale în baza actului aditional sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare la data încheierii actului aditional.

Art. 116. - (1) Pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor inclusi în programele de sănătate, până la organizarea licitatiilor nationale pentru programele, respectiv subprogramele de sănătate, si încheierea contractelor de furnizare de medicamente si materiale sanitare specifice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate este abilitată să utilizeze fondurile alocate cu această destinatie în baza actelor aditionale la contractele derulate în anul 2004.

(2) Furnizarea cantitătilor de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice, corespunzătoare necesarului lunar, se face în conditiile mentinerii ofertei de către furnizorii de medicamente si/sau de materiale sanitare specifice.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si în cazul contractelor încheiate între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate pentru care nu se organizează licitatie la nivel national.

Art. 117. - Furnizorii de servicii medicale sunt obligati să transmită, la solicitarea Ministerului Sănătătii, prin directiile de sănătate publică, datele de identificare a persoanelor, înregistrate la acestea, pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 118. - Casele de asigurări de sănătate sunt obligate:

a) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii medicale, pe baza contractelor încheiate cu acestia, si să respecte termenele de raportare;

b) să respecte termenele de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate; să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, până la data de 15 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, datele solicitate în vederea calculării valorilor definitive ale punctelor;

c) să monitorizeze pe codul numeric personal (CNP) al fiecărui asigurat numărul serviciilor medicale acordate de furnizorii cu care se află în relatie contractuală.

Art. 119. - Preturile si tarifele practicate în sistemul sanitar, atât cele de competenta consiliului de administratie al unitătilor sanitare, cât si cele din sistemul de asigurări sociale de sănătate, sunt aceleasi atât pentru cetătenii români, cât si pentru cetătenii străini.

 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 116/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la articolul unic pct. 1, cu referire la art. I, pct. 4 va fi însotit de un asterisc căruia îi va corespunde, în subsolul paginii, următorul text:

“*) Lit. a) si h) ale art. 2 alin. (1) au cuprinsul prevăzut la art. I din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare.”