MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 95         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

63. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 pentru Teatrul National de Operetă “Ion Dacian”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

127/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la cerintele de sănătate si calitate pentru materialul seminal congelat de bovine ce poate fi comercializat în România

 

136/2004. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspătă în România din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

 

2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea criteriilor uniforme pentru acordarea de derogări unor unităti care fabrică produse pe bază de lapte

 

10. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 pentru Teatrul National de Operetă “Ion Dacian”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Subventii”, cu suma de 40 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru Teatrul National de Operetă “Ion Dacian”, în vederea realizării lucrărilor de reparatii si achizitionării dotărilor necesare.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Suma alocată potrivit prevederilor art. 1 si rămasă neutilizată se restituie de către Ministerul Culturii si Cultelor în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 63.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la cerintele de sănătate si calitate pentru materialul seminal congelat de bovine ce poate fi comercializat în România

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.342 din 9 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la cerintele de sănătate si calitate pentru materialul seminal congelat de bovine ce poate fi comercializat în România, prevăzută la anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru implementarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 353/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importul-exportul si comercializarea materialului seminal de bovine.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 127.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

referitoare la cerintele de sănătate si calitate pentru materialul seminal congelat de bovine ce poate fi comercializat în România

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste cerintele de sănătate si calitate pentru materialul seminal de bovine ce poate fi comercializat în România, în scopul prevenirii si controlului tulburărilor de reproductie de natură infectioasă.

(2) Datorită contactului pe care ejaculatul îl are cu diferite segmente ale aparatului urogenital sau cu diferite aparate si instrumente, în timpul examinării si prelucrării, acesta nu se poate obtine steril.

(3) Materialul seminal poate fi contaminat atât din cauza unor surse interne, corelate cu donatorul, cât si externe, cauzate de procedura de recoltare, gradul de contaminare externă a acestuia indicând calitatea procedurii de recoltare, precum si standardul de igienă al laboratorului de prelucrare. Contaminarea internă poate induce atât modificări enzimatice ale gametului mascul, cât si contaminarea femelelor însământate. S-au constatat contaminări bacteriene ale materialului seminal provenit de la reproducători care nu au exprimat modificări clinice ale aparatului reproducător.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin următorii termeni se întelege:

1. material seminal congelat - ejaculatul provenit de la un animal domestic mascul din specia taurine, procesat după o tehnologie specifică si conservat, până la utilizarea pentru însământări artificiale, la temperatura de -196şC;

2. centru de recoltare a materialului seminal – exploatatia specializată ce creste si utilizează reproducătorii masculi din specia bovine în scopul recoltării, prelucrării, conservării si livrării de material seminal pentru însământări artificiale;

3. bacterii comune cu potential patogen (UFC) - microorganisme ce nu pot să producă îmbolnăviri în conditii fiziologice corespunzătoare ale animalului gazdă, dar care îsi manifestă patogenitatea numai în anumite conditii favorizante ce induc neutralizarea barierelor antiinfectioase ale gazdei;

4. germen/agent patogen specific - microorganism ce se dezvoltă pe seama gazdei, inducând procese manifestate printr-o stare morbidă specifică (boală infectioasă);

5. unitate formatoare de colonii - numărul de germeni din unitatea de produs (material seminal) exprimat prin numărul de colonii produs pe suprafata unui mediu de cultură solid, însământat cu diverse dilutii din produsul examinat;

6. paietă - recipient confectionat dintr-un material necitotoxic, destinat repartizării si conservării materialului seminal;

7. laborator veterinar autorizat - laboratorul veterinar organizat si autorizat de autoritatea sanitară veterinară competentă din România să efectueze examene, analize si investigatii de laborator în scop de diagnostic veterinar si de expertiză a produselor de origine animală si a furajelor;

8. însământare artificială - tehnică prin care un specialist instruit depozitează materialul seminal provenit de la un mascul autorizat în acest scop în uterul unei femele, în perioada de estru;

9. gamet - o celulă a organismului dotată cu un număr haploid de cromozomi caracteristici speciei.

