MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 84         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 558 din 16 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 560 din 16 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Ordonantă pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005

 

5. - Ordonantă pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

59. - Hotărâre pentru modificarea pct. 1 din anexa “Lista cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2006” la Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2003 privind preturile produselor subventionate din sectorul minier

 

61. - Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren aferente obiectivului de investitii în curs “Sala polivalentă” din domeniul privat al statului si din administrarea Prefecturii Judetului Galati în domeniul public al judetului Galati si în administrarea Consiliului Judetean Galati

 

62. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 558

din 16 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Focus Company” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.672/2004 al Judecătoriei Gherla.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că instanta de contencios constitutional s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă, statuând, prin Decizia nr. 467 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.084 din 22 noiembrie 2004, că acestea sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 10 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.672/2004, Judecătoria Gherla a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Focus Company” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitia de lege criticată este constitutională numai în măsura în care se referă la situatiile în care cel ce solicită restabilirea situatiei anterioare a dobândit în mod licit bunurile care au făcut obiectul executării silite desfiintate. Dispozitiile de lege criticate nu fac distinctie între cei care au dobândit în mod legal bunurile si cei care le-au dobândit prin acte frauduloase sau prin acte care au fost desfiintate ca urmare a unor hotărâri judecătoresti, contravenind astfel dispozitiilor constitutionale referitoare la accesul liber la justitie si la cele referitoare la garantarea dreptului de proprietate si a creantelor asupra statului.

Judecătoria Gherla consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile de lege criticate vizează dreptul persoanei interesate la restabilirea situatiei anterioare atât sub aspectul material, cât si sub cel procesual. Atât în sens material, cât si în sens procesual orice drept trebuie să fie exercitat cu bună-credintă si conform scopului în vederea căruia a fost prevăzut de lege, intrând în caz contrar în domeniul abuzului de drept. Prin urmare, prin intermediul institutiei juridice a abuzului de drept si al căilor legale de combatere a oricărui astfel de abuz, pot fi evitate situatiile la care se referă autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că textul legal criticat reprezintă o expresie a aplicării dispozitiilor art. 21 alin. (1) si ale art. 44 alin. (1) din Legea fundamentală, garantându-se, astfel, desfăsurarea procedurii de executare silită, cu respectarea legii si a Constitutiei. Dând expresie aplicării dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, care dispun că procedura de judecată este prevăzută numai prin lege, prevederile criticate fac parte din normele ce consacră incidente care temporizează procedura de executare silită, reglementând o situatie cu mare aplicabilitate practică.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură penală, fată de art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, arată că dispozitiile legale criticate nu îngrădesc dreptul părtilor interesate de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime. Întoarcerea executării are loc ca urmare a desfiintării titlului executoriu sau a executării silite însesi, dispuse de instanta de judecată în cadrul unui proces în care părtile au avut posibilitatea de a se apăra si a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează într-o societate democratică procesul echitabil. Aceste prevederi sunt norme de procedură si reprezintă optiuni ale legiuitorului, conforme cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt cele prevăzute numai de lege. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 21 alin. (4) si ale art. 44 alin. (1) din Constitutie, arată că acestea nu au relevantă în cauza dedusă controlului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000.

Textul de lege criticat are următorul continut: “În toate cazurile în care se desfiintează titlul executoriu sau însăsi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 21 alin. (1) si ale art. 44 alin. (1) din Constitutia României, ce au următorul continut:

- Art. 21 alin. (1): “Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.” ;

- Art. 44 alin. (1): “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a mai fost sesizată de aceeasi instantă judecătorească, pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă, critica de neconstitutionalitate având o motivare identică. Cu acel prilej instanta de contencios constitutional a respins exceptia de neconstitutionalitate, statuând, prin Decizia nr. 467 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.084 din 22 noiembrie 2004, că dispozitiile art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale. Totodată, Curtea a statuat că dispozitiile art. 4041 din Codul de procedură civilă se referă exclusiv la cazurile în care a fost desfiintat titlul executoriu sau însăsi executarea silită. Desfiintarea acestor acte putea fi dispusă numai de instanta judecătorească, în urma examinării temeiniciei si legalităti lor. La solutionarea cererii de întoarcere a executării, de asemenea, numai instantele judecătoresti sunt competente să stabilească dacă cel care o solicită este sau nu îndreptătit să obtină restituirea bunului ori a valorii luate prin executarea silită. În această privintă art. 4041 alin. 2 din Codul de procedură civilă prevede că “Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptătit”.

Creditorul are dreptul neîngrădit de a cere în justitie valorificarea creantelor sale si, la nevoie, executarea silită a acestora. Debitorul si orice altă persoană interesată au dreptul să conteste, tot în justitie, titlul executoriu si executarea silită însăsi. Încălcarea unor drepturi sau libertăti, precum si existenta ori inexistenta intereselor legitime nu pot fi prejudecate, iar legea nu trebuie să distingă sub aceste aspecte, stabilind doar drepturile si obligatiile părtilor litigante.

Atât considerentele, cât si solutia pronuntate în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Focus Company” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.672/2004 al Judecătoriei Gherla.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 560

din 16 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Maria Costin în Dosarul nr. 2.353/R/2004 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile art. 180 alin. (1) nu se referă la pensiile de urmas, ci doar precizează că, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, anumite categorii de pensii stabilite pe baza legislatiei anterioare devin pensii în întelesul pezentei legi. Dispozitiile de lege criticate nu instituie o situatie discriminatorie, asa cum sustine autorul exceptiei, ci se aplică tuturor cetătenilor aflati în ipoteza normei legale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.353/R/2004, Curtea de Apel Brasov – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Maria Costin.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitia de lege criticată încalcă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constitutie, prin aceea că persoanele pensionate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 pot beneficia de mai multe categorii de pensii cumulate, iar persoanele beneficiare ale pensiei pentru agricultori nu pot cumula această pensie cu pensia de urmas, dacă dreptul la această pensie s-a născut după 1 aprilie 2001.

Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că prin art. 180 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 s-a stabilit că, la data intrării în vigoare a acestei legi, pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurări sociale pentru agricultori si ajutoarele sociale devin pensii în întelesul pezentei legi. Textul de lege nu se referă la cumulul pensiei de asigurări sociale de stat cu cea de urmas, pentru a-l considera că nedreptăteste pe unul dintre pensionarii cumularzi. În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că alin. (1) al art. 180 din Legea nr. 19/2000 cuprinde doar dispozitii în vederea aplicării măsurilor prevăzute în cuprinsul alin. (2) si (6) ale aceluiasi articol, ce reglementează determinarea punctajului mediu anual al fiecărui pensionar, instituite în scopul eliminării discrepantelor inerente între cei pensionati sub imperiul legii anterioare si cei pensionati după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, nicidecum dispozitii referitoare la interdictia cumulului pensiei provenite din sistemul asigurărilor sociale pentru agricultori cu pensia de urmas stabilită potrivit Legii nr. 19/2000. Necontinând dispozitii de natură să instituie discriminări între persoanele pensionate potrivit legislatiei anterioare, în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, si persoanele pensionate în sistemul public, în temeiul Legii nr. 19/2000, rezultă că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitu tionalitate este neîntemeiată. Arată că dispozitiile de lege criticate precizează doar că de la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 anumite categorii de pensii stabilite pe baza legislatiei anterioare devin pensii în întelesul prezentei legi si se aplică tuturor persoanelor care se află aceeasi situatie, fără a institui privilegii sau discriminări.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 180 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 ianuarie 2002. Textul de lege criticat are următorul continut: “La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislatiei anterioare, precum si ajutoarele sociale stabilite potrivit legislatiei de pensii devin pensii în întelesul prezentei legi.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutia României, ce au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că dispozitiile constitutionale ale art. 47 alin. (2) consacră, printre altele, dreptul la pensie, pentru toti cetătenii, în conditiile prevăzute de lege. Astfel, criteriile si conditiile ce trebuie îndeplinite pentru beneficiul efectiv al dreptului la pensie, criteriile de acordare a pensiei si modul de calcul al cuantumului acesteia, ca si toate celelalte norme de drept substantial ori de procedură privind functionarea sistemului public de asigurări sociale trebuie reglementate prin lege. De asemenea, Curtea constată că art. 180 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 dispune reglementarea unitară a anumitor categorii de pensii, prevăzute anterior în legi speciale, în sensul că pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislatiei anterioare, precum si ajutoarele sociale sunt considerate pensii în întelesul Legii nr. 19/2000. Aceste dispozitii de lege se aplică tuturor persoanelor aflate în situatii identice, respectiv beneficiare ale categoriilor de pensii prevăzute, fără privilegii si fără discriminări. Prin Decizia nr. 70 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2003, Curtea Constitutională a statuat că nu poate fi retinută critica potrivit căreia art. 180 din Legea nr. 19/2000 încalcă art. 16 din Constitutie, întrucât această critică este infirmată chiar de continutul textului criticat, care reglementează o procedură tehnică prin a cărei aplicare, în timp, se urmăreste înlăturarea discrepantelor inerente între cei pensionati sub imperiul legii anterioare si cei pensionati după intrarea în vigoare a noii reglementări. Existenta unor asemenea discrepante nu îndreptăteste însă calificarea reglementării ca fiind discriminatorie si, prin aceasta, neconstitutională, esentială fiind vointa legiuitorului de a le elimina, chiar dacă un atare deziderat se realizează printr-un proces cu derulare în timp, si nu dintr-o dată, ceea ce, pentru ratiuni evidente, nu este practic posibil.

