MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 577         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

66. – Ordonantă de urgentă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

Având în vedere:

– actele normative prin care au fost aprobate măsuri fiscale si cheltuieli suplimentare după publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu implicatii asupra veniturilor si cheltuielilor bugetare stabilite pentru anul 2005;

– revizuirea indicatorilor macroeconomici estimati pentru anul 2005, în functie de realizările pe anii 2003 si 2004;

– necesitatea diminuării tintei de deficit bugetar pe anul 2005 pentru sprijinirea stabilitătii macroeconomice, respectiv pentru reducerea deficitului de cont curent si a inflatiei;

– necesitatea asigurării fondurilor suplimentare pentru finantarea activitătilor si structurilor din domeniile pentru care se poate activa clauza de salvgardare;

– urgenta asigurării fondurilor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în primăvara acestui an;

– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată, si al art. 6 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Bugetul de stat pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 si nr. 1.121 bis din 29 noiembrie 2004, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. – (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2005, detaliată, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

 

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. – La veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se aprobă următoarele influente:

 

– miliarde lei –

VENITURI – TOTAL

1.220,4

din care:

 

Venituri curente

1.762,4

din acestea:

 

a) venituri fiscale:

1.588,4

– impozite directe

13.766,5

din care:

 

– impozitul de profit

10.223,0

– impozitul pe salarii

650,0

– impozitul pe venit

–18.214,0

– cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)

21.695,5

– alte impozite directe

–918,0

– contributii

330,0

– impozite indirecte

–12.178,1

din care:

 

– taxa pe valoarea adăugată

–9.117,1

– taxa pe valoarea adăugată încasată

17.833,3

– sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)

–26.950,4

– accize

–3.379,0

– taxe vamale

1.878,0

– alte impozite indirecte

–1.560,0

b) venituri nefiscale

174,0

Venituri din capital

–530,0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

–12,0

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 4. – În structură economică influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005 se prezintă astfel:

 

– miliarde lei –

CHELTUIELI – TOTAL

–9.743,0

din care:

 

1. Cheltuieli curente

–1.612,7

din acestea:

 

a) cheltuieli de personal

3.028,8

b) cheltuieli materiale si servicii

3.482,6

c) subventii

–463,9

d) transferuri

–7.824,5

e) dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli

–4.116,3

f) rezerve

4.280,6

2. Cheltuieli de capital

–903,2

3. Împrumuturi acordate

–92,0

4. Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite din acestea:

–7.135,1

a) Rambursări de credite externe, plăti de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite:

–7.086,4

– rambursări de credite externe

–4.837,7

– plăti de dobânzi si comisioane

–2.248,7

b) Rambursări de credite interne, plăti de dobânzi si comisioane la credite interne contractate de ordonatorii de credite:

–48,7

– rambursări de credite interne

–22,2

– plăti de dobânzi si comisioane

–26,5

 

Art. 5. – (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi si în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevăzute de lege, ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 511/2004, influentele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal“ se repartizează pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare si se comunică Ministerului Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Începând cu data de 1 iulie 2005, cheltuielile cu transportul si cazarea aferente deplasărilor interne si externe efectuate în conditiile legii de către institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, se asigură de la titlul “Cheltuieli materiale si servicii“.

Art. 6. – Alineatul (4) al articolului 8 din Legea nr. 511/2004 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Sumele aferente cresterilor salariale acordate în anul 2005 în conditiile stabilite prin lege, prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale“, au fost repartizate ordonatorilor principali de credite în functie de executia bugetară si de necesitătile de finantare. Cresterile salariale acordate în anul 2005 Senatului, Camerei Deputatilor, precum si personalului Ministerului Apărării Nationale se asigură din bugetele aprobate acestora.“

Art. 7. – (1) Cheltuielile pentru autoritătile publice, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 3.811,1 miliarde lei, din care:

1.983,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.024,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 24,2 miliarde lei subventii, 192,0 miliarde lei transferuri, 745,8 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 158,9 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru autoritătile publice se modifică după cum urmează:

 

– miliarde lei –

a) Administratia Prezidentială

+54,1

b) Autorităti legislative

+24,2

c) Autorităti judecătoresti

+2.220,6

d) Alte organe ale autoritătilor publice

–10,6

e) Autorităti executive

+1.522,8

 

(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul “Autorităti publice“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“, este cuprinsă si suma de 15,0 miliarde lei necesară pentru acordarea de asistentă consulară în situatii deosebite.

Art. 8. – (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 2.954,3 miliarde lei, din care: 2.850,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.283,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 71,8 miliarde lei subventii si 382,5 miliarde lei transferuri, si se diminuează cu suma de 878,1 miliarde lei la cheltuieli de capital si cu suma de 1.756,1 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 5.656,6 miliarde lei la ordine publică si sigurantă natională si se diminuează cu suma de 2.702,3 miliarde lei la apărare natională.

Art. 9. – (1) Cheltuielile social-culturale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 5.508,1 miliarde lei, din care: 786,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 283,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 63,6 miliarde lei subventii, 5.726,3 miliarde lei transferuri, si se diminuează cu suma de 194,5 miliarde lei la cheltuieli de capital si cu suma de 1.157,6 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 58,9 miliarde lei pentru învătământ, 346,5 miliarde lei pentru cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret, 5.932,8 miliarde lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii si se diminuează cu suma de 830,1 miliarde lei pentru sănătate.

Art. 10. – Alineatele (9) si (12) ale articolului 13 din Legea nr. 511/2004 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(9) În bugetul Ministerului Sănătătii este prevăzută si suma de 2.278,7 miliarde lei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programelor privind compensarea în proportie de 90% a medicamentelor acordate în ambulatoriu, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiareconomice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 597/2004, cu modificările ulterioare.

............................................................................................

(12) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“, se finantează cheltuielile aferente gratuitătilor si reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto si naval, de care beneficiază, în conditiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, prin  Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată, precum si prin Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

Art. 11. – (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se diminuează cu suma de 1.272,0 miliarde lei, din care: 2,3 miliarde lei la cheltuieli de personal, 125,2 miliarde lei la transferuri, 344,7 miliarde lei la cheltuieli de capital si 799,8 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 1.112,1 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publică si locuinte si cu suma de 159,9 miliarde lei pentru mediu si ape.

Art. 12. – (1) Cheltuielile pentru actiuni economice, care se finantează din bugetul de stat pe anul 2005, se diminuează cu suma de 6.521,8 miliarde lei, din care: 6,8 miliarde lei la cheltuieli de personal, 81,3 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii, 599,5 miliarde lei la subventii, 2.379,7 miliarde lei la transferuri, 227,0 miliarde lei la cheltuieli de capital si 3.227,5 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 589,1 miliarde lei pentru industrie, 1.085,3 miliarde lei pentru agricultură si silvicultură, 4.771,3 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si 76,1 miliarde lei pentru alte actiuni economice.

Art. 13. – Articolul 16 din Legea nr. 511/2004 se completează cu un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la capitolul «Transporturi si comunicatii», titlul «Subventii», este prevăzută suma de 5.868,0 miliarde lei reprezentând subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de călători, conform pachetului social minim.“

Art. 14. – Articolul 18 din Legea nr. 511/2004 se completează cu un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Sumele ce se scutesc la plată, în conditiile prevederilor alin. (1) si (2), precum si ale art. 19, prin exceptie de la prevederile art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu se compensează cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat, înregistrată de către agentii economici beneficiari, nominalizati prin hotărâre a Guvernului.“

Art. 15. – (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se diminuează cu suma de 2.468,4 miliarde lei, din care: 2.582,9 miliarde lei la cheltuieli de personal, 27,8 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii, 24,0 miliarde lei la subventii, 4,7 miliarde lei la cheltuieli de capital si 35,2 miliarde lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite, si se majorează cu suma de 206,2 miliarde lei la transferuri.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 2.554,9 miliarde lei pentru alte actiuni si se majorează cu suma de 86,5 miliarde lei pentru cercetare stiintifică.

Art. 16. – Articolul 23 din Legea nr. 511/2004 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.23. – În anul 2005 se alocă din bugetul de stat transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 108,0 miliarde lei reprezentând contributii pentru biletele de odihnă destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii.“

Art. 17. – Împrumuturile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu suma de 92,0 miliarde lei, din care: 65,0 miliarde lei împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 23,3 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăsoară activităti pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întretinerii materiale, si 3,7 miliarde lei împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat si protectie umanitară conditionată.

Art. 18. – (1) Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului se majorează cu suma de 101,8 miliarde lei.

(2) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului se majorează cu suma de 4.178,8 miliarde lei.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică si împrumutul guvernamental

 

Art. 19. – Deficitul bugetului de stat se stabileste în sumă de 19.625,1 miliarde lei.

Art. 20. – Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminuează cu suma de 4.116,3 miliarde lei, din care: 138,0 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice interne, 459,9 miliarde lei la dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe, 2.232,7 miliarde lei la diferente de curs aferente datoriei publice externe, 885,7 miliarde lei la diferente de curs aferente datoriei publice interne si 400,0 miliarde lei comisioane percepute la decontarea operatiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 21. – (1) Începând cu anul 2005, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură si culte si echilibrarea bugetelor locale se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, pentru anul 2005, pentru asigurarea ajutorului social si a ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri se diminuează cu suma de 6.019,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru asigurarea ajutorului social si a ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, sunt în sumă de 6.019,9 miliarde lei si sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, pe anul 2005, pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură si culte si echilibrarea bugetelor locale se diminuează cu suma de 15.320,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării contributiilor pentru personalul neclerical, se majorează cu suma de 13,3 miliarde lei.

