MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 568         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

209. – Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

565. – Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

543. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

544. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

545. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

546. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

63. – Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

843/714. – Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2005, si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2005, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Reglementări necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană

II. Economie, buget, finante:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005;

3. reglementarea unor măsuri financiare;

4. instituirea în cadrul sistemului financiar românesc a Fondului pentru gospodărirea deseurilor radioactive si dezafectare;

5. reglementări privind rambursarea ratelor de capital pentru cota parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza Legii publice nr. 480/1992 pentru achizitionarea de bumbac fibră din S.U.A.;

6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare;

7. măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale.

III. Transporturi, constructii si turism:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare;

2. perfectionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea alinierii la legislatia comunitară, inclusiv organizarea timpului de muncă al personalului care desfăsoară activităti mobile de transport rutier;

3. amenajarea, conservarea si dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activitătii în domeniul constructiilor;

4. dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

5. dezvoltarea activitătii în domeniul turismului la nivel national;

6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, aprobată si modificată prin Legea nr. 82/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 167/2003;

8. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 230/2003;

9. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002;

10. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată prin Legea nr. 130/2000, republicată.

IV. Agricultură:

1. organizarea pietei laptelui;

2. reglementări pentru realizarea parteneriatului publicprivat pentru cercetarea stiintifică din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;

3. reglementări privind creditul pentru investitii în agricultură;

4. măsuri privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD;

5. reglementări privind renta viageră si pensionarea timpurie;

6. înfiintarea si consolidarea exploatatiilor agricole (programul “Fermierul“);

7. reglementări privind Casa Creditului Rural;

8. reglementări privind acordarea de facilităti producătorilor agricoli si crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană;

9. modificarea si completarea Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole;

10. acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale;

11. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare;

12. reglementarea pietei agricole în România;

13. organizarea activitătilor de ameliorare si reproductie în zootehnie;

14. modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, cu modificările si completările ulterioare;

15. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnică si financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările si completările ulterioare;

16. reglementări privind neutralizarea deseurilor de origine animală.

V. Sănătate:

1. modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

2. modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă;

3. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001.

VI. Muncă si solidaritate socială:

1. modificarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;

2. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare;

3. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările si completările ulterioare.

VII. Educatie si cultură:

1. modificarea si completarea Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României“ pentru formarea managerilor din sectorul public;

2. reglementări privind managementul institutiilor publice de cultură;

3. reglementări privind cinematografia;

4. modificarea alin. (2) al art. 86 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare.

VIII. Apărare natională, ordine publică si sigurantă natională:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul de Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002;

2. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 177/2002, cu completările ulterioare;

3. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările si completările ulterioare;

4. modificarea unor acte normative referitoare la înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor pentru situatii de urgentă;

5. organizarea si desfăsurarea activitătii de curierat pentru materialele NATO clasificate;

6. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările ulterioare;

7. reglementări privind drepturile de hrană, echipare si înzestrare cu medicamente si materiale sanitare ale personalului din sistemul de apărare natională, ordine publică si securitate natională pe timpul mobilizării, stării de asediu, stării de urgentă si la război;

8. modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare.

IX. Administratie publică:

1. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare;

3. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;

4. modificarea si completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;

5. măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

X. Justitie, transparentă, drepturile omului:

1. modificarea unor prevederi ale Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitătii ca politie politică;

2. modificarea unor prevederi ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, precum si uniformizarea reglementărilor referitoare la acordarea unor sporuri salariale stabilite prin Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, cu modificările si completările ulterioare si, respectiv, prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare.

Art. 2. – În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2005. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2005.

Nr. 209.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 565.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 25 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Hategan Marian, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 543.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 25 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Calciu Ionel Marius, judecător la Tribunalul Brăila, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 544.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 25 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Păsat Agrepina, judecător la Curtea de Apel Brasov, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 545.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 25 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Căpătână Stefan, judecător la Judecătoria Turnu Măgurele, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 546.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005

 

În vederea îndeplinirii criteriului convenit cu Fondul Monetar International privind stabilirea cheltuielilor de personal la 5,0% din produsul intern brut, se impune adoptarea în regim de urgentă a unui act normativ care să facă posibilă reducerea nivelului acestor cheltuieli, reducere ce va fi cuprinsă în bugetul pe anul 2005, ce urmează a fi rectificat în cursul lunii iunie 2005.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2005 pentru toate categoriile de personal din autoritătile si institutiile publice, indiferent de modul de finantare a acestora si de data constituirii fondului de premiere, se suspendă aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare sau, după caz, din contractele colective de muncă prin care se reglementează acordarea de premii, cu exceptia premiului anual.

