MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 78         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 58/1998*)

privind activitatea bancară

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 443/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 din 9 noiembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 58/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998 si a mai fost modificată prin: Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002; Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.  56/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, aprobată prin Legea nr. 437/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 20 iulie 2001; Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002; Legea nr. 485/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003; Legea nr. 116/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004; Legea nr. 278/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului institutiilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 30 iunie 2004.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Activitatea bancară în România se desfăsoară prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii. Institutia de credit reprezintă:

a) entitatea care desfăsoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite în cont propriu;

b) entitatea emitentă de monedă electronică, alta decât cea prevăzută la lit. a), denumită în continuare institutie emitentă de monedă electronică.

Prin public, în sensul prezentei legi, se întelege orice persoană fizică, persoană juridică ori entitate fără personalitate juridică, ce nu are capacitatea si experienta necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a sumelor depuse. Nu intră în categoria de public: statul, autoritătile administratiei publice centrale si locale, agentiile guvernamentale, băncile centrale, institutiile de credit, institutiile financiare si alte institutii similare.

În România institutiile de credit se pot constitui si pot functiona ca bănci, organizatii cooperatiste de credit, institutii emitente de monedă electronică si case de economii pentru domeniul locativ.

Prin lege specială se pot reglementa constituirea si desfăsurarea activitătii de către institutii de credit, altele decât cele prevăzute la alin. 4, cu respectarea principiilor

prezentei legi.

Art. 2. - Prezenta lege se aplică băncilor si institutiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine.

Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, regimul institutiilor de credit, inclusiv al institutiilor emitente de monedă electronică, sau al institutiilor financiare autorizate în alt stat membru, care functionează în România printr-o sucursală sau furnizează servicii în mod direct, va fi cel prevăzut în cap. XVII.

Prevederile cap. X se aplică sistemelor de plăti din România, inclusiv participantilor la aceste sisteme si administratorilor acestora, în conditiile stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României.

Organizarea si functionarea institutiilor de credit care se constituie ca organizatii cooperatiste de credit si case de economii pentru domeniul locativ sunt reglementate prin

legi speciale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 3. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. activitate bancară - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite în cont propriu;

2. institutie financiară - o entitate, alta decât o institutie de credit, al cărei obiect principal de activitate constă în dobândirea de participatii sau în efectuarea uneia sau mai

multora dintre activitătile financiare prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. b)-l);

3. societate-mamă - entitatea care se află în una dintre următoarele situatii:

a) detine direct si/sau indirect majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate, denumită în continuare filială;

b) are dreptul să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor unei alte entităti, denumită în

continuare filială, si este în acelasi timp actionar sau asociat al acelei entităti;

c) are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra unei entităti, denumită în continuare filială, la care este actionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităti, în situatia în care legislatia care guvernează statutul filialei permite existenta unor astfel de clauze ori prevederi;

d) este actionar sau asociat al unei entităti, denumită în continuare filială, si în ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei;

e) este actionar sau asociat al unei entităti, denumită în continuare filială, si controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot în acea filială;

4. sucursală - unitatea operatională fără personalitate juridică a unei institutii de credit, care efectuează în mod direct toate sau unele dintre activitătile institutiei de credit, în limita mandatului dat de aceasta;

5. autoritate competentă - autoritatea natională însărcinată cu supravegherea prudentială a institutiilor de credit;

6. depozit - suma de bani încredintată în următoarele conditii:

a) să fie rambursată în totalitate, cu sau fără dobândă sau orice alte facilităti, la cerere ori la un termen convenit de către deponent cu depozitarul;

b) să nu se refere la transmiterea proprietătii, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garantii;

7. credit - orice angajament de punere la dispozitie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadentei unei datorii, în schimbul obligatiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum si la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice angajament de achizitionare a unui titlu care încorporează o creantă ori a altui drept la încasarea unei sume de bani;

8. conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârii organelor statutare ale institutiei de credit, sunt împuternicite să conducă si să coordoneze activitatea zilnică a acesteia si sunt învestite cu competenta de a angaja răspunderea institutiei de credit; nu intră în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul băncii, a sucursalelor si a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor institutiilor de credit străine care desfăsoară activitate pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de institutia de credit să conducă activitatea sucursalei si să angajeze legal în România institutia de credit străină;

9. actionar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actionează împreună si care detin direct sau indirect o participatie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societăti sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri a acesteia;

10. grup de persoane care actionează împreună – două ori mai multe persoane fizice sau juridice care înfăptuiesc o politică comună fată de societate;

11. autorizatie - actul emis de autoritatea competentă, care dă dreptul de a desfăsura activitătile specificate în acesta;

12. institutie emitentă de monedă electronică – persoana juridică emitentă de mijloace de plată în formă de monedă electronică;

13. monedă electronică - valoarea monetară reprezentând o creantă asupra emitentului, care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este stocată pe un suport electronic;

b) este emisă în schimbul primirii de fonduri a căror valoare nu poate fi mai mică decât valoarea monetară emisă;

c) este acceptată ca mijloc de plată si de alte entităti decât emitentul;

14. capital initial - partea fondurilor proprii, cuprinzând capitalul social sau capitalul de dotare si alte elemente bilantiere, calculată si actualizată conform metodologiei stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României;

15. fonduri proprii - fondurile de care dispun institutiile de credit, a căror metodologie de calcul este stabilită de Banca Natională a României prin reglementări;

16. state membre - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinând Spatiului Economic European;

17. stat membru de origine - statul membru în care institutia de credit a fost autorizată;

18. un singur debitor - orice persoană ori grup de persoane fizice si/sau juridice fată de care banca are o expunere si care sunt legate economic între ele, în

sensul că:

a) una dintre persoane exercită controlul asupra celorlalte, direct sau indirect;

b) nivelul cumulat al expunerilor reprezintă un singur risc de credit pentru bancă, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încât, dacă unele dintre ele vor întâmpina dificultăti de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpina dificultăti similare; în cazul acestor persoane se vor lua în considerare, fără a fi limitative, următoarele situatii:

- sunt filiale ale aceleiasi entităti;

- au aceeasi conducere;

- între ele există o interdependentă comercială directă, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;

19. expunere - orice risc al unei bănci, efectiv sau potential, care trebuie evidentiat în bilant si/sau în afara bilantului si care decurge din următoarele, fără a se limita la acestea:

a) credite;

b) investitii în actiuni si alte valori mobiliare;

c) alte participatii de natura imobilizărilor financiare;

d) efecte de comert scontate sau avalizate;

e) garantii emise;

f) acreditive deschise sau confirmate;

20. societatea prestatoare de servicii auxiliare sau conexe - societatea al cărei obiect de activitate constă în principal în detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile, în servicii de procesare a datelor si administrare de baze de date ori în alte activităti, având un caracter conex în raport cu activitatea principală a uneia sau mai multor institutii de credit;

21. stat membru gazdă - statul membru în care institutia de credit are deschisă o sucursală sau în care prestează servicii în mod direct;

22. holding financiar - o societate-mamă, institutie financiară ale cărei filiale sunt exclusiv institutii de credit sau sunt în principal institutii de credit ori institutii

financiare, dar cel putin una să fie o institutie de credit;

23. societate tip holding - o societate-mamă, alta decât un holding financiar sau o institutie de credit, ale cărei filiale includ cel putin o institutie de credit;

24. legături strânse - relatiile existente între două ori mai multe persoane fizice si/sau juridice aflate în una dintre următoarele situatii:

a) una dintre persoane detine o participatie directă sau prin intermediul unei relatii de control de cel putin 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale celeilalte persoane;

b) una dintre persoane exercită controlul asupra celeilalte persoane;

c) persoanele sunt legate permanent cu una si aceeasi persoană printr-o relatie de control;

25. sistem de plăti - aranjamentul colectiv formalizat, cuprinzând reguli si proceduri standardizate comune cu privire la executarea ordinelor de transfer între participanti, precum si infrastructura corespunzătoare prin care se realizează toate sau o parte din activitătile de procesare, manipulare, compensare si decontare a oricăror mijloace de plată si/sau plata oricăror sume de bani prin intermediul mijloacelor de plată, aranjament intervenit între cel putin 3 participanti, care pot fi: institutii de credit, societăti de servicii de investitii financiare, Trezoreria Statului sau alte entităti din străinătate care desfăsoară activităti specifice institutiilor de credit sau societătilor de servicii de investitii financiare.

În sensul prezentei legi:

a) toate sediile secundare din România ale unei institutii de credit străine vor fi considerate o singură sucursală;

b) toate filialele unei societăti-mamă care, la rândul său, este o filială a altei societăti-mamă vor fi considerate filiale ale celei din urmă.

Art. 4. - O persoană se află sub controlul unei persoane fizice sau juridice în situatiile în care între acestea există o relatie de natura celei dintre o societate mamă si o filială a acesteia, asa cum este aceasta prevăzută la art. 3 pct. 3, sau o relatie similară, de genul relatiilor existente între:

a) soti, rude si afini până la gradul al doilea inclusiv;

b) persoanele prevăzute la lit. a) si societătile aflate sub controlul acestora;

c) o societate, administratorii si persoanele fizice sau juridice care exercită controlul asupra acesteia;

d) societăti aflate sub controlul aceleiasi ori acelorasi persoane fizice sau juridice.

Persoanele aflate în situatiile prevăzute la alin. 1 se prezumă că formează un grup de persoane care actionează împreună.

Art. 5. - Banca Natională a României poate decide că un grup de persoane actionează împreună, având în vedere si alte circumstante decât cele prevăzute la art. 4.

Art. 6. - La stabilirea drepturilor de vot ale unei persoane se vor lua în calcul următoarele:

a) drepturile de vot detinute de alte persoane sau entităti în nume propriu, dar în contul persoanei respective;

b) drepturile de vot detinute de o entitate care se află sub controlul persoanei respective;

c) drepturile de vot detinute de un tert cu care persoana respectivă a încheiat un acord scris, prin care acestea se obligă să actioneze în mod concertat, astfel încât prin exercitarea drepturilor de vot pe care le detin să realizeze o politică comună cu caracter de continuitate fată de entitatea în care detin aceste drepturi de vot;

d) drepturile de vot detinute de o tertă parte în baza unui acord scris încheiat cu persoana respectivă sau cu o entitate aflată sub controlul acestei persoane, prin care se prevede transferul temporar al drepturilor de vot către terta parte;

e) drepturile de vot aferente actiunilor detinute de persoana respectivă, chiar dacă aceste actiuni au fost gajate, cu exceptia cazului în care persoana în favoarea căreia au fost gajate actiunile controlează drepturile de vot si îsi declară intentia de a le exercita, caz în care drepturile de vot vor fi considerate ca apartinând persoanei în favoarea căreia actiunile au fost gajate;

f) drepturile de vot aferente actiunilor asupra cărora persoana respectivă are un drept de uzufruct;

g) drepturile de vot pe care persoana respectivă sau o entitate care se află sub controlul acesteia este îndreptătită să le dobândească din initiativa sa în baza unui acord formal;

h) drepturile de vot aferente actiunilor depozitate la persoana respectivă, pe care aceasta le poate exercita în mod discretionar, în absenta unor instructiuni specifice de la terta parte care detine aceste actiuni.

 

SECTIUNEA a 3-a

Interdictii

 

Art. 7. - Se interzice oricărei persoane fizice care actionează în cont propriu, în contul altei/altor persoane ori în calitate de administrator sau reprezentant al unei entităti care nu este autorizată ca institutie de credit să desfăsoare activitate de atragere de depozite ori alte fonduri rambursabile de la public ori o activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea în vederea economisirii si acordării de credite într-un sistem colectiv.

Art. 8. - Se interzice oricărei persoane, care nu are autorizatie emisă de Banca Natională a Românei, să utilizeze denumirea de bancă sau derivatele denumirii de bancă, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu exceptia cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege sau printr-un acord

international, sau când, din contextul în care este folosit cuvântul bancă, rezultă neîndoielnic că nu este vorba de activităti bancare.

În orice formă de publicitate, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, initialele, sigla, emblema sau alte elemente de identificare a unei bănci care functionează în România ori care sugerează o legătură cu aceasta pot fi utilizate numai de către si în legătură cu o filială a băncii, inclusiv în denumirea acesteia.

În scopul exercitării activitătilor specifice, institutiile de credit străine pot utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează si în tara de origine, fără a aduce atingere dispozitiilor referitoare la utilizarea denumirilor “casă de economii pentru domeniul locativ”, “bancă” sau alti termeni utilizati în România, care denumesc institutii de credit. În situatia în care există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Natională a României poate să solicite ca numele institutiei de credit respective să fie însotit de o mentiune explicativă.

Art. 9. - Se interzice oricărei institutii de credit străine să desfăsoare activitate în România, cu exceptia cazului în care activitatea este desfăsurată printr-o sucursală pentru care a fost emisă o autorizatie de către Banca Natională a României.

Art. 10. - Se interzice oricărei entităti care nu este autorizată ca institutie de credit să se angajeze, în cont propriu sau în contul altei/altor persoane, într-o activitate de atragere de depozite si/sau alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică ori într-o activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea în vederea economisirii si creditării într-un sistem colectiv.

Interdictia prevăzută la alin. 1 nu se aplică în cazul atragerii de depozite si alte fonduri rambursabile*):

a) de către statul român sau de un stat membru ori de către autoritătile regionale sau ale administratiei publice locale ale statului român ori ale unui stat membru;

b) de către organisme publice internationale la care statul român sau unul ori mai multe state membre participă în calitate de membru;

c) în cazurile expres prevăzute în legislatia română sau în legislatia natională a unui stat membru ori în legislatia comunitară, cu conditia ca aceste activităti să facă obiectul unei reglementări si unui control adecvate, în scopul protejării deponentilor si investitorilor.


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. a) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Interdictia prevăzută la alin. 1 referitoare la emiterea de monedă electronică nu se aplică institutiilor emitente de monedă electronică exceptate, total sau partial, de la aplicarea dispozitiilor prezentei legi. Exceptarea poate fi făcută, în conditiile prevăzute prin reglementările Băncii Nationale a României emise în conformitate cu legislatia comunitară, din considerente legate de volumul activitătii ori de sfera entitătilor care acceptă ca mijloc de plată moneda electronică emisă de acestea.

 

CAPITOLUL II

Activităti permise băncilor

 

Art. 11. - Băncile pot desfăsura, în limita autorizatiei acordate, următoarele activităti:

a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;

b) contractare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;

c) leasing financiar;

d) servicii de transfer monetar;

e) emitere si administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărti de credit, cecuri de călătorie si altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;

f) emitere de garantii si asumare de angajamente;

g) tranzactionare în cont propriu sau în contul clientilor, în conditiile legii, cu:

- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

- valută;

- contracte futures si options;

- instrumente având la bază cursul de schimb si rata dobânzii;

- valori mobiliare si alte instrumente financiare;

h) intermediere, în conditiile legii, în oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente;

i) acordare de consultantă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultantă si prestare de servicii cu privire la

fuziuni si achizitii de societăti comerciale;

j) intermediere pe piata interbancară;

k) administrare de portofolii ale clientilor si consultantă legată de aceasta;

l) păstrare în custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;

m) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte în domeniul creditării;

n) închiriere de casete de sigurantă.

Furnizarea de date si referinte prevăzută la alin. 1 lit. m) se face cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia păstrării secretului profesional.

Băncile pot desfăsura, în limita autorizatiei acordate, si alte activităti permise de legislatia în vigoare, cum ar fi: depozitarea activelor fondurilor de investitii si societătilor de investitii, distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societătilor de investitii, actionarea ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea, operatiuni în mandat, servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti, participare la capitalul social al altor entităti.

Băncile pot presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitătile desfăsurate, cum ar fi: detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării activitătii sau pentru folosinta salariatilor, si pot efectua orice alte activităti ori operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat, fără a fi

necesară includerea lor în autorizatia acordată.

Operatiunile de leasing financiar vor putea fi desfăsurate în mod direct începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Până la această dată, operatiunile de leasing financiar pot fi desfăsurate prin societăti distincte, constituite ca filiale în acest scop.

Art. 12. - Băncile nu pot desfăsura alte activităti în afara celor prevăzute la art. 11. De asemenea, băncile nu pot desfăsura următoarele activităti:

a) operatiuni cu bunuri mobile si imobile, cu exceptia celor prevăzute la art. 13;

b) gajarea propriilor actiuni în contul datoriilor băncii;

c) acordarea de credite sau furnizarea altor servicii clientilor, conditionată de vânzarea sau cumpărarea actiunilor băncii;

d) acordarea de credite garantate cu actiunile emise de bancă;

e) primirea de depozite, titluri sau alte valori, când banca se află în încetare de plăti;

f) acordarea de credite conditionată de acceptarea de către client de alte servicii care nu au legătură cu operatiunea de creditare respectivă.

