MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 91         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 486 din 11 noiembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

Decizia nr. 532 din 7 decembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune

 

36. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 486

din 11 noiembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003, exceptie ridicată de Alexandru Rădulescu în Dosarul nr. 634/2004 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a II-a penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată. Se apreciază că prevederile criticate sunt conforme cu dispozitiile art. 28 si 49 din Constitutie, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, prin care s-a stabilit posibilitatea statelor de a aduce anumite restrictii în ceea ce priveste secretul corespondentei detinutilor. Totodată, consideră că nu este încălcat nici accesul la justitie al condamnatilor, întrucât măsurile luate de către administratia penitenciarelor cu privire la exercitarea drepturilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate sunt supuse controlului judecătoresc.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 634/2004, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003, exceptie ridicată de Alexandru Rădulescu într-o cauză având ca obiect judecarea recursului formulat de autorul exceptiei împotriva unei sentinte penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate încalcă prevederile art. 28 din Constitutie, deoarece, în baza textului de lege criticat, corespondenta detinutilor “se deschide ca si anterior textului ordonantei, cu exceptia corespondentei cu avocatul si organizatiile pentru apărarea drepturilor omului”.

Potrivit sustinerilor autorului exceptiei, corespondenta detinutilor este retinută si “orice persoană, cu putin exercitiu, poate citi prin «fotografiere» un text în timp foarte, foarte scurt”.

În privinta convorbirilor telefonice, se arată în continuarea motivării, “încălcarea Constitutiei se face prin ordine si regulamente de ordine interioară”. De asemenea, autorul exceptiei sustine că în baza ordonantei de urgentă criticate “sistemul penitenciar poate viola si comunicările institutiilor statului, ale corpului diplomatic ori ale institutiilor si organizatiilor internationale ce nu au în titulatură, explicit, că sunt pentru apărarea drepturilor omului”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, consideră că “dispozitiile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 sunt conforme cu art. 28 din Constitutia României, prin raportare la dispozitiile art. 49 din Constitutie referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau a unor libertăti. De asemenea, aceste prevederi sunt conforme si cu art. 8 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că textul criticat este constitutional, întrucât acesta “trebuie raportat la dispozitiile art. 53 din Legea fundamentală, care prevăd posibilitatea restrângerii prin lege, în cazuri bine determinate, a exercitiului unor drepturi sau libertăti”.

Astfel, arată în continuare Guvernul, “textul art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003, care consacră regula secretului corespondentei însotită de situatiile de exceptie în care operează o restrângere justificată a acestui drept, constituie expresia aplicării dispozitiilor art. 28, coroborate cu cele ale art. 53 din Legea fundamentală”.

Totodată, Guvernul consideră că “din motivarea exceptiei poate fi retinut că obiectia de neconstitutionalitate priveste mai mult o problemă decurgând din implicatiile practice ale normelor legale, din aplicarea legii în cazuri concrete, si mai putin legată de conformitatea textelor de lege cu prevederile Constitutiei”.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constitutionale.

În motivarea acestui punct de vedere se arată că deschiderea si retinerea corespondentei persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate constituie o restrângere a exercitiului dreptului consacrat de art. 28 din Constitutie, care este conformă cu art. 53 din Legea fundamentală. Astfel, se arată în continuare, “restrângerea exercitării secretului corespondentei este reglementată prin lege si este impusă de necesitatea desfăsurării instructiei penale, fiind necesară într-o societate democratică. De asemenea, măsurile impuse prin art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 sunt proportionale cu situatia care le-a determinat si nu aduc atingere existentei dreptului consacrat la art. 28 din Constitutie”.

În opinia Avocatului Poporului, sustinerile autorului exceptiei că “prin modul concret de deschidere a corespondentei detinutului se aduce atingere secretului corespondentei nu reprezintă critici de neconstitutionalitate, ci o problemă de aplicare a legii”. În acest sens sunt mentionate deciziile Curtii Constitutionale nr. 51 din 6 februarie 2003 si nr. 170 din 6 mai 2003, prin care Curtea a stabilit că “nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei, interpretarea legii fiind atributul suveran al instantei de judecată în opera de înfăptuire a justitiei”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2003, aprobată prin Legea nr. 403/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 10 octombrie 2003.

Aceste dispozitii au următorul continut:

“Dreptul la corespondentă

Art. 7. - (1) Dreptul la corespondentă al persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate este garantat.

(2) Forma si continutul corespondentei nu pot fi modificate decât de persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate.

(3) Corespondenta are caracter confidential si nu poate fi deschisă sau retinută decât în limitele si conditiile prevăzute de lege.

(4) În scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul corespondentei, a drogurilor, substantelor toxice, explozibililor sau a altor asemenea obiecte a căror detinere este interzisă, corespondenta poate fi deschisă, fără a fi citită, în prezenta persoanei condamnate.

(5) Corespondenta poate fi deschisă si retinută dacă există indicii temeinice cu privire la săvârsirea unei infractiuni.

Persoana aflată în executarea pedepsei privative de libertate este înstiintată în scris, de îndată, cu privire la luarea acestor măsuri, iar corespondenta retinută se clasează într-un dosar special, care se păstrează de administratia penitenciarului.

(6) Deschiderea si retinerea corespondentei, potrivit dispozitiilor alin. (5), se pot face numai pe baza dispozitiei emise în scris si motivat, de către directorul penitenciarului.

(7) Dispozitiile alin. (4) si (5) nu se aplică în cazul corespondentei cu apărătorul sau cu organizatiile neguvernamentale care îsi desfăsoară activitatea în domeniul protectiei drepturilor omului.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că textele legale criticate contravin dispozitiilor art. 28 din Constitutie privind secretul corespondentei. Textul constitutional are următorul cuprins:

- Art. 28: “Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.”

Analizând prevederile criticate, Curtea retine că în cauză sunt relevante si dispozitiile art. 53 din Constitutie privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, text invocat în opinia instantei de judecată si în punctele de vedere exprimate de Guvern si de Avocatul Poporului. Acest text constitutional are următorul cuprins:

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Întrucât în cauză este invocat un drept fundamental, Curtea retine incidenta dispozitiilor art. 20 din Constitutie, cu referire la art. 12 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si la art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România (ultimul text mentionat si în opinia instantei judecătoresti), texte care au următorul cuprins:

- Art. 20 din Constitutie: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 12 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: “Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viata sa particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondentă, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputatiei sale. Orice persoană are dreptul la protectia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri.”;

- Art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “1. Orice persoană are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului său si a corespondentei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităti publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege si dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea natională, siguranta publică, bunăstarea economică a tării, apărarea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sănătătii sau a moralei, ori protejarea drepturilor si libertătilor altora.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003, criticat ca fiind neconstitutional, vizează o sferă aparte de persoane, si anume persoane aflate în executarea pedepselor privative de libertate, reglementând conditiile care garantează confidentialitatea corespondentei detinutilor. Alin. (4)-(7) ale art. 7 din ordonanta de urgentă instituie, având în vedere specificitatea obiectului reglementării, anumite limite si conditii privind secretul corespondentei persoanelor aflate în executarea pedepselor. Examinând aspectele ce constituie restrângeri ale exercitării acestui drept de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, Curtea constată că prevederile de lege criticate nu încalcă principiul constitutional al secretului corespondentei si nici prevederile art. 53 din Constitutie. Astfel, alin. (4) al art. 7 din ordonanta de urgentă prevede posibilitatea deschiderii corespondentei, fără a fi citită, în prezenta persoanei condamnate, numai în scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul corespondentei, a drogurilor, substantelor toxice, explozibililor sau a altor asemenea obiecte a căror detinere este interzisă. Această prevedere, fără a avea semnificatia unei încălcări a secretului corespondentei, corespunde cerintelor constitutionale prevăzute la alin. (1) al art. 53, potrivit cărora exercitarea dreptului poate fi restrânsă dacă se impune pentru apărarea ordinii si a sănătătii publice, cu respectarea alin. (2) al aceluiasi articol, întrucât măsura nu aduce atingere însusi dreptului (corespondenta poate fi deschisă fără a fi citită, numai în prezenta condamnatului). De asemenea, si dispozitia cuprinsă în alin. (5) al art. 7 din ordonanta de urgentă, potrivit căreia corespondenta poate fi deschisă si retinută dacă există indicii temeinice cu privire la săvârsirea unei infractiuni, este conformă dispozitiilor art. 53 alin. (2) din Constitutie, scopul prevederilor legale fiind acela al desfăsurării în bune conditii a instructiei penale si al apărării ordinii publice.

Totodată, Curtea constată, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, că dispozitiile criticate sunt conforme cu prevederile art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit, de principiu, că “un anumit control al corespondentei detinutilor se recomandă si nu se opune Conventiei”, amintind că “statele contractante se bucură de o anumită marjă de apreciere pentru a recurge la restrictii, dar decizia finală asupra compatibilitătii acestora cu Conventia apartine Curtii; amestecul trebuie să corespundă unei «nevoi sociale imperioase» si să fie «proportional cu scopul legitim urmărit»; clauze din Conventie, care se referă la exceptii de la un drept garantat, cer o interpretare restrictivă”. (Cazul Silver si altii contra Regatului Unit, 1983).

În consecintă, Curtea retine că sunt respectate dispozitiile art. 20 din Constitutie întrucât principiul constitutional al secretului corespondentei a fost aplicat în concordantă cu art. 12 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si cu art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Cu privire la corespondenta cu avocatii a persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că “nu vede nici un motiv de a face deosebiri între diferitele categorii de corespondentă cu avocatii: indiferent care ar fi scopul final, ele se poartă pe subiecte de natură confidentială si privată si se bucură, în principiu, de un statut privilegiat în virtutea art. 8. Din aceasta rezultă că autoritătile penitenciare pot deschide scrisoarea unui avocat către un detinut, dacă au motive plauzibile să creadă că acolo există un element ilicit nerelevabil prin mijloace normale de detectie. Totusi, ele nu trebuie decât să le deschidă, fără a le citi. Este cazul să dea garantii corespunzătoare pentru a împiedica citirea, spre exemplu, prin deschiderea plicului în prezenta detinutului. Cât priveste citirea corespondentei unui detinut destinată unui avocat sau provenind de la acesta, ea nu ar trebui autorizată decât în cazuri exceptionale, dacă autoritătile pot crede într-un abuz de privilegiu, si anume că prin continutul scrisorii se amenintă securitatea institutiei sau a altora sau îmbracă un caracter de delict într-o altă manieră”. De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că “Dreptul la respect pentru corespondentă capătă o importantă specială, într-un cadru carceral, unde un consilier juridic poate avea dificultăti mai mari în a face vizite clientului său din cauza - cum este în acest caz - a distantei fată de institutie. În sfârsit, nu s-ar putea atinge obiectivul urmărit, confidentialitatea relatiilor cu avocatul, dacă acest mod de comunicare ar face obiectul unui control automat”. (Cazul Campbell contra Regatului Unit, 1992).

Curtea retine, de asemenea, că potrivit dispozitiilor art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003, măsurile luate de administratia penitenciarelor cu privire la exercitarea drepturilor persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate sunt supuse controlului judecătoresc, exercitat de judecătoria în a cărei circumscriptie se află penitenciarul.

Sustinerile autorului exceptiei că prevederile criticate nu sunt respectate de către administratia penitenciarelor nu pot fi analizate de către instanta de contencios constitutional, ci numai de către instanta de judecată competentă, reprezentând o problemă privind interpretarea si aplicarea legii.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d.) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, exceptie ridicată de Alexandru Rădulescu în Dosarul nr. 634/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 noiembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 532

din 7 decembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Euro Trading Chemicals” - S.R.L. în Dosarul nr. 898/2003 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia comercială.

La apelul nominal răspunde Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, prin consilier juridic, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, fiind invocată în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Se apreciază că, prin scutirea de plata taxelor de timbru pentru autorităti si institutii publice bugetare, nu se aduce atingere dreptului de liber acces la justitie. Totodată, principiul egalitătii în fata legii nu este încălcat, întrucât taxele respective se fac venit la bugetul de stat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 898/2003, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Euro Trading Chemicals” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 11, 16, 21 si art. 56 alin. (2) din Constitutie, precum si celor ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Se arată că, prin scutirea de la plata taxelor de timbru numai a institutiei publice, prevederile criticate “creează o discriminare vădită între părtile care sunt scutite de plata taxei de timbru si celelalte părti implicate în proces (care nu sunt institutii publice) obligate la plata acestei taxe”. Autorul exceptiei consideră, totodată, că “prin aceste taxe se instituie o conditionare efectivă si o îngrădire a exercitării dreptului constitutional al părtii de a se adresa justitiei”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comercială, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, consideră că aceasta este neîntemeiată. Se arată că prevederile criticate “se referă expres la institutia implicată în procesul de privatizare, nepermitând aplicarea prin extrapolare la alte categorii de beneficiari, si, fiind de strictă interpretare, ea nu este de natură să înfrângă regula concretizată în principiul constitutional al egalitătii în drepturi”. În acest sens, este mentionată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Referitor la critica de neconstitutionalitate în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, se apreciază că este neîntemeiată, întrucât “acest articol consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice.

