MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 72         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

56. - Hotărâre privind acordarea subventiilor si transferurilor pe anul 2005 la Ministerul Economiei si Comertului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Ordin al ministrului sănătătii privind raportarea unor situatii cu specific financiar

 

24. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerintelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român

 

43. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii si rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare, 24 ianuarie-23 februarie 2005

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I poz. 7 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) Bunurile din patrimoniul cultural national vor fi reevaluate de către evaluatori autorizati în conditiile legii, până la data de 31 decembrie 2007, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2007.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Toate activele fixe corporale aflate în proprietatea publică si care în prezent sunt înregistrate în evidenta tehnic-operativă în unităti naturale sau naturalconven tionale vor fi evaluate după metodologia stabilită de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, după caz, si înregistrate în contabilitate până la finele anului 2007.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2005.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea subventiilor si transferurilor pe anul 2005 la Ministerul Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Până la aprobarea subventiilor unitare pe anul 2005, Ministerul Economiei si Comertului va aplica subventiile unitare aprobate pentru anul 2004, reduse cu 25%.

(2) După aprobarea subventiei unitare pentru anul 2005, Ministerul Economiei si Comertului va efectua regularizările necesare ce decurg din aplicarea noilor subventii.

Art. 2. - Până la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale companiilor nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, transferurile ce se cuvin acestora, potrivit dispozitiilor legale, se vor acorda în cuantumurile din anul 2004, diminuate cu 20%.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2005.

Nr. 56.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind raportarea unor situatii cu specific financiar

 

Având în vedere Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. MC 373/2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu anul 2005 se introduce sistemul operativ de raportare trimestrială a angajamentelor bugetare si a plătilor efectuate pentru cheltuieli materiale si servicii de către unitătile sanitare cu paturi, finantate integral din venituri proprii, prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 2. - Raportările trimestriale se efectuează de către fiecare unitate sanitară cu paturi, potrivit modelului cuprins în macheta din anexa nr. 1, si se transmit directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau Ministerului Sănătătii, după caz, în functie de subordonare, o dată cu situatiile financiare trimestriale.

Art. 3. - Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, verifică si analizează datele furnizate de unitătile sanitare cu paturi si transmit Ministerului Sănătătii situatia centralizată, conform machetei din anexa nr. 2, o dată cu situatiile financiare, pe suport magnetic si hârtie.

Art. 4. - (1) Directia generală buget si achizitii prezintă informări periodice conducerii Ministerului Sănătătii privind situatia raportărilor unitătilor sanitare cu paturi.

(2) Fiecare dintre situatiile în care se constată depăsiri ale prevederilor bugetare se prezintă conducerii Ministerului Sănătătii pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare, potrivit legii.

Art. 5. - Unitătile sanitare cu paturi, directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia generală buget si achizitii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2005.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1

 

SPITALUL .................................

 

SITUATIE

privind angajamentele legale si plătile efectuate pentru cheltuieli materiale si servicii

 

NOTĂ:

1. Situatia se referă numai la titlul II “Cheltuieli materiale si servicii”, având ca sursă de finantare veniturile proprii ale unitătii sanitare (exclusiv contractele de finantare a programelor/subprogramelor de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate).

2. Datele se raportează cumulat atât la prevederi trimestriale, cât si la plăti.

 

ANEXA Nr. 2

 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ .....................

SITUATIE

privind angajamentele bugetare si plătile efectuate pentru cheltuieli materiale si servicii de unitătile sanitare cu paturi din judetul ................

 

 

NOTĂ:

Ministerul Sănătătii/directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, verifică pentru fiecare unitate sanitară, în functie de subordonare, dacă sunt respectate precizările cuprinse în nota din subsolul anexei nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerintelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român

 

Având în vedere prevederile Directivei Consiliului 82/714/CEE din 4 octombrie 1982, care stabileste prescriptiile tehnice pentru navele de navigatie interioară,

în temeiul art. 12 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerintelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 si nr. 374 bis din 31 mai 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

“Art. 111. - Prevederile prezentului ordin se aplică:

a) navelor nou-construite care urmează să arboreze pavilionul român si a căror chilă a fost pusă pe data de 1 iunie 2003 sau după această dată;

b) navelor care arborează pavilionul român si care efectuează voiaje internationale începând cu data de 1 ianuarie 2005;

c) navelor care arborează pavilionul român, altele decât cele de la lit. b), începând cu data de 1 ianuarie 2007.”

2. La anexa nr. 1 capitolul 2 punctul 2.03.4, prima frază va avea următorul cuprins:

“2.03.4. Instalatiile vizate la pct. 2.03.1 nu pot fi amplasate în încăperi sau în compartimentul de masini în care sunt depozitate ori utilizate categoriile de substante care fac parte din clasa a III-a ADNR – Regulamentul privind transportul mărfurilor periculoase pe Rhin, prevăzute mai jos:

Categoria K1n - lichide cu punct de inflamabilitate mai mic de 21ş C. Presiunea vaporilor acestor lichide la temperatura de 50ş C nu trebuie să depăsească 1,1 bar;

Categoria K1s - lichide cu punct de inflamabilitate între 21ş C si 55ş C inclusiv; sau

Categoria K2 - lichide cu punct de inflamabilitate peste 55ş C, dar mai mic sau egal cu 100ş C.”

