MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 86         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

99/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea si controlul sanitar veterinar al laptelui si produselor lactate

 

756/2004. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

 

757/2004. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

 

1.711/2004. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea actiunilor de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare si întocmirea bugetului de stat pentru război

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 593/2004

 - Decretul nr. 1.151/2004

 - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea si controlul sanitar veterinar al laptelui si produselor lactate

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2004,

în baza prevederilor art. 30 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.035 din 21 octombrie 2004, întocmit de Directia generală veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea si controlul sanitar veterinar al laptelui si produselor lactate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Norma sanitară veterinară privind conditiile suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea si controlul sanitar veterinar al laptelui si produselor lactate este elaborată în scopul implementării pct. 2 si 8 din cap. V al anexei nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002.

Art. 3. - Institutele centrale de profil, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 99.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea si controlul sanitar veterinar al laptelui si produselor lactate

 

CAPITOLUL I

Conditii suplimentare pentru transportul laptelui si al produselor lactate

 

Art. 1. - Pentru transportul laptelui trebuie create asemenea conditii încât salubritatea acestuia să nu fie influentată de temperatura mediului exterior (căldură, înghet), de praf, insecte, rozătoare, impurităti sau să nu  fie supus deprecierii calitative. În acest scop se vor respecta următoarele măsuri:

a) laptele si produsele lactate se vor transporta cu respectarea principiilor generale de igienă, cu următoarele specificatii:

- toate produsele lactate se vor transporta numai în ambalaje curate si astfel conditionate încât să nu permită contaminarea sau degradarea produselor;

- brânzeturile se vor transporta în ambalaje care să asigure stabilitatea si integritatea produselor în timpul transportului;

- untul se va transporta ambalat în hârtie neabsorbantă de grăsimi sau folii metalizate, în pachete, tuburi sau bloc, introduse în cartoane sau lăzi rezistente la transport;

b) vehiculele care transportă lapte sau produse lactate trebuie să aibă pe foaia de parcurs sau pe o dovadă (etichetă) certificarea că vehiculul a fost spălat si dezinfectat, purtând data si semnătura celui care a  efectuat dezinfectia si stampila cu inscriptia “DEZINFECTAT”;

c) conducătorii vehiculelor care transportă lapte sau produse lactate răspund de încărcarea corectă a produselor, de starea de curătenie a vehiculelor, cât si de existenta documentelor de dezinfectie si vor fi instruiti în vederea cunoasterii normelor de igienă în vigoare;

d) transportul laptelui tratat termic si al produselor lactate se realizează la temperaturile stabilite de către producător si specificate pe eticheta produsului.

 

CAPITOLUL II

Depozitarea produselor lactate

 

Art. 2. - În spatiile în care se depozitează laptele sau produsele lactate, pentru maturare sau păstrare mai îndelungată, trebuie asigurate următoarele conditii:

a) spatiile trebuie să aibă pardoseala si peretii netezi si impermeabili, curati si lipsiti de mucegaiuri; totusi, pentru depozitarea sau maturarea anumitor tipuri de produse lactate, autoritatea veterinară competentă poate acorda derogări generale sau individuale de la conditiile constructive pentru spatiile de depozitare sau maturare;

b) în dotare vor fi prevăzute grătarele si rafturile necesare pentru asezarea produselor sau a ambalajelor, nefiind permis contactul direct al acestora cu pardoseala;

c) să fie asigurat microclimatul (temperatură, umiditate, ventilatie) optim pentru produsul respectiv; în scopul controlului permanent al acestuia, depozitele vor fi prevăzute cu termometre si higrometre cu înregistrare;

d) produsele trebuie să fie asezate în mod ordonat, pe sortimente, loturi sau sarje, iar acestea trebuie să fie marcate vizibil prin mijloace pe care să se înscrie în mod obligatoriu sortimentul, cantitatea, data intrării produsului si data expirării termenului de valabilitate;

e) asezarea produselor se va face astfel încât fiecare grup să fie accesibil în vederea efectuării controlului sau, după caz, a recoltării probelor pentru examene de laborator;

f) să se efectueze periodic, dar cel putin de două ori pe an, o curătenie generală, urmată de dezinfectie; ori de câte ori va fi nevoie se va face dezinfectie sau deratizare.