Acest text constitutional nu este incident în ceea ce priveste relatiile dintre persoanele juridice decât în măsura în care, prin intermediul acestora, cetătenii îsi exercită un drept constitutional, ceea ce nu este cazul în spetă”.

Guvernul, în punctul său de vedere, mai arată că dispozitiile criticate nu încalcă nici prevederile art. 21 din Constitutie, în conditiile în care scutirea de la plata taxelor de timbru si a cautiunilor stabilite de lege pentru sesizarea instantelor judecătoresti, a institutiilor publice implicate în procesul de privatizare, “plată ce constituie o obligatie si nu un drept, reprezintă un atribut exclusiv al legiuitorului pe care acesta îl exercită în considerarea anumitor situatii determinate, cum sunt cele privind legătura strânsă cu bugetul statului si realizarea unui interes public”. Totodată, se mentionează că, prin deciziile nr. 211 din 7 decembrie 1999 si nr. 210 din 10 iulie 2002, “Curtea Constitutională a statuat în mod constant că accesul liber la justitie nu înseamnă gratuitatea acestuia”. Guvernul apreciază în continuare că “dispozitiile constitutionale ale art. 56 alin. (2) privind asezarea justă a sarcinilor fiscale si cele ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, precum si ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu sunt incidente în cauză, neavând legătură cu reglementările cuprinse de textele legale criticate”.

Dispozitiile art. 401 alin. (1) din Legea nr. 137/2002, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, arată Guvernul, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea pronuntându-se, prin deciziile nr. 461 din 2 decembrie 2003, nr. 24 din 27 ianuarie 2004 si nr. 153 din 30 martie 2004, în sensul că aceste prevederi sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 401 din Legea nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, dispozitii introduse prin art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 19 decembrie 2003, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 191/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004.

Dispozitiile legale criticate au următorul continut:

- Art. 401: “Cererile formulate de institutia publică implicată, în legătură cu calitatea de actionar la societătile comerciale aflate în portofoliul acesteia, cu procesul de privatizare, cu obligatiile decurgând din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, cu obligatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, sau de prezenta lege, cu executarea hotărârilor judecătoresti si cu orice alte acte procedurale, efectuate de si pentru aceasta, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe care se fac, potrivit legii, venit la bugetul de stat.”

Din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate rezultă că în conceptia autorului acesteia dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 11, art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1), (2) si (3), precum si ale art. 56 alin. (2) din Constitutie, prevederi care au următorul continut:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.”;

- Art. 11: “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constitutiei.”;

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21 alin. (1), (2) si (3): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”;

- Art. 56 alin. (2): “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.”

Totodată, sunt invocate în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedinte poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile legale criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate. Prin deciziile: nr. 461 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004; nr. 24 din 27 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 27 februarie 2004; nr. 153 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 10 mai 2004; nr. 264 din 22 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 13 august 2004, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002, a constatat că nu sunt încălcate dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) si (2) si nici ale art. 21 din Constitutie.

De altfel, anterior, în jurisprudenta sa, Curtea a stabilit, de principiu, că reglementarea taxelor de timbru în justitie nu este contrară dreptului de liber acces la justitie, iar principiul egalitătii în fata legii nu este încălcat, în conditiile în care se pune problema scutirii de la plata taxelor de timbru pentru autorităti si institutii publice bugetare, tinându-se seama de faptul că taxele respective se fac venit la bugetul de stat.

Solutiile pronuntate si considerentele care au stat la baza acestora îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi, de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii.

Fiind excluse orice privilegii sau discriminări în plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, Curtea nu poate retine nici critica de neconstitutionalitate cu privire la încălcarea art. 56 alin. (2) din Constitutie, precum si a art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Euro Trading Chemicals” - S.R.L. în Dosarul nr. 898/2003 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune

 

În temeiul:

- art. 4 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- Ordonantei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2003,

în conformitate cu prevederile art. 130-136 si ale art. 138 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 28.035/AC din 27 octombrie 2004,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva se încheie de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, conform modelului de contract de concesiune prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Redeventa pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, concesionate în urma vânzării unor active de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, se stabileste sub forma unui venit fix anual al concedentului, egal cu dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României, aplicată la valoarea de circulatie a terenului ce face obiectul concesiunii, si se face venit la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Valoarea de circulatie a fiecărui teren ce face obiectul concesiunii se determină potrivit criteriilor prevăzute la art. 140 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările ulterioare, de către evaluatori autorizati, angajati prin contract care se încheie cu unitatea silvică a Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, care a vândut activul aferent.

(2) La momentul stabilirii valorii de circulatie a terenurilor ce urmează a fi concesionate, aceasta va fi convenită în euro. La data de 1 ianuarie a fiecărui an, valoarea de circulatie în lei a terenurilor concesionate se determină prin transformarea valorii de circulatie stabilite în euro în moneda natională, în functie de cursul oficial al Băncii Nationale a României.

(3) Valoarea redeventei se recalculează anual în functie de valoarea de circulatie stabilită în conditiile alin. (2) prin act aditional la contract.

Art. 4. - Garantia prevăzută la art. 34 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, reprezentând 5% din redeventa primului an de executie a contractului de concesiune, va fi depusă în termen de 180 de zile de la data semnării acestuia, în conformitate cu prevederile art. 133 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, în contul prevăzut la art. 5.

Art. 5. - Plata redeventei se face semestrial la bugetul de stat, până la 30 iunie-40% si până la 31 decembrie - 60%, în contul deschis în acest scop de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 6. - (1) Pentru situatiile în care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare a activelor valorificate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor încheia contractele de concesiune pentru terenurile aferente activelor vândute.

(2) Pentru celelalte situatii contractul de concesiune se încheie în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 7. - Contractul de vânzare-cumpărare a activelor, care se încheie între Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si cumpărător, va cuprinde obligatoriu si următoarele clauze:

a) clauza privind modalitatea de recuperare a redeventei cuvenite si neachitate, inclusiv a penalitătilor de întârziere a plătii acesteia;

b) clauza prin care cumpărătorul este obligat să încheie contractul de concesiune a terenului aferent activului vândut, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului;

c) clauza prin care contractul de vânzare-cumpărare a activului devine nul de drept, în situatia în care nu se respectă clauza prevăzută la lit. b).

Art. 8. - În situatiile în care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare si terenurile au fost folosite, redeventa se calculează de la momentul folosirii activului.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 98/2003 pentru aprobarea modului de calcul si a modului de plată a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor, precum si a modelului de contract de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 24 februarie 2003.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2005.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT DE CONCESIUNE

pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor – Romsilva

 

În temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute, aprobată cu modificări prin Legea nr. 242/2003

I. Părtile contractante

Între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu sediul în Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, reprezentat prin ......................................., având functia de ministru, în calitate de concedent, pe de o parte,

si ........................, persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoana juridică (actul constitutiv al agentului economic) .............................., cu sediul principal în ..............................., reprezentată prin ..............................., având functia de ..............................., în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de ...................., la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) ..............................., luând în considerare Contractul de vânzare-cumpărare nr. ................, având ca obiect activul ..............................., aflat pe terenul forestier proprietate publică a statului,

s-a încheiat prezentul contract de concesiune prin negocierea directă a părtilor.

 

II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - Obiectul contractului de concesiune îl constituie cedarea folosintei si preluarea în concesiune a terenului forestier proprietate publică a statului, aferent activului ...................................................................., vândut concesionarului, situat în .............................., identificat potrivit amenajamentului silvic (O.S., U.P., u.a.) ................................................., în suprafată de ................ m2.

Art. 2. - Terenul ce face obiectul contractului de concesiune a fost evaluat la suma de .................. lei, conform expertizei nr. ............................, efectuată la data de ................. de către .................................... .

 

III. Termenul

Art. 3. - (1) Durata concesiunii este de 49 de ani, începând de la data de ................

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit de drept pe o perioadă de 24 de ani si 6 luni, dacă la data expirării primei durate a concesiunii concesionarul continuă să folosească terenul concesionat. Părtile vor încheia în acest sens un act aditional la contract.

 

IV. Redeventa

Art. 4. - (1) Redeventa este de ........................ lei pentru primul an si se varsă la bugetul de stat.

(2) Redeventa este anuală si se actualizează în functie de dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României, aplicată la valoarea de circulatie a terenului ce face obiectul concesiunii, si de cursul de revenire oficial din euro în lei. Cuantumul acesteia se stabileste anual prin act aditional la prezentul contract.

(3) Redeventa se plăteste semestrial, conform prevederilor prezentului contract de concesiune, până la 30 iunie - 40% si până la 31 decembrie - 60%.

 

V. Plata redeventei

Art. 5. - (1) Plata redeventei se face prin conturile:

- contul concedentului nr. ...............;

- contul concesionarului nr. .......... .

(2) Pentru executarea cu întârziere a acestei obligatii se percep penalităti în conformitate cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare si, după caz, plata de daune-interese.

(3) Neplata redeventei sau executarea cu întârziere mai mare de 60 de zile de la termenul limită a acestei obligatii conduce la încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune, fără somatie prealabilă, precum si la obligarea concesionarului la plata redeventei cu penalităti de întârziere până la data rezilierii contractului, precum si, după caz, la plata de daune.

 

VI. Drepturile părtilor contractante

Drepturile concesionarului

Art. 6. - Concesionarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul prezentului contract de concesiune.

Art. 7. - Concesionarul are dreptul să realizeze investitii prin care să extindă capacitatea activului cumpărat, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si a categoriei de folosintă a terenului care face obiectul contractului de vânzare-cumpărare, la data încheierii prezentului contract de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului si în următoarele conditii: în prezenta reprezentantilor legali ai ................................ sau a împuternicitilor acestora.

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, notificând în acest sens concesionarului.

 

VII. Obligatiile părtilor

Obligatiile concesionarului

Art. 9. - (1) Concesionarul este obligat să asigure folosirea în regim de continuitate si de permanentă a terenului care face obiectul concesiunii si să folosească activul de pe teren potrivit destinatiei avute la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(2) Concesionarul este obligat să folosească în mod direct terenul care face obiectul concesiunii, păstrând si asigurând respectarea categoriei sale de folosintă.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

(4) Concesionarul este obligat să plătească redeventa.

(5) În termen de 180 de zile de la data încheierii prezentului contract de concesiune, concesionarul este obligat să depună o garantie în sumă de ................... lei, reprezentând 5% din redeventa primului an de executare a contractului de concesiune.

(6) Concesionarul este obligat să folosească terenul în noile conditii stabilite de concedent în mod unilateral, potrivit art. 8 alin. (3), fără a putea solicita încetarea prezentului contract de concesiune.

(7) La încetarea prezentului contract de concesiune, concesionarul predă terenul administratorului pădurilor statului, în prezenta unui reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu aceleasi caracteristici pe care le-a avut la momentul încheierii contractului de concesiune.

(8) Prezentul contract de concesiune nu îl exonerează pe concesionar de obligatiile ce decurg din lege pentru obtinerea de avize, acorduri, licente, autorizatii, în desfăsurarea activitătii sale.

Obligatiile concedentului

Art. 10. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral prezentul contract de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de art. 8 alin. (3).

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului aparitia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 11. - Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă nu intervine prelungirea de drept a contractului în conditiile art. 3 alin. (2);

b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului. Modul de plată si cuantumul despăgubirilor vor fi stabilite de concedent si concesionar de comun acord, iar în cazul în care nu cad de comun acord, instanta judecătorească va hotărî în această privintă;

c) în cazul denuntării unilaterale de către concesionar, în situatii de fortă majoră sau caz fortuit;

d) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, situatie în care este obligat să vândă activul;

e) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

f) în cazul vânzării activului de pe teren, situatie în care concesionarul trebuie să notifice concedentului intentia sa de vânzare;

g) alte cauze de încetare a prezentului contract de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor si conditiilor reglementate de lege.

 

IX. Răspunderea contractuală

Art. 12. - Nerespectarea de către părtile contractante a obligatiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părtilor în culpă, contraventională si penală.

 

X. Litigii

Art. 13. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt supuse solutionării instantei competente.