(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură si culte, inclusiv cele prevăzute la alin. (5), si pentru echilibrarea bugetelor locale sunt în sumă de 15.333,9 miliarde lei si sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(7) Sumele pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa nr. 7, se repartizează pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti si pe judete de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a directiei de muncă, solidaritate socială si familie, în functie de numărul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si de numărul de persoane asistate în institutiile de asistentă socială a persoanelor cu handicap.

(8) Unitătile Trezoreriei Statului sunt abilitate să introducă în executia bugetului de stat si a bugetelor locale modificările determinate de aplicarea prevederilor alin. (2), (3), (4) si (6), pe baza conturilor de executie întocmite de presedintii consiliilor judetene si primarii comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea prezentei ordonante de urgentă.

Art. 22. – Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2005 se diminuează cu 6,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 8, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin  sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 430/2004.

Art. 23. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 5.603,1 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 9 si 9a.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, prezentate în anexa nr. 9, se repartizează pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 24. – Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe pe anul 2005 se diminuează cu suma de 100,0 miliarde lei.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 25. – (1) Anexa nr. 12 privind bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 la Legea nr. 511/2004 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 10.

(2) Prevederile art. 5 din prezenta ordonantă de urgentă se aplică si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Unitătile sanitare cu paturi vor deconta contravaloarea medicamentelor achizitionate în anul 2003, inclusiv a celor din cadrul subprogramului “Preventia si controlul în diabet si boli de nutritie“, din sume prevăzute în acte aditionale distincte la contractele încheiate în anul 2005, fără a avea în vedere nivelul indicatorilor contractati si realizati.

(4) Bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 este prevăzut cu un deficit de 2.596,1 miliarde lei, care se acoperă la finele anului bugetar din disponibilitătile din anii precedenti înregistrate la acest buget.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 26. – (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia de a propune lunar trecerea la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului a eventualelor economii identificate în bugetele lor.

(2) Guvernul este abilitat să diminueze cheltuielile, respectiv Fondul de rezervă bugetară si deficitul bugetului de stat pe anul 2005, cu eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) si să suplimenteze:

a) cheltuielile si deficitul bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005;

b) cheltuielile si deficitul din credite externe pe anul 2005.

(3) Din eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) Guvernul poate suplimenta:

a) bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat;

b) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si transferurile de la bugetul de stat pentru bugetele locale.

Art. 27. – (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 26 în volumul si în structura bugetului de stat, bugetului creditelor externe, bugetelor ordonatorilor principali de credite, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2005.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor art. 26 în anexele la bugetele lor si în bugetele ordonatorilor de credite din subordine.

(3) Bugetele de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii, prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, pot fi majorate, atât la venituri, cât si la cheltuieli, prin hotărâre a Guvernului, în situatia în care veniturile proprii încasate depăsesc prevederile anuale aprobate.

Art. 28. – (1) Pentru anul 2005 se suspendă aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apă grea în perioada 2001–2006 la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare si acumularea acesteia de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001, cu modificările si completările ulterioare. În anul 2005 suma negativă a taxei pe valoarea adăugată rezultată din deconturile de T.V.A., rambursată Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, se retine ca venituri proprii din alte surse si se utilizează prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002, pentru finantarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzătoare a sursei de finantare a programului de acumulare a stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere.

(2) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va elabora instructiuni pentru încasarea si utilizarea sumei rambursate cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Dispozitiile referitoare la Administratia Natională a Rezervelor de Stat cuprinse la alin. (1) si (2) ale art. 43 din Legea nr. 511/2004 se abrogă.

Art. 29. – (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru perioada rămasă până la finele anului 2005, institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, li se interzice achizitionarea de autoturisme si mobilier.

(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) achizitionarea de autoturisme si mobilier pentru:

a) institutii publice nou-înfiintate prin lege, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor institutii publice, deja existente;

b) activitătile specifice desfăsurate de ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

c) proiecte finantate din împrumuturi externe si/sau fonduri nerambursabile.

(3) Achizitiile publice de mobilier si autoturisme aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data initierii procedurilor respective, numai în conditiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la acea dată, comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de achizitie publică.

Art. 30. – Aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la indemnizatia membrilor comisiilor de concurs si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.

Art. 31. – (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să încheie angajamente legale în anul 2005, în limita sumei de 324 miliarde lei, cu termene de plată în anul 2006, reprezentând achizitii de bunuri, servicii si lucrări necesare organizării celei de-a XI-a reuniuni la nivel de sefi de stat si de guvern a Organizatiei Internationale a Francofoniei.

(2) Se autorizează Ministerul Economiei si Comertului să încheie angajamente legale în anul 2005, în limita sumei de 50 miliarde lei, cu termene de plată în anul 2006, pentru contractarea actiunilor necesare organizării de târguri, expozitii si misiuni economice.

Art. 32. – După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se repartizează si creditele bugetare retinute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 33. – Anexele*) nr. 1–10 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 66.


*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXE