MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 87         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 519 din 25 noiembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

614/2004. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 117/2004

 

39. - Ordin al ministrului finantelor publice privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 519

din 25 noiembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Garamond Tipografie” - S.R.L. în Dosarul nr. 5.881/2004 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, deoarece dispozitiile criticate contravin art. 45 si art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Se apreciază că art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 este neconstitutional în măsura în care nu creează un cadru legal prin care să fie protejate libera initiativă si concurenta în domeniul valorificării deseurilor industriale reciclabile. Aceste dispozitii legale nu prevăd obligatia agentilor economici autorizati pentru valorificare de a prelua efectiv deseurile industriale. Totodată se consideră că prevederile criticate nu reglementează obligativitatea unei forme legale de publicitate a agentilor economici specializati si autorizati pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece prevederile legale nu instituie un monopol în domeniul valorificării deseurilor industriale reciclabile. Referitor la celelalte sustineri în legătură cu unele deficiente ale ordonantei de urgentă criticate, se arată că acestea sunt neîntemeiate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 5.881/2004, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Garamond Tipografie” - S.R.L. într-un dosar având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate contravin prevederilor art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie. În acest sens se arată că prevederile legale “instituie un monopol privind activitătile agentilor economici specializati si autorizati pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile. Mai bine zis, numai agentii economici autorizati conform art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 au posibilitatea legală atât să preia, cât si să valorifice aceste deseuri industriale reciclabile”.

Desi art. 4 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 prevede că “preturile si tarifele practicate în cadrul unor activităti cu caracter de monopol se stabilesc si se ajustează cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competente”, agentilor economici “specializati si autorizati pentru preluarea si valorificarea deseurilor industriale nu le este impusă, prin acte normative, obligatia de a practica anumite preturi sau tarife maximale sau minimale, acestia având posibilitatea de a practica orice preturi” care sunt impuse agentilor economici producători si detinători de deseuri industriale. Se apreciază totodată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001  nu prevăd nici măcar obligatia agentilor economici autorizati pentru valorificare de a prelua efectiv deseurile

industriale de la agentii economici producători si detinători ai acestor deseuri, creându-se în acest fel o situatie aberantă si în contradictie cu normele constitutionale care generează abuzuri grave în desfăsurarea în mod liber a activitătilor economice, precum si în asigurarea cadrului legal referitor la libertatea comertului, precum si la protectia concurentei loiale”. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate arată în continuare că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 “nu asigură o publicitate legală a agentilor economici specializati si autorizati pentru valorificare, respectiv nu există nici un act normativ care să fie publicat în Monitorul Oficial al României si care să nominalizeze agentii economici autorizati în preluarea si valorificarea deseurilor industriale reciclabile”.

Judecătoria Cluj-Napoca, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, consideră că prevederile criticate “nu sunt neconstitutionale [...], întrucât practic nu se instituie un monopol al agentilor economici autorizati pentru preluarea si valorificarea deseurilor reciclabile, deoarece, conform dispozitiilor aceluiasi act normativ, accesul agentilor economici la procedura de autorizare este liber si neîngrădit, iar această procedură este dictată de importanta socială a materiei reglementate. Celelalte aspecte privind carente ale textului legal [...] sunt de competenta legiuitorului”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestei sustineri se arată că actul normativ criticat prevede totodată si procedura de autorizare a agentilor economici specializati în activitatea de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, iar accesul la această procedură este liber si neîngrădit. Astfel, “potrivit art. 7 si 8 din ordonanta de urgentă mai sus mentionată, agentii economici care realizează activităti de colectare a deseurilor industriale reciclabile, cei care detin astfel de deseuri si au spatiile si dotările corespunzătoare, necesare activitătilor de colectare

si valorificare a deseurilor, pot fi autorizati fără restrictii, cu respectarea prevederilor articolelor mentionate, de a realiza aceste activităti. Astfel, sunt asigurate libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil tuturor factorilor de productie, în domeniul colectării si valorificării deseurilor industriale reciclabile”. Art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, arată Guvernul în continuare, prevede posibilitatea de a presta activitătile enumerate de către agentii economici specializati pentru valorificarea deseurilor reciclabile, fără a se institui vreun monopol pentru acestia, “având în vedere importanta socială a acestei activităti, precum si necesitatea asigurării gestionării eficiente a acestor deseuri, în conditii de protectie a mediului si sănătătii populatiei”. Cu privire la celelalte critici în legătură cu unele deficiente ale ordonantei de urgentă criticate, Guvernul apreciază că solutionarea acestora nu este de competenta Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Se apreciază că dispozitiile criticate nu încalcă art. 135 alin. (1) si (2) din Constitutie. Astfel, “optiunea legiuitorului de a institui în sarcina persoanelor juridice obligatia de reutilizare a deseurilor industriale reciclabile, în propriile procese de productie, nu contravine principiilor consacrate prin art. 135 din Constitutie, ci se conformează acestor principii. Se asigură, pe această cale, cadrul normativ necesar gestionării eficiente a deseurilor industriale reciclabile, în concordantă cu interesul national de refacere si ocrotire a mediului înconjurător, precum si de mentinere a echilibrului ecologic”. Totodată, se arată în continuare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, alături de alte măsuri legislative, reglementează rolul statului în garantarea dreptului fundamental la ocrotirea sănătătii, prevăzut de art. 34 din Constitutie, si, respectiv, a celui la un mediu sănătos, prevăzut de dispozitiile constitutionale ale art. 35.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorului exceptiei si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 465/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, si, ulterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

