MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 97         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto

 

6. - Ordonantă pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

9. - Ordonantă privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.196/2004. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor si a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticitătii si identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 36/2003

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto

 

Mentinându-se necesitatea diminuării poluării aerului în aglomerările urbane, datorate emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme,

în scopul încadrării emisiilor în valorile limită admise la nivel european pentru aerul ambiental,

în vederea respectării calendarului prevăzut în Foaia de parcurs pentru România a Comisiei Europene privind capitolul de negociere 22 “Protectia mediului” cu Uniunea Europeană, pentru a nu restrictiona participarea unor categorii de comercianti de autoturisme noi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului national auto,

în vederea prevenirii introducerii pe piată a autoturismelor uzate casate si pentru a crea posibilitatea participării unui număr cât mai mare de persoane fizice la acest program prin prelungirea perioadei de aplicare a acestuia, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.106 din 26 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“3. încurajarea îmbunătătirii schemelor de sporire a atractivitătii;”.

2. Punctul 4 al articolului 1 se abrogă.

3. Punctul 2 al articolului 3 se abrogă.

4. Punctul 3 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“3. autoturism uzat - orice autoturism înmatriculat în România, având o vechime mai mare sau egală cu 12 ani, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;”.

5. Punctul 5 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“5. proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau resedinta în România, care detine un autoturism uzat, înmatriculat pe numele său;”.

6. Punctul 6 al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“6. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat sau furnizor de autoturisme, căruia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program;”.

7. Punctul 8 al articolului 3 se abrogă.

8. Punctul 9 al articolului 3 se abrogă.

9. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Orice producător, importator sau furnizor de autoturisme, persoană juridică, care doreste înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

10. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.

11. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Autoritatea face publică lista producătorilor validati”.

12. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Poate beneficia de o sumă de 30 milioane lei orice proprietar al unui autoturism uzat, care întocmeste cumulativ următoarele conditii:

a) se înscrie la un producător validat pentru achizitionarea unui autoturism nou;

b) predă autoturismul uzat spre casare unui agent economic autorizat conform prevederilor legale, obtinând un certificat în acest sens;

c) radiază autoturismul uzat;

d) achizitionează un autoturism nou de la un producător validat.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va scădea din pretul de achizitie al unui autoturism nou.”

13. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Suma prevăzută la art. 6 alin. (1) va putea fi obtinută o singură dată, iar pentru achizitionarea unui autoturism nou va putea fi obtinută o singură sumă.”

14. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Se interzic omologarea pentru circulatie si reînmatricularea ulterioară a unui autoturism predat spre casare conform art. 6 sau reutilizarea caroseriei, sasiului ori motorului acestuia.

(2) Comercializarea ulterioară a autoturismelor complete sau a caroseriei, sasiului ori motorului de către agentii economici prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. b) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 milioane lei la 200 milioane lei.

(3) Sanctiunea contraventională se aplică persoanelor juridice.”

15. Articolul 9 se abrogă.

16. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor fi suportate din Fondul pentru mediu, în limita sumei de 450 miliarde lei, alocată prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu pentru categoria prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

17. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Programul se aplică în limita sumei alocate, până la data de 30 noiembrie 2005.”

Art. II. - Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2004, astfel cum a fost modificată prin prezentul act normativ, se aprobă prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) lit. a) si aplicarea amenzii contraventionale se fac de către Inspectia de Stat în Constructii si Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap. Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) lit. b) si aplicarea amenzii contraventionale se fac de către personalul, împuternicit prin ordin al presedintelui, din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si al inspectiilor regionale aflate în subordinea acesteia.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Lászlö Borbély

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2005.

Nr. 6.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II

si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.1 si 2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Majorarea salariilor de bază

 

Art. 1. - (1) Limita minimă si limita maximă a salariilor de bază prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, se majorează începând cu luna octombrie 2005 cu procentele prevăzute în anexa nr. VII.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si pentru functiile la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază. Art. 2. - (1) Salariile de bază majorate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. I-V.

(2) Indemnizatiile de conducere sunt prevăzute în anexa nr. VI.

(3) Indemnizatiile lunare pentru persoanele care ocupă functii de demnitate publică alese si numite, precum si pentru persoanele care ocupă functii asimilate cu functii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexele nr. VIII si IX.

Art. 3. - (1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului salarizat potrivit anexelor nr. I-V se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare în limita celor prevăzute, pe functii, grade si trepte profesionale, în anexa nr. VII.

(2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din cresterea rezultată ca diferentă între salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) si salariul de bază avut în luna decembrie 2004, iar diferenta se acordă începând cu luna octombrie 2005.

(3) Stabilirea salariilor de bază individuale se face de către ordonatorii de credite, cu consultarea organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate, cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate potrivit legii.

(4) Indemnizatiile persoanelor care ocupă functii de demnitate publică alese si numite, precum si ale celor care ocupă functii asimilate cu functii de demnitate publică, prevăzute în anexele nr. VIII si IX, sunt stabilite pentru luna octombrie 2005.

(5) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din cresterea rezultată ca diferentă între indemnizatia stabilită potrivit alin. (4) si indemnizatia lunară avută în luna decembrie 2004, iar diferenta se acordă începând cu luna octombrie 2005.

Art. 4. - La institutiile si unitătile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite în conditiile art. 3 se pot acorda în limita procentelor stabilite si la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 5. - (1) În anul 2005 personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzătoare functiei poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salarială prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2004, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2005.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual si acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2005.

 

CAPITOLUL II

Alte reglementări

 

Art. 6. - (1) Promovarea personalului contractual în anul 2005, în conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea în conditiile legii a persoanelor încadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Art. 7. - Absolventii învătământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o crestere cu până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 8. - (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum si cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelasi mod ca si în cazul persoanelor angajate prin concurs.

(2) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al functiei avute anterior.

Art. 9. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată, ordonatorul de credite poate acorda în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de functii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie bază de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe functii de executie în proportie de cel putin două treimi din numărul total stabilit în conditiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităti bugetare cu un număr redus de posturi  pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit si în proportiile stabilite pentru functiile de executie să se facă la nivelul unitătilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu  e merit pe unitătile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se mentine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care detin functii de acelasi nivel, respectiv functii de conducere sau de executie, pe perioada rămasă.

(3) Pentru personalul contractual nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare.

(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

(5) Personalul salarizat cu indemnizatie lunară ca unică formă de remunerare a activitătii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.

Art. 10. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzut în statul de functii, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu si din unitătile subordonate, fără a depăsi valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

Art. 11. - (1) Sporul de confidentialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum si personalului contractual din institutiile si autoritătile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.

(2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidentialitate si conditiile de acordare se stabilesc în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 12. - Personalul contractual beneficiază si de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 13. - (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în functii de executie sau de conducere este considerată muncă suplimentară si se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare si pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de seful ierarhic, fără a se depăsi 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăsirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 14. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de functii la data de 31 decembrie 2004.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante, până la data de 1 septembrie 2005, în conditiile legii, numai pentru:

a) institutiile si autoritătile publice nou-înfiintate, finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale;

b) institutiile si autoritătile publice finantate integral din venituri proprii;

c) completarea numărului de posturi în cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană;

d) ocuparea unor posturi unice devenite vacante în cadrul institutiilor si autoritătilor publice;

e) posturile vacante din cabinetul demnitarului si din structura Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(3) Concursurile pot fi organizate potrivit alin. (2), cu conditia încadrării în fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice, pentru autoritătile si institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(4) Din numărul de posturi rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) se suplimentează în anul 2005, prin redistribuire, numărul de posturi aprobate, potrivit legii, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu 3.100 de posturi, personal contractual, din care 3.000 de posturi destinate activitătii de recalculare a pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 si 100 de posturi pentru activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(5) Pentru asigurarea numărului de posturi de personal contractual necesar Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru activitătile de recalculare a pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si pentru activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, Guvernul va aproba prin hotărâre majorarea numărului de posturi aprobat acestei institutii, prin diminuarea numărului de posturi aprobat autoritătilor si institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(6) În termen de maximum 7 zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordonatorii principali de credite vor comunica Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei numărul de posturi de functionari publici sau personal contractual vacante la 31 decembrie 2004, cele care se pot ocupa în conditiile alin. (2), precum si numărul diminuat de posturi, potrivit alin. (5).

(7) Pentru aplicarea prevederilor alin. (5) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, sunt autorizati să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele acestora privind numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază si cheltuielile cu salariile pe anul 2005.

(8) Guvernul este abilitat să modifice cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, deficitul/excedentele acestora, după caz, precum si veniturile si cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.

(9) Posturile devenite vacante după data de 1 ianuarie 2005 pot fi ocupate în conditiile legii.

(10) Prevederile alin. (6) si (9) se aplică în mod corespunzător si pentru personalul încadrat în functii publice, potrivit legii.

(11) Posturile aprobate suplimentar prin bugetul pe anul 2005 se ocupă în conditiile prevăzute la alin. (2) si (3).

Art. 15. - Aplicarea prevederilor art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă pentru anul 2005.

Art. 16. - (1) Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor religioase si a unitătilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe functii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 si 5 din anexa 1.A.b) la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările si completările ulterioare, vor avea valorile prevăzute pentru functiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, de la nr. crt. 1, 2, 3, 5 si 6 din anexa nr. VIII/2.

