MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 iulie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

612. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

616. – Hotărâre privind conditiile, procedura de selectie si de propunere de către Consiliul Economic si Social a candidatilor pentru a fi numiti ca asistenti judiciari de către ministrul justitiei, precum si conditiile de delegare, detasare si transfer ale asistentilor judiciari

 

618. – Hotărâre privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Societătii Civile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

114. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului National Cooperatist – TINCOOP 2005

 

697. – Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei  Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Autoritătile contractante prevăzute în anexa nr. 1 au obligatia să aplice procedura de licitatie electronică pentru atribuirea oricărui contract de achizitie publică având ca obiect unul dintre produsele, serviciile sau lucrările prevăzute în anexa nr. 2 si a cărui valoare estimată, fără T.V.A., este cuprinsă între 2.000 euro si 200.000 euro.

(2) Autoritătile contractante, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, pot aplica procedura de licitatie electronică pentru atribuirea oricărui contract de achizitie publică, având ca obiect unul dintre produsele, serviciile sau lucrările prevăzute în anexa nr. 2, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, dacă este cazul, si cu respectarea procedurii si a conditiilor stabilite de operatorul Sistemului electronic de achizitii publice.

(3) Autoritătile contractante prevăzute la alin. (1) si (2) pot aplica procedura de licitatie electronică pentru atribuirea de contracte de achizitie publică, având ca obiect alte produse, servicii sau lucrări decât cele prevăzute în anexa nr. 2, cu aprobarea odonatorului principal de credite, dacă este cazul, si cu respectarea procedurii si a conditiilor stabilite de operatorul Sistemului electronic de achizitii publice, în măsura în care operatorul acestui sistem electronic poate pune la dispozitie autoritătilor contractante facilitătile tehnice necesare pentru organizarea acestor licitatii electronice.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Autoritătile contractante pot publica în Sistemul electronic de achizitii publice anuntul de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publică pentru atribuirea, prin una dintre procedurile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare, a unui contract de achizitie publică, cu respectarea procedurii si a conditiilor stabilite de operatorul Sistemului electronic de achizitii publice.“

3. Din anexa nr. 2 “Lista de produse“ se abrogă următoarele prevederi:

 

Codul CPSA

în care este

inclus produsul

Denumirea produsului

Nota

“GG

4521.1

Lucrări de constructii

Lucrări de constructii pentru ridicarea clădirilor – Săli de sport

4

 

Nota 4: Se aplică pentru Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – Compania

Natională de Investitii (CNI).“

4. Anexa nr. 2 “Lista de produse“ se completează cu produsele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 612.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind conditiile, procedura de selectie si de propunere de către Consiliul Economic si Social a candidatilor pentru a fi numiti ca asistenti judiciari de către ministrul justitiei, precum si conditiile de delegare, detasare si transfer ale asistentilor judiciari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 100 si 104 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Selectia si numirea asistentilor judiciari

 

Art. 1. – Asistentii judiciari sunt numiti în functii de către ministrul justitiei, pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Economic si Social.

Art. 2. – (1) Pot fi propusi pentru numirea ca asistenti judiciari persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au cetătenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu;

b) sunt licentiate în drept cu o vechime în functii juridice de cel putin 5 ani;

c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal si se bucură de o bună reputatie;

d) cunosc limba română;

e) sunt apte, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei.

(2) Îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1) lit. e) se dovedeste cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită prin ordin comun al ministrului justitiei si ministrului sănătătii.

(3) Verificarea conditiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se face de Consiliul Economic si Social. Actele doveditoare ale îndeplinirii conditiilor se transmit Ministerului Justitiei odată cu propunerile de numire a candidatilor în functiile de asistenti judiciari.

Art. 3. – (1) Consiliul Economic si Social propune candidati pentru numirea ca asistenti judiciari, în limita numărului de posturi comunicat de Ministerul Justitiei.

(2) Selectia candidatilor se face de către Consiliul Economic si Social, pe baza criteriilor stabilite de acesta.

Art. 4. – (1) Pentru îndeplinirea prevederilor art. 3, Consiliul Economic si Social solicită în scris confederatiilor patronale si confederatiilor sindicale, reprezentative la nivel national, desemnarea de candidati, tinând seama de numărul de posturi vacante în cadrul fiecărui tribunal. Pot participa la selectie numai candidatii propusi de confederatiile patronale si confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Confederatiile patronale si confederatiile sindicale reprezentative la nivel national transmit Consiliului Economic si Social lista nominală a candidatilor, împreună cu dosarele întocmite pentru fiecare candidat.