Dispozitiile legale criticate au următorul continut:

- Art. 5: “Detinătorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati să asigure strângerea, sortarea si depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sănătătii populatiei, precum si reintroducerea lor în circuitul productiv prin: [...]

c) predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenientă.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată la instanta de judecată, autorul acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, care au următorul continut:

- Art. 135: “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie; [...]”.

Autorul exceptiei sustine, în esentă, că dispozitiile criticate instituie un monopol privind activitătile agentilor economici specializati si autorizati pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile, fără să le fie impusă, prin acte normative, si obligatia de a practica anumite preturi sau tarife maximale sau minimale. Totodată se arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 nu prevede obligatia agentilor economici autorizati pentru valorificare de a prelua efectiv deseurile industriale de la agentii economici producători. De asemenea, se apreciază că dispozitiile ordonantei de urgentă respective creează un climat favorabil pentru exercitarea unor practici anticoncurentiale, contrare Legii nr. 21/1996. Analizând Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, Curtea retine că obiectul acesteia îl constituie asigurarea gestionării eficiente a deseurilor industriale  reciclabile în conditii de protectie a mediului si a sănătătii populatiei.

Între măsurile prevăzute de ordonanta de urgentă în acest scop se numără si cele mentionate prin art. 5 lit. c),  care stabilesc obligatia detinătorilor de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, de a asigura strângerea, sortarea si depozitarea temporară a acestora, cu  respectarea normelor de protectie a mediului si sănătătii populatiei, precum si reintroducerea lor în circuitul productiv, între altele, prin predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenientă.

În ceea ce priveste obligatia agentilor economici specializati pentru realizarea operatiilor de valorificare a deseurilor industriale reciclabile de a obtine autorizatie pentru această activitate, ordonanta de urgentă prevede emiterea autorizatiei de către Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor din subordinea Ministerului Economiei si Comertului, conform procedurii stabilite prin norme de către această comisie, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

În consecintă, Curtea constată că dispozitia criticată nu este incompatibilă cu libertatea comertului prevăzută de art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie. Necesitatea autorizării este impusă de specificul activitătii desfăsurate de agentii economici respectivi, tinându-se seama de natura specială a materialelor pe care le valorifică, de pericolul pe care acestea îl prezintă pentru sănătatea populatiei si mentinerea unui mediu sănătos, ca si de asigurarea provenientei licite a acestor materiale.

Este evident, în consecintă, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, prin prevederea autorizării pentru activitatea de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, nu are ca obiectiv instituirea unui monopol în acest domeniu, cum sustine autorul exceptiei, ci garantarea existentei unor conditii care să preîntâmpine eventualele pericole asociate acestor activităti.  Dispozitiile criticate, prin continutul lor, nu au legătură cu practicile anticoncurentiale sau cu concentrarea economică, prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996, sustinerile autorului exceptiei că prin aplicarea acestor dispozitii s-ar ajunge la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurentei pe piata  românească sau pe o parte a acesteia fiind si sub acest aspect neîntemeiate.

În ceea ce priveste sustinerea că actul normativ criticat nu prevede impunerea unor preturi maximale sau minimale pentru achizitionarea deseurilor industriale reciclabile sau a altor obligatii pentru agentii economici autorizati, Curtea retine că aceasta este lipsită de concludentă, controlul de constitutionalitate neavând ca obiect completarea ori modificarea legilor sau ordonantelor Guvernului. Pe de altă parte, stabilirea unor preturi maximale sau minimale este incompatibilă cu economia de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă, consacrată de art. 135 alin. (1) din Constitutie.