Totodată, Curtea retine că în cadrul sistemului public de pensii exercitarea dreptului la pensie se poate face numai în privinta unui singur tip de pensie, iar nu prin cumularea mai multor tipuri. Imposibilitatea cumulării mai multor tipuri de pensie din acelasi sistem, respectiv optiunea pentru pensia mai avantajoasă a persoanei care are vocatie la două tipuri de pensii, unul pe baza dreptului subiectiv pentru propria-i contributie la fondurile de asigurări sociale si altul prin subrogare partială în drepturile sotului decedat, este prevăzută de art. 74 din Legea nr. 19/2000, astfel “sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas după sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie”. Curtea observă, de asemenea, că legislatia anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 permitea cumularea pensiei de urmas cu pensia pentru agricultori, deoarece aceste pensii făceau parte din sisteme diferite de asigurări sociale, cumularea mai multor tipuri de pensii nefiind posibilă în prezent. Aceasta nu înseamnă însă existenta unui tratament juridic discriminator, deoarece persoanele al căror drept la mai multe tipuri de pensie s-a născut sub imperiul legislatiei anterioare se află într-o situatie diferită fată de cele al căror drept la pensie s-a născut după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000, care unifică mai multe categorii de pensii în sistemul public, existenta acestei situatii diferite între cele două categorii de pensionari impune si justifică un tratament juridic diferentiat, cele două categorii de pensionari fiind supuse, în consecintă, unor regimuri juridice diferite.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Maria Costin în Dosarul nr. 2.353/R/2004 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Plafonul de îndatorare publică externă a României pentru anul 2005 se stabileste în sumă de 3.500,0 milioane euro.

(2) În situatia în care nu se lansează în cursul anului 2005 emisiunea de obligatiuni în valoare de 600 milioane de euro sau se lansează o emisiune de valoare mai mică, plafonul de îndatorare publică externă prevăzut la alin. (1) se diminuează cu valoarea emisiunii care nu s-a lansat, respectiv cu diferenta dintre valoarea emisiunii lansate si valoarea initială de 600 milioane de euro.

Art. 2. - Plafonul de îndatorare publică internă a României pentru anul 2005 se stabileste în sumă de 110.000,0 miliarde lei.

Art. 3. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Mnistrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2005.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Din data de 1 iulie 2005, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, vor întocmi situatiile financiare numai în monedă nouă.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2005.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 1 din anexa “Lista cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2006” la Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2003 privind preturile produselor subventionate din sectorul minier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 1 din anexa “Lista cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2006” la Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2003 privind preturile produselor subventionate din sectorul minier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 20 ianuarie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Huilă netă (de Valea Jiului, - indicele preturilor Anina si Baia Nouă) de consum”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministru de stat pentru coordonarea

activitătilor din domeniul economic,

Adriean Videanu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 59.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren aferente obiectivului de investitii în curs “Sala polivalentă” din domeniul privat al statului si din administrarea Prefecturii Judetului Galati în domeniul public al judetului Galati si în administrarea Consiliului Judetean Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea suprafetei de teren aferente obiectivului de investitii în curs “Sala polivalentă”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Prefecturii Judetului Galati în domeniul public al judetului Galati si în administrarea Consiliului Judetean Galati.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 61.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Prefecturii Judetului Galati în domeniul public al judetului Galati si în administrarea Consiliului Judetean Galati

 

Locul unde este

situat terenul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care tehnice

se transmite imobilul

Caracteristicile

ale imobilului

Municipiul Galati, Str. Domnească nr. 56, judetul Galati

Statul român – Prefectura Judetului Galati

Judetul Galati – Consiliul Judetean Galati

Suprafata totală a terenului = 1.250,68 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modul de repartizare si de utilizare a sumei de 80.000.000 mii lei pentru realizarea de către Agentia pentru Strategii Guvernamentale a programelor, proiectelor si actiunilor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, conform destinatiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Alocarea sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 511/2004 se face pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora si a devizelor de cheltuieli certificate de directori, avizate de directorul general si aprobate de presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, în calitate de ordonator de credite.

(2) Justificarea sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 511/2004, alocate în baza fundamentărilor prevăzute la alin. (1), se face prin prezentarea de documente legale confirmate de directori si avizate de directorul general, din care să rezulte utilizarea sumelor potrivit destinatiilor mentionate în devizele de cheltuieli aprobate.