(3) Dosarul prevăzut la alin. (2) trebuie să cuprindă:

a) copie de pe certificatul de nastere si certificatul de căsătorie;

b) copie de pe buletinul/cartea de identitate;

c) copie de pe diploma de studii juridice;

d) copie de pe actul doveditor al vechimii în functii juridice;

e) cazierul judiciar, în original;

f) cazierul fiscal, în original;

g) recomandarea organizatiei care a desemnat candidatul;

h) curriculum vitae si declaratia candidatului de acceptare a functiei de asistent judiciar;

i) certificatul medical prevăzut la art. 2 alin. (2).

(4) Candidatii trebuie să aibă domiciliul sau resedinta în localitatea în care îsi are sediul tribunalul pentru care sunt propusi.

Art. 5. – Candidatii vor fi informati de către confederatiile patronale si confederatiile sindicale reprezentative la nivel national cu privire la obligatiile, interdictiile si incompatibilitătile prevăzute de lege pentru functiile de asistenti judiciari. Candidatii îsi vor exprima în scris acordul pentru numirea în aceste functii, în conditiile legii.

Art. 6. – (1) Selectia candidatilor se face de Consiliul Economic si Social, cu acordul confederatiilor patronale si confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national.

În cazul în care acordul confederatiilor nu se realizează, Biroul executiv al Consiliului Economic si Social va decide cu privire la candidatii ce vor fi propusi.

(2) Consiliul Economic si Social centralizează propunerile prevăzute la art. 4 alin. (2), verifică dosarele candidatilor, precum si promovarea examenului de selectie si le supune spre avizare Biroului executiv si aprobării plenului Consiliului Economic si Social.

Art. 7. – Lista centralizată a candidatilor selectati de Consiliul Economic si Social este supusă avizării Biroului executiv si aprobării plenului Consiliului Economic si Social.

Art. 8. – (1) Hotărârea plenului Consiliului Economic si Social, împreună cu dosarele candidatilor propusi, este transmisă Ministerului Justitiei în vederea numirii asistentilor judiciari.

(2) Ministrul justitiei, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (1), numeste în termen de 15 zile asistentii judiciari si comunică Consiliului Economic si Social ordinul si lista asistentilor judiciari numiti.

(3) Ministrul justitiei poate respinge unele candidaturi propuse, comunicând Consiliului Economic si Social motivele respingerii si posturile rămase vacante, în vederea reluării procedurilor pentru propunerea de candidati.

 

CAPITOLUL II

Delegarea, detasarea si transferarea asistentilor judiciari

 

Art. 9. – (1) În cazul în care un tribunal, un tribunal specializat sau o curte de apel, care judecă în primă instantă, potrivit legii, cauze privind conflictele de muncă si asigurări sociale, nu poate functiona normal din cauza absentei temporare a unor asistenti judiciari, a existentei unor posturi vacante sau alte asemenea situatii, la propunerea presedintelui instantei respective pot fi delegati asistenti judiciari de la alte instante.

(2) Delegarea asistentilor judiciari se dispune de presedintele instantei la care acestia sunt încadrati, pe o perioadă de cel mult 60 de zile, si poate fi prelungită, cu acordul asistentului judiciar, cu cel mult 60 de zile într-un an.

(3) Pe perioada delegării asistentii judiciari beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru personalul delegat din institutiile publice bugetare.

Art. 10. – (1) Detasarea asistentilor judiciari la alte instante se poate dispune, numai cu acordul scris al acestora, de presedintii curtilor de apel în circumscriptia cărora functionează.

(2) Durata detasării este cuprinsă între 6 luni si 2 ani. Detasarea poate fi prelungită o singură dată pentru o durată de până la 2 ani, cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 11. – În perioada detasării asistentii judiciari beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detasat din institutiile publice bugetare. În cazul în care salariul si celelalte drepturi bănesti pentru functia în care este detasat asistentul judiciar sunt inferioare celor de care acesta beneficiază la functia în care este încadrat, el îsi păstrează indemnizatia de încadrare lunară si celelalte drepturi bănesti ale functiei pe care o detine.

Art. 12. – Asistentii judiciari pot fi transferati, la cerere, de la o instantă la alta, prin ordin al ministrului justitiei. Transferul asistentilor judiciari se comunică Consiliului Economic si Social.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. – (1) Comisia de dialog social din cadrul Ministerului Justitiei adoptă criterii de evaluare a activitătii asistentilor judiciari si analizează periodic activitatea acestora, putând propune ministrului justitiei, dacă este cazul, revocarea lor din functie, cu avizul Consiliului Economic si Social.

(2) Ministerul Justitiei împreună cu Comisia de dialog social analizează trimestrial volumul de activitate al asistentilor judiciari si, în cazul în care se apreciază că acesta este deosebit de mare, propun suplimentarea numărului de posturi la instantele la care se constată această situatie.

Art. 14. – Mandatul asistentilor judiciari încetează de drept dacă pe perioada îndeplinirii acestuia intervine o situatie de incompatibilitate sau imposibilitatea de a-si exercita atributiile. În acest caz Ministerul Justitiei sesizează în termen de maximum 15 zile Consiliul Economic si Social, pentru a propune numirea altor asistenti judiciari care vor îndeplini functia pe perioada care a mai rămas de executat din perioada de 5 ani a mandatului.

Art. 15. – (1) În timpul sedintelor de judecată asistentii judiciari poartă robă de culoare neagră cu modelul prevăzut de lege pentru judecători si insignă. Baveta purtată de asistentii judiciari are culoarea albastru-deschis.

(2) Tinuta de sedintă a asistentilor judiciari se asigură în mod gratuit, potrivit legii.

Art. 16. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 900/2002 privind conditiile si procedura de selectie a candidatilor de către Consiliul Economic si Social, în vederea propunerii pentru numirea de către ministrul justitiei a magistratilor consultanti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 616.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Societătii Civile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă înfiintarea Colegiului pentru Consultarea Societătii Civile, denumit în continuare Colegiul, organism consultativ, fără personalitate juridică, functionând pe lângă primul-ministru, ca urmare a vointei de a recunoaste valoarea competentelor acumulate si de a asigura participarea mediului asociativ la elaborarea, evaluarea, amendarea si implementarea politicilor publice.

(2) Colegiul facilitează comunicarea si asigură implicarea societătii civile în realizarea politicilor guvernamentale la toate palierele decizionale ale administratiei publice centrale.

(3) Colegiul are ca scop dezvoltarea parteneriatului strategic între autoritătile publice si mediul asociativ si consolidarea democratiei participative în România.

Art. 2. – Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1, Colegiul exercită următoarele atributii:

a) sesizează si informează primul-ministru în privinta dinamicii, evolutiei si oportunitătilor de dezvoltare ale mediului asociativ;

b) propune instrumente de implicare reală a mediului asociativ în proiectarea, definirea si gestionarea politicilor publice;

c) formulează solutii pentru ameliorarea regimului legal fiscal pentru sectorul nonprofit;

d) elaborează propuneri privind posibilitatea constituirii unor fonduri publice pentru finantarea organizatiilor neguvernamentale;

e) sprijină politicile de integrare europeană si analizează impactul lor asupra mediului asociativ;

f) propune mecanismele de acces al organizatiilor neguvernamentale din România la fondurile structurale europene;

g) recomandă directii de actiune strategică în domeniile prioritare pentru mediul asociativ;

h) organizează consultări si avansează propuneri primului-ministru pentru desemnarea reprezentantilor sectorului asociativ în cadrul Consiliului Economic si Social sau în alte organisme mixte;

i) realizează anual rapoarte sau studii privind tendintele de dezvoltare ale mediului asociativ si evolutia relatiilor cu autoritătile publice.

Art. 3. – (1) Colegiul este alcătuit din 40 de membri, reprezentanti ai mediului asociativ.

(2) Membrii Colegiului sunt numiti prin decizie a primului-ministru, pe o perioadă de 4 ani, în urma consultărilor dintre ministere si organizatiile neguvernamentale din sfera lor de competentă.

Art. 4. – Colegiul este condus de un consiliu permanent, alcătuit din presedinte, vicepresedinti si 8 membri, alesi prin vot secret cu majoritatea voturilor membrilor Colegiului.

Art. 5. – (1) Colegiul se întruneste trimestrial, la convocarea presedintelui acestuia sau la cererea primuluiministru, la sediul Guvernului.

(2) Colegiul îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului de organizare si functionare, pe care îl aprobă în termen de 30 de zile de la data constituirii.

Art. 6. – (1) Lucrările Colegiului sunt coordonate de primul-ministru.

(2) În functie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările acestui organism pot participa, în calitate de invitat, fără drept de vot, reprezentanti ai administratiei publice centrale, ai altor organizatii neguvernamentale sau experti independenti.