 

XI. Definitii

Art. 14. - (1) Prin fortă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se întelege o împrejurare externă cu caracter exceptional, independentă de vointa părtilor, absolut invincibilă si absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si

care nu implică vinovătia părtilor, dar care nu întrunesc caracteristicile fortei majore.

 

XII. Alte clauze

Art. 15. - (1) Prevederile prezentului contract de concesiune se completează cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale Codului civil, după caz.

(2) Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, si intră în vigoare de la data de ........................ .

 

Concedent,

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si

Dezvoltării Rurale

..............................,

ministru

Concesionar,

 

Directia teritorială de regim

silvic si de vânătoare

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. I:

1. 200 “Declaratie de venit global”, cod 14.13.01.13;

2. 201 “Declaratie specială privind veniturile din străinătate”, cod 14.13.01.13/7;

3. 202 “Declaratie specială privind veniturile din activităti independente”, cod 14.13.01.13/4;

4. 203 “Declaratie specială privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.01.13/3;

5. 204 “Declaratie anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice”, cod 14.13.01.13/2i;

6. 205 “Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;

7. 206 “Declaratie privind veniturile din străinătate a căror impunere în România este finală”, cod 14.13.01.13/8;

8. 207 “Declaratie specială privind veniturile din activităti agricole”, cod 14.13.01.13/9s.

Art. 2. - Formularele prevăzute la art. 1 se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. II.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. III.

Art. 4. - (1) Plătitorii de venituri cu regim de retinere la sursă au obligatia depunerii declaratiei prevăzute la art. 1 pct. 6 în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea structurii de date prevăzute în anexa nr. IV.

(2) Formatul electronic va fi însotit de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

(3) Programul de asistentă este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro .

Art. 5. - (1) Următoarele formulare, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, se modifică si se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. V la prezentul ordin:

1. 220 “Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.01.13/3p;

2. 224 “Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, cod 14.13.01.13/5;

3. “Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor pe anul ...........”, cod 14.13.02.13/3a.

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) pct. 1 si 2 se vor utiliza pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2005.

Art. 6. - Instructiunile de completare a formularelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu textul din anexa nr. VI la prezentul ordin.

Art. 7. - Anexele nr. I*), II, III, IV, V*) si VI fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile  prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2005.

Nr. 36.

 

ANEXA Nr. I

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

ANEXA Nr. II

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 200 “Declaratie de venit global”

 

Cod 14.13.01.13

 

Declaratia se completează si se depune anual de către persoanele fizice române cu domiciliul în România care obtin venituri din activităti independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor, atât din România, cât si din străinătate.

Nu se declară sumele sau avantajele primite din activităti dependente desfăsurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, cu exceptia veniturilor salariale plătite de către sau în numele

unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, care se supun procedurii de globalizare, indiferent de perioada de desfăsurare a activitătii în străinătate.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute de formular.

ATENTIE: În căsutele care rămân necompletate nu se va înscrie nici un semn grafic care să semnifice lipsa datelor (-, x / etc.), spatiul rămânând gol.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie în care se va înscrie “X” în căsuta prevăzută în acest scop*).

Declaratia se completează pe baza datelor din declaratiile speciale, din fisele fiscale, din declaratiile lunare privind veniturile din salarii din străinătate obtinute de contribuabilii care desfăsoară activitate în România si din alte documente prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Declaratia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal contribuabilul (domiciliul de la data depunerii declaratiei);

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal de la data depunerii declaratiei.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal va fi precedat de litera “R”.

Modalităti de restituire a diferentelor de impozit pe venit - se bifează căsuta corespunzătoare modalitătii prin care contribuabilul solicită restituirea eventualelor diferente de impozit pe venit rezultate din regularizarea impozitului anual (în numerar, prin unitatea de trezorerie, prin mandat postal sau virament bancar, după caz).

În cazul în care contribuabilul optează pentru virament bancar, va completa denumirea băncii si numărul de cont în care solicită restituirea diferentelor de impozit. Se va anexa la declaratie, în copie, un extras de cont sau un alt document din care să reiasă în clar denumirea băncii si numărul de cont.

Persoana trimisă în misiune permanentă în străinătate - se completează de către persoanele trimise în misiune permanentă în străinătate, înscriindu-se perioada în care acestea au fost trimise în misiune permanentă în străinătate.

 

B. VENIT NET DIN ACTIVITĂTI INDEPENDENTE

Se completează de către contribuabilii care obtin, în mod individual si/sau într-o formă de asociere, venituri din activităti independente desfăsurate pe teritoriul României.

Pentru contribuabilii care obtin venituri din activităti independente din mai multe surse se înscrie suma totală a venitului net/pierderii fiscale, calculată prin însumarea veniturilor nete/pierderilor fiscale realizate din fiecare sursă în parte.

 

B1. Comerciale - se completează de către contribuabilii care obtin în mod individual sau într-o formă de asociere venituri din fapte de comert, din prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum si din practicarea unei meserii pentru care venitul net se stabileste în sistem real.

1. Venit net - se înscrie suma calculată prin însumarea venitului net din activităti comerciale, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C rd. 3 “Venit net” din Declaratia specială privind veniturile din activităti independente (venituri comerciale), depusă pentru fiecare sursă în parte.

2. Pierdere fiscală - se înscrie suma calculată prin însumarea pierderii fiscale din activităti comerciale, realizată din toate sursele, preluată de la cap. C rd. 4 “Pierdere fiscală” din Declaratia specială privind veniturile din activităti independente (venituri comerciale), depusă pentru fiecare sursă în parte.

B2. Profesii libere - se completează de către contribuabilii care obtin în mod individual sau într-o formă de asociere venituri din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar public, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăsurate în mod independent, în conditiile legii.

3. Venit net - se înscrie suma calculată prin însumarea venitului net din exercitarea unei profesii libere, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C rd. 3 “Venit net” din Declaratia specială privind veniturile din activităti independente (venituri din profesii libere), depusă pentru fiecare sursă în parte.

4. Pierdere fiscală - se înscrie suma calculată prin însumarea pierderii fiscale din exercitarea unei profesii libere, realizată din toate sursele, preluată de la cap. C rd. 4 “Pierdere fiscală” din Declaratia specială privind veniturile din activităti independente (venituri din profesii libere), depusă pentru fiecare sursă în parte.


*) Declaratia rectificativă se poate depune până în momentul initierii de către organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

 

B3. Stabilit pe baza normelor de venit – se completează de către contribuabilii care desfăsoară activităti independente, impusi pe bază de norme de venit.

5. Norma de venit - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

B4. Drepturi de proprietate intelectuală – se completează de către contribuabilii care obtin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală: brevete de inventie, desene si modele, mostre, mărci de fabrică si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

6. Venit net - se înscrie suma reprezentând venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, preluată de la cap. C rd. 3 “Venit net” din Declaratia specială privind veniturile din activităti independente (venituri din drepturi de proprietate intelectuală).

7. Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală din drepturi de proprietate intelectuală, preluată de la cap. C rd. 4 “Pierdere fiscală” din Declaratia specială privind veniturile din activităti independente (venituri din drepturi de proprietate intelectuală).

 

C. VENIT NET DIN SALARII

Se completează de către contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora, pentru activitatea desfăsurată în România.

8. Venit net din salarii, realizat la functia de bază – se completează de către contribuabilii care realizează, la functia de bază, venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă sau a unor statute speciale, potrivit legii;

- se preia suma înscrisă la cap. V “Calculul impozitului pe veniturile din salarii” rd. 13.1 din formularele Fisa fiscală 1 (FF1).

9. Venit net din salarii, realizat în afara functiei de bază - se completează de către contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora, altele decât cele de la functia de bază;

- se preia suma înscrisă la cap. III “Calculul impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, altele decât cele de la functia de bază”, rd. 13.1 din formularele Fisa fiscală 2 (FF2).

10. Venit net din salarii primite din străinătate pentru activitatea desfăsurată în România - se înscrie suma calculată prin cumularea venitului net declarat lunar, preluat de la rd. 4 din Declaratia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, cod 14.13.01.13/5, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice.

 

D. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

Se completează de către contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor aflate pe teritoriul României. 11. Venit net - se înscrie suma calculată prin cumularea venitului net din cedarea folosintei bunurilor, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C rd. 6 “Total venit net” din Declaratia specială privind veniturile din cederea folosintei bunurilor, depusă pentru fiecare sursă în parte.

În cazul contribuabililor care nu au obligatia depunerii de declaratii speciale, se preia suma înscrisă la cap. I pct. 5 “Venit net estimat” din ultima decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, emisă pentru anul fiscal de raportare.

 

E. VENIT DIN STRĂINĂTATE

Se completează de către contribuabilii care realizează venituri din străinătate, ca urmare a activitătii desfăsurate în străinătate, pe baza datelor din Declaratia specială privind veniturile din străinătate, depusă pentru fiecare tară în parte si pentru fiecare categorie de venit, astfel:

12. Venit - se înscrie suma calculată prin însumarea veniturilor realizate din străinătate, preluate de la cap. C rd. 1 “Venit” din toate declaratiile speciale privind veniturile din străinătate, depuse pentru anul fiscal de raportare.

13. Pierdere fiscală - se înscrie suma calculată prin însumarea pierderilor fiscale realizate din activitatea desfăsurată în străinătate, preluate de la cap. C rd. 2 “Pierdere fiscală” din toate declaratiile speciale privind veniturile din străinătate, depuse pentru anul fiscal de raportare.

Nu se cuprind veniturile salariale din străinătate (din activitatea desfăsurată în străinătate), plătite de angajatorii nerezidenti în România.

 

F. VENITURI SCUTITE LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

Se completează de către contribuabilii care realizează în anul fiscal de raportare, în mod individual si/sau într-o formă de asociere, venituri din activităti independente, scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.

14. Venit net din activităti independente - se înscrie suma reprezentând venitul net realizat din activităti independente, scutit la plata impozitului pe venit, preluat de la cap. D rd. 1 “Venit net” din fiecare Declaratie specială privind veniturile din activităti independente.

15. Pierdere fiscală din activităti independente – se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată din activităti independente desfăsurate în perioada de scutire, preluată de la cap. D rd. 1 “Pierdere fiscală” din fiecare Declaratie specială privind veniturile din activităti independente.

 

G. DEDUCERI

Se completează de către contribuabilii care solicită deducerea din venitul anual global a următoarelor elemente:

- deduceri personale suplimentare;

- cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de căldură în scopul îmbunătătirii confortului termic, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.234/2004 pentru aprobarea Procedurii privind

deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de căldură în scopul îmbunătătirii confortului termic;

- prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu;

- cotizatia de sindicat plătită conform legislatiei în materie.

Tabel: se înscriu datele referitoare la deducerile solicitate de contribuabili, astfel:

- col. 1 Tip deducere - se înscrie “X” în căsuta corespunzătoare tipului de deducere solicitată de contribuabil;

- col. 2 Suma - se completează suma plătită pe destinatiile prevăzute la pct. 2-4.

În cazul deducerilor personale suplimentare rubrica nu se completează;

- col. 3 Documente justificative - se completează în functie de tipul deducerilor solicitate de contribuabili, după cum urmează:

1. Deduceri personale suplimentare

În cazul solicitării deducerilor personale suplimentare se prezintă documente justificative care atestă situatia proprie si situatia persoanelor aflate în întretinerea contribuabilului:

- certificatul de căsătorie;

- certificatele de nastere ale copiilor;

- certificatul emis de comisia de expertiză medicală sau decizia de pensionare pentru cazurile de invaliditate;

- adeverinta de venit a persoanei întretinute sau declaratia pe propria răspundere;

- alte documente, conform legii.

Documentele vor fi prezentate în original si în copie, organul fiscal păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

Contribuabilii care depun declaratia de venit global prin postă si care solicită acordarea deducerilor de către organul fiscal vor anexa la această declaratie copii legalizate de pe documentele justificative, care atestă dreptul la deduceri personale suplimentare.

Contribuabilii cărora le-au fost acordate de către angajator deduceri personale suplimentare pentru anul fiscal de raportare (înscrise în Fisa fiscală 1) nu vor completa rubrica.

2. În cazul cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de căldură în scopul îmbunătătirii confortului termic, se vor prezenta documentele justificative care atestă plata sumelor, precum si celelalte documente prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.234/2004:

- devizul de lucrări întocmit de persoana fizică/juridică autorizată, respectiv declaratie pe propria răspundere, în cazul realizării lucrărilor în regie proprie, din care să reiasă materialele specifice achizitionate si categoriile de lucrări executate, exprimate în unităti fizice si valorice;

- documentele justificative privind plata cheltuielilor si repartizarea acestora pe fiecare proprietar, în cazul lucrărilor executate la părtile comune ale condominiului;

- actul de proprietate;

- actul de identitate;

- actele de stare civilă, după caz.

