MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 580         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

210. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

566. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc punctele 1–8 cu următorul cuprins:

“1. La articolul 4 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

«(2) Deciziile Comisiei fiscale centrale cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod, precum si a Codului fiscal sunt obligatorii pentru functionarii publici din cadrul organelor fiscale.»

2. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

«(11) Răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în conditiile prezentului cod sau declarat insolvent, persoana juridică care, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul, dacă este îndeplinită cel putin una dintre următoarele conditii:

a) desfăsoară aceeasi activitate sau aceleasi activităti ca si debitorul;

b) utilizează cu orice titlu active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel putin jumătate din valoarea contabilă netă a tuturor activelor corporale ale utilizatorului;

c) are raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii care, în proportie de cel putin jumătate, au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul;

d) are raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel putin jumătate din angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

(12) În întelesul alin. (11), termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) control – majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociatilor unei societăti comerciale ori a unei asociatii sau fundatii, fie în consiliul de administratie al unei societăti comerciale ori consiliul director al unei asociatii sau fundatii;

b) control indirect – activitatea prin care o persoană exercită controlul, prin una sau mai multe persoane.»

3. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 33, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

«(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean, local sau al municipiului Bucuresti stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursă, în conditiile legii.

............................................................................................

(3) Pentru administrarea de către organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală a creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenta poate fi stabilită în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1), prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.»

5. După articolul 41 se introduce articolul 411 cu următorul cuprins:

«ARTICOLUL 411

Solutia fiscală individuală anticipată si acordul de pret în avans

(1) Solutia fiscală individuală anticipată este actul administrativ fiscal emis de Ministerul Finantelor Publice în vederea solutionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare.

(2) Acordul de pret în avans este actul administrativ fiscal emis de Ministerul Finantelor Publice în vederea solutionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitătilor în care urmează a fi determinate, pe parcursul unei perioade fixe de timp, preturile de transfer, în cazul tranzactiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Solutia fiscală individuală anticipată si acordul de pret în avans sunt opozabile si obligatorii fată de organele fiscale, numai dacă termenii si conditiile acestora au fost respectate de către contribuabil.

(4) Procedura referitoare la obtinerea solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret în avans va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.

(5) La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante se abrogă alin. (5)–(8) ale art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.»

6. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

«ARTICOLUL 43

Comunicarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situatia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care si-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si în situatia numirii unui curator fiscal, în conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.

(2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează:

a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent si primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;

b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;

c) prin postă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia;

d) prin publicitate.

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, a unui anunt în care se mentionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afisării anuntului.

(4) Dispozitiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt aplicabile în mod corespunzător.»

7. La articolul 52, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

«(1) Băncile sunt obligate să comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităti fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, forma juridică pe care acestia o au si domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea se va face bilunar, cu referire la conturile deschise sau închise în perioada anterioară acesteia si va fi adresată Ministerului Finantelor Publice.

...........................................................................................

(3) Ministerul Finantelor Publice, la cererea justificată a autoritătilor publice centrale si locale, va transmite informatiile detinute în baza alin. (1), în scopul îndeplinirii de către aceste autorităti a atributiilor prevăzute de lege.»

8. La articolul 57, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«(1) Pot refuza să furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostintă în exercitarea activitătii lor preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecătoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii, cu exceptia informatiilor cu privire la îndeplinirea obligatiilor fiscale stabilite de lege în sarcina lor.»“

2. La articolul I, punctul 1 devine punctul 9.

3. La articolul I, punctul 2 devine punctul 10.

4. La articolul I, punctul 3 devine punctul 11.

5. La articolul I, după punctul 3, devenit punctul 11, se introduc punctele 111 si 112 cu următorul cuprins:

“111. La articolul 82, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziunile leului, prin reducere când fractiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani, si prin majorare când fractiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

Această regulă se aplică si impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, stabilite si neachitate până la 30 iunie 2005. Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, în monedă nouă, cu valori mai mici de 1 leu se întregesc la 1 leu.»

112. La articolul 83, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

«(4) Declaratia fiscală întocmită potrivit art. 79 alin. (2) este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, si produce efectele juridice ale înstiintării de plată de la data depunerii acesteia.»“

6. La articolul I, punctul 4 devine punctul 12 cu următorul cuprins:

“12. La articolul 83, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

«(7) Până la 1 iulie 2005, sumele reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, înscrise în deciziile de impunere, în actele administrative fiscale asimilate acestora, precum si în declaratiile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducere când suma ce urmează a fi rotunjită este sub 500 lei si prin majorare când aceasta este peste 500 lei.»“

7. La articolul I, după punctul 4, devenit punctul 12, se introduce punctul 121 cu următorul cuprins:

“121. La articolul 85, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

d) procesele-verbale prevăzute la art. 137 alin. (6) si art. 164 alin. (2).“

8. La articolul I, punctul 5 devine punctul 13.

9. La articolul I, după punctul 5, devenit punctul 13, se introduce punctul 131 cu următorul cuprins:

“131. La articolul 109 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

«c) în cazul plătilor efectuate prin decontare bancară, data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informatie este transmisă prin mesajul electronic de plată de către institutia bancară initiatoare, potrivit reglementărilor specifice în vigoare, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 116, data putând fi dovedită prin extrasul de cont al contribuabilului.»“

10. La articolul I, punctul 6 devine punctul 14.

11. La articolul I punctul 6, devenit punctul 14, articolul 110, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se stinge creanta fiscală stabilită de contribuabil conform numărului de evidentă a plătii înscris pe ordinul de plată pentru Trezoreria Statului.“

12. La articolul I, după punctul 6, devenit punctul 14, se introduce punctul 141 cu următorul cuprins:

“141. La articolul 111, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

«(4) Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenta unor creante reciproce, cu exceptia sumelor negative din deconturile de taxă pe valoarea adăugată fără optiune de rambursare.»“

13. La articolul I, punctul 7 devine punctul 15.

14. La articolul I, după punctul 7, devenit punctul 15, se introduc punctele 151–1520 cu următorul cuprins:

“151. Articolul 113 va avea următorul cuprins:

«ARTICOLUL 113

Obligatia băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială

Băncile supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială si care efectuează plătile dispuse în limita încasărilor vor deconta zilnic, cu prioritate, sumele reprezentând obligatii fiscale cuprinse în ordinele de plată emise de debitori si/sau creante fiscale înscrise în adresa de înfiintare a popririi transmisă de organele fiscale.»

152. La articolul 114, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

«(4) Dobânzile si penalitătile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în conditiile aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 137 alin. (6).»

153. La articolul 115, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

«(5) Nivelul dobânzii se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, corelat cu nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, la care se adaugă 10 puncte procentuale, o dată pe an, în luna decembrie, pentru anul următor, sau în cursul anului, dacă rata dobânzii de referintă se modifică cu peste 5 puncte procentuale.»

154. La articolul 117, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«(1) În cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, dobânzile si penalitătile de întârziere se datorează până la data stingerii inclusiv, astfel:

a) pentru compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare;

b) pentru compensările din oficiu, data stingerii este data înregistrării operatiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială, conform notei de compensare întocmite de către organul competent;

c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire.»

155. La articolul 119, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 115 alin. (5) si se suportă din acelasi buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de către plătitori.»

156. La articolul 120, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«(1) Plata cu întârziere a obligatiilor fiscale se sanctionează cu o penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lună si/sau pentru fiecare fractiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare scadentei acestora până la data stingerii acestora inclusiv.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligatia de plată a dobânzilor.»

157. La articolul 136, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Executarea silită începe în termen de 15 zile de la data înstiintării.»

158. La articolul 143, după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:

«(41) Măsurile de executare silită aplicate în conditiile prezentului cod se ridică prin decizie întocmită în cel mult 5 zile de la data la care a încetat executarea silită, de către organul de executare.»

159. La articolul 143, alineatele (5) si (6) vor avea următorul cuprins:

«(5) În cazul în care popririle înfiintate de organul de executare generează imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economică, cu consecinte sociale deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea debitorului, si tinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară partială a executării silite prin poprirea conturilor bancare. Suspendarea se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă a suspendării popririi de către organul fiscal.

(6) Odată cu cererea de suspendare prevăzută la alin. (5) debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrării, sau alte garantii prevăzute de lege, la nivelul sumei pentru care s-a început executarea silită.»

1510. La articolul 144, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

«(11) Sumele reprezentând credite nerambursabile sau finantări primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite.»

1511. La articolul 144, alineatul (7) se abrogă.

1512. La articolul 144, alineatele (8), (9), (11) si (12) vor avea următorul cuprins:

«(8) Poprirea se consideră înfiintată din momentul primirii adresei de înfiintare de către tertul poprit. În acest sens, tertul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât si ora primirii adresei de înfiintare a popririi.

(9) După înfiintarea popririi, tertul poprit este obligat:

a) să plătească, de îndată sau după data la care creanta devine exigibilă, organului fiscal, suma retinută si cuvenită, în contul indicat de organul de executare;

b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înstiintând despre aceasta organul de executare.

............................................................................................

(11) Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, o dată cu comunicarea somatiei si a titlului executoriu, făcută debitorului potrivit art. 43, o copie certificată de pe acest titlu va fi comunicată băncii la care se află deschis contul debitorului. Despre această măsură va fi înstiintat si debitorul.

(12) În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei si în valută sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data si ora primirii adresei de înfiintare a popririi asupra disponibilitătilor bănesti, băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plăti din conturile acestora până la achitarea integrală a obligatiilor fiscale înscrise în adresa de înfiintare a popririi, cu exceptia sumelor necesare plătii drepturilor salariale.»

1513. La articolul 144, după alineatul (12) se introduce alineatul (121) cu următorul cuprins:

«(121) Încălcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) si (14) atrage nulitatea oricărei plăti si răspunderea solidară a tertului poprit cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător.»

1514. La articolul 149, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«(1) Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situatia în care debitorul detine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.»

1515. La articolul 167, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi reale, despre care organul de executare a luat cunostintă în conditiile art. 147 alin. (6) si ale art. 149 alin. (9), la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creantele lor vor fi plătite înaintea creantelor prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. b). În acest caz, organul de executare este obligat să îi înstiinteze din oficiu pe creditorii în favoarea cărora au fost conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea pretului.»

1516. La articolul 168, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

«(11) Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin ordonantă presedintială prevăzute de art. 403 alin. (4) din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile.»

1517. La articolul 173, alineatul (1) se abrogă.

1518. La articolul 189 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

«b) nedeclararea la termenele prevăzute de lege a bunurilor si veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;»

1519. La articolul 189 alineatul (1), după litera l) se introduc literele m)–p) cu următorul cuprins:

«m) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii realitătii declaratiei fiscale;

n) neretinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite si contributii cu retinere la sursă;

o) retinerea si nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite si contributii cu retinere la sursă, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni;

p) refuzul de a îndeplini obligatia prevăzută la art. 51 alin. (1).»

1520. La articolul 189 alineatul (2), după litera d) se introduc literele e)–g) cu următorul cuprins:

«e) cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. m)–p), dacă obligatiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 500.000.000 lei inclusiv;

f) cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. m)–p), dacă obligatiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 500.000.001 lei si 1.000.000.000 lei inclusiv;

g) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. m)–p), dacă obligatiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 1.000.000.000 lei.»“

15. La articolul I, punctul 8 devine punctul 16.

16. La articolul I, punctul 9 devine punctul 18.

17. La articolul I, punctul 10 devine punctul 17.

18. La articolul I punctul 10, devenit punctul 17, articolul 190, litera v1) va avea următorul cuprins:

“v1) desfăsurarea activitătilor de distribuire si comercializare angro a băuturilor alcoolice si produselor din tutun fără îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;“.

19. La articolul I, punctul 11 devine punctul 19.

20. La articolul I, punctul 12 devine punctul 20.

21. La articolul I, după punctul 12, devenit punctul 20, se introduce punctul 201 cu următorul cuprins:

“201. La articolul 191, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

«(11) Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 189 si 190 se aplică persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au calitatea de subiect în raportul juridic fiscal.»“

22. La articolul I, punctul 13 devine punctul 21.

23. La articolul I, punctul 14 devine punctul 22.

24. La articolul I punctul 14, devenit punctul 22, articolul 2001 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 2001

Dispozitii procedurale privind înregistrarea în cazul unor activităti cu produse accizabile

(1) Înregistrarea prevăzută la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se face prin depunerea la organul fiscal competent a unei cereri de înregistrare.

(2) Pe baza cererii de înregistrare organul fiscal competent eliberează un atestat care dă dreptul titularului să distribuie si să comercializeze angro băuturi alcoolice si produse din tutun.

(3) Organul fiscal competent va elibera atestatul numai dacă sunt îndeplinite toate conditiile prevăzute la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Organul fiscal emitent va revoca atestatul ori de câte ori constată neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Prin derogare de la dispozitiile legale privind folosirea antrepozitelor fiscale, la cererea antrepozitarului autorizat pentru productia si îmbutelierea produsului bere, comisia competentă pentru autorizarea antrepozitelor fiscale poate aproba, prin decizie, utilizarea instalatiilor de îmbuteliere a produsului bere si pentru îmbutelierea băuturilor răcoritoare si a apei plate. Celelalte prevederi privind regimul de antrepozitare fiscală sunt aplicabile în mod corespunzător.

(6) Prin decizie, comisia poate stabili conditiile de utilizare a instalatiilor.“

25. La articolul I, după punctul 14, devenit punctul 22, se introduce punctul 23 cu următorul cuprins:

“23. La articolul 208, după litera k) se introduce litera l) cu următorul cuprins:

«l) capitolul III “Contraventii si sanctiuni“ din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare.»“

Art. II. – Începând cu data de 1 ianuarie 2007, art. 110 din Codul de procedură fiscală se modifică si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 110

Ordinea stingerii datoriilor

(1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creantă fiscală principală pe care îl stabileste contribuabilul.

(2) În cadrul tipului de impozit, taxă, contributie sau altă sumă reprezentând creantă fiscală, stabilit de contribuabil, stingerea se efectuează, de drept, în următoarea ordine:

a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare la plată, precum si dobânda datorată în luna curentă din grafic, sau suma amânată la plată, împreună cu dobânzile datorate pe perioada amânării, în cazul în care termenul de plată se Omplineste în luna curentă, precum si obligatiile fiscale curente de a căror plată depinde mentinerea valabilitătii înlesnirii acordate;

b) obligatia fiscală principală si obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia, în ordinea vechimii, cu exceptia celor pentru care s-a început executarea silită. După stingerea integrală a obligatiei fiscale principale celei mai vechi se vor stinge obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia, mai întâi dobânzile, si apoi penalitătile de întârziere;

c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare, până la concurenta cu suma esalonată la plată, sau până la concurenta cu suma achitată, după caz, precum si suma amânată la plată împreună cu dobânzile datorate pe perioada amânării, după caz;

d) obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea contribuabilului.

(3) Vechimea obligatiilor fiscale se determină în functie de scadenta acestora, prevăzută de Codul fiscal sau de alte prevederi legale. În cazul diferentelor de obligatii fiscale principale stabilite de organele competente, precum si al diferentelor suplimentare de obligatii fiscale principale, ce fac obiectul declaratiilor rectificative depuse de contribuabili, vechimea se determină în functie de termenele de plată stabilite în conditiile art. 108 alin. (2).

Vechimea obligatiilor fiscale accesorii este dată de vechimea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii fiscale care le-au generat.

(4) Dacă un contribuabil nu respectă ordinea prevăzută la alin. (2), organul fiscal competent va înstiinta debitorul despre modul în care s-a efectuat stingerea prevăzută la alin. (2).“

Art. III. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, art. 115 din Codul de procedură fiscală se modifică si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 115

Majorări de întârziere

(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se datorează majorări de întârziere după cum urmează: a) pentru impozitele, taxele si contributiile stinse prin executare silită, până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul plătii pretului în rate, majorările de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător;

b) pentru impozitele, taxele si contributiile debitorului declarat insolvabil, până la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilitătii, inclusiv.

(3) Modul de calcul al majorărilor de întârziere aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere întocmite pe baza situatiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul pe venitul global, se datorează majorări de întârziere după cum urmează:

a) pentru anul fiscal de impunere majorările de întârziere pentru plătile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăti anticipate se calculează până la data plătii debitului sau, după caz, până la data de 31 decembrie;

b) majorările de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora, inclusiv;

c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăti anticipate, majorările de întârziere se recalculează, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală, urmând a se face regularizarea majorărilor de întârziere în mod corespunzător.

(5) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.“

Art. IV. – (1) La data de 1 ianuarie 2006 se abrogă art. 120 din Codul de procedură fiscală.

(2) În toate actele normative în care se face referire la notiunile de dobânzi si/sau penalităti de întârziere aceste notiuni se înlocuiesc cu notiunea de majorări de întârziere.

Art. V. – Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 210.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 566.