Art. 7. – Secretariatul Colegiului va fi asigurat de Departamentul de Analiză si Planificare Politică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 618.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului National Cooperatist – TINCOOP 2005

 

Având în vedere prevederile Anexei nr. 3/12/23 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările ulterioare, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. – (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului National Cooperatist – TINCOOP 2005, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 114.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Programului pentru organizarea Târgului National Cooperatist – TINCOOP 2005

 

1. Obiectivul Programului

1.1. Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului National Cooperatist – TINCOOP 2005, denumit în continuare Program, îl constituie sustinerea societătilor cooperative, promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor, precum si cresterea numărului de locuri de muncă din domeniul cooperatist, prin promovarea produselor, serviciilor si a altor oportunităti de afaceri ale cooperatiei pe pietele nationale si internationale, pentru “mbunătătirea performantelor economice si tehnice ale societătilor cooperative.

1.2. Programul urmăreste:

a) facilitarea contactelor dintre societătile cooperative si mediul de afaceri prin îmbunătătirea accesului acestora la informatii de piată si la valorificarea optimă a acestor informatii;

b) promovarea produselor si serviciilor specifice ale cooperatiei pe pietele interne si externe;

c) cresterea numărului locurilor de muncă în societătile cooperative prin stimularea dezvoltării afacerilor, cresterea numărului societătilor cooperative de succes si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale.

2. Descrierea Programului

2.1. Programul constă în organizarea primei editii a Târgului National Cooperatist – TINCOOP 2005 în luna octombrie 2005 în Bucuresti.

2.2. Actiunile legate de organizarea si desfăsurarea Programului se realizează de Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, direct si/sau pe bază de contracte încheiate cu persoane fizice si juridice de drept public sau privat, în conditiile legii, în colaborare cu Uniunea Natională a Cooperativelor de Consum – CENTROCOOP si cu Asociatia Natională a Cooperatiei Mestesugăresti – UCECOM.

2.3. Actiunile desfăsurate în cadrul Programului sunt:

a) organizarea expozitiei – standuri ale societătilor cooperative/societătilor cu capital majoritar cooperatist cu activităti de productie si prestări servicii, pe domenii de activitate;

b) organizarea de seminarii, mese rotunde si ateliere de lucru;

c) diseminarea de materiale informative pe teme privind dezvoltarea afacerilor;

d) cresterea competentelor antreprenoriale prin furnizarea serviciilor de instruire sustinute de experti din domeniul public sau privat din România;

3. Bugetul Programului

3.1. Bugetul alocat Programului pentru anul 2005 este de 6 miliarde lei (600.000 lei noi).

3.2. Structura bugetului aferent organizării si desfăsurării evenimentului prevăzut la pct. 2.1 se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

3.3. Executia bugetului prevăzut la pct. 3.1 se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

3.4. În vederea desfăsurării în bune conditii a Programului se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice din tară si din străinătate, în conditiile legii.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare nr. M.C. 8.292 din 30 iunie 2005,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si comisiile de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 30 iunie 2005.

Nr. 697.

 

ANEXĂ

 

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/2004)

 

ATRIBUTIILE

comisiilor de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate

 

1. Examinează bolnavul si documentatia medicală, în vederea stabilirii diagnosticului complet al afectiunii de bază (clinic, etiologic, functional, histopatologic, topografic, forma si stadiul evolutiv), consemnând totodată si eventualele boli asociate.

2. În situatia în care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat în tară, recomandă unitatea medicală în care bolnavul urmează să fie tratat, întocmind în acest scop documentatia medicală necesară.

3. Recomandă internarea pacientului într-o clinică din centrul universitar în care functionează comisia, în cazul în care sunt necesare investigatii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice.

4. Completează procesul-verbal medical, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, pe care îl trimite directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti în termen de maximum 14 zile de la evaluarea pacientului.

Recomandă minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratament în străinătate, furnizând si datele de contact ale acestora (adresă, telefon, fax). Selectarea clinicilor se face în ordine descrescătoare, pe baza următoarelor criterii:

– experienta în domeniu si rezultatele obtinute;

– calitatea serviciilor oferite;

– costul estimativ al tratamentului (cel mai mic).

Comisia are obligatia de a argumenta în scris selectia clinicilor pentru tratament în străinătate.

5. Completează fisa specială prevăzută în anexa nr. 4, pentru bolnavii cu afectiuni hematologice care solicită transplant de celule STEM hematopoietice.

6. Informează pacientul sau apartinătorii acestuia despre boala de care suferă, interventia recomandată, rezultatele asteptate în urma efectuării interventiei în străinătate, precum si despre riscurile pe care le comportă interventia.

7. Evaluează pacientul la întoarcerea în tară si elaborează un raport medical, trimis directiei de sănătate publică judetene, în care este precizat beneficiul tratamentului efectuat. În cazul în care se impune continuarea tratamentului în străinătate, se completează un nou proces-verbal medical.