Art. 13. - Băncile pot desfăsura următoarele operatiuni cu bunuri mobile si imobile:

a) operatiuni necesare desfăsurării activitătii, potrivit prezentei legi;

b) operatiuni cu bunuri mobile si imobile destinate perfectionării pregătirii profesionale a salariatilor, organizării unor spatii de odihnă si recreare sau asigurării de locuinte pentru salariati si familiile acestora;

c) închiriere de bunuri mobile si imobile către terte părti, cu conditia ca valoarea bunurilor mobile si imobile închiriate să nu depăsească 5% din fondurile proprii ale băncii si ca totalul veniturilor obtinute din aceste operatiuni să nu depăsească 5% din totalul veniturilor băncii, mai putin veniturile obtinute din aceste operatiuni; aceste niveluri pot fi depăsite în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Băncii Nationale a României;

d) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobândite ca urmare a executării silite a creantelor băncii.

Bunurile mobile si imobile dobândite în urma executării silite a creantelor băncii vor fi vândute de către bancă în termen de un an de la data dobândirii, dacă aceste bunuri nu sunt utilizate în conditiile prevăzute la alin. 1. Pentru motive justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Băncii Nationale a României.

Art. 14. - Dispozitiile art. 11-13 se aplică în mod corespunzător si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea

SECTIUNEA 1

Autorizarea băncilor

 

Art. 15. - Băncile, persoane juridice române, pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de Banca Natională a României. Ele se constituie sub forma juridică de societate comercială pe actiuni, în baza aprobării Băncii Nationale a României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicabile societătilor comerciale.

Băncile, persoane juridice române, vor avea sediul social si, după caz, sediul real, reprezentând locul unde se află centrul principal de conducere si de gestiune a activitătii statutare, pe teritoriul României.

Art. 16. - La autorizarea unei bănci, persoană juridică română, constituită ca filială a unei institutii de credit străine sau ca filială a unei entităti care detine ca filială o institutie de credit străină ori care se va afla sub controlul acelorasi persoane fizice sau juridice care controlează o institutie de credit străină, Banca Natională a României se va consulta cu autoritatea competentă din tara de origine a institutiei de credit străine.*)


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. b) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Art. 17. - Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Nationale a României în forma stabilită de aceasta.

Documentatia care trebuie să însotească cererea, termenele si procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României.

Conditiile în care autorizatia poate fi acordată vor fi reglementate de Banca Natională a României si se vor referi, fără a fi limitative, la:

a) calificarea si experienta profesională a conducătorilor băncii;

b) nivelul minim al capitalului initial;

c) studiul de fezabilitate, care va cuprinde cel putin tipul de operatiuni prevăzute a se desfăsura si structura organizatorică a băncii;

d) actionarii semnificativi si fondatorii băncii;

e) structura actionariatului;

f) sediile băncii;

g) auditorul financiar.

Art. 18. - Banca Natională a României poate cere unui solicitant să prezinte orice informatie si documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 19. - În termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii, Banca Natională a României va aproba constituirea unei bănci sau va respinge cererea si va  comunica în scris solicitantului hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii. În termen de două luni de la comunicarea aprobării de constituire, în vederea obtinerii autorizatiei de functionare vor fi prezentate Băncii Nationale a României documentele care atestă constituirea legală a băncii. În cazul băncilor care se constituie pe calea subscriptiei publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.

Banca Natională a României decide cu privire la autorizarea functionării unei bănci în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. 2.

Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător.

În cazul în care Banca Natională a României nu se pronuntă asupra unei cereri de autorizare în termenele prevăzute în cuprinsul acestui articol, solicitantul poate cere Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la expirarea acestor termene, eliberarea unei decizii. Procedura prevăzută la art. 149 este aplicabilă în mod corespunzător.

Art. 20. - Cererea de autorizare va fi respinsă, dacă:

a) documentatia prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

b) capitalul initial se situează sub nivelul minim stabilit de Banca Natională a României;

c) forma juridică este alta decât cea prevăzută la art. 15;

d) din evaluarea documentatiei prezentate rezultă că banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori;

e) Banca Natională a României constată că persoanele numite în calitate de conducător sau administrator nu corespund obiectivelor propuse si necesitătii desfăsurării activitătii băncii în conformitate cu cerintele legii si cu regulile unei practici bancare prudente si sănătoase;

f) Banca Natională a României constată că actionarii băncii, atât din perspectiva calitătii acestora, cât si a structurii grupului din care acestia fac parte, sau alte

persoane care au legături strânse cu banca nu corespund cerintelor asigurării unei gestiuni sănătoase si prudente a băncii si realizării unei supravegheri eficiente, potrivit prezentei legi;

g) înainte de obtinerea aprobării de constituire, fondatorii au făcut comunicări publice asupra functionării băncii;

h) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau reglementările date în aplicarea acesteia;

i) Banca Natională a României constată că dispozitiile legale, regulamentare sau administrative existente în tara de origine, care guvernează statutul persoanelor având legături strânse cu banca, sau dificultătile în implementarea acestor dispozitii împiedică realizarea unor supravegheri prudentiale eficiente ori că supravegherea din tara de origine a unei institutii de credit străine care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă;

j) auditorul financiar nu îndeplineste cerintele de experientă, independentă si alte cerinte prevăzute de lege.

 

SECTIUNEA a 2-a

Regimul institutiilor de credit străine

 

Art. 21. - Institutiile de credit străine pot desfăsura activităti în România prin sucursale, ale căror înfiintare si functionare sunt supuse autorizării Băncii Nationale a României. În acest sens, prevederile art. 17-20 se aplică în mod corespunzător.

Art. 22. - Institutiile de credit străine au obligatia să notifice Băncii Nationale a României deschiderea de reprezentante în România în conformitate cu reglementările date de aceasta.

Reprezentantele îsi vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pietei, contactare de clienti si nu vor efectua nici un fel de operatiuni supuse dispozitiilor prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 3-a

Autorizarea institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile

 

Art. 23. - Institutiile emitente de monedă electronică se pot constitui în România ca societăti comerciale pe actiuni în baza aprobării Băncii Nationale a României, cu respectarea legislatiei aplicabile societătilor comerciale, si pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de aceasta.

În acest sens, prevederile art. 15 alin. 2, art. 16 si art. 17-20 se aplică în mod corespunzător.*)


*) Art. VII din Legea nr. 485/2003 prevede că: “Institutiile emitente de monedă electronică, altele decât băncile, inclusiv sucursalele din România ale unor astfel de institutii din străinătate, care desfăsoară activitate în România, se consideră că detin o autorizatie, potrivit prezentei legi. Institutiile prevăzute la alin. 1 trebuie să prezinte Băncii Nationale a României, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, documentatia necesară care să permită evaluarea îndeplinirii de către acestea a conditiilor prevăzute de Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, si de reglementările Băncii Nationale a României date în aplicarea acesteia si, după caz, adoptarea măsurilor necesare, inclusiv retragerea autorizatiei.”

 

Art. 24. - Obiectul de activitate al institutiilor emitente de monedă electronică va fi limitat la desfăsurarea activitătii de emitere de monedă electronică si la prestarea următoarelor categorii de servicii:

a) servicii financiare si nefinanciare strâns legate de activitatea de emitere de monedă electronică, cum ar fi: administrarea de monedă electronică prin îndeplinirea unor functii operationale si a altor functii conexe legate de emiterea de monedă electronică, emiterea si administrarea altor mijloace de plată, fără ca prin aceasta să se acorde credite sub orice formă;

b) servicii de stocare a informatiilor pe un suport electronic, în numele unei institutii publice sau al altei entităti.

            Institutiile emitente de monedă electronică nu vor atrage alte fonduri rambursabile decât cele care sunt transformate imediat în monedă electronică.

 

CAPITOLUL IV

Retragerea autorizatiei

 

Art. 25. - Banca Natională a României poate retrage autorizatia acordată unei bănci, persoană juridică română, sau unei sucursale din România a unei institutii de creditstrăine, fie la cererea băncii, când actionarii au decis dizolvarea si lichidarea acesteia, respectiv la cererea institutiei de credit străine, fie ca sanctiune, conform art. 99 alin. 2 lit. d), fie pentru următoarele motive:

a) banca nu a început operatiunile pentru care a fost autorizată, în termen de un an de la primirea autorizatiei, sau nu si-a exercitat, de mai mult de 6 luni, activitatea de acceptare de depozite;

b) autorizatia a fost obtinută pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;

c) a avut loc o fuziune sau o divizare a băncii;

d) autoritatea competentă din tara în care are sediul institutia de credit străină ce a înfiintat o sucursală în România i-a retras acesteia autorizatia de a desfăsura activităti bancare;

e) s-a pronuntat o hotărâre de declansare a procedurii falimentului băncii, dacă aceasta mai detine autorizatie de functionare la data pronuntării hotărârii;

f) actionariatul băncii nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege si de norme pentru asigurarea unei gestiuni prudente si sănătoase a băncii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente;

g) Banca Natională a României apreciază că mentinerea autorizatiei băncii periclitează interesele deponentilor si ale altor creditori ai băncii, prin aceea că banca nu mai posedă suficiente fonduri proprii pentru desfăsurarea în conditii normale a activitătii sau există elemente care conduc la concluzia că într-un termen scurt banca nu îsi va mai putea îndeplini obligatiile către deponenti sau către alti creditori, ori că banca nu mai justifică prezenta sa în piată întrucât activitatea desfăsurată nu corespunde scopului pentru care banca s-a înfiintat sau această activitate nu poate fi desfăsurată decât prin atragerea de resurse la rate ale dobânzii mult mai mari decât cele practicate pe piată;

h) conducerea băncii nu a fost asigurată de cel putin două persoane pe o perioadă de cel mult 3 luni;

i) nu mai sunt îndeplinite orice alte conditii care au stat la baza emiterii autorizatiei.

Art. 26. - Cererea de retragere a autorizatiei, formulată potrivit prevederilor art. 25, de către bancă, persoană juridică română, respectiv de către institutia de credit străină, va fi însotită cel putin de planul de lichidare a activului si de stingere a pasivului, care să asigure plata integrală a creantelor deponentilor si ale altor creditori.

Lichidarea la initiativa actionarilor este permisă numai în cazul în care banca nu se află în vreuna dintre situatiile prevăzute de lege pentru declansarea procedurii falimentului.

Art. 27. - În cazul retragerii autorizatiei unei bănci, persoană juridică română, sau unei sucursale din România a unei institutii de credit străine care nu are sediul social pe teritoriul unui stat membru, Banca Natională a României va informa în consecintă autoritătile competente din statele membre gazdă în care banca, respectiv institutia de credit străină, desfăsoară activitate.*)

Art. 28. - Hotărârea Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei se comunică în scris băncii sau sucursalei în cauză, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si cel putin în două cotidiene de circulatie natională.

Hotărârea de retragere a autorizatiei produce efecte de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau de la o dată ulterioară, specificată în hotărârea respectivă.

Art. 29. - Ca urmare a retragerii autorizatiei, banca va intra în lichidare, dispozitiile cuprinse în cap. XIV referitoare la lichidarea băncilor fiind aplicabile în consecintă.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizatiei, banca, persoană juridică română, respectiv sucursala din România a institutiei de credit străine, nu va putea desfăsura alte activităti decât cele legate de lichidare.

 

CAPITOLUL V

Fuziunea si divizarea

 

Art. 30. - Fuziunea sau divizarea băncilor se va efectua potrivit dispozitiilor legale, precum si cu respectarea reglementărilor Băncii Nationale a României.

Art. 31. - Fuziunea se poate realiza:

a) între două sau mai multe bănci;

b) între bănci si institutii emitente de monedă electronică;

c) între bănci si institutii financiare;

d) între bănci si entităti prestatoare de servicii auxiliare sau conexe.


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. c) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Fuziunea si divizarea, în conditiile alin. 1, sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Nationale a României. Dacă în urma procesului de fuziune sau de divizare a unei bănci rezultă institutii de credit noi, acestea sunt obligate să obtină autorizatia de functionare din partea Băncii Nationale a României.

 

CAPITOLUL VI

Organizarea si conducerea băncilor

 

Art. 32. - Organizarea si conducerea băncilor se stabilesc prin actele constitutive ale băncilor, în conformitate cu legislatia comercială si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 33. - În toate actele sale oficiale banca trebuie să se identifice în mod clar printr-un minimum de date: firma sub care este înmatriculată în registrul comertului, capitalul social, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comertului, numărul si data înmatriculării în registrul bancar.

Art. 34. - Banca este angajată prin semnătura a cel putin 2 conducători, având competentele stabilite prin actul constitutiv, sau a cel putin 2 salariati ai băncii, împuterniciti de conducerea acesteia.

Se asimilează semnăturilor prevăzute la alin. 1:

a) semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare calificată, în conformitate cu prevederile legale privind semnătura electronică;

b) orice altă tehnică echivalentă de garantare a autenticitătii semnăturii, aprobată de Banca Natională a României.

Art. 35. - Fiecare bancă va avea un regulament propriu de functionare, aprobat de organele statutare, prin care va stabili cel putin:

a) structura organizatorică a băncii;

b) atributiile fiecărui compartiment al băncii si relatiile dintre acestea;

c) atributiile sucursalelor si ale altor sedii secundare ale băncii;

d) atributiile comitetului de audit, comitetului de administrare a riscurilor, ale căror constituire si functionare se vor stabili prin reglementările Băncii Nationale a României;

e) atributiile comitetului de administrare a activelor si pasivelor, ale comitetului de credite si ale altor organe specializate ale băncii, ale căror constituire si functionare se vor stabili în baza deciziei organelor statutare;

f) competentele conducătorilor băncii, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul băncii, a sucursalelor si a altor sedii secundare si ale altor salariati care efectuează operatiuni în numele si pe contul băncii;

g) sistemul de control intern si organizarea si functionarea activitătii de audit intern.

Art. 36. - Conducătorii si administratorii unei bănci trebuie să aibă o bună reputatie, calificare si competentă adecvate pentru realizarea obiectivelor propuse si pentru crearea premiselor necesare în vederea desfăsurării activitătii băncii în conformitate cu cerintele legii si cu regulile unei practici bancare prudente si sănătoase, în scopul asigurării credibilitătii si viabilitătii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai băncii.

Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să fie aprobată de Banca Natională a României înainte de începerea exercitării responsabilitătilor.

La numirea conducătorilor banca trebuie să asigure îndeplinirea cerintei ca fiecare dintre tipurile de activităti pe care le desfăsoară să se afle sub coordonarea unui conducător cu experientă în aceste activităti.

Banca Natională a României are autoritatea de a analiza în ce măsură sunt respectate conditiile minime prevăzute în prezenta lege si reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia, integritatea morală si de experienta fiecărei persoane si de a decide dacă aceste persoane corespund cerintelor prevăzute la alin. 1.

Evaluarea se va face atât la nivel individual, cât si la nivel colectiv, astfel încât să se asigure si îndeplinirea cerintelor prevăzute la alin. 4.

Art. 37. - Conducerea băncii trebuie să fie asigurată de cel putin două persoane. Conducătorii trebuie să fie salariati ai băncii si pot fi membri ai consiliului de administratie.

Conducătorii băncii trebuie să asigure efectiv conducerea de zi cu zi a activitătii băncii, să exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti si cel putin unul dintre acestia să ateste cunoasterea limbii române. Ei trebuie să fie licentiati în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care se circumscrie activitătii financiar-bancare si/sau să fi absolvit cursuri postuniversitare în unul dintre aceste domenii si să aibă experientă de minimum 7 ani în domeniul financiar-bancar, care să fie relevantă pentru specificul si volumul activitătii desfăsurate de bancă.

Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice.

Aceste persoane trebuie să aibă experientă de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau într-un domeniu care poate fi considerat relevant pentru activitatea băncii.

Art. 38. - În scopul asigurării credibilitătii si viabilitătii sistemului bancar Banca Natională a României va stabili prin reglementări si alte criterii specifice de evaluare a calitătii, activitătii si experientei persoanelor desemnate în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, precum si alte reguli si norme etice si profesionale pentru personalul bancar.

Art. 39. - În cazul în care conducătorii băncii fac parte din consiliul de administratie, numărul membrilor acestuia trebuie să fie stabilit astfel încât administratorii care nu au si calitatea de conducător să constituie majoritatea.