Documentele justificative vor fi prezentate în copie.

3. În cazul primelor de asigurare pentru locuinta de domiciliu se vor prezenta documentele justificative care atestă plata primelor, precum si celelalte documente justificative prevăzute de lege;

- contractul de asigurare;

- documentul de atestare a plătii primei de asigurare;

- actul de proprietate;

- actele de stare civilă, după caz.

Documentele justificative vor fi prezentate în copie.

4. În cazul cotizatiei de sindicat plătite conform legislatiei în materie, se vor prezenta documentele justificative care atestă plata acesteia sau copia Fisei fiscale 1, după caz.

 

H. DESTINATIA SUMEI REPREZENTÂND 1% DIN IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL DATORAT

Se completează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului fiscal cu burse private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, si care solicită restituirea acestora si/sau care optează pentru virarea unei sume din impozitul pe venitul anual datorat, conform art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru sponsorizarea entitătilor nonprofit care functionează în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit (înscrisă la pct. 2 cap. H), cumulată cu suma plătită pentru bursa privată (înscrisă la pct. 1 cap. H), depăseste plafonul de 1% din impozitul anual datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului cu bursele private.

1. Bursa privată conform Legii nr. 376/2004: căsuta se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului cu burse private, în conditiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private.

Contract nr./data - se înscriu numărul si data contractului privind acordarea bursei private. Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data - se înscriu numărul si data documentelor care atestă plata bursei private. Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atestă plata acesteia se prezintă în original si în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaratia de venit global se transmite prin postă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Sponsorizare entitate nonprofit conform art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003: căsuta se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea unei entităti nonprofit, conform art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entitătii nonprofit.

În situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virată, nu va completa rubrica “Suma”, caz în care organul fiscal va calcula si va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit - se înscrie de către contribuabil denumirea entitătii nonprofit.

Cod de identificare fiscală al entitătii nonprofit - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală a entitătii nonprofit pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entitătii nonprofit.

 

NOTĂ:

Contribuabilii care au realizat în anul de raportare numai venituri din salarii si pentru care angajatorul a efectuat calculul impozitului anual si regularizarea acestuia si solicită virarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sponsorizarea unei entităti nonprofit vor completa formularul, după cum urmează:

- cap. A se completează conform instructiunilor prevăzute pentru acest capitol;

- cap. B-G nu se completează;

- cap. H se completează astfel:

- pct. 1 se completează în situatia în care

contribuabilul a efectuat în cursul anului cheltuieli cu bursa privată: se bifează căsuta “Bursa privată”, iar în rubrica “Suma plătită” se preia suma înscrisă la cap. V rd. E2 “Suma admisă la compensare/restituire” din Fisa fiscală 1;

- pct. 2 se completează conform instructiunilor prevăzute la cap. H pct. 2.

 

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil, înscriindu-se adresa domiciliului fiscal si codul de identificare fiscală ale reprezentantului fiscal.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 201 “Declaratie specială privind veniturile din străinătate”

 

Cod 14.13.01.13/7

 

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate ca urmare a desfăsurării unor activităti în străinătate: activităti independente si cedarea folosintei bunurilor aflate în străinătate. Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare tară-sursă a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie “X” în căsuta special prevăzută în acest scop*).

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute în formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal va fi precedat de litera “R”.

 

B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ

1. Statul în care s-a realizat venitul - se completează cu denumirea tării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

2. Natura veniturilor - se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venit realizat.

3, 4. Data începerii/încetării activitătii - se completează de către contribuabilii care îsi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

 

C. VENIT DIN STRĂINĂTATE

1. Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

2. Pierdere fiscală - se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

 

D. IMPOZIT PLĂTIT ÎN STRĂINĂTATE

Se completează de către contribuabilii care, pentru acelasi venit si în decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât si în străinătate, în vederea calculării si acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.

Tabel: se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv plătit în străinătate pentru venitul realizat în străinătate, astfel:

- col. 1 Tip activitate - se înscrie denumirea corespunzătoare a activitătii generatoare de venit, desfăsurată în străinătate;

- col. 2 Document - se înscriu denumirea documentului care atestă plata impozitului în străinătate, precum si seria si numărul acestuia. Documentul se va anexa la declaratie;

- col. 5 Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare, corespunzător impozitului plătit în străinătate;

- col. 6 Impozit - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

 

NOTĂ:

Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România în anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităti monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Natională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

Veniturile din străinătate realizate si impozitul aferent, exprimate în unităti monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Natională a României, se vor transforma în lei prin intermediul unei valute de circulatie internatională, cum ar fi: dolar S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Natională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

 

E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 


*) Declaratia rectificativă se poate depune până în momentul initierii de către organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 202 “Declaratie specială privind veniturile din activităti independente”

 

Cod 14.13.01.13/4

 

Declaratia se completează si se depune de către contribuabilii care realizează venituri în bani si/sau în natură, provenind din:

- activităti comerciale - fapte de comert, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum si practicarea unei meserii, inclusiv din activităti adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real;

- profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar public, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăsurate în mod independent, în conditiile legii;

- drepturi de proprietate intelectuală - brevete de inventie, desene si modele, mostre, mărci de fabrică si de comert si procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Declaratia se depune de contribuabilii care desfăsoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere ce nu dă nastere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice si persoane juridice.

Declaratia se completează pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia.

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai multi plătitori depun o singură declaratie specială.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie “X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop*).

Declaratia se completează în două exemplare: - originalul se depune:

- la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află locul de defăsurare a activitătii, în cazul în care contribuabilii realizează venituri din activităti comerciale si din profesii libere. În cazul persoanelor fizice care au si puncte de lucru situate în raza teritorială a altor organe fiscale, declaratia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află locul principal de desfăsurare a activitătii principale. Prin loc principal de desfăsurare a activitătii se întelege locul în care se realizează, în întregime sau cu preponderentă, venitul;

- la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de indentificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera “R”.

 

B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ

1. Natura veniturilor - se bifează una dintre căsutele corespunzătoare categoriei de venit realizat: venituri comerciale, venituri din profesii libere sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, după caz.

2. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activitătii principale generatoare de venituri, desfăsurată de contribuabil, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

3. Forma de organizare - se bifează una dintre căsutele corespunzătoare modului de desfăsurare a activitătii: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice ori cu persoane juridice române.

4. Locul principal de desfăsurare a activitătii – se completează adresa locului principal de desfăsurare a activitătii. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa locului principal de desfăsurare a activitătii.

5. Autorizatie/Contract - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăsura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum si denumirea organului care l-a eliberat.

Pentru contribuabilii care desfăsoară activităti în baza unui contract de agent se înscriu numărul si data contractului.

6, 7. Data începerii/încetării activitătii - se completează de către contribuabilii care îsi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Pesoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizatiei de functionare la organul emitent.

 

C. VENIT NET

I. Activitate desfăsurată în mod individual

C1. În cazul persoanelor care realizează venituri din activităti comerciale si/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă.

1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât si din activităti adiacente.

2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.

2.1. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

 


*) Declaratia rectificativă se poate depune până în momentul initierii de către organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

 

3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

3.1. Venit net aferent activitătilor cu regim de retinere la sursă - se înscrie partea din venitul net aferent activitătilor independente pentru care plătile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă, inclusiv veniturile obtinute dintr-o asociere cu o persoană juridică.

4. Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

C2. În cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă sau pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit.

1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât si retinerile în contul plătilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii, retinute de plătitorii de venit.

2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd. 2.1 sau suma rezultată din însumarea cheltuielilor de la rd. 2.2, 2.3, 2.4 si 2.5, după caz.

2.1. Cheltuieli deductibile - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile totale efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contributiile sociale obligatorii plătite.

2.2. Cheltuieli forfetare (60%) - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât drepturile de autor aferente operelor de artă monumentală, cu suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 60% la venitul brut realizat din valorificarea acestor drepturi.

2.3. Cheltuieli forfetare (70%) - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de autor aferente operelor de artă monumentală, cu suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 70% la venitul brut realizat din valorificarea acestor drepturi.

2.4. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează în cazul:

- veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune;

- veniturilor din exercitarea dreptului de suită;

- veniturilor reprezentând remuneratia compensatorie pentru copia privată.

Se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

2.5. Contributii sociale obligatorii plătite – se completează numai de contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contributiile sociale obligatorii plătite.

3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.

4. Pierdere fiscală - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real si care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile efective si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

 

II. ACTIVITATE DESFĂSURATĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ASOCIERE

C3. În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se vor completa doar rd. 3 si rd. 4 din declaratie, după cum urmează:

3. Venit net - se preia suma înscrisă în col. 5 sau col. 6, după caz, rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declaratia anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului.

4. Pierdere fiscală - se preia suma înscrisă în col. 8, rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declaratia anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare si distributia asociatului, conform contractului.

 

C4. În cazul asocierilor constituite între persoane fizice si persoane juridice române, care nu dau nastere unei persoane juridice, se vor completa rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.5), rd. 3 si rd. 3.1 sau rd. 4, după caz, după cum urmează:

1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu dă nastere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor

stabilite în legislatia privind impozitul pe profit/venitul microîntreprinderilor.

2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.5.

2.5. Contributii sociale obligatorii plătite - se înscrie suma reprezentând contributiile sociale obligatorii plătite de asociatii persoane fizice.

3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si contributiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2.

3.1. Venit net aferent activitătilor cu regim de retinere la sursă - se preia suma de la rd. 3.

4. Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislatia privind impozitul pe profit/venitul microîntreprinderilor.

 

D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

Se completează de către contribuabilii care realizează în anul fiscal de raportare venituri din activităti independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.

1. Venit net/Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând venitul net sau pierderea fiscală realizată din activităti independente desfăsurate în perioada de scutire.

 

E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 203 “Declaratie specială privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor”

 

Cod 14.13.01.13/3

 

Declaratia se completează si se depune de către contribuabilii care realizează venituri în bani si/sau în natură provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinător legal, altele decât veniturile din activităti independente, numai în cazul în care contractul de închiriere/arendare încheiat între părti îndeplineste cel putin una dintre următoarele conditii:

- este consolidat în valută;

- contine clauze cu privire la suportarea de către chirias a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui detinător legal;

- cuprinde alte clauze care nu sunt evaluabile la momentul încheierii contractului.

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declaratie specială pentru fiecare sursă.

În cazul cedării folosintei bunurilor detinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie “X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop*).

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune:

- la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul a cărui folosintă este cedată, pentru bunurile imobile; - la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului, pentru bunurile mobile;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera “R”.

 

B. DATE PRIVIND CONTRACTUL ÎNCHEIAT ÎNTRE PĂRTI

1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei căreia i se cedează dreptul de folosintă a bunului - se completează numele si prenumele (denumirea) persoanei căreia i s-a cedat dreptul de folosintă a bunului, conform contractului încheiat între părti.

2. Contract de închiriere/arendare - se completează astfel:

- se elimină din text cuvântul “închiriere” sau “arendare”, în functie de natura contractului încheiat între părti;

- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părti, precum si data înregistrării acestuia.

3. Data începerii realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părti.

4. Data încetării realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părti. Rubricile de la pct. 3 si 4 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaratia specială.

5. Date de identificare ale bunului - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosintă este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (strada, numărul, blocul, etajul, apartamentul), suprafata totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria sasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

6. Natura bunului - se bifează căsuta corespunzătoare naturii bunului a cărui folosintă a fost cedată.

În cazul contractelor care au ca obiect atât închirierea de constructii, cât si închirierea de alte bunuri (terenuri, masini si utilaje agricole etc.), se vor bifa ambele căsute.

În situatia în care în contractul de închiriere nu se mentionează distinct chiria aferentă constructiei si cea aferentă terenului sau altor bunuri, contribuabilul va bifa numai căsuta “Altele”.

Constructiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

7. Determinarea venitului net - se bifează căsuta corespunzătoare în functie de modul de determinare a venitului net (în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli).

 

C. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

Se completează col. C1 “Constructii” în cazul contractelor care au ca obiect închirierea de constructii, respectiv col. C2 “Alte bunuri”, în cazul contractelor care au ca obiect închirierea altor bunuri.

În situatia în care în contractul de închiriere nu se mentionează distinct chiria aferentă constructiei si cea aferentă terenului sau altor bunuri, se va completa numai col. C2.


*) Declaratia rectificativă se poate depune până în momentul initierii de către organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

 

1. Contravaloarea chiriei/arendei, conform contractului - se înscrie contravaloarea (în lei) a chiriei/arendei aferente constructiilor (rd. 1.1) si/sau contravaloarea (în lei) a chiriei/arendei aferente altor bunuri (rd. 2.1), prevăzute în contractul încheiat între părti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plătii acestora.

În situatia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Nu se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, prevăzute în contract - se înscrie suma totală (în lei) a cheltuielilor aferente constructiilor (rd. 1.2) si/sau aferente altor bunuri (rd. 2.2), ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Nu se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

3. Venit brut - se înscrie suma calculată prin majorarea chiriei/arendei cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, respectiv se completează rd. 1.3, prin însumarea datelor înscrise la rd. 1.1 si rd. 1.2, si/sau rd. 2.3, prin însumarea datelor înscrise la rd. 2.1 si rd. 2.2.

În venitul brut se includ si eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosintei bunului.

4. Cheltuieli deductibile:

- se înscrie suma rezultată din aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 50% la venitul brut (rd. 1.3), în cazul constructiilor, si/sau suma rezultată din aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% la venitul brut (rd. 2.3), în cazul altor bunuri, reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

În cazul contribuabililor care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real si conduc evidenta contabilă în partidă simplă, se înscrie suma reprezentând cheltuieli deductibile efectuate în vederea realizării venitului (col. C1 sau col. C2, după caz).

3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1.3 si datele înscrise la rd. 1.4, în cazul constructiilor, si/sau diferenta dintre datele înscrise la rd. 2.3 si datele înscrise la rd. 2.4, în cazul altor bunuri.

6. Total venit net - se înscrie suma obtinută prin cumularea sumelor înscrise la rd. 1.5 si rd. 2.5.

 

D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 204 “Declaratie anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice”

 

Cod 14.13.01.13/2i

 

Declaratia se completează si se depune în cazul asociatiilor fără personalitate juridică, constituite potrivit legii între persoane fizice, care realizează venituri din activităti independente - comerciale si profesii libere, inclusiv din activităti adiacente sau din activităti agricole.

Asociatiile care realizează mai multe categorii de venit depun câte o declaratie pentru fiecare categorie de venit în parte.

Declaratia se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fată de autoritătile publice:

- anual, până la data de 15 martie a anului următor celui în care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori se constată erori în declaratia depusă anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie “X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop*).

Declaratia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află locul principal de desfăsurare a activitătii asociatiei;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asociatiei, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

O copie a declaratiei se va transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie asociatiei.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIATIEI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Se completează denumirea asociatiei si adresa domiciliului fiscal al asociatiei.

Cod de indentificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asociatiei fără personalitate juridică. În cazul în care asociatia fără personalitate juridică este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de litera “R”.


*) Declaratia rectificativă se poate depune până în momentul initierii de către organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

 

B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ

1. Natura veniturilor - se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venituri care s-a realizat în anul fiscal de raportare.

2. Locul principal de desfăsurare a activitătii - se înscrie adresa exactă a locului principal de desfăsurare a activitătii asociatiei.

3. Obiectul principal de activitate - se înscriu obiectul principal de activitate prevăzut în autorizatie sau în contractul de asociere, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

4. Autorizatie/Document de autorizare - se înscriu numărul si data eliberării autorizatiei de functionare care atestă dreptul asociatiei de a desfăsura activităti economice pe teritoriul României, precum si organul emitent.

5. Contract de asociere - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

6. Tipul asociatiei fără personalitate juridică - se bifează căsuta corespunzătoare tipului asociatiei.

7. Nume si prenume responsabil asociatie desemnat prin contract - se înscriu numele si prenumele responsabilului desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei, precum si numărul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.

8. Perioada de functionare - se înscrie data începerii si încetării activitătii, conform contractului.

9. Număr asociati - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociatie.

 

C. VENIT NET

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă în partida simplă a asociatiei fără personalitate juridică. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se înscrie suma reprezentând totalul veniturilor, respectiv totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor realizate din activitătile desfăsurate pe fiecare punct de lucru.

1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activitătile desfăsurate de asociatie atât din activitatea de bază, cât si din cele adiacente acesteia.

2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

3. Venit net - se înscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscal, respectiv diferenta dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2.

4. Pierdere fiscală - se înscrie diferenta dintre cheltuielile aferente deductibile si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscal, respectiv diferenta dintre suma înscrisă la rd. 2 si suma înscrisă la rd. 1.

 

D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

Se completează în cazul asociatiilor care desfăsoară în anul de raportare activităti scutite la plata impozitului pe venit, potrivit legislatiei specifice.

1. Venit net - se înscrie suma reprezentând venitul net realizat de asociatie din activitătile scutite la plata impozitului pe venit.

2. Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de asociatie din activitătile scutite la plata impozitului pe venit.

 

E. DISTRIBUTIA VENITULUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI - TABEL

Col. 1 Nume si prenume asociat - se completează cu numele si prenumele fiecărui asociat.

Col. 2 Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecărui asociat, sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 Domiciliu fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Col. 4 Cota de distribuire a venitului net/pierderii realizat(e) la nivelul asociatiei - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile si pierderile asociatiei, conform contractului de asociere.

Col. 5 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform cotei procentuale de distribuire - se înscrie venitul net distribuit fiecărui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzătoare acestuia, asupra venitului net realizat de asociatie în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 3 “Venit net” din cap. C).

Col. 6 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform altor clauze contractuale - se înscrie venitul net distribuit fiecărui asociat, reprezentând suma prevăzută prin contract. Se completează în situatia în care venitul net distribuit nu se calculează pe baza cotei procentuale de distribuire.

Col. 7 Venit net distribuit, scutit la plata impozitului pe venit - se înscrie venitul net scutit la plata impozitului pe venit conform legii, distribuit fiecărui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzătoare acestuia, asupra venitului net scutit la plata impozitului pe venit realizat de asociatie în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 1 “Venit net” din cap. D) sau potrivit clauzelor contractuale, după caz.

Col. 8 Pierdere fiscală distribuită, aferentă perioadei impozabile - se înscrie pierderea fiscală distribuită asociatului, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, la pierderea fiscală realizată de asociatie în anul de raportare (col. 4 tabel, cap. E x rd. 4 “Pierdere fiscală” din cap. C).

Col. 9 Pierdere fiscală distribuită, aferentă perioadei de scutire - se înscrie pierderea fiscală distribuită asociatului, aferentă perioadei de scutire prevăzute de lege, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, prevăzută în contract, la pierderea fiscală aferentă perioadei de scutire realizată de asociatie în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 2 “Pierdere fiscală” din cap. D).

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 205 “Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit”

 

Cod 14.13.01.13/I

 

Declaratia se completează si se depune de către plătitorii de venit care au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursă, cu exceptia veniturilor de natură salarială si asimilate acestora.

În cazul asociatiilor între persoane fizice si persoane juridice române, declaratia se completează si se depune de către persoana juridică română stabilită prin contractul de asociere, care are obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozitul pe profit/venitul microîntreprinderilor.

Declaratia se depune, după cum urmează:

- până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru veniturile plătite în anul fiscal expirat, prevăzute la pct. 1-7 de la cap. A;

- până la data de 30 iunie a anului curent, pentru veniturile plătite în anul fiscal expirat, prevăzute la pct. 8-14 de la cap. A;

- ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaratia depusă anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie în care se va înscrie “X” în căsuta prevăzută în acest scop*).

Declaratia se completează în două exemplare:

- orginalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau unde acesta este luat în evidentă fiscală, după caz;

- copia se păstrează de către plătitorul de venit.

Plătitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea structurii de date prevăzute în anexa nr. IV.

Suportul magnetic sau optic va fi însotit de exemplarul listat pe hârtie al declaratiei pentru unitatea fiscală, semnat si stampilat, potrivit legii.

 

A. NATURA VENITURILOR

Se bifează căsuta corespunzătoare naturii venitului plătit:

1. venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

2. venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie;

3. venituri obtinute în baza unui contract de agent;

4. venituri obtinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

5. venituri din activitătile de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară;

6. venituri din activităti independente desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

7. venituri din activităti independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică;

8. venituri din dividende;

9. venituri din dobânzi;

10. câstiguri din transferul titlurilor de valoare;

11. venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;

12. venituri din pensii;

13. venituri din premii si din jocuri de noroc;

14. alte venituri.

Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declaratie informativă.

 

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI DE VENIT

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de litera “R”.

 

C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSĂ PE BENEFICIARI DE VENIT

Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice cărora li s-au efectuat plăti în cursul anului fiscal.

Col. 2 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecărui beneficiar de venit, sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 - se înscrie suma reprezentând totalul venitului/profitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal.

Baza de calcul a impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În cazul asociatiilor între persoane fizice si persoane juridice române, profitul/venitul cuvenit persoanei fizice se stabileste potrivit legislatiei privind impozitul pe profit/venitul microîntreprinderilor.

Col. 4 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat si retinut cu ocazia plătilor efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În cazul asocierilor între persoane fizice si persoane juridice române, care nu dau nastere unei persoane juridice, se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit/venit calculat si retinut pentru fiecare asociat,

persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe profit/venitul microîntreprinderilor.


*) Declaratia rectificativă se poate depune până în momentul initierii de către organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 206 “Declaratie privind veniturile din străinătate a căror impunere în România este finală”

 

Cod 14.13.01.13/8

 

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate de aceeasi natură cu cele a căror impunere în România este finală.

Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare tară de sursă a venitului, înscriind veniturile realizate în tara respectivă.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care va înscrie “X” în căsuta special prevăzută de formular în acest scop*).

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute în formular, în două exemplare:

- orginalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal contribuabilul;

- copia se păstrează de contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal va fi precedat de litera “R”.

STATUL ÎN CARE S-A REALIZAT VENITUL

Se completează cu denumirea tării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

 

B. VENITURI REALIZATE ÎN STRĂINĂTATE A CĂROR IMPUNERE ÎN ROMÂNIA ESTE FINALĂ

rd.1-6 - se completează de către contribuabili, în functie de categoria de venit realizat în străinătate.

 

NOTĂ:

Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România în anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităti monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu annual comunicat de Banca Natională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

Veniturile din străinătate realizate si impozitul aferent, exprimate în unităti monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Natională a României, se vor transforma în lei prin intermediul unei valute de circulatie internatională, cum ar fi: dolar S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Natională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

 

C. IMPOZIT PLĂTIT ÎN STRĂINĂTATE

Se completează de către contribuabilii care, pentru acelasi venit si în decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât si în străinătate.

Tabel - se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv plătit în străinătate, pentru venitul obtinut în străinătate: categoria de venit, tip, serie/număr document, data emiterii, autoritatea fiscală emitentă din statul în care a fost realizat venitul si suma plătită reprezentând impozit pe venit.

Documentele care atestă plata impozitului în străinătate se vor anexa la declaratie.

 

D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.


*) Declaratia rectificativă se poate depune până în momentul initierii de către organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se referă.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 207 “Declaratie specială privind veniturile din activităti agricole”

 

Cod 14.13.01.13/9s

 

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură, provenind din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si în solarii, special destinate acestor scopuri, si/sau în sistem irigat, precum si din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea, realizate în mod individual si/sau în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, si care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Declaratia se depune:

- până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie “X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop*).

Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul. În cazul în care în raza teritorială a aceleiasi localităti se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaratie de impunere.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaratia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa venitului (terenul);

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera “R”.

Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile) – se înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comună sau sector al municipiului Bucuresti, după caz.

 

B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ

1. Felul activitătii - se bifează căsuta (căsutele) corespunzătoare tipului de activitate agricolă desfăsurată în anul fiscal de raportare.

2. Contract de asociere:

- se completează numai de către contribuabilii care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice;

- se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

 

C. VENIT NET DIN ACTIVITĂTI AGRICOLE

1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul veniturilor în natură încasate în anul de raportare de către contribuabilii care desfăsoară activităti agricole în mod individual.

2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

Se completează de către contribuabilii care desfăsoară activităti agricole în mod individual.

3. Venit net - se completează astfel:

- în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti agricole în mod individual, se înscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1;

- în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 5 sau col. 6, după caz, rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din

Declaratia anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului.

4. Pierdere fiscală - se completează astfel:

- în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti agricole în mod individual si care în anul de raportare au înregistrat pierderi, se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2;

- în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 8, rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declaratia anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere, realizată în anul fiscal de raportare, si distributia asociatului, conform contractului.

 

D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de către contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

ANEXA Nr. III

 

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor

 

1. Denumire: Declaratie de venit global

1.1. Cod: 14.13.01.13

1.2. Format: A4/t2

1.3. U/M: seturi

1.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete.

Originalul:

- textul - culoare negru intens;

- chenarele - o culoare diferită de negru.

Copia: textul si chenarele - o singură culoare.