(2) Salariile de bază ale personalului clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) si 2.b), majorate potrivit prevederilor din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările si completările ulterioare, se majorează începând cu luna octombrie 2005 cu un procent maxim de 18%.

(3) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din cresterea rezultată ca diferentă între drepturile stabilite potrivit alin. (1) si (2), fată de cele avute în luna decembrie 2004, iar diferenta se acordă începând cu luna octombrie 2005.

Art. 17. - Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în functii specifice care nu sunt prevăzute în prezenta ordonantă se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 18. - (1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral si perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 19. - (1) Personalul din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă si la alte concedii, în conditiile legii.

(2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an.

(3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, si sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârsitul anului următor.

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă.

(6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

(7) Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteste de către angajator cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Art. 20. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum si modificarea în ceea ce priveste calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Modificarea calitătii posturilor vacante se face si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Fac exceptie de la aviz Administratia Prezidentială, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea Constitutională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului si Consiliul Concurentei.

(2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce priveste calitatea posturilor se aplică corespunzător si ordonatorilor principali de credite finantati din bugetele locale, numai cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 21. - Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice si numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător functiilor detinute anterior, în acelasi cuantum si în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare si numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.

Art. 22. - (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi si în bugetele aprobate potrivit legii.

(2) Salariile de bază si indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 23. - (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenta ordonatorilor de credite.

(2) Contestatiile pot fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunostintă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile în termen de 10 zile, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, după caz, instantei judecătoresti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării solutionării contestatiei.

Art. 24. - (1) Salariile de bază si indemnizatiile lunare sunt brute si impozabile, potrivit legii.

(2) Salariile de bază individuale si indemnizatiile lunare, calculate pentru prima etapă si a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea salariatilor.

(3) Anexele nr. I-IX*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 25. - Prevederile prezentei ordonante intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 9.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor si a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticitătii si identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 36/2003

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor si a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticitătii si identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 36/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 11 august 2003, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Regia Autonomă “Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.196.

 

ANEXĂ

 

1. Punctul 1.4 se completează cu definitiile de mai jos, cu următorul cuprins:

“- detinătorul vehiculului - persoană fizică sau juridică, titulară a unui act de detinere pentru un vehicul prezentat la RAR în vederea efectuării unei prestatii specifice;

- reprezentantul detinătorului vehiculului – persoana fizică ce prezintă vehiculul la RAR si solicită în numele detinătorului vehiculului efectuarea unei prestatii specifice, persoană denumită în continuare solicitant (detinătorul, persoană fizică, poate fi el însusi solicitant);

- cerere solicitare activitate - cerere completată de către solicitant în vederea efectuării unei prestatii specifice pentru un vehicul prezentat la RAR.”

2. Punctul 1.6 se completează cu următorul text: “cu modificările si completările ulterioare”.

3. Al doilea alineat al punctului 4.1 va avea următorul cuprins:   

“Omologarea individuală este conditionată de completarea de către solicitant a formularului Cerere solicitare activitate (anexa nr. 1 la reglementări) cu date privind identitatea sa, a vehiculului si a detinătorului acestuia. Cererea se va completa de către solicitant pe propria răspundere, va fi semnată în prezenta angajatului RAR care efectuează prestatia si va rămâne în arhiva RAR, conform prevederilor legale.”

4. Al treilea alineat al punctului 4.1 va avea următorul cuprins:

Omologarea individuală se acordă de către RAR prin reprezentantele judetene sau reprezentanta municipiului Bucuresti, după caz, în functie de localitatea în care îsi are domiciliul solicitantul.”

5. A treia liniută a literei d) a punctului 4.2 va avea următorul cuprins:

“- motorul, cu un motor care are alt cod decât motorul mentionat în CIV.”

6. Punctul 4.3 va avea următorul cuprins:

“4.3. Omologarea individuală se acordă vehiculelor rutiere pentru care nu există neconformităti privind identificarea acestora si dacă rezultatele verificărilor si, după caz, ale încercărilor prevăzute în reglementările si normele tehnice în transporturile rutiere (RNTR) în vigoare demonstrează îndeplinirea de către vehiculele respective a cerintelor tehnice aplicabile în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România.”

7. Punctul 4.4 se abrogă.

8. Punctul 4.5 devine punctul 4.4 si va avea următorul cuprins:

“4.4. Documentul care atestă acordarea omologării individuale este cartea de identitate a vehiculului, document care se eliberează de RAR dacă sunt îndeplinite prevederile pct. 4.3.”