Art. 40. - În afară de conditiile prevăzute de legislatia în vigoare referitoare la administratori, o persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administratie al unei bănci, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul său, dacă:

a) este salariat al băncii în cauză, cu exceptia conducătorilor acesteia;

b) este salariat, administrator sau auditor financiar la o altă institutie de credit, persoană juridică română, cu exceptia cazului în care banca este o filială a institutiei de credit respective;

c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea de către autoritatea competentă de a conduce o institutie de credit sau a fost înlocuită ca urmare a unei măsuri de remediere luate de o institutie de credit;

d) îi este interzis, printr-o dispozitie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorităti, să conducă o institutie de credit, o institutie financiară sau o societate de asigurare/reasigurare ori să desfăsoare activitate în unul dintre domeniile specifice institutiilor respective.

Dispozitiile legislatiei în vigoare, referitoare la situatiile de incompatibilitate prevăzute pentru administratori, inclusiv cele ale alin. 1, si prevederile cap. VII se aplică si conducătorilor băncii care nu sunt membri ai consiliului de administratie.

Art. 41. - Dispozitiile art. 32-38 se aplică în mod corespunzător si sucursalelor institutiilor de credit străine, autorizate să functioneze în România. Conducătorilor acestor sucursale li se aplică si dispozitiile art. 40 alin. 2.

Art. 42. - La data aderării României la Uniunea Europeană dispozitiile art. 37 alin. 2 si 3 si cele ale art. 38 se abrogă.

 

CAPITOLUL VII

Conflictul de interese

 

Art. 43. - Administratorul notifică în scris băncii natura si întinderea interesului sau relatiei sale materiale, dacă: a) este parte a unui contract cu banca;

b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract cu banca;

c) are un interes material sau o relatie materială cu o persoană care este parte într-un contract cu banca, cu exceptia contractelor de depozit sau de păstrare de valori.

Art. 44. - Obligatia prevăzută la art. 43 revine administratorului atunci când a cunoscut sau trebuia să cunoască faptul că a fost încheiat sau este în curs de a fi încheiat un astfel de contract.

Art. 45. - Administratorul unei bănci este obligat ca, ori de câte ori este necesar, dar nu mai putin de o dată pe an, să prezinte, în scris, consiliului de administratie al băncii o declaratie din care să rezulte numele si adresa asociatilor săi si date referitoare la interesele materiale de natură financiară, comercială, agricolă, industrială sau de altă natură ale administratorului si ale familiei sale.

Art. 46. - Un administrator care are un interes material sau o relatie materială, în sensul art. 43, 45 si 47, nu va participa la dezbaterile asupra contractului si se va abtine de la vot asupra oricărei probleme legate de acest contract.

În scopul realizării cvorumului necesar luării unei decizii asupra contractului în cauză, administratorul va fi considerat prezent.

Art. 47. - Un interes este considerat material, în sensul prevederilor art. 43 si 45, dacă se referă la averea, afacerea sau interesele familiei (sotului/sotiei, rudelor si afinilor până la gradul al doilea inclusiv) persoanei care are interes.

Art. 48. - Când un administrator nu declară un conflict de interese, în conformitate cu prevederile prezentului capitol:

a) banca, un actionar al acesteia sau Banca Natională a României poate cere instantei judecătoresti anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute în prezentul capitol;

b) Banca Natională a României, potrivit art. 100, poate cere băncii suspendarea administratorului pe o perioadă care să nu depăsească un an sau înlocuirea acestuia.

 

CAPITOLUL VIII

Secretul profesional în domeniul bancar si schimbul de informatii între autorităti

 

Art. 49. - Banca va păstra confidentialitatea asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată, precum si asupra oricărui fapt, dată sau informatie, aflate la dispozitia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale clientilor ori informatii referitoare la conturile clientilor - solduri, rulaje, operatiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clientii.

Orice persoană care beneficiază de serviciile unei bănci este considerată client al acesteia.

Art. 50. - Orice membru al consiliului de administratie al unei bănci, angajatii acesteia si orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea ori activitatea băncii are obligatia să păstreze secretul profesional asupra oricărui fapt, date sau informatii la care se referă art. 49, de care a luat cunostintă în cursul desfăsurării activitătii sale profesionale.

Persoanele prevăzute la alin. 1 nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activitătii si nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei bănci sau ale unui client al acesteia.

Prevederile alin. 1 si 2 se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale băncii.

Art. 51. - Obligatia de păstrare a secretului profesional nu poate fi opusă autoritătii competente în exercitarea atributiilor sale prevăzute de lege.

Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situatii:

a) la solicitarea titularilor sau a mostenitorilor acestora, inclusiv a reprezentantilor lor legali si/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;

b) în cazurile în care banca justifică un interes legitim;

c) la solicitarea scrisă a altor autorităti sau institutii ori din oficiu, dacă prin lege specială sunt prevăzute autoritătile sau institutiile care sunt îndrituite să solicite

si/sau să primească astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de către bancă, în scopul îndeplinirii atributiilor specifice ale acestor autorităti sau institutii;

d) la solicitarea scrisă a sotului titularului de cont, atunci când face dovada că a introdus în instantă o cerere de împărtire a bunurilor comune, sau la solicitarea instantei.

În cererea adresată băncii, conform alin. 2 lit. c), trebuie să se precizeze temeiul legal al solicitării de informatii, identitatea clientului la care se referă informatiile

confidentiale care se solicită, categoria datelor solicitate si scopul pentru care se solicită acestea.

Persoanele abilitate să solicite si/sau să primească informatii de natura secretului profesional în domeniul bancar sunt obligate să păstreze confidentialitatea acestora si le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii.

Personalul băncii nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevăzute la art. 49, pe care le detine sau de care a luat cunostintă în orice mod.

Art. 52. - În cauzele penale, la solicitarea scrisă a procurorului sau a instantei judecătoresti ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului, băncile vor furniza informatii de natura secretului profesional.

Dispozitiile art. 51 alin. 4 se aplică în mod corespunzător.

Art. 53. - Nu se consideră încălcări ale obligatiei de păstrare a secretului profesional;

a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea si informatiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate;

b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plată sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în conditiile legii;

c) furnizarea de date auditorului financiar al băncii;

d) furnizarea de informatii la cererea băncilor corespondente;

e) furnizarea de date si informatii necesare pentru realizarea supravegherii pe bază consolidată.

Art. 54. - Dispozitiile cuprinse în prezentul capitol se aplică în mod corespunzător si sucursalelor institutiilor de credit străine autorizate să functioneze în România, precum si persoanelor juridice prevăzute la art. 2 alin. 2.

Art. 55. - În exercitarea atributiilor sale prevăzute de lege, Banca Natională a României asigură schimbul de informatii cu autorităti din România si cu autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

 

CAPITOLUL IX

Cerinte operationale

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 56. - În activitatea lor, băncile se supun reglementărilor si ordinelor emise de Banca Natională a României, date în aplicarea legislatiei privind politica monetară, de credit, valutară, de plăti, de asigurare a prudentei bancare si de supraveghere bancară.

Băncile trebuie să-si organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sănătoase, cu cerintele legii si ale reglementărilor Băncii Nationale a României. În acest sens băncile trebuie să dispună de proceduri de administrare si contabile corespunzătoare si de sisteme adecvate de control intern.

Modificările în situatia băncii sunt supuse aprobării Băncii Nationale a României, în conditiile stabilite de aceasta prin reglementări. Înregistrarea în registrul

comertului a mentiunilor privind respectivele modificări se va face numai după obtinerea acestei aprobări.

În statutele lor, băncile nu vor putea stabili exceptii de la principiul potrivit căruia o actiune dă dreptul la un singur vot.

Actiunile emise de bănci vor putea fi numai nominative.

Art. 57. - În vederea functionării, în termen de 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei, fiecare bancă este obligată să deschidă cont curent la Banca Natională a României, conform reglementărilor emise de aceasta.

Transferurile bănesti operate prin înscrieri în contul curent deschis în evidentele Băncii Nationale a României sunt irevocabile si neconditionate.

Băncile pot deschide la Banca Natională a României si alte conturi, în conditiile stabilite de aceasta.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte de capital

 

Art. 58. - Capitalul social al unei bănci trebuie vărsat, integral si în formă bănească, la momentul subscrierii. Nivelul minim al capitalului initial este stabilit de Banca Natională a României prin reglementări, fără a putea fi mai mic decât echivalentul în monedă natională a 5 milioane euro.

La constituire, aportul de capital va fi vărsat într-un cont deschis la o institutie de credit, care va fi blocat până la înmatricularea băncii în registrul comertului.

La constituirea unei bănci, capitalul initial este egal cu capitalul social, cu exceptia cazurilor în care banca nouconstituită este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare. La deschiderea unei sucursale, capitalul initial se va asigura prin punerea la dispozitie acesteia a capitalului de dotare de către institutia de credit străină.

Art. 59. - Băncile pot majora capitalul social numai prin utilizarea următoarelor surse:

a) noi aporturi în formă bănească;

b) prime de emisiune sau de aport si alte prime legate de capital, integral încasate, rămase după acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operatiuni, precum si rezervele constituite pe seama unor astfel de prime;

c) dividende din profitul net cuvenit actionarilor, după plata impozitului pe dividende, potrivit legii;

d) rezerve constituite din profitul net, existente în sold, potrivit ultimului bilant contabil.

Sucursalele institutiilor de credit străine, autorizate să functioneze în România, pot majora capitalul de dotare prin utilizarea următoarelor surse:

a) noi aporturi în formă bănească puse la dispozitie sucursalei de către institutia de credit străină, cu destinatia “capital de dotare”;

b) rezerve constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimei situatii financiare anuale.*)

Art. 60. - Băncile repartizează 20% din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, pentru constituirea unui fond de rezervă, până când fondul astfel constituit egalează capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de două ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezervă se face din profitul net.

Băncile repartizează din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate.

Prevederile alin. 1 si 2 sunt aplicabile până la încheierea exercitiului financiar al anului 2003 inclusiv.

Începând cu exercitiul financiar al anului 2004, băncile constituie fondul de rezervă potrivit dispozitiilor legislatiei privind societătile comerciale si, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activitătii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.

La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se au în vedere si sumele reprezentând rezerva generală pentru riscul de credit, constituită potrivit alin. 2, existentă în sold.

Fondul de rezervă si rezerva generală pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 si 2, nu vor fi diminuate în functie de limitele si cotele prevăzute la alin. 4 si vor fi utilizate potrivit destinatiilor prevăzute de reglementările legale.

Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabileste prin reglementări ale Băncii Nationale a României.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cerinte prudentiale

 

Art. 61. - La acordarea creditelor, băncile urmăresc ca solicitantii să prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadentă. În acest scop băncile cer solicitantilor garantarea creditelor în conditiile stabilite prin normele lor de creditare.


*) Art. IX din Legea nr. 485/2003 prevede că: “Rezervele existente în sold, precum si diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului, inclusiv diferentele aferente disponibilitătilor în devize din semestrul I al anului 2002, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2001, constituite de bănci până la data intrării în vigoare a prezentei legi si care, până la această dată, puteau constitui sursa de majorare a capitalului social, potrivit legislatiei aplicabile, vor putea fi utilizate în continuare în acest scop până la epuizarea acestora.

 

Rezervele existente în sold la sfârsitul semestrului I al anului 2002, constituite de sucursalele din România ale institutiilor de credit străine din diferentele din evaluarea disponibilitătilor în valută reprezentând capital de dotare, vor putea fi utilizate pentru majorarea capitalului de dotare până la epuizarea acestor rezerve”.

Art. 62. - Băncile trebuie să respecte cerintele prudentiale, la nivel individual sau consolidat, după caz, prevăzute în reglementările emise de Banca Natională a României, care se referă, fără a fi limitative, la:

a) solvabilitate;

b) lichiditate;

c) expunerea maximă fată de un singur debitor si expunerea maximă agregată;

d) expunerea fată de persoanele aflate în relatii speciale cu banca;

e) riscul valutar;

f) calitatea activelor, constituirea si utilizarea provizioanelor de risc;

g) organizare si control intern.

Indicatorii aferenti cerintelor prevăzute la lit. a), c)-e) ale alin. 1 se vor calcula în functie de nivelul fondurilor proprii; acest nivel nu va putea fi mai mic decât nivelul minim al capitalului initial, stabilit prin reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 63. - În scopul determinării indicatorului de solvabilitate, Banca Natională a României poate recunoaste diminuarea riscului de credit în cazul încheierii următoarelor tipuri de contracte de compensare a creantelor si a obligatiilor reciproce decurgând din operatiuni cu instrumente având la bază cursul de schimb si rata

dobânzii si operatiuni similare cu aur:

a) contracte bilaterale prin care părtile stipulează că, la termenele stabilite sau la data aparitiei unui eveniment determinat - de regulă, imposibilitatea unei părti de a-si onora obligatiile asumate -, obligatiile reciproce initiale, chiar neajunse la scadentă, se sting automat, fiind înlocuite de o nouă obligatie, astfel încât o singură sumă netă rezultată din compensarea obligatiilor initiale va fi datorată de partea debitoare;

b) alte contracte bilaterale de compensare.

Operatiunile si conditiile în care Banca Natională a României recunoaste diminuarea riscului de credit, potrivit alin. 1, si modalitatea de calcul al acestuia vor fi stabilite prin reglementările emise de Banca Natională a României.

Art. 64. - Băncile, persoane juridice române, pot deschide pe teritoriul României sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea -, în conditiile prevăzute de reglementările Băncii Nationale a României.

Băncile, persoane juridice române, vor putea desfăsura activitate bancară si alte activităti financiare în străinătate, în limita autorizatiei acordate de Banca Natională a României, numai prin intermediul unei sucursale.

Deschiderea de sucursale în străinătate este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României, conform reglementărilor emise de aceasta.

Cererea de aprobare a deschiderii unei sucursale în străinătate va indica tara în care se intentionează deschiderea sucursalei si va fi însotită, fără a se limita la

acestea, de următoarele:

a) un studiu de fezabilitate, care va cuprinde cel putin tipurile de activităti care vor fi desfăsurate prin intermediul sucursalei si structura organizatorică a acesteia;

b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei si informatii privind calificarea, experienta si onorabilitatea acestora;

c) adresa sediului sucursalei.

Banca Natională a României poate respinge o cerere de aprobare a deschiderii unei sucursale în străinătate de către o bancă, persoană juridică română, dacă, pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de bancă, constată că:

a) banca nu dispune de capacitate administrativă sau de o situatie financiară adecvată, în raport cu activitatea propusă a fi desfăsurată prin intermediul sucursalei;

b) cadrul legislativ existent în tara gazdă si/sau modul de aplicare a acestuia împiedică realizarea unei supravegheri conform principiilor prezentei legi;

c) banca înregistrează o evolutie necorespunzătoare a indicatorilor aferenti cerintelor de prudentă bancară.

Orice modificare a elementelor prevăzute la alin. 4 este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României.

Art. 65. - Prin derogare de la dispozitiile art. 64 alin. 3, băncile, persoane juridice române, pot desfăsura în statele membre activitate bancară si alte activităti financiare, conform art. 11 alin. 1, pentru care sunt autorizate, prin intermediul unei sucursale sau în mod direct, dacă îndeplinesc conditiile stabilite de legislatia respectivului stat membru, prin care se urmăreste protejarea interesului general.

Banca, persoană juridică română, care intentionează să deschidă o sucursală într-un stat membru, va notifica acest lucru Băncii Nationale a României, împreună cu informatiile prevăzute la art. 64 alin. 4.

În termen de 3 luni de la primirea notificării, Banca Natională a României va comunica autoritătii competente din statul membru gazdă informatiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora si va informa banca în consecintă. În cazul în care Banca Natională a României nu informează banca în termenul prevăzut, aceasta, în 15 zile de la expirarea termenului, se poate adresa Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, solicitând eliberarea unei decizii, procedura prevăzută la art. 149 fiind aplicabilă în mod corespunzător.

Banca Natională a României va putea refuza transmiterea comunicării către autoritatea competentă din statul membru gazdă, pe considerentele prevăzute la art. 64 alin. 5 lit. a) si c), caz în care va notifica băncii si motivele care au stat la baza luării deciziei.

Comunicarea către autoritatea competentă din statul membru gazdă va cuprinde, pe lângă informatiile furnizate de bancă, potrivit art. 64 alin. 4, si informatii referitoare la:

a) valoarea fondurilor proprii ale băncii si nivelul indicatorilor de solvabilitate;

b) o descriere a sistemului de garantare a depozitelor existent în România.