1.5. Se difuzează: gratuit

1.6. Se utilizează la: declararea veniturilor care se supun procedurii de globalizare, obtinute în anul fiscal de raportare.

1.7. Se întocmeste în: 2 exemplare;

de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

1.8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul contribuabilului;

- copia la contribuabil.

1.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: Declaratie specială privind veniturile din străinătate

2.1. Cod: 14.13.01.13/7

2.2. Format: A4/t1

2.3. U/M: seturi

2.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

2.5. Se difuzează gratuit.

2.6. Se utilizează la: declararea veniturilor si pierderilor realizate din străinătate.

2.7. Se întocmeste în: 2 exemplare;

de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

2.8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul contribuabilului;

- copia la contribuabil.

2.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: Declaratie specială privind veniturile din activităti independente

3.1. Cod: 14.13.01.13/4

3.2. Format: A4/t1

3.3. U/M: seturi

3.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

3.5. Se difuzează: gratuit.

3.6. Se utilizează la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din activităti independente, pe categorii de venit si pe fiecare sursă de realizare.

3.7. Se întocmeste în: 2 exemplare;

de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

3.8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;

- copia la contribuabil.

3.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Denumire: Declaratie specială privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor

4.1. Cod: 14.13.01.13/3

4.2. Format: A4/t1

4.3. U/M: seturi

4.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

4.5. Se difuzează: gratuit.

4.6. Se utilizează la: declararea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor, pe fiecare sursă.

4.7. Se întocmeste în: 2 exemplare;

de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

4.8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;

- copia la contribuabil.

4.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. Denumire: Declaratie anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice

5.1. Cod: 14.13.01.13/2i

5.2. Format: A4/t2

5.3. U/M: seturi

5.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete.

5.5. Se difuzează: gratuit.

5.6. Se utilizează la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asociatiei.

5.7. Se întocmeste în: 2 exemplare de asociatul desemnat.

5.8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul asociatiei.

- copia la asociatie.

5.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al asociatiei.

6. Denumire: Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit

6.1. Cod: 14.13.01.13/I

6.2. Format: A4/t1

6.3. U/M: seturi

6.4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistentă, asigurat gratuit de către unitătile fiscale teritoriale.

6.5. Se utilizează la: declararea impozitului retinut prin stopaj la sursă, pentru fiecare beneficiar de venit.

6.6. Se întocmeste în: 2 exemplare, de plătitorul de venituri cu regim de retinere la sursă a impozitului.

6.7. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul sau domiciliul plătitorului de venit;

- copia la plătitorul de venit.

6.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

7. Denumire: Declaratie privind veniturile din străinătate a căror impunere în România este finală

7.1. Cod: 14.13.01.13/8

7.2. Format: A4/t1

7.3. U/M: seturi

7.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

7.5. Se difuzează: gratuit.

7.6. Se utilizează la: declararea veniturilor obtinute din străinătate a căror impunere în România este finală.

7.7. Se întocmeste în: 2 exemplare;

de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

7.8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul contribuabilului;

- copia la contribuabil.

7.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

8. Denumire: Declaratie specială privind veniturile din activităti agricole

8.1. Cod: 14.13.01.13/9s

8.2. Format: A4/t1

8.3. U/M: seturi

8.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

8.5. Se difuzează: gratuit.

8.6. Se utilizează la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din activităti agricole de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe fiecare sursă de realizare.

8.7. Se întocmeste în: 2 exemplare;

de: contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

8.8. Circulă: - originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;

- copia la contribuabil.

8.9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. IV

 

INSTRUCTIUNI

pentru transmiterea pe cale electronică a Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit

 

Cod 14.13.01.13/I

 

Declaratia informativă 205 se depune la organul fiscal în format electronic însotit de formularul listat.

Formatul electronic al declaratiei informative 205 se poate obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe dischete 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibile MS-DOS.

Programul de asistentă este distribuit contribuabililor gratuit de unitătile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro .

Informatiile din declaratia informativă 205 vor fi transmise într-un fisier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu “carriage return” si “linefeed”. Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fisierul text contine două tipuri de înregistrări: Prima înregistrare va contine informatiile:

- codul de identificare fiscală al plătitorului de venit (13 caractere numerice);

- natura veniturilor codificată conform listei (2 caractere numerice);

- total impozit retinut de plătitor (12 caractere numerice).

Următoarele înregistrări vor contine informatiile:

- codul numeric personal (13 caractere numerice);

- baza de calcul a impozitului (12 caractere numerice);

- impozitul retinut (12 caractere numerice).

Lista veniturilor cu regim de retinere la sursă:

01. venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

02. venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie;

03. venituri obtinute în baza unui contract de agent;

04. venituri obtinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

05. venituri din activitătile de expertiză contabilă si tehnică judiciară si extrajudiciară;

06. venituri din activităti independente desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

07. venituri din activităti independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică;

08. venituri din dividende;

09. venituri din dobânzi;

10. câstiguri din transferul titlurilor de valoare;

11. venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;

12. venituri din pensii;

13. venituri din premii si din jocuri de noroc;

14. alte venituri.

Numele fisierului text este format astfel:

aaaa_nnnnnnnnnnnnn_ss.205, unde:

aaaa - anul înregistrării venitului (>2000);

nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală;

ss - natura veniturilor, codificată conform listei;

..205” - extensia fisierului.

Exemplu: fisierul cu numele 2004_19_09.205 (unde:

aaaa = 2004, nnnnnnnnnnnnn = 19, ss = 09) si continutul:

- prima înregistrare

19,09,779890

- următoarele înregistrări

1111111111126,777777777777,222222

1111111111134,555555555555,555555

1111111111150,546546546,2113.

 

ANEXA Nr. V

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

ANEXA Nr. VI

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 220 “Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor”

 

Cod 14.13.01.13/3p

 

Declaratia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinător legal.

Declaratia se depune de către:

- contribuabilii care realizează venituri dintr-o sursă nouă în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părti, o dată cu înregistrarea acestuia;

- contribuabilii care au contracte încheiate din anii precedenti si care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, o dată cu cererea de optiune.

Nu depun declaratie estimativă contribuabilii care realizează venituri din arendare.

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declaratie estimativă pentru fiecare sursă.

În situatia închirierii bunurilor detinute în comun, fiecare coproprietar completează si depune câte o declaratie privind veniturile estimate, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Tara - se completează de către contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România.

Cod numeric personal/Numr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de litera “R”.

 

B. DATE PRIVIND CONTRACTUL ÎNCHEIAT ÎNTRE PĂRTI

rd. 1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei căreia i se cedează dreptul de folosintă a bunului - se completează numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice căreia i s-a cedat folosinta bunului.

rd. 2. Contract de închiriere - se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părti, precum si data înregistrării acestuia.

rd. 3. Data începerii realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părti.

rd. 4. Data încetării realizării venitului - se înscrie data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părti.

rd. 5. Date de identificare ale bunului - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosintă este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (strada, numărul, blocul, etajul, apartamentul), suprafata totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria sasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici.

rd. 6. Determinarea venitului net - se bifează căsuta corespunzătoare în functie de modul de determinare a venitului net (în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli).

 

C. VENIT ESTIMAT

rd. 1. Contravaloarea chiriei, conform contractului – se înscrie contravaloarea (în lei) a chiriei, prevăzută în contractul încheiat între părti pentru anul fiscal în curs.

rd. 2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, prevăzute în contract - se înscrie suma totală (în lei) a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

rd. 3. Venit brut estimat - se înscrie suma calculată prin majorarea chiriei înscrise în contract cu suma reprezentând cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, respectiv se adună datele înscrise la rd. 2 cu datele înscrise la rd. 1.

rd. 4. Cheltuieli deductibile estimate - se completează de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real si conduc evidenta contabilă în partida simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat.

rd. 5. Venit net estimat - se completează de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real si care conduc evidenta contabilă în partidă simplă.

Se înscrie diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile deductibile estimate, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 3 si suma înscrisă la rd. 4.

 

D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare al reprezentantului fiscal.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 224 “Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”

 

Cod 14.13.01.13/5

 

Declaratia se completează de către persoanele fizice rezidente care îsi desfăsoară activitatea în România si obtin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate în România.

Termen de depunere:

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se înscrie “X” în căsuta special prevăzută în acest scop*).

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Nr. de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Documentul care reglementează raportul de muncă – se înscriu numărul si data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

 

B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE ÎSI DESFĂSOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

 

Cod de identificare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal si are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislatiei române.

Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

 

C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMĂ DE SALARII DIN STRĂINĂTATE

 

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani si/sau în natură, realizate de contribuabil în luna de raportare.

rd. 2. Contributii sociale datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contributiilor obligatorii, datorate de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii, si plătite (rd. 2a + rd. 2b + rd. 2c):

2a) contributia pentru asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contributia individuală de asigurări sociale, datorată potrivit prevederilor legale;

2b) contributia pentru asigurările de somaj - se înscrie suma reprezentând contributia pentru protectia socială a somerilor, datorată potrivit prevederilor legale;

2c) contributia pentru asigurările sociale de sănătate – se înscrie suma reprezentând contributia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit prevederilor legale.

rd. 3. Venit net - se calculează ca diferentă între venitul brut si suma totală a contributiilor sociale datorate, potrivit legii (rd. 1 - rd. 2).

rd. 4. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestă dreptul de deducere. Se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.

rd. 5. Cotizatia sindicală plătită: se înscrie suma reprezentând cotizatia sindicală plătită în luna de raportare;

rd. 6. Contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale: se înscrie suma reprezentând contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel încât la nivelul anului să nu depăsească echivalentul în lei a 200 de euro;

rd. 7. Venit bază de calcul:

- pentru functia de bază: se înscrie suma calculată prin scăderea deducerilor personale (rd. 4), a cotizatiei sindicale plătite (rd. 5) si a contributiilor la schemele facultative de pensii ocupationale (rd. 6) din venitul net (rd. 3);

- în celelalte cazuri: se preia suma înscrisă la rd. 3.

rd. 8. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului bază de calcul (rd. 7).

 

D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 


*) Declaratia rectificativă se poate depune până în momentul initierii de către organul fiscal a unei actiuni de cont rol fiscal privind perioada la care se referă.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 178/2000*)

privind produsele cosmetice

 


*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 379/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 4 octombrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 178/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000, iar ulterior a fost modificată si completată prin Legea nr. 508/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002 si prin Legea nr. 264/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 17 iunie 2003.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează conditiile care trebuie să fie respectate la fabricarea si punerea pe piată a produselor cosmetice de uz uman.

Art. 2. - Pentru aplicarea prezentei legi termenii si sintagmele de mai jos semnifică după cum urmează:

a) produs cosmetic - orice substantă sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părti externe ale corpului uman, precum piele, păr, unghii, buze, organe genitale externe sau cu dintii si mucoasa bucală, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăta, a le parfuma, a le modifica aspectul si/sau a le corecta mirosurile corporale si/sau a le proteja ori a le mentine în bună stare;

b) ingredient cosmetic - orice substantă sau preparat de origine sintetică ori naturală folosit în compozitia unui produs cosmetic, cu exceptia impuritătilor din materiile prime folosite, materialelor tehnice auxiliare folosite în prepararea produsului final, dar care nu sunt prezente în acesta, si a materialelor folosite în cantităti strict necesare ca solventi sau purtători de parfum ori compozitii aromatice;

c) coloranti cosmetici - substante care se adaugă în produse cosmetice în scopul colorării produsului si/sau a unor părti ale corpului uman;

d) conservanti - substante care se adaugă în produsele cosmetice, în scopul principal de a inhiba dezvoltarea microorganismelor în aceste produse;

e) filtre ultraviolete - substante care se adaugă în produsele cosmetice pentru a filtra anumite radiatii ultraviolete, în scopul protejării pielii de efectele nedorite ale acestor radiatii;

f) lot de fabricatie - o cantitate definită în materie primă, material de ambalare sau produs finit, fabricată în conditii identice printr-un proces sau o serie de procese, astfel încât să poată fi considerată omogenă;

g) număr de lot de fabricatie - o combinatie distinctivă de numere si/sau de litere, care în mod specific identifică un lot;

h) dată de minimă durabilitate - data până la care un produs, depozitat în conditii corespunzătoare, continuă să îsi îndeplinească functiunile initiale si respectă prevederile art. 5;

i) notificare - demersul administrativ care constă în transmiterea în formă scrisă către Ministerul Sănătătii a intentiei de punere pe piată a unui produs cosmetic;

j) principii de bună practică de fabricatie a produselor cosmetice - ansamblul de reguli care grupează principii generale, proceduri, actiuni si verificări ce se exercită asupra procesului de fabricatie a produselor cosmetice;

k) etichetă - orice material scris care contine elemente de identificare a produsului si, după caz, instructiuni de utilizare pentru consumator;

l) ambalaj primar - material care vine în contact direct cu produsul cosmetic, folosit la mentinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toată perioada de valabilitate;

m) ambalaj secundar - material folosit la protejarea ambalajului primar;

n) produs cosmetic finit - produsul cosmetic în formula sa finală, asa cum este introdus pe piată si oferit consumatorului final, sau prototipul acestuia;

o) prototip - primul model sau design al unui produs cosmetic care nu a fost fabricat în loturi si de la care produsul cosmetic finit este copiat sau dezvoltat;

p) perioada după deschidere - perioada de timp în care un produs cosmetic finit poate fi folosit în sigurantă, calculată din momentul primei deschideri a ambalajului primar si începerii utilizării produsului.

Art. 3. - Lista cuprinzând categoriile de produse cosmetice, asa cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. a), este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. - Ministerul Sănătătii reprezintă autoritatea natională competentă pentru reglementarea comercializării produselor cosmetice, notificarea acestora în întocmirea si administrarea bazei de date, inspectia si controlul pe piată, informarea populatiei, înregistrarea cazurilor semnalate privind efectele adverse asupra populatiei, cauzate de produsele cosmetice, raportarea către Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL II

Conditii impuse produselor cosmetice pentru securitatea consumatorilor

 

Art. 5. - Produsele cosmetice puse pe piată nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt folosite în conditii normale sau rational previzibile de folosire, tinându-se seama, în special, de prezentarea produsului, etichetarea, instructiunile privind utilizarea si îndepărtarea acestuia, precum si de orice altă indicatie prevăzută de producător, de reprezentantul său autorizat sau de orice altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piată a produsului. Aceste indicatii nu vor scuti nici o persoană, în nici o circumstantă, de a se conforma cu alte dispozitii ale prezentei legi.

Art. 6. - (1) Se interzice punerea pe piată a produselor cosmetice în a căror compozitie se găsesc:

a) substante interzise de Ministerul Sănătătii pentru a fi utilizate în compozitia produselor cosmetice;

b) substante în afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sănătătii;

c) agenti de colorare, altii decât cei stabiliti de Ministerul Sănătătii, cu exceptia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea părului;

d) agenti de colorare folositi în afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sănătătii, cu exceptia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea părului;

e) conservanti, altii decât cei stabiliti de Ministerul Sănătătii;

f) conservanti, în afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sănătătii, cu exceptia cazului în care sunt folosite alte concentratii, pentru scopuri specifice, care reies din prezentarea produsului;

g) filtre UV, altele decât cele stabilite de Ministerul Sănătătii;

h) filtre UV, folosite în afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sănătătii.

(2) Prezenta urmelor unor substante dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) este permisă numai dacă, din punct de vedere tehnic, nu poate fi evitată în conditiile unei bune practici de fabricatie si se respectă prevederile art. 5.

Art. 7. - (1) Fără a se prejudicia îndeplinirea obligatiilor ce derivă din art. 5, se interzice:

a) introducerea pe piată a produselor cosmetice în legătură cu formula finală, cât si a celor continând ingrediente sau combinatii de ingrediente care, pentru a îndeplini cerintele prezentei legi, au fost testate pe animale, folosindu-se o metodă, alta decât cea alternativă, după data la care aceasta din urmă a fost validată si adoptată la nivelul Uniunii Europene, tinându-se seama de evolutia procesului de validare din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică;

b) testarea pe animale a produselor cosmetice finite, pentru a îndeplini cerintele prezentei legi;

c) testarea pe animale a ingredientelor sau combinatiilor de ingrediente, pentru a îndeplini cerintele prezentei legi, începând cu data la care aceste teste trebuie să fie înlocuite de metodele alternative validate sau stabilite de Comisia Europeană. Metodele alternative sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

(2) Ministerul Sănătătii asigură, prin ordin al ministrului, preluarea noilor metode alternative, în acord cu progresul realizat în validarea si adoptarea acestora de către Comisia Europeană, în conformitate cu următoarele termene-limită: 11 martie 2009, pentru testarea ingredientelor sau combinatiilor de ingrediente, si 11 martie 2013, pentru testele de toxicitate cu doză repetată, toxicitate reproductivă si toxicocinetică.

(3) În situatii exceptionale, atunci când există un motiv  întemeiat în ceea ce priveste siguranta unui ingredient cosmetic existent, Ministerul Sănătătii poate solicita Comisiei Europene să acorde o derogare de la prevederile alin. (1). Cererea de derogare trebuie să contină o evaluare a situatiei si să indice măsurile necesare. Pe baza cererii si după consultarea Comitetului Stiintific pentru Cosmetice si Produse Nealimentare, Comisia Europeană poate autoriza derogarea prin decizie motivată. Această autorizare trebuie să contină conditiile în care s-a acordat derogarea, obiectivul specific, durata si raportarea rezultatelor.

(4) Derogarea poate fi acordată numai dacă:

a) ingredientul se foloseste în mod frecvent si nu poate fi înlocuit de un alt ingredient cu functie similară;

b) problema de sănătate umană specifică este fundamentată si nevoia de a recurge la testări pe animale este justificată si sustinută de un protocol de cercetare detaliat, propus ca bază de evaluare.

Art. 8. - (1) Este interzisă folosirea în produsele cosmetice a substantelor clasificate ca fiind cancerigene, mutagenice sau toxice pentru reproducere, din categoriile 1, 2 si 3, asa cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

(2) O substantă clasificată în categoria 3 poate fi folosită în produsele cosmetice numai dacă a fost evaluată de Comitetul Stiintific pentru Cosmetice si Produse Nealimentare al Comisiei Europene si a fost acceptată pentru a fi folosită în produse cosmetice.

Art. 9. - (1) Listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si cuprind:

a) substantele utilizate în limite de admisibilitate si în conditiile impuse de Ministerul Sănătătii;

b) agentii de colorare, cu exceptia celor care urmează să fie folositi numai la colorarea părului, conservantii care pot fi folositi numai în anumite conditii si limite admisibile, filtrele UV care pot fi folosite numai în anumite conditii si limite admisibile;

c) conservantii;

d) filtrele UV.

(2) Listele cuprinzând substantele interzise, precum si substantele care nu fac obiectul prezentei legi vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Listele prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi actualizate în functie de progresul tehnic, prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 10. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 6 si fără a aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 309/729/2001 privind inventarul pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, Ministerul Sănătătii poate autoriza folosirea pe teritoriul României a substantelor care nu sunt prevăzute în lista de substante permise pentru anumite produse cosmetice, în următoarele conditii:

a) autorizarea trebuie să se limiteze la o perioadă maximă de 3 ani;

b) să se efectueze o verificare oficială a produselor cosmetice care contin substanta sau preparatul a cărui utilizare a fost autorizată;

c) produsul cosmetic astfel fabricat trebuie să poarte o indicatie distinctă, care va fi precizată în autorizatie.

(2) Ministerul Sănătătii trebuie să informeze Comisia Europeană si statele membre despre decizia de autorizare luată conform alin. (1), în decurs de două luni de la data intrării în vigoare a autorizatiei.

(3) Înainte de expirarea termenului de 3 ani, prevăzut la alin. (1) lit. a), Ministerul Sănătătii poate înainta Comisiei Europene o cerere pentru includerea pe lista substantelor permise a substantei care a primit autorizarea natională, conform alin. (1). Concomitent va comunica documentatia pe care se întemeiază această cerere si va indica utilizările cărora le este destinată substanta.

Art. 11. - Produsele cosmetice pot fi puse pe piată pe teritoriul României numai dacă producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piată a produsului cosmetic importat este înregistrată legal în România si a notificat Ministerului Sănătătii intentia de punere în circulatie a produselor cosmetice.

Art. 12. - Notificarea constă în transmiterea, în formă scrisă si/sau electronică, a următoarelor date:

a) numele/denumirea producătorului, a reprezentantului său autorizat, a beneficiarului fabricării produsului cosmetic si numărul de înregistrare la registrul comertului a producătorului, respectiv a reprezentantului său autorizat;

b) sediul în România al producătorului sau al reprezentantului său autorizat;

c) tara de origine pentru produsul cosmetic fabricat în afara teritoriului României;

d) denumirea comercială a produsului cosmetic;

e) functia de produs cosmetic;

f) declaratia de conformitate prin care producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piată a produsului cosmetic importat îsi asumă responsabilitatea conformării produselor cosmetice fabricate/importate cu prevederile prezentei legi.

Art. 13. - (1) Notificarea unui produs cosmetic care se introduce pe piată pe teritoriul României se face la Ministerul Sănătătii, prin transmiterea în formă scrisă si/sau electronică a formularului de notificare. Ministerul Sănătătii înregistrează notificarea, comunică celui care a transmis-o numărul notificării si face publică lista produselor cosmetice notificate.

(2) Notificarea devine efectivă din momentul transmiterii datelor prevăzute la art. 12.

(3) Orice modificare a informatiilor transmise Ministerului Sănătătii, conform prevederilor art. 12, va fi adusă la cunostintă acestuia în termen de 30 de zile de la data aparitiei modificării.

Art. 14. - (1) În scopul exercitării controlului de către autoritătile competente producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piată a unui produs cosmetic importat trebuie să detină la adresa specificată pe etichetă următoarele date:

a) compozitia calitativă si cantitativă a produsului; informatiile privind compozitia parfumată si parfumurile sunt limitate la numele si la numărul de cod ale compozitiei, precum si la identitatea furnizorului;

b) specificatiile fizico-chimice si microbiologice pentru materiile prime si produsul finit si criteriile de control de puritate si microbiologie pentru produsul cosmetic;

c) metoda de fabricare conform normelor de bună practică de fabricatie a produselor cosmetice în vigoare;

d) numele persoanei responsabile cu fabricarea sau importul pentru prima dată al unui produs cosmetic în Uniunea Europeană; persoana responsabilă trebuie să posede un nivel adecvat de calificare profesională sau experientă, în conformitate cu legislatia si practica statului membru al Uniunii Europene unde sunt fabricate sau unde sunt prima dată importate produsele cosmetice;

e) evaluarea riscului pentru sănătatea umană al produsului cosmetic. Pentru aceasta fabricantul va tine seama de profilul toxicologic general al ingredientelor folosite, de structura lor chimică si de nivelul de expunere,

în special de caracteristicile de expunere specifice zonei în care produsul va fi aplicat sau de populatia căreia îi este destinat; pentru produsele destinate copiilor sub 3 ani, precum si pentru cele destinate exclusiv igienei intime externe trebuie să existe o evaluare specifică a securitătii pentru sănătatea umană. În cazul în care produsul se fabrică în diferite localităti pe teritoriul României sau al statelor membre ale Uniunii Europene, producătorul poate să aleagă o singură locatie/loc, unde informatiile privind produsul sunt disponibile. În acest sens, la solicitarea autoritătilor competente pentru monitorizarea produsului sau a altor autorităti cu competente de control, producătorul este obligat să precizeze adresa la care informatiile sunt rapid accesibile;

f) numele si adresa persoanelor calificate responsabile care au evaluat produsul din punctul de vedere al sigurantei pentru sănătatea umană; persoanele responsabile pentru evaluare trebuie să aibă diplomă de studii superioare în specialitătile: farmacie, toxicologie, dermatologie, medicină sau o specialitate similară, asa cum este definită în cuprinsul Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;

g) datele existente cu privire la efectele nedorite pentru sănătatea umană, provocate de produsele cosmetice ca urmare a utilizării;

h) dovada privind efectul declarat al produsului cosmetic, în cazul în care natura acestuia o justifică;

i) informatii privind orice testări pe animale, efectuate de producător, agentii sau furnizorii săi, legate de dezvoltarea produsului sau de evaluarea sigurantei produsului cosmetic ori a ingredientelor sale, inclusiv orice testare pe animale, efectuată în scopul respectării unor reglementări nationale din tările care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

(2) În cazul în care pe etichetă sunt indicate mai multe adrese ale fabricantului, respectiv importatorului, se va sublinia adresa la care se află dosarul privind produsul cosmetic.

(3) Fără a se aduce prejudicii protejării secretului comercial si proprietătii intelectuale, producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă cu introducerea pe piată a unui produs cosmetic importat va asigura ca informatia prevăzută la alin. (1) lit. a) si g) să fie accesibilă publicului în orice format, inclusiv electronic; informatiile prevăzute la alin. (1) lit. a), care vor fi accesibile publicului, vor fi limitate la informatiile cantitative ale substantelor periculoase reglementate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001.

(4) Evaluarea sigurantei pentru sănătatea umană, asa cum este prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. e), va fi efectuată în conformitate cu principiile de bună practică de laborator prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum si inspectia si verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substantelor chimice.

Art. 15. - Datele prevăzute la art. 14 vor fi prezentate în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională.

Art. 16. - În urma efectuării actiunii de verificare întreprinse de reprezentantii împuterniciti ai organelor de control abilitate, producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piată a unui produs cosmetic importat, după caz, este obligat să asigure accesul acestora la datele prevăzute la art. 14, în cel mult 72 de ore de la solicitare.

Art. 17. - (1) Produsele cosmetice pot fi puse pe piată numai dacă pe recipient si pe ambalaj informatiile următoare sunt inscriptionate vizibil, lizibil si cu caractere care nu se sterg usor; în ceea ce priveste informatiile prevăzute la lit. i), acestea pot fi inscriptionate doar pe ambalaj. Se vor indica următoarele date:

a) numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piată stabilite în Uniunea Europeană sau abrevierea, dacă aceasta permite identificarea persoanelor respective;

b) sediul sau adresa din statul membru al Uniunii Europene a producătorului sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piată în Uniunea Europeană a unui produs cosmetic importat sau abrevierea sa, atât timp cât aceasta este posibil de identificat;

c) tara de origine pentru produsele fabricate în afara statelor membre ale Uniunii Europene;

d) continutul nominal în momentul ambalării produsului, indicat în greutate sau în volum, exceptând ambalajele ce contin mai putin de 5 grame sau mai putin de 5 mililitri, esantioanele gratuite si dozele unice. În ceea ce priveste ambalajele în care se comercializează produse într-un ansamblu de bucăti si pentru care indicarea greutătii sau a volumului nu este semnificativă, continutul poate să nu fie indicat, dar se va mentiona pe ambalaj numărul de bucăti; această mentiune nu este necesară atunci când numărul de piese este usor de determinat din exterior sau dacă produsul este comercializat în mod uzual ca unitate;

e) data de minimă durabilitate indicată prin sintagma “A se folosi preferabil înainte de ...”, urmată de dată sau de indicarea locului de pe ambalaj unde se află inscriptionată această dată. Data trebuie clar mentionată, indicându-se, în ordine si cu cifre arabe, fie luna si anul, fie ziua, luna si anul. Dacă este necesar, această informatie va fi suplimentată de o indicare a conditiilor care trebuie îndeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmată.

Indicarea datei de durabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice a căror durabilitate minimă depăseste 30 de luni. Pentru acestea mentiunile se completeză cu indicarea perioadei, după deschiderea produsului cosmetic, în care poate fi folosit în sigurantă de către consumatori. Această informatie va fi redată prin simbolul prevăzut în anexa nr. 2, urmat de perioada de utilizare exprimată în luni si/sau ani;

f) precautiunile speciale la utilizare, în special cele referitoare la ingredientele mentionate în listele prevăzute la art. 9 alin. (1) si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si care trebuie inscriptionate pe ambalaj, precum si informatiile speciale de avertizare pentru produsele cosmetice de uz profesional, în special cele pentru coafură.

În situatia în care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi alăturat un prospect, o banderolă ori un cartonas care va contine informatiile necesare consumatorilor, fie abreviat, fie prin utilizarea simbolului prevăzut în anexa nr. 3, care trebuie să figureze pe recipient si pe ambalaj;

g) functia produsului cosmetic, exceptând cazul în care aceasta rezultă din prezentarea produsului;

h) numărul lotului de fabricatie, marcat pe recipient sau pe ambalaj, după caz, ori o indicatie care să permită identificarea produsului;

i) lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compozitia produsului cosmetic, în ordinea descrescătoare a greutătii în momentul încorporării lor; această listă este precedată de cuvântul singrediente”. În cazul în care, din motive practice legate de spatiu, acest lucru nu este posibil, va fi alăturat un prospect, o banderolă ori un cartonas ce trebuie să contină informatia necesară consumatorului si va fi inscriptionată pe recipient ori pe ambalaj informatia abreviată ori simbolul prevăzut prin ordin al ministrului sănătătii. Se vor mentiona ingredientele în concentratie mai mică de 1%, fără o ordine anume, după cele a căror concentratie este mai mare de 1%. Colorantii se pot mentiona după celelalte ingrediente. Pentru produsele cosmetice decorative comercializate în mai multe culori/nuante se mentionează toti agentii de colorare folositi, precedati de sintagma “poate contine” sau de simbolul .+/-”. Compozitiile de parfumare sau de aromatizare si materiile lor prime vor fi mentionate prin cuvântul “parfum”, respectiv “aromă”. Substantele cuprinse în listele prezentate la art. 9 alin. (1) lit. a) si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, pentru care există mentiunea de a fi inscriptionate pe amabalaj, vor fi incluse pe lista ingredientelor, indiferent de functiunea pe care o au în produsul cosmetic.

(2) Acolo unde, din motive practice legate de dimensiunea sau de forma recipientelor ori a ambalajelor, nu este realizabilă inscriptionarea informatiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) si i), acestea se înscriu pe o etichetă, o banderolă, un prospect sau un pliant care este alăturat produsului. În cazul săpunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici, unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau formă, să fie scrise informatiile prevăzute la alin. (1) lit. i) pe un prospect, o etichetă, o banderolă, un pliant sau un cartonas atasat, aceste informatii vor fi scrise pe un pliant pus în imediata vecinătate a recipientului în care produsul cosmetic este expus spre vânzare.

(3) Pentru produsele cosmetice care nu sunt preambalate si care sunt ambalate la punctul de vânzare la cererea cumpărătorului ori care sunt preambalate pentru imediata vânzare, regulile detaliate pentru modul de indicare a informatiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. - Informatiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)-f) si h) trebuie să fie scrise în limba română, cu exceptia listei cuprinzând ingredientele, unde se vor folosi denumirile din Nomenclatorul international pentru produse cosmetice - INCI, iar colorantii vor fi scrisi conform numărului din Indexul culorilor - Colour Index.

Art. 19. - (1) Ministerul Sănătătii nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piată a produselor cosmetice care îndeplinesc cerintele prevăzute de prezenta lege.

(2) În vederea asigurării unui tratament medical prompt si adecvat în cazul unor situatii cu risc pentru sănătate, la solicitarea Ministerului Sănătătii, producătorul, importatorul sau persoana responsabilă cu introducerea pe piată trebuie să asigure furnizarea informatiilor necesare si adecvate privind substantele folosite în produsele cosmetice.

(3) Ministerul Sănătătii este autoritatea natională competentă care asigură transmiterea informatiilor prevăzute la alin. (2) către oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, la solicitarea acestora, luând măsurile necesare pentru ca informatia să fie transmisă doar în scopul aplicării unui tratament medical adecvat.

Art. 20. - (1) În etichetare, prezentarea spre vânzare sau promovarea produsului se interzice întrebuintarea textelor, denumirilor, mărcilor, imaginilor sau a altor însemne care atribuie produselor caracteristici pe care acestea nu le au.

(2) Producătorul ori persoana responsabilă cu introducerea pe piată a produsului poate mentiona, pe ambalaj sau pe orice alt document, nota, eticheta, banderola ce însoteste ori care se referă la produs, că produsul nu a fost testat pe animale, numai dacă producătorul sau furnizorul său de materii prime nu a efectuat testări pe animale pentru produsul final ori pentru prototip sau nu a folosit nici un ingredient testat pe animale de către terte persoane, în scopul formulării de produse cosmetice noi.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 21. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 22. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 14, 15 si 18, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 16, 17 si 20, cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 5, 6, 7, 8, 11, art. 19 alin. (2) si art. 24, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 23. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si ai Ministerului Sănătătii.

(2) Organele de control abilitate potrivit alin. (1) pot dispune justificat oprirea temporară sau definitivă a fabricării si/sau a punerii pe piată a produselor cosmetice care nu corespund cerintelor prezentei legi si care pot

afecta viata sau sănătatea consumatorilor.

(3) Organele de control pot preleva probe de produs cosmetic pe care le consideră necesare, în vederea efectuării de analize.

Art. 24. - În cazul în care Ministerul Sănătătii constată, pe baza unor dovezi întemeiate, că un produs cosmetic, desi respectă cerintele prezentei legi, reprezintă un pericol pentru sănătate, poate interzice provizoriu comercializarea acelui produs sau poate impune conditii speciale pentru comercializarea acestuia pe teritoriul României. În acest caz, va informa imediat Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene asupra acestei decizii si asupra motivelor care au fundamentat această decizie.

Art. 25. - Reprezentantii împuterniciti ai organelor de control sunt obligati să respecte caracterul secret al informatiilor continute în documentele prevăzute la art. 12 si 14 sau de care au luat cunostintă în timpul actiunilor de control.

Art. 26. - (1) Ministerul Sănătătii este autoritatea natională competentă, care transmite informatii Comisiei Europene referitoare la dispozitiile art. 12 si 14, în scopul publicării în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(2) Ministerul Sănătătii asigură cooperarea cu autoritătile competente ale statelor membre, pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 27. - În cazul în care Ministerul Sănătătii a decis, potrivit art. 24, interzicerea provizorie sau restrictionarea comercializării unui produs cosmetic, acesta informează în scris, în termen de 72 de ore, partea interesată/implicată despre această măsură, indicând motivele deciziei si măsurile de remediere recomandate, în conformitate cu reglementările legale existente, precum si data limită până la care acestea pot fi aplicate.

Art. 28. - Prevederile art. 22 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 29. - Avizul produsului cosmetic, eliberat de Ministerul Sănătătii anterior intrării în vigoare a prezentei legi, este valabil până la data de 31 decembrie 2002 numai în cazul în care informatiile comunicate cu ocazia obtinerii avizului nu au fost modificate.

Art. 30. - Ministerul Sănătătii va stabili, până la data de 31 decembrie 2006, procedura prin care unele substante si preparate chimice pot fi autorizate temporar, pentru a fi utilizate în produsele cosmetice, mecanismul de acces la informatiile despre substantele folosite în fabricarea produselor cosmetice necesare pentru asigurarea tratamentelor medicale adecvate în cazul unor situatii cu risc pentru sănătate, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 31. - Prevederile prezentei legi nu se aplică produselor care contin substante prevăzute în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 14 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 32. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) pct. 21 si 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile referitoare la înregistrarea produselor cosmetice cuprinse în art. 4 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, cu modificările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 670/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001;

d) orice alte dispozitii contrare.

Art. 33. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând categoriile de produse cosmetice

 

- Creme, emulsii, lotiuni, geluri si uleiuri pentru piele (mâini, fată, picioare etc.)

- Măsti pentru fată (cu exceptia produselor care actionează ca abrazive superficiale ale pielii pe cale chimică)

- Baze nuantatoare (lichide, paste, pudre etc.)

- Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc.

- Săpunuri de toaletă, săpunuri deodorante etc.

- Parfumuri, ape de toaletă, ape de colonie etc.

- Preparate pentru baie si dus (săruri, spume, uleiuri, geluri etc.)

- Depilatoare

- Deodorante si antiperspirante

- Produse pentru îngrijirea părului:

- nuantatoare si decolorante;

- produse pentru ondulare, îndreptare si fixare;

- produse pentru aranjare (decorare);

- produse pentru curătare (lotiuni, pudre, sampoane etc.);

- produse de conditionare (lotiuni, creme, uleiuri etc.);

- produse de coafare (lotiuni, lacuri, briantine etc.)

- Produse pentru ras (creme, spume, lotiuni etc.)

- Produse pentru machiaj si îndepărtarea acestuia de pe fată si ochi

- Produse destinate aplicării pe buze

- Produse pentru îngrijirea dintilor si a gurii

- Produse pentru îngrijirea unghiilor si decorarea lor

- Produse pentru igiena intimă externă

- Produse pentru băi de soare (plajă)

- Produse pentru bronzare fără soare

- Produse de albire a pielii

- Produse antirid.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Simbolul

pentru indicarea perioadei după deschidere

 

ANEXA Nr. 3*)

 

Simbolul

pentru precautiunile particulare de utilizare

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II, III si IV din Legea nr. 379/2004 care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 178/2000 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 379/2004.

“Art. II. - Limitele de competentă în efectuarea controlului pe piată al produselor cosmetice se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi.

Art. III. - Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 76/768/CEE referitoare la produsele cosmetice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L053 din 25 februarie 1977, cu modificările si  completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Directiva nr. 2003/15/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L066 din 11 martie 2003.

Art. IV. - Dispozitiile prezentei legi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia:

a) dispozitiilor art. I pct. 8 si 9, care intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării legii;

b) dispozitiilor art. I pct. 6, 7 si 10-19, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.”