Art. 3. - Răspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevăzute în anexă revine Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

Art. 4. - (1) În baza documentatiilor aprobate de ordonatorul de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate pentru programele, proiectele si actiunile prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garantie bancară.

(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii vor prezenta, până la data de 10 decembrie 2005, documente justificative cu privire la utilizarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA SI UTILIZAREA

sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

TOTAL GENERAL: 80.000.000 mii lei,

din care:

- 75.000.000 mii lei - proiecte pentru comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare;

- 5.000.000 mii lei - finantarea actiunilor cu caracter social-cultural.

Suma de 80.000.000 mii lei se va utiliza pentru finantarea următoarelor proiecte si actiuni:

a) actiuni cu caracter cultural-social;

b) organizarea si participarea la manifestări interculturale de interes national si international (lansări de carte, concursuri, festivaluri, spectacole, expozitii etc.);

c) organizarea si participarea la proiecte de comunicare si campanii de informare publică, interne si externe;

d) realizarea campaniei de promovare publică privind cota unică de impozitare si măsurile de combatere a evaziunii fiscale;

e) închirierea de spatii de emisie si comunicare în mass-media internă si internatională si pe Internet;

f) organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expozitii, desfăsurate în tară si în străinătate;

g) comandarea si efectuarea unor sondaje de opinie, studii de interes public, analize si rapoarte pentru optimizarea politicilor guvernamentale;

h) achizitionarea unor rapoarte/analize internationale;

i) achizitionarea/realizarea, editarea, tipărirea, traducerea si difuzarea unor materiale în limbi străine, cu caracter promotional, de prezentare a României în străinătate (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărti, enciclopedii, afise, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale de promovare a imaginii Guvernului României);

j) achizitionarea/realizarea, editarea si difuzarea unor materiale de promovare si informare internă despre NATO, Uniunea Europeană, politicile guvernamentale în diverse domenii (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compactdiscuri, cărti, enciclopedii, afise, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);

k) organizarea si participarea la schimburi de experientă, vizite de documentare, cursuri, traininguri, desfăsurate în tară si în străinătate;

l) organizarea si participarea la diferite programe, activităti interne si internationale, precum si la actiuni având ca scop difuzarea informatiilor despre România în lume sau optimizarea politicilor publice;

m) achizitionarea unor servicii complementare activitătii Agentiei pentru Strategii Guvernamentale;

n) informarea cetătenilor care se adresează Guvernului prin petitii;

o) achizitionarea si difuzarea de materiale de informare si promovare pentru actiuni desfăsurate în tară si în străinătate;

p) atragerea si participarea unor specialisti din tară si din străinătate, din diferite domenii de activitate, la organizarea si derularea unor actiuni de comunicare si informare, inclusiv pentru programe de pregătire

profesională, perfectionare, specializare, acordare de burse, vizite de studiu;

q) achizitionarea unor servicii de presă internă si externă (abonamente la informatii electronice, presă scrisă, alte publicatii);

r) organizarea, finantarea si participarea la actiuni si proiecte specifice obiectului de activitate al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, desfăsurate împreună cu organisme neguvernamentale si cu institutii din tară si din străinătate;

s) participarea functionarilor din cadrul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale la organizarea unor campanii de informare publică, interne si externe;

t) servicii de consultantă internă si externă în diferite domenii de activitate;

u) invitarea în România a reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, a formatorilor de opinie, cu suportarea cheltuielilor de sejur si a transportului intern si international;

v) realizarea de productii multimedia în regim propriu, în vederea mediatizării activitătii Executivului (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio si video, diapozitive, site-uri);

w) functionarea oficiilor teritoriale de informare publică;

x) sprijinirea unor publicatii românesti în scopul informării publice (cărti, brosuri, pliante, tipărituri);

y) contributii la programe realizate cu finantare din partea unor organisme internationale;

z) sprijinirea editării unor publicatii prin acordarea de sume în transe egale lunare;

aa) alte activităti necesare si oportune pentru organizarea si finalizarea unor activităti de comunicare si informare publică, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 406/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

Pentru proiectele si actiunile cuprinse la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea nr. 511/2004 se pot acoperi următoarele cheltuieli: cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, tratatii, reprezentare, taxe de participare si vizitare, taxe postale, comunicatii telefonice, premii, onorarii, burse, consultantă, achizitii de bunuri, închiriere, editare, tipărire, difuzare, realizare de sondaje de opinie si studii, traduceri si alte servicii, operatiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promotionale, abonamente, chirie si alte servicii.