La cererea autoritătii competente din statul membru gazdă, Banca Natională a României va putea comunica si alte informatii solicitate de aceasta.

Orice intentie de modificare a informatiilor furnizate conform alin. 2 va fi comunicată Băncii Nationale a României cu cel putin o lună înainte de data la care modificarea respectivă urmează să fie efectuată, termen în care Banca Natională a României va proceda conform prevederilor alin. 3.*)

Art. 66. - Băncile, persoane juridice române, care intentionează să desfăsoare pentru prima dată activitate bancară si alte activităti financiare în mod direct într-un stat membru, vor notifica acest lucru Băncii Nationale a României. Notificarea va indica statul membru în cauză si va cuprinde activitătile prevăzute la art. 11 alin. 1 care urmează să fie desfăsurate.

În termen de o lună de la primirea notificării, conform alin. 1, Banca Natională a României o va comunica autoritătii competente din statul membru gazdă.*)

Art. 67. - O bancă nu poate efectua repartizări din profit pentru dividende dacă, în urma acestei repartizări, banca înregistrează un nivel de solvabilitate sub cel minim prevăzut de reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 68. - Orice participatie de natura imobilizărilor financiare, detinută - direct si/sau indirect - de o bancă, în părti sociale, actiuni sau alte titluri de natură participativă la entităti, altele decât institutii de credit, institutii financiare, de asigurări si societăti prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, nu poate să depăsească:

a) 15% din fondurile sale proprii;

b) 20% din capitalul social al entitătii respective sau, după caz, din valoarea totală a titlurilor de natură participativă emise de o asemenea entitate.

Valoarea totală a imobilizărilor financiare prevăzute la alin. 1 nu poate depăsi 60% din fondurile proprii ale băncii.

Art. 69. - Este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României, conform reglementărilor acesteia:

a) orice participatie pe care banca intentionează să o detină în institutii de credit, institutii financiare, de asigurări sau în alte entităti care, ca rezultat al achizitionării participatiei respective, ar intra în perimetrul de consolidare a conturilor, conform reglementărilor aplicabile;

b) orice participatie a cărei valoare este de cel putin 10% din fondurile proprii ale băncii, pe care aceasta intentionează să o detină în actiuni sau alte titluri de natură participativă necotate pe o piată reglementată;

c) orice participatie a cărei valoare se situează între 10% si 15% din fondurile proprii ale băncii, pe care aceasta intentionează să o detină în actiuni sau alte titluri de natură participativă, cotate pe o piată reglementată, emise de entităti, altele decât institutii de credit, institutii financiare, de asigurări ori societăti prestatoare de servicii auxiliare sau conexe;

d) orice participatie a băncii, de natura celor prevăzute la art. 68 alin. 1, care, în situatii justificate de circumstante exceptionale, depăseste limitele stabilite la acest articol.**)

Art. 70. - Printre obiectivele urmărite de Banca Natională a României, la aprobarea participatiilor prevăzute la art. 69, se va avea în vedere ca:

a) achizitionarea participatiilor respective să nu supună banca la riscuri nejustificate sau să împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe bază consolidată;

b) banca să dispună de suficiente resurse financiare si de natură organizatorică pentru achizitionarea si administrarea participatiilor respective.

În cazul aprobării unei participatii, în conditiile prevăzute la art. 69 lit. d), Banca Natională a României va solicita băncii să-si majoreze în mod corespunzător fondurile proprii si va stabili termenul în care se va realiza această majorare.

Participatiile de natura imobilizărilor financiare, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Nationale a României, vor fi notificate acesteia, în termen de 5 zile de la data achizitionării lor de către bancă.

Art. 71. - Împrumuturile acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu banca sau personalului acesteia, inclusiv familiilor acestora, pot fi permise numai în conditiile stabilite de reglementările Băncii Nationale a României.


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. d) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

**) Art. VI din Legea nr. 485/2003 prevede că: “Băncile, persoane juridice române, si sucursalele institutiilor de credit străine care beneficiază de autorizatie de functionare din partea Băncii Nationale a României trebuie să se conformeze dispozitiilor Legii nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, în termenele stabilite de Banca Natională a României.

Participatiile de natura investitiilor financiare pe care băncile le detin la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi considerate ca fiind autorizate, conform prevederilor art. 49***) din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege. În situatia în care Banca Natională a României constată că cerintele art. 491****) nu sunt îndeplinite, poate dispune băncii limitarea sau, după caz, lichidarea acestor participatii, într-un termen rezonabil.”

***) Art. 49 a devenit prin renumerotare art. 69.

****) Art. 491 a devenit prin renumerotare art. 70.

 

SECTIUNEA a 4-a

Actionari

 

Art. 72. - Orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane care intentionează să devină actionar semnificativ al unei bănci trebuie să notifice această intentie Băncii Nationale a României, în conformitate cu reglementările emise de aceasta, informând asupra mărimii participatiei pe care doreste să o achizitioneze.

În termen de cel mult 3 luni de la primirea notificării, Banca Natională a României se poate opune intentiei de achizitionare a unei participatii, conform alin. 1, având în vedere cerintele prevăzute la art. 74.

Dacă Banca Natională a României nu se opune intentiei prevăzute la alin. 2, aceasta poate stabili un termen maxim în care această intentie să se materializeze.

Art. 73. - Orice actionar semnificativ care intentionează să-si majoreze participatia ori proportia drepturilor de vot, astfel încât acestea să atingă sau să depăsească nivelurile de 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ori banca să devină o filială a sa, trebuie să notifice această intentie Băncii Nationale a României, caz în care prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

Orice actionar semnificativ care intentionează să-si diminueze participatia sau proportia drepturilor de vot, astfelîncât aceasta să reprezinte mai putin de 10%, 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ori banca să înceteze să mai fie o filială a sa, va notifica această intentie Băncii Nationale a României.

Băncile vor informa de îndată Banca Natională a României cu privire la orice achizitie sau înstrăinare a actiunilor lor care depăseste, respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la alin. 1 si 2.

Cel putin o dată pe an băncile vor comunica Băncii Nationale a României identitatea actionarilor lor semnificativi si, după caz, orice alte date si informatii cu privire la aceste persoane, cerute prin reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 74. - Calitatea actionarilor si structura grupurilor din care fac parte trebuie să corespundă nevoii garantării unei gestiuni prudente si sănătoase a băncii si să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul asigurării credibilitătii si viabilitătii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai unei bănci.

Banca Natională a României are autoritatea de a analiza în ce măsură sunt respectate conditiile stabilite de prezenta lege si reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia si integritatea morală ale persoanelor mentionate la art. 72 si 73, inclusiv provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei, si de a decide dacă acestea corespund cerintelor prevăzute la alin. 1.

Dacă persoana care intentionează să devină actionar semnificativ al unei bănci, persoană juridică română, este o institutie de credit străină sau o entitate care detine ca filială o institutie de credit străină ori este o persoană fizică sau juridică ce controlează o institutie de credit străină si dacă, în urma achizitionării participatiei, banca va deveni filială a persoanei care a achizitionat participatia ori va fi controlată de această persoană, evaluarea actionarului semnificativ va face obiectul unei consultări prealabile cu autoritatea competentă din tara de origine a institutiei de credit străine.*)


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. e) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Art. 75. - În sensul celor prevăzute la art. 74 persoanele mentionate la art. 72 si 73 trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

a) să dispună de o situatie financiară stabilă, care să justifice în mod satisfăcător provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei la capitalul social al băncii si care să creeze premise pentru o eventuală sustinere financiară a băncii;

b) să furnizeze suficiente informatii care să asigure transparenta necesară pentru identificarea structurii grupului din care fac parte;

c) persoanele juridice să functioneze de minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include si functionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin;

d) să fie supravegheate în mod adecvat de către autoritatea competentă din tara de origine.

În situatia în care persoanele prevăzute la alin. 1 sunt institutii de credit sau filiale ale acestora ori în alte cazuri justificate, Banca Natională a României poate să excepteze aceste persoane de la îndeplinirea conditiei prevăzute la lit. c) a alin. 1.

Art. 76. - În scopul asigurării stabilitătii si viabilitătii sistemului bancar Banca Natională a României va stabili prin reglementări si alte criterii specifice de evaluare a calitătii actionariatului unei bănci.

 

SECTIUNEA a 5-a

Documente contractuale, registre si evidente

 

Art. 77. - Fiecare bancă întocmeste si păstrează, la sediul său social, documente si evidente, în limba română, cuprinzând:

a) contractul de societate si statutul, precum si toate actele aditionale prin care acestea au fost modificate;

b) un registru al actionarilor săi, cu exceptia cazurilor în care evidenta actionarilor este tinută de o societate de registru independent, potrivit legii;

c) minutele si hotărârile adunării generale a actionarilor;

d) minutele sedintelor si hotărârile consiliului de administratie si ale comitetelor prevăzute de lege sau de reglementările Băncii Nationale a României si, după caz, ale comitetelor constituite pe baza hotărârii organelor statutare ale băncii;

e) registrele si înregistrările contabile care evidentiază clar si corect situatia activitătii sale, explicarea tranzactiilor si situatiei sale financiare, astfel încât să permită Băncii Nationale a României să determine dacă banca s-a conformat prevederilor prezentei legi;

f) reglementările proprii referitoare la desfăsurarea activitătii, precum si toate amendamentele acestora;

g) alte înregistrări care sunt cerute potrivit prezentei legi ori prevederilor reglementărilor Băncii Nationale a României. Documentele prevăzute la lit. a) si f) se transmit la Banca Natională a României, iar documentele reprezentând evidentierea zilnică a înregistrărilor pentru fiecare client al băncii, caracteristicile tranzactiilor sale cu acel client ori în contul acestuia si soldul datorat clientului sau de către acesta se păstrează la sediul social al băncii sau la sediile secundare.

Art. 78. - Fiecare bancă întocmeste si păstrează la sediul social sau la sediile sale secundare un exemplar al documentatiei de credit adecvate si orice informatii privitoare la relatiile sale de afaceri cu clientii si cu alte persoane pe care Banca Natională a României le poate prevedea prin reglementări si care se pun la dispozitie personalului autorizat al Băncii Nationale a României, la cererea acestuia.

Art. 79. - Toate operatiunile de credit si garantie ale băncilor trebuie consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Aceste documente trebuie păstrate de bănci si puse la dispozitie personalului autorizat al Băncii Nationale a României, la cererea acestuia.

Contractele de credit bancar, precum si garantiile reale si personale, constituite în scopul garantării creditului bancar, constituie titluri executorii.

De la data initierii unei proceduri judiciare fată de un debitor, inclusiv în cazul solicitării de către bancă a învestirii cu formulă executorie a contractului de credit ori, după caz, al initierii de către aceasta a unei alte proceduri de executare silită prevăzută de lege, dobânda stabilită conform contractului sau, după caz, dobânda legală se va calcula în continuare, dacă prin lege nu se prevede faptul că de la data deschiderii procedurii nu se mai datorează dobânzi; dobânda si creditele respective se vor evidentia de către bancă în afara bilantului.

Garantiile constituite în favoarea băncii în scopul garantării creditelor, care îndeplinesc conditiile de publicitate prevăzute de lege, conferă băncilor prioritate fată de tertii, inclusiv statul, ale căror creante si garantii au îndeplinit ulterior conditiile de publicitate.

Art. 80. - Dispozitiile art. 79 alin. 1 se aplică în cazul tuturor operatiunilor si tranzactiilor băncii.

Băncile care emit monedă electronică sunt obligate să încheie contracte cu detinătorii, prin care să se stabilească în mod clar conditiile de răscumpărare a acesteia. În perioada de valabilitate pentru care a fost emisă moneda electronică, băncile emitente sunt obligate să o răscumpere, la cererea detinătorilor, la o valoare egală cu valoarea acesteia existentă în sold. Răscumpărarea se va realiza prin schimbarea valorii sale în numerar sau prin transfer în cont, fără retinerea altor taxe si comisioane decât cele strict necesare efectuării operatiunii de răscumpărare.

Contractul poate prevedea un prag minim de răscumpărare, care nu poate fi mai mare decât echivalentul a 10 euro.

 

SECTIUNEA a 6-a

Conturi, situatii financiare si controlul acestora

 

Art. 81. - Băncile trebuie să tină permanent evidenta contabilă, în concordantă cu prevederile legii contabilitătii si ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, si să întocmească situatii financiare care să ofere o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată. Evidenta contabilă si situatiile financiare ale unei bănci trebuie să reflecte, de asemenea, operatiunile si situatia financiară a filialelor, a sucursalelor si a celorlalte sedii secundare, pe bază individuală si, după caz, pe bază consolidată.

Art. 82. - Băncile sunt obligate să prezinte Băncii Nationale a României situatiile lor financiare constând în elemente ale bilantului contabil, precum si alte date cerute de Banca Natională a României, la termenele si în forma stabilite prin reglementări.

Art. 83. - Situatiile financiare ale băncii, întocmite pe bază individuală si, după caz, pe bază consolidată, trebuie să fie auditate, potrivit prezentei legi, de auditori financiari aprobati de Banca Natională a României.

Art. 84. - Situatiile financiare ale băncilor vor fi certificate, până la exercitiul financiar al anului 2001 inclusiv, de către cenzori autorizati, în vederea depunerii în termenul legal la autoritătile în drept.

Consiliile de administratie ale băncilor vor contracta servicii de audit financiar cu auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România sau societăti internationale de audit financiar agreate de Camera Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu legislatia privind auditul financiar si în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a bis 86/635 CEE si cu standardele internationale de contabilitate.

Art. 85. - În scopul auditării situatiilor financiare, fiecare bancă va încheia contracte cu auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.

Auditorul financiar:

a) va întocmi un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale băncii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) va analiza practicile si procedurile controlului si auditului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări băncii pentru remedierea lor;

c) va furniza, la solicitarea Băncii Nationale a României, orice detalii, clarificări, explicatii referitoare la datele cuprinse în situatiile financiare ale băncii.

Raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa vor fi prezentate adunării generale a actionarilor si vor fi publicate împreună cu situatiile financiare anuale.

Art. 86. - Auditorul financiar al unei bănci trebuie să informeze Banca Natională a României de îndată ce, în exercitarea atributiilor sale, a luat cunostintă despre orice act sau fapt în legătură cu banca ori cu entitătile care intră în perimetrul de consolidare, act sau fapt care:

a) constituie o încălcare gravă a legii si/sau a reglementărilor ori a actelor emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare si de desfăsurare a activitătii băncii;

b) este de natură să afecteze situatia patrimonială a băncii sau buna sa functionare;

c) poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare ale băncii sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.

Îndeplinirea cu bună-credintă de către auditorul financiar a obligatiei de a informa Banca Natională a României, conform alin. 1 si art. 85 alin. 2 lit. c), nu constituie o încălcare a obligatiei de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, si nu poate atrage răspunderea materială a acestuia.

Art. 87. - Fiecare bancă va publica situatiile financiare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a actionarilor, în forma stabilită de Banca Natională a României si aprobată de Ministerul Finantelor Publice, la termenele prevăzute de lege.

Art. 88. - Dispozitiile art. 56, 57, 61, 63, art. 64 alin. 1, art. 77-84, 85 si 87 se aplică în mod corespunzător si sucursalelor institutiilor de credit străine, autorizate să functioneze în România.

În cazurile în care institutiile de credit străine decid constituirea la nivelul sucursalelor din România a fondului pentru riscuri bancare generale, prevăzut la art. 60, dispozitiile acestui articol se aplică în mod corespunzător si acestor sucursale.

Sucursalele institutiilor de credit străine vor publica în limba română situatiile financiare anuale ale institutiei de credit străine, întocmite si auditate conform legislatiei din tara de origine.*)

Dispozitiile art. 62 si 71 se aplică sucursalelor mentionate la alin. 1 numai dacă se prevede astfel în reglementările Băncii Nationale a României.


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. f) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

 

CAPITOLUL X

Sistemele de plăti

 

Art. 89. - Banca Natională a României reglementează, autorizează si supraveghează sistemele de plăti din România, inclusiv administratorii acestora, în scopul asigurării functionării sistemelor în conformitate cu standardele internationale în acest domeniu.

Sistemele de plăti mentionate la alin. 1 nu pot functiona pe teritoriul României fără obtinerea autorizatiei Băncii Nationale a României.

