MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 98         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. - Ordonantă privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

 

12. - Ordonantă pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

13. - Ordonantă privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

14. - Ordonantă privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

38. - Hotărâre privind înscrierea la stagiu a candidatilor declarati admisi în urma testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil

 

40. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind controlul calitătii activitătii de audit aferent angajamentelor de asigurare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie si Consiliul Superior al Magistraturii sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreti si traducători pentru efectuarea traducerilor în si din limbi străine.”

2. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) posedă diplomă de licentă sau echivalentă, din care rezultă specializarea în limba sau limbile străină/străine pentru care solicită autorizarea, ori este atestat de Ministerul Culturii si Cultelor ca traducător pentru specialitatea stiinte juridice din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea si din limba străină în limba română;”.

3. La articolul 3, litera d) se abrogă.

4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) Forma si continutul autorizatiei se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.”

5. La articolul 6, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni în legătură cu exercitiul profesiei;”.

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Tarifele pentru plata interpretilor si traducătorilor autorizati folositi de organele prevăzute la art. 1 se vor stabili si se vor indexa anual, în functie de indicele ratei inflatiei, prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice.

(2) Onorariul traducătorilor si interpretilor folositi de organele prevăzute la art. 1 se va stabili prin ordonanta sau încheierea de numire a traducătorului si interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală sau prin contract civil pentru prestări de servicii, potrivit legii.

(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) se vor majora astfel:

a) cu 50% pentru traducerile din sau într-o limbă orientală (japoneză, chineză etc.) sau rar folosită;

b) cu 50% pentru traducerile efectuate în regim de urgentă (24-48 de ore);

c) cu 100% pentru traducerile efectuate simultan la cască, dacă nu s-a stabilit altfel prin contractul civil de prestări de servicii;

d) cu 100% atunci când interpretii si traducătorii vor fi solicitati în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sărbători legale sau în alte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucrează, precum si pentru prestatiile efectuate între orele 22,00-6,00.”

7. Articolele 8, 9 si 12 se abrogă.

8. Anexa se abrogă.

Art. II. - Ori de câte ori în titlul si în continutul Legii nr. 178/1997, cu modificările si completările ulterioare, se foloseste expresia “traducător si/sau interpret” aceasta se va citi “traducător si interpret”.

Art. III. - Articolul II din Legea nr. 281/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei va avea următorul cuprins:

“Art. II. - În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, interpretii si traducătorii autorizati în conditiile Legii nr. 178/1997, cu modificările si completările ulterioare, sunt obligati să solicite luarea în evidentă la curtea de apel în circumscriptia căreia îsi desfăsoară activitatea.”

Art. IV. - Aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizează cu încadrarea în fondurile prevăzute în bugetele Ministerului Justitiei, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie si Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2005, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.

Art. V. - Legea nr. 178/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată, după aprobarea sa de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - La articolul 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

“s) stabilirea si acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 si 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ionel Popescu

Ministrul finantelor publice,

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2005.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Începând cu luna ianuarie 2005, valoarea de referintă sectorială pentru determinarea soldelor de functie si de grad ale personalului militar, potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste la 1.658.222 lei.

(2) Începând cu data de 1 octombrie 2005, valoarea de referintă sectorială prevăzută la alin. (1) devine 1.728.648 lei.

(3) Personalul militar din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor beneficiază pentru anul 2005 de cresteri salariale în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Soldele de functie si de grad, calculate potrivit art. 1, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea personalului militar.

Art. 3. - Aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante pentru anul 2005 se asigură potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Valoarea de referintă sectorială în vigoare în luna decembrie 2004, prevăzută în anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, se majorează cu 8% începând cu 1 octombrie 2005, fată de nivelul din 31 decembrie 2004.

(2) În perioada ianuarie-septembrie 2005, valoarea de referintă sectorială în vigoare în luna decembrie 2004 se majorează cu 45% din cresterea rezultată ca diferentă între valoarea de referintă sectorială de la 1 octombrie 2005, stabilită potrivit alin. (1), si valoarea de referintă sectorială de la 31 decembrie 2004.

(3) Salariile de bază calculate pentru prima etapă si a doua etapă, potrivit prevederilor prezentei ordonante, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea salariatilor.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică si personalului încadrat pe functii si grade diplomatice din administratia centrală a Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 2. - (1) Personalul salarizat în conformitate cu Legea nr. 495/2004, care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe si este încadrat sau care va fi încadrat ca debutant si în primii doi ani de activitate, beneficiază de o majorare de până la 10% a valorii de referintă sectoriale, calculată potrivit art. 1.

(2) Stabilirea concretă a procentului de majorare, pe categorii de personal, se va face de ordonatorul principal de credite.

Art. 3. - Cheltuielile rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonante se asigură din creditele bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005.

Art. 4. - Prevederile prezentei ordonante se aplică

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2005.

Nr. 14.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea la stagiu a candidatilor declarati admisi în urma testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 50 lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. I. - Prevederile literei f) a art. 8 din Regulile de organizare si desfăsurare a testului de verificare a cunostintelor din domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 32 din 30 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al  omâniei, Partea I, nr. 996 din 28 octombrie 2004, se modifică după cum urmează:

“f) candidatii care au îndeplinit criteriile privind accesul la stagiu sunt declarati admisi. Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu se pot înscrie la sediul Camerei Auditorilor Financiari din România, municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, începând cu data de 1 februarie 2005, prin completarea unei cereri de înscriere la stagiu, al cărei model poate fi descărcat de pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din România la adresa www.cafr.ro, si achitarea tarifului pentru înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar, precum si a tarifului pentru monitorizarea activitătii de pregătire practică a stagiarilor, aferent primului an de stagiu.”

Art. II. - Prevederile art. 3 alin. (7) din Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 20/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 4 aprilie 2003, modificate si completate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 24/2003, se modifică astfel:

“(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), pentru candidatii care au fost declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu din data de 14 decembrie 2002, termenul de înscriere la stagiu se prelungeste până la data de 30 aprilie 2005. Candidatii declarati admisi în urma testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu din data de 14 decembrie 2002, care nu s-au înscris până la data prezentei hotărâri, vor urma aceeasi procedură de înscriere ca cei declarati admisi în urma testului de verificare a cunostintelor din domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu din 5 decembrie 2004.”

Art. III. - Candidatii declarati admisi la testele de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, potrivit prezentei hotărâri, se vor înscrie până la data de 30 aprilie 2005. Candidatii care nu se vor înscrie până la această dată vor pierde dreptul de a se înscrie la stagiu, dobândit în urma testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.

Art. IV. - Departamentul de învătământ si admitere si Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. V. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 38.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind controlul calitătii activitătii de audit aferent angajamentelor de asigurare

 

În temeiul:

a) art. 5 alin. (3) lit. a) pct. a5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare;

b) art. 41 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind controlul calitătii activitătii de audit aferent angajamentelor de asigurare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională va urmări punerea în aplicare a prezentelor norme.

Art. 3. - Prin prezenta hotărâre, capitolul privind inspectiile din Normele privind procedurile de control al calitătii auditului financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 11/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 3 iulie 2002, se modifică corespunzător prevederilor prezentelor norme aprobate.

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2005.

Nr. 40.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind controlul calitătii activitătii de audit aferent angajamentelor de asigurare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Controlul calitătii activitătii de audit desfăsurate de către auditorii financiari, persoane fizice si juridice active, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, se efectuează asupra:

a) angajamentelor de audit financiar;

b) angajamentelor de audit intern;

c) altor angajamente prevăzute în Standardele Internationale de Audit, după cum urmează: angajamente de revizuire a situatiilor financiare, angajamente de efectuare a procedurilor agreate privind informatiile financiare si angajamente de compilare a informatiilor financiare.

Art. 2. - Controlul asupra modului de exercitare a profesiei de auditor financiar este organizat si se desfăsoară, potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, de către Departamentul de monitorizare si competentă profesională.

Art. 3. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională efectuează inspectiile prin inspectori si asistenti-inspectori, salariati în aparatul executiv al Camerei.

 

CAPITOLUL II

Programarea activitătii de inspectie a calitătii activitătii de audit

 

Art. 4. - Programarea activitătii de inspectie, desfăsurată de către Departamentul de monitorizare si competentă profesională, se realizează, în principal, pe baza următoarelor documente:

a) situatia auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice si juridice active, autorizate de Cameră să exercite profesia în anul respectiv;

b) programul de inspectie trimestrial care prevede auditorii financiari care urmează a fi controlati, perioada supusă inspectiei, precum si echipele care efectuează inspectia.

Art. 5. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională întocmeste si prezintă documentele prevăzute la art. 4 lit. b) Biroului permanent, pentru a fi prezentate spre aprobare Consiliului Camerei.

Art. 6. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională, în exercitarea atributiilor care îi revin conform art. 41 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, colaborează cu Departamentul de servicii pentru membri în vederea cunoasterii la zi a situatiei auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice si juridice active, autorizate de Cameră să exercite profesia în anul respectiv.

Art. 7. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională care răspunde de întocmirea si prezentarea programelor trimestriale de inspectie va asigura cuprinderea auditorilor financiari, astfel încât, de regulă, o dată la maximum 3 ani să fie verificat fiecare membru al Camerei care a primit autorizatia de exercitare a profesiei.

Art. 8. - Eventualele modificări în programele de inspectie trimestriale vor fi aduse la cunostintă Biroului permanent al Consiliului Camerei înainte de începerea inspectiei la membrii respectivi sau imediat după aceea, în cazul primirii unor sarcini urgente ca urmare a unor sesizări etc.

Art. 9. - Documentele de planificare a inspectiilor trebuie întocmite si păstrate astfel încât să se asigure confidentialitatea obiectivelor inspectiei.

 

CAPITOLUL III

Organizarea activitătii de exercitare a controlului calitătii activitătii de audit

 

Art. 10. - Controlul calitătii activitătii de audit se efectuează în ordinea si la data prevăzute în programele de inspectie trimestriale.

Art. 11. - Obiectivele inspectiei calitătii activitătii de audit financiar, audit intern si a altor activităti din domeniul auditului financiar si a auditului intern sunt următoarele:

- continutul contractelor de audit financiar, audit intern si al altor servicii prestate de către membrii Camerei, precum si concordanta acestora cu Standardele de Audit Intern, Standardele Internationale de Audit si cu alte norme emise de Cameră;

- verificarea corectitudinii datelor înscrise în cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar si intern, precum si a celorlalte activităti, a achitării integrale si la termen a cotizatiilor si a celorlalte obligatii către Cameră;

- îndeplinirea obligatiilor cu privire la pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari;

- verificarea existentei la societatea de audit/auditorul financiar persoană fizică a unui sistem de control al calitătii conform Standardului International al Controlului Calitătii (ISQC 1) si Standardului International de Audit 220 (ISA 220), pentru angajamentele de audit al situatiilor

financiare ale entitătilor cu care are contract de efectuare a auditului financiar, audit intern sau alte angajamente prevăzute de Standardele Internationale de Audit;

- verificarea elaborării de către societătile de audit/auditorii financiari persoane fizice, pentru entitătile aflate în subordinea si supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, a unor proceduri de auditare specifice acestei categorii de entităti;

- respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a auditului financiar în conformitate cu normele Camerei si cu Standardele Internationale de Audit;

- verificarea modului în care societatea de audit inspectată a organizat si a desfăsurat propriul control intern al calitătii lucrărilor de audit.

Art. 12. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională elaborează Lista obiectivelor de inspectie si o prezintă Biroului permanent al Consiliului Camerei, iar acesta, spre aprobare, Consiliului Camerei.

Art. 13. - (1) Un membru al Camerei poate face, de regulă, obiectul unei inspectii asupra calitătii activitătii de audit o dată la maximum 3 ani, pentru verificarea modului de îndeplinire a angajamentelor si de întocmire a rapoartelor de audit financiar, audit intern si a altor servicii potrivit normelor Camerei, Standardelor Internationale de audit, Codului de etică si conduită profesională si a modului de îndeplinire a obligatiilor fată de Cameră.

(2) În functie de factorii de risc materializati în:

a) numărul de clienti;

b) numărul entitătilor considerate a fi de interes public;

c) rezultatele anterioare ale inspectiilor pentru asigurarea calitătii, inclusiv:

(i) încălcarea cerintelor de pregătire profesională continuă;

(ii) încălcarea principiului independentei;

(iii) deficiente în proiectul sau conformitatea cu sistemul societătii de control al calitătii, Consiliul Camerei si Biroul permanent al Consiliului

Camerei pot, la propunerea Departamentului de monitorizare si competentă profesională, să dispună efectuarea controlului calitătii activitătii desfăsurate de către membrii Camerei la perioade mai mici de 3 ani.

(3) De la prevederile alin. (1) fac exceptie actiunile organizate de Cameră pentru documentarea, informarea, analiza si urmărirea implementării unor noi reglementări, verificarea remedierii deficientelor constatate cu ocazia controalelor efectuate, precum si verificarea reclamatiilor cu privire la activitatea auditorilor financiari.

Art. 14. - Durata inspectiei se stabileste în functie de natura actiunii de control si de volumul activitătii societătii sau a auditorului financiar persoană fizică ce urmează a fi inspectat.

Art. 15. - (1) Inspectia se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport de volumul activitătii membrilor Camerei, precum si de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzând un număr reprezentativ de rapoarte si documente, care să permită formularea unor concluzii temeinice asupra gradului de respectare a dispozitiilor normative din domeniul auditului financiar, auditului intern si al altor activităti conexe acestora.

(2) În nota de inspectie se înscriu constatările ce reprezintă abateri de la normele profesionale (fără a se mentiona clientul la care se face referire). Se va tine seama si de ponderea clientului în totalul veniturilor auditorului verificat.

Art. 16. - Persoanele împuternicite să exercite, în numele Camerei, controlul calitătii activitătii auditului financiar, auditului intern si al altor activităti trebuie să respecte normele profesionale emise de Cameră, precum si prevederile Codului privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar.

Art. 17. - La cererea organelor de inspectie, membrii Camerei inspectati au obligatia:

a) să pună la dispozitie toate documentele justificative si să dea toate explicatiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, precum si a achitării

cotizatiilor si a celorlalte obligatii către Cameră;

b) să prezinte pentru verificare actele si documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit reglementărilor în vigoare si prevederilor din Codul privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar intră sub incidenta inspectiei;

c) să semneze, cu sau fără obiectii, actele de inspectie si să comunice în scris, la termenele fixate, modul de aplicare a măsurilor stabilite în urma inspectiei.

 

CAPITOLUL IV

Întocmirea documentelor de inspectie

 

Art. 18. - Organele de inspectie consemnează constatările în cadrul Notei de inspectie care este întocmită pe următoarele capitole: Îndeplinirea obligatiilor fată de CAFR, inclusiv a celor financiare, Planificarea auditului, Activitatea de audit si Finalizarea auditului, corespunzător obiectivelor care se verifică în cadrul controlului.

Art. 19. - Notele de inspectie se întocmesc în două exemplare care se înregistrează la auditorul inspectat, din care un exemplar este luat de organele de inspectie care au obligatia să îl înregistreze la Secretariatul General al Camerei.

Art. 20. - (1) În Nota de inspectie se înscriu aspectele de neconformitate cu normele minimale de audit emise de Cameră, cu Standardele Internationale de Audit, cu prevederile Codului privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar, constatate ca urmare a inspectiei.

(2) În nota de inspectie si în anexele la aceasta se vor mentiona concret elementele sondajelor efectuate la auditorul financiar inspectat, documentele si evidentele supuse inspectiei, răspunderea organelor de inspectie revenind numai în legătură cu acestea.

Art. 21. - (1) În nota de inspectie se înscriu în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea auditorului financiar inspectat;

b) codul clientului de audit;

c) datele de identificare a auditorului inspectat;

d) numele, prenumele, semnătura si functia membrilor echipei de inspectie;

e) numele, prenumele, semnătura si stampila membrului Camerei inspectat;

f) obiectivele verificării într-o formă succintă.

(2) La nota de inspectie se anexează lista detaliată a obiectivelor verificate.

Art. 22. - (1) Echipele de control vor consemna constatările înscrise în nota de inspectie, care se întocmeste în două exemplare si se înregistrează la auditorul inspectat, din care un exemplar este luat de organele de inspectie care au obligatia să îl înregistreze la Secretariatul General al Camerei.

(2) Nota de inspectie va cuprinde următoarele elemente:

a) componenta echipei de control, delegatia în baza căreia s-a efectuat controlul, data sau perioada la care acesta s-a efectuat si denumirea auditorului controlat;

b) datele de identificare a asociatilor si auditorilor financiari care reprezintă auditorul controlat;

c) datele de identificare a auditorului controlat;

d) perioada supusă controlului, clientii de audit din respectiva perioadă, precum si clientul de audit al cărui dosar este controlat;

e) datele referitoare la gradul în care auditorul controlat si-a îndeplinit obligatiile fată de Cameră (cotizatia fixă, cotizatia variabilă, polita de asigurare, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă), precum si modul în care auditorii asociati ai auditorului controlat si-au îndeplinit obligatiile;

f) obiectivele pe care auditorul controlat le-a dus la îndeplinire, conform normelor minimale de audit si Standardelor Internationale de Audit;

g) obiective pe care auditorul controlat nu le-a îndeplinit, conform normelor minimale de audit si Standardelor Internationale de Audit;

h) motivatia auditorului controlat cu privire la neîndeplinirea obiectivelor urmărite de către echipa de inspectori;

i) calificativul obtinut de către auditorul controlat;

j) data si semnăturile membrilor echipei de control si a auditorului financiar controlat.

Art. 23. - Nota de inspectie si celelalte documente de inspectie vor fi înregistrate, arhivate si păstrate la Cameră timp de 5 ani de la efectuarea controlului si de la valorificarea constatărilor acestuia.

Art. 24. - Fiecare obiectiv din Lista de obiective se va completa cu “DA” sau “NU”, în functie de modul în care auditorul supus inspectiei a răspuns cerintelor din normele minimale de audit, făcându-se referire la deficientele constatate si la cauzele pentru care unele obiective nu au fost îndeplinite.

Art. 25. - Pe baza constatărilor, Departamentul de monitorizare si competentă profesională va stabili un procentaj (cuprins între 0% si 100%), obtinut atât prin raportarea numărului obiectivelor pentru care răspunsul este “DA” la numărul total de obiective, cât si în functie de importanta obiectivelor si a constatărilor făcute.

Art. 26. - În functie de acest procentaj, auditorul inspectat va obtine un calificativ, după cum urmează:

 

Procentaj

Până la 20%

De la 21 la 65%

De la 66 la 80%

De la 81 la 100%

Calificativ

D

C

B

A

 

CAPITOLUL V

Valorificarea rezultatelor controlului calitătii activitătii de audit

 

Art. 27. - Pentru fiecare calificativ acordat se prevăd măsurile următoare:

A. Pentru calificativul D:

1. Măsuri care se vor lua la prima inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) repetarea inspectiei după un an, cheltuielile ocazionate de această nouă inspectie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, membri ai Camerei, în conformitate cu decontul de cheltuieli;

b) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfectionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

c) sanctiuni disciplinare:

- avertisment;

- mustrare;

- suspendarea calitătii de membru al Camerei pe o anumită perioadă;

- excluderea din Cameră;

d) publicarea sanctiunilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă ale Camerei, în conditiile legii.

2. În functie de gradul de neîndeplinire a obligatiilor, membrii Camerei pot fi sanctionati disciplinar cu oricare dintre măsurile de mai sus.

3. Măsuri care se vor lua pentru a doua inspectie, în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) repetarea inspectiei după un an, cheltuielile ocazionate cu această nouă inspectie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, membri ai Camerei, în conformitate cu decontul de cheltuieli;

b) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfectionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

c) aplicarea de sanctiuni disciplinare, si anume:

- mustrare;

- suspendarea calitătii de membru al Camerei pe o anumită perioadă;

- excluderea din Cameră.

4. În functie de gradul de neîndeplinire a obligatiilor, membrii Camerei pot fi sanctionati disciplinar cu oricare dintre măsurile de mai sus.

5. Măsuri care se vor lua pentru a treia inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

- aplicarea de sanctiuni disciplinare, si anume:

- suspendarea calitătii de membru al Camerei pe o anumită perioadă;

- excluderea din Cameră.

6. În functie de gradul de neîndeplinire a obligatiilor, membrii Camerei pot fi sanctionati disciplinar cu oricare dintre măsurile de mai sus.

B. Pentru calificativul C

1. Măsuri care se vor lua la prima inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfectionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

b) aplicarea de sanctiuni disciplinare, si anume:

- avertisment;

- mustrare;

c) publicarea sanctiunilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă ale Camerei, în conditiile legii.

2. În functie de gradul de neîndeplinire a obligatiilor, membrii Camerei pot fi sanctionati disciplinar cu oricare dintre măsurile de mai sus.

3. În cazul în care la a doua inspectie auditorul inspectat se încadrează tot la calificativul C, acesta intră sub incidenta sanctiunilor prevăzute la calificativul D.

C. Pentru calificativul B

1. Măsuri care se vor lua la prima inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfectionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

b) aplicarea sanctiunii disciplinare cu avertisment.

2. Măsuri care se vor lua la a doua inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfectionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

b) aplicarea sanctiunii disciplinare cu mustrare.

3. În cazul în care nu se respectă măsurile dispuse, Camera poate lua măsurile de sanctionare prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, în functie de gravitatea abaterilor săvârsite.

Art. 28. - (1) În baza constatărilor din notele de inspectie prezentate de organele de inspectie, Departamentul de monitorizare si competentă profesională întocmeste si prezintă Biroului permanent al Consiliului Camerei un raport în care se propun măsurile ce vor fi luate în vederea prevenirii si înlăturării abaterilor si deficientelor constatate, precum si măsurile ce se impun a fi luate, inclusiv pentru tragerea la răspundere a celor vinovati.

(2) Raportul se prezintă spre aprobare Consiliului Camerei.

Art. 29. - În baza hotărârilor Consiliului Camerei se transmit scrisori către auditorii financiari, membri ai Camerei, care au fost inspectati, în care sunt prevăzute măsurile hotărâte ce trebuie aplicate de cei inspectati si termenul de aplicare a acestora.

Art. 30. - Seful Departamentului de monitorizare si competentă profesională participă la sedintele Biroului permanent si Consiliului Camerei, în care sunt dezbătute documentele de control si măsurile propuse de Departamentul de monitorizare si competentă profesională.

Art. 31. - Trimestrial si anual, Departamentul de monitorizare si competentă profesională prezintă Consiliului Camerei raportul asupra modului de îndeplinire a programului de activitate trimestrial, precum si asupra principalelor constatări rezultate în urma inspectiilor efectuate în perioada respectivă, propunând totodată si măsuri de perfectionare a activitătii Departamentului de monitorizare si competentă profesională.

Art. 32. - În functie de constatările rezultate în urma actiunilor de control, inspectorii Departamentului de monitorizare si competentă profesională pot propune, pe lângă măsurile de întocmire a documentelor potrivit normelor Camerei, măsuri de aplicare a sanctiunilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, precum si în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România.