 

CAPITOLUL III

Comercializarea laptelui si a produselor lactate de către producătorii individuali

 

Art. 3. - Detinătorii de animale din sectorul gospodăriilor populatiei pot valorifica din productia animalelor proprietate personală laptele si produsele lactate în următoarele conditii:

a) să respecte conditiile de igienă în adăposturile animalelor;

b) să aplice corect măsurile de igienă corporală a animalelor;

c) să execute mulsul în conditiile normelor sanitare veterinare în vigoare;

d) să strecoare si să răcească laptele imediat după muls;

e) să respecte normele de igienă personală (mâini si haine curate) în timpul mulsului si al manipulării laptelui si produselor lactate;

f) să supună animalele controlului si actiunilor de depistare a bolilor si de profilaxie sanitară veterinară;

g) să nu folosească laptele de la animale bolnave, animale aflate în diferite tratamente sau în perioada de asteptare după folosirea anumitor medicamente si să anunte imediat medicul veterinar despre cazurile de îmbolnăvire;

h) să nu adauge în lapte apă, substante conservante, antiseptice sau orice alte substante si să nu valorifice laptele de la care s-a extras grăsimea;

i) laptele si produsele lactate puse în vânzare de către producătorii individuali trebuie să prezinte aceleasi caractere organoleptice cu ale celor puse în vânzare în unitătile de desfacere.

Art. 4. - Detinătorii de animale din sectorul gospodăriilor populatiei, care valorifică pentru consum public lapte sau produse lactate, vor avea în mod obligatoriu asupra lor un carnet de sănătate a animalelor, eliberat si vizat trimestrial de către un medic veterinar pe baza verificării stării de sănătate a animalelor si a respectării conditiilor de igienă în adăposturi, în timpul mulsului si după muls.

Art. 5. - În cazul în care detinătorii de animale din sectorul gospodăriilor populatiei valorifică produsele în orase sau municipii, acestia sunt obligati să se prezinte de fiecare dată, în prealabil, la circumscriptia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială pentru examenul sanitar veterinar al produselor aduse spre comercializare.

 

CAPITOLUL IV

Controlul sanitar veterinar al laptelui si produselor lactate în unitătile de desfacere si consum

 

Art. 6. - Laptele si produsele lactate nu se pot desface decât în unităti sau raioane speciale, autorizate în acest scop de către autoritatea veterinară competentă.

Aceste unităti si raioane speciale, în afara conditiilor generale de igienă, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

- să fie dotate cu spatii frigorifice pentru depozitarea laptelui si produselor lactate, prevăzute cu termometre si higrometre cu înregistrare;

- laptele si produsele lactate se vor expune pentru comercializare numai în vitrine frigorifice;

- să fie dotate cu ustensilele necesare comercializării laptelui si produselor lactate, confectionate din materiale netede, rezistente, necorodabile, usor de igienizat si dezinfectat.

Art. 7. - Se interzice comercializarea laptelui si a produselor lactate în locuri neamenajate corespunzător prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, autorizate de către autoritatea sanitară veterinară competentă.

Cu avizul autoritătii sanitare veterinare competente se poate admite comercializarea produselor lactate preambalate în centre volante.

Art. 8. - În unitătile si raioanele de desfacere a laptelui sau a produselor lactate se vor respecta următoarele conditii:

a) laptele si produsele lactate se vor păstra până la comercializare la temperatura stabilită de către producător si specificată pe eticheta produsului;

b) în spatiile frigorifice în care se păstrează laptele sau produsele lactate este interzisă păstrarea altor alimente sau obiecte;

c) este interzisă expunerea laptelui sau a produselor lactate în vitrine exterioare.