 

CAPITOLUL III

Cerinte veterinare de sănătate si calitate pentru materialul seminal de bovine ce poate fi comercializat în România

 

Art. 3. - Materialul seminal de bovine, după decongelare, trebuie să îndeplinească următoarele cerinte de sănătate si calitate:

a) în urma efectuării de către un laborator veterinar autorizat a examenelor bacteriologice, materialul seminal congelat în paiete nu trebuie să contină următorii germeni patogeni specifici: Brucella spp., Listeria monocytogenes, Leptospira interrogans, Actinomyces pyogenes, Campylobacter foetus venerealis, Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Streptococcus (grupurile Lancefield A si D), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp., Corynebacterium (Arcanobacterium) spp., Salmonella spp., Serratia marcescens, Nocardia asteroides, Chlamydia psittaci, Mycoplasma bovis, Fusobacterium nucleatum si alti anaerobi;

b) în urma efectuării de către un laborator veterinar autorizat a examenului bacteriologic cantitativ, numărul total de germeni nu trebuie să depăsească 5 x 103/ml;

c) în urma efectuării de către un laborator veterinar autorizat a examenelor virusologice, micologice si parazitologice, materialul seminal congelat nu trebuie să contină virusurile IBR-IPV, BVD-MD, fungi din genurile Candida, Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Absidia si protozoare din speciile: Trichomonas bovis, Toxoplasma gondi, Neospora sp.

Art. 4. - După decongelare materialul seminal de bovine trebuie să prezinte:

a) o mobilitate de minimum 30% (spermatozoizi cu miscări fiziologice de înaintare);

b) o concentratie de spermatozoizi de minimum 7,5 milioane spermatozoizi utili per doză;

c) spermatozoizi cu morfologie normală: peste 70% din numărul total al acestora.

Art. 5. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară a fost elaborată în relatie cu Norma sanitară veterinară privind conditiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importul, exportul si comercializarea materialului seminal de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 353/2001, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 88/407/CEE. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea autoritătii veterinare centrale a României.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ1)

la norma sanitară veterinară

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspătă în România din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

 

În temeiul art. 10 lit. b) al Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 23.477 din 15 noiembrie 2004, întocmit de Directia generală veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspătă în România din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 1995/45/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 51/8.3.1995, pag. 13.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 136.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

referitoare la importul de carne proaspătă în România din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează întreprinderi din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pentru activităti de import de carne proaspătă în România, în conformitate cu art. 2.

(2) Activitătile de import de carne proaspătă din aceste întreprinderi rămân supuse prevederilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor nationale transpuse din legislatia comunitară, stabilite deja prin alte acte normative si în special cele referitoare la protectia sănătătii publice.

Art. 2. - Importul în România de carne proaspătă din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei va fi autorizat numai din întreprinderi ce se află pe lista oficială întocmită de Comisia Europeană si publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1) trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiune.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 1995/45/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 51/8.3.1995, pag. 13.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea criteriilor uniforme pentru acordarea de derogări unor unităti care fabrică produse pe bază de lapte

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.104 din 10 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea criteriilor uniforme pentru acordarea de derogări unor unităti care fabrică produse pe bază de lapte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se va aplica până la data de 1 ianuarie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz,

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2005.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

privind stabilirea criteriilor uniforme pentru acordarea de derogări unor unităti care fabrică produse pe bază de lapte

 

Art. 1. - (1) Criteriile uniforme prevăzute la art. 11 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002, pentru acordarea de derogări de la art. 7 lit. A pct. 2 si de la art. 14 alin. (2) ale normei sanitare veterinare mentionate mai sus unor unităti care fabrică produse pe bază de lapte, sunt stabilite în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Derogările prevăzute la alin. (1) se acordă numai în măsura în care nu afectează conditiile de igienă a productiei.

Art. 2. - (1) Criteriile uniforme, prevăzute la art. 11 din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 alin. (1), pentru acordarea de derogări de la cap. I si V din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 alin. (1) unor unităti care fabrică produse pe bază de lapte, sunt stabilite în anexa nr. 2.

