MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 96         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

10. - Ordonantă privind reglementarea unor măsuri financiare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.260/2004. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Reglementări ale unor operatiuni financiare

SECTIUNEA 1

Reglementări privind autorizarea Ministerului Finantelor Publice de a plăti băncilor creditoare externe dobânzile penalizatoare si comisioanele restante din fondul de risc

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice în calitate de garant să plătească băncilor creditoare externe din fondul de risc dobânzile de întârziere si comisioanele provenind din creditele externe garantate de stat, conform sumelor notificate de către băncile finantatoare externe.

Art. 2. - Creantele provenite din sumele plătite de Ministerul Finantelor Publice, prevăzute la art. 1, vor fi preluate spre valorificare de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si vor face obiectul unor acte aditionale la contractele de cesiune de creantă încheiate de Ministerul Finantelor Publice cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului conform Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru

recuperarea creantelor statului si diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2002.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reglementări privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, precum si ale societătilor comerciale cu capital de stat

 

Art. 3. - (1) Până la data de 31 martie 2005, Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, societătilor comerciale subventionate de la bugetul de stat, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, care au această prevedere în actul constitutiv, actualizate în conformitate cu actele normative aprobate după intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.

(2) Până la aceeasi dată ordonatorii principali de credite pot deschide lunar credite bugetare pentru regiile autonome, societătile si companiile nationale, societătile comerciale cu capital de stat, aflate în coordonarea acestora, care beneficiază de alocatii de la bugetul de stat, în limita a 8,33% din creditele bugetare aprobate pe anul 2005 cu această destinatie prin Legea nr. 511/2004.

(3) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administratiei publice centrale implicate si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor aproba fondul de salarii lunar al agentilor economici monitorizati potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările si completările ulterioare, aflati în coordonarea, subordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul acestora.

(4) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si organele administratiei publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentului articol.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reglementarea plătii comisioanelor datorate de Ministerul Finantelor Publice Băncii Nationale a României pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 si data intrării în vigoare a prezentei ordonante

 

Art. 4. - Plata comisioanelor datorate de Ministerul Finantelor Publice Băncii Nationale a României, pentru operatiunile derulate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 si data intrării în vigoare a prezentei ordonante, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Reglementări privind finalizarea documentatiilor aferente scrisorilor de garantie de către Ministerul Finantelor Publice

 

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să finalizeze după data de 1 ianuarie 2005, în conditiile legii, documentatiile aferente scrisorilor de garantie în cazul acelor beneficiari, agenti economici care rambursează împrumuturile exclusiv din surse proprii sau autorităti ale

administratiei publice locale, pentru care au fost emise hotărâri ale Guvernului în temeiul Legii datoriei publice nr. 81/1999.

 

SECTIUNEA a 5-a

Reglementări privind sprijinul acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor prevăzute în programele campaniilor agricole anuale

 

Art. 6. - Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate prevăzute în programele campaniilor agricole anuale, se acordă un sprijin financiar, reprezentând o sumă fixă pe litru de motorină.

Art. 7. - (1) În întelesul prezentei ordonante, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, sunt: a) proprietarii de terenuri agricole pe care le exploatează individual;

b) crescătorii de animale si/sau de păsări;

c) societătile agricole cu personalitate juridică constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si asociatiile familiale;

d) societătile comerciale cu profil agricol;

e) arendasii care au încheiat contracte de arendare în conditiile prevăzute de Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si concesionarii de terenuri agricole;

f) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare si învătământ cu profil agricol, precum si unitătile de cult.

(2) Lucrările agricole mecanizate pentru care se acordă sprijin financiar pentru achizitionarea de motorină sunt:

a) lucrările aferente pregătirii terenurilor, înfiintarea culturilor, întretinerea si recoltarea culturilor, inclusiv eliberarea terenurilor;

b) lucrările tehnologice din fermele zootehnice.

Art. 8. - Nivelul sprijinului financiar prevăzut la art. 6 se stabileste anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, norme metodologice de aplicare.

(2) În normele metodologice prevăzute la alin. (1) se vor stabili consumurile specifice de motorină, pe lucrări agricole mecanizate, institutiile implicate direct în aplicarea prevederilor din ordonantă, precum si modalitătile de acordare, verificare si plată a sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorină.

Art. 10. - Sumele aferente plătii sprijinului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 11. - Pentru anul 2005, sumele aferente plătii sprijinului financiar prevăzut la art. 6 se vor asigura, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea nr. 511/2004, Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru sprijinirea producătorilor agricoli, în cadrul programului “Dezvoltarea durabilă a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de câmp si în spatii protejate, pomicultură si viticultură”, prin diminuarea corespunzătoare a sprijinului acordat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 479/2004.

 

SECTIUNEA a 6-a

Reglementări privind finantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale, în conditii de transparentă si competitivitate

 

Art. 12. - (1) Prezenta sectiune reglementează finantarea nerambursabilă din bugetul Fondului Cultural National si din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, organizate în tară si/sau în străinătate, în conditii de transparentă si competitivitate.

(2) În întelesul prezentei sectiuni, următorii termeni se definesc astfel:

a) program cultural - ansamblul de proiecte si actiuni culturale structurate organic, care se desfăsoară pe o perioadă de timp ce excedează, de regulă, durata unui exercitiu financiar si care urmăreste satisfacerea unor nevoi culturale la nivel regional, national sau international;

b) proiect cultural - ansamblul de actiuni culturale structurate organic, care se desfăsoară pe o perioadă de timp determinată, de regulă mai mică decât cea a unui program cultural, si care urmăreste satisfacerea unor nevoi culturale exprimate la nivel local, zonal sau regional;

c) actiune culturală - ansamblul de activităti si operatiuni structurate organic, care urmăreste satisfacerea unor nevoi culturale punctuale;

d) operator cultural - persoana juridică de drept public sau de drept privat care, potrivit actelor sale constitutive, desfăsoară activităti culturale;

e) nevoie culturală - cerinta de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoanele fizice sau juridice cărora se adresează operatorii culturali si care sunt beneficiarii directi ai acestora;

f) nevoie culturală de urgentă - cerinta de produse sau servicii culturale a cărei nesatisfacere poate avea drept consecintă deteriorarea ori distrugerea unui bun cultural sau care poate prejudicia interesele imediate ale beneficiarilor directi ai operatorilor culturali ori poate prejudicia implementarea unui proiect cu finantare nerambursabilă din partea Comisiei Europene, UNESCO sau a altor organisme internationale similare si implementat de un operator cultural.

Art. 13. - (1) Se înfiintează Administratia Fondului Cultural National, institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, denumită în continuare Administratia, finantată din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Sediul Administratiei este în imobilul situat în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 99A, sectorul 1.

(3) Veniturile proprii ale Administratiei se asigură din Fondul Cultural National.

(4) Excedentul rezultat din executia bugetului Administratiei se regularizează la sfârsitul anului cu bugetul de stat în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 14. - Obiectivele principale ale Administratiei sunt:

a) gestionarea Fondului Cultural National;

b) finantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale, organizate în tară si/sau în străinătate;

c) dezvoltarea relatiilor culturale internationale ale României.

Art. 15. - (1) Organizarea si functionarea Administratiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei sectiuni.

(2) Administratia este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.

(3) Directorul conduce întreaga activitate a Administratiei, pe care o reprezintă în raporturile cu persoane fizice si juridice, din tară si din străinătate.

(4) În exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii.

Art. 16. - (1) Directorul Administratiei este ajutat de un consiliu, format din 11 membri desemnati de:

a) Ministerul Culturii si Cultelor - 1 membru;

b) Ministerul Finantelor Publice - 1 membru;

c) Institutul Cultural Român - 1 membru;

d) Consiliul Minoritătilor Nationale - 1 membru;

e) asociatiile de creatori - 6 membri, câte unul pentru fiecare asociatie cu cel mai mare număr de membri din domeniu.

(2) Membrii consiliului vor fi numiti pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a directorului Administratiei.

(3) Directorul Administratiei este membru al consiliului, cu drept de vot.

Art. 17. - (1) Veniturile proprii ale Fodului Cultural National provin din următoarele surse:

a) o cotă de 5% din încasările realizate de agentii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în conditiile legii, după bunuri culturale mobile proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice proprietate publică;

b) o cotă de 5% din încasările realizate de agentii economici din vânzarea, prin licitatie publică, a bunurilor culturale mobile;

c) o cotă de 2% din încasările realizate de agentiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;

d) o cotă de 20% din încasările realizate de agentii economici din vânzarea publicatiilor interzise spre vânzare minorilor, precum si din încasările obtinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor sau videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;

e) o cotă de 3% din încasările realizate de agentii economici din vânzarea calendarelor sau cărtilor postale ilustrate, afiselor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la lit. a);

f) o cotă de 2% din încasările realizate de agentii economici care comercializează bunuri culturale provenitedin import;

g) o cotă de 2% din încasările realizate de agentii economici din vânzarea produselor de artă populară;

h) o cotă de 2% din veniturile realizate de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în incinta sau în spatiul de protectie al monumentelor istorice proprietate publică;

i) o cotă de 1% din încasările realizate de agentii economici din organizarea de distractii de tip luna-parc;

j) o cotă de 1% din veniturile realizate de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;

k) o cotă de 5% din încasările realizate de agentii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;

l) cota prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001;

m) o cotă de 10% din valoarea marcajelor distinctive aplicate videogramelor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 213/2002;

n) o cotă de 3% din devizul general al investitiilor autorizate să se realizeze de către agentii economici pentru constructiile amplasate în spatiile de protectie ale monumentelor istorice proprietate publică;

o) fonduri obtinute în cadrul colaborării internationale;

p) donatii, legate sau alte liberalităti;

r) sponsorizări;

s) dobânda aferentă disponibilitătilor aflate în bugetul Fondului Cultural National;

s) alte venituri dobândite în conditiile legii.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-m) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-a dedus T.V.A. aferentă, si se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.

(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii si vor fi folosite pentru finantarea nerambursabilă a programelor, proiectelor culturale si actiunilor culturale, în conformitate cu dispozitiile prezentei sectiuni.

Art. 18. - (1) Sumele reprezentând cotele instituite prin prezenta sectiune se calculează lunar de către plătitori si se varsă de către acestia în bugetul Fondului Cultural National, până la data de 15 a lunii următoare.

(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. l) se calculează si se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar cele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. m) se calculează si se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.

(3) Modul de stabilire, vărsare si gestionare a sumelor aferente cotelor mentionate la art. 17 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - (1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 18 alin. (1) atrage perceperea de dobânzi si penalităti de întârziere, în conformitate cu dispozitiile actelor normative privind taxele si impozitele datorate la bugetul de stat.

(2) Dobânzile si penalitătile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural National.

Art. 20. - (1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 18 alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 la 30.000.000 lei.

(2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21. - (1) Utilizarea sumelor colectate la bugetul Fondului Cultural National se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Controlul respectării obligatiilor de plată a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite în prezenta sectiune, precum si constatarea contraventiilor prevăzute la art. 20 se efectuează de către reprezentantii organelor cu atributii în domeniul controlului fiscal, precum si de împuterniciti ai Administratiei si/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, după caz.

(3) Actiunile de control vor viza, în principal, următoarele obiective:

a) determinarea corectă a valorii contributiei la constituirea Fondului Cultural National;

b) virarea integrală si la termen a sumei datorate;

c) stabilirea eventualelor diferente între sumele vărsate si cele datorate, conform prevederilor legale.

(4) Excedentul anual rezultat din executia bugetului Fondului Cultural National se reportează în anul următor.

Art. 22. - (1) Finantările nerambursabile se acordă numai în conditiile existentei unor surse de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului, altele decât cele primite potrivit prezentei sectiuni.

(2) Institutiile publice pot beneficia de finantare nerambursabilă, în conditiile prezentei sectiuni, pentru programele, proiectele ori actiunile culturale, altele decât cele stabilite ca obligatii sau programe minimale anuale.

(3) Finantarea programelor, proiectelor sau actiunilor culturale se face în conformitate cu prevederile prezentei sectiuni si cu normele metodologice emise în aplicarea acesteia.

Art. 23. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor încredintează Administratiei, pe bază de contract, utilizarea sumelor prevăzute în bugetul ministerului pentru finantarea de programe, proiecte si actiuni culturale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), precum si a sumelor destinate finantării editării de carte prin comandă de stat.

(2) Programele de importantă natională si internatională initiate si/sau sustinute de Ministerul Culturii si Cultelor, precum standurile si/sau pavilioanele României la târguri internationale de carte si expozitii internationale, manifestări complexe comemorative pentru personalităti ale istoriei si culturii, festivaluri internationale, se finantează din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 24. - (1) Acordarea de finantări nerambursabile în conformitate cu prevederile prezentei sectiuni se face pe bază de selectie de oferte, care se organizează de minimum două ori în cadrul unui exercitiu financiar si sunt anuntate pe site-ul finantatorului si/sau în presa scrisă si audiovizuală, după caz.

(2) Evaluarea si selectia ofertelor se realizează de către comisii formate dintr-un număr impar de experti independenti, constituite prin grija finantatorului.

(3) Organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, precum si cea de solutionare a contestatiilor se stabilesc prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei sectiuni.

Art. 25. - (1) Finantările nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale de urgentă se acordă prin atribuire directă de către finantatori.

(2) În scopul asigurării sumelor necesare finantărilor nerambursabile destinate unor nevoi culturale de urgentă, Administratia va constitui un fond de rezervă de până la 8% din bugetul său, dar nu mai putin de 2%.

Art. 26. - (1) Finantarea nerambursabilă a programelor culturale se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a programului si se asigură anual, potrivit contractului de finantare.

(2) Finantarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora/un singur exercitiu financiar si poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora.

(3) Finantarea nerambursabilă a actiunilor culturale se poate aproba numai pentru nevoi culturale temeinic justificate prin solicitarea de finantare.

Art. 27. - Finantările nerambursabile se aprobă tinându-se seama de următoarele criterii generale:

a) solicitarea de finantare nerambursabilă urmăreste satisfacerea unei nevoi culturale;

b) anvergura internatională, natională, regională sau locală a programului, proiectului sau a actiunii culturale;

c) numărul, diversitatea si distributia geografică a beneficiarilor directi ale căror nevoi culturale urmează a fi satisfăcute;

d) existenta unor surse de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului;

e) numărul, diversitatea si caracterul multicultural al rezultatelor programelor, proiectelor sau actiunilor culturale finantate;

f) alte criterii stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei sectiuni.

Art. 28. - (1) Finantările nerambursabile se acordă pe bază de contracte civile încheiate cu beneficiarii de finantări, în conditiile legii.

(2) Clauzele minimale ale contractului prevăzut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei sectiuni.

Art. 29. - (1) Finantările nerambursabile se acordă în transe, conform contractelor civile încheiate, prima dintre acestea fiind de cel mult 30% din totalul finantării aprobate.

(2) În cazul în care din finantările nerambursabile acordate urmează a se satisface drepturile bănesti ale titularilor de drepturi de autor sau drepturi conexe, aceasta se face prin încheierea de contracte negociate în conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, titularii de drepturi putând beneficia de avansuri bănesti de cel mult 30% din valoarea negociată a contractelor încheiate.

(3) Ultima transă a finantării este de cel putin 15% si se acordă numai după încheierea activitătii si prezentarea documentelor justificative si a raportului de evaluare a programului, proiectului sau actiunii culturale.

Art. 30. - (1) Sumele atribuite sub forma finantărilor nerambursabile vor fi folosite de către beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfăsurării programelor, proiectelor si actiunilor culturale, pentru care au fost acordate.