Art. 9. - În unitătile de desfacere a laptelui sau a produselor lactate sunt interzise:

a) prelucrarea si comercializarea laptelui sau a produselor lactate provenite direct de la producătorii individuali;

b) comercializarea laptelui si a produselor lactate insalubre sau ambalate necorespunzător;

c) comercializarea laptelui si a produselor lactate cu termen de valabilitate expirat;

d) prelungirea termenului de valabilitate la lapte si produse lactate;

e) comercializarea laptelui si a produselor lactate recuperate din ambalaje incomplet închise;

f) comercializarea laptelui si a produselor lactate etichetate necorespunzător; în scopul asigurării trasabilitătii produselor, eticheta va cuprinde în mod obligatoriu numele si adresa producătorului.

Art. 10. - La desfacerea de către producătorii individuali din sectorul gospodăriilor populatiei a laptelui si produselor lactate în pietele agroalimentare sau în spatiile special destinate si autorizate în acest scop, se vor respecta următoarele norme:

a) laptele si smântâna se vor păstra numai în ambalaje confectionate din materiale netede, rezistente, necorodabile, usor de igienizat si dezinfectat, curate si acoperite;

b) laptele si produsele lactate se vor expune spre comercializare numai în sectoarele rezervate acestui scop, pe tăvi emailate sau din material plastic si numai sub vitrină protectoare;

c) pentru ambalarea produselor se va folosi numai hârtie albă, curată si neimprimată, folie de polietilenă sau folie metalizată;

d) producătorii individuali vor purta în timpul desfacerii produselor lactate, în mod obligatoriu, echipament de protectie corespunzător, curat, de culoare albă, compus din halat, sort si bonetă care să acopere tot părul; rănile de pe piele trebuie acoperite cu materiale impermeabile;

e) producătorii individuali vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalelor vizat de către medicul veterinar de la locul unde se află animalele si documentul prin care se face dovada stării personale de sănătate cu viza medicului;

f) laptele si produsele lactate se comercializează de către producătorii individuali pe propria răspundere, iar calitatea si salubritatea acestora vor fi controlate randomizat de către circumscriptia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor teritorială.

Art. 11. - Controlul sanitar veterinar al laptelui si produselor lactate în unităti de desfacere si consum are drept scop:

a) verificarea existentei autorizatiei sanitare veterinare de functionare si a respectării conditiilor de igienă din spatiile de desfacere, de depozitare si din anexe;

b) verificarea igienei personalului;

c) conditiile de păstrare, de depozitare si de comercializare a laptelui si produselor lactate;

d) controlul laptelui si produselor lactate, care cuprinde verificarea următoarelor aspecte:

1. stabilirea originii produsului prin actele de însotire;

2. starea ambalajelor, respectiv integritatea, sistemul de închidere, salubritatea, etichetarea, stabilirea datei fabricatiei si a termenului de valabilitate, caracterele organoleptice ale produsului; la nici unul dintre produse nu se admit impurităti, prezenta de mucegaiuri, cu exceptia celor tehnologice, consistentă filantă, gust sau miros străin;

e) în toate situatiile în care este necesară completarea examenului organoleptic prin examene de laborator se vor preleva probe în acest scop, potrivit instructiunilor în vigoare.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor

 

În temeiul prevederilor art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul tehnic privind incinerarea deseurilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normativul tehnic prevăzut la art. 1 va fi revizuit în functie de modificările cerintelor legislative nationale si europene si ale conditiilor tehnico-economice.

Art. 3. - Directia gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase din cadrul autoritătii centrale pentru protectia mediului si agentiile competente pentru protectia mediului duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.215/2003 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 si 150 bis din 7 martie 2003.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2004.