9. Punctul 5.1 va avea următorul cuprins:

“5.1. Cartea de identitate completată numai cu datele despre vehicul se eliberează de RAR:

a) solicitantului omologării nationale de tip la vehiculele omologate de tip, în baza certificatului national de omologare de tip. Pentru aceasta, solicitantul omologării nationale de tip va înainta RAR o cerere cuprinzând următoarele date pentru vehiculele pentru care solicită CIV: numărul certificatului/certificatelor de omologare natională de tip valabil/valabile pentru vehiculele în cauză, numărul/numerele de omologare aferent/aferente, tipul/varianta/versiunea, numărul de identificare (VIN), seria/seriile de motor (dacă este cazul), culoarea si anul de fabricatie ale fiecărui vehicul. În urma transmiterii listei, RAR va verifica existenta si corectitudinea datelor înscrise în cerere, iar în cazul aparitiei unor neconcordante va înstiinta solicitantul omologării. Dacă nu există neconcordante, solicitantul omologării primeste CIV solicitată, cu toate datele tehnice si de identificare înscrise. Solicitantul omologării nationale de tip are obligatia să verifice corespondenta dintre datele sus-mentionate de pe CIV cu cele ale vehiculului.

Totodată solicitantul omologării de tip va atesta conformitatea vehiculului comercializat cu tipul omologat, prin furnizarea către cumpărător a următoarelor:

- CIV semnată si stampilată la rubrica corespunzătoare atestării conformitătii;

- certificatul de conformitate CE în original sau, după caz, o copie a certificatului de omologare natională de tip, pe care atestă conformitatea;

b) solicitantului activitătii de omologare individuală, dacă sunt îndeplinite prevederile pct. 4.3;

c) solicitantului activitătii de eliberare a CIV, în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate în România, care pot fi identificate, precum si în cadrul activitătii de eliberare a duplicatului unei CIV care nu a intrat în evidenta autoritătii competente de înmatriculare;

d) detinătorului vehiculului sau împuternicitului legal al acestuia în cadrul activitătii de eliberare a duplicatului unei CIV luate în evidentă de către autoritatea competentă deînmatriculare, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii CIV initiale sau la epuizarea spatiului prevăzut în CIV initială pentru înscrierea caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identificare ale detinătorilor.”

10. Punctul 5.2 va avea următorul cuprins:

“5.2. RAR modifică datele despre vehicul înscrise în CIV, la cererea detinătorului sau a împuternicitului legal al acestuia, dacă vehiculul poate fi identificat si dacă se constată că modificările respective respectă prevederile legislatiei si reglementărilor tehnice aplicabile în vigoare.”

11. Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:

“5.3. În cazul vehiculelor rutiere care prezintă neconformităti privind identificarea, RAR nu va finaliza nici o activitate specifică, procedând la blocarea acestora în sistemul său informatic. Prin exceptie, activitătile solicitate se vor finaliza numai dacă structurile competente ale Ministerului Administratiei si Internelor stabilesc identitatea si provenienta legală a vehiculelor, iar reprezentantii Ministerului Justitiei emit sau avizează, în acest sens, o rezolutie către RAR.”

12. Punctul 6.1 va avea următorul cuprins:

“6.1. Certificarea autenticitătii se efectuează pentru:

a) autoturismele supuse omologării individuale în vederea primei înmatriculări în România;

b) autoturismele echipate cu motoare având capacitatea cilindrică mai mare de 2.000 cm3, înmatriculate în România si care îsi schimbă detinătorul, mai putin cele fabricate în România;

c) alte categorii de vehicule stabilite prin protocol între Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor.

Sunt exceptate de la certificarea autenticitătii autoturismele destinate competitiilor sportive, cele de epocă, precum si autoturismele noi, comercializate în România prin reprezentantii autorizati ai constructorilor străini si care se supun omologării individuale în vederea primei înmatriculări, pe baza încheierii unor conventii cu RAR referitoare la asumarea responsabilitătilor privind originalitatea elementelor de identitate ale vehiculelor.

Identificarea în vederea înmatriculării se efectuează pentru toate vehiculele rutiere admise în circulatie pe drumurile publice din România si care îsi schimbă detinătorul, cu exceptia celor pentru care se efectuează certificarea autenticitătii, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.”

13. Punctul 6.2.5 va avea următorul cuprins:

“.6.2.5. În cazul în care rezultatul verificărilor efectuate conform pct. 6.2.2, 6.2.3 si 6.2.4 este corespunzător, se eliberează solicitantului certificatul de autenticitate al cărui termen de valabilitate este de 30 de zile de la data emiterii.”

14. Punctul 6.3.2 va avea următorul cuprins:

“6.3.2. Identificarea unui vehicul rutier în vederea înmatriculării sale se finalizează prin eliberarea notei de identificare către solicitant.”

 

ANEXA Nr. 11)

la reglementări

 

(fată)

 

(verso)