MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 574         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

190. – Lege pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 

522. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 

547. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

548. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

549. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

550. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

551. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

552. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

553. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

554. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

555. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

556. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

557. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. – Ordonantă de urgentă pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 

607. – Hotărâre privind organizarea în România a ceremoniei de predare-primire a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si Comitetului Director

Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) si de schimbare a comenzii Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

 

Rectificări la:

 - Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 276/2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998 si ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998.

Art. II. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, va detine întreaga autoritate si responsabilitate în realizarea Proiectului si utilizarea sumelor din împrumut. Acestea îi vor fi transferate de către Ministerul Finantelor Publice prin intermediul unui acord de împrumut subsidiar. La rândul său, Ministerul Administratiei si Internelor va încheia cu Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară o conventie prin care se vor reglementa conditiile de derulare a împrumutului prin intermediul acesteia din urmă.

(2) La momentul intrării în vigoare a acordului de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (1), acordurile subsidiare de împrumut încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si, respectiv, Ministerul Justitiei îsi încetează valabilitatea, cu exceptia obligatiilor referitoare la raportări, dări de seamă si alte obligatii ce se referă la perioada în care implementarea Proiectului a fost realizată de către cele două institutii publice, respectiv 1998–2004.

(3) Toate bunurile si lucrările achizitionate sau în curs de achizitionare, precum si serviciile de care a beneficiat sau beneficiază în prezent Ministerul Justitiei (în cadrul unor contracte încheiate de către Ministerul Justitiei prin intermediul Unitătii de Coordonare a Proiectului, Grupului de Coordonare a Cărtii Funciare sau Unitătii de Management al Proiectului/Ministerul Justitiei) în procesul de derulare a Proiectului vor fi preluate de către Ministerul Administratiei si Internelor de la Ministerul Justitiei, pe bază de protocol încheiat în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. III. – Ordonanta Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un articol nou, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art.31. – (1) Contributia României la finantarea Proiectului prevăzut la art. 1, începând cu anul 2005, se va asigura, în limita echivalentului în lei a 8.133.721,22 dolari S.U.A., de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Justitiei pe anul 2005, reprezentând contributia României la finantarea Proiectului, se transferă în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor cu aceeasi destinatie.“

2. După articolul 4 se introduce un articol nou, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art.41. – (1) Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului, va fi asigurată, începând cu anul 2005, de către Ministerul Administratiei si Internelor.

(2) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Justitiei pe anul 2005 pentru plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului, se transferă în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor cu aceeasi destinatie.“

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a acordului, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura pe componente, precum si alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la acord convenite cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.“

Art. IV. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în volumul si în structura bugetului Ministerului Justitiei si Ministerului Administratiei si Internelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 190.


*) Amendamentul la Acordul de împrumut este reprodus în facsimil.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 si, respectiv, la Bucuresti la 15 decembrie 2004, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 iunie 2005.

Nr. 522.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 25 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Popescu Eliza, judecător la Tribunalul Vrancea, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 547.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constituta Româiei, republicată ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 25 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Oprean Teodor, procuror inspector la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 548.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 25 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Jipa Teodor Virgiliu, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 549.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 25 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Badea Gloria, procuror sef adjunct al Sectiei judiciare civile a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 550.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 25 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Bărbulescu Aurel-Constantin, procuror inspector la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 551.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185 din 25 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Grigore Diana, judecător la Tribunalul Bucuresti, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 552.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168 din 18 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Ungureanu Vasile Ioan Dănut, judecător la Tribunalul Arad, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 553.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168 din 18 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Huiduc Sanda Constanta, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 554.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168 din 18 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Constantinescu Iulian, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 555.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168 din 18 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Bodea Ligia Rodica, presedintele Tribunalului Comercial Cluj, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 556.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168 din 18 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Mora Ioan, judecător la Curtea de Apel Cluj, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 557.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 

În vederea accelerării recuperării creantelor datorate Agentiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali,

având în vedere valoarea semnificativă a debitelor înregistrate pe baza contractelor încheiate, dificultătile generate de lipsa unei proceduri speciale care să ducă la recuperarea cu celeritate a sumelor de bani datorate acestei agentii, faptul că aceste sume se fac venit la bugetul de stat, precum si faptul că întârzierea recuperării respectivelor creante afectează în mod negativ bugetul de stat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică si Agentiei Domeniilor Statului în calitate de institutie implicată în procesul de privatizare.

(2) Dispozitiile cap. VIII, IX si X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică si Agentiei Domeniilor Statului în calitate de institutie implicată în procesul de privatizare.

Art. 2. – Contractele de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate de Agentia Domeniilor Statului constituie titluri executorii.

Art. 3. – Procedurile cuprinse în dispozitiile legale mentionate la art. 1 alin. (2) se aplică si în cazul contractelor încheiate de Agentia Domeniilor Statului cu partenerii contractuali, având ca obiect orice formă de exploatare eficientă a terenurilor cu destinatie agricolă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 64.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a ceremoniei de predare-primire a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) si de schimbare a comenzii Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă organizarea în România, în luna iulie 2005, a ceremoniei de predare-primire a presedintiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Ministrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) si Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Fortei Multinationale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) si de schimbare a comenzii Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG).

Art. 2. – (1) În scopul participării la ceremonia prevăzută la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 180 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

(2) Cheltuielile aferente ceremoniei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2005.

(3) Cheltuielile de protocol necesare organizării si desfăsurării conferintei prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 607.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 276/2005 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, Raportului privind operatiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzactia se realizează prin una sau mai multe operatiuni legate între ele, si ale Raportului pentru transferurile externe în si din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 29 iunie 2005, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. 3, în loc de: “... se va face de către Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, ...“ se va citi: “... se va face către Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, ...“.