Nr. 756.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

 

În temeiul prevederilor art. 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normativul tehnic prevăzut la art. 1 va fi revizuit în functie de modificările cerintelor legislative nationale si europene si ale conditiilor tehnico-economice.

Art. 3. - Directia gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase din cadrul autoritătii centrale pentru protectia mediului si agentiile competente pentru protectia mediului duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.147/2002 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 si 150 bis din 7 martie 2003.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2004.

Nr. 757.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea actiunilor de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare si întocmirea bugetului de stat pentru război

 

În baza prevederilor art. 39 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, ale art. 3 alin. (2) si ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind finantarea actiunilor de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare si întocmirea bugetului de stat pentru război, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Precizările metodologice privind elaborarea bugetului de stat pentru primul an de război nr. 60.365/1996, Normele metodologice privind finantarea actiunilor de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare nr. 50.248/1997, emise de Ministerul Finantelor, precum si orice alte prevederi contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.711.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind finantarea actiunilor de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare si întocmirea bugetului de stat pentru război

 

CAPITOLUL I

Sistemul de finantare a actiunilor de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare

 

1. Pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare cuprinde ansamblul de măsuri si actiuni care se stabilesc si se realizează din timp de pace pentru satisfacerea nevoilor de apărare si asigurarea continuitătii activitătilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de război.

Măsurile de pregătire a economiei nationale pentru apărare se referă la identificarea capacitătilor pentru apărare, stabilirea, crearea si păstrarea rezervelor de mobilizare, precum si la alte actiuni care vor fi apreciate ca necesare, în conditiile legii.

Potrivit art. 38 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, finantarea pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare se asigură de la bugetul de stat.

În acest scop, agentii economici si institutiile publice, cărora le revin sarcini prin planul de mobilizare a economiei nationale pentru apărare, au obligatia ca până la data de 1 mai a fiecărui an să transmită Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale propuneri fundamentate privind fondurile necesare realizării acestor sarcini pentru anul următor, în vederea finantării lor de la bugetul de stat.

Pe baza măsurilor si actiunilor prevăzute în planul de mobilizare a economiei nationale pentru apărare si a propunerilor ministerelor, ale celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, ale altor institutii si ale agentilor economici cu atributii în domeniu, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale elaborează proiectul planului de pregătire a economiei nationale pentru apărare si propune, la termenele stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cuprinderea în bugetul propriu a fondurilor necesare în vederea finantării măsurilor si actiunilor pentru anul pentru care se elaborează proiectul de buget.

După aprobarea legii bugetare anuale, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale definitivează proiectul planului de pregătire a economiei nationale pentru apărare, corelat cu fondurile alocate de la bugetul de stat, si îl supune aprobării prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004.

Pe baza planului de pregătire a economiei nationale pentru apărare, aprobat de către Guvern, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale încheie, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, contracte cu agentii economici si institutiile publice cu atributii în realizarea măsurilor aprobate privind pregătirea economiei nationale pentru apărare.

În vederea asigurării finantării programului de pregătire a teritoriului pentru apărare, autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile cu atributii în domeniul apărării, sigurantei nationale si ordinii publice au obligatia ca, anual, la termenele stabilite prin Legea nr. 500/2002, să propună includerea în programele de investitii proprii, cu prioritate, a fondurilor aferente realizării obiectivelor aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tării si comunicate acestora de către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.

Propunerile mentionate, precum si modificările care intervin în procesul de elaborare a legii bugetare anuale, comparativ cu solicitările initiale privind fondurile necesare pregătirii teritoriului pentru apărare, vor fi avizate în prealabil de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.

2. Fundamentarea fondurilor ce se alocă anual de la bugetul de stat pentru finantarea pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare se face pe baza datelor si elementelor justificative prezentate de ordonatorii principali de credite, potrivit responsabilitătilor si sarcinilor rezultate din planurile de pregătire a economiei nationale pentru apărare si programele de pregătire a teritoriului pentru apărare, aprobate în conditiile legii.