Art. 2. – (1) În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2005 se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante la data de 30 iunie 2005 din statul de functii al autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare a acestora, precum si a celor care se vor vacanta după această dată.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante, în conditiile legii, numai pentru:

a) asigurarea numărului de posturi strict necesare pentru anul 2005 în cadrul compartimentelor si structurilor, după caz, implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, precum si a angajamentelor asumate în calitate de tară membră NATO;

b) aparatul sistemului judiciar si celelalte categorii de personal din autoritătile si institutiile publice cu atributii în implementarea angajamentelor asumate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005–2007 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005–2007 si prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005–2007 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005–2007;

c) posturile unice, ale căror atributii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autoritătilor si institutiilor publice, precum si posturile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe;

d) posturile din structura Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

e) posturile pentru care au fost întreprinse formalitătile în vederea ocupării acestora;

f) încadrarea promotiei de absolventi din anul 2005 ai institutiilor de învătământ proprii, din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională;

g) posturile vacante din cadrul autoritătilor sau institutiilor publice nou-înfiintate, potrivit legii.

(3) Ordonatorii principali de credite au obligatia să aprobe organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) numai cu conditia încadrării în fondurile aprobate pentru cheltuielile de personal.

(4) Concursurile pot fi organizate, în conditiile alin. (2) si (3), pentru autoritătile si institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, iar pentru posturile prevăzute la lit. a) a alin. (2), si cu avizul de oportunitate obtinut în prealabil de la Ministerul Integrării Europene.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) institutiile din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională, pentru promotia anului 2005, precum si autoritătile si institutiile publice finantate din bugetele locale, din venituri proprii, din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.

(6) Agentia Natională a Functionarilor Publici aprobă conditiile de desfăsurare si avizează organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante prevăzute la alin. (2), cu exceptia lit. f), ulterior obtinerii avizelor prevăzute la alin. (4).

Art. 3. – (1) Se prorogă până la 31 decembrie 2005 prevederile referitoare la cresterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005, stabilite prin: Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2005, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005, aprobată prin Legea nr. 144/2005, Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 112/2005, Ordonanta Guvernului nr. 13/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, aprobată prin Legea nr. 83/2005, Ordonanta Guvernului nr. 14/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, aprobată prin Legea nr. 84/2005, Ordonanta Guvernului nr. 23/2005 privind cresterile salariale aplicabile magistratilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 100/2005, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 138/2005.

(2) Orice alte dispozitii contrare prevederilor alin. (1) se prorogă până la 31 decembrie 2005.

Art. 4. – (1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către personalul cu atributii de control din cadrul Curtii de Conturi si al Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 63.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 843 din 17 iunie 2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 714 din 28 iunie 2005

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

 

În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu completările si modificările ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, cu completările si modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc,

ministrul finantelor publice si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. I. – Articolul I din Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 martie 2005, se modifică si va avea următorul continut:

“Art.I. – În vederea emiterii, suspendării sau anulării, în conditiile legii, a licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, se constituie Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, cu următoarea componentă:

1. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală – presedinte;

Din partea Ministerului Finantelor Publice:

1. directorul Directiei de autorizări sau înlocuitorul acestuia – vicepresedinte;

2. directorul general al Directiei generale juridice sau înlocuitorul acestuia – membru.

Din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală:

1. vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pe probleme de control sau înlocuitorul acestuia – membru;

2. directorul general al Directiei generale de reglementare a colectării creantelor bugetare sau înlocuitorul acestuia – membru;

3. comisarul general al Gărzii Financiare sau înlocuitorul acestuia – membru.

Din partea Ministerului Administratiei si Internelor:

– seful Directiei de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române sau înlocuitorul acestuia – membru.“

Art. II. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga