MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 75         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 535 din 7 decembrie 2004 asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.398/2004. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.615/602/2004. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

Lista nr. 4 din 11 ianuarie 2005 cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Norme privind modul unitar de completare a mentiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS si în casa de compensare automată

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 535

din 7 decembrie 2004

asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Vineri, 21 ianuarie 2005

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Silstar Com” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.318/2004 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Doru Băjan, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că norma contraventională este o normă primară, având în vedere continutul acesteia, astfel încât numai Parlamentul poate legifera în acest domeniu. De asemenea, se mai sustine că se ajunge la o enclavizare nedorită prin recunoasterea posibilitătii emiterii unor astfel de norme în aplicarea legii si de către alte autorităti, ceea ce duce la încălcarea normelor constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că în organizarea executării legii sunt îndreptătite să emită norme prin care să se reglementeze în materie contraventională si alte autorităti. Se mai sustine că nici o dispozitie constitutională nu se opune posibilitătii ca o autoritate a administratiei publice implicată în organizarea executării legii să emită o normă contraventională.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.318/2004, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Silstar Com” - S.R.L. într-un litigiu având ca obiect solutionarea unei plângeri împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 1, precum si cele ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor contravin textului constitutional al art. 61 alin. (1). Se sustine că, “după competenta autoritătii publice de reglementare, se disting norma primară, emisă de autoritatea publică recunoscută drept putere legiuitoare, si norma secundară, emisă de celelalte autorităti publice în aplicarea normei primare”. Autorul exceptiei consideră că “norma juridică contraventională este o normă primară, în conformitate cu actualele dispozitii constitutionale privind puterea legiuitoare si competentele atribuite de Constitutie autoritătii executive”. Pe baza textelor constitutionale ale art. 61 alin. (1) si ale art. 108 care sinstituie monopolul legislativ al Parlamentului în ceea ce priveste normele primare”, se apreciază că actele cu putere de lege emise de Guvern nu pot prevedea în cuprinsul lor “delegarea de competentă către Guvern (către sine) de a emite hotărâri în aplicarea respectivelor acte normative”. Numai după aprobarea acestora de către Parlament ele “îsi încetează existenta ca acte administrative ale Guvernului [...], devenind legi” si, din acest moment, “prevederile din ordonante si/sau ordonante de urgentă referitoare la emiterea de către Guvern de hotărâri în aplicarea respectivelor acte normative devin executabile”. Prin urmare, Guvernul are competenta de a emite “hotărâri doar pentru organizarea executării legilor, nu si a actelor administrative cu putere de lege”, iar hotărârile emise de către Guvern înainte de aprobarea ordonantelor sau, după caz, a ordonantelor de urgentă “nu au temei constitutional”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate apreciază că “actele normative ale autoritătilor administratiei publice locale se adoptă ori se emit pentru reglementarea unor activităti de interes local, or, valorile sociale apărate de legea contraventională [...] nu pot fi doar de interes local, ele sunt de interes general”. De asemenea, se mai apreciază că “principiul autonomiei locale nu conferă autoritătilor administratiei publice locale calitatea de putere legiuitoare”, actele normative emise de acestea fiind “acte administrative si norme secundare”. Nu în ultimul rând, se mai arată că “sunt încălcate [...] principiile tehnicii legislative pentru că actuala conceptie a Guvernului si a Parlamentului [...] conduce la o enclavizare a reglementărilor legale pe comune, orase, municipii si judete”.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Instanta consideră că, “în privinta contraventiilor reglementate prin hotărâri ale Guvernului, notiunea de organizare a executării legii din art. 108 alin. (2) al Constitutiei republicate are un sens mai larg decât cea privind aplicarea legii”, prin acest tip de hotărâri putându-se dispune măsuri organizatorice, financiare, institutionale sau sanctionatorii “în vederea stabilirii cadrului necesar pentru aducerea la îndeplinire a dispozitiilor legii”. Totodată, instanta apreciază că, în conformitate cu prevederile constitutionale ale art. 120 alin. (1), ale art. 121 alin. (1) si (2) si ale art. 122 alin. (1), “actele autoritătilor administratiei publice locale se adoptă ori se emit pentru reglementarea unor activităti de interes local, iar autonomia locală [...] conferă autoritătilor administratiei publice locale dreptul de a avea initiative în toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date în mod expres în competenta altor autorităti publice”, si acest drept “se răsfrânge si în domeniile de activitate reglementate de lege în care autoritatea administrativă este abilitată să emită reglementări specifice”. Se arată că nerespectarea conditiilor legale la emiterea actelor care stabilesc contraventii duce la sanctiunea nulitătii absolute a acestora. Instanta conchide că “legiuitorul nu stabileste întotdeauna direct prin lege contraventii si sanctiuni, ci această competentă poate reveni si autoritătilor publice însărcinate cu organizarea executării legii”, iar prevederile art. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, respectă întru totul prevederile constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că “în virtutea rolului Guvernului privind asigurarea realizării politicii interne a tării si exercitarea conducerii generale a administratiei publice, conferit prin art. 102 alin. (1) din Constitutie, precum si având în vedere principiile administratiei publice, si anume principiul descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice, recunoscute de art. 120 din Legea fundamentală, competente, în ceea ce priveste stabilirea si sanctionarea contraventiilor, pot reveni si autoritătii publice însărcinate cu organizarea si executarea legii, în sens larg”. Se mai sustine că “prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate, iar prin hotărâri ale autoritătilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctionează contraventii în domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului”. Guvernul mentionează, totodată, că sunt nule de drept “hotărârile autoritătilor administratiei publice locale sau judetene [...] emise cu nesocotirea limitelor impuse”.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Se apreciază, în esentă, că sinstituirea, prin dispozitiile legale criticate, a competentei Guvernului sau a anumitor autorităti ale administratiei publice de a stabili si a sanctiona contraventii reprezintă o optiune a legiuitorului”, ceea ce nu este de natură a încălca prevederile constitutionale ale art. 61 alin. (1).

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, astfel cum a fost modificată prin dispozitiile Legii de aprobare nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale au următorul cuprins:

- Art. 1: “Legea contraventională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contraventie fapta săvârsită cu vinovătie, stabilită si sanctionată prin lege, ordonantă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”;

- Art. 2: “(1) Prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate.

(2) Prin hotărâri ale autoritătilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctionează contraventii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului.

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din piete, curătenia si igienizarea acestora; întretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joacă pentru copii; amenajarea si curătenia spatiilor din jurul blocurilor de locuinte, precum si a terenurilor virane;

întretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întretinerea străzilor si trotuarelor, a scolilor si altor institutii de educatie si cultură, întretinerea clădirilor, împrejmuirilor si a altor constructii; depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere.

(4) Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate stabili si alte domenii de activitate din competenta consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili si sanctiona contraventii.”

Textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei este art. 61 alin. (1). Acesta are următorul cuprins:

- Art. 61 alin. (1): “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării.”

Curtea retine că, în esentă, autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că, având în vedere faptul că orice normă contraventională este o “normă primară”, competenta emiterii acesteia apartine în mod exclusiv Parlamentului, în conformitate cu prevederile constitutionale ale art. 61 alin. (1). Conform sustinerilor autorului exceptiei, Guvernul nu are competenta de a emite hotărâri pentru organizarea executării actelor administrative cu putere de lege, iar hotărârile emise de Guvern înainte de aprobarea ordonantelor sau, după caz, a ordonantelor de urgentă “nu au temei constitutional”. În acelasi sens, se mai arată că nici autoritătile administratiei publice locale nu pot emite asemenea norme, întrucât actele normative emise de acestea sunt “acte administrative si norme secundare”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că textele criticate nu încalcă dispozitiile art. 61 alin. (1) din Constitutie, care proclamă Parlamentul drept organ reprezentantiv suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării, întrucât reglementarea unor contraventii într-un domeniu sau altul de activitate este posibilă si prin acte normative subordonate legii, în conditiile în care domeniile respective sunt prevăzute în competenta dată prin lege autoritătilor publice stabilite la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001. Reglementarea contraventiilor în conditiile dispozitiilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 nu reprezintă o reglementare primară, ci una secundară în raport cu legea care stabileste competenta în materie a autoritătilor administratiei publice locale sau judetene într-un domeniu sau altul de activitate sau care, eventual, reglementează domeniul de activitate respectiv. De altfel, chiar dispozitiile art. 2 alin. (2) mentionate se referă la “toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege”.

De altfel, Curtea, de principiu, a stabilit în jurisprudenta sa că notiunea de organizare a executării legii, consacrată de dispozitiile art. 108 alin. (2) din Constitutie, “are un sens mai larg decât cea privind aplicarea legii, si anume prin hotărâri ale Guvernului pot fi dispuse măsuri organizatorice, financiare, institutionale sau sanctionatorii în vederea stabilirii cadrului necesar pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor legii. Asadar, legiuitorul nu mai stabileste întotdeauna direct, prin lege, contraventii si sanctiuni, ci, chiar în sensul textului constitutional invocat [art. 108], această competentă revine autoritătii publice însărcinate cu organizarea executării legii” (a se vedea Decizia nr. 51 din 12 februarie 2004 a Curtii Constitutionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 3 martie 2004). Această argumentare este valabilă nu numai în ceea ce priveste Guvernul, ci, mutatis mutandis, si în cazul autoritătilor administratiei publice locale prevăzute la art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, în ceea ce priveste domeniile specificate în textele respective.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Silstar Com” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.318/2004 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Karoly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 12 mai 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999*) privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, denumită în continuare ordonantă de urgentă, prin agenti economici se întelege persoanele fizice si juridice, asociatiile familiale, precum si orice alte entităti care efectuează cu plată, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrări de bunuri cu amănuntul si/sau prestări de servicii direct către populatie, cu exceptia institutiilor publice.

(2) Agentii economici care nu intră sub incidenta ordonantei de urgentă pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în conditiile legii.

(3) Agentii economici care au obligatia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei prevăzuti la alin. (2) sunt denumiti în continuare utilizatori.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Utilizatorii au obligatia să elibereze clientilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul si/sau serviciile prestate si, la solicitarea acestora, le vor elibera si factură fiscală, în conditiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Alineatele (1) si (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Bonurile fiscale se emit de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obtinut avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale, prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgentă, denumită în continuare comisie.

..............................................................................................

(3) În cazul în care în acelasi spatiu se efectuează atât livrări de bunuri cu amănuntul sau prestări de servicii pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, cât si livrări de bunuri cu amănuntul sau prestări de servicii pentru care nu există această obligatie, utilizatorii pot emite bon fiscal pentru toate bunurile livrate si/sau serviciile prestate.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În sensul ordonantei de urgentă, prin livrări de bunuri cu amănuntul si prestări de servicii direct către populatie se întelege acele activităti desfăsurate cu caracter permanent. Nu intră în această categorie eventualele livrări de bunuri si prestări de servicii direct către persoane fizice efectuate întâmplător de către agentii economici, altii decât comerciantii cu amănuntul.”

5. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Distribuitorul autorizat are libertatea de a include în reteaua sa de distributie si/sau service orice agenti economici care îndeplinesc conditiile prevăzute de ordonanta de urgentă si de prezentele norme metodologice, denumiti în continuare unităti acreditate.”

6. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(4) Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat si va fi stampilat de către organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe, cu precizarea numărului de pagini continut de acesta, si va fi prezentat de către utilizator, cu exceptia taximetristilor, pentru vizare, o dată cu depunerea declaratiei de instalare a aparatului la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat acesta.”

7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Până la repunerea în functiune a aparatului defect, utilizatorii, cu exceptia caselor de schimb valutar, eliberează clientilor, la cererea acestora, facturi fiscale, în conditiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Vânzarea de pâinie si produse de panificatie, precum si de ziare si reviste în alte conditii decât cele prevăzute la art. 2 lit. c) si d) din ordonanta de urgentă atrage neîncadrarea acestor activităti în exceptia prevăzută de lege.

(2) În sensul art. 2 lit. c) din ordonanta de urgentă, prin magazine sau raioane specializate se întelege spatiile în care se comercializează exclusiv pâine si produse de panificatie.

(3) În sensul art. 2 lit. d) din ordonanta de urgentă, prin distribuitori specializati se întelege agentii economici care comercializează exclusiv ziare si reviste.”

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Activitătile de vânzare a biletelor de călătorie si a abonamentelor pentru transportul public de călători, ca activităti anexe transportului, intră în exceptia prevăzută la art. 2 lit. e) din ordonanta de urgentă.”

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Bonurile cu valoare fixă prevăzute la art. 2 lit. f) din ordonanta de urgentă se tipăresc în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare privind formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, suma fixă percepută de la client fiind pretipărită pe documentul eliberat acestuia.

(2) Vânzarea de timbre fiscale, postale, judiciare, precum si de rovignete, cărti postale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretipărită pe acestea, intră în exceptia prevăzută la art. 2 lit. f) din ordonanta de urgentă.”

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Activitătile de parcare a autovehiculelor si jocurile de noroc intră sub incidenta prevederilor art. 2 lit. f) din ordonanta de urgentă numai în cazul în care se încasează de la clienti o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces si, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului.”

12. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Agentii economici care desfăsoară activităti de amanetare sunt exceptati de obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale pentru serviciile de creditare, inclusiv pentru comisionul aferent acestor servicii.”

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - În întelesul art. 2 lit. g) din ordonanta de urgentă, casele de schimb valutar apartinând persoanelor juridice autorizate sunt casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Natională a României.”

14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Intră sub incidenta prevederilor art. 2 lit. h) din ordonanta de urgentă:

a) profesiile libere sub toate formele de organizare, care nu implică crearea unei societăti comerciale, desfăsurate de către notari, avocati, experti autorizati, medici, experti contabili, contabili autorizati, arhitecti, precum si de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul stiintific, literar, artistic si educativ;

b) activitătile economice desfăsurate în mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de către persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu exceptia activitătilor de taximetrie auto pentru mărfuri si persoane.”

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Intră sub incidenta prevederilor art. 2 lit. s) din ordonanta de urgentă bunurile livrate si serviciile prestate în baza unor contracte în care se prevede că plata se face în rate, la termen sau sub formă de avansuri. Prin avansuri se întelege încasarea partială a contravalorii bunurilor sau serviciilor înaintea livrării, respectiv prestării acestora.”

16. La articolul 17, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) case de marcat electronice cu structură închisă, izolate. Aceste case de marcat au hardware dedicat, set fix de functii, bază de date proprie si functionează izolat, fără posibilitate de conectare la un calculator. Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicatie si cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixă;

b) case de marcat electronice cu structură închisă, conectate la calculator.

Suplimentar fată de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la lit. a), aceste case de marcat dispun de o interfată prin care se asigură cooperarea cu un program ce rulează pe calculator. Interfatarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare, completare, citire a bazei de date interne si de emitere de documente fiscale.

Securitatea comunicării si integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt asigurate de modulul fiscal prin programul său de control.”

17. La articolul 17, litera f) se abrogă.

18. Alineatele (2) si (3) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“(2) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e), împreună cu programul aplicativ identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru avizare.

(3) Comercializarea de către distribuitorii autorizati a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e) fără programul aplicativ identificabil, avizat potrivit ordonantei de urgentă si prezentelor norme meteodologice, precum si instalarea acestora cu un alt program aplicativ decât cel avizat sunt interzise.”

19. La articolul 22, partea introductivă a punctului A si litera b) de la punctul E vor avea următorul cuprins:

“A. să contină un modul fiscal propriu cu un set minim de functii accesibile prin comenzi de interfatare cu restul aplicatiei aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul căruia controlează:

..............................................................................................

b) simplu, specific aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu jurnal electronic, caz în care asigură tipărirea rolei-jurnal în mod obligatoriu înaintea emiterii raportului fiscal de închidere zilnică sau în cazul epuizării capacitătii de stocare a jurnalului electronic.

Aparatele sau terminalele cu functii de case de marcat electronice, precum si aparatele de marcat electronice fiscale portabile si cele destinate activitătilor de taximetrie pot fi dotate cu dispozitiv propriu de imprimare simplu;”.

20. Alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(3) Programul de aplicatie al aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii si transmiterii la Banca Natională a României a raportărilor lunare în forma si în structura prevăzute de Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare.”

21. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Când casa de marcat electronică fiscală are posibilitatea de cuplare la calculator, interfata, prin setul său de comenzi, poate modifica, completa si citi baza de date internă a aparatului si poate emite documente fiscale, cu conditia îndeplinirii următoarelor cerinte:

a) să nu permită scrierea sau stergerea memoriei operationale a modulului fiscal;

b) să blocheze comunicatia ca urmare a erorilor semnalate de modulul fiscal;

c) să permită trecerea în regim izolat în vederea anulării conditiilor de eroare si a finalizării corecte a comenzilor.”

22. La articolul 33 punctul A, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) programarea cotelor de taxă pe valoarea adăugată, respectiv a minimum 4 niveluri de cotă, cu exceptia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie, de schimb valutar, de comercializare a mărfurilor în regim duty-free si în magazinele amplasate în aeroporturile internationale, la care se programează o singură cotă de taxă pe valoarea adăugată.”

23. La articolul 34, partea introductivă si litera l) vor avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Functiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale, cu exceptia celor destinate activitătilor de taximetrie, sunt următoarele:

...............................................................................................

l) emiterea bonului fiscal fără tipărirea raportului Z, dacă au trecut 24 de ore de la primul bon emis.”

24. La articolul 38 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

“f) în cazul echipării cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacă la epuizarea capacitătii memoriei jurnalului electronic sau înainte de emiterea raportului Z nu se emite rola-jurnal.”

25. Alineatul (3) al articolului 47 va avea următorul cuprins:

“(3) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b) si e) sigiliul se aplică pe suruburile de prindere a părtilor componente ale carcasei casei de marcat electronice sau imprimantei fiscale, astfel încât să nu permită dezasamblarea aparatului si accesul la componentele acestuia în urma sigilării.”

26. La articolul 47, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Suplimentar fată de modul de sigilare prevăzut la alin. (3), la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de taximetrie sigiliul se aplică astfel încât să nu se permită accesul la regimul de lucru programare în urma sigilării.”

27. Alineatul (2) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale aduse în parametrii tehnici ai modelului avizat conform art. 110-114, înstrăinate de utilizatori în conditiile prevăzute la art. 116 alin. (1) sau transferate de la un punct de lucru la altul apartinând aceluiasi utilizator, sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal si a memoriei fiscale se face cu sigiliul fiscal sau, după caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service, în prezenta organului fiscal în a cărui rază teritorială se instalează aparatul.”

28. La articolul 54 alineatul (3), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“(3) Pe bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activitătilor de comercializare a mărfurilor în aeroporturile internationale si în regim de dutyfree, în functie de tipul magazinului, se tipăreste si:”.

29. La articolul 54 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

“c) sintagma «EXPORT», în cazul magazinelor situate în aeroporturile internationale.”

30. La articolul 56 alineatul (4), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“(4) În continutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor duty-free, precum si magazinelor situate în aeroporturile internationale, se înscriu datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum si următoarele date:”.

31. Alineatul (3) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

“(3) Seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal este formată, după caz, din unul sau două caractere alfabetice, precum si din 10 caractere numerice. Caracterele alfabetice ale seriei fiscale reprezintă denumirea prescurtată a municipiului Bucuresti, respectiv a judetului unde se instalează aparatul de marcat electronic fiscal. Primele 4 caractere numerice din seria fiscală a aparatului reprezintă numărul avizului de distributie a aparatelor de marcat electronice fiscale. Următoarele 6 caractere reprezintă numărul de ordine din Registrul de evidentă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judet sau în municipiul Bucuresti.”

32. La articolul 61 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) copia facturii si a documentului de plată care atestă achizitionarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauza expresă privind asumarea obligatiei părtilor că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;”.

33. La articolul 61 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) declaratia pe propria răspundere privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însotită de copia autorizatiei taxi, în cazul activitătii de taximetrie.”

34. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) În cazul încetării activitătilor de livrări de bunuri cu amănuntul si prestări de servicii direct către populatie, utilizatorii vor solicita în scris directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, anularea numărului de ordine atribuit din Registrul de evidentă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, anexând la cerere documente probatoare ale motivelor încetării activitătii, respectiv închiderea punctului de lucru, înstrăinarea aparatului, lichidarea, fuziunea, divizarea sau altele, după caz, precum si dovada predării memoriei fiscale la organul fiscal teritorial, potrivit prezentelor norme metodologice.”

35. La articolul 62, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile utilizatorilor aflati în inactivitate temporară, anuntată organelor fiscale, potrivit legii.

(5) În cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal de la un punct de lucru la altul, ambele situate în acelasi judet sau municipiu, utilizatorii notifică directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatului si procedează la citirea, predarea si înlocuirea vechii memorii fiscale, la fiscalizarea si sigilarea memoriei înlocuite si a aparatului, precum si la depunerea declaratiei de instalare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, utilizându-se acelasi număr de ordine atribuit initial din Registrul de evidentă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate.”

36. Alineatul (3) al articolului 63 va avea următorul cuprins:

“(3) Aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare asigură tipărirea rolei-jurnal cu ajutorul jurnalului electronic înscris într-o memorie electronică tip EEPROM sau FLASH, care asigură stocarea a cel putin 100 de bonuri fiscale si al cărui continut trebuie să nu fie afectat de evenimentul reset de stergere a memoriei RAM de date.”

37. Alineatul (1) al articolului 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - (1) Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru, care contine în mod detaliat date ce se vor înregistra în memoria fiscală ca date de sinteză pe termen lung, o dată cu emiterea acestui raport. Comanda de închidere zilnică a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unică si obligatorie.”

38. La articolul 64 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) numărul avariilor care determină stergerea memoriei RAM si ora producerii acestora. În cazul stergerii memoriei RAM, utilizatorul are obligatia de a reintroduce datele înscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei RAM. La aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare, unde nu este posibilă reintroducerea datelor continute în rola-jurnal, datele de sinteză la nivel de zi trebuie recalculate automat din continutul jurnalului electronic;”.

39. Alineatele (1) si (3) ale articolului 65 vor avea următorul cuprins:

“Art. 65. - (1) Utilizatorii sunt obligati să asigure arhivarea si păstrarea registrului special prevăzut la art. 6 alin. (2) pe o perioadă de 10 ani, iar raportul Z pe o perioadă de 5 ani.

..............................................................................................

(3) Registrul special si raportul Z reprezintă documentele pe baza cărora se înregistrează veniturile din activitatea de comert cu amănuntul si prestări de servicii direct către populatie în evidenta contabilă a utilizatorului, cu exceptiile prevăzute de lege.”

40. La articolul 71, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) si e), cu următorul cuprins:

“d) la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;

e) în cazul inactivitătii temporare a utilizatorilor, anuntată organelor fiscale, potrivit legii.”

41. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

“Art. 72. - (1) Utilizatorii pot achizitiona consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la orice agent economic producător, importator sau comerciant de astfel de consumabile, numai cu conditia respectării prevederilor art. 4 alin. (6) si (9) din ordonanta de urgentă.

(2) Unitătile de service acreditate pot achizitiona piese de schimb si subansambluri destinate aparatelor de marcat electronice fiscale numai de la distribuitori autorizati si unităti acreditate pentru comercializare de către acestia.”

42. Articolul 73 se abrogă.

43. Alineatele (1), (2) si (5) ale articolului 74 vor avea următorul cuprins:

“Art. 74. - (1) Utilizatorii au obligatia ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.

(2) Utilizatorii persoane juridice, plătitori de impozit pe veniturile din salarii, care au puncte de lucru stabile înregistrate fiscal potrivit legii, depun raportul memoriei fiscale la organele fiscale în a căror rază teritorială se află punctele de lucru.

..............................................................................................

(5) În cazul nedepunerii rapoartelor lunare ale memoriilor fiscale, organele fiscale vor lua operativ măsuri de verificare a modului de respectare a prevederilor ordonantei de urgentă de către agentii economici în

cauză.”

44. La articolul 74, alineatul (4) se abrogă.

45. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL VIII

Comisia de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale”

46. Alineatele (1) si (3) ale articolului 75 vor avea următorul cuprins:

“Art. 75. - (1) Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanta de urgentă este formată din 7 membri si un secretar, după cum urmează:

a) presedinte - reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

b) vicepresedinte - reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

c) membri - 2 reprezentanti ai directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

d) membru - reprezentant al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

e) membu - reprezentant al Gărzii Financiare;

f) membru - reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

g) secretar - reprezentant al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

..............................................................................................

(3) Numirea presedintelui, vicepresedintelui si a membrilor comisiei se efectuează prin ordine ale ministrului finantelor publice, ministrului economiei si comertului, presedintelui Autoritătii Nationale de Control si, respectiv, al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.”

47. La articolul 76, literele b), g), h) si i) vor avea următorul cuprins:

“b) emite avizul privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

..............................................................................................

g) retrage dreptul de distributie si comercializare a aparatelor, obtinut în baza avizelor privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorilor autorizati care nu respectă conditiile care au stat la baza

acordării acestor avize;

h) înregistrează unitătile pe care distribuitorul autorizat le-a acreditat pentru comercializare si/sau service;

i) anulează înregistarea unitătilor de comercializare si/sau service ale căror contracte cu distribuitorul autorizat au fost reziliate;”.

48. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IX

Avizul privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale”

49. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - (1) Pot solicita eliberarea avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale agentii economici care îndeplinesc următoarele conditii:

a) detin avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, prevăzut în anexa nr. 9, eliberat de persoana juridică notificată în acest sens de Ministerul Economiei si Comertului;

b) au prevăzută în obiectul lor de activitate comercializarea cu ridicata si cu amănuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale si a tehnicii de calcul – cod CAEN 5184/5186 si 5248;

c) nu au datorii fiscale restante la bugetul general consolidat;

d) asigură în judetele si în municipiul Bucuresti în care distribuie aparate de marcat electronice fiscale asistenta tehnică si întretinerea aparatelor prin cel putin două unităti specializate de service;

e) asigură piesele de schimb pentru perioada de garantie si postgarantie pe perioada normală de functionare a aparatelor de marcat electronice fiscale, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) acreditează unitătile de comercializare si/sau service pe baza unor contracte ferme cu clauza expresă privind municipiul/judetul în care se vor desfăsura aceste activităti.