În bugetele ordonatorilor principali de credite cu atributii în domeniu sunt înscrise în acest scop următoarele naturi de cheltuieli:

a) La cheltuielile curente vor fi înscrise fondurile care se referă la:

- cheltuieli materiale si servicii, legate de:

- asigurarea transportului, manipulării, depozitării, conservării, împrospătării, efectuării probelor de calitate, valorificării, casării, inventarierii si evidentei contabile a materialelor si produselor din rezerva de mobilizare;

- contravaloarea prestatiilor legate de administrarea si paza depozitelor ce sunt evidentiate separat de cele destinate productiei curente a agentilor economici (personal de deservire si întretinere depozite, reparatii, încălzire, iluminat, chirii etc.);

- trecerea în conservare a utilajelor, instalatiilor, liniilor tehnologice si statiilor pirotehnice din componenta capacitătilor pentru apărare, potrivit art. 25 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004;

- elaborarea, păstrarea si actualizarea documentatiilor tehnice, tehnologice si a S.D.V.-urilor, conform prevederilor cap. VI “Documentatia tehnică, tehnologică si S.D.V.” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004;

- alte cheltuieli materiale prevăzute de lege.

b) La cheltuielile de capital vor fi înscrise fondurile care se referă la:

- finantarea acumulării, reîntregirii si împrospătării produselor din rezerva de mobilizare, potrivit dispozitiilor art. 27 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare;

- finantarea obiectivelor cuprinse în planul de pregătire a teritoriului pentru apărare, în conditiile art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004;

- finantarea altor actiuni de pregătire a economiei si a teritoriului pentru apărare prevăzute de lege, de natura cheltuielilor de capital.

Propunerile de credite bugetare se vor fundamenta, avându-se în vedere realizările exercitiului bugetar anterior, sarcinile nou-intervenite, precum si propunerile de reducere a cheltuielilor neeconomicoase din domeniul pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare.

3. Fondurile necesare finantării actiunilor de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare se aprobă si se utilizează în conditiile Legii nr. 500/2002.

4. Cheltuielile se efectuează în limita creditelor bugetare aprobate, deschise si repartizate cu această destinatie, de la capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii” sau titlul 70 “Cheltuieli de capital”, după caz, potrivit clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificările si completările ulterioare.

5. Pentru prestarea unor servicii în domeniul pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, ordonatorii principali de credite încheie contracte ferme, în conditiile legii, cu institutiile publice sau cu agentii economici prestatori, care includ atât cheltuielile cu munca vie stabilite potrivit dispozitiilor legale pentru angajatii proprii, cât si cheltuielile materiale aferente activitătilor privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, dimensionate la strictul necesar.

Materialele, produsele si serviciile prevăzute în planul de pregătire a economiei nationale pentru apărare sau în programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare si contractate în exercitiul bugetar curent se plătesc din creditele bugetare aprobate numai pe bază de documente justificative întocmite în conformitate cu dispozitiile legale.

 

CAPITOLUL II

Finantarea si decontarea produselor ce se scot din rezerva de mobilizare pentru împrospătare, preschimbare sau scoatere definitivă

 

1. Agentii economici la care se constituie rezerve de mobilizare sunt obligati să preîntâmpine deteriorarea acestora din punct de vedere calitativ, pe calea împrospătărilor ce trebuie efectuate conform Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare.

Împrospătarea produselor din rezervele de mobilizare se realizează prin vânzarea acestora si reîntregirea corespunzătoare a stocurilor cu produse similare noi.

În situatia în care scoaterea la împrospătare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piată, vânzarea produselor din rezerva de mobilizare se poate face la preturi reduse fată de valoarea de inventar, aprobate în conditiile legii.

Sumele încasate se fac venit la bugetul de stat.

2. Scoaterea produselor din rezerva de mobilizare sub formă de împrumut se efectuează, în mod exceptional, la solicitarea agentilor economici interesati, prin hotărâri ale Guvernului, initiate de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, în care sunt stipulate conditiile de restituire a produselor respective, după depunerea unei garantii în contul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, al cărei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor.

Garantia depusă de către agentii economici pentru care se scot sub formă de împrumut materiale si produse din rezerva de mobilizare se virează în contul “Disponibil din sume de mandat si în depozit”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului pe seama Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale care administrează rezerva de mobilizare.

3. Utilizarea aparaturii, autospecialelor, utilajelor sau altor echipamente păstrate în exploatare la agentii economici se efectuează în conditiile tehnice si financiare cuprinse în contractele încheiate între Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si utilizatori.

4. Scoaterea cu caracter definitiv si valorificarea unor produse din rezerva de mobilizare se efectuează ca urmare a modificării nomenclatorului, a nivelului de constituire, a atingerii limitei de valabilitate a termenului de serviciu sau a duratei normale de functionare.

Sumele încasate din garantii retinute definitiv, penalităti, cote de adaos sau din valorificarea produselor scoase din rezerva de mobilizare se constituie ca venituri ale bugetului de stat.

 

CAPITOLUL III

Contabilitatea, gestionarea si inventarierea rezervelor de mobilizare

 

1. Potrivit alin. (1) al art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004, rezervele de mobilizare se constituie si se păstrează la agentii economici si la institutiile publice care au sarcini pentru mobilizare, precum si în spatiile de depozitare a rezervelor de stat, pe baza contractelor încheiate cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.

Agentii economici care gestionează rezerve de mobilizare, organizează si conduc contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si cu Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 324/1984, cu modificările si completările ulterioare.

Evidenta contabilă a rezervelor de mobilizare se tine separat de evidenta contabilă a agentilor economici respectivi.

Evidenta contabilă a încasării veniturilor si efectuării cheltuielilor bugetare pentru rezerva de mobilizare se organizează potrivit Planului de conturi pentru institutiile publice si instructiunilor de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 324/1984, cu modificările si completările ulterioare. Pentru evidenta rezervelor de mobilizare se utilizează conturile specifice cu aplicare la institutiile publice si agentii economici cu sarcini în domeniu, prezentate în anexa nr. 1.

Completarea sau dezvoltarea în continuare a acestui plan de conturi, precum si a monografiei contabile a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea rezervelor de mobilizare, prezentată în anexa nr. 2, se face cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, la propunerea institutiilor în cauză.

2. Referitor la regulile generale privind inventarierea rezervelor de mobilizare, se vor aplica Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004.

Rezultatele inventarierii se transmit Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, care asigură măsurile corespunzătoare pentru valorificarea acestora.

Potrivit pct. 50 din normele mentionate mai sus, unitătile apartinând Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor institutii cu caracter special prevăzute prin lege efectuează inventarierea patrimoniului pe bază de norme proprii avizate de Ministerul Finantelor Publice.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale întocmeste si înaintează la Ministerul Finantelor Publice, la termenele stabilite, situatii financiare trimestriale si anuale centralizate privind activitatea financiar-contabilă a sectorului privind rezerva de mobilizare, potrivit normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare privind executia bugetară, elaborate pentru institutiile publice.

Situatiile financiare trimestriale si anuale pentru rezerva de mobilizare vor fi cuprinse în cele ale ordonatorului principal de credite.

 

CAPITOLUL IV

Elaborarea bugetului de stat pentru război

 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 477/2003, Ministerul Finantelor Publice, pe baza planului de mobilizare a economiei nationale pentru apărare transmis de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si a propunerilor ministerelor si ale celorlalte institutii cu atributii în caz de mobilizare sau de război, avizate de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, elaborează proiectul bugetului de stat pentru război.

În scopul asigurării echilibrului dintre cerintele cuprinse în planul de mobilizare a economiei nationale si resursele financiare ce urmează a fi prevăzute în bugetul de stat pentru război, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale vor avea în vedere următoarele:

1. Luându-se în considerare noul statut al României de membru NATO, la elaborarea propunerilor pentru bugetul de stat pentru război se va avea în vedere asigurarea fondurilor care să permită participarea la apărarea colectivă, bazată pe o reevaluare radicală a cerintelor operationale în functie de capabilităti si resurse, în concordantă cu regulile ce guvernează această organizatie, obligatiile României fată de Alianta Nord-Atlantică si responsabilitătile nationale ale Armatei.

2. La stabilirea fondurilor ce urmează a fi cuprinse în bugetul de stat pentru război, baza de calcul o constituie bugetul de stat pe anul pentru care se elaborează, detaliat pe ordonatorii principali de credite si în cadrul acestora pe capitole de cheltuieli bugetare.

În baza acestor date si a sarcinilor ce le revin din planul de mobilizare, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale vor proceda la cuantificarea influentelor si a modificărilor care se produc în volumul si structura activitătilor ce se desfăsoară în economie pentru starea de mobilizare, conform anexei nr. 3, cu sumele rezultate urmând a fi ajustate fondurile prevăzute în bugetul de stat pe anul în curs aprobat de către Parlamentul României.

Pentru punerea de acord a sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare cu posibilitătile de asigurare a resurselor legate de conditiile specifice si prioritătile economiei la război, propunerile transmise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale vor fi analizate în prealabil si avizate de către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale - organism guvernamental cu atributii în domeniul pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare.

3. În ceea ce priveste dimensionarea propunerilor de cheltuieli ce urmează a fi înscrise în bugetul de stat pentru război, tinându-se seama de volumul restrâns al resurselor financiare pe care statul le poate mobiliza în asemenea situatii pe seama veniturilor ce pot fi atrase la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, ministerele si celelalte institutii publice cu sarcini la mobilizare, precum si agentii economici care asigură în mod direct cerintele economiei de război vor definitiva aceste propuneri pe baza unor măsuri si programe specifice unui buget de austeritate, între care se pot mentiona:

- utilizarea integrală a capacitătilor de productie specializate în fabricatia de tehnică si materiale militare, asigurându-se prioritate în alocarea si dirijarea resurselor bugetare către sectoarele si ramurile producătoare de armament, munitii si tehnică de luptă;

- fondurile destinate investitiilor publice vor fi dirijate cu preponderentă pentru investitiile legate de extinderea capacitătilor de productie în domeniul fabricatiei de tehnică si materiale militare, admitându-se continuarea lucrărilor numai la obiectivele care contribuie nemijlocit la sustinerea efortului de apărare, precum si lucrări pentru prevenirea si înlăturarea efectelor produse de un eventual conflict militar, actiuni accidentale si calamităti naturale;

- asigurarea si completarea nivelului stocurilor intangibile de materii prime, materiale si produse strategice existente în rezervele de stat si de mobilizare pentru interventii operative determinate de trecerea la realizarea productiei de tehnică militară si armament;

- măsuri de rationalizare si limitare a numărului de personal din sectorul administratiei publice, reconversia si dirijarea fortei de muncă disponibile către sectorul productiei de apărare;

- eliminarea cheltuielilor în scopuri administrative si gospodăresti si rationalizarea în acest sens a cheltuielilor de întretinere si functionare a sectorului public;

- alte măsuri impuse de restrângerea unor activităti si sectoare în concordantă cu nevoile sistemului national de apărare.

4. Propunerile de cheltuieli ce urmează a fi înscrise în proiectul bugetului de stat pentru război se vor stabili în conditiile preturilor avute în vedere la elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul respectiv.

La definitivarea influentelor rezultate ca urmare a actualizării unor indicatori valorici prevăzuti în planul de mobilizare ce a fost elaborat în preturile anilor anteriori, este necesar ca acestea să se bazeze pe date certe consemnate în situatiile financiare ale agentilor economici (de exemplu: cifra de afaceri, valoarea productiei industriale si agricole pe ramuri si sectoare, valoarea investitiilor, volumul desfacerilor de mărfuri etc.).

În baza datelor actualizate prezentate de către ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale va proceda la modificarea si actualizarea tuturor indicatorilor valorici prevăzuti în planul de mobilizare aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

5. La fundamentarea propunerilor de modificare a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat pe anul în curs în vederea determinării cheltuielilor bugetare pentru război, se vor avea în vedere toate modificările intervenite în nivelul si structura indicatorilor specifici fiecărei categorii de cheltuieli, astfel:

- în cadrul cheltuielilor de personal, definitivarea fondurilor bugetare se va efectua pornindu-se de la numărul de salariati propus a se finanta de la bugetul de stat în anul curent, corectat cu reducerile corespunzătoare impuse de cerintele redistribuirii si asigurării cu personal a ramurilor si sectoarelor implicate direct în productia de armament si tehnică militară;

- la dimensionarea cheltuielilor materiale si servicii se va tine seama de reducerea substantială a volumului de activitate al institutiilor publice si de prioritătile legate de asigurarea fondurilor pentru cheltuielile specifice privind hrana, medicamentele si materialele sanitare, echipament si cazarmament si a altor cheltuieli de război;

- la definitivarea cheltuielilor de capital se vor avea în vedere prioritătile stabilite prin planul de mobilizare, fondurile alocate pentru investitii urmând a fi dirijate cu preponderentă în industria de apărare, precum si pentru lucrările de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare.

Pentru asigurarea unor priorităti specifice economiei de război, listele sinteză a obiectivelor de investitii stabilite pentru fiecare minister sau organ al administratiei centrale ori locale, după caz, vor fi analizate si avizate si de către Ministerul Apărării Nationale, potrivit modelului din anexa nr. 4.

6. În baza art. 41 din Legea nr. 477/2003, prin care se stabilesc atributii în domeniul pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, inclusiv pentru autoritătile administratiei publice locale, acestea vor elabora propuneri corespunzătoare privind proiectul bugetului de stat pentru război.

În ceea ce priveste propunerile de cheltuieli din bugetele locale, la stabilirea necesarului de fonduri se impune asigurarea cu prioritate a cheltuielilor legate de pregătirea teritoriului pentru apărare, a celor privind acordarea asistentei medicale, precum si a măsurilor de protectie a populatiei civile în conditii de război.

Proiectele bugetelor locale pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti vor fi analizate si avizate în prealabil de către serviciile descentralizate ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, după care vor fi transmise Ministerului Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

 

ANEXE

 

CONTURI SPECIFICE

utilizate în evidenta rezervelor de mobilizare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 593/2004 pentru modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.240 din 22 decembrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. II, în loc de: “Legea bibliotecilor nr. 334/2004...” se va citi: “Legea bibliotecilor nr. 334/2002...”.

 

La Decretul nr. 1.151/2004 pentru numirea membrilor Colegiului national al Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.224 din 20 decembrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I): - anexa se completează cu pozitia 25 cu următorul cuprins: “25. Vlădesan Emil”.

 

În anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la functia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 12 ianuarie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- în tabelele prevăzute la pct. 2, 3, 4 si 5:

- în loc de: “14.000.000” se va citi: “13.999.999”;

- în loc de: “14.000.001” se va citi: “14.000.000”;

- în loc de: “18.000.000” se va citi: “17.999.999”;

- în loc de: “18.000.001” se va citi: “18.000.000”;

- în loc de: “22.000.000” se va citi: “21.999.999”;

- în loc de: “22.000.001” se va citi: “22.000.000”;

- în loc de: “26.000.000” se va citi: “25.999.999”;

- în loc de: “26.000.001” se va citi: “26.000.000”.