3. Capitolul 13 din anexa nr. 1 va avea următorul titlu:

“CAPITOLUL 13

Derogări pentru navele aflate în serviciu”

4. La anexa nr. 1 punctele 13.01-13.03 vor avea următorul cuprins:

“13.01. Navele prevăzute la art. 111 din ordin, care la 1 ianuarie 1985 se aflau în serviciu sau a căror chilă a fost pusă înainte de această dată, dar a căror constructie si echipament nu corespund în totalitate cerintelor din prezenta anexă, trebuie să fie aduse în conformitate cu acestea până la prima inspectie tehnică pentru eliberarea sau confirmarea certificatului tehnic, efectuată după data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor din tabelul nr. 1, la care se aplică următoarele conditii:

a) cerintele din prima coloană a tabelului trebuie să fie aplicate în decurs de 5 ani începând de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

b) cerintele din coloana a doua nu se aplică navelor aflate deja în serviciu, dacă siguranta navei si a echipajului este asigurată într-un alt mod corespunzător;

c) derogările vizate la lit. a) si b) nu se aplică părtilor din nave care fac obiectul transformărilor sau înlocuirilor;

d) în cazul în care aplicarea cerintelor vizate la lit. a), după o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, precum si aplicarea cerintelor prevăzute la lit. c) nu sunt practic realizabile sau ar antrena cheltuieli nerezonabile, Autoritatea Navală Română poate acorda derogări;

e) detalii relevante cu privire la orice derogări acordate conform prevederilor lit. a) trebuie mentionate în certificatul tehnic în timpul primei inspectii efectuate după intrarea în vigoare a prezentului ordin; derogările conform prevederilor lit. d) trebuie mentionate în certificatul tehnic atunci când sunt acordate;

13.02. Navele deja aprobate pentru conducerea prin radar de către o singură persoană trebuie să respecte cerintele cap. 9 în decurs de 5 ani începând de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Navele care solicită pentru prima dată o asemenea aprobare trebuie să fie aduse în conformitate cu cerintele cap. 9 înainte să poată obtine această aprobare.

13.03. Navele care la 1 ianuarie 1985 aveau instalatii permanente de stingere a incendiilor, care utilizează CO2 ca agent de stingere, pot mentine aceste instalatii cu conditia să se îndeplinească următoarele cerinte:

a) instalatiile de stingere a incendiilor cu CO2 se pot folosi numai în compartimentele masinilor, cazanelor si pompelor;

b) toate instalatiile permanente de stingere a incendiilor cu CO2 trebuie să fie echipate cu o alarmă al cărei semnal se poate auzi clar în toate spatiile în care se lansează CO2, chiar în conditii de exploatare care corespund celui mai mare nivel de zgomot propriu posibil, si care să se distingă clar fată de toate celelalte semnale acustice de avertizare existente la bord.

De asemenea, semnalele de avertizare pentru lansarea de CO2 trebuie să se poată auzi clar în spatiile învecinate prin usile de comunicare închise si în conditiile depăsirii celui mai mare nivel posibil de zgomot propriu produs în timpul functionării, în cazul în care acestea trebuie să fie evacuate printr-un singur spatiu în care urmează a se lansa CO2.

Următorul anunt, scris cu litere rosii pe fond alb, în limba română, precum si în una dintre limbile olandeză, franceză sau germană, trebuie să fie afisat într-un loc corespunzător la intrarea si la iesirea din orice spatiu în care CO2 ar putea fi lansat: “Părăsiti imediat acest spatiu la emiterea semnalului de avertizare pentru lansarea de CO2 (descrierea semnalului) pericol de asfixiere.”;

c) în apropierea tuturor dispozitivelor de declansare a instalatiilor de stingere a incendiilor cu CO2, instructiunile de utilizare trebuie să fie afisate în mod clar si marcate durabil în limba română, precum si în una dintre limbile olandeză, franceză sau germană.

Tubulaturile care conduc la diferite spatii ce ar putea fi afectate de lansarea de CO2 trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de închidere.

Dispozitivul de avertizare prevăzut la lit. b) trebuie să fie declansat automat înaintea punerii în functiune a instalatiei de stingere a incendiului;

d) rezervoarele de CO2 trebuie să fie instalate într-un spatiu etans la gaz, separat de alte spatii. Acest spatiu trebuie să fie acccesibil numai din exterior si trebuie să dispună de o instalatie de ventilatie corespunzătoare si independentă, complet separată de celelalte instalatii de ventilatie de la bord. Temperatura din această încăpere nu trebuie să depăsească 60ş C. Toate rezervoarele sub presiune trebuie să aibă inscriptia “CO2” albă, pe fond rosu. Înăltimea literelor trebuie să fie de cel putin 6 centimetri;

e) rezervoarele, armăturile si tubulaturile de CO2 sub presiune trebuie să corespundă specificatiilor românesti sau ale Uniunii Europene. Acestea trebuie să poarte un marcaj oficial care să ateste că respectivele instalatii au trecut testele regulamentare;

f) alarma mentionată la lit. b) trebuie să fie verificată cel putin o dată la 12 luni.

Instalatiile de stingere a incendiului trebuie să fie verificate cel putin o dată la 2 ani. Această verificare trebuie să se refere cel putin la:

- inspectarea exterioară a întregii instalatii;

- controlul functionării sistemului de tubulatură si a duzelor de iesire;

- controlul functionării mecanismului de declansare;

- verificarea alimentării cu CO2 la fiecare rezervor de serviciu;

g) certificatele tehnice si rapoartele de inspectie aferente, semnate de inspectori, trebuie să se afle la bord. În acestea trebuie să fie mentionate cel putin verificările mai sus mentionate, rezultatele obtinute si data efectuării verificării;

h) în cazul în care nava este echipată cu una sau mai multe instalatii de stingere a incendiului cu CO2 care au fost verificate, certificatul eliberat navei trebuie să aibă la rubrica 2/4 următoarea mentiune: «... (numărul) instalatii fixe de stingere a incendiului cu CO2.

Certificatele cerute trebuie să se afle la bord».”

5. La anexa nr. 1, capitolul 13 se completează cu punctele 13.04 si 13.05, cu următorul cuprins:

“13.04. Prevederile cap. 11 se aplică doar categoriilor de nave prevăzute la art. 111 lit. a) din ordin, care au chila pusă după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Oricum, din motive de sigurantă, prevederile pct. 11.01.1, 11.01.3 si 11.01.4, precum si prevederile din tabelul nr. 2, în limitele de timp stipulate, se aplică navelor prevăzute la pct. 13.01 din prezenta anexă.

13.05. Pe navele existente, care au puntea de circulatie laterală gurilor de magazii mai mică de 0,50 m, balustradele pot fi înlocuite cu un cablu (tin-te bine) fixat de-a lungul bordurilor înspre apă sau cu bare de sprijin fixate de-a lungul ramelor gurilor de magazii.

 

Tabelul nr. 1

 

Tabelul nr. 2

 

6. La anexa nr. 2 “Căile navigabile europene repartizate geografic în zonele 1, 2, 3 si 4”, Capitolul II - Zona 3, după paragraful “Regatul Tărilor de Jos” se introduce următorul text:

“România

Dunărea de la granita României cu Republica Serbia si Muntenegru (km 1.075) până la Marea Neagră prin bratul Sulina;

Canalul Dunăre-Marea Neagră (64,410 km lungime):

de la confluenta cu Dunărea la km 299,300 al Dunării la Cernavodă (respectiv km 64+410 al C.D.M.N.) la Portul Constanta Sud-Agigea (km 0);

Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari (34,600 km lungime): de la confluenta cu Canalul Dunăre-Marea Neagră (km 29+410) la Poarta Albă (respectiv km 27+500 al C.D.M.N.) la Portul Midia (km 0 al C.P.A.M.).”

7. La anexa nr. 2 “Căile navigabile europene repartizate geografic în zonele 1, 2, 3 si 4”, Capitolul III - Zona 4, după paragraful “Marele Ducat de Luxemburg” se introduce următorul text:

“România

Celelalte căi navigabile, altele decât cele din zona 3.”

8. La anexa nr. 3, punctele 1.14-1.19 din Certificatul tehnic de navigatie interioară se completează cu coloana “Fahrtbereich 4 Zona 4”.

Art. II. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2005.

Nr. 24.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. m), o) si p) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 28 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Literele b) si c) ale alineatului (2) al articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“b) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului pentru punctul de lucru, filiala ori sucursala pentru care solicită exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public sau al licentei de transport rutier în interes propriu, precum si decizia de numire a persoanei care conduce activitatea punctului de lucru, filialei sau sucursalei si răspunde în fata Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. de respectarea reglementărilor legale si a caietelor de sarcini aferente;

c) dovada că îndeplineste conditia privind baza tehnicomaterial ă corespunzătoare, respectiv dovada că detine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule cu care poate efectua activităti de transport rutier.”

2. Liniuta a treia de la litera f) a alineatului (2) al articolului 7 se abrogă.

3. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.

4. Litera f) a alineatului (1) si alineatul (5) ale articolului 17 se abrogă.

5. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - Documentele solicitate la eliberarea licentei de transport rutier public, a licentei de transport rutier în interes propriu sau a autorizatiei de transport rutier în interes propriu, precum si a licentelor de executie se prezintă la sediul agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., în copie, stampilate si semnate de administratorul societătii, fiecare copie având înscris în mod expres: «Subsemnatul ..., declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul în declaratii, că prezentul act este conform cu originalul».”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2005.

Nr. 43.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii si rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare, 24 ianuarie-23 februarie 2005

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste că, începând cu perioada de aplicare, 24 ianuarie-23 februarie 2005:

- rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 4,0% pe an;

- rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în lei este de 37,0% pe an.

 

Presedintele Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu,

guvernator

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2005.

Nr. 4.