(2) Pe lângă conditiile prevăzute la alin. (1), agentii economici care solicită eliberarea avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie trebuie să aibă cel putin o unitate acreditată pentru comercializare în judetele si în municipiul Bucuresti în care distribuie astfel de aparate.

(3) Conditia prevăzută la alin. (1) lit. b) referitoare la comercializarea cu amănuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si conditia prevăzută la alin. (1) lit. c) sunt obligatorii si în cazul unitătilor acreditate pentru comercializare.”

50. La articolul 80, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 80. - Agentii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) trebuie să depună la persoana juridică notificată în acest sens de Ministerul Economiei si Comertului următoarele:”.

51. La articolul 81, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 81. - Persoana juridică notificată de Ministerul Economiei si Comertului să elibereze avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal va verifica si/sau va testa:”.

52. Alineatele (3) si (4) ale articolului 89 vor avea următorul cuprins:

“(3) O copie a avizului tehnic, certificată pentru conformitate de către persoana juridică notificată de Ministerul Economiei si Comertului, va fi transmisă prin grija acesteia comisiei, în termen de 3 zile de la data emiterii avizului tehnic.

(4) Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic va fi înseriat de către persoana juridică notificată de Ministerul Economiei si Comertului, care aplică o etichetă ce cuprinde numărul seriei, data si numărul avizului tehnic. Eticheta este asigurată de către persoana juridică notificată si va fi aplicată astfel încât să nu poată fi înlocuită.”

53. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

“Art. 90. - În vederea obtinerii avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici care au obtinut avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 79 alin. (1) lit. a) prezintă comisiei următoarele documente:

a) cererea prin care solicită eliberarea avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie să contină datele de identificare a distribuitorului, tipul aparatului si denumirea comercială a acestuia, numărul si data avizului tehnic, prezentarea tabelară, pe judete, a retelei de distributie si service, care va cuprinde denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de telefon si de fax ale unitătii incluse în retea, tipul activitătii desfăsurate, lista tehnicienilor de service si, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service, precum si numărul si data avizului cu care a fost acreditată unitatea;

b) declaratia pe propria răspundere a distribuitorului privind existenta capacitătii profesionale a tehnicienilor de service de a asigura întretinerea si repararea aparatelor de marcat electronice fiscale;

c) copia certificatului de înregistrare continând codul unic de înregistrare pentru distribuitor si pentru unitătile acreditate;

d) copia actului constitutiv al societătii comerciale - pentru distribuitor si pentru unitătile acreditate;

e) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, în original sau în copie legalizată, din care să rezulte că agentul economic nu are datorii fiscale restante la bugetul de stat - pentru distribuitori si pentru unitătile acreditate pentru comercializare. Nu se consideră obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat sumele pentru care agentii economici au obtinut înlesnire la plată potrivit legii, precum si sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale si care se află în diferite stadii de contestare sau judecată în ceea ce priveste impozitele si taxele cuvenite bugetului general consolidat;

f) declaratia pe propria răspundere a distribuitorului si a unitătii acreditate privind existenta contractelor ferme de comercializare si/sau service încheiate în conditiile prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. f). În această declaratie părtile vor specifica zonele de comercializare si/sau service stabilite în contracte;

g) fisa de personal, semnată si stampilată de unitatea de service, pentru fiecare tehnician de service angajat cu contract individual de muncă, pentru care se solicită înregistrarea, care cuprinde: numele si prenumele,

domiciliul, seria si numărul documentului de identitate;

h) certificatul de cazier judiciar pentru tehnicienii de service, în original sau în copie legalizată;

i) copia avizului de fabricatie sau de import de taximetre, emis de Biroul Român de Metrologie Legală - pentru distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie;

j) copiile avizelor pentru activitătile de vânzare si, respectiv, de montare si reparare a taximetrelor, emise de Biroul Român de Metrologie Legală - pentru unitătile acreditate pentru comercializare si/sau service de aparate de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie.”

54. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - În cazul în care distribuitorii autorizati pentru distributia unor aparate de marcat electronice fiscale solicită eliberarea avizului pentru alte tipuri si modele de aparate la care comercializarea si service-ul vor fi asigurate prin agenti economici înregistrati anterior la comisie, acestia depun documentele prevăzute la art. 90 lit. a), b), e), f),

h) si, după caz, lit. i) si j), precum si un document datat, emis sub semnătura si stampila unitătilor acreditate anterior, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social, codul fiscal sau, după caz, codul unic de înregistrare, numărul de telefon/fax, lista tehnicienilor de service acreditati care vor efectua service la noul tip de aparat si elementele de identificare a acestora;”.

55. Articolul 92 va avea următorul cuprins:

“Art. 92. - În situatia în care, ulterior eliberării avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii autorizati solicită extinderea retelei de distributie si service prin includerea unor unităti înregistrate anterior la comisie, acestia depun pentru respectivele unităti documentele prevăzute la art. 91, cu exceptia documentului prevăzut la art. 90 lit. i).”

56. Alineatul (3) al articolului 93 va avea următorul cuprins:

“(3) Avizul privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale se eliberează numai după confectionarea sigiliilor fiscale si a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service si înregistrarea la comisie a legitimatiilor acestora.”

57. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - (1) Avizul privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale este valabil, începând cu data eliberării, pe o perioadă de:

a) 2 ani, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie;

b) 3 ani, pentru alte aparate de marcat electronice fiscale decât cele prevăzute la lit. a).

(2) Valabilitatea avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale se poate prelungi, la cererea distribuitorului autorizat, pe perioade succesive, conform alin. (1), începând cu ziua următoare celei până la care avizul a fost favorabil.

(3) Până la expirarea perioadei de valabilitate a avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii autorizati pot solicita prelungirea acesteia prezentând documentele prevăzute la art. 91.

(4) Nesolicitarea prelungirii valabilitătii avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale ori respingerea de către comisie a acestei prelungiri atrage retragerea dreptului de distributie si comercializare a aparatelor, obtinut în baza avizului respectiv.”

58. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

“Art. 96. - (1) Solicitarea prelungirii valabilitătii/reconfirmării avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale se face prin includerea în reteaua de distributie si/sau de service a tuturor unitătilor cu care sunt încheiate contracte ferme în derulare, astfel cum acestea au fost acreditate prin avizul de bază si/sau suplimentele ulterioare ale acestuia obtinute sau solicitate până la data depunerii cererii privind prelungirea valabilitătii/reconfirmarea avizului, si cu respectarea conditiei prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. d).

(2) Ulterior prelungirii valabilitătii/reconfirmării avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta poate fi modificat numai în sensul retragerii acreditării unor unităti ori includerii în reteaua de distributie si/sau de service a unor noi unităti.”

59. Articolul 97 va avea următorul cuprins:

“Art. 97. - (1) În cazul retragerii dreptului de distributie si de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în conditiile prevăzute la art. 94 alin. (3) si la art. 95 alin. (1), distribuitorii autorizati sunt obligati să asigure service pentru toate aparatele livrate până la data retragerii acestui drept.

(2) Activitătile de service vor fi asigurate prin tehnicienii proprii ai distribuitorului autorizat sau prin tehnicienii de service ai unitătilor aflate în reteaua de service a acestuia la data retragerii dreptului prevăzut la alin. (1), precum si prin tehnicieni ai unor noi unităti acreditate ulterior acestei date.”

60. După articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 1001, cu următorul cuprins:

“Art. 1001. - (1) Prevederile art. 100 nu se aplică în cazul modificărilor de software impuse aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, în conditiile legii, ca urmare a denominării monedei nationale, potrivit legii.

(2) Modificările de software prevăzute la alin. (1) se vor face, dacă este cazul, numai în baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, emis de persoana juridică prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. a), în conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si comertului cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Distribuitorii autorizati care au obtinut avize de distributie pentru aparate de marcat electronice fiscale ce nu îndeplinesc conditiile impuse ca urmare a denominării monedei nationale sunt obligati ca, până la data de 1 iulie 2005, să solicite obtinerea suplimentului avizului prevăzut la alin. (2).

(4) Până la data de 15 iulie 2005 persoana juridică prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. a) va transmite comisiei lista distribuitorilor autorizati prevăzuti la alin. (3), care nu au solicitat si/sau nu au obtinut suplimentul avizului tehnic, cu specificarea tipului si modelului aparatului de marcat electronic fiscal.

(5) Distribuitorii autorizati sunt obligati să efectueze, până la data de 1 iulie 2005, la cererea utilizatorilor, contra cost, în mod direct sau prin intermediul unitătilor de service acreditate, modificările de software impuse ca urmare a denominării monedei nationale la toate aparatele de marcat electronice fiscale livrate de către acestia si aflate în dotarea utilizatorilor, dacă aparatele respective nu îndeplinesc conditiile prevăzute de lege.

(6) Efectuarea asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la alin. (5) a altor modificări de software decât cele specificate la alin. (1) este interzisă.

(7) În cazul în care modificările de software prevăzute la alin. (1) presupun înlocuirea memoriei fiscale, dispozitiile prezentelor norme metodologice referitoare la predarea memoriei fiscale si sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal se aplică în mod corespunzător. Înlocuirea memoriei fiscale si sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale se fac de către distribuitorii autorizati sau de către unitatea de service acreditată, în prezenta organului fiscal în a cărui rază teritorială se află instalat aparatul.

(8) Pentru toate tranzactiile efectuate în perioada neutilizării aparatelor de marcat electronice fiscale ca urmare a operării modificărilor prevăzute la alin. (1), utilizatorii aplică prevederile art. 6 alin. (2) si ale art. 7.

(9) Nerespectarea de către distribuitorii autorizati si unitătile de service acreditate a prevederilor alin. (5) atrage obligatia de preluare a aparatelor de marcat electronice fiscale de la utilizatori, la pretul convenit.”

61. La articolul 101, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - Pe lângă celelalte obligatii prevăzute de prezentele norme metodologice, după obtinerea avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorul autorizat trebuie:”.

62. La articolul 101, litera d) se abrogă.

63. Alineatul (2) al articolului 102 va avea următorul cuprins:

“(2) Distribuitorii autorizati pentru distributia aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătii de taximetrie furnizează o dată cu aparatul dotarea tehnică si procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea si pot fi obtinute informatiile continute în memoria fiscală.”

64. La articolul 102, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) si (7), cu următorul cuprins:

“(5) Manualul de utilizare prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă si tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor specifice aparatului de marcat electronic fiscal respectiv, stabilite de producătorul aparatului.

(6) În cazul pierderii sau deteriorării cărtii de interventii, utilizatorii vor informa de îndată organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul. Informarea se va face în scris prin depunerea acesteia la sediul organului fiscal, căruia i se va prezenta pentru stampilare, conform art. 105 alin. (2), o nouă carte de interventii reconstituită, pe răspunderea utilizatorului si a unitătii de service acreditate, pe baza datelor înregistrate în memoria fiscală, inclusiv în ceea ce priveste toate evenimentele reset, si a documentelor păstrate, potrivit legii, la sediul utilizatorului.

În situatia deteriorării cărtii de interventii, utilizatorii vor prezenta organului fiscal, pentru eventuale confruntări, si cartea de interventii deteriorată.

(7) În cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorul va anunta unitatea de service acreditată, păstrând dovada anuntării defectiunii, iar reconstituirea cărtii de interventii si prezentarea acesteia la organul fiscal se vor face în termen de 72 de ore de la anuntarea defectiunii.”

65. Alineatul (3) al articolului 103 va avea următorul cuprins:

“(3) Instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se face în prezenta organului fiscal în a cărui rază teritorială se instalează aparatul, care va verifica integritatea sigiliului fiscal si datele înscrise în bonul fiscal.”

66. La articolul 103, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activitătilor cu caracter ambulant si de taximetrie se face în prezenta organului fiscal în a cărui rază teritorială îsi are sediul/domiciliul fiscal utilizatorul.”

67. La articolul 104, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Utilizarea în alte scopuri a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate si declarate ca fiind utilizate în activităti cu caracter ambulant si de taximetrie este interzisă.”

68. Alineatul (1) al articolului 105 va avea următorul cuprins:

“Art. 105. - (1) O dată cu declaratia prevăzută la art. 104 alin. (1), utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale, cu exceptia taximetristilor, prezintă organului fiscal cartea de interventii a aparatului si registrul special.”

69. La articolul 106 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) instalarea aparatului nou si repunerea în functiune a aparatului defect ca urmare a defectării memoriei fiscale, în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului;”.

70. La articolul 107 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru semnarea contractului de service utilizatorii pot opta pentru oricare dintre unitătile de service incluse în reteaua distribuitorului autorizat, cu următoarele conditii:”.

71. Articolul 109 va avea următorul cuprins:

“Art. 109. - Distribuitorii autorizati sunt obligati să asigure gratuit piesele de schimb si subansamblurile necesare efectuării de service, în perioada de garantie, si contra cost, în perioada de postgarantie, pe durata normală de functionare a aparatului de marcat electronic fiscal, conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

72. La articolul 110, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 110. - Avizele privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale, eliberate distribuitorilor autorizati, pot constitui, la cerere, avize de utilizare pentru aparatele de acelasi tip si model, cu exceptia celor destinate activitătii de taximetrie, achizitionate de agentii economici utilizatori înainte de intrarea în vigoare a ordonantei de urgentă, cu următoarele conditii:”.

73. Alineatele (2) si (3) ale articolului 115 vor avea următorul cuprins:

“(2) Drepturile si obligatiile ce revin unitătilor acreditate în baza prevederilor ordonantei de urgentă si a prevederilor prezentelor norme metodologice, precum si în baza avizelor eliberate de comisie nu pot fi cedate unor terte persoane.

(3) În cazul dizolvării distribuitorului autorizat prin fuziune ori prin divizare, drepturile si obligatiile ce îi revin acestuia în baza avizelor privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale se transmit, în conditiile legii, societătii comerciale sau societătilor comerciale existente ori care iau fiintă în urma acestor operatiuni, fără a fi necesară reavizarea potrivit prezentelor norme metodologice.”

74. La articolul 115, după alineatul (4) se introduc două alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Dispozitiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător si în cazul în care distribuitorul autorizat cedează, în conditiile legii, drepturile si obligatiile ce îi revin în baza avizului privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale altui distribuitor autorizat, cu acordul scris al acestuia.

(6) Copia documentului încheiat în conditiile prevăzute la alin. (5) va fi transmisă comisiei în termen de 15 zile de la data semnării acestuia de către părti.”

75. Alineatele (1) si (3) ale articolului 116 vor avea următorul cuprins:

“Art. 116. - (1) Utilizatorii pot vinde aparatele de marcat electronice fiscale achizitionate numai distribuitorilor autorizati sau unitătilor acreditate de acestia, de la care au cumpărat aparatele respective.

..............................................................................................

(3) În cazul încetării activitătii prin fuziune sau divizare, vânzarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va face înainte de transmiterea patrimoniului utilizatorului către societatea comercială sau societătile comerciale beneficiare.”

76. La articolul 117, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prevederile alin. (2) se aplică si în cazul activitătilor de taximetrie.”

77. Alineatul (1) al articolului 119 va avea următorul cuprins:

“Art. 119. - (1) Verificarea modului de respectare de către agentii economici a obligatiilor ce le revin potrivit ordonantei de urgentă si prezentelor norme metodologice se face de către organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, din unitătile sale teritoriale, precum si din cadrul Gărzii Financiare, denumite în continuare organe de control, organizate în echipe formate din minimum două persoane.”

78. La articolul 120 alineatul (1), literele e) si g) se abrogă.

79. Alineatele (1) si (2) ale articolului 121 vor avea următorul cuprins:

“Art. 121. - (1) Nerespectarea obligatiei distribuitorilor autorizati de instalare a aparatelor noi si de înlocuire a memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) din ordonanta de urgentă, se sanctionează cu amendă contraventională, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă.

(2) În cazul în care organele de control vor constata, pentru a doua oară la acelasi utilizator, neînlocuirea, în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, a memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, pe lângă aplicarea amenzii contraventionale vor propune comisiei si retragerea dreptului de distributie si comercializare a aparatelor respective, obtinut de distribuitorul autorizat în baza avizului în cauză.”

80. Alineatele (1) si (4) ale articolului 122 vor avea următorul cuprins:

“Art. 122. - (1) De la data înmânării către distribuitor a deciziei prevăzute la art. 121 alin. (5) ori de la data comunicării acesteia în conditiile legii, distribuitorului i se interzic distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

..............................................................................................

(4) Comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distributie si comercializare a acestora se sanctionează cu amendă contraventională si cu confiscarea încasărilor obtinute de

agentul economic contravenient din această activitate, conform art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 13 alin. (2) din ordonanta de urgentă.”

81. Articolul 123 va avea următorul cuprins:

“Art. 123. - Neîndeplinirea obligatiei agentilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenul legal se sanctionează cu amendă contraventională, conform art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă, si cu suspendarea activitătii unitătii agentului economic contravenient, conform art. 14 din ordonanta de urgentă.”

82. Alineatul (1) al articolului 124 va avea următorul cuprins:

“Art. 124. - (1) Suspendarea activitătii unitătilor agentilor economici contravenienti se face în baza proceselor-verbale încheiate de echipe de control, constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si la nivelul Gărzii Financiare, formate din 2 inspectori si, respectiv, 2 comisari.”

83. La articolul 126 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) după primirea numărului de ordine, va solicita unitătii de service acreditate instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, informând directia generală a finantelor publice sau, după caz, Garda Financiară teritorială, în functie de apartenenta organului de control care a dispus sanctionarea, asupra datei si orei la care urmează să se facă instalarea aparatului.”

84. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 1261, cu următorul cuprins:

“Art. 1261. - Prevederile prezentelor norme metodologice se completează cu dispozitiile referitoare la regulile speciale pentru vânzările de bunuri second-hand, vânzările de bunuri second-hand în regim de consignatie si pentru operatiunile realizate de casele de amanet, prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal*).”

85. Anexele nr. 1, 3, 5, 6, 8, 9 si 10 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7**) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia art. I pct. 57 referitor la alin. (1) al art. 9 din normele metodologice, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2005.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.398.


*) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004.


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 este republicată în acest număr al Monitorului Oficial al României, Partea I.

 

ANEXE

la normele metodologice)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.615 din 8 decembrie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 602 din 9 decembrie 2004

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul Directiei generale buget si achizitii nr. O.B. 14.128 din 8 decembrie 2004,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Sectiunea I a anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 si nr. 214 bis din 11 martie 2004, se completează cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. II. - Echipamentele achizitionate conform sectiunii I “Prevederi referitoare la programele si subprogramele finantate din bugetul de stat”, cap. I “Organizarea, finantarea si monitorizarea programelor si subprogramelor de sănătate”, pct. 7 lit. c) vor fi transferate unitătilor sanitare cu paturi beneficiare, nominalizate în anexa nr. 1*).

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

ANEXA Nr. 1

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA Nr. 4

din 11 ianuarie 2005

cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Nr.

crt.

Societatea comerciala

Nr. si data avizului

Tipul si modelul aparatului

Data de la care s-a retras dreptul de distributie si comercializare

a aparatelor de marcat electronice fiscale

1.

MILO TRADING - S.R.L., str. Vasile Stroescu nr. 28, ap. 1, sectorul 2, Bucuresti, cod unic de înregistrare R 6642280

0001/5 noiembrie 1999

OPTIMA

CR 300

21 noiembrie 2004

0002/5 noiembrie 1999

OPTIMA

CR 500

21 noiembrie 2004

2.

SINTEZIS BIROTICA - S.R.L., str. Roman Ciorogariu nr. 24, Oradea, judetul Bihor, cod unic de înregistrare R 6390409

0225/7 octombrie 2003

POS2000

POCOK

7 octombrie 2004

3.

ROLLER COM - S.R.L., Drumul Găzarului nr. 2, sectorul 4, Bucuresti, cod unic de înregistrare R 14570885

0205/20 martie 2003

CARAT

COLIBRI T

10 noiembrie 2004

0206/20 martie 2003

CARAT

COMPACT

10 noiembrie 2004

0207/20 martie 2003

CARAT

COLIBRI

 10 noiembrie 2004

0239/24 decembrie 2003

ZIT

2001R

24 decembrie 2004

0240/24 decembrie 2003

 ZIT

3001R

24 decembrie 2004

4.

TIM-NET - S.R.L., str. Palanca nr. 2, et. 1, corp A, Timisoara, judetul Timis,

cod unic de înregistrare R 9938760

0210/22 aprilie 2003

TIM

02

10 noiembrie 2004

0211/22 aprilie 2003

TIM

02M

10 noiembrie 2004

5.

RAAB KARCHER ROMANIA -S.R.L., str. Rondă nr. 55, sectorul 2, Bucuresti, cod unic de înregistrare R 9001131

0201/10 decembrie 2002

HECTOR

 

10 noiembrie 2004

6.

SYSTEM SOFT - S.R.L., str. Pietroasa nr. 24, sc. 8, Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita,

cod unic de înregistrare R 6314118

0174/11 iulie 2002

SYSCASA

1.0

10 noiembrie 2004

7.

ACMA BUSINESS - S.R.L., str. Fântânica nr. 41, sectorul 2, Bucuresti, cod unic de înregistrare R 9389166

0145/26 noiembrie 2001

OMEGA

2050

29 octombrie 2004

8.

OMNIS GROUP - S.R.L., str. Barbu Văcărescu nr. 6, bl. 2, ap. 2, sectorul 2, Bucuresti, cod unic de înregistrare R 346587

0230/10 noiembrie 2003

ISIS-POS

NET

10 noiembrie 2004

9.

ROMOSA INDUSTRIES, INC-S.R.L., str. Sarmizegetusa nr. 4, sectorul 3, Bucuresti, cod unic de înregistrare

R 6718728

0098/8 august 2000

ISL

2000

26 noiembrie 2004

0099/8 august 2000

ISL

 

2000 C 26 noiembrie 2004

10.

BILLA ROMANIA - S.R.L., calea Călărasi nr. 3, bl. 101, sc. 3, ap. 59, sectorul 3, Bucuresti, cod unic de înregistrare R 9657315

0122/1 februarie 2001

BILLA

EPOS 2000

31 august 2004

11.

IIRUC - S.A., bd. Dimitrie Pompei nr. 6, sectorul 2, Bucuresti, cod unic de înregistrare R 1049

0019/25 ianuarie 2000

CARAT

COLIBRI

14 iunie 2004

0020/25 ianuarie 2000

CARAT

1500ER-I

14 iunie 2004

12.

TRION COMPANY - S.R.L., str. Episcop Nichita bl. A26, et. 2, sc. B, ap. 29, Curtea de Arges, judetul Arges, cod unic de înregistrare R 3835189

0103/31 iulie 2000

EURO

1000 T

21 decembrie 2004

0104/31 iulie 2000

EURO

2000 T ALPHA

21 decembrie 2004

 

NOTĂ:

Începând cu data de la care s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se interzice comercializarea tipului si modelului aparatului respectiv atât de către distribuitorul autorizat, cât si de către societătile comerciale incluse în reteaua de distributie a distribuitorului autorizat.

Distribuitorii autorizati cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligatiile ce le revin, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, si Hotărârii Guvernului nr. 479/2003, pentru aparatele livrate.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind modul unitar de completare a mentiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS si în casa de compensare automată

 

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 63 si 64 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

Art. 1. - În scopul asigurării conditiilor necesare pentru procesarea automată (în engleză straight-through-processing sau STP) a plătilor transmise prin sistemul ReGIS si prin casa de compensare automată, prezentele norme stabilesc:

a) modul unitar de completare a mentiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS si în casa de compensare automată;

b) drepturile si obligatiile participantilor la sistemele mentionate la lit. a), care decurg din utilizarea mesajelor electronice în cadrul respectivelor sisteme.

Art. 2. - Participantii care transmit mesaje electronice prin sistemul ReGIS si prin casa de compensare automată vor respecta modul unitar de completare în mesajele respective a mentiunilor din ordinele de plată, conform prevederilor art. 3-17.

Art. 3. - În mesajele de tip MT 103 initiate în sistemul ReGIS, pentru plătile în nume propriu ale unei unităti teritoriale a unui participant sau pentru plătile unui client al unitătii teritoriale respective, care nu are cont deschis la aceasta, si/sau pentru plătile destinate unei unităti teritoriale a unui participant sau pentru plătile destinate unui client al unitătii teritoriale respective, care nu are cont deschis la aceasta, la mentiunea account din câmpurile 50K, respectiv 59 no letter option, se va completa codul IBAN alocat de participant respectivului cont al unitătii teritoriale respective.

Art. 4. - În vederea efectuării de către centralele sau unitătile teritoriale ale participantilor a oricăror plăti în nume propriu în relatia cu Trezoreria Statului, acestea vor aloca coduri IBAN conturilor interne din care se efectuează plătile respective către Trezoreria Statului si vor utiliza exclusiv mesaje de tip MT 103 sau, după caz, mesaje XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer si Core Bulk Large Remittance Direct Debit Transfer, care vor fi completate cu respectivele coduri IBAN.

Art. 5. - În mesajele de tip MT 103 initiate de un participant în sistemul ReGIS, informatiile despre plătitor vor fi incluse întotdeauna în câmpul 50K, atât în cazul plătilor unui client al său, cât si în cazul plătilor efectuate de participant în nume propriu sau de către o unitate teritorială a acestuia.

Art. 6. - La mentiunea account din câmpul 50K din mesajele de tip MT 103 se va completa după cum urmează:

a) IBAN plătitor, în cazul în care plata este făcută în numele unui client; sau

b) codul BIC al centralei participantului plătitor, precedat de caracterele RO00, sau un cod IBAN alocat de către respectivul participant unui cont intern al centralei proprii, după caz, atunci când plata este făcută de centrala participantului în nume propriu; sau

c) codul IBAN al contului unitătii teritoriale din care se face plata, în cazul în care plata este ordonată de către o unitate teritorială a participantului, în nume propriu, sau în cazul în care plata este ordonată de către un client care nu are cont deschis la unitatea teritorială respectivă.

Art. 7. - Spatiul de 4x35 de caractere din câmpul 50K din mesajele de tip MT 103 se va completa după cum urmează:

a) pe primul rând se va trece: nume/denumire plătitor; în cazul în care numele/denumirea depăseste spatiul disponibil de 35 de caractere, acesta va fi trunchiat corespunzător;

b) pe rândurile 2 si 3 se va trece: adresă plătitor; în cazul în care această informatie lipseste, dar există informatia de pe rândul 4, pe fiecare dintre aceste rânduri se va completa câte un punct; dacă lipseste informatia nu numai din rândurile 2 si 3, ci si din rândul 4, aceste rânduri pot fi lăsate libere. În cazul în care adresa completă depăseste spatiul disponibil de 70 de caractere, se vor folosi prescurtări;

c) pe ultimul rând (rândul 4) se va trece: codul de înregistrare fiscală al plătitorului sau CNP plătitor, după caz. În cazul în care informatia din acest câmp lipseste, acest rând va fi lăsat liber. Completarea acestui câmp este obligatorie în cazul plătilor către Trezoreria Statului.

Art. 8. - În mesajele de tip MT 103 informatiile despre beneficiar vor fi incluse întotdeauna în câmpul 59 no letter option, atât pentru plătile destinate unui client al unui participant, cât si pentru cele destinate participantului, respectiv unei unităti teritoriale a acestuia.

Art. 9. - La mentiunea account din câmpul 59 no letter option se va completa după cum urmează:

a) IBAN beneficiar, în cazul în care plata este făcută către un client al unui participant; sau

b) codul BIC al centralei participantului beneficiar, precedat de caracterele RO00, sau un cod IBAN alocat de către respectivul participant unui cont intern al centralei proprii, după caz, atunci când plata este făcută către centrala participantului; sau

c) codul IBAN al contului unitătii teritoriale a participantului către care se face plata, dacă beneficiarul este chiar unitatea teritorială respectivă sau un client al acesteia care nu are cont deschis la aceasta.

Art. 10. - Spatiul de 4x35 de caractere din câmpul 59 no letter option se va completa după cum urmează:

a) pe primul rând se va trece: nume/denumire beneficiar; în cazul în care numele depăseste spatiul disponibil de 35 de caractere, acesta va fi trunchiat corespunzător;

b) pe rândurile 2 si 3 se va trece: adresă beneficiar; în cazul în care această informatie lipseste, dar există informatia pe rândul 4, pe fiecare dintre aceste rânduri se va completa câte un punct; dacă lipseste informatia nu numai din rândurile 2 si 3, ci si din rândul 4, aceste rânduri pot fi lăsate libere. Această informatie este obligatorie doar în cazul în care beneficiarul nu detine cont deschis la unitatea teritorială respectivă. În cazul în care adresa completă depăseste spatiul disponibil de 70 de caractere, se vor folosi prescurtări;

c) pe ultimul rând (rândul 4) se va trece: codul de înregistrare fiscală al beneficiarului sau CNP beneficiar, după caz. În cazul în care informatia din acest câmp lipseste, acest rând va fi lăsat liber. Completarea acestui câmp este obligatorie în cazul tuturor plătilor către Trezoreria Statului. Această informatie va fi mentionată si în cazul în care plătitorul este si contribuabilul pentru care se plăteste obligatia.

Art. 11. - În câmpul 70, informatiile reprezentând referinte privind continutul economic al operatiunii se vor completa fie cu optiunea /ROC/Informatii reprezentând referinte privind continutul economic al operatiunii si optional //RFB/Număr ordin de plată, fie, în cazul plătilor către Trezoreria Statului, în câmpul 70 se vor completa obligatoriu următoarele informatii:

a) pe primul rând: /ROC/Număr de evidentă a plătii (codul de 23 de caractere alocat de Agentia Natională de Administrare Fiscală, iar în cazurile în care acesta nu există pe documentul de plată, se completează cu un punct);

b) pe al doilea rând: /RFB/Nr. ordin de plată/data emiterii ordinului de plată/data plătii ordinului de plată în format de dată SWIFT yyyymmdd. Cele trei informatii vor fi separate prin caracterul “/” (spre exemplu, /RFB/1234/20041103/20041104);

c) pe al treilea rând: Explicatii privind continutul economic al operatiunii. Este obligatoriu de completat în cazul în care nu există informatia de pe primul rând. Dacă informatia depăseste 35 de caractere, se va continua pe rândul al patrulea.

Art. 12. - (1) În cazul în care informatiile reprezentând referinte privind continutul economic al operatiunii depăsesc capacitatea câmpului 70, se va continua în câmpul 72.

(2) În cazul în care în câmpul 72 se continuă informatiile din câmpul 70, se vor folosi aceiasi indicatori ca si pentru câmpul 70, respectiv ROC si RFB.

(3) În cazul returnării unei plăti eronate, în câmpul 72 se va folosi codul /REJT/ sau /RETN/, conform regulilor SWIFT, după cum urmează:

a) pe primul rând: /REJT/(sau /RETN/)Câmpul din mesajul original datorită căruia are loc returnarea si posibil alte elemente ale mesajului (spre exemplu, optiunea de câmp sau identificatorul de secventă) ce pot fi utile initiatorului la determinarea motivului returnării;

b) pe al doilea rând: Cod de eroare conform standardelor SWIFT;

c) pe al treilea rând: /MREF/Referinta mesajului initial refuzat.

Art. 13. - Folosirea altor câmpuri ale mesajelor SWIFT utilizate în sistemul ReGIS este optională, fiind reglementată de standardele SWIFT.

Art. 14. - Câmpul 71A (Detail of charges) va fi completat întotdeauna cu optiunea SHA (shared).

Art. 15. - În mesajele XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer si Core Bulk Large Remittance Direct Debit Transfer, folosite în relatia cu casa de compensare automată, câmpul IBAN plătitor se va completa la mentiunea <IBAN> .../<IBAN> cu una dintre optiunile următoare:

a) IBAN plătitor în cazul în care plata este făcută în numele unui client; sau

b) codul BIC al centralei participantului plătitor, precedat de caracterele RO00, sau un cod IBAN alocat de către respectivul participant unui cont intern al centralei proprii, după caz, atunci când plata este făcută de centrala participantului în nume propriu; sau

c) codul IBAN al contului unitătii teritoriale din care se face plata, în cazul în care plata este ordonată de către o unitate teritorială a participantului în nume propriu sau, în cazul mesajelor XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer, de către un client care nu detine cont deschis la unitatea teritorială respectivă.

Art. 16. - În mesajele XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer si Core Bulk Large Remittance Direct Debit Transfer, folosite în relatia cu casa de compensare automată, câmpul IBAN beneficiar se va completa la mentiunea <IBAN> .../<IBAN> cu una dintre optiunile următoare:

a) IBAN beneficiar, în cazul în care plata este făcută către un client al unui participant; sau

b) codul BIC al centralei participantului beneficiar, precedat de caracterele RO00, sau un cod IBAN alocat de către respectivul participant unui cont intern al centralei proprii, după caz, atunci când plata este făcută către centrala participantului;

c) codul IBAN al contului unitătii teritoriale a participantului către care se face plata, dacă beneficiarul este chiar unitatea teritorială respectivă sau, în cazul mesajelor XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer, un client al acesteia care nu are cont deschis la aceasta.

Art. 17. - În mesajele XML de tip Core Bulk Large Remittance Credit Transfer si Core Bulk Large Remittance Direct Debit Transfer, informatiile reprezentând referinte privind continutul economic al operatiunii, inclusiv informatiile solicitate de către Ministerul Finantelor Publice în cazul plătilor către Trezoreria Statului sau referinta unei plăti returnate, vor fi completate în câmpul Remmitance Information, folosindu-se pentru delimitarea rândurilor separatorul descris în documentatia tehnică a casei de compensare automată si respectându-se indicatorii SWIFT folositi în cazul mesajelor SWIFT FIN MT 103 (a se vedea art. 9-12).

Art. 18. - (1) În cazul în care un participant primeste prin sistemul de plăti un mesaj electronic care nu respectă prevederile prezentei norme, participantul în cauză poate conditiona executarea instructiunii de plată aferente mesajului electronic respectiv de plata de către participantul care a transmis mesajul a unui comision pentru acoperirea cheltuielilor de procesare manuală a mesajului respectiv.

(2) Comisioanele aferente mesajelor electronice de plată prin care se returnează sumele aferente unor mesaje care nu au respectat prevederile prezentelor norme se suportă de către participantii care au transmis mesajele initiale în mod eronat.

Art. 19. - Administratorul de sistem al casei de compensare automată va comunica în timp util Băncii Nationale a României orice modificare a formatului sau tipului mesajelor electronice utilizate în sistemul pe care îl administrează, în vederea modificării corespunzătoare a prezentelor norme.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu,

guvernator

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2005.

Nr. 1.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI Nr. 28/1999*)

privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 


*) Republicată în temeiul art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002 si a fost modificată prin:

- Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, aprobată prin Legea nr. 338/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004.

 

Art. 1. - (1) Agentii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum si prestări de servicii direct către populatie sunt obligati să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

(2) Agentii economici prevăzuti la alin. (1), denumiti în continuare utilizatori, au obligatia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si să le predea clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factură fiscală.

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin distribuitor autorizat se întelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obtinut avizul, precum si obligatia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât si prin alti agenti economici acreditati de către acesta, denumiti în continuare unităti acreditate pentru comercializare si/sau service.

Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situatia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca în momentul constatării defectiunii să anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.

(4) Până la repunerea în functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici utilizatori sunt obligati să înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operatiunile efectuate si să emită facturi fiscale pentru respectivele operatiuni, la cererea clientului.

Art. 2. - Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):

a) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în piete, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, precum si activitătile de jocuri de noroc desfăsurate cu mijloace tehnice de joc ce functionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

b) serviciile de alimentatie publică efectuate în mijloace de transport public de călători;

c) vânzarea de pâine si produse de panificatie în magazine sau în raioane specializate;

d) vânzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;

e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum si cu metroul;

f) activitătile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, târguri si oboare, grădini zoologice si grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;

g) activitătile de asigurări, precum si activitătile financiare si bancare, cu exceptia caselor de schimb valutar apartinând persoanelor juridice autorizate;

h) activitătile desfăsurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăti comerciale, precum si activitătile economice desfăsurate în mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu exceptia activitătilor de taximetrie auto pentru mărfuri si persoane;

i) vânzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult;

j) vânzarea bunurilor de folosintă îndelungată, definite potrivit legii;

k) comertul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondentă, cu exceptia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine;

l) serviciile de instalatii, reparatii si întretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agentiile de turism, definite potrivit legii;

n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de postă si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;

o) efectuarea lucrărilor de constructii, reparatii, amenajări si întretinere de locuinte;

p) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului;

r) vânzările de bunuri si prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar si/sau substituite de numerar;

s) vânzările de bunuri si prestările de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului.

Art. 3. - (1) În sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare si afisajul client.

(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ cel putin următoarele functii esentiale:

a) conservarea datelor prin acumulări progresive;

b) imprimarea si emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice;

c) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică si a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate si evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor;

d) blocarea automată a functionării aparatului, când sunt inactive memoria fiscală, dispozitivul de imprimare sau afisajul client;

e) asigurarea continuitătii functionării si înregistrării datelor, coerentei structurii de date si a documentelor emise, precum si asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări gresite sau de erori de sistem.

(3) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor fără ca acestea să poată fi modificate sau sterse, precum si conservarea în timp a acestora pe o perioadă de minimum 10 ani.

(4) În memoria fiscală se vor stoca următoarele date: denumirea si codul fiscal al emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul si seria fiscală ale aparatului, precum si datele prevăzute la alin. (2) lit. c).

(5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 4. - (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel putin: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data si ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum si valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

(2) Rola-jurnal este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale si se păstrează în arhiva agentilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.

(3) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care contine: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria

fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

(4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) si raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) se arhivează si se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani.

(5) Agentii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum si în cazul în care acestia îsi încetează activitatea, sunt obligati ca, după citirea memoriei si preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta de către organul fiscal teritorial, să predea memoria fiscală spre păstrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz. Păstrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigură pentru o perioadă de minimum 10 ani.

(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati:

a) să folosească numai consumabile de tipul si cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

b) să folosească numai consumabile care asigură mentinerea lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă;

c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unitătii acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii;

d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme continând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul si cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure mentinerea lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă, precum si clauze privind daunele la care sunt îndreptătiti utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori.

(7) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, în mod direct sau prin unitătile acreditate de către acestia, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii.

(8) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenti economici producători, importatori sau comercianti, sunt obligati să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (6) lit. d).

(9) Utilizatorii si furnizorii consumabilelor răspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă referitoare la tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite si, respectiv, furnizate, precum si la conditia privind mentinerea lizibilitătii datelor pe perioada de arhivare stabilită.

(10) Agentii economici prevăzuti la art. 1 alin. (1) au obligatia ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, să predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.

Art. 5. - (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizării distribuitorilor si înregistrării unitătilor de distributie si/sau service acreditate de către acestia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale.

(2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României este permisă numai dacă pentru respectivele aparate s-a obtinut avizul comisiei prevăzute la alin. (1) si în conditiile stipulate în acest aviz.

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum si cu o brosură cu pagini numerotate, care contine evolutia exploatării aparatului, denumită carte de interventii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati să păstreze cartea de interventii, iar împreună cu unitătile de service acreditate răspund de completarea si de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului si la interventiile service efectuate.

(4) Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigură service pentru perioada de garantie, post garantie si piese de schimb.

(5) Distribuitorii autorizati prin unitătile de service acreditate sunt obligati să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum si înlocuirea memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată.

Art. 6. - Obligatia agentilor economici prevăzuti la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia nastere astfel:

a) de la data de 1 ianuarie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei;

b) de la data de 1 iulie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 milioane lei si 500 milioane lei;

c) de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, pentru contribuabilii care realizează venituri totale sub 100 milioane lei.

Art. 7. - Agentii economici care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă au achizitionat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizării sau distribuirii sunt obligati ca până la data de 1 ianuarie 2000 să obtină avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Art. 8. - (1) Distribuitorii autorizati care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei cărora li s-a retras avizul de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligatiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă, pentru aparatele livrate.

(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îsi încetează activitatea, precum si în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societătile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achizitionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizati.

Art. 9. - (1) Clientii vor solicita si vor păstra bonurile fiscale asupra lor până la părăsirea unitătii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentării lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora.

(2) Utilizatorii sunt obligati să afiseze la loc vizibil anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a respecta dispozitiile prevăzute la alin. (1).

Art. 10. - Constituie contraventii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:

a) comercializarea de către agentii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea conditiilor stipulate în aviz, altele decât cele definite ca fiind contraventii în prezentul articol;

b) neîndeplinirea obligatiei agentilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevăzută la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum si nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei operative;

c) emiterea bonului fiscal fără ca acesta să contină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1);

d) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;

e) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anunturile de atentionare prevăzute la art. 9 alin. (2);

f) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a preda raportul memoriei fiscale, conform dispozitiilor art. 4 alin. (10);

g) nerespectarea de către utilizatori a obligatiei de a anunta unitatea de service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;

h) încălcarea de către agentii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (6), precum si încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (8);

i) încălcarea de către distribuitorii autorizati si de către unitătile acreditate de acestia a dispozitiilor art. 4 alin. (7);

j) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor autorizati, prin unitătile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou si de a înlocui memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);

k) nerespectarea de către distribuitorii autorizati care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si de cei cărora li s-a retras avizul de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante de urgentă, pentru aparatele livrate;

l) nerespectarea obligatiei de a păstra si arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnică si registrul special, prevăzut la art. 1 alin. (4);

m) nerespectarea obligatiei de a păstra, de a completa si de a actualiza cartea de interventii prevăzută la art. 5 alin. (3), precum si nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (4);

n) nerespectarea obligatiei de a preda spre păstrare si arhivare memoria fiscală, conform prevederilor art. 4 alin. (5);

o) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum si nerespectarea prevederilor normelor prevăzute la art. 15.

Art. 11. - (1) Amenzile pentru contraventiile prevăzute la art. 10 se aplică agentilor economici, cu exceptia celor prevăzute la lit. d), astfel:

a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), f), g) si o) se sanctionează cu amendă de la 20 milioane lei la 40 milioane lei;

b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), i), j), l) si m) se sanctionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;

c) faptele prevăzute la art. 10 lit. h), k) si n) se sanctionează cu amendă de la 400 milioane lei la 1 miliard lei.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctionează cu amendă de la 8 milioane lei la 40 milioane lei.

(3) Sumele găsite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor apartinând agentilor economici prevăzuti la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special, mentionat la art. 1 alin. (4), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt considerate fără provenientă si se confiscă, făcându-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confiscă sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii după suspendarea activitătii agentilor economici, potrivit art. 14.

Art. 12. - (1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice si din unitătile sale teritoriale, precum si de către comisarii Gărzii Financiare.

(2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) si solutionarea contestatiilor, cu exceptia celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectuează potrivit legislatiei privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*).

Art. 13. - (1) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 10 lit. j), o dată cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor propune comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1) si retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

(2) Încălcarea dispozitiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), atrage si confiscarea încasărilor obtinute de agentul economic din această activitate, sumele făcându-se venit la bugetul de stat.

Art. 14. - (1) Neîndeplinirea obligatiei agentilor economici prevăzuti la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage si suspendarea activitătii unitătii până la momentul înlăturării cauzelor care au generat aceasta.

(2) Nerespectarea de către agentii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale si nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei operative, atrage si suspendarea activitătii unitătii pe o perioadă de 3 luni.

Art. 15. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

NOTĂ :

Reproducem mai jos art. XII din sectiunea a 7-a a cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999:

“Art. XII. - Prezenta sectiune intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intră în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.”

(Conform art. XXXX, ordonanta a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.)


*) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.