Cu privire la criticile referitoare la modalitatea valorificării deseurilor industriale reciclabile de către agentii economici specializati, precum si sanctionarea nerespectării acestor activităti, Curtea retine că acestea sunt, în special, probleme de interpretare si aplicare a legii, de competenta instantelor de judecată.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, exceptie ridicată de Societatea  Comercială “Garamond Tipografie” - S.R.L. în Dosarul nr. 5.881/2004 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 117/2004

 

În temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 19 februarie 2004,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31  martie 2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexelor nr. 2 si 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 117/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 1 iunie 2004, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Administratia Fondului pentru Mediu, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 117/2004, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2004.

Nr. 614.

 

ANEXĂ

 

Anexele nr. 2 si 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 117/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 1 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

 

I. La anexa nr. 2 “Cerere de finantare nerambursabilă pentru agentii economici reciclatori”, literele alineatului 6 de la “Finantare solicitată” vor avea următorul cuprins:

“a) proces-verbal al adunării generale a actionarilor/asociatilor privind solicitarea de acordare si contractare a finantării, precum si persoana legal desemnată să reprezinte solicitantul în relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu;

b) copia autorizatiei de valorificare a deseurilor de mase plastice a solicitantului, emisă în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, valabilă la data depunerii cererii de finantare, cu obligativitatea prelungirii termenului de valabilitate, în cazul expirării acestuia pe perioada finantării;

c) copiile următoarelor documente ale solicitantului: actul de înfiintare - statut, contract sau act constitutiv, hotărârea judecătorească prin care a fost aprobată înfiintarea si toate modificările aduse actului de înfiintare înregistrate la autoritatea care a aprobat înfiintarea, certificatul de înregistrare inclusiv anexele cu autorizatiile de functionare pentru sediul social si pentru toate punctele de lucru declarate, si alte acte considerate relevante;

d) copii ale documentelor care dovedesc sediul social si punctele de lucru ale solicitantului: contract de vânzarecump ărare, contract de închiriere, contract de leasing, contract de comodat, după caz;

e) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului, nu mai vechi de 10 zile, din care să rezulte: datele de identificare a solicitantului, capitalul social, obiectul principal de activitate si celelalte activităti secundare - inclusiv cod CAEN 3720, recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile, punctele de lucru declarate, actionarii/asociatii, situatia juridică, relatia de grup, fondul de comert;

f) certificatele constatatoare ale societătilor din grup, dacă este cazul, în original, emise de oficiul registrului comertului, nu mai vechi de 10 zile, din care să rezulte: datele de identificare, capitalul social, obiectul principal de activitate si celelalte activităti secundare, punctele de lucru declarate, actionarii/asociatii, situatia juridică, relatia de grup, fondul de comert;

g) formularele de bilant contabil pe ultimii doi ani sau pe o perioadă mai scurtă în functie de data infiintării, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, în copie, cu balantele de verificare sintetice si analitice aferente acestora, semnate si stampilate, însotite de raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori sau raportul de audit, după caz;

h) copie de pe ultimul formular de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, si balanta de verificare sintetică si analitică aferentă acestuia, semnată si stampilată, după caz, în functie de data înfiintării;

i) balanta de verificare sintetică si analitică aferentă lunii precedente depunerii cererii, transpusă în formularul de bilant, semnate si stampilate;

j) certificate de atestare fiscală, nu mai vechi de 10 zile, în original, care dovedesc că solicitantul si societătile cu care se află în grup nu au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de sănătate, bugetul asigurărilor de somaj, bugetele locale si alte fonduri;

k) copii ale declaratiilor privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu, în cazul în care solicitantul si/sau societătile aferente grupului se încadrează în prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările ulterioare;

l) adresă din partea agentiei teritoriale de protectia mediului, din care să rezulte că solicitantul nu se încadrează în nici una dintre categoriile de contribuabili prevăzute în art. 8 alin. (1) din Legea nr. 73/2000, republicată, cu modificările ulterioare;

m) declaratie notarială pe propria răspundere a reprezentantului legal desemnat al solicitantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.3;

n) certificat de cazier fiscal al solicitantului, nu mai vechi de 10 zile, în original, eliberat de organele de specialitate teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

o) scrisoare de referintă bancară a solicitantului, din care să rezulte si următoarele elemente: verificarea Centralei Riscurilor Bancare - CRB si a Fisierului National al Incidentelor de Plăti - CIP;

p) copiile contractelor de aprovizionare cu deseuri de ambalaje PET postconsum ale solicitantului;

q) planul de afaceri al solicitantului, însotit de bugetul de venituri si cheltuieli si fluxul de încasări si plăti în numerar, conform anexelor nr. 2.4, 2.4.1 si 2.4.2;

r) notă de prezentare privind aspectele tehnice ale solicitantului, din care să rezulte obligatoriu: fluxul tehnologic si capacitatea liniei sau liniilor tehnologice, descrierea utilajelor componente, instalatiile de tratare a apelor uzate rezultate din procesul tehnologic, în cazul în care există;

s) copii ale actelor de proprietate pentru utilajele din dotare, copii ale contractelor de închiriere si/sau ale contractelor de leasing, după caz;

t) copiile contractelor de desfacere pentru materia primă secundară obtinută de solicitant, copiile comenzilor si ale documentelor justificative: facturi interne, facturi externe, declaratii vamale de export, acreditive, documente de transport etc.;

u) copia autorizatiei de mediu, atât pentru sediul social, cât si pentru punctele de lucru;

v) alte documente relevante ce pot fi solicitate de către Administratia Fondului pentru Mediu.”

II. Anexa nr. 4 “Cerere de tragere din finantarea nerambursabilă” se modifică si se completează după cum urmează:

- Coloana a 5-a si, respectiv, a 6-a din tabelul de la litera b) vor avea următorul cuprins:

- coloana a 5-a: “Suma alocată din bugetul Fondului pentru mediu pentru kilogramul de deseuri de ambalaje  PET postconsum, introdus în procesul de productie, prelucrat si transformat în materie primă secundară, exclusiv T.V.A. (lei/kg)”;

- coloana a 6-a: “Valoarea de încasat din bugetul Fondului pentru mediu (col. 2 x col. 5) (lei)”.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4, precum si ale art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

 

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, si a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente, impozitul pe venit, înainte de intrarea în vigoare a Codului fiscal, se constituie Comisia fiscală centrală la nivelul Ministerului Finantelor Publice, denumită în continuare Comisia.

Art. 2. - (1) Comisia emite decizii pentru:

a) problemele de natură fiscală si cele de procedură fiscală, prin coroborarea legislatiei din domeniu cu legislatia conexă, după caz, pentru care se impune o solutionare unitară în vederea eliminării interpretărilor diferite în aplicarea legislatiei;

b) problemele ce privesc conflictele de competentă ivite între organele fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun;

c) cazurile în care aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru bunurile si serviciile finantate din fonduri  nerambursabile nu se poate realiza conform art. 8 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004.

(2) Comisia are competenta de a emite si solutii fiscale individuale anticipate, în conditiile art. 6 alin. (5)-(8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Deciziile Comisiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Solutiile fiscale individuale anticipate, adoptate de Comisie, se semnează de presedintele si vicepresedintele  Comisiei fiscale centrale si se comunică solicitantului.

Art. 4. - (1) Comisia este formată din 15 membri cu drept de vot, în componenta prevăzută în anexă. În cazul absentei temeinic justificate a unuia dintre membrii Comisiei, va participa înlocuitorul de drept al acestuia.

(2) Comisia este coordonată de secretarul de stat care răspunde de politică si legislatie fiscală, în calitate de presedinte, si de secretarul de stat, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în calitate de vicepresedinte.

(3) În cazul în care Comisia a fost învestită cu o cerere pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate, aceasta se suplimentează cu un membru care va fi directorul executiv adjunct care coordonează activitatea de inspectie fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

(4) În cazul în care Comisia este sesizată în legătură cu solutionarea unor conflicte de competentă ce privesc bugetele locale, secretariatul va solicita Asociatiei Comunelor din România, Asociatiei Oraselor din România, Asociatiei Municipiilor din România, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, precum si Ministerului Administratiei si Internelor desemnarea câte unui reprezentant în vederea completării Comisiei.

Art. 5. - (1) În cadrul Comisiei functionează un secretariat format din 4 persoane, dintre care două persoane din cadrul Directiei de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat, o persoană din cadrul Directiei generale juridice si o persoană din cadrul proiectului “Codul de procedură fiscală”.

(2) În cazul în care Comisia este sesizată cu o cerere pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate, aceasta se repartizează, în vederea analizei, unui grup de lucru constituit dintr-un reprezentant al Directiei generale de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat, un reprezentant al Directiei generale de inspectie financiar-fiscală din cadrul Administratiei Nationale de Administrare Fiscală, un reprezentant al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, un reprezentant al Directiei generale juridice si un reprezentant al Directiei juridice din cadrul Administratiei Nationale de Administrare Fiscală.

(3) Reprezentantii vor fi desemnati de conducerile directiilor mentionate la alin. (2). Reprezentantul Directiei de inspectie financiar-fiscală va fi coordonatorul grupului de lucru.

(4) Grupul de lucru va întocmi o notă de prezentare ce va contine sinteza problematicii expuse, precum si proiectul solutiei fiscale individuale anticipate, propusă a fi adoptată.