(2) Din finantările nerambursabile acordate potrivit prezentei sectiuni se pot acoperi cheltuieli de natura cheltuielilor de cazare, transport si masă ale participantilor, precum si alte cheltuieli specifice acestor manifestări, precum: realizarea de studii si cercetări, organizarea de întâlniri preliminarii, seminarii, conferinte, ateliere de lucru etc., stagii de formare, achizitionarea de dotări necesare derulării programului, proiectului sau actiunii culturale,

închirieri de spatii si aparatură, actiuni promotionale si de publicitate, tipărituri, remuneratii, onorarii, salarii, acordarea de premii, burse, granturi individuale si altele asemenea.

(3) Finantările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru cheltuieli salariale ale institutiilor publice, pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor de finantare ori pentru efectuarea de plăti către institutii publice si regii autonome, companii nationale sau societăti comerciale care

au ca asociat ori ca actionar statul, o autoritate a administratiei publice ori o institutie publică.

(4) Finantările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru obtinerea de profit.

(5) Nivelul cheltuielilor prevăzute la alin. (2), precum si decontarea acestora se realizează în conformitate cu prevederile de drept comun în materie, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate de beneficiarul finantării nerambursabile în realizarea programului, proiectului sau actiunii culturale.

Art. 31. - (1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finantărilor nerambursabile este supus controlului reprezentantilor finantatorului, precum si organelor cu atributii în domeniul controlului fiscal.

(2) Nerespectarea de către beneficiari a obligatiilor asumate prin contractele de acordare a finantărilor nerambursabile se sanctionează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite, la care se adaugă dobânda calculată la sumele deja acordate, în conformitate cu prevederile contractuale.

Art. 32. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei sectiuni gestionarea contului “Disponibil din Fondul Cultural National” deschis la Trezoreria Statului a Municipiului Bucuresti se transferă de la Ministerul Culturii si Cultelor la institutia publică Administratia Fondului Cultural National.

(2) Contractele de finantare nerambursabilă încheiate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2001, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2001, se finalizează asa cum au fost încheiate.

Art. 33. - Normele metodologice emise în aplicarea prezentei sectiuni se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei sectiuni si sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34. - Dispozitiile prezentei sectiuni nu sunt aplicabile programelor de dezvoltare sectorială în domeniul culturii.

Art. 35. - Finantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale de la bugetul de stat de către alti ordonatori principali de credite, precum si de la bugetele locale se realizează în conditiile dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2001.

Art. 36. - Prevederile prezentei sectiuni intră în vigoare la data de 30 iunie 2005.

 

CAPITOLUL II

Modificarea, completarea si abrogarea dispozitiilor unor acte normative din domeniul financiar

SECTIUNEA 1

Modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 se introduc două alineate noi, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

“(6) Pentru toate operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum si prin conturile de valută deschise în evidentele Băncii Nationale a României, pe numele Ministerului Finantelor Publice, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului în conformitate cu prevederile art. 21 si 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

(7) Prin derogare de la alin. (5), precum si de la art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă de către Banca Natională a României a contului curent general al Trezoreriei Statului.”

2. La articolul 7, litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins

“a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadentă sau înainte de scadentă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finantarea sau refinantarea datoriei publice, cu conditia asigurării disponibilitătilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;”.

3. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte institutii financiare, la un nivel al ratei dobânzii stabilit în conditiile cererii si ofertei pietei monetare;”.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind sanctiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevăzute la art. 2, rămase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale.”

2. Articolul 5 se abrogă.

3. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Pentru eliberarea cazierului fiscal necesar înregistrării în registrul comertului a persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent, potrivit procedurii speciale în domeniu, se percepe o taxă de 50.000 lei.”

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii,

precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si activitătile cu profil cultural

 

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a sectiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonante, alineatul (3) al articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si

activitătile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Institutiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot realiza programe, proiecte si actiuni culturale, altele decât cele stabilite ca obligatii ori programe minimale.”

 

SECTIUNEA a 4-a

Abrogări

 

Art. IV. - Pe data intrării în vigoare a sectiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonante, se abrogă următoarele acte normative:

a) Ordonanta Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2001, cu modificările ulterioare;

b) art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 10.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 9, 127, 128 si 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 13, 14, 16, 43, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării

si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 5.260.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a