(2) Derogările prevăzute la alin. (1) se acordă numai în măsura în care nu afectează conditiile de igienă a productiei.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate modifica, completa sau abroga, total ori partial, prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

si pentru siguranta alimentelor

 

CRITERIILE UNIFORME

prevăzute de art. 11 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, pentru acordarea de derogări de la art. 7 lit. A pct. 2 si de la art. 14 alin. (2) ale aceleiasi norme unor unităti care fabrică produse pe bază de lapte

 

1. Unitătile care fabrică produse pe bază de lapte trebuie să detină documente ce pot fi folosite la determinarea cantitătii de lapte prelucrat de acestea în timpul anului precedent si să fie în măsură să prezinte aceste documente autoritătii competente pentru inspectie.

2. Unitătile care fabrică produse pe bază de lapte trebuie să fi prelucrat în cursul anului precedent o cantitate de lapte mai mică de 500.000 de litri sau să se angajeze în scris fată de autoritatea competentă că laptele prelucrat anual nu depăseste această cantitate.

3. Unitătile care fabrică produse pe bază de lapte trebuie să prezinte autoritătii competente o cerere în scris pentru derogarea prevăzută la art. 11 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte. Fără a se aduce atingere informatiilor specifice pe care autoritatea competentă le solicită, cererile trebuie să precizeze:

a) numele si adresele unitătilor;

b) cantitatea de lapte prelucrată de acestea în cursul anului precedent celui în care este făcută cererea sau un angajament de a nu prelucra o cantitate de lapte mai mare de 500.000 de litri pe an;

c) natura documentelor ce pot fi folosite pentru a se determina cantitatea de lapte prelucrată de unitate;

d) tipul si cantitatea produselor pe bază de lapte, fabricate de unitate în timpul anului precedent celui în care este făcută cererea;

e) tipul derogărilor pe care unitatea doreste să le primească;

f) angajamentul de a anunta imediat, în scris, autoritatea competentă atunci când unitatea nu mai îndeplineste criteriul prevăzut la pct. 2.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

si pentru siguranta alimentelor

 

CRITERIILE UNIFORME

prevăzute de art. 11 al Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, pentru acordarea de derogări de la cap. I si V din anexa nr. 2 la aceleasi norme unor unităti care fabrică produse pe bază de lapte

 

1. Unitătile care fabrică produse pe bază de lapte trebuie să detină documente ce pot fi folosite la determinarea cantitătii de lapte prelucrat de acestea în timpul anului precedent si să fie în măsură să prezinte aceste documente autoritătii competente pentru inspectie.

2. Unitătile care fabrică produse pe bază de lapte trebuie să fi prelucrat în cursul anului precedent o cantitate de lapte mai mică de 2.000.000 de litri sau să se angajeze în scris fată de autoritatea competentă că laptele prelucrat anual nu depăseste această cantitate.

3. Unitătile care fabrică produse pe bază de lapte trebuie să prezinte autoritătii competente o cerere în scris pentru derogarea prevăzută la art. 11 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crut, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte. Fără a se aduce atingere informatiilor specifice pe care autoritatea competentă le solicită, cererile trebuie să precizeze:

a) numele si adresele unitătilor;

b) cantitatea de lapte prelucrată de acestea în cursul anului precedent celui în care este făcută cererea sau un angajament de a nu prelucra o cantitate de lapte mai mare de 2.000.000 de litri pe an;

c) natura documentelor ce pot fi folosite pentru a se determina cantitatea de lapte prelucrată de unitate;

d) tipul si cantitatea produselor pe bază de lapte, fabricate de unitate în timpul anului precedent celui în care este făcută cererea;

e) tipul derogărilor pe care unitatea doreste să le primească;

f) angajamentul de a anunta imediat, în scris, autoritatea competentă atunci când unitatea nu mai îndeplineste criteriul prevăzut la pct. 2.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune pentru explorarea nisipurilor si pietrisurilor din perimetrul Cicir-Mândruloc, situat în judetul Arad, încheiată cu Societatea Comercială “ICIM Arad” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prevăzute în prezenta licentă se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 10.


*) Anexa se comunică titularului licentei de concesiune pentru explorare.