(5) Comisia poate solicita contribuabilului completarea cererii, prezentarea unor înscrisuri sau orice alte informatii necesare solutionării cererii.

Art. 6. - (1) Directorii generali si/sau adjuncti în ale căror atributii se regăseste coordonarea impozitelor prevăzute la art. 1, denumiti în continuare directori coordonatori, respectiv seful proiectului “Codul de procedură fiscală”, selectează problematica rezultată din corespondenta primită care este de competenta Comisiei.

(2) Ceilalti membri ai Comisiei, altii decât cei prevăzuti la alin. (1), pot propune spre dezbatere, în vederea adoptării unor solutii unitare, probleme din domeniul legislatiei fiscale si procedurilor fiscale prevăzute la art. 1.

(3) Directorii coordonatori, pentru problematica selectată, precum si ceilalti membri ai Comisiei, pentru problemele pe care le supun spre dezbatere, asigură elaborarea notei de prezentare si solutia propusă. Înscrierea pe ordinea de zi a notelor de prezentare si a solutiilor propuse se supune aprobării presedintelui Comisiei.

Art. 7. - (1) Comisia se întruneste cel putin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, după cum urmează:

a) Comisia se poate întruni si poate adopta decizii/solutii fiscale individuale anticipate în prezenta tuturor membrilor acesteia;

b) în cazul solutionării unor conflicte de competentă ce privesc bugetele locale, Comisia se poate întruni si poate adopta decizii în prezenta tuturor membrilor acesteia si a tuturor reprezentantilor desemnati potrivit art. 4 alin. (3).

(2) Deciziile si solutiile fiscale individuale anticipate se adoptă cu votul a cel putin 9 membri.

(3) La lucrările Comisiei pot fi invitati să participe fără drept de vot specialisti din cadrul directiilor de specialitate, precum si coordonatorul grupului de lucru, în cazul în care Comisia analizează o cerere pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate.

(4) Comisia analizează notele de prezentare si solutiile propuse, înscrise pe ordinea de zi, si adoptă prin decizii solutii unitare de aplicare a prevederilor legale sau, după caz, respinge solutiile propuse, dacă acestea contravin prevederilor legale ori dacă nu sunt de competenta Comisiei, în sensul art. 2 alin. (1).

(5) Comisia nu solutionează probleme punctuale care nu presupun adoptarea unor solutii unitare general aplicabile de către toti agentii economici, acestea rezolvându-se potrivit atributiilor directiilor, prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Finantelor Publice, si potrivit legislatiei specifice.

(6) În cazul în care Comisia a fost învestită cu o cerere pentru emiterea unei solutii fiscale individuale  anticipate, aceasta va analiza nota de prezentare si va adopta solutia propusă de grupul de lucru sau va respinge motivat cererea.

Art. 8. - (1) Secretariatul va tine câte un registru pentru deciziile Comisiei si pentru solutiile fiscale individuale anticipate, în care se vor consemna:

- data sedintei;

- participantii (nominal);

- ordinea de zi;

- modul de votare a deciziilor/solutiilor fiscale individuale anticipate;

- numărul atribuit deciziei/solutiilor fiscale individuale anticipate.

(2) Cu cel putin 3 zile înaintea sedintei, secretariatul distribuie membrilor Comisiei si invitatilor: nota de prezentare a problemelor supuse dezbaterii si solutiile propuse, sub semnătura directorilor coordonatori, sau, după caz, a celorlalti membri ai Comisiei. În cazul solutiilor fiscale individuale anticipate, nota de prezentare se semnează de coordonatorul grupului de lucru.

(3) Procesul-verbal al sedintei Comisiei se redactează de secretariat, va fi semnat de membrii Comisiei sau de înlocuitorii de drept ai acestora.

(4) În termen de 3 zile de la data sedintei, secretariatul Comisiei redactează decizia, care va contine numai solutiile aprobate de Comisie si proiectul de ordin pe care îl va înainta spre aprobare ministrului finantelor publice.

(5) Prin grija secretariatului si a directorilor coordonatori decizia Comisiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Prin grija secretariatului si a coordonatorului grupului de lucru solutia fiscală individuală anticipată se comunică solicitantului si organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului solicitant.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează valabilitatea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.033/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2004.

Art. 10. - (1) Solutiile unitare adoptate prin decizii ale Comisiei si aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ în baza căruia au fost date.

(2) Solutiile fiscale individuale anticipate, adoptate de  Comisie, sunt opozabile si obligatorii fată de organul fiscal de la data comunicării acestora, conform legii.

Art. 11. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2005.

Nr. 39.

 

ANEXĂ