Art. 90. - Banca Natională a României emite reglementări cu privire la sistemele de plăti, care se vor referi la:

a) conditiile si modalitatea de organizare a sistemelor de plăti;

b) conditiile si procedura de autorizare, cazurile în care autorizatia poate fi revocată;

c) criteriile si regulile pentru supravegherea sistemelor de plăti, inclusiv a participantilor la aceste sisteme si a administratorilor acestora;

d) informatiile si raportările care trebuie furnizate Băncii Nationale a României;

e) cerintele minime referitoare la functionarea, auditul operational si administrarea riscurilor unui sistem de plăti si cele referitoare la situatiile financiare si auditul intern ale participantilor si ale administratorului unui sistem de plăti;

f) orice alte cerinte specifice necesare bunei functionări a unui sistem de plăti.

Art. 91. - Fondurile si instrumentele financiare ale participantilor la sistemele de plăti, constituite la dispozitia agentului de decontare, în limitele solicitate prin regulile sistemului, în scopul garantării îndeplinirii obligatiilor care decurg din calitatea de participant la sistem, nu pot face  obiectul executării silite de către terti si nu pot fi grevate de alte garantii reale ori sarcini de către participantul debitor.

Fondurile si instrumentele financiare prevăzute la alin. 1 sunt exceptate de la procedura înscrierii în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare.

În cazul falimentului unui participant la sistemul de plăti, fondurile si instrumentele financiare prevăzute la alin. 1 vor fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligatiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la data pronuntării, inclusiv a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.

În cazul încetării calitătii de participant la sistemul de plăti, fondurile si instrumentele financiare prevăzute la alin. 1 vor fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligatiilor decurgând din ordinele de transfer irevocabile si din pozitiile nete rezultate din compensare, care revin participantului până la momentul încetării calitătii de  participant.

 

CAPITOLUL XI

Supravegherea prudentială a băncilor

 

Art. 92. - În scopul protejării intereselor deponentilor si al asigurării stabilitătii si viabilitătii întregului sistem bancar, Banca Natională a României asigură supravegherea prudentială a băncilor, persoane juridice române, si a sucursalelor institutiilor de credit străine, autorizate să desfăsoare activitate pe teritoriul României, prin stabilirea unor norme si indicatori de prudentă bancară, urmărirea respectării acestora si a altor cerinte prevăzute de lege si de reglementările aplicabile, impunerea măsurilor necesare si aplicarea de sanctiuni, în vederea prevenirii si limitării riscurilor specifice activitătii bancare.

Urmărirea respectării cerintelor de natură prudentială si a altor cerinte prevăzute de legislatia bancă se realizează de Banca Natională a României pe baza raportărilor făcute potrivit prezentei legi si a reglementărilor date în aplicarea acesteia si prin inspectii desfăsurate la:

a) sediul băncilor, persoane juridice române, al sucursalelor si al altor sedii secundare ale acestora din tară si din străinătate;

b) sediile sucursalelor institutiilor de credit străine care desfăsoară activitate în România.

Art. 93. - Inspectiile la sediul băncii se efectuează de către personalul Băncii Nationale a României, împuternicit în acest sens, sau de către auditori financiari numiti de Banca Natională a României.

Pentru verificarea sucursalelor deschise în statele membre de către bănci, persoane juridice române, Banca Natională a României poate efectua inspectii la sediul acestor sucursale, cu informarea prealabilă a autoritătilor competente din statele membre gazdă sau poate solicita acestor autorităti să realizeze verificarea.*)


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. g) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României

la Uniunea Europeană.

 

În cazul sucursalelor si filialelor institutiilor de credit străine, echipele de inspectie pot include si reprezentanti ai autoritătii competente din tara de origine a institutiei de credit străine.

Pentru supravegherea băncilor române care functionează în străinătate, Banca Natională a României cooperează cu autoritătile competente ale statelor respective.

Informatiile referitoare la institutiile de credit străine care desfăsoară activităti în România pot fi furnizate autoritătilor competente din tara de origine, numai în conditii de reciprocitate.

Art. 94. - Băncile sunt obligate să permită personalului Băncii Nationale a României si auditorilor financiari, numiti potrivit prevederilor art. 93, care efectuează inspectia, să le examineze evidentele, conturile si operatiunile si să furnizeze toate documentele si informatiile legate de administrarea, controlul intern si operatiunile băncii, astfel cum vor fi solicitate de către acestia.

Băncile sunt obligate să transmită Băncii Nationale a României orice informatii solicitate de aceasta, în scris sau în cadrul actiunilor de supraveghere si control, în scopul exercitării competentelor sale prevăzute de lege.

Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplică si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine.

Art. 95. - Banca Natională a României supraveghează activitatea băncilor, persoane juridice române, pe bază individuală si pe bază consolidată, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

Orice bancă, persoană juridică română, care are drept filiale alte institutii de credit si/sau institutii financiare cu sediul în România sau în străinătate, va fi supravegheată de Banca Natională a României pe baza situatiei sale financiare consolidate.

Orice bancă, persoană juridică română, care este o filială a unui holding financiar cu sediul în România sau în străinătate, va fi supravegheată de Banca Natională a României pe baza situatiei financiare consolidate a holdingului financiar. În acest sens, holdingul financiar va transmite băncii informatii referitoare la situatia financiară pe bază consolidată a acestuia.

            Dispozitiile alin. 3 nu vor fi interpretate în sensul că Banca Natională a României are atributii de supraveghere pe bază individuală a holdingului financiar.

În aplicarea prevederilor alin. 2 si 3, Banca Natională a României va stabili prin reglementări perimetrul de consolidare, exceptiile de la principiile de consolidare, metodele de consolidare, informatiile care trebuie furnizate în scopul realizării supravegherii pe bază consolidată si cerintele prudentiale care trebuie respectate la nivel consolidat, care se vor referi cel putin la următoarele elemente:

a) solvabilitate;

b) adecvarea fondurilor proprii pentru acoperirea riscului de piată;

c) controlul expunerilor mari;

d) limitarea participatiilor în entităti care nu desfăsoară activităti financiare;

e) organizarea si controlul intern care să asigure mecanisme adecvate pentru producerea si transmiterea oricăror date si informatii necesare pentru scopul supravegherii consolidate;

f) controlul expunerilor fată de persoanele aflate înrelatii speciale cu banca.

Art. 96. - În cazul în care banca, persoană juridică română, si o institutie de credit autorizată într-un stat membru sunt filiale ale aceluiasi holding financiar, Banca Natională a României este competentă să asigure supravegherea pe bază consolidată în cazul în care:

a) holdingul financiar are sediul în România;

b) holdingul financiar are sediul într-un alt stat membru, în care nu mai detine drept filiale institutii de credit si banca, persoană juridică română, în raport cu celelalte institutii de credit care sunt filiale ale holdingului financiar, fie are cea mai mare valoare a activului balantier, fie, în caz de egalitate a acestuia, a fost prima autorizată, dacă printr-un acord de colaborare încheiat cu autoritatea competentă din statul membru respectiv nu se prevede altfel.

Prin derogare de la dispozitiile alin. 1, prin acorduri de colaborare încheiate de Banca Natională a României cu autoritătile competente din statele membre, se poate stabili ca atributiile privind supravegherea pe bază consolidată să fie exercitată de autoritătile competente respective.

Acordurile de colaborare prevăzute la alin. 1 lit. b) si alin. 2 vor cuprinde modalitătile de colaborare si de transmitere a informatiilor necesare realizării supravegherii pe bază consolidată.*)

Art. 97. - Toate institutiile de credit, institutiile financiare, de asigurări sau alte entităti aflate în categoria celor care intră în perimetrul de consolidare, societătile tip holding si filialele acestora si filialele unei bănci sau ale unui holding financiar, care nu sunt incluse în perimetrul de consolidare, sunt obligate să asigure schimbul de informatii necesare realizării supravegherii conform alin. 2, art. 95 si 98.

Banca Natională a României poate solicita filialelor unei bănci sau unui holding financiar, care nu sunt incluse în perimetrul de consolidare, să transmită orice informatii necesare supravegherii băncii.

Art. 98. - Banca Natională a României poate solicita, fie direct societătilor tip holding, fie prin intermediul filialelor acestora - bănci, persoane juridice române -, orice date si informatii necesare pentru scopurile realizării supravegherii băncii.

Dispozitiile alin. 1 nu vor fi interpretate în sensul că Banca Natională a României are atributii de supraveghere în legătură cu activitatea societătii tip holding sau a filialelor acesteia.

Pentru verificarea informatiilor primite potrivit alin. 1, Banca Natională a României poate efectua inspectii la sediul societătilor tip holding si al filialelor acestora, când acesta este situat pe teritoriul României, dispozitiile art. 93 alin. 1 aplicându-se în mod corespunzător.

Pentru verificarea societătilor tip holding si a filialelor acestora, având sediul în statele membre, Banca Natională a României poate efectua inspectii la sediul acestora, cu acordul autoritătii competente din statul membru de origine, sau poate solicita autoritătii competente respective realizarea acestei verificări.**)


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. h) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României

la Uniunea Europeană.

**) Potrivit art. III alin. 1 lit. i) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui alineat se vor aplica începând cu data aderării României

la Uniunea Europeană.

 

CAPITOLUL XII

Măsuri de remediere si sanctiuni

 

Art. 99. - În situatia în care Banca Natională a României constată că o bancă si/sau oricare dintre administratorii ori conducătorii băncii sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor, a sucursalelor ori a altor sedii secundare se fac vinovati de:

a) încălcarea unei prevederi a prezentei legi ori a reglementărilor sau a ordinelor emise de Banca Natională a României ori a reglementărilor proprii ale băncii;

b) încălcarea oricărei conditii sau restrictii prevăzute în autorizatia emisă băncii;

c) efectuarea de operatiuni fictive si fără acoperire reală;

d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudentă bancară ori alti indicatori prevăzuti în reglementările Băncii Nationale a României;

e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora;

f) periclitarea credibilitătii si viabilitătii băncii prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor ce i-au fost încredintate,

Banca Natională a României poate aplica următoarele sanctiuni:

a) avertisment scris dat băncii;

b) amendă aplicabilă băncii, între 0,05% si 1% din capitalul social, sau administratorilor, conducătorilor ori persoanelor prevăzute la alin. 1, între 1-6 salarii medii nete/bancă, conform situatiei salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;

c) retragerea aprobării date conducătorilor si/sau administratorilor băncii;

d) retragerea autorizatiei băncii.

Art. 100. - În urma constatărilor, Banca Natională a României poate lua următoarele măsuri:

a) încheierea unui acord scris cu consiliul de administratie al băncii, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;

b) obligarea băncii aflate în culpă să ia măsuri de remediere a consecintelor faptelor constatate;

c) instituirea măsurilor de supraveghere specială si de administrare specială, potrivit dispozitiilor cap. XIII;

d) suspendarea exercitiului dreptului de vot al actionarilor, în cazurile în care persoanele respective nu mai îndeplinesc cerintele prevăzute de prezenta lege si de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei bănci ori înfăptuiesc o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unei gestiuni sănătoase si prudente a băncii, în detrimentul interesului deponentilor si al altor creditori;

e) limitarea operatiunilor băncii, inclusiv prin închiderea sucursalelor din străinătate, cu retragerea aprobării pentru acestea sau limitarea operatiunilor acestora, în situatiile în care banca nu asigură o supraveghere adecvată a activitătii sucursalei;

f) retragerea aprobării acordate pentru participatiile băncii la capitalul social al unor filiale sau limitarea acestor participatii, inclusiv în cazul în care supravegherea pe bază consolidată este împiedicată prin netransmiterea informatiilor necesare de către aceste filiale;

g) retragerea aprobării acordate auditorului financiar, în situatia în care acesta nu îsi îndeplineste în mod corespunzător atributiile prevăzute de lege sau nu respectă cerintele de conduită etică si profesională specifice.

Actionarii fată de care s-au dispus măsurile prevăzute la alin. 1 lit. d) nu vor mai putea achizitiona noi actiuni ale băncii, aplicându-li-se în mod corespunzător dispozitiile art. 108.

Măsurile prevăzute la alin. 1 lit. d) pot fi dispuse inclusiv în cazurile în care societatea-mamă, holding financiar sau societate tip holding a băncii împiedică supravegherea pe bază consolidată, potrivit prezentei legi, prin netransmiterea informatiilor necesare realizării acesteia.

În cazul retragerii aprobării pentru participatiile băncii la capitalul social al unor filiale sau al limitării acestor participatii, banca trebuie să-si vândă participatiile detinute peste nivelul stabilit de Banca Natională a României.

Art. 101. - Măsurile de remediere ce pot fi luate de bancă potrivit art. 100 alin. 1 lit. a) si b) vor include, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) stabilirea unui plan de majorare a fondurilor proprii;

b) înlocuirea administratorilor;

c) înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor, a sucursalelor ori a altor sedii secundare ale băncii;

d) îmbunătătirea sistemului de control intern.

Art. 102. - Aplicarea de sanctiuni, potrivit art. 99, nu împiedică adoptarea măsurilor prevăzute la art. 100. În cazul instituirii administrării speciale, Banca Natională a României va decide si cu privire la retragerea aprobărilor acordate conducătorilor, administratorilor si auditorului financiar ai băncii si, respectiv, la suspendarea drepturilor de vot ale actionarilor.

Art. 103. - La sesizarea primită din partea autoritătilor competente din statele membre gazdă cu privire la încălcarea de către bănci, persoane juridice române, a cerintelor privind desfăsurarea activitătii în statele membre respective, Banca Natională a României va dispune măsurile pe care le consideră necesare, potrivit prezentei legi, si va informa autoritătile competente din statele

membre gazdă asupra acestora.*)


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. j) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României

la Uniunea Europeană.

 

Art. 104. - Banca Natională a României poate dispune participantilor si/sau administratorului unui sistem de plăti adoptarea unor măsuri de remediere a deficientelor constatate în cadrul sistemului.

În situatia în care Banca Natională a României constată că persoanele prevăzute la alin. 1 se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor cap. X, a reglementărilor emise de Banca Natională a României în aplicarea acestor dispozitii sau nu se conformează celor dispuse de aceasta, Banca Natională a României poate aplica următoarele sanctiuni:

a) avertisment scris;

b) amendă cuprinsă între 100.000.000 lei si 1.000.000.000 lei;

c) excluderea unuia sau mai multor participanti;

d) retragerea autorizatiei acordate pentru functionarea unui sistem de plăti.

Nivelurile prevăzute la alin. 2 lit. b) vor putea fi modificate de Banca Natională a României, în functie de evolutia ratei anuale a inflatiei.

Art. 105. - Constatarea faptelor cuprinse în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare sau a celei în domeniul sistemelor de plăti, se face de către personalul Băncii Nationale a României, împuternicit în acest sens de persoanele mentionate la alin. 2.

Actele de aplicare a măsurilor si a sanctiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de către guvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Nationale a României, cu exceptia sanctiunilor prevăzute la art. 99 alin. 2 lit. c) si d) si a măsurilor prevăzute la art. 100 alin. 1 lit. c), a căror aplicare este de competenta consiliului de administratie.

Art. 106. - Aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 99 si 104 se prescrie în termen de un an de la data luării la cunostintă, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârsirii faptei.

Aplicarea sanctiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.

Art. 107. - Dispozitiile art. 99-106 se aplică în mod corespunzător si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, cu exceptia măsurilor de administrare specială prevăzute la art. 100 alin. 1 lit. c).

Art. 108. - Exercitiul dreptului de vot al actionarilor semnificativi ai unei bănci care nu au notificat Băncii Nationale a României, conform art. 72 si 73, intentia de a deveni actionari semnificativi sau de a-si majora participatia detinută la bancă ori care detin o participatie din capitalul social sau din drepturile de vot la achizitionarea căreia Banca Natională a României a făcut opozitie, conform art. 72 alin. 2, se suspendă.

Banca Natională a României dispune actionarilor semnificativi prevăzuti la alin. 1 să-si vândă, în termen de 3 luni, actiunile aferente participatiei la care Banca Natională a României a făcut opozitie. După expirarea acestui termen, dacă actiunile nu au fost vândute, Banca Natională a României dispune băncii anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtând acelasi număr si vânzarea acestora, urmând ca pretul încasat din vânzare să fie consemnat la dispozitia dobânditorului initial, după retinerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.

Dispozitiile alin. 2 se aplică si în cazul celorlalti actionari fată de care Banca Natională a României a dispus măsura suspendării exercitiului dreptului de vot, conform art. 100 alin. 1 lit. d).

Actionarii al căror drept de vot nu este suspendat vor putea să participe la adunarea generală si să ia orice hotărâre de competenta adunării, cu majoritatea voturilor lor sau cu o altă majoritate prevăzută în actul constitutiv pentru acest caz.

Consiliul de administratie al băncii este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea actiunilor, potrivit alin. 2, si vânzarea actiunilor nou-emise.

Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare partială a actiunilor nouemise, banca va proceda de îndată la reducerea capitalului social cu diferenta dintre capitalul social înregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot.*)

Art. 109. - Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă săvârsirea de către persoanele fizice a faptelor prevăzute la sectiunea a 3-a din cap. I.

Persoanele juridice care se fac vinovate de încălcarea dispozitiilor cuprinse în sectiunea a 3-a a cap. I vor fi sanctionate în conditiile prevăzute de legislatia privind desfăsurarea de activităti comerciale ilicite. Dacă persoana juridică desfăsoară în principal activitătile interzise, potrivit dispozitiilor art. 7 si 10, sau dacă aceasta, desi sanctionată, continuă desfăsurarea activitătilor respective, instanta judecătorească compententă poate hotărî dizolvarea, respectiv intrarea în lichidare.***)


*) Art. VIII din Legea nr. 485/2003 prevede că: “Actionarii băncilor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au dreptul de vot

suspendat trebuie să-si vândă actiunile detinute la bancă în termen de 3 luni de la această dată. După trecerea termenului se vor aplica dispozitiile

art. 73**) din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.”

**) Art. 73 a devenit prin renumerotare art. 108.

***) Art. XI din Legea nr. 485/2003 prevede că: “Societătile comerciale care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfăsoară activităti de atragere de fonduri rambursabile de la public ori alte activităti de natura activitătii bancare, inclusiv activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea în vederea economisirii si acordării de credite într-un sistem colectiv, vor lua măsuri pentru încetarea de îndată a unor asemenea activităti. În caz contrar, devin incidente dispozitiile art. 74****) din Legea nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.”

****) Art. 74 devine prin renumerotare art. 109.

 

Banca Natională a României este împuternicită să determine dacă o activitate reprezintă ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancară, activitate de emitere de monedă electronică ori activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea în vederea economisirii si acordării de credite într-un sistem colectiv.

În acest caz decizia Băncii Nationale a României este obligatorie pentru părtile interesate.

Art. 110. - Deschiderea de conturi bancare sub nume fictive constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

 

CAPITOLUL XIII

Măsuri de instituire a supravegherii speciale si de administrare specială a băncilor

 

Art. 111. - Banca Natională a României, în calitate de autoritate competentă, poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale si de administrare specială a băncilor.

 

SECTIUNEA 1

Măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor

 

Art. 112. - Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor, persoane juridice române, pentru încălcarea legii sau a reglementărilor emise de Banca Natională a României, constatată în urma efectuării actiunilor de supraveghere si/sau a analizei raportărilor băncilor, precum si în cazul constatării unei situatii financiare precare.

Supravegherea specială se asigură printr-o comisie instituită în acest scop, formată din maximum 7 specialisti din cadrul Băncii Nationale a României, dintre care unul va îndeplini functia de presedinte al comisiei si unul, pe cea de vicepresedinte al acesteia.

Art. 113. - Atributiile acestei comisii se stabilesc de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României si se referă, în principal, la:

a) urmărirea modului în care conducerea băncii actionează pentru stabilirea si aplicarea măsurilor necesare remedierii deficientelor înscrise în actul de control întocmit de organele de inspectie ale Băncii Nationale a României;

b) suspendarea sau desfiintarea unor acte de decizie ale organelor statutare ale băncii, contrare reglementărilor prudentiale sau care conduc la deteriorarea situatiei financiare a băncii;

c) formularea de solicitări privind modificarea/completarea reglementărilor proprii ale băncii;

d) limitarea si/sau suspendarea unor activităti si operatiuni bancare pe o anumită perioadă;

e) orice alte măsuri care se consideră necesare pentru remedierea situatiei băncii;

f) formularea de propuneri către Banca Natională a României de aplicare a sanctiunilor si/sau a măsurilor de remediere prevăzute de lege, în situatia în care conducerea băncii nu respectă măsurile dispuse de comisie.

Comisia de supraveghere specială nu se substituie conducerii băncii în ceea ce priveste coordonarea activitătii zilnice si competenta de a angaja banca. Răspunderea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea si oportunitatea operatiunilor efectuate si a documentelor întocmite de bancă revine exclusiv organelor statutare de conducere si/sau persoanelor care întocmesc si semnează

documentele în cauză, potrivit atributiilor si competentelor acestora.

În perioada exercitării supravegherii speciale, adunarea generală a actionarilor, consiliul de administratie si conducătorii băncii nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere specială.

Membrii comisiei de supraveghere specială au acces la toate documentele si registrele băncii, fiind obligati să păstreze secretul privind operatiunile bancare.

Art. 114. - Comisia de supraveghere specială prezintă rapoarte periodice Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României asupra situatiei băncii.

În functie de concluziile rezultate din aceste rapoarte, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste asupra încetării sau continuării supravegherii speciale, fără a se depăsi însă o perioadă mai mare de 120 de zile de la instituirea măsurii de supraveghere specială.

În cazul în care în activitatea băncii se constată în continuare deficiente grave, Banca Natională a României poate hotărî, de la caz la caz, instituirea măsurii de administrare specială a băncii sau adoptarea altor măsuri prevăzute de lege, inclusiv retragerea autorizatiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri de administrare specială a băncilor

 

Art. 115. - Banca Natională a României poate decide instituirea măsurii de administrare specială asupra unei bănci, persoană juridică română, inclusiv asupra sediilor sale secundare din România si din străinătate. Măsura administrării speciale se poate dispune în cazurile în care:

a) măsurile de supraveghere specială nu au dat rezultate într-o perioadă de până la 120 de zile;

b) indicatorul de solvabilitate, calculat în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României în raport cu fondurile proprii, se situează la un nivel care nu depăseste jumătate din nivelul minim prevăzut de aceste reglementări;

c) banca a încălcat în mod repetat prevederile legii si/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia; d) banca nu mai are nici un conducător si nici un administrator.

Un anunt privind instituirea administrării speciale va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Instituirea măsurilor de administrare specială se dispune de Banca Natională a României si în cazul sesizării de către aceasta a instantei competente pentru declansarea procedurii falimentului unei bănci, până la numirea de către judecătorul-sindic a lichidatorului.

Art. 116. - Administrarea specială se va institui pe o perioadă de un an de la data hotărârii Băncii Nationale a României, cu exceptia cazului în care prin hotărâre se stabileste o perioadă mai scurtă sau Banca Natională a României hotărăste încetarea administrării speciale, potrivit art. 127 alin. 4.

În situatii exceptionale Banca Natională a României poate prelungi, în conditiile prevăzute pentru instituirea administrării speciale, perioada prevăzută la alin. 1, cu maximum 6 luni.

Art. 117. - Administrarea specială se exercită de către un administrator special, desemnat de Banca Natională a României prin hotărârea de instituire a acestei măsuri.

Administrator special poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică, inclusiv Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

Pentru motive întemeiate, Banca Natională a României poate să înlocuiască administratorul special.

Toate cheltuielile legate de administrarea specială se suportă de banca supusă acestei măsuri.

Art. 118. - În cazul în care consideră necesar, Banca Natională a României poate stabili anumite limite si/sau conditii privind activitatea băncii în privinta căreia s-a hotărât instituirea administrării speciale. Acestea vor fi comunicate administratorului special, care va răspunde de respectarea lor.

Art. 119. - Administratorul special preia integral atributiile consiliului de administratie si ale conducătorilor băncii supuse regimului de administrare specială, asa cum aceste atributii rezultă potrivit legii si actului constitutiv.

Art. 120. - După preluarea administrării băncii, administratorul special va înstiinta de îndată compartimentele din cadrul băncii, sediile secundare ale acesteia, băncile corespondente, oficiul registrului comertului si, după caz, Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar cu privire la luarea acestei măsuri.

Comunicarea se face în scris si va cuprinde si specimenul de semnătură a administratorului special.

Comunicarea făcută băncilor corespondente va cuprinde si mentionarea faptului că toate operatiunile viitoare prin contul băncii vor fi autorizate numai de către administratorul special sau de persoanele împuternicite în mod expres de către acesta.

Art. 121. - Atributia principală a administratorului special constă în stabilirea conditiilor optime pentru conservarea valorii activului băncii, eliminarea deficientelor existente în administrare, încasarea creantelor si stabilirea posibilitătii de redresare a situatiei financiare a băncii; în acest sens administratorul special poate lua toate măsurile  pe care le consideră necesare, în limita competentelor sale prevăzute de lege.

Măsurile care pot fi luate au în vedere:

a) negocierea creantelor băncii si/sau rescadentarea acestora;

b) suspendarea atragerii de depozite si/sau a acordării de credite;

c) închiderea sediilor secundare neprofitabile sau a căror activitate nu se justifică;

d) redimensionarea schemei de personal, prin reorganizarea activitătii, în scopul reducerii cheltuielilor;

e) alte măsuri pe care consiliul de administratie al unei bănci sau conducătorii acesteia le pot lua, potrivit legii, în cursul unei administrări normale.

Administratorul special va lua cel putin măsurile necesare pentru:

a) reducerea pierderilor;

b) încetarea activitătilor frauduloase si a abuzurilor de orice natură ale persoanelor aflate în relatii speciale cu banca;

c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate anterior de către bancă, inclusiv a acelor contracte în care obligatiile asumate de către bancă sunt disproportionate în raport cu prestatia la care s-a obligat cealaltă parte contractantă;

d) păstrarea în sigurantă a activelor si a documentelor băncii;

e) sesizarea organelor competente, în cazul în care există indicii cu privire la săvârsirea unor infractiuni.

Art. 122. - Prin exceptie de la prevederile art. 121, în cazul instituirii administrării speciale, potrivit art. 115 alin. 1 lit. d), atributia principală a administratorului special este luarea măsurilor necesare pentru numirea unui nou consiliu de administratie si a noilor conducători ai băncii. În cursul acestei administrări, administratorul special poate lua orice alte măsuri pe care consiliul de administratie al unei bănci sau conducătorii acesteia le pot lua, potrivit legii, în cursul unei administrări normale, dispozitiile art. 117-120, 123, 126, art. 127 alin. 1-3, art. 128 alin. 1 si 2 si art. 129 alin. 1 fiind aplicabile.

Art. 123. - Dacă situatiile financiare aferente perioadei încheiate înainte de instituirea administrării speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special consideră că acestea nu reflectă situatia patrimonială reală a băncii, va proceda la întocmirea unei noi situatii financiare si va lua măsuri pentru aprobarea, publicarea si depunerea acesteia la organele competente, conform legii.

Art. 124. - În vederea adoptării unor hotărâri privind situatia băncii, în domenii care excedează competentelor sale stabilite prin lege pentru consiliul de administratie, administratorul special poate convoca adunarea generală a actionarilor băncii. Ordinea de zi a adunării va fi stabilită de către administratorul special, cu consultarea prealabilă a Băncii Nationale a României, si nu poate fi schimbată de către persoanele convocate.

După instituirea administrării speciale, prevederile legale privind obligativitatea convocării adunării generale la cererea actionarilor băncii nu sunt aplicabile pe durata acesteia. Actionarii reprezentând 50% din capitalul social vor putea înainta administratorului special propuneri viabile de redresare financiară a băncii, acesta urmând să decidă asupra acestora.

Art. 125. - În cazul în care adunarea generală a actionarilor decide majorarea capitalului social, pentru exercitarea dreptului de preemtiune se va acorda un termen de cel putin 5 zile, cu începere de la data publicării deciziei.

Pentru motive temeinice, justificate de existenta unei intentii serioase din partea unui investitor, de participare la capitalul băncii, administratorul special va putea să ridice actionarilor dreptul de subscriere de noi actiuni, în tot sau în parte, cu aprobarea Băncii Nationale a României.

Prin decizia de majorare a capitalului social trebuie să se asigure cel putin un nivel al capitalului initial care să permită încadrarea băncii în indicatorii de solvabilitate prevăzuti prin reglementările Băncii Nationale a României.

În cazul reducerii capitalului social, aceasta va putea fi făcută numai după trecerea a 30 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 126. - În termen de 60 de zile de la numire, administratorul special va prezenta Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României un raport scris cu privire la măsurile întreprinse de la instituirea administrării speciale si efectele acestora, la starea financiară a băncii si posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, prezentând în acest sens recomandările sale. La raport se vor anexa: documente referitoare la evaluarea activelor si pasivelor băncii, situatia recuperării creantelor, costul mentinerii activelor si situatia lichidării pasivelor.

Raportul trebuie să fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandările făcute de administrator.

Pentru motive întemeiate, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate prelungi termenul prevăzut la alin. 1, la propunerea administratorului special, dar nu mai mult de 30 de zile.

Art. 127. - În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României va lua o hotărâre cu privire la oportunitatea mentinerii măsurii de administrare specială si se va pronunta asupra recomandărilor făcute de administratorul special.

Dacă pe baza raportului administratorului special se constată că nu sunt conditii pentru îmbunătătirea situatiei financiare a băncii, astfel încât aceasta să atingă nivelul minim al indicatorilor de solvabilitate, sau, după caz, nu au fost numiti si aprobati noii conducători si administratori ai băncii, Banca Natională a României va retrage autorizatia băncii si va sesiza instanta competentă pentru declansarea procedurii falimentului băncii sau va dispune dizolvarea urmată de lichidare, conform dispozitiilor cuprinse în cap. XIV, dacă nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru declansarea procedurii falimentului.

În cazul continuării administrării speciale, administratorul special va prezenta Băncii Nationale a României, la termenele stabilite de aceasta, rapoarte privind situatia financiară a băncii.

Pe baza rapoartelor administratorului special, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate hotărî în orice moment încetarea administrării speciale, cu  reluarea activitătii băncii sub controlul organelor sale statutare, sau poate retrage autorizatia băncii, cu aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor alin. 2.

Art. 128. - Dacă Banca Natională a României constată, pe baza rapoartelor administratorului special, că banca la care s-a instituit administrarea specială s-a redresat din punct de vedere financiar si se încadrează în cerintele prudentiale stabilite de prezenta lege si de reglementările emise în aplicarea acesteia sau, după caz, au fost numiti si aprobati noii conducători si administratori ai băncii, Banca Natională a României poate hotărî încetarea administrării speciale si reluarea activitătii băncii sub controlul organelor sale statutare.

Un anunt privind încetarea administrării speciale va fi publicat în conformitate cu prevederile art. 115 alin. 2.

Administratorul special va lua măsurile necesare pentru desemnarea noului consiliu de administratie, inclusiv a noilor conducători ai băncii.

Până la numirea si aprobarea noilor conducători si administratori ai băncii, administratorul special va asigura conducerea si administrarea acesteia.

Art. 129. - În cazul în care Banca Natională a României constată că redresarea financiară a institutiei de credit nu este posibilă, aceasta hotărăste retragerea autorizatiei institutiei de credit si sesizarea instantei competente în vederea declansării procedurii falimentului.

 

CAPITOLUL XIV

Lichidarea băncilor

 

Art. 130. - O dată cu retragerea autorizatiei, în alte cazuri decât cele în care retragerea s-a făcut la cererea actionarilor, Banca Natională a României va dispune dizolvarea urmată de lichidare a băncii, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 25 lit. c) si e).

Art. 131. - Lichidarea în caz de faliment se realizează în conditiile prevăzute de legislatia care reglementează regimul procedurii falimentului institutiilor de credit.

Art. 132. - În cazul retragerii autorizatiei unei sucursale a unei institutii de credit străine care desfăsoară activitate pe teritoriul României, institutia de credit în cauză va fi obligată să-si lichideze activitatea din România.

Art. 133. - Dacă nu sunt realizate conditiile prevăzute de lege pentru declansarea procedurii falimentului institutiilor de credit, lichidarea băncii, inclusiv a sucursalelor din România si din străinătate, se va realiza cu respectarea legislatiei române aplicabile în cazul dizolvării si lichidării societătilor comerciale pe actiuni si a dispozitiilor care urmează.

În cazul băncilor, persoane juridice române, lichidator va fi Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, denumit în continuare lichidator, atât în cazul în care lichidarea a fost dispusă conform art. 130, cât si în cazul în care lichidarea are loc la initiativa actionarilor.

Art. 134. - În cazul retragerii autorizatiei unei bănci, persoană juridică română, care desfăsoară activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, Banca Natională a României va informa fără întârziere, prin orice mijloace disponibile, autoritătile competente din statele membre gazdă asupra deciziei adoptate si a efectelor pe care le implică aceasta.

Lichidatorul va lua de îndată măsurile necesare pentru publicarea unui extras din hotărârea Băncii Nationale a României, în baza căreia s-a declansat lichidarea băncii, în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si în două ziare de circulatie natională pe teritoriul fiecărui stat membru gazdă, în limba oficială a acestuia sau, după caz, în una dintre limbile oficiale ale acestuia.

Lichidatorul va putea actiona pe teritoriul statelor membre gazdă, în baza unei copii certificate de pe hotărârea Băncii Nationale a României sau în baza unui certificat emis de aceasta, fără altă formalitate.

Lichidatorul va putea exercita pe teritoriul statelor membre gazdă toate competentele care îi revin potrivit legii române. El va putea să numească alte persoane care să îl sprijine sau să îl reprezinte pe teritoriul acestor state, inclusiv în scopul de a acorda asistentă creditorilor pe parcursul lichidării.

În exercitarea competentelor sale lichidatorul va respecta legislatia statului membru pe teritoriul căruia actionează, în special cu privire la procedurile de valorificare a activelor si la furnizarea de informatii angajatilor băncii din statul membru respectiv. Competentele nu pot include utilizarea fortei sau dreptul de a solutiona litigii ori dispute.*)


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României

la Uniunea Europeană.

 

Art. 135. - În cazul lichidării unei bănci, persoană juridică română, care desfăsoară activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, se aplică legislatia română, cu exceptiile prevăzute la art. 138-146.

Hotărârea Băncii Nationale a României va produce efecte în toate statele membre gazdă, fără altă formalitate, si va deveni efectivă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 28.

Dacă consideră necesar, lichidatorul poate solicita înregistrarea hotărârii Băncii Nationale a României în registrul imobiliar, registrul comertului sau în orice alt registru public tinut în statele membre gazdă. Dacă legislatia unui stat membru gazdă prevede obligativitatea unei asemenea formalităti, lichidatorul va lua toate măsurile pentru îndeplinirea acesteia. Sumele necesare realizării înregistrării vor fi considerate cheltuieli aferente lichidării.*)

Art. 136. - Orice creditor al băncii aflate în lichidare, având domiciliul/resedinta sau, după caz, sediul social într-un alt stat membru decât România, inclusiv autoritătile publice, are dreptul să-si declare creantele sau să formuleze observatii scrise în legătură cu creantele sale asupra băncii, care se vor adresa lichidatorului. Declaratia de creante sau, după caz, observatiile formulate pot fi înaintate în limba oficială ori în limbile oficiale ale acelui stat membru si trebuie să poarte mentiunea “declaratie de creante” sau, după caz, “observatii privind creantele”, în limba română.

Creantele creditorilor având domiciliul/resedinta sau, după caz, sediul social în afara teritoriului României vor fi tratate în acelasi mod si vor avea acelasi rang de preferintă ca si creantele de aceeasi natură ale creditorilor având domiciliul/resedinta sau, după caz, sediul social pe teritoriul României.

Creditorii care îsi exercită dreptul prevăzut la alin. 1 vor transmite copii de pe actele care atestă creantele lor, dacă există, si vor indica natura creantei, data la care aceasta a luat nastere si valoarea acesteia, dacă există privilegii, garantii reale si alte asemenea drepturi în legătură cu creantele respective si care sunt creantele garantate astfel.

La solicitarea lichidatorului, creditorii trebuie să furnizeze si traducerea în limba română a declaratiei de creante sau, după caz, a observatiilor formulate si a documentelor prezentate.*)

Art. 137. - Lichidatorul va asigura informarea periodică a creditorilor, în modalitatea considerată corespunzătoare, în special cu privire la progresele înregistrate în valorificarea activelor băncii.

Lichidatorul este tinut de obligatia de păstrare a secretului profesional, conform dispozitiilor cuprinse în cap. VIII.

Art. 138. - Efectele lichidării băncii asupra anumitor contracte si drepturi vor fi reglementate după cum urmează:

a) contractele si relatiile de muncă vor fi guvernate de legislatia statului membru aplicabilă în cazul fiecărui contract de muncă;

b) contractele prin care se dobândeste dreptul de folosintă sau dreptul de achizitionare a unor bunuri imobile vor fi guvernate de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul, potrivit căreia se va determina si natura bunului: mobil sau imobil;

c) drepturile asupra bunurilor imobile, a navelor si a aeronavelor, care sunt supuse obligatiei de înregistrare într-un registru public, vor fi guvernate de legea statului membru sub autoritatea căruia este tinut registrul respectiv.*)

Art. 139. - Deschiderea procedurii de lichidare asupra băncii nu va afecta drepturile reale ale creditorilor sau tertelor părti asupra bunurilor - corporale sau necorporale, mobile ori imobile, individual determinate sau determinate generic - aflate în proprietatea băncii, care, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, sunt situate pe teritoriul altor state membre decât România.

Drepturile prevăzute la alin. 1 se referă în special la:

a) dreptul de a dispune de un bun sau de a-l avea la dispozitie si dreptul de preferintă, în cazul executării bunului, sau de a-i culege fructele, rezultând în special dintr-un drept de gaj sau de ipotecă;

b) dreptul de preferintă înaintea altor titulari de drepturi asupra bunului;

c) dreptul de urmărire a bunului în mâinile oricui s-ar găsi acesta;

d) dreptul de uzufruct asupra bunului.*)

Art. 140. - Deschiderea procedurii de lichidare, în situatia în care banca este parte într-un contract de vânzare-cumpărare a unui bun, în calitate de cumpărător, nu va afecta dreptul vânzătorului decurgând dintr-o clauză prin care acesta si-a rezervat dreptul de proprietate până la un anumit termen sau până la îndeplinirea unei conditii, dacă, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru decât România.

Deschiderea procedurii de lichidare, în cazul în care banca este parte într-un contract de vânzare-cumpărare, în calitate de vânzător, nu va constitui motiv pentru anularea sau desfiintarea contractului si nu va afecta drepturile cumpărătorului, dacă aceasta a avut loc după livrarea bunului si dacă, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru decât România.*)

Art. 141. - Deschiderea procedurii de lichidare nu va afecta drepturile creditorilor de a invoca compensarea legală, atunci când legea aplicabilă creantelor băncii permite o asemenea compensare.

În cazul compensării contractuale se va aplica legea care guvernează contractele respective.*)

Art. 142. - Dispozitiile art. 139-141 alin. 1 nu împiedică exercitarea de actiuni în constatarea sau declararea nulitătii ori în constatarea inopozabilitătii actelor juridice, potrivit legii române.*)

Art. 143. - Exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra titlurilor de valoare, a căror existentă ori transmitere este supusă înregistrării într-un registru, într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, tinut ori localizat într-un stat membru, va fi guvernată de legea statului membru respectiv.

Contractele de report si contractele care stau la baza tranzactiilor desfăsurate pe o piată organizată vor fi guvernate de legea aplicabilă contractelor respective, dacă nu sunt încălcate dispozitiile alin. 1.*)

Art. 144. - Legislatia română cu privire la nulitatea actelor frauduloase încheiate în dauna creditorilor nu este aplicabilă în cazul în care beneficiarul unui asemenea act dovedeste că actul, ca întreg, este guvernat de legea altui stat membru si că această lege nu permite nici o modalitate de contestare a actului în cazul în spetă.*)

Art. 145. - Validitatea actelor încheiate după deschiderea procedurii lichidării, prin care banca înstrăinează bunuri imobile, nave ori aeronave supuse înregistrării într-un registru public sau titluri de valoare ori drepturi asupra unor astfel de titluri a căror existentă sau transfer este supus obligatiei de înregistrare într-un registru, într-un cont ori într-un sistem centralizat de depozitare, tinut sau localizat într-un stat membru, va fi guvernată de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul respectiv sau, după caz, sub autoritatea căruia este tinut acel registru, cont ori sistem centralizat de depozitare.*)


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României

la Uniunea Europeană.

 

Art. 146. - Actiunile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, având ca obiect bunuri sau drepturi de care banca a fost privată, vor fi guvernate de legea statului membru în care se desfăsoară procesul.*)

Art. 147. - Lichidarea băncii conform dispozitiilor art. 130 sau la initiativa actionarilor acesteia nu împiedică  declansarea procedurii falimentului, dacă pe parcursul procesului de lichidare banca ajunge în una dintre situatiile prevăzute de lege în care sunt îndeplinite conditiile pentru declararea stării de faliment.

Art. 148. - Dispozitiile cuprinse în legislatia privind falimentul institutiilor de credit, referitoare la atributiile lichidatorului, la suportarea cheltuielilor legate de lichidare, la ordinea de stingere a creantelor, se aplică în mod corespunzător si în cazul lichidării băncii, potrivit dispozitiilor prezentului capitol.

 

CAPITOLUL XV

Căi de contestare

 

Art. 149. - Actele emise în aplicarea prezentei legi pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicareaacestora la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, care se pronuntă prin hotărâre în termen de 30 de zile de la data sesizării.

Hotărârea consiliului de administratie poate fi atacată la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 150. - Până la adoptarea unei hotărâri de către Banca Natională a României potrivit art. 149 alin. 1 sau, după caz, până la pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile de către instanta judecătorească potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, executarea actelor Băncii Nationale a României nu se suspendă.

Art. 151. - Banca Natională a României este singura autoritate în măsură să se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

În cazul contestării în instantă a actelor Băncii Nationale a României, instanta judecătorească se va pronunta asupra legalitătii acestor acte.

 

CAPITOLUL XVI

Institutii emitente de monedă electronică, altele decât băncile

 

Art. 152. - Institutiile emitente de monedă electronică sunt supuse reglementării si supravegherii Băncii Nationale a României.

Capitalul initial, conditiile de autorizare, nivelul minim al fondurilor proprii si investitiile permise ale institutiilor emitente de monedă electronică vor fi stabilite de Banca Natională a României prin reglementări.

Institutiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună de un management prudent si sănătos, de proceduri administrative si contabile si sisteme de control intern adecvate, care să le permită evaluarea riscurilor financiare si nefinanciare la care sunt expuse, inclusiv a riscurilor tehnice si procedurale si a celor rezultate din cooperarea cu entitătile care le furnizează servicii conexe.

Art. 153. - Institutiile emitente de monedă electronică nu pot detine participatii în alte entităti, cu exceptia celor al căror obiect de activitate constă exclusiv în furnizarea de servicii de operare sau alte servicii conexe legate de emiterea ori distribuirea de monedă electronică de către institutia în cauză.

Art. 154. - În perioada de valabilitate pentru care a fost emisă moneda electronică, institutiile emitente de monedă electronică sunt obligate să o răscumpere, la cererea detinătorilor, la o valoare egală cu valoarea acesteia existentă în sold, fără retinerea altor taxe si comisioane decât cele strict necesare efectuării operatiunii de răscumpărare. În acest sens, dispozitiile art. 80 alin. 2 si 3 se aplică în mod corespunzător si acestor institutii.

Art. 155. - Dispozitiile cuprinse la art. 25-30, 32-40, cap. VII, cap. VIII, art. 56-60, 62-67, 72-77, 81-83, art. 84 alin. 2, art. 85-87, 92-106, 108, cap. XIII, cap. XIV, cap. XV si la art. 157-164 sunt aplicabile în mod corespunzător si institutiilor emitente de monedă electronică. În acest caz, în textele respective în loc de bănci, persoane juridice române, sau bănci se va citi institutii emitente de monedă electronică.

Dispozitiile art. 65 si 66 si, respectiv, ale art. 157-164 privind conditiile de desfăsurare a activitătii în alte state membre de către institutiile emitente de monedă electronică se aplică numai pentru desfăsurarea activitătii de emitere de monedă electronică.

Art. 156. - Institutiile emitente de monedă electronică pot fuziona cu bănci, cu alte institutii emitente de monedă electronică sau cu alte entităti care prestează servicii auxiliare ori conexe, prevăzute la art. 24.


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. k) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui articol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

 

CAPITOLUL XVII*)

State membre

SECTIUNEA 1

Institutiile de credit

 

Art. 157. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 9 si 21, institutiile de credit autorizate si supravegheate de autoritatea competentă dintr-un stat membru pot desfăsura în România, în limita autorizatiei acordate de statul membru de origine, activitate bancară ori alte activităti de natură financiară prevăzute la art. 11 alin. 1, printr-o sucursală sau în mod direct, fără a fi necesară obtinerea unei autorizatii din partea Băncii Nationale a României.

Institutiile de credit prevăzute la alin. 1 vor notifica Băncii Nationale a României deschiderea de reprezentante în România, în conformitate cu reglementările date de aceasta. Reprezentantele îsi vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pietei, contactare de clienti si nu vor efectua nici un fel de operatiuni supuse dispozitiilor prezentei legi.

Art. 158. - În termen de două luni de la primirea comunicării din partea autoritătii competente din statul membru de origine, cuprinzând informatiile prevăzute la art. 64 alin. 4 si la art. 65 alin. 5, Banca Natională a României va comunica institutiei de credit în cauză, dacă este necesar, conditiile în care, în scopul protejării interesului general, sucursala din România a acesteia urmează să-si desfăsoare activitatea.

Institutia de credit va putea să înceapă activitatea prin intermediul sucursalei, de la data primirii comunicării din partea Băncii Nationale a României sau, în lipsa acesteia, după trecerea termenului prevăzut la alin. 1.

În vederea începerii activitătii, sucursala va deschide cont curent la Banca Natională a României, conform reglementărilor emise de aceasta. Transferurile bănesti operate prin înscrieri în contul curent deschis în evidentele Băncii Nationale a României sunt irevocabile si neconditionate.

Orice intentie de modificare a informatiilor cuprinse în comunicarea primită de Banca Natională a României, conform alin. 1, trebuie să fie notificată acesteia de către institutia de credit în cauză, cu cel putin o lună înainte de data la care modificarea respectivă urmează să fie efectuată; în acest termen Banca Natională a României va comunica institutiei de credit în cauză, dacă este necesar, noile conditii în care activitatea urmează să fie desfăsurată pe teritoriul României.

Art. 159. - Supravegherea prudentială a institutiilor de credit prevăzute la art. 157, inclusiv a sucursalelor din România ale acestora, se realizează de către autoritătile competente din statele membre de origine.

Banca Natională a României realizează, în cooperare cu autoritătile competente din aceste state, supravegherea sucursalelor institutiilor de credit prevăzute la art. 157, din punct de vedere al lichiditătii, si are competenta de a dispune măsurile necesare în aplicarea politicii sale monetare.

Sucursalelor din România ale institutiilor de credit prevăzute la art. 157 li se aplică în mod corespunzător:

a) dispozitiile legale si cele cuprinse în reglementările Băncii Nationale a României, emise în aplicarea legii, referitoare la raportarea indicatorilor si la furnizarea altor date si informatii necesare pentru exercitarea corespunzătoare a competentelor prevăzute de lege ale Băncii Nationale a României în domeniul politicii monetare, supravegherii riscului de lichiditate si statistic;

b) dispozitiile privind secretul profesional în domeniul bancar;

c) alte dispozitii ale legislatiei din România aplicabile băncilor, care urmăresc protejarea interesului general, protectia consumatorului, prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor si altele asemenea;

d) dispozitiile art. 88 alin. 3, referitoare la întocmirea si publicarea de către sucursalele institutiilor de credit străine a situatiilor financiare proprii si la publicarea de către acestea a situatiilor financiare anuale ale institutiei de credit străine.

Prevederile alin. 3 lit. b) si c) se aplică si institutiilor de credit, prevăzute la art. 157, care desfăsoară în mod direct în România activitate bancară sau alte activităti de natură financiară.

În scopul exercitării activitătilor specifice, institutiile de credit autorizate într-un alt stat membru pot utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează în statul membru de origine, fără a aduce atingere dispozitiilor referitoare la utilizarea denumirilor “casă de economii pentru domeniul locativ”, “bancă” sau alti termeni utilizati în România, care denumesc institutii de credit. În situatia în care există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Natională a României poate să solicite ca numele să fie însotit de o mentiune explicativă.


*) Potrivit art. III alin. 1 lit. l) din Legea nr. 485/2003, dispozitiile acestui capitol se vor aplica începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Art. III alin. 2 din Legea nr. 485/2003 prevede că: “Până la data aderării, pentru sucursalele din România ale institutiilor de credit având sediul în statele membre, cerinta autorizării prevăzută la art. 15**) poate fi înlăturată în conditii de reciprocitate, în baza acordurilor de cooperare încheiate de Banca Natională a României cu autoritătile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestor sucursale se va realiza în conditiile prevăzute în acordurile respective.”


**) Art. 15 a devenit prin renumerotare art. 21.

 

În toate actele sale oficiale, sucursalele din România ale institutiilor de credit autorizate într-un alt stat membru trebuie să se identifice în mod clar printr-un minim de date: firma sub care sunt înmatriculate în registrul comertului, adresa sediului principal, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comertului, numărul si data înmatriculării în registrul bancar.

Sucursalele din România ale institutiilor de credit autorizate într-un alt stat membru pot să repartizeze, din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri bancare generale, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activitătii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.

Art. 160. - Inspectiile la sediile sucursalelor din România ale institutiilor de credit autorizate într-un stat membru pot fi realizate de către autoritătile competente din statul membru de origine, prin persoane împuternicite, cu informarea prealabilă a Băncii Nationale a României.

În cazul în care autoritătile competente din statul membru de origine solicită Băncii Nationale a României realizarea verificării activitătii sucursalelor din România ale institutiilor de credit autorizate în statul membru în cauză, Banca Natională a României va putea realiza această verificare în mod direct prin personalul său ori va permite realizarea acesteia de către auditori ori experti financiari.

Art. 161. - Dacă o institutie de credit dintr-un stat membru, care desfăsoară activitate bancară ori alte activităti de natură financiară, prevăzute la art. 11, în România, printr-o sucursală sau în mod direct, nu respectă cerintele de desfăsurare a activitătii în România, conform celor prevăzute la art. 159 alin. 2 si 3, Banca Natională a României va putea dispune acesteia să ia măsuri de remediere a faptelor constatate.

În cazul în care institutia de credit nu se conformează dispozitiilor alin. 1, Banca Natională a României va informa autoritatea competentă din statul membru de origine.

Dispozitiile alin. 2 nu împiedică aplicarea de către Banca Natională a României a sanctiunilor sau a măsurilor pe care le consideră necesare, conform prevederilor art. 107, ori interzicerea desfăsurării activitătii în România în mod direct.

Banca Natională a României va informa Comisia Europeană si autoritătile competente din statul membru de origine cu privire la sanctiunile si/sau măsurile dispuse.

Sanctiunile si/sau măsurile dispuse de Banca Natională a României pot fi contestate în conditiile prevăzute la cap. XV.

Aplicarea sanctiunilor se prescrie în termen de un an de la data luării la cunostintă, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârsirii faptei. Aplicarea sanctiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.

Art. 162. - Dacă Banca Natională a României este informată de autoritătile competente din statul membru de origine cu privire la decizia de a retrage autorizatia unei institutii de credit care desfăsoară activitate pe teritoriul României, în scopul protejării intereselor deponentilor si ale altor creditori, Banca Natională a României va lua măsurile necesare pentru ca institutia de credit în cauză să nu mai desfăsoare activităti pe teritoriul României.

Art. 163. - Dacă asupra unei institutii de credit dintr-un stat membru care desfăsoară activitate pe teritoriul României au fost dispuse măsuri de reorganizare, administrare specială, lichidare, faliment sau alte asemenea măsuri, acestea se vor aplica fără alte formalităti pe teritoriul României si vor produce efecte în conditiile si de la data prevăzute în legislatia din statul membru respectiv.

Procedurile de reorganizare, administrare, lichidare si faliment se vor aplica în conformitate cu legislatia din statul membru de origine, cu exceptiile prevăzute la art. 138-146, care se aplică în mod corespunzător, caz în care în loc de România si legea/legislatia română se va citi statul membru de origine si, respectiv, legea/legislatia statului membru de origine.

Art. 164. - Persoanele împuternicite să pună în aplicare măsurile dispuse de autoritatea administrativă sau judiciară, conform art. 163 alin. 1, vor putea actiona pe teritoriul României în baza unei copii certificate de pe actul de numire ori a unui certificat emis de această autoritate, însotit de o traducere în limba română, fără altă formalitate.

Persoanele prevăzute la alin. 1 vor putea exercita pe teritoriul României toate competentele care le revin potrivit legislatiei din statul membru de origine. Aceste persoane vor putea să numească alte persoane care să le reprezinte pe teritoriul României, inclusiv în scopul de a acorda asistentă creditorilor pe parcursul aplicării măsurilor în cauză.

 

SECTIUNEA a 2-a

Institutiile financiare

 

Art. 165. - Institutiile financiare cu sediul în unul dintre statele membre vor putea desfăsura pe teritoriul României activitătile financiare prevăzute în actele lor constitutive, prin intermediul unei sucursale sau în mod direct, cu respectarea dispozitiilor art. 158, 159 si 161, dacă aceste institutii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor institutii de credit si îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) societatea-mamă sau societătile-mamă sunt autorizate ca institutii de credit în statul membru a cărui legislatie guvernează statutul institutiei financiare respective;

b) activitătile în cauză sunt efectiv desfăsurate pe teritoriul aceluiasi stat membru;

c) societatea-mamă sau societătile-mamă detin 90% sau mai mult din drepturile de vot aferente actiunilor reprezentând capitalul social al institutiei financiare;

d) societatea-mamă sau societătile-mamă trebuie să satisfacă cerintele prudentiale ale autoritătilor competente din statele membre de origine cu privire la managementul institutiei financiare-filială si trebuie să declare, cu acordul acestor autorităti, că garantează în solidar obligatiile asumate de filială;

e) institutia financiară-filială este inclusă efectiv în supravegherea pe bază consolidată a societătii-mamă sau, după caz, a fiecărei societăti-mamă, în special în ceea ce priveste activitătile financiare în cauză, în mod deosebit pentru calculul indicatorului de solvabilitate, al expunerilor mari si al nivelului participatiilor de natura imobilizărilor financiare la entităti care nu desfăsoară activităti financiare.

Verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. 1 se realizează de către autoritatea competentă din statul membru de origine, care va certifica acest lucru, concomitent cu transmiterea informatiilor prevăzute la art. 158 alin. 1.

Autoritatea competentă din statul membru de origine va asigura supravegherea filialelor prevăzute la alin. 1.

În cazul în care Banca Natională a României este informată de autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la faptul că institutia financiară nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la alin. 1, activitătile desfăsurate în România de institutia financiară respectivă vor intra sub incidenta legislatiei române aplicabile acestor activităti.

Dispozitiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător si în cazul institutiilor financiare cu sediul în România, care vor să desfăsoare activitate pe teritoriul statelor membre, dacă aceste institutii financiare sunt filiale ale unor bănci, persoane juridice române, si îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. 1. Verificarea acestor conditii se realizează de către Banca Natională a României, care va asigura si supravegherea acestor institutii financiare în conformitate cu prevederile alin. 3.

Art. 166. - Dispozitiile art. 165 se aplică în modcorespunzător si filialelor institutiilor financiare care îndeplinesc conditiile prevăzute la acest articol.

 

SECTIUNEA a 3-a

Colaborarea cu autoritătile competente si cerinte de notificare

 

Art. 167. - Pentru supravegherea prudentială a băncilor, persoane juridice române, care desfăsoară activitate pe teritoriul altor state membre si a institutiilor de credit autorizate în alte state membre, care desfăsoară activitate în România, Banca Natională a României va colabora strâns cu autoritătile competente din statele membre respective.

Prin derogare de la prevederile art. 93 ultimul alineat, colaborarea se va putea realiza prin schimb de informatii sau în orice alt mod, de natură să faciliteze supravegherea institutiilor de credit în cauză si verificarea îndeplinirii conditiilor care au stat la baza autorizării acestora de către autoritatea competentă. Informatiile se vor referi în principal la administrarea, conducerea si actionariatul acestora, dar si la alte aspecte de natură prudentială, vizând în special lichiditatea, solvabilitatea, limitarea expunerilor mari, procedurile de administrare si contabile, controlul intern, garantarea depozitelor.

Art. 168. - La solicitarea autoritătilor competente din statele membre responsabile cu supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit filiale ale unui holding financiar cu sediul în România, Banca Natională a României este împuternicită să ceară holdingului orice informatii relevante pentru realizarea supravegherii pe bază consolidată, pe care le va transmite autoritătilor solicitante.

Art. 169. - În cazul în care autoritătile competente din statele membre solicită Băncii Nationale a României realizarea verificării informatiilor referitoare la o institutie de credit, un holding financiar, o institutie financiară, o societate prestatoare de servicii bancare auxiliare, o societate tip holding si filialele acesteia ori la filialele prevăzute la art. 97 alin. 2, având sediul social în România, Banca Natională a României fie va realiza această verificare în mod direct prin personalul său, fie va permite autoritătii competente solicitante să realizeze verificarea sau va permite realizarea acesteia de către auditori ori experti financiari.

Art. 170. - Banca Natională a României va notifica Comisiei Europene asupra următoarelor elemente:

a) orice autorizatie acordată unei bănci ori altei institutii de credit, persoană juridică română;

b) orice retragere de autorizatie acordată unei bănci ori altei institutii de credit, persoană juridică română;

c) orice refuz de transmitere a informatiilor, conform prevederilor art. 65 alin. 4;

d) orice autorizatie acordată unei institutii de credit, persoană juridică română, care s-a constituit ca filială detinută direct sau indirect de una ori mai multe societăti mamă care nu sunt guvernate de legislatia română sau a altui stat membru si orice achizitionare de către o asemenea societate-mamă a unei participatii semnificative într-o institutie de credit, persoană juridică română, dacă, ca urmare a acestei achizitionări, institutia de credit, persoană juridică română, devine o filială a societătii-mamă respective; în acest caz notificarea va cuprinde si structura grupului din care aceasta face parte;

e) dificultătile întâmpinate de bănci ori alte institutii de credit, persoane juridice române, la deschiderea de sucursale sau în desfăsurarea activitătii în străinătate, pe teritoriul unui stat, altul decât un stat membru;

f) cerere de autorizare a unei filiale, care se constituie ca institutie de credit, persoană juridică română, detinută direct sau indirect de una ori mai multe societăti-mamă care nu sunt guvernate de legislatia română sau a altui stat membru si orice cerere de aprobare a unei participatii semnificative într-o institutie de credit, persoană juridică română, formulată de către o asemenea societate-mamă, dacă prin achizitionarea acestei participatii institutia de credit, persoană juridică română, ar deveni o filială a societătii-mamă respective;

g) lista holdingurilor financiare care sunt societăti-mamă ale băncilor, persoane juridice române, supravegheate pe bază consolidată de către Banca Natională a României potrivit prezentei legi;

h) orice autorizatie acordată sucursalelor institutiilor de credit străine cu sediul în afara spatiului comunitar;

i) orice alte informatii care trebuie raportate Comisiei Europene, la cererea acesteia sau în conformitate cu prevederile legislatiei comunitare.

Informatiile prevăzute la lit. f) se transmit la solicitarea expresă a Comisiei Europene.

Lista prevăzută la lit. g) se va transmite si autoritătilor competente din statele membre, iar informatiile prevăzute la lit. h) se transmit si Comitetului Bancar Consultativ.

Art. 171. - În cazul în care Comisia Europeană decide că autoritătile competente din statele membre trebuie să suspende sau să întrerupă procedura de adoptare a unei decizii cu privire la cererile mentionate la art. 170 lit. f), Banca Natională a României, prin hotărâre, va suspenda sau întrerupe procedura de autorizare/aprobare; termenul de suspendare, respectiv de întrerupere, nu va putea depăsi 3 luni.

În cazul în care, înainte de încheierea termenului prevăzut la alin. 1, Consiliul European va decide continuarea măsurii adoptate de Comisia Europeană,Banca Natională a României, prin hotărâre, va prelungi termenul pentru care procedura de autorizare/aprobare se suspendă sau se întrerupe, pe perioada prevăzută în decizia Consiliului European.

Dispozitiile alin. 1 si 2 nu se aplică în cazul cererilor de autorizare/aprobare prevăzute la art. 170 lit. f), dacă societatea-mamă este o institutie de credit care este autorizată să desfăsoare activitate bancară pe teritoriul unui stat membru sau este o filială a unei astfel de institutii de credit.

 

CAPITOLUL XVIII

Dispozitii finale

 

Art. 172. - Institutiile de credit care functionează în România în conditiile prezentei legi se evidentiază de către Banca Natională a României în registrul institutiilor de credit, care este accesibil persoanelor interesate.

Art. 173. - Băncile pot să organizeze o asociatie profesională, care să le reprezinte interesele colective fată de autoritătile publice, să studieze probleme de interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociatiei si publicul si să organizeze serviciile de interes comun. Asociatia profesională a băncilor colaborează cu Banca Natională a României.

Separat sau în cadrul asociatiei profesionale, băncile vor putea să-si organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii apartinând băncilor.

Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 174. - Deschiderea procedurii de reorganizare, faliment sau a altei proceduri similare nu afectează contractele bilaterale de compensare a creantelor si a obligatiilor reciproce decurgând din operatiuni cu instrumente având la bază cursul de schimb si rata dobânzii si operatiuni similare cu aur, încheiate de partea contractantă, cu privire la care au fost dispuse aceste măsuri.

Art. 175. - Reglementările emise de Banca Natională a României pot include:

a) regulamente, norme, circulare si alte acte cu caracter general, emise în aplicarea legii, obligatorii pentru una sau mai multe categorii de institutii de credit;

b) ordine emise în aplicarea legii sau a unei reglementări, obligatorii pentru una sau mai multe institutii de credit.

Toate reglementările emise de Banca Natională a României în aplicarea prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 176. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legea se completează cu dispozitiile legislatiei aplicabile societătilor comerciale, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.

Art. 177. - Banca Natională a României va elabora reglementări si ordine în aplicarea prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 178. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 aprilie 1991, Legea nr. 36/1997 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea si completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societătilor bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 1 aprilie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent reglementările actuale ale Băncii Nationale a României, care, până la adoptarea noilor reglementări, rămân în vigoare.

NOTĂ:

1. Reproducem mai jos art. II si art. III din Ordonanta  de urgentă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 357/2002, care nu au fost incluse în prezenta formă republicabilă:

“Art. II. - Cererile de autorizare nesolutionate la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, care nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonantă de urgentă, si cu reglementările emise în aplicarea acestei legi, pot fi retrase si prezentate din nou Băncii Nationale a României.

Dacă cererea de autorizare nu este retrasă, deficientele existente în documentatia prezentată trebuie să fie înlăturate până la data expirării termenelor în care Banca Natională a României trebuie să se pronunte asupra acestora, potrivit prevederilor art. 13*) alin. 1 si 3 din Legea nr. 58/1998. În caz contrar devin incidente prevederile art. 14**) din lege.

Art. III. - Banca Natională a României va evalua calitatea conducătorilor, administratorilor si actionarilor băncilor autorizate si va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât în termen de 7 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă să se asigure îndeplinirea cerintelor prevăzute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonantă de urgentă, si a reglementărilor emise în aplicarea acestei legi. În cazul conducătorilor si administratorilor în functie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă rămân valabile conditiile de pregătire si experientă profesională în vigoare la data aprobării acestora.

Pentru motive justificate Banca Natională a României poate prelungi termenul prevăzut la alin. 1 o singură dată, cu cel mult 3 luni.

În cazul neîndeplinirii cerintelor prevăzute de lege, după expirarea termenelor mentionate la alin. 1 si 2 Banca Natională a României va proceda, după caz, la aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 69***) alin. 2 lit. d) si e) si/sau la luarea măsurilor prevăzute la art. 70****) lit. c) si d) sau la art. 16*****) din Legea nr. 58/1998.”

2. Reproducem mai jos art. IV, art. V, art. X si art. XII din Legea nr. 485/2003 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998, care nu au fost incluse în prezenta formă republicabilă:

“Art. IV. - Reglementările emise de Banca Natională a României, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor aplica în continuare.

Art. V. - Cererile de autorizare nesolutionate la data intrării în vigoare a prezentei legi si care nu sunt conforme cu prevederile acesteia pot fi retrase si prezentate din nou de titularii cererilor după înlăturarea deficientelor.

..............................................................................................

Art. X. - După data intrării în vigoare a prezentei legi, comitetele constituite de bănci în baza Legii nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, vor putea functiona în continuare, conform deciziei organelor statutare ale acestora, ca organe specializate, în măsura în care atributiile acestora nu vor fi preluate de alte comitete constituite potrivit legii si/sau reglementărilor Băncii Nationale a României.

..............................................................................................

Art. XII. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 160 alin. 3, art. 161, art. 162 alin. 1 si art. 163 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002.”


*) Art. 13 a devenit în forma republicabilă art. 19.

**) Art. 14 a devenit în forma republicabilă art. 20.

***) Art. 69 a devenit în forma republicabilă art. 99.

****) Art. 70 a devenit în forma republicabilă art. 100.

*****) Art. 16 a devenit în forma republicabilă art. 25.